Διδακηική ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηηρ Δοπςθοπικήρ Τηλεόπαζηρ ζηη διαδικαζία εκμάθηζηρ ηηρ Ιηαλικήρ υρ Ξένηρ Γλώζζαρ ζηην Ελληνική Εκπαίδεςζη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακηική ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηηρ Δοπςθοπικήρ Τηλεόπαζηρ ζηη διαδικαζία εκμάθηζηρ ηηρ Ιηαλικήρ υρ Ξένηρ Γλώζζαρ ζηην Ελληνική Εκπαίδεςζη"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Διδακηική ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηηρ Δοπςθοπικήρ Τηλεόπαζηρ ζηη διαδικαζία εκμάθηζηρ ηηρ Ιηαλικήρ υρ Ξένηρ Γλώζζαρ ζηην Ελληνική Εκπαίδεςζη Γ. Μηλιώνη 1 Α. Δπακoύλη 2 - Σ. Μαμιδάκη 3 1 Σκήκα Ηηαιηθήο γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, (επηκειήζεθε ηα ζεκεία 1, 4, 10 θαη 11 ηεο παξνχζαο κειέηεο) 2 Σκήκα Ξέλσλ γισζζψλ, Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο-B/ζκηα Δθπαίδεπζε, (επηκειήζεθε ηα ζεκεία 3, 5, 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο κειέηεο) 3 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, Παλεπηζηήκην Ρψκεο Tor Vergata (επηκειήζεθε ηα ζεκεία 2, 6 θαη 9 ηεο παξνχζαο κειέηεο) Πεπίλητη Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2008/2009 δίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο εθκάζεζεο ηεο Ηηαιηθήο γιψζζαο ζε φια ηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο κε βάζε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε. Γλσξίδνληαο απφ ηελ εκπεηξία καο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηαιαλίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο ηηαιηθήο, σο μέλεο γιψζζαο, ζηελ Διιάδα, πξνηείλνπκε ηε ρξήζε ηεο Γνξπθνξηθήο Σειεφξαζεο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Ηηαιηθψλ θαλαιηψλ πνπ κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ράξε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ επηθνηλσληαθψλ κνληέισλ θαη θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο, αθφκα θαη κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ηεο «δηα βίνπ θαηάξηηζεο». Με γλψκνλα ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο, ζηφρνο καο είλαη ε θαηλνηνκία θαη ε πξφνδνο ζηελ εθπαίδεπζε. Λέξειρ κλειδιά: δοπςθοπική ηηλεόπαζη, μάθηζη με ςποκαηάζηαζη, γλωζζική καηάκηηζη. 1. Η Τηλεόπαζη: ένα πολύηιμο εκπαιδεςηικό επγαλείο Ζ ηειεφξαζε ππάξρεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα θαη ε παξνπζία ηεο είλαη θπξίαξρε, παξεκβαηηθή θαη ζπλάκα νηθεία. ε ζρέζε κε ην ζρνιείν πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο είλαη νη νπηηθέο ππφ ηηο νπνίεο εμεηάδεηαη ην θαηλφκελν «ηειεφξαζε»: σο δπλακηθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν, σο είδνο γιψζζαο ή σο εηδηθφο θψδηθαο, αθφκα θαη σο ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ην νπνίν νινθιεξψλεηαη κε ηα άιια κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη αδηαιείπησο αιιάδεη ξηδηθά ηελ νπζία ηεο επηθνηλσλίαο ή αθφκα θαη σο έλαο ελνριεηηθφο θαζξέπηεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δνχκε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα είδνο «ηειενξαζηνπνίεζεο» ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. ηελ ηηαιηθή κεηαπνιεκηθή πξαγκαηηθφηεηα ε ίδηα ε ηειεφξαζε ιεηηνχξγεζε σο «ζρνιείν γιψζζαο» γηα ηνπο Iηαινχο, σο κέζν δηάρπζεο ηεο θαζνκηινπκέλεο θαη θαζνιηθήο πηνζέηεζήο ηεο σο κνληέιν πνιηηηζκνχ θαη σο κέζν ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο γηα θάζε θνηλσληθή πεξίπησζε θαη ζρέζε (De Mauro, 1963). ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 534 Σα ζρνιεία είλαη εκβαπηηζκέλα πιένλ ζηνλ ηερλνινγηθφ πνιηηηζκφ θαη ε επξσπατθή έλσζε εγθξίλεη θαη πξνσζεί ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία -κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ηειεφξαζε- ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηα ρέδηα Γξάζεο «e-europe 2002» θαη «eeurope 2005» απνηεινχλ πεξίηξαλε απφδεημε. 2. Ανηικειμενικέρ δςζκολίερ ζηην διαδικαζία εκμάθηζηρ ηηρ Ιηαλικήρ γλώζζαρ ζηην Ελλάδα ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ: κεηξηθή (LM ή L1), δεχηεξε (L2) θαη μέλε γιψζζα (LS). Μεηξηθή είλαη ε γιψζζα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληφο καο πνπ ζπλήζσο ηαπηίδεηαη κε ηελ εζληθή γιψζζα. Ωο δεχηεξε νξίδεηαη ε γιψζζα πνπ θπξηαξρεί ζην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε θαη είλαη δηάθνξε ηεο κεηξηθήο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία ηεο γισζζηθήο απφθηεζεο δηεμάγεηαη ζε πεξηβάιινλ κε πιεζψξα γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ κε ηξφπν θπζηθφ θαη αβίαζην. Ωο μέλε γιψζζα νξίδεηαη απηή ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (γξαπηή πξνθνξηθή) ζην πεξηβάιινλ φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε εθκάζεζή ηεο. Καηά ζπλέπεηα νη πνιππνίθηιεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο -θάζε ειηθίαο-, πνπ επηιέγνπλ λα κάζνπλ ηελ Ηηαιηθή γιψζζα ζηε ρψξα καο πξνέξρνληαη ή θαη εληείλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί μέλε γιψζζα ε ρξήζε ηεο νπνίαο ζπλαληάηαη κφλν ζε πνιχ ηδηαίηεξνπο ηνκείο (ηνπξηζκφο/εκπφξην-εηζαγσγέο) γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ θαηάθηεζή ηεο. Ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο, απαηηείηαη ε απνκλεκφλεπζε εθαηνληάδσλ ιέμεσλ θαη γξακκαηηθψλ ελλνηψλ. Ηδηαίηεξε δπζθνιία παξνπζηάδνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Δχθνια θάπνηνο αληηιακβάλεηαη φηη ν καζεηήο αλαγθάδεηαη λα θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα πλεπκαηηθήο ζπγθέληξσζεο πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζην ξπζκφ ζπλήζσο αθχζηθα ηαρχο- ηεο επηθνηλσληαθήο θαηάζηαζεο πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη, απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Σαπηφρξνλα κε ηελ πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ αθνχεη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη αζθήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ (αληηθαηάζηαζεο, αληηζηνηρήζεσλ, ζπκπιήξσζεο θελψλ, θαηεγνξηνπνηήζεσλ, πνιιαπιήο επηινγήο, ) πνπ ζα ειέγμνπλ ην βαζκφ θαηαλφεζεο πνπ επηηεχρζεθε (Maggini, 1995). Όια απηά ζπκβάιινπλ ζην λα αλαπαξάγεηαη ζηελ ηάμε ε αηκφζθαηξα αγσλίαο κηαο γξαπηήο εμέηαζεο, κεηαβάιινληαο έηζη ηε δξαζηεξηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε έλα ζπλερέο ηεζη (Biotti, 1994). χκθσλα κε ηνλ St. Krashen, θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί απηή ε αηκφζθαηξα, νη καζεηέο επεξεάδνληαη απφ ην ζςναιζθημαηικό θίληπο (filtro affettivo) ην νπνίν επηδξά αξλεηηθά ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (Krashen, 1981). Ο καζεηήο δειαδή βηψλεη κηα θαηάζηαζε άγρνπο θαηά ηελ νπνία ν θφβνο πηζαλνχ ιάζνπο θαη ε δηαθχβεπζε ηεο ζεηηθήο ηνπ εηθφλαο πξνο ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ εκπνδίδεη λα ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ παξάγεη ειεχζεξα, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε θαηάθηεζε ηεο ππφ εθκάζεζε γιψζζαο. 3. Τα ππογπάμμαηα ηηρ δοπςθοπικήρ ηηλεόπαζηρ ζηην ςπηπεζία ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ Ιηαλικήρ γλώζζαρ ηνρεχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αιιά θαη πην επράξηζηε πξνζέγγηζε ηεο ηηαιηθήο, απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ πνπ ηελ επηιέγνπλ, σο μέλε γιψζζα ζηε ρψξα καο, πξνηείλνπκε ηελ έληαμε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Δθκεηαιιεπφκελνη ην γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο ε ηειεφξαζε απνηειεί ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν επράξηζηεο απαζρφιεζεο κηθξψλ θαη κεγάισλ θαηά ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν (Gamba, 1986), κπνξνχκε κέζσ κηαο ηφζν απιήο θαη νηθνλνκηθήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, λα αλαζηξέςνπκε ηε ζηξεζνγφλα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε κία ζαπκάζηα επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηε γιψζζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο. ηελ νπζία νη καζεηέο κπνξνχλ λα καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ ηηαιηθή, κε ηελ έθζεζή ηνπο ζην απζεληηθφ νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη εθπνκπέο ησλ ηηαιηθψλ θαλαιηψλ, ρσξίο λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο κνξθν-ζπληαθηηθέο δνκέο ηεο (Ciari, 1984). 5. Τα πλεονεκηήμαηα ηηρ δοπςθοπικήρ ηηλεόπαζηρ Σν επξχ θάζκα ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ θαη ε κεγάιε πνηθηιία ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηηαιηθή γιψζζα πξνζθέξνπλ: πξνζέγγηζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηηαιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηα ήζε θαη ζηα έζηκά ηεο άκεζε επαθή κε ηελ ππφ εθκάζεζε γιψζζα ζην ζχλνιφ ηεο, κε φινπο ηνπο ηχπνπο, ην χθνο θαη ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο ηεο (Coveri et al., 1998) δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ επηπέδνπ θαη ζέκαηνο γηα ηνπο καζεηέο κεγάιν εχξνο θαηαζηάζεσλ κε ηηο νπνίεο ν ζεαηήο κπνξεί εχθνια λα ηαπηηζηεί. Έηζη ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξγαιείν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ απφιαπζε θαη ηε ραιάξσζε, ν καζεηήο νδεγείηαη ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα εθάκηιιε απηήο πνπ ηνπ είλαη ήδε γλσζηή, σζείηαη ζηε γλψζε ρσξίο ππεξβάιινπζα πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ησλ λέσλ γισζζηθψλ δεδνκέλσλ, κηα θαη ε εθκάζεζε ζπκβαίλεη κε ηξφπν «θπζηθφ» θαη αβίαζην. Με ηε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα θαλάιηα ηεο ηηαιηθήο ηειεφξαζεο, ν ζπκβαηηθφο ηφπνο θαη ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε κηα ελδηαθέξνπζα ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν καζεηήο εκπιέθεηαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη πξφζπκα ζπκκεηέρεη ελεξγά (Rampone & Calabrese, 2008). Δπηπιένλ κε ηε ρξήζε ησλ ηηαιηθψλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ επηηπγράλεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο ηεο ηηαιηθήο (ζε πεξηβάιινλ κε κεδεληθά πξσηφηππα εξεζίζκαηα), ε απζφξκεηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο ζην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ (εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο σο L2) κέζσ ησλ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

4 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 536 απηνκαηηζκψλ, ηεο κεζφδνπ ηεο ελεύθεπηρ έκθπαζηρ (free composition), θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο αλαδξνκήο ζηε κεηξηθή γιψζζα ηνπ καζεηή, επλνψληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάθηεζή ηεο (Γξαθνχιε & Μειηψλε-Bertinelli: 2010). Σα δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ θαζεγεηή ηεο μέλεο γιψζζαο κηα θαη: α) επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξσλ γισζζηθψλ κνληέισλ πέξαλ ηνπ επίζεκνπ β) παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη εμάζθεζεο ηεο γιψζζαο ζε πνηθίινπο ρξφλνπο θαη ιεηηνπξγίεο γ) ηξνθνδνηνχλ ζπλερψο ην θίλεηξν ησλ καζεηψλ θαη θξαηνχλ δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 6. Τα δοπςθοπικά ππογπάμμαηα υρ μέζο μάθηζηρ με ςποκαηάζηαζη ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ν I. Pavlov, δηαηππψλνληαο ηελ άκεζε ζχλδεζε-ζπλάθεηα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην θίλεηξν (θπζηθφ ππνθαηάζηαην) θαη ζηελ επαθφινπζε αληίδξαζε (θπζηθή-ππνθαηάζηαηε), θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξεκβνιή ελφο ππνθαηάζηαηνπ εξεζίζκαηνο αλάκεζα ζηα δχν ζηνηρεία: θίλεηξν θαη αληίδξαζε -δηαδηθαζία ππνθαηάζηαζεο- (Canestrini, 1984). Θεσξψληαο ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο σο θπζηθφ εξέζηζκα, πνπ νδεγεί ζηελ θαηάθηεζή ηεο (θπζηθή αληίδξαζε) θαη ππνθαζηζηψληαο ηελ κε ηελ πξνζθεξφκελε απφ ηα ηηαιηθά θαλάιηα νπηηθναθνπζηηθή δξαζηεξηφηεηα σζνχκε ην καζεηή ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ηηαιηθήο) έρνληαο ρξεζηκνπνηήζεη έλα κέζν πνπ δηεγείξεη ηελ επραξίζηεζε (ππνθαηάζηαηε αληίδξαζε) θαη δηαηεξεί ή θαη ηνλψλεη ην αξρηθφ θίλεηξν. ε έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ηνπο ηξφπνπο πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη: ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα ζε βηληενθαζέηα ή νπηηθφ δίζθν (cd) θαη ηαπηφρξνλεο αζθήζεηο ρσξίο ηε θπζηθή αληίδξαζε ηνπ άγρνπο, αθνχ ζα έρνπλ ζπλδέζεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ επραξίζηεζε, πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε ηειεφξαζε. Πξάγκαηη ν Ρψζνο επηζηήκνλαο ππνγξακκίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γεληθεχεη ηελ αληίδξαζε (επραξίζηεζε) αθφκα θαη αλ βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε παξφκνηα αιιά πην δχζθνιε θαηάζηαζε. Πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε, αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνθαηάζηαζεο, φηη ζα πξέπεη αξρηθά ε δηαδηθαζία απηή λα πξνζθέξεηαη κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά ρσξίο φκσο λα θαηαξγεζεί πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηελ ηηαιηθή κε ην αλακελφκελν άγρνο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη (Γαλάζζεο-Αθεληάθεο, 2000). 7. Ππόηαζη οπγάνυζηρ ηος πποζθεπόμενος ςλικού Σν πιηθφ πνπ κεηαδίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ησλ δνξπθνξηθψλ θαλαιηψλ - κε εμαίξεζε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ απηά ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο - δελ είλαη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «εθπαηδεπηηθφ». Απνηειεί φκσο θνξέα γισζζηθήο «πξψηεο χιεο» (μέζον) θαη κάιηζηα «απζεληηθψλ» θεηκέλσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα θάπνην επηθνηλσληαθφ ζθνπφ, ρσξίο θακηά πξφζεζε γηα ρξήζε ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αιιά ηα νπνία θαζίζηαληαη απηφκαηα «δηδαθηηθφ πιηθφ» απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί γηα λα ππεξεηήζνπλ θάπνην επηθνηλσληαθφ ζηφρν θαη απεπζχλνληαη ζηνπο καζεηέο δηεπθξηλίδνληάο ηνπο ηί πξέπεη λα θάλνπλ (Σνθαηιίδνπ, 2006). Πξνυπφζεζε απνηειεί ε πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δεδνκέλνπ ηνπ αζηείξεπηνπ πινχηνπ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζην θάζε ηειενπηηθφ πξφγξακκα. Γηακέζνπ ησλ ζειίδσλ ηεο ππεξεζίαο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζηαζκψλ teletext (ηηλεκείμενο) ή ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αληιήζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκεξήζην πξφγξακκα πξνβνιήο ησλ θαλαιηψλ ηεο Ηηαιηθήο ηειεφξαζεο, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά ην πξνβαιιφκελν πιηθφ. Μηα νξγαλσκέλε πξφηαζε δηαρείξηζεο ηνπ πξνβαιιφκελνπ πιηθνχ πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηα θαλάιηα ηεο Ηηαιηθήο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο (βι. π.ρ. RAI education 1, RAI education 2) ησλ νπνίσλ νη εθπνκπέο επαλαιακβάλνληαη απηνχζηεο πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο εκέξαο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο εβδνκάδαο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεη θαη λα εμεηάζεη, πξηλ ην κάζεκα, ην ηειενπηηθφ πιηθφ θαη λα επηιέμεη ηα ζεκεία ηα νπνία πξνηηκά λα αμηνπνηήζεη θαηά έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη εηδηθνί επηθνηλσληαθνί ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη γηα ην εθάζηνηε κάζεκα αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην επίπεδν θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Όκσο θαη ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα θαλάιηα ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε ήδε απφ ηα πξψηα καζήκαηα ηεο μέλεο γιψζζαο. Με αξσγφ ηελ πνηθηιφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ νη καζεηέο σζνχληαη αξγά αιιά ζηαζεξά ζηελ νινέλα θαη πην πνιχπινθε θαη ζπλζεηφηεξε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, πξάγκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηε κεγαιχηεξνπ εχξνπο θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά. 8. Ππόηαζη ζσεδιαζμού ηηρ διδακηικήρ ππάξηρ Ζ ελζσκάησζε ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο ζηελ παξαδνζηαθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά θαη κε δηαθνξνπνηεκέλν βαζκφ εκπινθήο ηνπ καζεηή, πνπ ζθνπφ ζα έρεη λα ηνλ κεηαηξέςεη απφ «παζεηηθφ ζπκκεηέρνληα» ζε «ελεξγφ παξάγνληα» ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο απφ ηα πξψηα θηφιαο καζήκαηα. ηα αξρηθά ζηάδηα εθκάζεζεο ε επαθή ηνπ καζεηή κε ηα πξνζιακβαλφκελα δεδνκέλα γισζζηθνχ πιηθνχ (input) απφ ηα πξνγξάκκαηα ησλ δνξπθνξηθψλ θαλαιηψλ θαιφ είλαη λα γίλεηαη πξνο κηα θαη κφλε θαηεχζπλζε (μονόπλεςπη ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

6 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 538 επικοινωνία, comunicazione unilaterale): ε επαθή ηoπ καζεηή πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζην λα εθηίζεηαη νπηηθναθνπζηηθά ζην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο: αθνχεη θαη βιέπεη ρσξίο λα έρεη ππνρξέσζε πξνθνξηθήο ή γξαπηήο παξαγσγήο (Pichiassi, 1999) ζα παξάγεη ζε κηα κεηαγελέζηεξε θάζε γισζζηθήο θαηάθηεζεο, αθφηνπ ζα έρεη θαηαλνήζεη θαη αθνκνηψζεη φζα έρεη δεη θαη αθνχζεη (Biotti, 1994). Ο ηξφπνο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο πιεζηάδεη έηζη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηεο κεηξηθήο (LΜ): γίλεηαη κε ηξφπν θπζηθφ θαη απζφξκεην ζην πιαίζην νηθείνπ πεξηβάιινληνο, ρσξίο ηε ρξήζε κνξθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ (Goodluck, 1991; Crain & Lillo-Martin, 1999). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα αθνινπζείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 4-5 αξρηθά καζήκαηα κε πξνηεηλφκελε δηάξθεηα απφ 15 κέρξη 30. ε έλα δεχηεξν ζηάδην, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κεγαιχηεξν βαζκφ γισζζηθήο θαηάθηεζεο θαη σξηκφηεηαο, επηδηψθεηαη ε ημίπλεςπη επικοινωνία (comunicazione bilaterale limitata). Οη καζεηέο «εκπιέθνληαη» κε πην ελεξγφ ηξφπν ζηε δηδαθηηθή πξάμε δηακέζνπ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ μέλε γιψζζα, φπσο: λα μερσξίζνπλ απφ ην θείκελν, πνπ άθνπζαλ, ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ή πνπ κνηάδνπλ κε φξνπο ηεο κεηξηθήο ή άιισλ επξσπατθψλ γισζζψλ ηηο νπνίεο ήδε γλσξίδνπλ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο θαηνξζψλνπλ λα απνκνλψλνπλ ιέμεηο απφ ηα ζπκθξαδφκελα ηα νπνία ηηο εκπεξηέρνπλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ αλαθνξηθά κε ηελ εηπκνινγία ηνπο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πφζα θνηλά ζηνηρεία ζπλδένπλ ηηο γιψζζεο κε ειιεληθέο ή ιαηηλνγελείο ξίδεο. ε έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην αθφκα κεγαιχηεξεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο θαη σξηκφηεηαο επηδηψθεηαη η αμθίπλεςπη επικοινωνία (comunicazione bilaterale completa). ε απηή ηε θάζε ν εθπαηδεπηηθφο παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα αληιήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο: λα εληνπίζνπλ ηηαιηθέο ιέμεηο ή ζχληνκεο πξνηάζεηο, πνπ αλαγλσξίδνπλ, απφ ην πξφγξακκα ην νπνίν παξαθνινπζνχλ (Pichiassi, 1999). Εεηείηαη έηζη απφ ην καζεηή λα πξνβεί απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα - ζηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο παξαγσγήο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή: α) ζεκαηηθνχ ιεμηινγίνπ (ιέμεηο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο νκάδαο φπσο ε νηθνγέλεηα, ηα ζπνξ, ην θαγεηφ, ν ξνπρηζκφο, θηι) θαη β) επηθνηλσληαθψλ πξάμεσλ (π.ρ. ηξφπνη ραηξεηηζκνχ, ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο, επραξηζηίαο, ζπγγλψκεο θηι) αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη επηιεγεί. 9. Ενδεικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Σα είδε ησλ αζθήζεσλ πνπ ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη εδψ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηαδηαθνχ πεξάζκαηνο απφ ηε μονόπλεςπη ζηελ αμθίδπομη επικοινωνία θαη κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη κεηά ην πέξαο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γηα ηα αξρηθά ζηάδηα εθκάζεζεο ηεο Ηηαιηθήο γιψζζαο ελδείθλπληαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ - κέζσ επωηήζεων εκμαίεςζηρ - ζηελ αλαδξνκή ησλ καζεηψλ ζε γλσζηά ζε απηνχο δεδνκέλα, ψζηε λα πξνβνχλ ζε ζπζρεηίζεηο, ζπγθξίζεηο, ζπλεηξκνχο θαη εξκελείεο θαη λα απαληνχλ ζσζηά αθφκα θη αλ δελ έρνπλ θαηαιάβεη πνιιά πξάγκαηα απφ ην θείκελν ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη. Οκαδηθέο αζθήζεηο φπσο: θαζέλαο απφ ηνπο καζεηέο εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ην νπνίν παξαθνινπζνχλ πξνζπαζψληαο λα ζπιιέμεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ απφ λέξειρ-κλειδιά ηα νπνία ην πξφζσπν απηφ ρξεζηκνπνηεί. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνβνιήο ε νκάδα πξνζπαζεί λα αλαθαηαζθεπάζεη θαη λα δηεγεζεί ηελ θαηάζηαζε πνπ κφιηο παξαθνινχζεζαλ. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνβνιήο ν εθπαηδεπηηθφο πξνβαίλεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ θπξηφηεξσλ ή θαη επηκέξνπο - ζεκείσλ πνπ πξαγκαηεχηεθε ην πξνβαιιφκελν απφζπαζκα, αιιά θαη ηηο εληππψζεηο θαη ηηο θξίζεηο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε φζα παξαθνινχζεζαλ. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ελεύθεπηρ ανάπηςξηρ - ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ησλ καζεηψλ λα εθθξαζηνχλ, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αιιεινεπηδξάζνπλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2007). Σν επίπεδν ησλ αζθήζεσλ θαηεπζπλφκελεο ή θαη ειεχζεξεο παξαγσγήο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ - ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζχκθσλα κε ην επίπεδν θαηάθηεζεο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο ζην νπνίν έρνπλ θηάζεη νη καζεηέο. Έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ εκπιέθνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο νπνίεο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δεμηφηεηεο αληίιεςεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο, γξήγνξεο αλίρλεπζεο, εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, κλήκεο, θαληαζίαο θαη πξνζεθηηθήο παξαθνινχζεζεο. 10. Υλικό πος μποπούμε να ανηλήζοςμε ανά κανάλι Ωο αμηνπνηήζηκν ελδεηθηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ πξνηείλεηαη: Σα πνηθίινπ ελδηαθέξνληνο πξνγξάκκαηα: (εηδήζεηο, ηειενπηηθά show θαη παηρλίδηα, πνιηηηζηηθά, ζέκαηα γηα λνηθνθπξέο θαη θαηαλαισηέο) ηνπ RAI UNO, νη εθπνκπέο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο (αζιεηηθά ξεπνξηάδ, πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο, πνιηηηζηηθέο εθπνκπέο) ηνπ RAI DUE, ηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ κε ζπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ θνηλνχ ηνπ RAI TRE, ηα απεπζείαο θαη ηα αλακεηαδηδφκελα αζιεηηθά γεγνλφηα απφ φιν ηνλ θφζκν ηνπ RAI SPORT SAT, νη ηειενπηηθέο εηδήζεηο επηθαηξφηεηαο 24 ψξεο ην 24σξν ηνπ RAI Notizie 24, ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ λέσλ θαη νη «ρξήζηκεο» εθπνκπέο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ RAI UTILE. Οη ηειενπηηθέο ζεηξέο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ Italia 1, ηα ζχληνκα εηδεζενγξαθηθά δειηία θαη ηα ηειενπηηθά θνπίδ ηνπ Canale 5, νη αζηπλνκηθέο ηαηλίεο ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

8 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 540 ηνπ Rete 4, νη εηδήζεηο θάζε είδνπο απφ φιν ηνλ θφζκν ζηελ ηηαιηθή γιψζζα θαη ηα ζχληνκα αθηεξψκαηα θεκηζκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ζην Euronews, ηα πνηθίια ζξεζθεπηηθά ζέκαηα, νη εθπνκπέο ζξεζθεπηηθήο ηέρλεο θαη ηζηνξίαο ησλ εθθιεζηψλ ηνπ Telepace, ηα ληνθηκαληέξ, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ SAT 2000, ε πξνβνιή video clip ηνπ RAI Italia TV ηα πξνγξάκκαηα απεπζπλφκελα θπξίσο ζηνπο Ηηαινχο ηεο δηαζπνξάο κε δπλαηφηεηα απεπζείαο ηειεθσληθήο παξέκβαζεο ησλ ζεαηψλ ηνπ Italia nel mondo. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά θαλάιηα φπσο: α) RAI NETTUNO SAT 1+2: καζήκαηα αλσηέξνπ θαη παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο καζεηέο; β) RAI EDUCATION 1+2: έρνπλ κηα εμαηξεηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ καζεκάησλ θαηαγξάθνληαο ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο πξνφδνπο θάζε ηνκέα. γ) IN ITALIA: Ζ Ηηαιία θαη ηα ηηαιηθά γηα ηνπο αιινδαπνχο, έλα αξζξσηφ πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ Rai Educational θαη ηνπ ππνπξγείνπ Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε δηάρπζε ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο γηα ελήιηθεο αιινδαπνχο ηεο ρψξαο. 11. Είδη γλυζζικού ςλικού ππορ διδακηική σπήζη Σα ειδηζεογπαθικά ππογπάμμαηα, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο γιψζζαο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο πξνζθέξνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θείκελα πξνθνξηθήο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ πνπ θέξνπλ φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαπηήο κνξθήο ηεο θαζνκηινπκέλεο. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο γιψζζαο απαιιαγκέλν απφ δηαιεθηηθά ζηνηρεία, κε επθξηλή άξζξσζε θαη θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ξπζκνχ, ρξφλνπ θαη επηηνληζκνχ. Οη ηαινίερ απνηππψλνπλ ζθελέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κε απζεληηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο: έηζη νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηνλ ηηαιηθφ πξνθνξηθφ ιφγν κέζνπ χθνπο, ελψ δε ιείπνπλ ηα ηνπηθά ζηνηρεία ζηελ εθθνξά θαη ζην ιεμηιφγην. Δπηπιένλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε γισζζηθή θαη πθνινγηθή πνηθηιία. Γηακέζνπ ησλ λεφηεξσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ έρεη θάπνηνο ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηε ζχγρξνλε γισζζηθή θαηάζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο ελψ δηακέζνπ ησλ πην θιαζζηθψλ ηαηληψλ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ εμέιημε ηεο. Με δεδνκέλν ηνλ πεξηνξηζκφ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, ζα ήηαλ θαιή ε επηινγή ησλ ηειενπηηθψλ ζεηξψλ πνπ έρνπλ επεηζφδηα κε θάπσο απηφλνκεο ηζηνξίεο ζην επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο (Coveri et al., 1998). Οη ζςνενηεύξειρ, νη ζςζηηήζειρ θαη ηα τςσαγυγικά ππογπάμμαηα απνηεινχλ εμαηξεηηθή πεγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ, απφ γισζζνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή άπνςε, δεδνκέλεο ηεο πνηθηιίαο ησλ ζεκάησλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπλνκηιεηψλ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ην πιηθφ θαζηζηά ην καζεηή θνηλσλφ ηνπ πιήζνπο ησλ γισζζηθψλ θσδίθσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ επηθνηλσλία. Ζ έληνλε παξνπζία παξαγισζζηθψλ (επηηνληζκφο, παχζεηο, πξνθνξά, ρξνηά, έληαζε θσλήο θηι.) θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ (γιψζζα ζψκαηνο) απνηεινχλ πνιχηηκε πεγή αληίιεςεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δφκεζεο ηνπ ιεθηηθνχ κελχκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ (Zonari, 1997). ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηηο διαθημίζειρ θπξηαξρεί ε εηθφλα ηνπ γισζζηθνχ ζηνηρείνπ νπφηε θαη δηεπθνιχλεηαη ε θαηαλφεζε. Δμαηηίαο ηεο κηθξήο ρξνληθήο ηνπο δηάξθεηαο, (30-50 ) απνηειεί θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ αθφκα θαη γηα ηα αξρηθά επίπεδα, αλ εθ ησλ πξνηέξσλ έρνπλ επεμεγεζεί νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα ηα πξνρσξεκέλα επίπεδα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κειέηε ηεο γιψζζαο ηεο δηαθήκηζεο, ε νπνία ζπρλά ρξεζηκνπνηεί πνηεηηθέο κνξθέο, φπσο ξεηνξηθά ζρήκαηα, παξερήζεηο, αξρατζκνχο, λενινγηζκνχο, ζηνηρεία δχζθνια ζηελ θαηαλφεζε γηα έλαλ αιινδαπφ καζεηή (Coveri et al., 1998). Σα κινούμενα ζσέδια είλαη θαηαιιειφηεξα γηα έλα κέζν-πξνρσξεκέλν επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη ε πξνθνξά είλαη ζπρλά παξακνξθσκέλε θαη νη θαηαζηάζεηο είλαη κεξηθέο θνξέο παξάδνμεο ή ππεξβνιηθέο θαη δπζλφεηεο γηα έλαλ αξράξην καζεηή. Ζ απιή πινθή επλνεί ηελ θαηαλφεζε, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξσηαγσληζηψλ βνεζά ζηελ ηαχηηζε ησλ καζεηψλ καδί ηνπο επλνψληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη δηεγείξνληαο κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ (Sisti & Taylor, 1995). Σα νηοκιμανηέπ παξνπζηάδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο παξαδφζεηο, ηελ ηζηνξία, ηα έζηκα ηεο Ηηαιίαο. Υξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλνο γισζζηθφο θψδηθαο πςεινχ χθνπο θαη ηεθκεξησκέλε επηρεηξεκαηνινγία. Ζ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ είλαη γεληθά άξηζηε. Σα videoclip σο αγαπεκέλν είδνο ησλ λέσλ θξαηνχλ δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ζηελ ηάμε θαη ε ηξίιεπηε δηάξθεηά ηνπο ηα θαζηζηά άξηζην δηδαθηηθφ πιηθφ. 12. Επίλογορ Σα δνξπθνξηθά θαλάιηα κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ αλνίγνπλ ζηνπο καζεηέο έλα παξάζπξν ζηνλ ηηαιηθφ θφζκν κεηαθέξνληάο ηνπο ζε κηα πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ δχζθνια κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζηελ ηάμε θαη ηνπο θέξλνπλ ζε επαθή κε αξθεηέο επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνηψληαο ηνπο ηφζν γισζζηθά φζν θαη πνιηηηζκηθά, ελδπλακψλνληαο ην θίλεηξφ ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηελ ηάμε ζε κηα πξννπηηθή δηα βίνπ κάζεζεο (Quercioli, 2004). Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ε ππέξβαζε κεγάινπ κέξνπο ησλ αδπλακηψλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηηαιηθήο θαη ησλ μέλσλ γισζζψλ γεληθφηεξα - φπσο δηεμάγεηαη ζήκεξα, ε πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηελ επξσπατθή έλσζε είλαη παξάγνληεο πνπ ελδπλακψλνπλ ηελ πεπνίζεζή καο φηη ε έληαμε ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο, σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο, ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο - ζηφρνπ. Ο ζπγθεληξσηηθφο φκσο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο θαζψο θαη ν νκνηφκνξθνο, απζηεξά ειεγρφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ζχκθσλα ησλ νδεγηψλ ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απνηειεί ηξνρνπέδε ζηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Καζζσηάθεο, 1998). Γη απηφ θαη ε πξφηαζή καο, πξνο ην παξφλ, παξακέλεη πξφηαζε «πξφθιεζε» ελαιιαθηηθήο δηδαζθαιίαο. ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

10 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 542 Βιβλιογραφία Biotti, F. (1994). La verifica delle abilità di ascolto, in P. Micheli (a cura di), Test d ingresso di italiano per stranieri (pp.19-26). Roma: Bonacci editore. Canestrini, R. (1984). Psicologia generale, vol. I. Bologna: CLUEB. Ciari, B. (1984). Le nuove tecniche didattiche. Roma: Editori Riuniti. Coveri, L., Benucci, A. & Diadori, P. (1998). Le varietà dell italiano. Roma: Bonnacci editor. Crain, St. & Lillo-Martin, D. (1999). An Introduction on Linguistic Theory and Language Acquisition, Oxford: Blackwell Publishing. Γαλάζζεο-Αθεληάθεο, Α.Κ. (2000), Παιδαγωγική Ψςσολογία, ηφκ. A. Αζήλα: εθδφζεηο Γ. Γθέικπεζεο. De Mauro, T. (1963). Storia linguistica dell Italia unita. Bari: Laterza. Gamba, L. (1986) La televione e i ragazzi. Ηn Liotta, G. & Ciavorella G., Leggere oggi, Edizioni il Capitello, Torino, pp Goodluck, H. (1991). Language Acquisition. A Linguistic Introduction. Oxford: Blackwell Publishing. Καζζσηάθεο Μ. (1998). Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζήκεξα: ραξαθηεξηζηηθά, νξγάλσζε, δνκή, πξνβιήκαηα, πξννπηηθέο. ην ΑΑ.VV., Πάπςπορ Λαπούρ Μππιηάννικα ΙΙ (ζει ), Αζήλα: Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο Πάππξνο. Krashen S.D. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning, Oxford:Pergamon Press. Maggini, M. (1995). Curricolo di Italiano per stranieri. Roma: Università per stranieri di Siena- Bonacci editore. Pichiassi, M. (1999). Fondamenti di Glottodidattica. Perugia: edizione Guerra. Quercioli, F. (2004). La didattica modulare e per progetti nella prospettiva del Quadro comune europeo Le tendenze innovative del quadro comune europeo di referimento pre le lingue e del portfolio (E. Jafrancesco a cura di). Atene: Edilingua formazione, pp Rampone, S. & Calabrese, I. (2006). L uso della TV nella didattica. Ανακτήθηκε 25/3/2008, από τη διεφθυνση Sisti, F. & Taylor, J. (1995). Il video nell insegnamento delle lingue straniere. Torino: SEI. πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (2007). Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο αναθοπάρ για ηη γλώζζα: εκμάθηζη, διδαζκαλία, αξιολόγηζη, ηξαζβνχξγν: πκβνχιην γηα ηελ Πνιηηηζηηθή πλεξγαζία Δπηηξνπή Παηδείαο Σκήκα χγρξνλσλ Γισζζψλ. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σνθαηιίδνπ, Β. (2006). Ζ δηδαθηηθή ησλ μέλσλ γισζζψλ ηάζεηο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, επηθνηλσληαθέο αλάγθεο. ην Κ. Ενπγαλέιε (επηκ.), Οι ξένερ γλώζζερ ζηη δημόζια ςποσπεωηική εκπαίδεςζη-πξαθηηθά Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ -Αζήλα 31 Μαξηίνπ-2 Απξηιίνπ- (ζ ), Αζήλα: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ/Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Zonari, A. (1997). Materiali video autentici nell insegnamento della lingua seconda, in Scuole e lingue moderne, vol. 4. Milano:Garzanti-Scuola, pp ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

12 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 544 ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ

Διδακτική πρόταση αξιοποίησης της Δορυφορικής Τηλεόρασης στη διαδικασία εκμάθησης της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Διδακτική πρόταση αξιοποίησης της Δορυφορικής Τηλεόρασης στη διαδικασία εκμάθησης της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελληνική Εκπαίδευση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 533 Διδακτική πρόταση αξιοποίησης της Δορυφορικής Τηλεόρασης στη διαδικασία εκμάθησης της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελληνική Εκπαίδευση Γ. Μηλιώνη1- Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ - ΣΟΜΔΑ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ - ΣΟΜΔΑ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ - ΣΟΜΔΑ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Γιωζζηθή επηθνηλωλία θαη ε λενειιεληθή ωο δεύηεξε / μέλε γιώζζα Ζ δηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι

Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι Δνόηηηα 8: Βαζηθέο αξρέο δξαζηεξηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζην λεπηαγσγείν Μαξηάλλα Κνλδχιε Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία (ΣΔΔΑΠΗ) 1. θνπνί ελφηεηαο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα