Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/150752/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Μιχαήλ Χριστοδούλου Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος Μέλος 4) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 5) Μπαράκας Αθανάσιος -Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας -Μέλος 7) Λυµουράς Παναγιώτης Μέλος 8) Συκόφυλλος Μιχαήλ-Μέλος 9) Ιδοµενέας Παναγιώτης Μέλος 10) Παναή Ευαγγελία Μέλος Απόντες: 1) Αφεντούλης Ιωάννης-Μέλος Αρ. αποφ. 125 / Α Α: 4565Ω1Ρ-Υ7 Περίληψη Ανάκληση της υπ αριθ. 118/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Συκόφυλλος δεν προσήλθε ακόµη στην συνεδρίαση και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα ζήτησε την εκτός ηµερησίας διάταξης του θέµατος λέγοντας ότι µε την υπ αριθ. 118/2011 απόφαση της, η Ε.Π.Ζ. ανακάλεσε τη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κούκουρα Ιωάννη του Εµµανουήλ στην περιοχή ΠΕΥΚΗ της Λίνδου διότι σύµφωνα µε το ΑΠ 5532/2011 έγγραφο του Τµήµατος Υγείας και την µε αριθ. 1020/2480/9-α /2011 έκθεση του Αστυνοµικού Σταθµού Λίνδου, το κατάστηµα του κ. Κούκουρα λειτουργεί κατά παράβαση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, έχοντας τροποποιήσει ουσιωδώς τους υγειονοµικούς όρους της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Συγκεκριµένα: Το Τµήµα Υγείας µετά από αυτοψία που διενήργησε στο εν λόγω διεπίστωσε τα ακόλουθα: α) η αίθουσα πελατών του κατ/τος έχει επεκταθεί, είναι τριπλάσια περίπου απ αυτήν που εµφανίζεται στα σχεδιαγράµµατα της άδειας λειτουργίας και β) το µπάρ που βρισκόταν στην αίθουσα πελατών δεν υφίσταται πλέον, Τα ανωτέρω σύµφωνα µε την υπηρεσία αποτελούν επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση και έχει εφαρµογή το άρθρο 6 παρ. 5 της Α1β/8577/83 Υ.. Ο Αστυνοµικός Σταθµός Λίνδου στην έκθεση του την οποία διαβιβάζει στον ηµόσιο Κατήγορο Γενναδίου διαπιστώνει ότι ο εν λόγω καταστηµατάρχης έχει µετατρέψει το κατάστηµα του µε χρήση ΜΠΑΡ σε ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ καθ υπέρβαση της αδείας του. Ο κ. Κούκουρας Ιωάννης του Εµµανουήλ, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του δήλωσε στην Επιτροπή ότι όσον αφορά στο έγγραφο του Τµήµατος Υγείας που αφορά στην επέκταση του καταστήµατος ότι έχει συµµορφωθεί και προσκόµισε την / αίτηση προς την υγειονοµική υπηρεσία για να ελέγξει και να διαπιστώσει ότι έχει συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις της. 267

2 Πράγµατι η νση ηµόσιας Υγείας µε το υπ αριθ. 6561,7832/ έγγραφο της βεβαιώνει ότι µετά από αυτοψία που διενήργησαν υπάλληλοι της νσης Υγείας, ότι το κατάστηµα λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους της υγειονοµικής νοµοθεσίας και δεν υπάρχουν υγειονοµικοί λόγοι ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Εγκρίνει την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση του θέµατος προκειµένου να µην προχωρήσει η διαδικασία σφράγισης του καταστήµατος που αποφασίστηκε µε την προηγούµενη απόφαση (118/2011) απόφαση της Επιτροπής. Ανακαλεί την υπ αριθ. 118/2011 απόφαση της λόγω πλήρους συµµορφώσεως του κ. Ιωάννη Κούκουρα ο οποίος λειτουργεί το κατάστηµα του στην περιοχή ΠΕΥΚΗ της Λίνδου, σύµφωνα µε τους όρους της υγειονοµικής νοµοθεσίας και δεν υπάρχουν υγειονοµικοί λόγοι ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, όπως διαβεβαιώνει η νση Υγείας µε το ΑΠ 6561,7832/ έγγραφο της. Αρ. αποφ. 126 / Α Α: 4565Ω1Ρ-ΒΟΧ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΚΙΤΣΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στην Τοπική Κοινότητα Φανών. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 10/138525/ αίτηση της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 6)Την υπ αριθ. 19/2011 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Φανών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ στην ΚΙΤΣΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στην Τοπική Κοινότητα Φανών. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Σε περίπτωση µη προσκοµίσεως του πιστοποιητικού ηµοτικής Ενηµερότητας δεν θα χορηγηθεί το έντυπο της αδείας. Αρ. αποφ. 127 / Α Α: 4565Ω1Ρ-Γ29 Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΖΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Έµπωνα. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 268

3 1)Την ΑΠ 9/123604/ αίτηση του ενδιαφερόµενου για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΨΙΛΙΚΑ 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 6)Την υπ αριθ. 9/2011 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Έµπωνας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΨΙΛΙΚΑ στον ΖΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Έµπωνα. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Σε περίπτωση µη προσκοµίσεως του πιστοποιητικού ηµοτικής Ενηµερότητας δεν θα χορηγηθεί το έντυπο της αδείας µουσικής. Αρ. αποφ. 128 / Α Α: 4565Ω1Ρ-ΝΝΝ Περίληψη Χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος στην κ. ΣΑΛΕΛΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ. Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 4/121670/2011 αίτηση της ενδιαφερόµενης για χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσµα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου (νοµιµότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) εν προσβάλλει τους όρους δόµησης για το συγκεκριµένο χώρο γ) εν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Το ΑΠ /3599/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση αδείας µουσικής καταστήµατος «ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ ΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟ CD µικρής ισχύος στην ΣΑΛΕΛΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ της οποίας το κατάστηµα ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου, στην περιοχή Κιοτάρι, µε την προϋπόθεση προσκοµίσεως του αποδεικτικού ηµοτικής Ενηµερότητας. Σε περίπτωση µη προσκοµίσεως του πιστοποιητικού ηµοτικής Ενηµερότητας δεν θα χορηγηθεί το έντυπο της αδείας µουσικής. Αρ. αποφ. 129 / Α Α: 456ΑΩ1Ρ-Ξ2Χ Περίληψη 269

4 Απαγόρευση στάσης-στάθµευσης στην επιχείρηση Καλαϊτζίδη Ιωάννη στην ηµ. Κοινότητα Σορωνής. (Έγγραφο ΑΠ 2/141024/ νσης Τεχν. Υπηρεσίας) Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ έγγραφο της νσης Τεχν. Υπηρεσίας του ήµου µε το οποίο εισηγείται την διαγράµµιση µε κίτρινο χρώµα απαγόρευσης στάσης-στάθµευσης από την γωνία της συµβολής της Επαρχιακής µε την κοινοτική οδό όπου υπάρχει και το STOP συµπεριλαµβανοµένης της πρόσοψης της αιτουµένης αδείας και σε πλάτος ενός (1) µ. από την οικοδοµή, καθώς και απέναντι απ αυτό το κτίσµα εφαρµόζοντας τα άρθρα του Κ.Ο.Κ 34 παρ. 2θ και 2ι κ 35 παρ. 5. Στο ανωτέρω έγγραφο επισυνάπτονται α) η ΑΠ 10/133365/ εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας του πρώην ήµου Καµείρου 2) το απόσπασµα του σχεδίου Πόλεως Σορωνής, 3) Το ΑΠ 10/99929/ έγγραφο του Προέδρου της ηµ. Κοινότητας Σορωνής κ. Ιωάννη Μαρίνου προς την νση Τεχν. Υπηρεσίας µε το οποίο αποστέλλει την υπ αριθ. 24/2011 οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Σορωνής για το εν λόγω θέµα. Εγκρίνει την διαγράµµιση µε κίτρινο χρώµα απαγόρευσης στάσης-στάθµευσης από την γωνία της συµβολής της Επαρχιακής µε την κοινοτική οδό όπου υπάρχει και το STOP συµπεριλαµβανοµένης της πρόσοψης της αιτουµένης αδείας και σε πλάτος ενός (1) µ. από την οικοδοµή, καθώς και απέναντι απ αυτό το κτίσµα εφαρµόζοντας τα άρθρα του Κ.Ο.Κ 34 παρ. 2θ και 2ι κ 35 παρ. 5. Παραπέµπει την παρούσα στο ηµ. Συµβούλιο για επικύρωση. Αρ. αποφ. 130 / Α Α: 4565Ω1Ρ-6Α3 Περίληψη Αναβολή λήψης απόφασης για την Καταγγελία της Ζαχαρούλας Κεφαλά κλπ για αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παπακυριακόπουλου Ιωάννη. Πριν την συζήτηση του θέµατος παρουσιάστηκε η σύζυγος του κ. Παπακυριακόπουλου η οποία ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέµατος λόγω σοβαράς ασθενείας του συζύγου της Ιωάννη Παπακυριακόπουλου όπως προκύπτει από την από ιατρική βεβαίωση της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χριστοδούλου πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέµατος. Με την πρόταση του κ. Χριστοδούλου, συµφώνησε η πλευρά της καταγγέλλουσας δια του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. ουβή. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αρ. αποφ. 131 / Α Α: 456ΑΩ1Ρ-9 1 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 234/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 234/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου η οποία έχει ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ 6 ο : «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης και Νέας Αγοράς». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον ιευθυντή της ιεύθυνσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης και Αρχαιολογικών Χώρων κ. Λαµπρίδη για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέµατος και ζητάει 270

5 την έγκρισή του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαµπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύµφωνα µε τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράµµατα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασµα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1) Εξετάζοντας την αίτηση της κας Μπόσµου Άννας µε αρ. πρωτ. 2/85127/ για επέκταση κ.χ. στα καταστήµατα και στη Νέα Αγορά, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, εισηγούµαστε θετικά (σχεδ.1). 2) Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Βαλσαµίδη Παναγιώτη µε αρ. πρωτ. 2/64826/ για νέο κ.χ στο κατάστηµα στη Νέα Αγορά, εισηγούµαστε θετικά (σχεδ.2). 3) Εξετάζοντας την αίτηση της κας Ελένης Μαντζάνα µε αρ. πρωτ. 2/59326/ , για νέο κ.χ. πέραν του υφιστάµενου στο κατάστηµα στη Νέα Αγορά εισηγούµαστε αρνητικά ( σχεδ. 3) 4) Εξετάζοντας την αίτηση των Canavesi-Colombo µε αρ. πρωτ. 2/118974/ για τροποποίηση κ.χ. στο κατάστηµα επί της οδού Πλάτωνος 3, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, εισηγούµαστε θετικά (σχεδ.4). 5) Εξετάζοντας την αίτηση του Μαυροµάτη Ερµόλαου µε αρ. πρωτ. 2/89636/ για τροποποίηση και επέκταση κ.χ. στο κατάστηµα επί της οδού Σοφοκλέους 7, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, εισηγούµαστε θετικά (σχεδ. 5) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισαν θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης, Νέας Αγοράς σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Μπόσµου Άννα για επέκταση κ.χ. στα καταστήµατα και στη Νέα Αγορά, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 2. Βαλσαµίδη Παναγιώτη για νέο κ.χ. στο κατάστηµα στη Νέα Αγορά. 3. Canavesi-Colombo για τροποποίηση κ.χ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 4. Μαυροµάτη Ερµόλαο για τροποποίηση και επέκταση κ.χ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισαν αρνητικά για την: 1. Μαντζάνα Ελένη για νέο κ.χ. πέραν του υφιστάµενου στο κατάστηµα στη Νέα Αγορά. Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 234/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε την οποία: Α. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης, Νέας Αγοράς σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1) Μπόσµου Άννα για επέκταση κ.χ. στα καταστήµατα και στη Νέα Αγορά, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 2) Βαλσαµίδη Παναγιώτη για νέο κ.χ. στο κατάστηµα στη Νέα Αγορά. 3) Canavesi-Colombo για τροποποίηση κ.χ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 4) Μαυροµάτη Ερµόλαο για τροποποίηση και επέκταση κ.χ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ απορρίφθηκε η τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου για την κ. Μαντζάνα Ελένη για νέο κ.χ. πέραν του υφιστάµενου στο κατάστηµα στη Νέα Αγορά. Β) Παραπέµπει την παρούσα στο ηµ. Συµβούλιο για επικύρωση, λόγω αρµοδιότητος. 271

6 Αρ. αποφ. 132 / Α Α: 456ΑΩ1Ρ-ΣΚΙ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 235/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 235/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου η οποία έχει ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ 7 ο : «Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την περιοχή της Κολονιάλε». Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέγνωσε στα µέλη του Τοπικού συµβουλίου, την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία προτείνεται: 1. Να κλείσουν οι 2 είσοδοι που βλέπουν προς τη Βενετοκλέων µε κιγκλιδώµατα για να αρθεί η επικινδυνότητα. 2. Να χαρακτηριστεί ο αύλειος χώρος της Κολονιάλε ως ελεγχόµενης στάθµευσης µόνο για µονίµους κατοίκους του συγκροτήµατος των Λαϊκών κατοικιών. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισαν θετικά και για τις δύο προτάσεις. Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 235/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε την οποία αποφασίστηκε οµόφωνα: 1. Να κλείσουν οι 2 είσοδοι που βλέπουν προς τη Βενετοκλέων µε κιγκλιδώµατα για να αρθεί η επικινδυνότητα. 2. Να χαρακτηριστεί ο αύλειος χώρος της Κολονιάλε ως ελεγχόµενης στάθµευσης µόνο για µονίµους κατοίκους του συγκροτήµατος των Λαϊκών κατοικιών Β) Παραπέµπει την παρούσα στο ηµ. Συµβούλιο για επικύρωση, λόγω αρµοδιότητος. Αρ. αποφ. 133 / Α Α: 456ΑΩ1Ρ-ΘΤΩ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 236/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 236/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου η οποία έχει ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ 8 ο :Εκτός ηµ. διάταξης. «Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για: 1) Μονοδρόµηση της οδού Κουρβουαζιέ, 2) Μονοδρόµηση της οδού Αλικαρνασσού και 3) Μονοδρόµηση παρόδου Χατζηευαγγέλου». Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέγνωσε στα µέλη του Τοπικού συµβουλίου, την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία προτείνεται: 1. α) Η µονοδρόµηση της οδού Κουρβουαζιέ µε κατεύθυνση από την εκκλησία της Αγίας Αναστασίας προς την οδό Μητροπόλεως και δυνατότητα εξόδου από Αρχ. Χρυσοστόµου και από Αντιβ. αµασκηνού. β) Η µονοδρόµηση της οδού Αθ. ιάκου µε κατεύθυνση ως είσοδο από την οδό Κόδριγκτων προς την οδό Μητροπόλεως. 272

7 γ) Η µονοδρόµηση της οδού Μ. Μπότσαρη µε κατεύθυνση από Κουρβουαζιέ προς Αλ. Παναγούλη. δ) Η µονοδρόµηση της οδού Μυστρά µε κατεύθυνση από την Αλ. Παναγούλη προς Μ. Μπότσαρη. ε) Η διπλή κατεύθυνση της οδού Αλαµάνας. ζ) Η διπλή κατεύθυνση της οδού. Παπανικολή. 2. Η µονοδρόµηση της οδού Αλικαρνασσού µε κατεύθυνση από Εφέσου προς Σµύρνης (λόγω στενότητας γίνονται συχνά ατυχήµατα). 3. Η µονοδρόµηση παρόδου Χατζηευαγγέλου. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισαν θετικά και για τις τρεις προτάσεις. Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 236/2011 Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 234/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε την οποία αποφασίστηκαν οµόφωνα: 1. α) Η µονοδρόµηση της οδού Κουρβουαζιέ µε κατεύθυνση από την εκκλησία της Αγίας Αναστασίας προς την οδό Μητροπόλεως και δυνατότητα εξόδου από Αρχ. Χρυσοστόµου και από Αντιβ. αµασκηνού. β) Η µονοδρόµηση της οδού Αθ. ιάκου µε κατεύθυνση ως είσοδο από την οδό Κόδριγκτων προς την οδό Μητροπόλεως. γ) Η µονοδρόµηση της οδού Μ. Μπότσαρη µε κατεύθυνση από Κουρβουαζιέ προς Αλ. Παναγούλη. δ) Η µονοδρόµηση της οδού Μυστρά µε κατεύθυνση από την Αλ. Παναγούλη προς Μ. Μπότσαρη. ε) Η διπλή κατεύθυνση της οδού Αλαµάνας. ζ) Η διπλή κατεύθυνση της οδού. Παπανικολή. 2. Η µονοδρόµηση της οδού Αλικαρνασσού µε κατεύθυνση από Εφέσου προς Σµύρνης (λόγω στενότητας γίνονται συχνά ατυχήµατα). 3. Η µονοδρόµηση παρόδου Χατζηευαγγέλου. Β) Παραπέµπει την παρούσα στο ηµ. Συµβούλιο για επικύρωση, λόγω αρµοδιότητος. Αρ. αποφ. 134 / Α Α: 4568Ω1Ρ-ΠΛ5 Περίληψη Ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ηµ. Ενότητα Λινδίων( Έγγραφο ΑΠ 3/144080/3729/ της ηµ. Ενότητας Λινδίων) Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το έγγραφο ΑΠ 3/144080/3729/ της ηµ. Ενότητας Λινδίων που αφορά στο θέµα το οποίο έχει ως κάτωθι: ΘΕΜΑ : ιαβίβαση εγγράφων που αφορούν τον έλεγχο καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 273

8 ΣΧΕΤ. : Το υπ αριθ. 2/79134/ έγγραφο της /νσης ηµοτικής Αστυνοµίας. Αναφερόµενοι στο ανωτέρω σχετικό, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουµε, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τις υποβληθείσες απόψεις των επιχειρηµατιών καθώς και τις νέες υπηρεσιακές εκθέσεις ελέγχου, που διενήργησε η ηµοτική µας αστυνοµία, σχετικά µε καταστήµατα που λειτουργούν στη ηµοτική Ενότητα Λινδίων και περιλαµβάνονται στο παραπάνω αναφερόµενο έγγραφο, παραθέτοντας σας παράλληλα τα παρακάτω σχετικά στοιχεία, για δικές σας ενέργειες: 1. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΦΙΝΑ Ιωάννη µε την επωνυµία : «ODYSSIA» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 2027/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος 60 καθίσµατα και 26 τραπέζια καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και µας πληροφόρησε µε την από / /10/2011 επιστολή του, για την αποµάκρυνση των τραπεζοκαθισµάτων. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 1/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 2. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΑΣΧΑΛΗ Ανθή µε την επωνυµία : «LOLOS» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 2595/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος 17 τραπέζια και 36 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας της. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και µας γνωρίζει µε την από 3/137738/ επιστολή της, για την επαναφορά της λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους της αδείας που της έχει χορηγηθεί. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 1/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 3. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΙ Η Ιωάννας µε την επωνυµία : «Symbosio» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 34/10/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος 15 τραπέζια και 30 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας της. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και µας γνωρίζει µε την από 3/137440/ /10/2011 επιστολή της, για την επαναφορά της λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους της αδείας που της έχει χορηγηθεί. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 1/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 4. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Νικόλαου µε την επωνυµία : «Olympia» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 34/10/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος 20 τραπέζια και 38 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και µας γνωρίζει µε την από 3/139046/3615/ επιστολή του, ότι ξεκίνησε τις εργασίες στο κατάστηµα του προκειµένου να πάρει άδεια έγκρισης. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 27/10/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 274

9 5. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ηµήτριου µε την επωνυµία : «Αρχοντικό» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 2129/96. Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος 12 τραπέζια και 28 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 2/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 6. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» ιδιοκτησίας ΚΟΥΚΟΥΡΑ Νεκτάριου µε την επωνυµία : «Καµαρικό» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 18/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει 100 τραπέζια και 90 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και µας γνωρίζει µε την από 3/136671/3541 επιστολή του, για την επαναφορά της λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους της αδείας που του έχει χορηγηθεί. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 1/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 7. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ MΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΗ Κυριάκου µε την επωνυµία : «AKROPOLIS» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 3712/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει σε δύο επίπεδα 15 τραπέζια και 33 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και µας γνωρίζει µε την από 3/138091/3595/ επιστολή του, για την επαναφορά της λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους της αδείας που του έχει χορηγηθεί. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 2/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 8. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ MΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΚΑΙΣΑΡΙ Η Ιωάννη µε την επωνυµία : «CAESARS» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 455/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα 25 τραπέζια και 45 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 1/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 9. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΓΚΟΓΚΟ Ευριπίδη µε την επωνυµία : «KALYPSO» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 1020/2994/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει σε δύο επίπεδα 16 τραπέζια και 40 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και µας γνωρίζει µε την από 3/137152/ /10/2011 επιστολή του, για την επαναφορά της λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους της αδείας που του έχει χορηγηθεί. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 2/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 10. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Στεργούλας µε την επωνυµία : «LINDOS» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 1995/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου 275

10 ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος 15 τραπέζια και 30 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου µε την από 3/136179/ /10/2011 επιστολή της, µας κατέθεσε σε φωτοαντίγραφο την άδεια ιδρύσεως λειτουργίας του καταστήµατος της γνωρίζοντας µας επίσης για την επαναφορά της λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους της αδείας που του έχει χορηγηθεί σε συνεργασία µε την αρχαιολογική υπηρεσία. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 2/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 11. Κατάστηµα «ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΙΑΚΟΥΛΑ Σωτήριου µε την επωνυµία : «LINDOS BY NIGHT» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 105/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει σε δύο επίπεδα του καταστήµατος 20 τραπέζια και 38 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου µε την από 3/138295/3599 επιστολή του, µας κατέθεσε σε φωτοαντίγραφο την άδεια ιδρύσεως λειτουργίας του καταστήµατος του γνωρίζοντας µας επίσης δεν υφίσταται καµία παράβαση και οφείλεται στη µη ανάγνωση της προαναφερόµενης άδειας λειτουργίας του καταστήµατος του από τον ελεγκτή µηνυτή αστυνοµικό. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 2/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 12. Κατάστηµα «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χαράλαµπου µε την επωνυµία : «MELIA» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 6183/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος του 6 τραπέζια και 15 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και µας γνωρίζει µε την από 3/137758/3558/ επιστολή του, για την επαναφορά της λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους της αδείας που του έχει χορηγηθεί. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 1/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 13. Κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΚΟΛΙΑΗ Κυριάκου µε την επωνυµία : «Courtyard» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 1841/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος του 20 τραπέζια και 40 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 1/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 14. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗ Νικόλαο µε την επωνυµία : «AGOSTINOS» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 1768/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Ρόδου /νση ηµ. Αστ. έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος του 15 τραπέζια και 30 καθίσµατα καθ υπέρβαση της αδείας του. Κλήθηκε µε το υπ αρ. 3/135916/3520 έγγραφο µας, σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων, όπου και ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ. Η υπηρεσία µας διενήργησε στις 1/11/2011 έλεγχο στο εν λόγω κατάστηµα από την οποία προκύπτει ότι έγινε συµµόρφωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 15. Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Τσαµπίκας µε την επωνυµία : «Mythos» στη Λίνδο και µε αριθµό αδείας 953/ Με βάση την Υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου ( ηµ. Αστ. Λινδίων ), η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ αρ /

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 3/6/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 12/26-10-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 26/10/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 22/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 29 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Αν υποθέσουµε ότι ο ήµος Κιµώλου και συγκεκρι-

Αν υποθέσουµε ότι ο ήµος Κιµώλου και συγκεκρι- Tα καµώµατα της Σίδης Υποβάθμιση = Αναβάθμιση. Παράδοξο; 2 Nηρηίδα Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου & εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 5 Περιβάλλον 9 ΠΕΠ ΕΣΠΑ 12 Ανακύκλωση Αυτοκινήτων. Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήµερα 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Åãêáßíéá ìå äåóìåýóåéò

Åãêáßíéá ìå äåóìåýóåéò Παριανός Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 6ο Αρ. φύλλου 91 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ. Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ. Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4060, 4122 2.Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ.κ.γκιουλέκα, σελ.4013 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Συζήτηση αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. 57.151/2.12.2012 αίτηση δεκαέξι (16) δημοτικών συμβούλων με θέμα: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στου Δήμου Τρίπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΕ' Πέµπτη 29 Απριλίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 29 Απριλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.24' συνήλθε στην Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα