ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γενι κού Λυκείου. O YΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του εδαφ. δ της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, Α, ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαί δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 14/2008 πράξη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζου με: Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Ιταλικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γενικού Λυκείου ως εξής: Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΡΟΣ Α Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ ΣΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Β ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2.2 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2.3 (ΚΟΙΝΩΝΙΟ)ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2.4 (ΔΙΑ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.1 ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟ ΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟ ΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 4.2 ΓΛΩΣΣΙΚΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 4.3 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 4.4 ΧΡΗΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4.5 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Γ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.3 ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 2.4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕ ΝΩΝ 2.5 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.6. ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ ΣΩΝ Οι συνεχείς κοινωνικές αλλαγές, η ελεύθερη διακίνηση πολιτών και ιδεών, η αναγκαιότητα για αμοιβαία κατα νόηση μεταξύ των λαών, καθώς επίσης και η απαίτηση για αμεσότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, μέσα σε μία πολύγλωσση και πολυπολιτισμική Ενωμένη Ευρώπη, προσδίδουν σημαντική θέση στη διδασκαλία/εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών, άποψη που ενισχύεται και υπο στηρίζεται από την εκπαιδευτική πολιτική της Ενωμένης Ευρώπης. Η εκμάθηση των γλωσσών αποβλέπει επιπλέ ον στην προώθηση της επικοινωνίας, τον σεβασμό της γλώσσας και του πολιτισμού των διάφορων λαών και, τέλος, τη δυνατότητα συναλλαγών μέσα στην ενιαία

2 20056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ευρωπαϊκή αγορά με στόχο κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά αγαθά και επιτεύγματα. Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός της Ελληνικής ως μιας από τις λιγότερο Ομιλούμενες και λιγότερο διδασκόμε νες Γλώσσες καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη διδασκα λία/εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών. Έτσι, το μάθημα της Ξένης Γλώσσας αποκτά σημαντική θέση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική ένταξη και μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των νέων της χώρας. Τέλος, η κοινή πεποίθηση ότι για την ειρηνική συνύ παρξη των λαών προϋπόθεση είναι η αλληλοκατανόηση και ο αλληλοσεβασμός, έννοιες βασικές του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας, καθιστά απαραίτητη τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών. 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο σκοπός της εκμάθησης των Ξένων Γλωσσών στο Λύκειο εμπίπτει στους γενικούς σκοπούς, έτσι όπως αυτοί ορίζονται για τη συγκεκριμένη βαθμίδα της εκ παίδευσης (ν. 2525/1997). Κατά συνέπεια, η διδασκαλία τους ανταποκρίνεται σε μορφωτικούς και παιδαγωγι κούς στόχους και στις αρχές που διέπουν την αποστολή του σχολείου του 21ου αιώνα: παροχή γενικής παιδεί ας υψηλού επιπέδου, ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών, προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους, καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν προκειμένου να είναι σε θέση να αντα ποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας και η χρήση αυτής με άτομα από την Ιταλία αλλά και με ιταλόφωνους άλλης εθνικότητας, θα διευκολύνει τους μαθητές να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τον λόγο και τον πολιτισμό άλλων λαών. Με το μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας, όπως με όλα τα μαθήματα, επιδιώκεται η γενική παιδεία, η κοινωνι κοποίηση των μαθητών, η ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, με στόχο τη διαμόρφωση ελεύ θερων και υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι να σέβονται τις αξίες του Ανθρωπισμού και της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου: της νοημο σύνης, της ευαισθησίας, της αισθητικής αντίληψης, της υπευθυνότητας και των πνευματικών αξιών του, στην εξοικείωση με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και συλλογισμού, ώστε να είναι ικανοί οι μαθητές να συγκεντρώνουν, να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν πληροφορίες μέσα από ορθολογικές και εμπειρικές δι αδικασίες, στην παροχή κινήτρων για επιζήτηση νέων αντικει μένων γνώσης και την επίτευξη αυτόνομης μάθησης, στην απελευθέρωση της προσωπικότητας των μα θητών μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτή των ώστε να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους και να τα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στη διαμόρφωση της δικής τους γνώμης και στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης προκειμένου να κατα στούν άτομα ικανά να επιλύουν τα προβλήματά τους, να παίρνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους, στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, αλλά και της αυτογνωσίας και της αυτοαξιολόγησης, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα όρια και τις δυνατότητές τους, να προετοιμάζουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική οικονομική ζωή, να μπορούν, τέλος, να ανταποκριθούν στις βασικές απαιτήσεις του εκπαιδευ τικού και μελλοντικού κοινωνικού επαγγελματικού τους χώρου, στην απόκτηση των απαραίτητων ικανοτήτων ώστε να μπορέσουν αργότερα να προχωρήσουν σε υψηλότε ρο επίπεδο ή σε περισσότερο ειδικό χώρο στην Ιταλική γλώσσα, ή να μάθουν άλλες γλώσσες με αποδοτικότερο τρόπο. ΜΕΡΟΣ Β ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με το μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας ο καθηγητής βοηθά τον μαθητή να αποκτήσει Γενικές γνώσεις και να αναπτύξει την Οντολογική του γνώση, καθώς επίσης να αναπτύξει τις κατάλληλες Πρακτικές δεξιότητες και να καλλιεργήσει την Ικανότητα μάθησης. Γενικές γνώσεις (conoscenze generali) Πρέπει, με το μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας, να προσφέρεται στον μαθητή η δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε μορφή γνώσης ή πληροφόρησης γύρω από πρόσωπα, αντικείμενα, γεγονότα, χώρους, θεσμούς και οργανισμούς, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τα ση μαντικότερα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά και πολιτικά στοιχεία και δεδομένα της ιταλικής πραγμα τικότητας αλλά και της διεθνούς. Οντολογική γνώση (saper essere) Πρέπει ο καθηγητής να συμβάλλει ώστε ο μαθητής να αναπτύξει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται διαφορετικές θέσεις και στάσεις (χωρίς δογματική αντιμετώπιση), να σχετικοποιεί την προσωπική του άποψη και το προσωπικό του σύστημα πολιτιστικών αξιών, να αποδέχεται την εγκυρότητα και άλλων τρόπων οργάνωσης ιδεών και αξιών και να είναι ανοικτός σε νέες εμπειρίες και με ενδιαφέ ρον για άλλες ιδέες και αξίες. Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν τον μαθητή να απο κτήσει διαπολιτισμική συνείδηση. Πρακτικές δεξιότητες (saper fare) Πρέπει ο μαθητής να αποκτήσει γνώσεις που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και της κοινωνικής πρακτικής. Οι δεξιότητες αυτές θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις δυσκολίες που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την παραμονή του σε ξένη χώρα. Ικανότητα μάθησης (saper apprendere) Επειδή η γνώση είναι ποικιλόμορφη και μεταβάλλεται συνεχώς, πρέπει η διδασκαλία της γλώσσας να απο βλέπει στην ανάπτυξη της ικανότητας απόκτησης των γνώσεων. Πρέπει συνεπώς ο καθηγητής να βοηθήσει τον μαθητή να αναπτύξει την ικανότητά του να μαθαίνει και, ειδικότερα, να αποκτήσει ενσυνείδητη γνώση της λειτουργίας της γλώσσας και της επικοινωνίας:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο Λύκειο, με την επεξεργασία συνθετότερων λεκτι κών πράξεων, το μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας απο βλέπει στη βελτίωση των γνώσεων του μαθητή σχετικά με τις ιδιότητες και τις χαρακτηριστικές δομές της γλώσ σας (τόσο της Μητρικής όσο και της Ιταλικής) στην ανάπτυξη ικανοτήτων που να του επιτρέπουν να συνεχίσει να μαθαίνει τη γλώσσα και εκτός σχολι κού χώρου, ικανότητα διερεύνησης/ανακάλυψης: Πρέπει ο μαθητής να είναι σε θέση να μαθαίνει με αποτελεσματικό τρόπο, μέσα από την ενεργοποίηση διάφορων ικανοτήτων (παρατή ρηση, ερμηνεία, επαγωγή, απομνημόνευση), την ανάπτυξη μεθοδολογικών και ερευνητικών ικανο τήτων για να μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες από γραπτές ή προφορικές πηγές, τη χρήση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, πολυμέ σα ή άλλες βάσεις δεδομένων πληροφορικής) με στόχο την πρόσληψη και ανταλλαγή πληροφοριών. Η ικανότητα αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των αντι ληπτικών, αναλυτικών και διερευνητικών δεξιοτήτων (attitudini percettive, analitiche, euristiche). 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιταλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο ορίζεται ως βασικός διδακτικός στόχος η διεύρυνση της ικανότητας επικοινωνίας (capacità di comunicazione). Με τον ευρύ όρο ικανότητα επικοινω νίας εννοείται η δυνατότητα του μαθητή να ανταπο κρίνεται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, προ βλέψιμες ή απρόβλεπτες, χρησιμοποιώντας γλωσσικές, παραγλωσσικές ή και εξωγλωσσικές επιλογές, οι οποίες προϋποθέτουν ποικιλία στα είδη περιβάλλοντος χρήσης στους τρόπους επικοινωνίας στους ρόλους. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, ο μαθητής θα πρέπει να ασκηθεί, προκειμένου να μπορέσει στα διακά: να εμπεδώσει και να επεκτείνει τις γλωσσικές του γνώσεις (εμπλουτισμός λεξιλογίου, γλωσσικές εκφρά σεις, γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα), έτσι ώστε η εκφορά του λόγου του να έχει νόημα και επικοινωνιακή αξία, να αναπτύξει κοινωνιογλωσσική ικανότητα (τήρηση κοινωνικών κανόνων κατά την επικοινωνία, ανάλογα με το εκάστοτε φυσικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαί σιο), να παράγει συνεχή και συνθετικό προφορικό και γραπτό λόγο, να χρησιμοποιεί στρατηγικές επικοινωνίας (λεκτικές και μη λεκτικές αντιδράσεις) ως αντισταθμιστικά μέσα για τη διατήρηση της επικοινωνίας, να ευαισθητοποιηθεί στην αποδοχή της αντίληψης του Άλλου και στην αλληλοκατανόηση, να διευρύνει τις γνώσεις του σε θέματα, τα οποία άπτονται άλλων γνωστικών αντικειμένων (interdisciplinarietà), να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη, να αναπτύξει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης που θα τον βοηθήσει να θέτει και να επιτυγχάνει στόχους και θα τον οδηγήσει σταδιακά στην αυτονομία του, να αποβλέπει στην απόκτηση δεξιοτήτων διεπίδρα σης/διάδρασης (abilità interattiva) Συγκεκριμένα, για να είναι σε θέση ο μαθητής να επι κοινωνεί (attitudine comunicativa) πρέπει να αναπτύξει: την επικοινωνιακή ικανότητα (competenza comunicativa) τη γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσολογική ικανό τητα (competenza linguistica/sociolinguistica) την κοινωνιοπραγματολογική ικανότητα (competenza sociopragmatica) και τη διαπολιτισμική συνείδηση (consapevolezza interculturale). 2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (COMPETENZA COMUNICATIVA) Πρωταρχικό στόχο της διδασκαλίας/εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας στο Λύκειο αποτελεί η διεύρυνση της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργούν σε διά φορες περιστάσεις επικοινωνίας, από την αντιμετώπι ση απλών πρακτικών και καθημερινών επικοινωνιακών προβλημάτων (κοινωνικοπολιτισμικές γνώσεις) μέχρι, ενδεχομένως, την κοινωνική προσχώρηση του ατόμου σε μία νέα γλωσσική κοινοτήτα. Επιδιώκεται επίσης η κατά το δυνατόν ανάπτυξη της δυνατότητας των μα θητών να παράγουν λόγο τεκμηριωμένο και σύνθετο κατά την επικοινωνία τους με τους φυσικούς ομιλητές της Ιταλικής Γλώσσας, αλλά και με άτομα άλλων εθνι κοτήτων, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα αυτή ως κοινό κώδικα επικοινωνίας. Πρέπει επομένως, μέσα από τη διδασκαλία της Ιταλι κής Γλώσσας, οι μαθητές να αναπτύξουν στρατηγικές επικοινωνίας προκειμένου να επιλέγουν και να χρη σιμοποιούν τις κατάλληλες λεκτικές πράξεις σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Η χρήση των στρατηγικών επι κοινωνίας αποβλέπει στην επιτυχέστερη επικοινωνία και στον έλεγχο της επικοινωνιακής συμπεριφοράς, ακόμη και με περιορισμένες γλωσσικές ικανότητες. Για την επίτευξη επικοινωνίας, ο μαθητής επιστρατεύ ει τις γενικές ικανότητες που προαναφέρθηκαν στους γενικούς διδακτικούς στόχους, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη γλωσσολογικής, κοινωνιογλωσσικής και πραγ ματολογικής ικανότητας. 2.2 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟ ΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (COMPETENZA LINGUISTICA/ SOCIOLINGUISTICA) Η γλωσσολογική ικανότητα του μαθητή διακρίνεται στη Φωνολογική, τη Λεξικολογική και τη Μορφοσυντα κτική ικανότητα που πρέπει να αποκτήσει. Φωνολογική ικανότητα Ο μαθητής πρέπει να διευρύνει την ικανότητα διάκρι σης (discriminazione auditiva) και παραγωγής νέων ήχων (articolazione) και προσωδιακών σχημάτων, την οποία έχει κατακτήσει στο Γυμνάσιο, και συγκεκριμένα να αντιλαμβάνεται και να αναπαράγει φωνητικά τη γλώσσα τόσο σε επίπεδο τεμαχιακό (συλλαβική δομή, τονισμός των λέξεων, τόνος, αφομοίωση, παράταση...) όσο και υπερτεμαχιακό (προσωδία, ρυθμός, λειτουργικός τονισμός: tonìa ascendente/discendente/sospensiva)

4 20058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να αναπτύξει την ικανότητα πρόσληψης και παρα γωγής των ξένων ήχων με πιθανή εφαρμογή τους στην εκμάθηση μιας άλλης ξένης γλώσσας. Λεξικολογική ικανότητα Στο Λύκειο ο μαθητής, βασιζόμενος συχνά στο ήδη γνωστό από το Γυμνάσιο λεξιλόγιο (lessico passivo/ attivo), πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις διαδικασίες παραγωγής λέξεων (derivazione, affissazione) να τις χρησιμοποιεί κατά την εκφορά λόγου. Μορφοσυντακτική ικανότητα Πρόκειται για τη γνώση των μορφοσυντακτικών μορ φών της γλώσσας και για την ικανότητα του μαθητή να τις χρησιμοποιεί. Στο Λύκειο, με την επεξεργασία συν θετότερων λεκτικών πράξεων, το μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να εμβαθύνει στις συντακτικές και μορφολογικές δομές που διδάχτη κε στο Γυμνάσιο και τις οποίες καλείται να ταξινομήσει να οργανώσει και να επεκτείνει σε νέες θεματικές περιοχές. Για την απόκτηση της κοινωνιογλωσσολογικής ικανό τητας πρέπει ο μαθητής να είναι σε θέση να διακρίνει τα είδη λόγου, το ύφος και το επίπεδο του λόγου, διά φορους δείκτες κοινωνικών σχέσεων και ιδιωματισμούς και, τέλος, διαλέκτους και ιδιολέκτους. Είδη λόγου Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο μαθητής στις ιδιαίτερες γλωσσολογικές μορφές που διακρίνουν τους τρόπους έκφρασης, τον προφορικό από τον γραπτό λόγο. Να μάθει δηλαδή ότι η ικανότητα προφορικής επικοινωνίας δεν εξαντλεί ται στην απλή εφαρμογή γραμματικών κανόνων και ότι συχνά χρειάζεται να προστρέξει σε επαναλήψεις, ανορ θόδοξη σύνταξη (ne ho visti tanti, di film), ελλειπτικές φράσεις, διακοπές, παύσεις, δισταγμούς αντίθετα, ο γραπτός λόγος είναι αυστηρότερα δο μημένος και απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Ασφαλώς, τα δύο αυτά είδη της γλώσσας, ο προφο ρικός και ο γραπτός λόγος, είναι αδιαχώριστα και συ μπληρωματικά. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να μάθει ο μαθητής να περνά από το ένα είδος στο άλλο. Επιδιώκεται ο προφορικός λόγος να έχει τη μορφή διαλόγου και να είναι στενά συνδεδεμένος με την επι κοινωνιακή κατάσταση. Η παραγωγή γραπτού λόγου προωθεί την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας επειδή βοηθά τον μαθητή να σχε διάζει και σταδιακά να πραγματώνει την ξένη γλώσσα. Επειδή κάτι τέτοιο συχνά βιώνεται από τους μαθητές ως δύσκολο έργο, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, προ κειμένου η συγκεκριμένη δεξιότητα να βρει τη θέση που της αρμόζει στη μαθησιακή διαδικασία. Ένα κίνητρο είναι η αυθεντικότητα και η χρησιμότητα των προς ανάπτυξη θεμάτων (π.χ. αλληλογραφία, συμπλήρωση πληροφοριακού υλικού, κ.ο.κ.). Παράλληλα, και σύμφω να πάντα με το επίπεδο γνώσεων των μαθητών στην Ιταλική Γλώσσα, μπορεί να ζητηθεί από τον μαθητή ελεύθερη δημιουργική παραγωγή, όπου θα εκφράζει προσωπικές του απόψεις. Ο μαθητής δεν καλείται να παραγάγει μια έκθεση ιδεών, αλλά να συνθέσει ένα ολο κληρωμένο κείμενο, λειτουργικό μέσα σε καθορισμένο γλωσσικό πλαίσιο. Επίπεδο και ύφος λόγου Στο Λύκειο, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να επιλέ γουν, για την πραγμάτωση μιας γλωσσικής πράξης, το κατάλληλο επίπεδο και ύφος λόγου (registro linguistico), έτσι όπως αυτά προσδιορίζονται από την επικοινωνιακή περίσταση (italiano standard, colloquiale, popolare ). Να μάθει δηλαδή ότι εκφραζόμαστε με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τους συνομιλητές και το πλαίσιο συνομιλίας και ότι πρέπει να προσαρμόζουμε τον λόγο μας στην επικοινωνιακή περίσταση, ανατρέχοντας σε συγκεκρι μένες γλωσσικές εκφράσεις, ανάλογες του επιπέδου και του ύφους του λόγου. Δείκτες κοινωνικών σχέσεων Δεδομένου ότι οι κοινωνικές σχέσεις διαφέρουν συχνά από τη μία γλώσσα πολιτισμό στην άλλη (εξαρτώνται από παράγοντες όπως είναι η θέση των συνομιλητών, οι σχέσεις τους, το επίπεδο και το ύφος του λόγου, κοκ.), πρέπει ο καθηγητής να διδάξει στον μαθητή πώς να επιλέγει και να χρησιμοποιεί εκφράσεις για να χαιρετήσει, να παρουσιαστεί σε διάφορες εκδηλώσεις (επίσημες, τυπικές, άτυπες) και με διαφορετικό ύφος (φιλικό, επιθετικό...) συμβατικές εκφράσεις, για να ζητήσει τον λόγο (Se mi è permesso, A questo proposito, vorrei precisare ) εκφράσεις που προσιδιάζουν στους κανόνες ευγένει ας (Scusi/scusate, potrebbe/potreste, Mi dispiace/sono spiacente, La/vi prego..., La/vi ringrazio...) Εκφράσεις λαϊκής σοφίας (Ιδιωματισμοί) Πρέπει ο μαθητής να εξοικειωθεί με στερεότυπες και ιδιωματικές εκφράσεις, παροιμίες, γνωμικά, τα οποία αποδίδουν στάσεις ζωής, θέσεις, παραδεκτές συμπε ριφορές, αξίες και νοοτροπίες, καθώς επίσης να ανα γνωρίζει εκφράσεις και γλωσσικούς τύπους που χρη σιμοποιούνται σε διαφημιστικά κείμενα. Διάλεκτοι, ιδιόλεκτοι Πρέπει ο μαθητής να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα γλωσσολογικά (αμιγώς φωνητικά/φωνολογικά, λεξικολο γικά, μορφοσυντακτικά) στοιχεία από τα παραγλωσσικά (γλώσσα του σώματος), τα οποία προσδιορίζουν την εθνική ή τοπική προέλευση, την κοινωνική και επαγ γελματική τάξη των συνομιλητών, την ηλικία τους (π.χ. η γλώσσα των νέων) ΚΟΙΝΩΝΙΟΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (COMPETENZA SOCIOPRAGMATICA) Εξάλλου, προκειμένου η επικοινωνία να είναι άμεση και αποτελεσματική, πρέπει ο μαθητής να αποκτήσει ικανότητα λόγου και λειτουργική ικανότητα, σε συνδυ ασμό πάντα με την παραπάνω κοινωνιογλωσσολογική ικανότητά του, να συσχετιστεί δηλαδή με τον συνομι λητή του και με το πολιτισμικό πλαίσιο. Ικανότητα λόγου Πρέπει να είναι σε θέση ο μαθητής να δομεί και να ελέγχει τον λόγο του, λαμβάνοντας υπόψη: τη χρονική διασύνδεση των γεγονότων, τη σχέση αίτιου/αιτιατού, τη διαχείριση και διάταξη του λόγου με κριτήρια λογικής οργάνωσης (συνοχή και συνεκτικότητα), την ακρίβεια και τη σαφήνεια, δηλαδή να χρησιμο ποιεί τον λόγο με ευκρίνεια στο πλαίσιο της εκάστοτε επικοινωνιακής περίστασης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λειτουργική ικανότητα Ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τον λειτουργικό χαρακτήρα των διάφορων εκφράσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να συμμετά σχει σε μία διεπιδρασιακή ανταλλαγή μηνυμάτων (abilità interattiva/dialogica). 2.4 (ΔΙΑ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας, πρέπει να παρέχεται στον μαθητή η δυνατότητα προσέγγισης των πολιτιστικών στοιχείων, καθώς επίσης και η δυ νατότητα να γνωρίσει την κοινωνία και τον πολιτισμό των κοινοτήτων που μιλούν την Ιταλική γλώσσα, τόσο τη standard όσο και την ποικιλία italiano fuori d Italia (αυτή χρησιμοποιείται σε χώρες όπου είναι εγκατεστη μένο το ιταλικό στοιχείο, λ.χ. στην Ελβετία). Εξάλλου, με τον τρόπο αυτόν, δίδεται στον μαθητή η ευκαιρία να αναγνωρίσει τα όποια διακριτικά χαρακτηριστικά τους, με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τον μαθητή να γνωρίσει, να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει τις σχέσεις (δια κριτές ομοιότητες και διαφορές) μεταξύ του κόσμου από τον οποίο ο ίδιος προέρχεται, και του ιταλικού/ ιταλόφωνου κόσμου. Η καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης αφυπνίζει και διευκολύνει την κατανόηση για τη διαφορετικότητα των Ξένων Γλωσσών και πο λιτισμικών κοινοτήτων και παρακινεί σε συλλογισμούς σχετικά με ατομικούς κανόνες και συνήθειες ζωής, επιτρέποντας κατ αυτόν τον τρόπο την εγκατάσταση σχέσης μεταξύ του αρχικού/μητρικού και του νέου/ξέ νου πολιτιστικού συστήματος. Απώτερος στόχος είναι, να μπορεί ο μαθητής να καλλιεργεί επαφές με άτομα άλλων πολιτισμών, αμβλύνοντας, κατά περίπτωση, τις συνέπειες μιας κακής συνεννόησης ή παρεξήγησης λόγω πολιτιστικών διενέξεων και διαφορών (ανάπτυξη της ανεκτικότητας). 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Η απόκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας προϋπο θέτει την ανάπτυξη: 1. των προσληπτικών δεξιοτήτων (abilità linguistiche ricettive), δηλαδή πρόσληψη πληροφοριών, ακουστική, οπτικο ακουστική και αναγνωστική κατανόηση και 2. των παραγωγικών δεξιοτήτων (abilità linguistiche produttive), δηλαδή μετάδοση προφορικών ή/και γρα πτών πληροφοριών. Ο διαχωρισμός μεταξύ προφορικής και γραπτής επικοινωνίας κρίνεται χρήσιμος, προκειμένου να δι ευκολύνεται η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία καθώς και η αξιολόγηση, μολονότι στην πράξη συνα ντούμε σχεδόν πάντα μικτές μορφές επικοινωνίας, οι οποίες απαιτούν τόσο κατανόηση όσο και παραγωγή λόγου (διάλογος, ανταλλαγή πληροφοριών με έναν ή περισσότερους συνομιλητές). Η πρόσληψη και η με ταβίβαση πληροφοριών βρίσκονται συχνά σε στενή σχέση μεταξύ τους και εμφανίζονται πολλές φορές ταυτόχρονα τόσο στις πραγματικές, καθημερινές κα ταστάσεις όσο και στο πλαίσιο της μαθησιακής δια δικασίας. Για παράδειγμα, υπάρχουν δραστηριότητες κατά τις οποίες ο μαθητής καλείται να αναπτύξει τις αναλυτικές και συνθετικές ικανότητές του (stesura di appunti, riassunto). Η διδακτική όμως προσέγγιση, καθώς και η εξάσκηση των μαθητών, γίνεται με δια φορετικές τεχνικές. 3.1 ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ABILITÀ LINGUISTI CHE RICETTIVE) Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου Ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί μη νύματα που εκφέρονται σε προφορικό λόγο, κατά προ τίμηση αυθεντικό, όπως διαλόγους μεταξύ δύο ή και περισσότερων προσώπων, ανακοινώσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες, τηλεφωνικά μηνύματα, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, σύντομα δελτία ειδήσεων, δελτία καιρού, συνεντεύξεις, σύντομα σχόλια... Πρέπει επίσης να μπο ρεί να κατανοεί γραπτό λόγο, όπως ανακοινώσεις, δι αφημιστικές αφίσες, φυλλάδια, εφημερίδες, περιοδικά, λογοτεχνικά κείμενα, μικρές αγγελίες, χάρτες, οδηγούς πόλεων, επιστολές, τιμοκαταλόγους εστιατορίων, μα γειρικές συνταγές... Οι δεξιότητες πρόσληψης, στοιχειώδεις δεξιότητες της επικοινωνιακής ικανότητας, αποτελούν προϋπόθεση για ομιλία/γραφή, και συνεπώς για την εκμάθηση της γλώσσας. Ο μαθητής του Γενικού Λυκείου πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί το γενικό νόημα ενός αυθεντικού προ φορικού λόγου (συζήτηση δύο ή περισσότερων ατόμων, ανακοινώσεις, διαλέξεις, αφηγήσεις, τηλεφωνικές συν διαλέξεις, ηχογραφημένα μηνύματα, τραγούδια, κλπ.) ή ενός εντύπου/κειμένου (άρθρα, συνεντεύξεις, επιστολές, φυλλάδια, οδηγίες χρήσης, διαφημιστικά κείμενα, κλπ.), ακόμη και όταν υπάρχουν άγνωστα γλωσσικά στοιχεία ή δεν γνωρίζει επαρκώς το θέμα, εστιάζοντας στα κυ ριότερα σημεία/πληροφορίες ή/και αποκωδικοποιώντας επιλεκτικά τις λέξεις/έννοιες κλειδιά (comprensione globale), να κρατάει σημειώσεις που θα του επιτρέψουν στη συνέχεια να παράγει το δικό του κείμενο οργανώνο ντας η/και καταγράφοντας το σύνολο ή μέρος των πλη ροφοριών που του μεταδίδονται, να αποδελτιώνει, να αναλύει και να ερμηνεύει τα στοιχεία μιας δημοσκόπησης (tavole, grafici) ή ενός δι αφημιστικού κειμένου, να αξιολογεί και να διακρίνει τις βασικές πληροφο ρίες που τον ενδιαφέρουν ή τον αφορούν άμεσα και στη συνέχεια να επισημαίνει την κεντρική ιδέα, καθώς και τις επιμέρους ιδέες ενός προφορικού μηνύματος ή ενός εντύπου/κειμένου, να αναγνωρίζει αν οι πληροφορίες που του μετα δίδονται αποτελούν γεγονός ή προσωπική άποψη του ατόμου που τις μεταφέρει, είτε γραπτώς είτε προφο ρικώς, να συνάγει από τα συμφραζόμενα τα κενά πληροφό ρησης, τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν στο κείμενο, να διακρίνει τις σχέσεις μεταξύ των συνομιλητών, το ύφος τους, τις προθέσεις τους, τα συναισθήματα (βασι ζόμενος στην ερμηνεία των γλωσσικών, παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων), να παρακολουθεί τα στάδια μιας αφήγησης, βασι ζόμενος σε συνδετικούς κρίκους, χρονικές αναφορές, κ.ο.κ., να αξιολογεί, τέλος, τις σκέψεις και τα επιχειρήματα του/των συνομιλητή/τών του.

6 20060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ABILITÀ LINGUISTICHE PRODUTTIVE) Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου Κατά την εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας, οι μαθητές συναντούν μεγαλύτερες δυσκολίες στις παραγωγικές δεξιότητες απ ό,τι στις αντίστοιχες προσληπτικές. Συ νεπώς, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία και γραφή, ώστε να είναι ο μαθητής σε θέση να παράγει λόγο με σαφήνεια και ακρίβεια (proprietà), αποφεύγοντας πλατειασμούς και επαναλήψεις, να δομεί και να οργανώνει τον λόγο του (schema), να χρησιμοποιεί τους κατάλληλους συνδέσμους και εκφράσεις (congiunzioni, nessi logici) προκειμένου να παραθέσει τις ιδέες του και τα επιχειρήματά του και να παρουσιάσει λόγο τεκμηριωμένο με συνοχή και συ νεκτικότητα (coerenza, coesione). Συγκεκριμένα, για την παραγωγή συνεχούς και συ νεκτικού προφορικού ή/και γραπτού λόγου, ο μαθητής του Λυκείου πρέπει: να παράγει προφορικό λόγο επιλέγοντας τις κα τάλληλες γλωσσικές εκφράσεις ανάλογα με την επι κοινωνιακή περίσταση (συζήτηση φιλική, επαγγελματική, διήγηση ιστοριών και ανεκδότων, ανακοίνωση, μετάδοση πληροφορίας, κ.ά.) να χρησιμοποιεί γλωσσικές πράξεις, παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, προκειμένου να αναπτύξει και να τεκμηριώσει τις προσωπικές απόψεις και ιδέες του και να εκφράσει τα συναισθήματά του (χαρά, λύπη, έκπληξη, επιδοκιμασία, αποδοκιμασία, φόβο, κτλ.) να περιγράφει και να σχολιάζει μια εικόνα, μια σκηνή, ένα γεγονός... να ζητά διευκρινίσεις, επανάληψη... να επιβεβαιώνει ότι κατανόησε την απάντηση να αναπτύσσει τις ιδέες του σχετικά με ένα συγκε κριμένο θέμα να παίρνει θέση να (ανα)μεταδίδει πληροφορίες με άμεσο αλλά και έμμεσο τρόπο να χρησιμοποιεί τα γλωσσικά στοιχεία (λεξιλόγιο, μορφοσύνταξη) με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε η εκφορά του λόγου να έχει συνοχή, συνεκτικό τητα, νόημα (λογική ή χρονολογική σειρά) να σχεδιάζει και να οργανώνει τις προς μετάδοση πληροφορίες, συνθέτοντάς τες όταν προέρχονται από διαφορετικές πηγές να σχολιάζει, να διατυπώνει υποθέσεις, συμπερά σματα, αίτια και αποτελέσματα, κ.ο.κ. να χρησιμοποιεί ελλειπτικό λόγο, όπου χρειαστεί να συμπληρώνει διάφορα έντυπα (αιτήσεις, βιογρα φικά σημειώματα, κάρτες επιβίβασης...) να συντάσσει επιστολές (φιλικές, τυπικές, υπηρεσι ακές...), τηλεγραφήματα, μηνύματα τέλος, να παίρνει και να δίνει απλής μορφής συ νεντεύξεις. 4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τα γλωσσικά στοιχεία που θα διδαχθεί ο μαθητής στο Γενικό Λύκειο στοχεύουν να καλύψουν τις επικοι νωνιακές του ανάγκες σε διάφορες κοινωνικές περιστά σεις. Συνεπώς, η παρουσίαση των γλωσσικών στοιχείων πρέπει να εντάσσεται σε ένα κοινωνικά και πολιτισμικά προδιορισμένο γλωσσικό περιβάλλον, με στόχο την ανά πτυξη της ικανότητας του μαθητή να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες επικοινωνιακές συνθήκες με διάφορους τρόπους και μέσα. Το γλωσσικό αυτό περιβάλλον προσδιορίζεται από διάφορες θεματικές πειροχές, οι οποίες πρέπει να κι νητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών και παράλληλα να καλύπτουν τις μελλοντικές τους ανάγκες. Για την επιλογή των θεματικών αυτών περιοχών λαμβάνονται υπόψη οι ψυχοκινητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των εφήβων. Σημαντικό μέρος της θεματολογίας είναι κοινό με εκείνο του Γυμνασίου. Όμως, στο επίπεδο του Λυκεί ου ο καθηγητής καλείται να προσαρμόσει τον τρόπο προσέγγισης καθώς και την επεξεργασία της κάθε θε ματικής περιοχής στο επίπεδο γνώσεων των μαθητών στην Ιταλική Γλώσσα και στα ενδιαφέροντα της ηλικίας τους, τα οποία μπορεί να καθορίζονται, μεταξύ άλλων, από τοπικές ιδιαιτερότητες ή από την ενδεχόμενη επαγ γελματική εξειδίκευση των σπουδών τους. Τονίζεται, τέλος, ότι η επεξεργασία των θεμάτων θα πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να έχει διαπολιτισμικό χαρακτήρα (βλ. Διαπολιτισμική Προσέγγιση). 4.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Προσωπικά/ατομικά στοιχεία (presentarsi, descrivere sé stessi) 2. Κατοικία και περιβάλλον (abitazione, provenienza) 3. Καθημερινή ζωή, διατροφή (quotidianità, occupazioni, alimentazione), όροι διαβίωσης (condizioni di vita), επίπε δο ζωής (modi di vivere) Κοινωνική ζωή: ανθρώπινες σχέσεις (relazioni sociali e familiari, inviti), συλλογικές μορφές έκφρασης (apparte nenza a associazioni, circoli sportivi...), κοινωνική δραστη ριότητα/εθιμοτυπική και κοινωνική συμπεριφορά (gala teo, modi di fare), γιορτές και επέτειοι (feste nazionali e religiose, ricorrenze...). 5. Ελεύθερος χρόνος (tempo libero, divertimenti, sport), έξοδοι (alberghi, ristoranti, cinema, teatro...), διακοπές (vacanze e turismo), ταξίδια και μετακινήσεις (viaggi e spostamenti). 6. Αγορές (acquisti, commerci, prezzi e modalità di pa gamento...). 7. Κλιματολογικές συνθήκες και Μετεωρολογικά φαι νόμενα (clima, situazione meteorological, mesi e stagio ni). 8. Υγεία και περίθαλψη (salute e sanità). 9. Εκπαίδευση, Σχολικό πλαίσιο δραστηριότητας, Σχολικό περιβάλλον (gradi di istruzione, studî, materie e discipline d insegnamento). 10. Τέχνες και Πολιτισμός (arte, cultura, civiltà). 11. Δημόσιος βίος: κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες (servizi pubblici e privati, Poste e Telecomunicazioni, ban ca, ospedale, comando di polizia), κοινωνική ασφάλιση και παροχές (assistenza sociale, assicurazioni, pensioni, sussidî...). 12. Πολιτική, οικονομική, κοινωνική επικαιρότητα (attualità, politica, attività economiche e sociali). 13. Αγορά εργασίας, παραγωγή (attività professionali, ricerca d impiego, disoccupazione). 4.2 ΓΛΩΣΣΙΚΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο μαθητής, προκειμένου να μπορεί να διατυπώσει συνεχή και συνεκτικό προφορικό ή/και γραπτό λόγο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις, πρέπει να κατακτήσει τις παρακάτω γενικές γλωσσικονοητικές έννοιες, οι οποίες προσδιορίζουν συγκεκριμένες λεξι κολογικές και μορφοσυντακτικές επιλογές (Βλ. Διδακτι κή Διαδικασία, Πρόσκτηση λεξιλογίου και προσέγγιση γραμματικών φαινομένων). Υπαρκτική έννοια (concetto di esistenza) Ύπαρξη/παρουσία ή μη προσώπων, αντικειμένων ή καταστάσεων Διαθεσιμότητα ή μη προσώπων, αντικειμένων και αγα θών (disponibilità, non disponibilità) Έννοιες χώρου Θέση, διάταξη και σχέση στον χώρο (qui/là, dove, da qualche/nessuna parte, intorno a, sopra/su di, di fronte a...) Κίνηση (muoversi, stare fermi, spostarsi, avanzare...) Απόσταση (lontano/vicino, intorno a ) Μέγεθος, διαστάσεις (altezza, taglia, misura, larghezza, lunghezza...) Κατεύθυνση (andare a/verso, partire/andar via da, ve nire/arrivare da...) Έννοιες χρόνου Χρονική στιγμή (situazione nel tempo) Χρονική εξέλιξη (fasi di svolgimento dell azione nel tempo) Διάρκεια και συχνότητα (durata e frequenza) Ποσοτικές έννοιες Αρίθμηση (enumerazione) Προσδιορισμός ποσότητας (definizione di quantità) Σύγκριση (comparazione di quantità) Ποιοτικές έννοιες Εκτίμηση, αποτίμηση, αξιολόγηση Φυσικές ιδιότητες που γίνονται αντιληπτές με το αι σθησιοκινητικό μας σύστημα (σχήμα, διαστάσεις, υφή, ύλη, χρώμα, οσμή, γεύση...) Ιδιότητες που γίνονται αντιληπτές με το αξιολογικό μας σύστημα (buono, cattivo, onesto ) Ομαλότητα ή μη Ορθότητα ή μη (giusto/corretto, sbagliato/scorretto) Επάρκεια ή ανεπάρκεια Αποδοχή ή απόρριψη Χρησιμότητα ή μη Ικανότητα ή μη Σπουδαιότητα ή μη Επιτυχία ή μη (riuscire a, farcela, essere bocciato/pro mosso) Λογικές έννοιες Σύζευξη, διάταξη των εννοιών, επιχειρημάτων (anche, inoltre, comunque, d altra parte ) Αντίθεση (ma, eppure, tuttavia, nonostante ) Αποκλεισμός ή μη, εξαίρεση ή μη (con, senza, tran ne ) Αιτία, αποτέλεσμα Συνέπεια Σκοπός Υπόθεση Συμπέρασμα (allora, dunque, dedurre, concludere). 4.3 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (SAPER FARE CON LA LINGUA, SAPER FARE LINGUA) Ο καθηγητής του Λυκείου, έχοντας υπόψη του τις παραπάνω θεματικές περιοχές και γλωσσικονοητικές έννοιες και ενεργοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών του (Βλ. Αναλυτικό Πρόγραμμα Γυμνα σίου), οφείλει να υλοποιήσει τους γενικούς και ειδι κούς στόχους του μαθήματος μέσα από την εκμάθηση συγκεκριμένων λεκτικών πράξεων, τη διεύρυνση του λεξιλογίου και την ανάπτυξη των γλωσσολογικών τους δεξιοτήτων, οι βασικότερες από τις οποίες παρατίθενται πιο κάτω. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός, και με την έννοια αυτή περιέχει βασικά γλωσσικά λειτουργικά σύνολα, καθώς και ορισμένα από τα συντακτικά φαινό μενα, μέσα από τα οποία πραγματώνεται η γλωσσική εκφορά τους (για τη διάρθρωση της προτεινόμενης ύλης σε πλήρεις διδακτικές ενότητες παραπέμπουμε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου). Identificare qualcuno/qualcosa È, si tratta di Presentare qualcuno, presentarsi, invitare qualcuno a presentarsi (posizione sociale, professione) Ho il piacere/l onore di presentarle/vi... È/fa il... Chiedere a qualcuno di far qualcosa Ti prego di... Per piacere/favore... Forma interrogativa con verbo potere (presente Indica tivo o Condizionale + Infinito) Chiedere il permesso di far qualcosa Aprire un contatto con qualcuno Invitare qualcuno, fare una proposta Ti/La invito a..., Che ne diresti/direbbe di... Accettare/rifiutare un invito (informale, ufficiale, di la voro) Con piacere! Mi (di)spiace, non... (Sono) spiacente, non... Chiedere la parola Se mi è permesso/consentito Vorrei aggiungere a questo proposito... Annunciare qualcuno, qualcosa Chiedere chiarimenti, spiegazioni Cosa vuoi/vuole dire? Cosa intendi/intende per...? Potresti spiegarti meglio? Esprimere una certezza Sono sicuro, a/certo, a che... Esprimere dubbio, incertezza, ignoranza Non son sicuro se + Congiuntivo Non so/saprei... Non ne ho la minima idea! Informarsi su qualcosa Vorrei sapere... Intervenire in un dibattito Aprire/chiudere una conversazione Ne parliamo un altra volta. Interrompere qualcuno Scusa/scusi se ti/la interrompo, ma... Trarre conclusioni Concludendo,... La conclusione è che...

8 20062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Congedarsi Mi farebbe piacere restare, ma... Chiedere a qualcuno di trasmettere un messaggio Potresti dirgli/le di...? Riportare un messaggio/le parole di qualcuno Dice di... Chiede se... Discorso diretto/indiretto Raccontare un fatto, riportare un esperienza (personale o professionale) Mi ricordo che... Vietare qualcosa È vietato + Infinito Si prega di non + Infinito Rifiutare qualcosa (una collaborazione, un servizio) Mi dispiace, non posso/non mi è possibile... Instaurare un confronto Più/meno..., tanto/quanto..., così come... Mostrare interesse/disinteresse Mi interessa... Trovo (qualcosa, qualcuno) interessante/noioso... Esprimere preferenza/scelta Preferisco Mi piace di più Detesto Esprimere un opinione/dare un parere Secondo me, a mio parere, per quel che mi riguarda Trovo che + Indicativo Non credo/mi pare che + Congiuntivo Sostenere il proprio parere Accettare un fatto, una situazione É normale/logico che... Accettare l opinione di qualcuno Trovo che questa idea sia interessante Ha/hai ragione Essere/non essere d accordo con qualcuno É giusto/esatto... Non è giusto/esatto É proprio così Anch io sono del parere che... Approvare/disapprovare qualcuno É inammissibile... Prendere posizione su un argomento Contraddire qualcuno Esprimere disaccordo, dissociarsi da qualcosa Per quel che mi riguarda Io, da parte mia... Valutare una situazione Esprimere sufficienza/insufficienza Discutere su vantaggi/svantaggi Criticare qualcuno Al posto tuo, io... Avresti potuto fare altrimenti... Esprimere un giudizio positivo/negativo Dare un suggerimento, fare una proposta Sarebbe meglio + Infinito Che ne diresti di...? E se + Congiuntivo Chiedere un consiglio Avvertire qualcuno di qualcosa Ti/La avverto che... Stai/stia attento, a che/a... Attenzione! Dare un ordine Imperativo Dovresti/dovrebbe... Accettare/rifiutare un ordine, un compito Incoraggiare/dissuadere qualcuno Dai! Lascia/lasci stare... Esprimere stati d animo Sono soddisfatto, a/triste/deluso, a Mi fa piacere/mi dispiace Temo di + Infinito/che + Congiuntivo Esprimere un desiderio, un augurio Spero di/che... Mi auguro che... Esprimere un bisogno Ho bisogno di... Mi serve/servirebbe + sostantivo Devo + Infinito Dare un parere sull utilità/opportunità Sarebbe utile/è inutile Non val la pena Chiedere aiuto Accettare/rifiutare un aiuto Esprimere un impegno, un obbligo Bisogna/è necessario che + Congiuntivo Devo + Infinito Ho l obbligo di/sono obbligato a Esporre un problema Proporre delle soluzioni Adirarsi Ma insomma! Ora basta! Minacciare Ti/La avverto che... Se la prendi così... Calmare qualcuno Non te la prendere Tranquillizzare qualcuno Stai/stia tranquillo, a Affermare, assicurare Io ti/le dico che... Io ti/l assicuro che... Scusarsi Mi scuso di... Mi dispiace Temo di essere stato, a imperdonabile Collocare nel tempo Quando, da quando, appena, dopo che, mentre, per tutto il tempo che, a lungo, ora, adesso, in questo momento, ogni volta che presto, subito, fra poco, stare per + Infinito, (a partire) da, da ora, fino a, stare + Gerundio mai, raramente, di rado, talvolta, qualche volta, tutti i giorni, quotidianamente, è da, durante, dopo prima di/che + verbo (Infinito/Congiuntivo), prima di + sostantivo, pronome, ecc., in attesa di + Infinito/che + Congiuntivo, in attesa di + sostantivo al momento di

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Proposizione temporale: Gerundio, Participio assoluto Esprimere una condizione A condizione/patto che, A meno che... non, Tranne che Sennò, altrimenti Fare un ipotesi Supponendo che Ammettiamo pure che Nel caso che/in cui + verbo Sia che... sia che (+ Congiuntivo), È possibile che Suppongo di si/no Nel caso di + sostantivo, ecc. Esprimere una causa Per, di, da A causa di Per il fatto/motivo che (proposizione causale esplicita) In conseguenza di Grazie a Perché, poiché, giacché, Dal momento che, dato che, visto che, considerato che, in quanto che Siccome Per + Infinito Gerundio + che, Gerundio + sostantivo, ecc. Participio passato Per il fatto di + Infinito (proposizione causale implicita) Esprimere una conseguenza Dunque Verbo + così/talmente/tanto... che È così (+ aggettivo)...che È tale che... È troppo... per Di modo che, al punto che Cosicché, sicché Da, per + Infinito (proposizione consecutiva implicita) Esprimere una finalità Affinché/perché + Congiuntivo (proposizione finale espli cita) Al/con il fine di, allo scopo di, in modo di (da) A che Per + Infinito A + Infinito Da/a/di + Infinito (proposizione finale implicita) Esprimere un dissenso Ma, tuttavia, eppure, ciononostante Invece, al contrario Nonostante/benché/seppure/sebbene + Congiuntivo Mentre Malgrado Anche se, anche quando (quandanche) Επιπλέον, ο μαθητής του Λυκείου πρέπει να είναι σε θέση να δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες για κάποιον όρο της πρότασης (υποκείμενο, άμεσο/έμμεσο αντικεί μενο, κοκ.), παράγοντας συνθετότερο λόγο με αναφο ρικές προτάσεις, όπως αυτές που εισάγονται από τις εξής αντωνυμίες και αναφορικούς προσδιορισμούς: il quale (soggetto), il quale (complemento oggetto), che, di/a/per/con/su/in il quale/cui να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει ενεργητική ή παθητική φωνή. Στα Ιταλικά, π.χ., προτιμούμε να λέμε Mario è stato investito da una macchina, προτάσσοντας δηλαδή το έμψυχο υποκείμενο, παρά una macchina ha investito Mario ΧΡΗΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η μητρική γλώσσα χρησιμοποιείται κυρίως στη διδα σκαλία της γραμματικής καθώς επίσης και του πολιτι σμού, και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να ανατρέξει στη μητρική γλώσσα προκειμένου να βρεθεί είτε κάποια αντιστοιχία, είτε να διασαφηνιστεί κάποιο δυσνόητο γλωσσικό φαινόμενο (interferenza, transfer proattivo/retroattivo). Ο καθηγητής μπορεί να προτείνει δραστηριότητες γλωσσικής μετα φοράς από τα Ιταλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα. Με ταφραστικές δραστηριότητες μπορούν να γίνονται σε συγκριτική βάση όταν πρόκειται για δύσκολα γλωσσικά φαινόμενα και κυρίως στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής προσέγγισης της γλώσσας (παροιμίες, γνωμικά που εκ φέρονται με παραπλήσιο τρόπο...), κάτι που βοηθά τους μαθητές να συγκρίνουν στοιχεία/δομές της Ιταλικής γλώσσας πολιτισμού με αντίστοιχα της Ελληνικής ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η επιλογή των κειμένων πρέπει να ανταποκρίνεται στις διάφορες λειτουργίες της γλώσσας και να επι τρέπει, πέραν της κατάκτησης της δομής της Ιταλικής Γλώσσας, την προσέγγιση της αισθητικής της διάστα σης. Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (ποιήματα, διηγήματα, μύθοι, τραγούδια...) μπορεί να εμπλουτίσει σημαντικά το μάθημα και να ευαισθητοποιήσει παράλ ληλα τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα έναν άλλον κόσμο/πολιτισμό και άλλους ανθρώπους. Κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμη η συνεργασία του διδά σκοντα την Ιταλική Γλώσσα με τον φιλόλογο της τάξης, προκειμένου να επεξεργαστούν από κοινού (ακόμη με τη μορφή των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών) είτε τον ίδιο συγγραφέα, είτε το ίδιο λογοτεχνικό έργο, στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής διδασκαλίας/εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας (interdisciplinarietà). ΜΕΡΟΣ Γ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ο διδάσκων οφείλει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει εκείνον τον τρόπο διδασκαλίας, που ο ίδιος κρίνει ως τον πλέον κατάλληλο για τους μαθητές του και συγκε κριμένα για το σχολείο, ακόμα και για το τμήμα, στο οποίο διδάσκει. Ο καθηγητής λοιπόν συμβουλεύεται το Πρόγραμμα Σπουδών προκειμένου να στηρίξει το έργο του και το χρησιμοποιεί ως οδηγό, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη του τις εξής παραμέτρους: τον μαθησιακό τύπο των μαθητών (stili, modelli, stra tegie di apprendimento, scenari...) τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους τη δυνατότητα σύστασης ομοιογενών τμημάτων (βλ. και Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη). Ο διδάσκων προσαρμόζει τη διδακτική προσέγγιση στους διάφορους τύπους μαθητών (οπτικός, ακουστικός, γνωστικός) και στις διαφορετικές στρατηγικές μάθησης. Η τελευταία αυτή διάσταση υπαγορεύει τη διαφορο ποίηση των τεχνικών που επιστρατεύει ο καθηγητής,

10 20064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τόσο των κατευθυνόμενων (αποστήθιση, σημειώσεις, επανάληψη, αντιγραφή, μεγαλόφωνη μελέτη, χρήση μη τρικής γλώσσας, συλλογή παραδειγμάτων και κατάταξη αυτών, σύγκριση με τη μητρική γλώσσα) όσο και των ελεύθερων και δημιουργικών (drammatizzazione, giochi didattici, tecniche di simulazione ). Με βάση τη Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική Προσέγ γιση, οι δραστηριότητες πρέπει να διαφοροποιούνται. Για τον λόγο αυτόν, ο καθηγητής ανατρέχει για την επεξεργασία και την εμπέδωση της γλωσσικής διδα σκαλίας σε δραστηριότητες επικοινωνιακές (comunicative), οι οποίες έχουν στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας και καλούν τον μαθητή να συμπεριφερθεί και να υποδυθεί έναν συγκεκριμένο ρόλο, σαν να επρόκειτο για μια αυθεντική επικοινωνιακή περίσταση, διαδραστικές (interattive), οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εκφραστικής/λεκτικής πρωτοβου λίας, γνωστικές (cognitive), οι οποίες διασφαλίζουν την κατάκτηση της γλώσσας μέσα από προσληπτικές (προ φορική και γραπτή κατανόηση) αλλά και παραγωγικές ικανότητες (προφορική και γραπτή). Με τις δραστηρι ότητες αυτές ενεργοποιούνται γνωστικές διαδικασίες, όπως η κατανόηση/αντίληψη, η ολική προσέγγιση και επαναδιατύπωση του κεντρικού νοήματος κατά την πρόσληψη ενός προφορικού μηνύματος ή/και κατά την ανάγνωση (comprensione globale di un testo audiovisi vo/scritto, riassunto ), η ικανότητα αντίληψης κατά την επεξεργασία των φαινομένων μορφοσύνταξης (con cettualizzazione), η ευαισθητοποίηση, η επισήμανση και επίλυση γενικών προβλημάτων, κ.ο.κ. παιγνιδιώδεις δημιουργικές (ludiche) μέσα από τη χρήση διάφορων τεχνικών (roleplay, role making, role taking, drammatizzazione, simulazione). Οι παιγνιδιώδεις δημιουργικές δραστηριότητες αποσκοπούν στη μορφο ποίηση κοινωνικών συμπεριφορών (κοινωνικοποίηση του ατόμου) αλλά και στη συναισθηματική ολοκλήρωση του μαθητή. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν μέθοδο για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιο τήτων και μέσο άσκησης των γλωσσικών στοιχείων. Η επιλογή τους πρέπει να εναρμονίζεται με τον τρόπο σκέψης και τις εμπειρίες των μαθητών αυτής της ηλι κίας και να αγγίζει τη φαντασία, την πραγματικότητα και τα πνευματικά ενδιαφέροντά τους με ελεύθερες μορφές έκφρασης. Στο Λύκειο, οι γνωστικές δραστηριότητες με τις οποίες καλλιεργείται η ικανότητα γενικής κατανόησης θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, δεδομένου ότι στο επίπεδο αυτό πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ ενερ γητικής και παθητικής γνώσης. Η κατανόηση ενός κειμένου προφορικού ή/και γρα πτού επιτυγχάνεται μέσω γενικών γνώσεων (λεξιλόγιο, γραμματική), αλλά και μέσω στρατηγικών. Οι μορφές και οι δομές της γλώσσας δεν είναι όλες εξίσου ση μαντικές, ούτε παρουσιάζουν όλες το ίδιο ενδιαφέρον. Ορισμένες κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη επικοινωνίας, ενώ για άλλες αρκεί η απλή αναγνώρισή τους (προσληπτικές ικανότητες), ώστε να διευκολύνε ται η γενική/ολική κατανόηση/αποκωδικοποίηση ενός «κειμένου» γραπτού ή προφορικού (βασικός διδακτικός στόχος). Συνεπώς, συχνά δεν επιζητείται η λέξη προς λέξη κατανόηση, αλλά η συνολική ή επιλεκτική κατα νόηση. Πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα πρόσληψης πληροφοριών από κείμενα με κλιμακούμενες δυσκολίες, λόγω του νέου άγνωστου λεξιλογίου και των νέων μορφοσυντακτικών φαινομένων, των οποίων όμως η σημασία συνεπάγεται από τα συμφραζόμενα και δεν παρακωλύει την κατανόηση. Καλείται επομένως ο καθηγητής να διδάξει στον μα θητή πώς να διακρίνει τι πρέπει να αποτελεί αντικεί μενο ενεργητικής γνώσης της γλώσσας, ώστε να το χρησιμοποιεί ή/και να το αναπαράγει στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει στην Ιταλική γλώσσα, και τι παθη τικής γνώσης, οπότε μία απλή αναγνώριση/κατανόηση αρκεί. Η έννοια της ενεργητικής και παθητικής γνώσης είναι κυρίως εφαρμόσιμη στη διδασκαλία/εκμάθηση του λε ξιλογίου. Το ενεργητικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει λέξεις που ο μαθητής ανακαλεί για την παραγωγή λόγου. Το παθητικό λεξιλόγιο αποτελεί μέρος της γνώσης που ενεργοποιείται κατά την άσκηση των προσληπτικών δεξιοτήτων του μαθητή, όταν πρέπει να αντιληφθεί/κα τανοήσει κάτι, δεν ανακαλείται όμως απαραίτητα κατά την παραγωγή λόγου. Οι δραστηριότητες, στις οποίες καλείται ο μαθητής να επαναδιατυπώσει κάποιες φράσεις ή ένα κείμενο, αποδίδοντας τις κεντρικές ιδέες (stesura di appunti, rias sunto), θεωρούνται ουσιαστικές γνωστικές διαδικασίες για τη νοητική του ανάπτυξη. Παραμένει βέβαια στην ευχέρεια του διδάσκοντα η επιλογή τους και η προ σαρμογή τους σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών του. Μέσα από τις γνωστικές δραστηριότητες βοηθείται ο μαθητής στην ανάπτυξη ικανότητας στοχασμού και συγκεκριμένα δεξιοτήτων ανάπλασης γνώσεων, οι οποί ες συμβάλλουν στη βελτίωση της διαδικασίας εκμάθησης/κατάκτη σης της γλώσσας στην ανεύρεση και ανάπτυξη των δικών του τρόπων, διαδικασιών και στρατηγικών μάθησης. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάπλασης γνώσεων δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Αντίθετα βοηθούν στην από κτηση προσαρμόσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές κα ταστάσεις επικοινωνίας. Η ανάπτυξη όλων αυτών των επικοινωνιακών διαδικασιών μάθησης παρέχουν στον μαθητή τη δυνατότητα να ανακαλύπτει νέες γνώσεις, να βιώνει νέες εμπειρίες και να ικανοποιεί πρακτικές, συναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη μελλοντική κοινωνική επαγγελ ματική του ζωή. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία η οποία διέπει το Πρό γραμμα Σπουδών, ο μαθητής πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία του μαθήματος ενεργά, συνειδητά και υπεύθυνα. Αντίστοιχα, ο διδάσκων καλείται να αναλάβει συμπληρωματικούς ρόλους: να διευκολύνει τον μαθητή (facilitazione), να τον συμβουλεύει (consultazione), να συντονίζει τη μαθησιακή διαδικασία (animazione), να διαπραγματεύεται την επιλογή του διδακτικού υλικού και των δραστηριοτήτων (negoziazione), να αξιολογεί (valutazione).

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο ουσιαστικός διάλογος μέσα στην τάξη, τόσο για θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους μαθητές (π.χ. πώς να αντλούν πληροφόρηση), όσο για ζητήματα τα οποία τούς αφορούν άμεσα (π.χ. πώς να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία που ακολούθησαν για την επίτευξη των στόχων τους, πώς να αυτοαξιολογούνται ή να αξιολο γούν την πρόοδο που σημείωσαν οι συμμαθητές τους), ευαισθητοποιούν τους μαθητές στο «να μαθαίνουν πως να μαθαίνουν» (imparare a imparare), καθώς και στην καλλιέργεια της «αυτονομίας» (autonomia dell apprendi mento), μέσω της οποίας θα οδηγηθούν στην «αυτόνομη εκμάθηση» (autoapprendimento, competenza glottoma tetica). 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η διδακτική διαδικασία που ακολουθεί ο διδάσκων είναι αναλογική και ανάλογη του προς επεξεργασία περιεχομένου (λεξιλόγιο, φαινόμενα μορφοσύνταξης, διαπολιτισμός) και των μορφών δραστηριοτήτων/ασκή σεων. Κατά τη διατύπωση του προτεινόμενου προς ανάπτυ ξη θέματος, θα πρέπει να δίνονται σαφείς κατευθυντή ριες γραμμές στον μαθητή σχετικά με το περιεχόμενο: Ποιός απευθύνεται σε ποιον, για ποιον λόγο και με ποιον σκοπό. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής πρέπει να είναι σε θέση να μετατρέψει τους γενικούς και ειδικούς στόχους του μα θήματος σε λειτουργικούς στόχους (obiettivi funzionali), οι οποίοι να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ακρί βεια. Με τον τρόπο αυτό, οι εδικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν, να παρατηρηθούν και να ελεγχθεί η υλοποίησή τους μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία της γλωσσικής συμπεριφοράς του μαθητή. Οι λειτουργικοί στόχοι καθορίζουν τι πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ο μαθητής, δηλαδή κάτι παρατηρήσι μο. Συντελούν στη τμηματική και σταδιακή επεξεργα σία ενός αντικειμένου. Αποδεικνύονται πολύ χρήσιμοι, ιδαιαίτερα όταν ζητείται από τον μαθητή να παράγει συνεχή και συνεκτικό προφορικό και γραπτό λόγο όπου ενεργοποιούνται όλα τα επίπεδα της γλώσσας ταυτό χρονα (μορφοσύνταξη, λεξιλόγιο, πλάνο, συνοχή και συνεκτικότητα στον λόγο, δομή, περιεχόμενο...). Με τους λειτουργικούς στόχους διευκρινίζονται λοιπόν: η κατάσταση: συνδιαλεγόμενοι, περίσταση και αντι κείμενο της επικοινωνίας, είδος του κειμένου... το περιεχόμενο: λεξιλόγιο, ύφος και επίπεδο του λόγου (registro). Οι λειτουργικοί στόχοι μας βοηθούν να αξιολογή σουμε ορατές αλλαγές στη συμπεριφορά του μαθητή, δεδομένου ότι περιγράφουν τι πρέπει να είναι σε θέση ο μαθητής να πραγματοποιήσει σε κάποια δεδομένη επικοινωνιακή περίσταση, καθώς και τις συνθήκες και τα απαραίτητα μέσα για να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 2.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος θα πρέπει να λαμ βάνονται υπόψη το μαθησιακό και ψυχολογικό επίπεδο ανάπτυξης, η αντιληπτική και νοητική ικανότητα καθώς και το επίπεδο γνώσεων των μαθητών του Λυκείου, οι ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντά τους, οι δυνατότητές τους, οι διαφορετικές τους εμπειρίες και τα κίνητρά τους. Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν πρέπει να επιβάλει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, έναν συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί κατεξοχήν τη μέθοδο της επικοινωνιακής προσέγγισης. Μπορεί όμως να προσφύγει, βάσει των αρχών της Διαφοροποιημέ νης Παιδαγωγικής Προσέγγισης, στην πολυμεθοδολογία (eclettismo), δηλαδή σε: διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας (δεν αποκλείο νται στοιχεία του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, όπως η επανάληψη, η αποστήθιση, η χρήση της μητρικής γλώσσας, κ.ο.κ) εναλλαγή μορφών και τύπων διδασκαλίας (κείμενα, δραστηριότητες, ασκήσεις) χρήση διαφορετικών εποπτικών μέσων διδασκαλί ας. Σχετικά με την ακολουθούμενη διάταξη και πρόοδο στην εισαγωγή των νέων στοιχείων κατά τη διδασκα λία του μαθήματος, προτείνεται η κοχλιωτή διάταξη και κατανομή των περιεχομένων διδασκαλίας. Τα προς διδασκαλία περιεχόμενα ανακυκλώνονται σε οριζόντια (ανά τάξη) και σε κάθετη βάση (από τη μια τάξη στην άλλη), επιτρέποντας την επανάληψη, τον εμπλουτισμό και την εμπέδωση του προς εκμάθηση υλικού, σε συν δυασμό με τις ευκαιρίες ελέγχου και αξιολόγησης της εκμάθησης ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Η διδασκαλία/εκμάθηση της γλώσσας πρέπει να ανταποκρίνεται στην αποδοχή των προς διδασκαλία φαινομένων μορφοσύνταξης στο επίπεδο «χρήσης» (accettabilità grammaticale), αλλά κυρίως στο επίπεδο «χρηστικότητας» (accettabilità pragmatica). Οι προτεινό μενες περιστάσεις επικοινωνίας (situazione comunicativa) προσδιορίζουν το περιεχόμενο (λεκτικές πράξεις, ύφος και επίπεδο του λόγου, θεματικές περιοχές...) αλλά και τη μορφή του περιεχομένου (διάφοροι τύποι κειμένων, χρησιμοποίηση υλικοτεχνική υποδομή...). Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει: κείμενα («testi»): κάθε έντυπο υλικό, αλλά και κατα γραφές προφορικού λόγου (συνομιλίες, συνεντεύξεις, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τραγούδια...), οι οποίες είναι αυθεντικές ή/και κατασκευασμένες, θεματικές ομαδοποιήσεις λεξιλογίου, συνθετικούς/ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ή σχηματι κή παρουσίαση των διδασκόμενων γλωσσικών φαινομέ νων, οι οποίοι αποδεικνύονται χρήσιμοι για την απομνη μόνευση των βασικών στοιχείων (κανόνες γραμματικής, θεματικές λίστες λεξιλογίου), δραστηριότητες, ασκήσεις... Ο καθηγητής φροντίζει να εναλλάσσει τις μορφές, τον τρόπο και τα μέσα παρουσίασης και επεξεργασίας του διδακτικού υλικού (tipologia dei testi, sussidio utilizzato, tipi di attività/esercizi), καθώς και το είδος εργασίας (ατομική ή ομαδική εργασία, στην τάξη ή στο σπίτι, Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες, κ.ά.). Για τον λόγο αυτό, οφείλει να επιδιώξει την ποικιλία των κειμένων, τα οποία διακρίνονται: α) ως προς το περιεχόμενό τους, σε: πληροφοριακά/επεξηγηματικά (informativi) αφηγηματικά (narrativi) εκτελεστικά/διαδικαστικά (regolativi, per es., una ricetta di cucina, un libretto di istruzioni)

12 20066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επιχειρηματολογικά (argomentativi/speculativi) περιγραφικά (descrittivi/referenziali) και β) ως προς τον τρόπο και το μέσο παρουσίασής τους (βιβλία, κείμενα, μαγνητόφωνο, προβολέας, τηλεόραση, βίντεο, κάμερα...), οπότε διακρίνονται με βάση τη χρήση κειμένου (testo), εικόνας, ήχου αλλά και συνδυασμού αυτών, σε: ένηχα (acustici), όπως τραγούδια, σκετς, κ.ά. εικονικά (visivi), όπως εικόνες, φωτογραφίες, διαφά νειες, ταινίες... εικονογραφημένα (illustrati), όπως διαφημιστικά κεί μενα μικτά (audiovisivi), όπως ταινίες (televisione, video, insegnamento interattivo con l uso di calcolatore elettronico...) και, τέλος, δ) ως προς τον χαρακτήρα τους, σε: αυθεντικά (autentici) και ημικατασκευασμένα (semiautentici) κείμενα (διηγήσεις, λογοτεχνικά αποσπά σματα, μετεωρολογικά δελτία, επιστολές, ωράρια...). Συνιστάται η χρησιμοποίηση αυθεντικού κειμένου, δε δομένου ότι αυτό τοποθετεί τον μαθητή σε ένα φυσικό πλαίσιο ακουστικής (ακρόαση) και γραπτής πρόσληψης (ανάγνωση) και έτσι κινητοποιεί το ενδιαφέρον του. Επίσης, ο καθηγητής οφείλει να εναλλάσσει τους τύ πους των ασκήσεων και δραστηριοτήτων. Οι ασκήσεις εστιάζουν τη διδασκαλία/μάθηση σε γλωσσικά στοιχεία, όπως λεξιλόγιο, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, λεκτικές πράξεις... Ο καθηγητής έχει τη δυ νατότητα επιλογής μεταξύ ασκήσεων: κλειστού τύπου: κενά προς συμπλήρωση, πολλαπλής επιλογής, σύζευξης... ανοικτού τύπου: ερωτήσεις, συμπλήρωση στοιχείων ενός πίνακα, τροποποίηση δομών, αντικατάσταση... Ο καθηγητής προβαίνει στην επιλογή και τη δια φοροποίηση των δραστηριοτήτων βάσει του τρόπου επεξεργασίας (ανταλλαγή πληροφοριών, συναγωγή συμπερασμάτων, κτλ.), του τρόπου συμμετοχής των μαθητών (Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες), κα θώς επίσης και των προσδοκόμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων (προσληπτικές ή/και παραγωγικές). Οι διάφοροι τύποι ασκήσεων και δραστηριοτήτων δεν αλληλοαναιρούνται. Αντιθέτως, επικαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, με την εισαγωγή της Ιταλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, τα ενδιαφερόμενα σχολεία έχουν ανεφοδιαστεί με τα πιο σύγχρονα και ικανοποιητικά εγχειρίδια που διαθέτει προς το παρόν ο χώρος της Διδακτικής της Ιταλικής Γλώσσας. Τα εγχειρίδια αυτά διατίθενται σε ηλεκτρο νική και σε «παραδοσιακή» μορφή και αξιοποιούν τα διάφορα γλωσσικά syllabus (γραμματικό, λεξιλογικό, φωνολογικό, πολιτισμικό), στοχεύοντας στην ανάπτυ ξη των διάφορων ικανοτήτων με τρόπο διαδραστικό. Ωστόσο, σε μία προσπάθεια να αυξηθεί και βελτιωθεί ολοένα περισσότερο η παραγωγή εγχειριδίων ή και άλλων εργαλείων για τη διδασκαλία της Ιταλικής σε μαθητές που έχουν την Ελληνική ως μητρική γλώσσα, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στην παιδαγωγική πράξη, προκειμένου να προ σαρμόζουν το εκπαιδευτικό υλικό στο γνωσιακό επίπεδο και στα ενδιαφέροντα των μαθητών τους. 2.3 ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Στο Λύκειο, οι μαθητές πρέπει να ασκηθούν σε διαδι κασίες που θα τους επιτρέπουν την αναγνώριση και την παραγωγή νέου λεξιλογίου (affissazione, derivazione), κα θώς και την κατηγοριοποίησή του σε λέξεις απλές, πα ράγωγες (ρίζα + κατάληξη) και σύνθετες (π.χ. portafoglio, resoconto, κ.τ.λ.). Επιπλέον, η απόκτηση λεξιλογικής ικανότητας στη βαθμίδα αυτή της εκπαίδευσης, περιλαμβάνει και τη διάκριση λεξιλογικών στοιχείων όπως: α) λέξεις μεμονωμένες που μπορούν να έχουν πολλές ερμηνείες (polisemia): sveglia (ρήμα/όνομα), passare ( andare da/a, finire, trascorrere, κτλ.) β) εκφράσεις που αποτελούνται από περισσότερες της μιας λέξεις, όπως: στερεότυπες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ως δείκτες γλωσσικών λειτουργιών (Come va?), γλωσσικά απολιθώματα (per lo più αντί per il più), παροιμίες... μεταφορές που χρησιμοποιούμε για να δώσουμε έμφαση στην έκφρασή μας, όπως stella del cinema, mani bucate, κ.ο.κ. παγιωμένες δομές που πρέπει να μάθει ο μαθητής να χρησιμοποιεί εισαγωγικά, όπως Saresti/sarebbe così gentile da Η επεξεργασία του λεξιλογίου γίνεται μέσα από δρα στηριότητες που προτείνουν στρατγηγικές οργάνωσης και κατηγοριοποίησής τους, όπως: λέξεις συγκειμένου (contesto) σημασιολογικές ομαδοποιήσεις, συναφορικοί συ σχετισμοί (campi semantici, reti correlazionali basate su parole chiave) συσχέτιση μεταξύ λέξεων (associazioni di parole). Η σημασιολογική επεξεργασία του λεξιλογίου αποτε λεί εύστοχη στρατηγική μάθησης, δεδομένου ότι αυτή η διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας, ως γνωστική δραστηριότητα, διευκολύνει (και διευκολύνεται από) την ικανότητα απομνημόνευσης του λεξιλογίου από τον μαθητή ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕ ΝΩΝ Τα φαινόμενα μορφοσύνταξης συνδέονται άμεσα με τις λεκτικές πράξεις (atti linguistici) που πρέπει ο μαθητής να κατακτήσει και τις διάφορες γλωσσικές/ γλωσσολογικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές (saper fare con la lingua, saper fare lingua), τις οποίες καλείται να πραγματοποιήσει προκειμένου να αναπτύξει τη γλωσσολογική του ικανότητα. Τα προς εκμάθηση φαινόμενα μορφοσύνταξης προσ διορίζονται με όρους συγκειμένου και χρήσης, και επιση μαίνεται η ανάγκη προσφυγής όχι μόνο στην παραδο σιακή γλωσσολογική γραμματική (grammatica linguistica ή formale) αλλά και στην επικοινωνιακή/κοινωνιογλωσ σολογική γραμματική (grammatica sociolinguistica), γιατί επιτρέπει στον καθηγητή μια δυναμικότερη προσέγγιση της γλώσσας και συντελεί ώστε η κλασσική δόμησή της να αντικατασταθεί από μία διάταξη που να στηρί ζεται σε διαδικασίες σημασιολογικές, επικοινωνιακές, γνωσιολογικές. Συνίσταται να προσφεύγει ο καθηγητής στην επαγω γική μέθοδο (από το παράδειγμα στον κανόνα) για τη

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διδασκαλία των φαινομένων μορφοσύνταξης, παρακι νώντας τους μαθητές στην ανεύρεση και διατύπωση των κανόνων ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εκτός από τις διάφορες ανθρωπιστικές σπουδές ή πεδία δραστηριότητας (γεωγραφία, ιστορία, οικονομία, πολιτική, κοινωνιολογία, εθνολογία, τέχνη, λογοτεχνία, κ.ο.κ.), ο όρος πολιτισμός αναφέρεται πλέον σήμερα στις πιο καθημερινές του εκφράσεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιταλικής Γλώσσας, πρέπει επομένως να εξοικειώνονται οι μαθητές με διάφορες όψεις του κόσμου της Ιταλίας, μέσα από κείμενα και τη σχετική εικονογράφηση (φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες...). Η καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης επιτυγ χάνεται μέσα από μία διευρυμένη αντίληψη του όρου, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών του διαστά σεων, όπως η σύνταξη ενός βιογραφικού, μιας μικρής αγγελίας, κτλ. Η Διαπολιτισμική Προσέγγιση της γλώσσας θα επι τρέψει στους μαθητές να παράγουν αυθεντικό λόγο, να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού της Ιταλίας και να αξιοποιήσουν τα γόνιμα στοιχεία του. Κατά την προσέγγιση των (δια)πολιτισμικών στοιχεί ων, απαιτείται προσοχή ώστε να μην παρουσιαστεί μια εικόνα αναχρονιστική και ξεπερασμένη της χώρας, των πολιτών της και ενγένει της Ιταλικής κοινωνίας. Απαι τείται λοιπόν σύγχρονο υλικό, του οποίου όμως η πα ρουσίαση να είναι οργανωμένη και δομημένη με συνοχή και όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτική της κοινωνίας της Ιταλίας ή και άλλων πολιτισμών. Πρέπει εξάλλου να αποφεύγει ο εκπαιδευτικός να πάρει θέση αναφορικά με το νέο πολιτισμικό σύστημα, εκφράζοντας αποδοχή ή απόρριψή του ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται πλέον απαραίτητες στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας, δεδομένου ότι προ σφέρουν μία σημαντική οπτικοακουστική δυνατότητα για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη των προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων του μαθητή. Συντελούν εξάλλου στην ανάπτυξη της αντίληψης/κατανόησης, με την ευρεία έννοια του όρου και η οποία περνά από στοιχεία όχι μόνο γλωσσικά αλλά και εξωγλωσσικά, οπτικά και μη φατικά, όπως είναι οι κινήσεις και οι χει ρονομίες (competenza prossemica). Η χρήση των νέων τεχνολογιών απαντά σε ανάγκες πραγματολογικές: διάδοση των νέων τεχνολογιών, αύξηση της τηλεοπτικής κατανάλωσης, όλο και συχνό τερη χρήση του βίντεο και της εικόνας γενικότερα, ευ ρεία διάδοση της πληροφορικής και, κυρίως, παιδαγωγικές: η πολυμορφία των οπτικοακουστικών πηγών επιτρέπει φωνητική ποικιλία (φωνή, προφορά, τονισμός, καθαρότητα άρθρωσης, ρευστότητα λόγου, κτλ.), ποικιλία στα επίπεδα γλώσσας (italiano standard, καθημερινή γλώσσα, γλωσσικές ποικιλίες, τοπικές προ φορές...) και στις μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας (λεξιλόγιο, μορφοσύνταξη). Ευνοούν τέλος την εκμάθη ση της γλώσσας μέσα από την παρουσίαση λιγότερο αφηρημένων, πιο άμεσων αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων και συνθηκών, παρέχοντας έτσι την ευ καιρία προσέγγισης του σχολείου με τον έξω κόσμο και επανατοποθετώντας τη γλώσσα στην πραγματική της θέση, δηλαδή εκτός σχολικής τάξης. Τέλος, οι νέες τεχνολογίες εμπεριέχουν μια σημαντική πολιτισμική διάσταση, λόγω των άφθονων κοινωνικών πολιτιστικών στοιχείων (αρχιτεκτονική, ήθη και έθιμα, συνήθειες ενδυματολογικές, διατροφής...), καθώς και των γενικότερων πληροφοριών πάνω στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική διάσταση, τα οποία προσφέρουν μέσω της πλοήγησης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με ολοένα και επικρατέστερη άποψη, η χρή ση των νέων τεχνολογιών επιτρέπει την υπέρβαση του παραδοσιακού μαθήματος, παρέχοντας αύξηση των κινήτρων για δημιουργική εμπλοκή του μαθητή, στο πλαίσιο της αυτονόμησης (autonomia dell apprendimento) στην εκμάθηση της γλώσσας. Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, η εκάστοτε επιλογή τους πρέπει να γίνεται με κριτήρια τεχν(ολογ)ικά (διάρκεια του αποσπάσματος, δυνατότητα απομόνωσης...) και διδακτικά (θεματική ποικιλία, σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις ενασχολήσεις των νέων, δυνατότητα διεύρυνσης στην κοινωνική επαγγελματική και κοινωνική πολιτισμική πραγματικότητα). ΜΕΡΟΣ Δ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας, του διδακτι κού έργου και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήμα τος. Η αξιολόγηση της εκμάθησης της Ξένης Γλώσσας, ύστατη φάση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικα σίας, αποσκοπεί στον οργανωμένο και συνεχή έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων που ορίζει το Πρό γραμμα Σπουδών, δηλαδή πρέπει να ανταποκρίνεται στη στοχοθεσία της διδασκαλίας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προβλεπόμενοι στόχοι, η μεθοδολογική προσέγγιση διδασκαλίας, καθώς και οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ο καθηγητής προστρέχει σε διάφορες μορφές αξιο λόγησης προκειμένου να ελέγξει τον βαθμό κατάκτη σης της γλώσσας: διαμορφωτική, τελική, διαπλαστική, ολιστική/γενική, αναλυτική. Συγκεκριμένα, λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθή ματος της Ξένης Γλώσσας, εφιστάται η προσοχή του καθηγητή στα παρακάτω σημεία: Αξιολογείται πρωτίστως η ικανότητα επικοινωνίας και διεπίδρασης/διάδρασης μέσα από επικοινωνιακές καταστάσεις και όχι μόνον η γλωσσική ικανότητα του μαθητή. Δεν μας ενδιαφέρουν δηλαδή οι γνώσεις αυτές καθαυτές πάνω στην ξένη γλώσσα, αλλά η ικανότητα του μαθητή να επικοινωνεί μέσα από το νέο γλωσσικό σύστημα. Συχνά, οι επικοινωνιακές καταστάσεις στις οποίες ο μαθητής καλείται να συμμετάσχει είναι κυρίως τεχνητές, προσποιητές (simulate), ενώ οι αυθεντικές περιπτώσεις επικοινωνίας είναι περιορισμένες (καιρός, καθημερινή δραστηριότητα...). Η αξιολόγηση της επικοινωνιακής ικα νότητας πρέπει επομένως να κινείται και στα δύο αυτά πλάνα, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη και τις δύο διαστά σεις, την επικοινωνιακή και τη μεταεπικοινωνιακή. Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή επιτυγχάνεται μέσα από την οργανωμένη και συστηματική παρατήρηση της ενεργούς συμμετοχής του στην καθημερινή εργασία της

14 20068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τάξης, της συνολικής δραστηριότητάς του στο πλαίσιο του σχολείου, της προσπάθειάς του, του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει, των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει, της προόδου που σημειώνει (διαμορφωτική αξιολόγηση) τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης, οι οποίες διακρίνονται σε εν διάμεσες, ολιγόλεπτες ή ωριαίες, και τελικές. Σε κάθε περίπτωση, οι γραπτές δοκιμασίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία, περιεκτικότητα, πρακτικότητα και διακριτι κότητα/διακριτότητα, προκειμένου να επιτρέπουν μία σωστή αξιολόγηση. Ο καθηγητής οφείλει, κυρίως στην Α Λυκείου (βλ. π.δ. 246/1998, ΦΕΚ 183, άρθρ. 7), να ανατρέξει στη δι αγνωστική αξιολόγηση, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη πάνω στις γνώσεις, στις ικανότητες και δεξιό τητες των μαθητών στην Ιταλική Γλώσσα. Η αξιολόγηση της γλώσσας μπορεί να γίνεται και μέσα από τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες των μαθητών στο Λύκειο, είτε είναι αυτές ατομικές, είτε πραγματοποιούνται σε συνεργασία με συμμαθητές (ομαδική μορφή εργασίας). Με τις συνθετικές δημιουρ γικές εργασίες καλλιεργείται η δυνατότητα πρόσβα σης σε άλλες γνωστικές περιοχές, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία σύνδεσης των διάφορων επιστημονικών κλάδων. Ευνοείται με τον τρόπο αυτό η διεπιστημονική αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων (interdisciplinarietà, ricerca su tema). Επειδή η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών αποτελεί συνεχή διαδικασία και οργανικό στοιχείο της διδακτικής πράξης, ο καθηγητής οφείλει να εντάξει σ αυτήν τρόπους ετεροαξιολόγησης και συναξιολόγησης ανά ζεύγη ή ομάδες που βοηθούν τον μαθητή να ανα πτύξει τρόπους αυτοαξιολόγησης, με απώτερο στόχο την αυτονόμηση της εκμάθησης (autonomia dell appren dimento). Η αυτοαξιολόγηση, πράγματι, είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς για την αυτονόμηση του μα θητή. Ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί η συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο μαθητής, στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, μέσα από κατάλλη λες δραστηριότητες, να στοχάζεται, να εκτιμά και να καταγράφει τον βαθμό επίτευξης των μαθησιακών του στόχων, καθώς και τις προσωπικές στρατηγικές υλοποί ησης αυτών (βλ. Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών). Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

15

16 20070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Συστηματική επιμόρφωση Φιλολόγων στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Συστηματική επιμόρφωση Φιλολόγων στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Συστηματική επιμόρφωση Φιλολόγων στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Φιλόλογος, Λειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Αρχικές αναζητήσεις στη γλωσσική διδασκαλία Σύνδεση της ανάγνωσης με θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Χειμερινό εξάμηνο 2008-09 Διδακτική του Μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος # 4η Συνάντηση # Διδάσκων: Γεώργιος Μαλανδράκης, (Π.Δ. 407/80)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας

Επίπεδα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας Επίπεδα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας Επίπεδα Προγραμματισμού Η σχετική βιβλιογραφία διακρίνει τον προγραμματισμό σε: (α) Μακροπρόθεσμο (β) Μεσοπρόθεσμο (γ) Εβδομαδιαίο (δ) Ωριαίο Όλες

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξεταστούν κριτικά οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία της γλώσσας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΧΡΟΝΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Προβλεπόμενες ώρες: 232 130 για το βιβλίο Κάθε ενότητα: 8 12 ώρες (σύνολο 120 περίπου) Επετειακές: 2 ώρες (σύνολο 10 περίπου) [ενότητα: 16 20 σελίδες] 32 για το ανθολόγιο 70 για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία - Πρόγραµµα σπουδών και οδηγίες. των νέων διδακτικών αντικειµένων που θα εισαχθούν στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία

Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία - Πρόγραµµα σπουδών και οδηγίες. των νέων διδακτικών αντικειµένων που θα εισαχθούν στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία - Πρόγραµµα σπουδών και οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Οµάδα σύνταξης Συντονίστρια: Αγγελική ιαµαντίδου, Σχολικός Σύµβουλος Αγγλικών Μέλη: ρ έσποινα Παπαγγελή-Βουλιουρή, Καθηγ. Αγγλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοποί Στόχοι Επιδιώξεις- Θεματικές Ενότητες ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πέτρος Πατσιάς Στέλιος Αδάμου ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #2: Κειμενοκεντρική Προσέγγιση Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 18-04-2013 Αριθ. Πρωτ. 53600/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α τάξης Γυμνασίου 1 Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικοί Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Α. ΣΤΟΧΟΙ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ και Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα