Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Έχοντας υ όψη: 1.Τις διατάξεις: α) των άρθρων 186 και 283, αρ. 3 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ) β) του Π.. 133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ/226/Α/ ) 2.Την αριθ. 42/ Εγκύκλιο του Υ ουργείου Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. 3. Την µε αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.25/ Α όφαση Περιφερειάρχη ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ιατηρούµε της αρακάτω Αρµοδιότητες:

2 Στον τοµέα Προγραµµατισµού -Ανά τυξης: Η ροώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρµογή των ανα τυξιακών αρεµβάσεων, για την ρογραµµατική ερίοδο , ό ως αυτή οριοθετείται α ό το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για τα εριφερειακά όργανα στις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α), ό ως ισχύει, εριλαµβανοµένης και της υ οστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτο ιοίκησης, καθώς και της κατάρτισης των Περιφερειακών Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) Η έγκριση των µεσοχρόνιων ανα τυξιακών ρογραµµάτων, ου εκ ονούνται στο λαίσιο των αντίστοιχων εριφερειακών ανα τυξιακών ρογραµµάτων. Η διατύ ωση ρος τους κεντρικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα ροτάσεων για έργα και µέτρα ολιτικής, εθνικής σηµασίας, ου αφορούν την εριφέρεια, αλλά εντάσσονται στο µεσοχρόνιο εθνικό ανα τυξιακό ρόγραµµα. Η εκ όνηση γενικών και ειδικών ανα τυξιακών µελετών ου αφορούν τη χωρική αρµοδιότητα της εριφέρειας. Η κατανοµή των ιστώσεων α ό το Πρόγραµµα ηµοσίων Ε ενδύσεων. Η κατανοµή των αντίστοιχων οσών και η έγκριση της εκταµίευσης τους α ό τους λογαριασµούς, ου τηρεί το Περιφερειακό Ταµείο Ανά τυξης στην Τρά εζα της Ελλάδος. Ο ροσδιορισµός των δικαιούχων των ιστώσεων, ου εγκρίνονται κατά ρόγραµµα και διαρθρωτικό ταµείο. Η σύσταση Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Ε ιτρο ής, η ο οία γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις υ αγωγής ε ενδύσεων ή ρογραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξο λισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ανα τυξιακών νόµων. Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των ε ενδύσεων για την ιστο οίηση των δα ανών και την υλο οίηση των εγκεκριµένων εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ανα τυξιακών νόµων. Η καταβολή της ε ιχορήγησης του κόστους ε ένδυσης, η ολοκλήρωση και ιστο οίηση έναρξης αραγωγικής λειτουργίας. Η διατύ ωση ροτάσεων ολιτικής και µέτρων για την ανά τυξη των µικρών και µεσαίων ε ιχειρήσεων ρος το Υ ουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στον τοµέα Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλιείας Η διενέργεια δηµο ρατήσεων των εγγειοβελτιωτικών έργων και µελετών. Η εκ όνηση γεωργοτεχνικών, γεωργοοικονοµικών, εδαφολογικών µελετών. Η διαφύλαξη και ροστασία της γεωργικής γης α ό αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης µε υψηλή αραγωγικότητα.

3 Η χορήγηση άδειας σκο ιµότητας για την ίδρυση σφαγείου αραγωγής κρέατος δυναµικότητας 801 και άνω τόνων ετησίως αραγωγής κρέατος ή τηνοσφαγείου δυναµικότητας και άνω κεφαλών σφαζόµενων ορνιθοειδών ωριαίως (άρθρο 2 ερ. β` του ν. 111/1975, ΦΕΚ 174 Α). Η ιοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων (άρθρο 1 αρ. 1 του ν.δ. 4520/1970, β.δ , ΦΕΚ 94 Α` και άρθρο 109 αρ. 1 ερ. η` του.δ. 433/1977, ΦΕΚ 133 Α). Η χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νω ών αλιευµάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και µετα οίησης κατεψυγµένων αλιευµάτων Ο χαρακτηρισµός ως γεωργικών ε ιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ου αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκµεταλλεύσεις. Η α όφαση εκµίσθωσης χώρων καταλλήλων για καλλιέργεια οστρέων και µυτίλων (άρθρο 57 του ν.δ. 420/1970). Η ρόσληψη ε ιστατοφυλάκων και ο καθορισµός της µηνιαίας αντιµισθίας ή ηµεροµισθίου αυτών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αµοιβής του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ροσω ικού (άρθρο 61 αράγραφοι 1 και 3 του ν.δ. 420/1970). Στον Τοµέα Φυσικών Πόρων Ενέργειας Βιοµηχανίας: Η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων, ου ροορίζονται για µεταλλευτικές και λατοµικές εγκαταστάσεις και ειδικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των µεταλλείων. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, ε έκτασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων α οθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, υγραερίων, λι αντικών και ασφάλτου χωρητικότητας α ό µέχρι κ.µ., καθώς και µονάδων αναγέννησης ορυκτελαίων, ανεξαρτήτως ι οδύναµης, εµφιαλώσεως υγραερίων, συσκευασίας λι αντικών, ερευνών και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, α οθήκευσης, διακίνησης και διανοµής φυσικού αερίου. "Η χορήγηση άδειας για" διανοµή και εµφιάλωση υγραερίου, καθώς και η ε ιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια και σε εταιρίες εµ ορίας µε εγκαταστάσεις α οθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, υγραερίων, λι αντικών και ασφάλτου, στις µονάδες εµφιάλωσης υγραερίου και στους ωλητές ετρελαίου θέρµανσης. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή ε έκτασης σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας α ό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α). Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, σύµφωνα µε το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α), ό ως ισχύει. Η α όφαση α αλλαγής α ό την καταβολή των ροβλε όµενων δασµών, του Φ.Π.Α., καθώς και του ροβλε όµενου ειδικού φόρου κατά την εισαγωγή των φορτηγών οχηµάτων, κατά το άρθρο 4 αρ. 17 του.δ. 78/ 2006 Η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων ροοριζόµενων για ε αρχιακές βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και ε αγγελµατικά εργαστήρια. Η έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξο λισµού ου ροορίζεται για ε αρχιακές ξενοδοχειακές ε ιχειρήσεις.

4 Η ε ιβολή των διοικητικών κυρώσεων ου ροβλέ ονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3325/2005, καθώς και α ό τις διατάξεις του άρθρου 3 αράγραφοι 30 και 37, 38 και 39 του.δ. 78/2006, ό ως ισχύουν. Στον Τοµέα Α ασχόλησης Εµ ορίου Τουρισµού: Η έγκριση ή α όρριψη των οµαδικών α ολύσεων ου ρογραµµατίζονται α ό τον εργοδότη και η αράταση διαβουλεύσεων µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένων. Η ε ιβολή της οινής του ροστίµου σε εργοδότες, βάσει εισήγησης της οικείας Συµβουλευτικής Ε ιτρο ής. Η συγκρότηση συµβουλίων και ε ιτρο ών αρµοδιότητας Υ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η µετάθεση της εικοσιτετράωρης ανά αυσης των µισθωτών των ε ιχειρήσεων θεάτρου α ό τη ευτέρα, η εξαίρεση ε ιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υ ηρεσιών ή εργασιών γενικά α ό τις διατάξεις ερί ανά αυσης κατά Κυριακή και κατά ηµέρες αργίας. Η εξαίρεση α ό την εκ εριτρο ής Κυριακή αργία των εστιατορίων, ζαχαρο λαστείων, καφενείων κ.λ., ου λειτουργούν ως εξοχικά. Η χορήγηση ανα ληρωµατικής ανά αυσης των µισθωτών σε άλλη ηµέρα, εκτός α ό την Κυριακή. Η ε έκταση της ανά αυσης σε ηµέρα Κυριακή και σε ηµέρες αργίας. Η αράταση, µε α όφαση του εριφερειακού συµβουλίου, του εθνικού ενιαίου λαισίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους. Η συγκρότηση δευτεροβάθµιου συµβουλίου Θεάτρων - Κινηµατογράφου και Καταστηµάτων άνω των διακοσίων (200) καθισµάτων Στον Τοµέα Μεταφορών -Ε ικοινωνιών: Ο καθορισµός κοµίστρων υ εραστικών φορέων αροχής συγκοινωνιακού έργου, µε βάση τις ρυθµίσεις της αραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α). Η διάθεση νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε άλλους δικαιούχους, σε ερι τώσεις αρέλευσης ά ρακτης της ροθεσµίας άσκησης του αραχωρούµενου δικαιώµατος α ό τους αρχικούς δικαιούχους. Η κατ`εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων σε ηµεδα ά ή αλλοδα ά φυσικά ή νοµικά ρόσω α, τα ο οία ραγµατο οιούν στην Ελλάδα σηµαντικές ε ενδύσεις ή σε ε ιχειρήσεις, οι ο οίες υ άγονται σε ανα τυξιακούς νόµους. Η καθιέρωση νέας υ εραστικής δια εριφερειακής γραµµής, καθώς και ο καθορισµός των όρων συνεκµετάλλευσης αυτής στην ερί τωση ου το Κ.Τ.Ε.Λ., στην εριοχή ευθύνης του ο οίου βρίσκεται το τέρµα της γραµµής, δεχθεί τη συνεκµετάλλευση. Η ανάθεση της εκµετάλλευσης νέας υ εραστικής δια εριφερειακής γραµµής στο Κ.Τ.Ε.Λ. ου υ οβάλλει σχετική αίτηση. Στην ερί τωση ου το τέρµα της δια εριφερειακής γραµµής βρίσκεται σε νοµό άλλης εριφέρειας, η ανάθεση της εκµετάλλευσης αυτής γίνεται µε κοινή α όφαση των εριφερειαρχών

5 Στον Τοµέα Έργων Χωροταξίας: Η κατασκευή, η συντήρηση και ανακαίνιση των οδών, ου η συντήρηση τους ανήκε στην αρµοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων ρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Η µελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης των οδών, ου η συντήρηση τους ανήκε στην αρµοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων ρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η άσκηση αρµοδιοτήτων ε ί θεµάτων οδικής κυκλοφορίας, ό ως οι µετρήσεις, η σήµανση των οδών ου η συντήρηση τους ανήκε στην αρµοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων ρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και η σηµατοδότηση και ο φωτισµός αυτών. Η θεώρηση και έγκριση των µελετών ιδιωτικών λιµενικών έργων. Τα έργα ου εκτελούνται α ό το Υ ουργείο Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων χαρακτηριζόµενα ως έργα εθνικού ε ι έδου (άρθρο 10 αρ. 4 του ν. 679/1977 και άρθρο 59 του.δ. 609/1985) τα ο οία έχουν αµιγώς διάσταση ε ι έδου εριφέρειας ή νοµού. Η διαχείριση ειδικών έργων εριφερειακού ε ι έδου ου έχουν εκτελεστεί α ό τις ΕΥ Ε και εριέρχονται στις εριφέρειες. Η ευθύνη τήρησης και αρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής α αλλοτρίωσης για εκτέλεση δηµοσίων έργων αρµοδιότητας εριφέρειας. Η σύµ ραξη σε Συµβάσεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ..Ι.Τ.) κατά τις ρυθµίσεις του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α), ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. Η ανάθεση εκ όνησης και η αρακολούθηση εφαρµογής Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2508/1997. Η κατάρτιση και έγκριση του εριφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών α οβλήτων, στο λαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασµού, ο ο οίος α οσκο εί, κυρίως, στη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη χωροθέτηση των άσης φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων εριλαµβανόµενης και της έκδοσης των κατά ερί τωση αδειών, ου ροβλέ ονται α ό την κείµενη νοµοθεσία. Κατά το σχεδιασµό λαµβάνονται υ όψη οι κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνικές, εριβαλλοντικές, καθώς και οι ειδικές συνθήκες της εριοχής. Στον Τοµέα Υγείας: Ο καθορισµός των όρων και της διαδικασίας αραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους, η έκδοση και ανάκληση αραχωρητηρίων, η ρύθµιση των δόσεων και η βεβαίωση των χρεών αλαιών και νέων ροσφύγων, η νοµιµο οίηση ανωµάλων αγορα ωλησιών και τα σχετικά µε την ανταλλαγή και µεταβίβαση αραχωρηθέντων ακινήτων.

6 Η ε ιχορήγηση αστικών εταιρειών µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα, τις ο οίες είχε ιδρύσει η Νοµαρχιακή Αυτο ιοίκηση ή µετείχε σε αυτές, εφόσον ο σκο ός τους αναφέρεται στην αντιµετώ ιση ροβληµάτων, ου α ορρέουν α ό τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η ραγµατο οίηση του σκο ού τους ασκείται, κατά διαδοχή, α ό την εριφέρεια. Η ανάληψη χορηγούµενων οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης ου ε ο τεύονται α ό τη ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας ου α οτελούν ροϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων. Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρω ικών αγορών σε υ ερτο ικό ε ί εδο. Στον Τοµέα Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού: Ο διορισµός και η αντικατάσταση διοικητών ιδρυµάτων, ου χορηγούν υ οτροφίες στη χωρική αρµοδιότητα της εριφέρειας. Η θέσ ιση βραβείων, χορηγιών και άλλων µέσων για την ενθάρρυνση της ανά τυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε αράλληλη ε ο τεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων ου ε ιδιώκουν αντίστοιχους σκο ούς. Η σύσφιξη σχέσεων της εριφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες Οργανώσεις Α οδήµων, ου εκ ροσω ούν ανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους α οδήµους. Η άσκηση ε ο τείας ε ί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, ου καθορίζονται µε α όφαση των Υ ουργών Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού Στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας ιοικητικής Μέριµνας: Η ευθύνη για την εφαρµογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού ολιτικής ροστασίας, κατά το σκέλος ου τα οικεία ρογράµµατα, µέτρα και δράσεις εφαρµόζονται σε ε ί εδο εριφέρειας. Η διατύ ωση εισηγήσεων για το σχεδιασµό ολιτικής ροστασίας της εριφέρειας, ροκειµένου να α οτελέσουν αντικείµενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασµό ολιτικής ροστασίας α ό τη ιυ ουργική Ε ιτρο ή. Η υ οβολή εισήγησης στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση α όφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης ολιτικής ροστασίας, στις ερι τώσεις το ικών καταστροφών. Ο συντονισµός όλων των υ ηρεσιών της εριφέρειας, καθώς και του δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού και µέσων για την εξασφάλιση της ετοιµότητας, την αντιµετώ ιση των καταστροφών και την α οκατάσταση των ζηµιών. Η έκδοση α όφασης για την ε ίταξη ροσω ικών υ ηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α). Η ροµήθεια µηχανηµάτων και αυτοκινήτων για τις ανάγκες της εριφέρειας.

7 Ο σχεδιασµός της διαχείρισης στερεών α οβλήτων σε ε ί εδο µητρο ολιτικής εριφέρειας. Η ε ο τεία του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, κατά το άρθρο 8 του ν. 3190/2003. Στον τοµέα Πολιτικής Γης: Οι αρµοδιότητες ερί ζητηµάτων Πολιτικής Γης, ιδίως αραχώρηση εκτάσεων σε νοµικά ή φυσικά ρόσω α και ΟΤΑ, εκ οίηση, ανταλλαγή και ροστασία ε οικιστικών εκτάσεων και την έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας. Στους αιρετούς Αντι εριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Πέλλας, Πιερίας, Ηµαθίας, Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µεταβιβάζονται, εκτός των αρµοδιοτήτων ου εκχωρούνται µε την ανωτέρω σχετική Α όφαση (3 σχετικό) και όλες οι λοι ές Αρµοδιότητες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι ο οίες δεν µνηµονεύονται στο άρθρο 186 του Ν.3852/2010. Σύµφωνα µε όσα ροβλέ ονται στο άρθρο 283, αρ. 3 του ιδίου ως άνω νόµου, εξυ ακούεται, ότι εφόσον δεν ασκούνται α ό τον Αντι εριφερειάρχη, ούτε έχουν µεταβιβαστεί στους θεµατικούς Αντι εριφερειάρχες, στις Α οκεντρωµένες ιοικήσεις και στους ήµους. Η α όφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας 2. Περιφερειάρχη 3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γενικοί ιευθυντές Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5. ιευθυντές Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑ ΗΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 132 Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα