ΆΡΙθμός , ι, ''*'t# ~ συvαδtλφο1j μου συμβολαιογράφου κα' κατσ"ίμου Άθηνων Κων. έταιρίας ~Kκρηκτικων ύλων, κάτοικος Άθηνων,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΆΡΙθμός 20.933. , ι, ''*'t# ~ συvαδtλφο1j μου συμβολαιογράφου κα' κατσ"ίμου Άθηνων Κων. έταιρίας ~Kκρηκτικων ύλων, κάτοικος Άθηνων,"

Transcript

1 ί. ΆΡΙθμός γ(:φαπωλησ ία δραχμ _. ι σήμερον τήν. -VEtdptT}V (4) l'lai:ou του χιλ ι OQtOP δεκάτου ~ννάτoυ (1919) lτaυς ~μtραν Σάββατον ~ν τω ~π'τ~ς.. δδoo Σταδίου MEydpffi του ΎπουΡΎείου ι ''*'t# ~ των ~Eσωτερικων ενθα κληθεcς μετεβην ενωπιaν εμου του Σ»μβολαιογράφου κα' KatoCKou Άθηνων ΔιοvυσCου Ν. Γιγαντε!!!ί>'-' c ~δρεύoντoς ένταυθα καί του ~Π' συμπρ&ξεl προσληφθtvτος συvαδtλφο1j μου συμβολαιογράφου κα' κατσ"ίμου Άθηνων Κων i ί otavtcvou ρουσσου εδρευοντος ~πίσης έντασθα γνωστου μo~ Ι. " t t.'. '. t ΛιΙ " και μη εξαιρετεου ενεφανισθησανοι γvωοiρl ημιν και μη.. ι... ~ξαιρετtοl κ.κ. 1) Γουστασος Γκιόλ Διευθυντής τ~ς Έλληνoγαλλικ~ς έταιρίας ~Kκρηκτικων ύλων κάτοικος Άθηνων ~νεργων~ν προκειμένώ δι. '~αυτόν καί 4Jς πληρεξουσιος τοσ Δημητρίου Ρ ι κάκη άποστ ράτουσυνταγματάρχου -. του ιππικου xatockou Άθηνων διαμένοντος προσωρινως ~ν ALYLV~ δυνάμει του ~δε ~ν άντιύράφ41 προσαρτωμένουύπ'άριθμόν 1741 τ~ς 14 Ά ριλίου ~919 πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου ALγίνης Στυλιανου Z~γράφoυ~ 2) Μαρία.συζυγος Γουσταύου Γκιόλ τό γένος 'Αντωνίου.Ρικ~κ.n().L~~ξ>~.91fQ.ιv.α ανε:.ιι_~παύ-: γtλματbς Ηάτοικος 'Αθηνων 3) Στtφ4Jfbς Γεωργανroς δικηγ6 ρος κατοικος Άβηνων ~νε ργων έν προκε ι μξν~ ώςπληρεξού-. σιος τ~~ Ηάρίας θυγατρ6ς.ά;ιμjά~νοu..j?ικgκη δεσπoιν~ανε.υ έπαγγtλματος κατο ίηου 'Αθην.ων.. ~ΙΙ.!4με~_.. ΊοΥ ~δε tv άντι-. γράφφ πρσοαρτωμένου ύπ'ά.ριθμ τ~ς 4 'Απριλίου ' - " 1'1 ' i' π λ ηρεξουσιου του συμβολαιόγραφου Αθηνων αναγιωτ.ου ενοβέλη 'καί 4) 'Ιωάννης 'ΑθανασάκΤ}ς ύφυπουργός των 'Στρατ ι.ω-. τ ικων έπ~ τ~ς 'Υ.Υε ιoνoμικ~ς ύπηρεσίας κάτοικος έπίσης 'Αθηνων κα ί συνωμολ6γησαν τ& ~ξ~ς. δ ΓουσταΟος Ε'κιόλ λαβών: δ ια - t " του υπ αριθμ της 27 Αύγουστου 1899 σuμβoλαίσιι

2 του συμβoλαιoγρ~φoυ Ά~ηνων 'Ιωάννου Γαϊτάνου ~ς προϊκα &διατιμητον _τfiς odcdyou τοu KaC~δη συμβαλλαμινης ΜαρΙας Γ. Γκιόλ ~υγατρός του ΆντωνΙου ΙJικακη παρά του.πατρός - τηςτουτου 'Α " ντωνιου - Ρι.κακη JI και εkτοτε-εχων ι εις την κατοχτ1ν και. κyρ~:τητ.ά του Cf εν t ακινητον _ κτημα J κειμενον ει.ς ~ ί Ι ~'; Ι l' ~ ι i ι τ-ήν ~έσι. ν 'Αμπε λόκηπο&. της πε Ρ ι φερ-ε Cας 'Α{}ηνων -'ωυ Δ-ήμου οικιας καί αλλων πρός χρησιν της έπ&ύλεως; O~Koδoμων κα C. λοι..πωvπ.αραπrnματ.ωv. μετά.του άνψωντος εί ς qvτό ποτιστικ()υ ϋδατος λαμβανομένου έκ τη πηγης - 'Α' γ Ισυ ΔημητρΙου και των'αμπε.λοκ-ήπων συμφώ.νως! " 'λ' " ό -Α ' το dpxι~ov σuμβοαιοv αγοραπωλησι.αςυπ. του.ντωνιου Ρι " '1" δ ' 'δ' 1'" κακη και τα εφ ου 1~}tgι_ωμα':tΆα σιιχσ ηποτε.και qv ωσιν 'μετα β.ιβάζουσιν gπαvτες ~~~ ~τέρω~εν συμβαλλό~;:ενoι. -πρός _ τόν ri "δ' - " t'λ 1~ η η αγοραστην ΤΟUltτηματος εκτασεω.ς εν D φ περι.τα εικο Ι ~ i σι με 'δό' "δ ' 'δ ο ν Κηφισσια.ς δ.υτικως με κτηματα ιαφορων ιιοκτητρία (23) στρέμματα περίπου ~αί συ~oρευoν άνατολικως -ο:... των άγορασάντων ταυτα ndpd της Moν~ς ~ετράkηάρkτιkως μέ ; κτημα Άνδριανης Γαμβάκη και μεσημβρινως μέ δημoσί~ν δδ6ν του χωρίου Άμπελοκήπων του 4ποίου άδιατιμήτου προικώου Ητήματος έπετράπη εις αύτόν ή έ~πoίησις. δυν.άμει _"tf9 ύπ' ἀρι~μ. 629 '" και αηοι27 1 ' ~αρτιoυ 99' 1 1 αποφασεως των έν 'A~ή ι " ναι ς Ηρωτοδ ικων αντ ίγραφον της 07ψι. ας επ ισυναπτεται ε ι ς τό _πα ρόν συμβόλαι ον. τό άκ ίνητον τουτο με~' σλων των επ '" αυτου - npoow.'j:cιkwv - και. πραγματικων - δ' ικαιωματων του και πάσης 'άγωγης του ετι δέ με.τά της έν avtq οί'η.ιας K~Ι πάν των των έν αvτq παραρτημάτων και παραkoλoυ~ημάτων και Ι /. ~ Γ του έπι του ποτιστικου ϋδατος δικαιώματός τo~ κατά τι "β' C Ω' ανωτερω ελευοερον παντος χρεους αρους υπουηκης προι. κώου δικαιου κα' -rρctou ~κνικ~σεως πωλ~τ παραχωρετ. KaC μεταβιβάζει πρός τόν συμβαλλόμενον Ίωάννην Ά~ανασάκην

3 .q;p ~νεργoόντα κατ& τ~ν προκε~~~vηv &γοραπωλησ{αν κα! ψς o~τ~ς 'δ 'λ '.... '1.4 -Β λ' Ζ ' ε η ωσε κατ εντολην Kα~_δ1α χρτψ.αιljuντω-u. ασι ε ι. ου αχα-: ρωφ κατοί}tου ΙΙqρι.σQ~wvκαί.ά~ράζΟvτα.αύτό ίνα xρησιμεύσ~ προς '" εγκαταστασιν του -δ' ια του Q" απο 26 t Απριλιου 1919 Β. λ' t" - ΙΙ ' uιαταγματος εγκεκριμενου ΕΛληνικου Ioστιτoυ~oυ αστερ ( JNST-ITUT l)a;ter) ;δρj~τοςύπ6 του Β. Ζαχάρωφ άvτl τψήματος συμφωνη&ιντος μ~ταξd των συμβαλλoμ~νων lk iραχμωv ; c τριαηοσίων teooapζx}t.ovta χιλιάδων ( ) τάς όποίας ο: ~ t 11 " t 6 Δημητριου=e_Ι}tά~nω~.και ~ Τ) VjaPLa:IwζXvvov Ρι.κακη ωμολ -! Ι' " " 't/. 6 - C " YTloav οτι. ελαβοv προηγοuμεvως ε ft ς;t.!1~l~αροuσιας ~μ.ων απρ τόv σuμβαλλ6μεvοv 'IwdvvTlv 'A&aVaodKTlV ~vepyouvta όπά t~v ι "'Ι' 6' " ανωτερω ομολογη&εισαν ιδι τητα του και εκ χρηματωv του 'λ' " " " 6 C δ' εvτο εως του προς tov avw ει.ρημενον σκοπ ν. Η. ε καταβο:"" '... " 6 6 Γ - Γ ~λ λη του tιμnματος εγενετο ου μονον πρ ς τ v ουσταυον ΚΙψ ώς διαχειριστήυ της προικώας περιουσίας της συ~ζύyoυ του. &λλά lvτολ~ τούτου ~αί ε~ς αύτ6ν ~ς πληρεξοdσιοv του Δημ~τρίου Ρικ&κη καί πρός τήμ hαρίαv Ι. Ρικ&κη καθότι μετά τόv~άvατ~v της Θεώ~ Ρικάκη ~πελ8δύσηs δικαστικης διε Y~ξεως μεταξύ των. κληρον6μω.ι αύτης ητοι τnς Μαρίας ΓKι6~ Δημητρίου Ρικάκη Ηαί Μαρίας Ι) ι κάκη έπ~κολοd&η()tlπρό J ττ/ς συζητήσεως της σχετικης άγωγης συμβιβασμός δυνάμει του t " " υπ αριθμ. a691 της 29 Νοεμβριου j908 συμβολαιου τοό ; συμβολαιογράφου Ά&ηvωv Μιλτιάδου Δάλα KqC δυνάμει τουτου τ6 τίμημα τ6 ~~ της &γοραπωλησίας τοό ψς 5vw μvημοvεuομ{vου δ ' t 'λιl ' 6 ΙΙ tl Ητηματος εον vα περιε v't) κατα τ EV τριτον εις ααστον. twv κλη ροvόμωv της Θεώvης Ρ ι κάκηητ ο ι τούς Ι~αρ ίαν Γκ ι6λ Μαρίαv ι. Ρικάκη Ηαί Δημ~τριoν PLK&KTlV ~περ KaC όμoλoγo~ ΙΙ" " σιν o~ι ελαβον εκαστος avtrnv μετρη&~ν όπά του-&γοοlαστοό t Ι' Α.' I-~ g ηιι v' δ 6 ' wavvov &αvασακη ~'1 παρισταται. ι t ι τητα και παραι

4 ~..ι. r ~ " " των συζύγων Γkιόλ ~α~ης αξιωσεως η t ~ #ΙΙιιιΙ απαιτησεως εμπραγματου η πρoσω~ιkης απορρεουσης εκ του πρειρημ{νου συμβολαίου τo~m. Δ~λλ~. ΈνταΌ&α ρητως την δημόσιοι φόροι &{λουσι ~αρύνε~ κατά τό εν τρίτον ~yα_~kαστoν των. συμβαλλoμένων~~ αγω κληρονόμων Θεώνης δηλουται ΟΤΙ οί τυχόν βαρύνοντες τήν δικαιοπραξίαν ταύιι.. ό' λ" Ρικακη Συνεπε~αλo~π ν της παρουσης αγοραπω ησιας απεκδύεται μέν ό πwληύής παντός έπί του πωλουμένου άκινήτου " δ" δ ικαιωματος του αποκα&ισταται ε κυριος και δ ι αη.άτοχος.. αύτου μετά πάντων τωι πάραρτημάτων χαί παρακολου&ημάτων καί παντός έγκtιιljisf!fι.ιj προσωπικου χαί πραγματικου δικαι ματός τό διά του άπό 26 Άπριλίου ένεστωτος ετους Β. Διατάγματος έγχρ ι&{ν Έλλην ι κόν Ίνστ ι τουτον Ηαστέρ ί.δρυ &έν ύπό Β. Ζαχάρωφ ~δρευoν έν 'A~ήναιςδιότι ώς ανω εϊρηται ύπ{ρ του κα&ιδρύματος τoύτoυσυντελεττα~ ή παρουσα άγοραπωλησία. Έπί τούτοις &i. ό πωλητής Γουσταυος Γκιόλ έδήλωσεν στι παραιτετται καί πασαν άγωγήν ή ενστασίν του περί διαρρήξεως της προχειμένης συμβάσεως διό~oνδήπoτε λ6 γον τυπιχόν ή' ουσιαστικόν καί ~πέp~ι'ykoiy βλάβην. οί. δέ ετεροι συμβαλλόμενo~ Μαρία σύζυγος Γ. Γκι6λ Δημήτριος Α.Ρικάκης καί Μαρία &υγάτηρ '~ωάννoυ P~Kάκη έδήλωσαν Ρτι άναγνωρίζουσι τήν παρουσαν άγοραπωλησίαν ~ς Ισχυράν κα&' ολοκ λ' ηρ~α~ και εγκυρον " ως και " το παρον συμβόλαιον και ι παρ~oυνται παντός προσωπικου'lαί πραlματ ικου δικαιώμα t." t δ ' " t. t τος των~_ το οποιον η υνατο να εχωσιν επι του ακινητου " ό' 'δ ' " δ 0.' τουτουειτε ως Χληρον μοι εξ α ια&ετου η εκ ιαυηκης της άπρβιωσάσης μητρός καί μάμμης αύτων Θεώνης Ρικάκη είτε ~ δυνάμει του ύπ'άρι&μ της 29 Νοεμβρίου 1908 συμβο - λαίου του συμβoλαlι_oγράψoυ 'Α&ηΥων l1ιλτιάδου Δάλλα καί των διά του συμβολαίου τούτου καταρτισ&εισων συμβάσεων δια

5 νομης καί συμβιβασμου δικαιοδόχοι του συμβαλλομένου Γ. Γκι6λ Γουσταυου Γ}(ι6λ δι.ά τον παροντος συμβ ολα Cου γενομενην πώλησιν του άκινήτου άναγνωρίζουσι τό (Ελληνικ6ν Ίνστ ιτουτον 1{idτέρ ιδρυ{1έν ύπό Β. Ζαχάρωφ τέλε ι'ον δ ιακάτοχον καί xdplov του&κινήτου -todtou. Δι& τ6 ύπερβ&λλ~ _ ". τέλος τουπαρόντος κατεβλή{}ησαν ε~ς το Α'Ταμε!ον ενση-; μων 'Αττικης δραχμαί χίλι.αι έ4ακ6οι.αι. έκδο{}έντφ; του '" - f" 6 εξ ισου ποσου και υπ αρι~μ v. 145 της σημερινη~ xρoνoλo~ u γ ία- γραμματ Co.u _παραλαβης _του Τ qμε (QU τοντου oπερεπι~ συνάπτεται Tf;> παρόντ ι. Ταυτα συνομολογησάν των κα C συνα~of " δεξαμένων των συμβαλλομένων(πρ6ς o~ς υπεμνησα τον πε ΡiΙ μεταγραφης ν6μον καί τάς συνεπείας της Ήαραλείψεώς τ~υ ) tf " - " 6 ouvetax~t) το παρον ΟΉερ α~αγνωσ~εν ευκρινως και εντ νως: είς έπήκοqυ πάντων καί έπιβεβα_ιω~έν ύπογράφεται ύφ'σλων. νομιμως. οί Συμ~α~~.6μενoι Γ. Γκι6λ fιiαρία Γ. Γκι6λ Στεφ. Γεωργαντας Ίωάν. Ά~ανασάκης οί Συμβοαλιογράφοι (ΤΣ) Δ.Ν. Γιγ&ντες

6 :~. ~.:---'. _..-:::-- "-0.': _. ~ '~or' -' '"

Η Νομική Θέση Της Γυναίκας Την Περίοδο Της Τουρκοκρατίας Στην Περιοχή Της Θεσσαλίας

Η Νομική Θέση Της Γυναίκας Την Περίοδο Της Τουρκοκρατίας Στην Περιοχή Της Θεσσαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελένη Β. Πίσσα Η Νομική Θέση Της Γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 31 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3527 Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 184 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 16/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 2 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 15 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4264 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή ματος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 25 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 1 Αυγούστου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3601 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 29 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4051 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4092 Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθε τικού Περιεχομένου «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα