Προτάσεις διδασκαλίας «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις διδασκαλίας «Παραγωγή προφορικού λόγου»"

Transcript

1 Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Προτάσεις διδασκαλίας «Παραγωγή προφορικού λόγου» Κατερίνα Νικολαϊδου 1

2 Abstract The chapter on Speaking skills initially presents basic theoretical background on the development of speaking skills for learners of a foreign/second language. It then provides several activities for the teaching of speaking skills to learners of Greek as an L2. These activities are designed for different language proficiency levels and learner groups and can be used for preparing learners to take the exam for the Certificate of Attainment in Greek. 2

3 Περιεχόμενο έργου Το κεφάλαιο με τίτλο Παραγωγή προφορικού λόγου αναπτύσσει αρχικά σύντομη θεωρία που αφορά στους τρόπους ανάπτυξης/καλλιέργειας της παραγωγής προφορικού λόγου στους μαθητές. Στη συνέχεια παραθέτει ασκήσεις/δραστηριότητες για διαφορετικά επίπεδα και ομάδες μαθητών οι οποίες είναι κατάλληλες για την εξάσκηση των μαθητών στον προφορικό λόγο αλλά και για την προετοιμασία τους για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. 3

4 Εισαγωγή Η παραγωγή προφορικού λόγου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τον μαθητή μιας ξένης γλώσσας. Συνδυάζει γνωσιακές δεξιότητες για το σχεδιασμό του μηνύματος που επιθυμεί να επικοινωνήσει ο ομιλητής, γλωσσικές δεξιότητες για τη διαμόρφωση της φράσης/πρότασης που θα εκφέρει και φωνητικές/αρθρωτικές δεξιότητες για την παραγωγή του εκφωνήματος (ΚΕΠΑ 2005). Η αποτελεσματικότητά του σε επικοινωνιακό επίπεδο βασίζεται στην κατάλληλη χρήση λεξιλογίου, γραμματικών δομών και φωνητικών/φωνολογικών στοιχείων αλλά και στην προσαρμογή τους ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Επιπλέον, επηρεάζεται άμεσα από τη σχέση και διάδραση μεταξύ ομιλητή και ακροατή καθώς και από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες όπως, για παράδειγμα, την παρουσία θορύβου στο χώρο της συνομιλίας. Έτσι, ο ομιλητής χρειάζεται να αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο την επικοινωνιακή περίσταση καθώς και τις ανάγκες και γνώσεις του ακροατή σε σχέση με το αντικείμενο της ομιλίας έτσι ώστε να μεταβάλει κατάλληλα το λόγο του (π.χ. επίσημο-ανεπίσημο ύφος, λεπτομερή παράθεση πληροφοριών όταν ο ομιλητής δεν γνωρίζει το αντικείμενο, κατάλληλη εστίαση στην καινούρια πληροφορία κτλ). Επιπλέον, σε δυσμενείς συνθήκες επικοινωνίας, π.χ. σε περιβάλλον θορύβου, ή, για παράδειγμα, σε περίπτωση συνομιλίας με άτομα με άλλο γλωσσικό υπόβαθρο ή με άτομα με πρόβλημα ακοής, χρειάζεται να προσαρμόσει κατάλληλα τόσο τη δομή του εκφωνήματος όσο και την παραγωγή του. Ο προφορικός λόγος υπόκειται επίσης σε σημαντικούς χρονικούς περιορισμούς, δηλαδή την ανάγκη για άμεση ή γρήγορη εκφορά λόγου που να χαρακτηρίζεται από ευχέρεια έτσι ώστε να μη χάσει το ενδιαφέρον του ο ακροατής και ταυτόχρονα να μη χάσει ο ομιλητής τη σειρά του και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα ομιλίας σε μια συζήτηση. Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τον προφορικό λόγο καθιστούν τη διδασκαλία του ιδιαίτερα σημαντική και απαιτητική στην ξενόγλωσση τάξη. 4

5 Τρόποι ανάπτυξης/καλλιέργειας της παραγωγής προφορικού λόγου στους μαθητές Για την ανάπτυξη κατανοητού (comphrehensible) και καταληπτού (intelligible) προφορικού λόγου προϋπόθεση αποτελεί η εκμάθηση κατάλληλου λεξιλογίου, γραμματικών δομών και προφοράς από το μαθητή. Με βάση το επικοινωνιακό πλαίσιο διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, οι βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία αυτών των στοιχείων της γλώσσας είναι: (α) ελεγχόμενες, δηλαδή δραστηριότητες κλειστού τύπου που έχουν σχεδιαστεί για εξάσκηση σε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο (π.χ. ανάγνωση διαλόγου με το γλωσσικό στοιχείο προς εξάσκηση, μηxανιστικές ασκήσεις (drills)), (β) καθοδηγούμενες: δραστηριότητες που δίνουν έμφαση σε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, αλλά επιτρέπουν μια καλά δομημένη επικοινωνιακή ανταλλαγή πληροφορίας όπου ο μαθητής έχει κάποιο έλεγχο ή επιλογή, π.χ. άσκηση πληροφοριακού κενού, και (γ) επικοινωνιακές: ασκήσεις ανοικτού τύπου στις οποίες ο μαθητής δίνει σημασία και στο φαινόμενο που χρειάζεται να εξασκήσει αλλά και στο γενικότερο επικοινωνιακό περιεχόμενο (βλ. π.χ. Celce Murcia et al (1996)). Αυτή η τυπολογία δραστηριοτήτων στοχεύει (α) στην παραγωγή λόγου που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια μέσω της έμφασης που δίνεται σε συγκεκριμένο γλωσσικό φαινόμενο κάθε φορά, και (β) στη βελτίωση της ευχέρειας στο λόγο μέσω της προοδευτικής εξάσκησης σε πιο ελεύθερη επικοινωνία καθώς προχωρά ο μαθητής από τις ελεγχόμενες, στις καθοδηγούμενες και επικοινωνιακές δραστηριότητες. Έτσι, ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω κατηγορίες δραστηριοτήτων για να διδάξει τα απαραίτητα στοιχεία της γλώσσας σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας. Για την περαιτέρω καλλιέργεια του προφορικού λόγου, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιήσει ποικίλες δραστηριότητες που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ευχέρεια. Οι δραστηριότητες αυτές είναι πιο αποτελεσματικές όταν δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές: (α) να μιλούν όσο το δυνατόν περισσότερο, (β) να συμμετέχουν όλοι και κατά το δυνατόν ισόποσα στην (συν)ομιλία, (β) να έχουν ενδιαφέρον για το θέμα συζήτησης και 5

6 κίνητρο για να συμμετέχουν στη συζήτηση, (δ) να χρησιμοποιούν γλώσσα κατάλληλη για το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους (Ur 2007:120). Έτσι, ο καθηγητής χρειάζεται να επιλέγει ή να προσαρμόζει τις δραστηριότητες με στόχο τα θέματα να βασίζονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών του ενώ οι δομές και το λεξιλόγιο, που απαιτείται, να είναι γνωστά και σχετικά εύκολα. Επιπλέον, χρειάζεται να δίνει την ευκαιρία για συμμετοχή σε μαθητές που έχουν αναστολές και δεν επιθυμούν να αντικρύσουν ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό μπορεί να το επιτύχει σχεδιάζοντας δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να μιλήσουν μέσα στο πλαίσιο μικρής ομάδας ή χρησιμοποιώντας ασκήσεις που είναι καλά δομημένες και προετοιμασμένες από το μαθητή. Χρειάζεται επίσης να δίνει κατάλληλες οδηγίες και να ελέγχει τη ροή κάθε δραστηριότητας έτσι ώστε να δίνει ανατροφοδότηση, όταν το κρίνει κατάλληλο, να βοηθά σε περιπτώσεις δυσκολίας και μεγάλων παύσεων χωρίς όμως να κυριαρχεί στη δραστηριότητα και να αποτρέπει τη χρήση της μητρικής γλώσσας μεταξύ ομόγλωσσων μαθητών (Ur 2007, Harmer 2004). Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των ασκήσεων για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου είναι: (α) μπορούν να εμπλέκουν ένα μαθητή, ζεύγη μαθητών, μικρές ή μεγάλες ομάδες μαθητών. (β) συχνά εμπεριέχουν έναν χρονικό περιορισμό, π.χ. μονόλογο ή παιχνίδι ρόλων για 2 λεπτά. Επιπλέον μπορεί να είναι έτσι δομημένες ώστε να εμπεριέχουν μια μεταβολή στο χρονικό περιορισμό, π.χ. στην αρχή να επιτρέπουν στο μαθητή να μιλήσει: (ι) για περισσότερο χρόνο (π.χ. 3 λεπτά) και σταδιακά να περιορίζουν το χρόνο ομιλίας του πάνω στο ίδιο ή άλλο θέμα (π.χ. 2 ή 1 λεπτό) με στόχο την ανάπτυξη της ευχέρειας ή (ιι) για λιγότερο χρόνο (π.χ. 1 λεπτό) και σταδιακά να αυξήσουν το χρόνο ομιλίας (π.χ. 2 ή 3 λεπτά) με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του προφορικού λόγου. (γ) μπορούν να παρέχουν εξάσκηση σε σύντομη ομιλία, π.χ. μικρές φράσεις σε ένα σύντομο διάλογο, ή να προάγουν την εκτενή ομιλία (π.χ. παρουσίαση, διάλεξη). (δ) μπορούν να εστιάζουν στην περιγραφή, ανάπτυξη, επιχειρηματολογία ενός θέματος ή στην επιτέλεση μιας ενέργειας, π.χ. λύση προβλήματος. 6

7 (ε) μπορούν να εστιάζουν: (ι) στη διαδραστική συζήτηση (interactional talk), δηλαδή να δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για να επικοινωνήσουν σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, π.χ., να εξασκήσουν τύπους ευγένειας, τη χρήση της γλώσσας για να ευχαριστήσουν το συνομιλητή, να ζητήσουν συγγνώμη, να χαιρετίσουν κτλ., ή (ιι) στη συζήτηση για συναλλαγή (transactional talk), δηλαδή να δίνουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για να επικοινωνήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, π.χ. δελτίο ειδήσεων, περιγραφές, οδηγίες κτλ. (στ) μπορούν να δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να μιλήσουν σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση υιοθετώντας διαφορετικούς ρόλους, σχέσεις μεταξύ των συνομιλητών, εκφράζοντας συναισθήματα κτλ. Μερικοί από τους βασικούς τύπους δραστηριοτήτων είναι (βλ. π.χ. Ur 2007, Harmer 2004): (α) σύντομος λόγος: σύντομος λόγος ή διάλογος ο οποίος μπορεί να έχει απομνημονευτεί σε αρχικά επίπεδα (β) εκτενής λόγος: αφήγηση ιστορίας, αστείου, περιγραφή ατόμου, περιγραφή της υπόθεσης βιβλίου ή ενός κινηματογραφικού ή θεατρικού έργου, παρουσίαση, διάλεξη (γ) επικοινωνιακά παιχνίδια στα οποία μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένοι μαθητές, ζευγάρια, μικρές ή μεγάλες ομάδες μαθητών που επικοινωνούν μεταξύ τους και/ή με ακροατήριο: 1. περιγραφή εικόνας, σχεδίαση εικόνας 2. εντοπισμός διαφορών μεταξύ παρόμοιων εικόνων 3. τοποθέτηση εικόνων ή άλλων πληροφοριών στη σωστή σειρά 4. επίλυση προβλήματος 5. ερωτηματολόγια 6. παιχνίδι ρόλων ή προσομοίωση 7. θέατρο (ντουέτο ή ομάδα) 8. προφορική δραματοποίηση λογοτεχνικού κειμένου 9. αυτοσχεδιασμός 10. προτρεπτικός λόγος 7

8 11. ομαδική συζήτηση 12. επιχειρηματολογία ή αντιλογία Ακολουθούν παραδείγματα δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση των μαθητών στον προφορικό λόγο καθώς και την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις προφορικού λόγου για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας σε διαφορετικά επίπεδα. 8

9 Παραδείγματα δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου Δραστηριότητα Α. Παρουσιάζω τον εαυτό μου Δραστηριότητα: παρουσίαση - μονόλογος Ηλικία: Μαθητές όλων των ηλικιών Επίπεδο: όλα με διαφοροποίηση των γραμματικών δομών και του λεξιλογίου Υλικό: πόστερ Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, αλλά είναι πλέον κατάλληλη στην αρχή της σχολικής χρονιάς για μαθητές σε ενδιάμεσο και προχωρημένο επίπεδο έτσι ώστε να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και με το δάσκαλό τους. Δίνει την ευκαιρία στο δάσκαλο να αξιολογήσει τον προφορικό λόγο των μαθητών και να οργανώσει τους διδακτικούς του στόχους. Για τους μαθητές σε αρχάριο επίπεδο μπορεί να γίνει σε άλλη στιγμή, όταν θα υπάρχει το απαραίτητο λεξιλόγιο και οι γραμματικές δομές. Προετοιμασία: Ο δάσκαλος ετοιμάζει ένα πόστερ για να παρουσιάσει τον εαυτό του στην τάξη. Το πόστερ περιέχει εικόνες από τον τόπο γέννησης του, το σχολείο του, το πανεπιστήμιό του, τις ξένες γλώσσες που μιλά, τα χόμπι του, κτλ. Παρουσιάζει τον εαυτό του στην τάξη δείχνοντας, παράλληλα, τις σχετικές εικόνες στο πόστερ. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί είναι κατάλληλο για το επίπεδο που διδάσκει, π.χ.: Γεννήθηκα στην Κοζάνη το Ο πατέρας μου είναι ναυτικός και η μητέρα μου δασκάλα. Μείναμε στην Πτολεμαΐδα μέχρι τα 8 μου χρόνια γιατί εκεί δούλευε η μητέρα μου. Μετά φύγαμε στη Θεσσαλονίκη όπου τελείωσα το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και λάτρευα το επάγγελμα της μητέρας μου. Έτσι έδωσα εξετάσεις και πέρασα στο Παιδαγωγικό Τμήμα στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσα σε 4 χρόνια και τώρα δουλεύω σε ένα δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω δύο ξένες γλώσσες, τα Αγγλικά και τα Ιταλικά, και θέλω να μάθω Γαλλικά. Λατρεύω το διάβασμα, το κολύμπι, και τα ταξίδια. Έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη στη στερεά Ελλάδα, δηλαδή στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Θράκη και σε πολλά νησιά όπως στη Ρόδο, στην Κρήτη, στη Σαντορίνη και στην Κέρκυρα. Έχω επίσης ταξιδέψει και στο εξωτερικό, στην Αγγλία και στην Ιταλία. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα μακαρόνια με κιμά και όνειρό μου είναι να ταξιδέψω και να δουλέψω σε εξωτικά νησιά! 9

10 ΚΟΖΑΝΗ ΓΟΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΙ ΛΑΤΡΕΥΩ 10

11 Στη συνέχεια ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να ετοιμάσουν ένα πόστερ για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στην τάξη. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει μέσα στην τάξη με υλικά που θα φέρει ο δάσκαλος (περιοδικά για να κοπούν εικόνες, ψαλίδι, χαρτί, κόλλα) ή στο σπίτι. Ο δάσκαλος αφήνει χρόνο στους μαθητές να προετοιμαστούν και να κάνουν πρόβα μέχρι που να έχουν ευχέρεια στην ομιλία και γενική άνεση στην παρουσίαση (να δείχνουν τις εικόνες στο κατάλληλο σημείο της ομιλίας και για κατάλληλο χρόνο, κτλ). Μπορεί να θέσει ένα χρονικό περιθώριο για την παρουσίαση από 0,5 2 λεπτά ανάλογα με το επίπεδο και την πληροφορία που θέλει ο δάσκαλος να ενσωματώσουν οι μαθητές στην ομιλία τους. Δραστηριότητα Ετοίμασε ένα πόστερ για να παρουσιάσεις τον εαυτό σου στους συμμαθητές σου. Δώσε πληροφορίες για τον τόπο γέννησής σου, το σχολείο σου, τις σπουδές σου (για ενήλικες), τις ξένες γλώσσες που μιλάς, το αγαπημένο σου φαγητό, τα χόμπι του, τα όνειρά σου και ό,τι άλλο θέλεις. Κάνε πρόβα στην παρουσίασή σου, για να μιλάς με ευχέρεια. Έχεις 1 λεπτό για να παρουσιάσεις τον εαυτό σου στην τάξη. Εναλλακτικά θέματα για παρουσίαση: Περιγράφω το κατοικίδιό μου, περιγράφω τον καλύτερό μου φίλο, περιγράφω μια ιδιαίτερη μέρα στη ζωή μου, περιγράφω έναν ονειρεμένο προορισμό, κτλ. 11

12 Δραστηριότητα Β. Τι δείχνει η εικόνα; Δραστηριότητα: περιγραφή Ηλικία: Μαθητές όλων των ηλικιών Επίπεδο: αρχάριο, μέσο (αλλά και σε προχωρημένο επίπεδο ανάλογα με την εικόνα) Υλικό: εικόνες Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 3. Το ένα άτομο είναι ο γραμματέας. Δώστε την πρώτη εικόνα σε κάθε ομάδα και πείτε τους ότι έχουν 2 λεπτά για να την περιγράψουν. Οι δύο μαθητές λένε όσες περισσότερες προτάσεις μπορούν ενώ ο γραμματέας σημειώνει πάνω στην εικόνα με κάθε τι που περιγράφουν. Στο τέλος, κάθε ομάδα αναφέρει πόσα έχει. Μετά τους δίνετε τη δεύτερη εικόνα και προσπαθούν να πουν περισσότερες προτάσεις στον ίδιο χρόνο και έτσι να σημειώσουν περισσότερα στην εικόνα. Η ομάδα με τα περισσότερα για κάθε εικόνα περιγράφει την εικόνα στην τάξη. Επαναλαμβάνετε την άσκηση δύο φορές με τις ίδιες ομάδες, αλλά διαφορετικές εικόνες και διαφορετικό γραμματέα. Σημείωση: ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανά επίπεδο και να μειωθεί για την περιγραφή της δεύτερης εικόνας σε, π.χ., 1 λεπτό. Στη συνέχεια ρωτήστε τους μερικές ερωτήσεις: Εικόνα Α: 12

13 Πώς αισθάνονται τα άτομα στην εικόνα; Μπορείτε να δουλεύετε στον ίδιο χώρο με άλλα άτομα; Ποιες δραστηριότητες αγαπούν τα παιδιά σας/τα αδέρφια σας; Σε ποιον χώρο του σπιτιού περνάτε την περισσότερη ώρα σας; Εικόνα Β: Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό; Σας αρέσει η μαγειρική; Ποιες δουλειές του σπιτιού αγαπάτε και ποιες δεν αγαπάτε; Έχετε κατοικίδια στο σπίτι σας; Βρίσκονται μέσα στο σπίτι ή σε αυλή; 13

14 Δραστηριότητα Γ. Βρες τις διαφορές Δραστηριότητα: περιγραφή-διάλογος Ηλικία: Μαθητές όλων των ηλικιών Επίπεδο: αρχάριο, μέσο (Α1, Α2, Β1, Β2) Υλικό: εικόνες με διαφορές Χωρίστε τους μαθητές σας σε ζευγάρια και δώστε σε κάθε ζευγάρι την εικόνα Α στον ένα μαθητή και την εικόνα Β στον άλλο. Πείτε τους ότι δεν πρέπει να κοιτούν την εικόνα του συμμαθητή τους, αλλά να συζητήσουν για να εντοπίσουν τις διαφορές. Υπάρχουν 10 διαφορές στις εικόνες. Το ζευγάρι που θα τελειώσει πρώτο θα περιγράψει τις διαφορές στην τάξη, αφού όμως αφήσετε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να μπορούν και τα άλλα ζευγάρια να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Εικόνες με διαφορές και τις λύσεις τους μπορείτε να βρείτε σε πολλές ιστοσελίδες. Οι παρακάτω είναι από Επιλέξτε την κατάλληλη εικόνα ανάλογα με το επίπεδό των μαθητών και το λεξιλόγιο που θέλετε να κάνουν εξάσκηση. 14

15 Δραστηριότητα Δ. Ό,τι τύχει Δραστηριότητα: παιχνίδι-διάλογος Ηλικία: Μαθητές όλων των ηλικιών Επίπεδο: μέσο, προχωρημένο (Β1, Β2, Γ1, Γ2) Υλικό: καλάθι με χαρτάκια Προετοιμασία Ζητάτε από τους μαθητές της τάξης να γράψουν μια οποιαδήποτε σύντομη φράση, πρόταση, ερώτηση, προσταγή, στίχο από τραγούδι σε ένα μικρό χαρτάκι (π.χ. πού θα πας την Κυριακή; παίζω ποδόσφαιρο, χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω, άναψε το φως, πώς θα θελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά, κτλ). Βάζετε όλα τα χαρτάκια σε ένα καλάθι. Κατόπιν ζητάτε από 2 μαθητές να μιλήσουν για ένα θέμα το οποίο μπορείτε να επιλέξετε εσείς ή η τάξη ή οι 2 μαθητές, π.χ. καλοκαιρινές διακοπές. Ενημερώνετε τους μαθητές που μιλούν ότι, όταν θα σηκώνετε μια κάρτα με το όνομά τους, θα πρέπει να έρχονται γρήγορα και να παίρνουν ένα χαρτάκι από το καλάθι. Μετά θα πρέπει να ενσωματώσουν αμέσως το κείμενό του στη συζήτησή τους, προσπαθώντας να το εντάξουν στο θέμα όσο πιο φυσικά γίνεται, π.χ. τροποποιώντας λίγο το θέμα, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συνεκτικά σχήματα για να υπάρχει συνοχή, κτλ. Ανάλογα με το επίπεδο, το θέμα και την ευχέρεια που έχουν οι μαθητές μπορείτε να δώσετε 2-5 χαρτάκια σε κάθε μαθητή. Το αποτέλεσμα είναι πολύ διασκεδαστικό και υποκινεί και άλλους μαθητές να παίξουν το παιχνίδι. Θα παρατηρήσετε ότι όσο πιο έμπειροι γίνονται οι μαθητές τόσο πιο φυσικό αλλά και διασκεδαστικό είναι το αποτέλεσμα. 15

16 Δραστηριότητα Ε. Τι έχει προτεραιότητα; Δραστηριότητα: συζήτηση-διαπραγμάτευση Ηλικία: έφηβοι, ενήλικες Επίπεδο: μέσο, προχωρημένο (Β2, Γ1, Γ2) Υλικό: φωτοτυπία Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4. Ζητήστε τους να συζητήσουν για το ποια από τα παρακάτω θεωρούν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός καλού πολιτικού και να συμφωνήσουν σε μια σειρά προτεραιότητας. Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τη σειρά που επέλεξε και να αιτιολογήσει την επιλογή της. Ανάλογα με το λεξιλόγιο και το θέμα, η άσκηση μπορεί να δοθεί και σε επίπεδο Β1. Ένας καλός πολιτικός πρέπει να έχει: 1. Καλούς συνεργάτες 2. Όραμα 3. Φιλικές σχέσεις με πολλά άτομα 4. Ενθουσιασμό 5. Καλές οικονομικές γνώσεις 6. Καλές ιστορικές γνώσεις 7. Καλή εμφάνιση 8. Χρήματα 9. Όμορφο σύντροφο 10. Ευελιξία 11. Ικανότητα να διαπραγματεύεται 12. Ικανότητα να λέει ψέματα 13. Αίσθημα δίκαιου 14. Πατριωτισμό 15. Ειλικρίνεια 16. Ωραία φωνή 17. Εξυπνάδα 18. Αριστοκρατική καταγωγή 19. Ρητορική ικανότητα 20. Αγάπη για τον άνθρωπο 16

17 Δραστηριότητα Στ. Δραστηριότητα: παιχνίδι ρόλων Ηλικία: έφηβοι, ενήλικες Επίπεδο: μέσο, προχωρημένο (Β2, Γ1, Γ2) Υλικό: φωτοτυπία με ρόλους Ρόλος Α. Είστε εκπρόσωπος της WWF και παίρνετε μέρος σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τη χρήση της γούνας στο ρουχισμό. Πιστεύετε ότι δεν πρέπει να θανατώνονται ζώα για το ρουχισμό, ότι πολλά είδη μειώνονται σημαντικά ή απειλούνται με αφανισμό από το εμπόριο της γούνας με σοβαρές επιπτώσεις για το οικοσύστημα. Επιπλέον, πολλά άτομα στο χώρο της μόδας και στο εμπόριο κερδίζουν πολλά χρήματα λόγω της ματαιοδοξίας αυτών που αγοράζουν γούνες. Τονίζετε ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές και οικολογικές λύσεις για ρουχισμό. Δίνετε και άλλα επιχειρήματα και προσπαθείτε να πείσετε το συνομιλητή σας και τους τηλεθεατές για τη θέση σας. Ρόλος Β. Είστε εκπρόσωπος του συλλόγου γουνοποιών και γουνεμπόρων Καστοριάς. Πιστεύετε ότι η χρήση της γούνας για ρουχισμό δεν είναι προβληματική, όταν εκτρέφονται ζώα γι αυτό το σκοπό. Επίσης ότι δε διαφέρει καθόλου από την εκτροφή ζώων για τη διατροφή μας αλλά και για τη χρήση τού δέρματος σε αξεσουάρ όπως πορτοφόλια, τσάντες καθώς και για τα παπούτσια. Επιπλέον, η γούνα αποτελεί ένα φυσικό προϊόν που χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια και δεν επιβαρύνει τον πλανήτη με συνθετικές ύλες αλλά και με την υπερβολική χρήση βαμβακιού η οποία χρειάζεται μεγάλα αποθέματα νερού. Τονίζετε ότι η οικονομία μιας ολόκληρης περιοχής βασίζεται στη γούνα με επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας. Δίνετε και άλλα επιχειρήματα και προσπαθείτε να πείσετε το συνομιλητή σας και τους τηλεθεατές για τη θέση σας. 17

18 Δραστηριότητα Ζ. Αυτοσχεδιάζω (δίνονται 4 διαφορετικοί τύποι αυτοσχεδιασμού) Δραστηριότητα: μονόλογος-αυτοσχεδιασμός Ηλικία: Μαθητές όλων των ηλικιών Επίπεδο: μέσο, προχωρημένο (Β1, Β2, Γ1, Γ2) Υλικό: χαρτάκια με θέματα (1) Ο δάσκαλος ετοιμάζει έναν κατάλογο από θέματα που μπορεί να είναι μόνο μια λέξη, ή αρχή ή το τέλος μιας φράσης/πρότασης, μια παροιμία, ένα ρητό, κτλ. Γράφει κάθε θέμα σε ένα χαρτάκι. Δίνει ένα χαρτάκι σε ένα μαθητή και τον/την αφήνει ένα λεπτό για να προετοιμαστεί και να κρατήσει σημειώσεις. Δίνει στο μαθητή 2-3 λεπτά για να μιλήσει πάνω στο θέμα. Ο μαθητής χρειάζεται να καλύψει όλο τον χρόνο του και να αποφεύγει συχνές επαναλήψεις. Δίνεται έμφαση στην ποιότητα των ιδεών, στη σχέση με το θέμα που δόθηκε και στη συνοχή. Θέματα: Μια φορά και έναν καιρό, η βροχή Πόλεμος Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς αλλιώτικα.. Αυτή ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Ομορφιά Η σοκολάτα είναι ό,τι πιο αγαπημένο Αν ήμουν πλούσιος. (2) Ο δάσκαλος ετοιμάζει χαρτάκια με 3 πληροφορίες: (α) το όνομα κάποιου διάσημου προσώπου, (β) ένα αντικείμενο, (γ) κάποιο φαγητό. Δίνει ένα χαρτάκι σε ένα μαθητή και του/της ζητάει να φτιάξει μια ιστορία με αυτές τις πληροφορίες. 18

19 Πρόσωπο, αντικείμενο, φαγητό: 1. Ντέιβιντ Μπέκαμ, ρολόι, μαρούλι 2. Μπαράκ Ομπάμα, κουτί, ρυζόγαλο 3. Μαρία Κάλλας, i-pad, κοκκινιστό 4. Τζούλια Ρόμπερτς, στυλό, μπιφτέκι 5. Νανά Μούσχουρη, ποτήρι, μαρίδα 6. Μάριος Φραγκούλης, γυαλί, ομελέτα (3) Θα σας πείσω Ο μαθητής παίρνει ένα χαρτάκι με ένα θέμα για το οποίο χρειάζεται να πείσει το ακροατήριο. Θέματα: Πείσε μας ότι είσαι η καλύτερη επιλογή για πρωθυπουργός Πείσε μας ότι είσαι η καλύτερη επιλογή για πρόεδρος εταιρείας Πείσε μας για την ένταξή σου στην ολυμπιακή αποστολή Πείσε μας για τη συμμετοχή σου στο διαγωνισμό της μαθηματικής εταιρείας Πείσε μας για τη συμμετοχή σου σε έρευνα στη ΝΑΣΑ (4) Αποδοχή βραβείου Ο δάσκαλος δίνει στους μαθητές ένα χαρτάκι με το βραβείο που κέρδισαν (Oscar, Grammy, Χρυσή σφαίρα, Καλύτερος αθλητής, αθλήτρια, κτλ). Οι μαθητές εκφωνούν ένα σύντομο λόγο για την αποδοχή του βραβείου. 19

20 Σημείωση: (α) Η συνολική διαδικασία για τις ασκήσεις 2, 3, 4, είναι η ίδια με την άσκηση 1 παραπάνω, δηλαδή ο δάσκαλος δίνει στο μαθητή 1 λεπτό για προετοιμασία και 2-3 λεπτά για ομιλία. (β) Για τις ασκήσεις 3 και 4 μπορεί εναλλακτικά να γίνει προετοιμασία στο σπίτι έτσι ώστε να γίνει εξάσκηση σε σύντομο λόγο χωρίς αυτοσχεδιασμό. 20

21 Βιβλιογραφία Το θεωρητικό περιεχόμενο και οι δραστηριότητες βασίζονται στις πηγές και στους συνδέσμους που ακολουθούν: Celce-Murcia, M. Brinton, D. M. & Goodwin, J. M. (1996) Teaching Pronunciation: a reference for teachers of English to speakers of other languages. Cambridge: CUP. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2005) Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση. Συμβούλιο της Ευρώπης. Harmer, J. (2004) The Practice of English Language Teaching. Essex: Longman. Ur, P. (2007) A Course in Language Teaching. Cambridge: CUP. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Δείτε θέματα αυτοσχεδιασμού Δείτε βίντεο αυτοσχεδιασμού για την Αγγλική στο Δείτε θέματα επιχειρηματολογίας- αντιλογίας στο Δείτε βίντεο επιχειρηματολόγίας-αντιλογίας για την Αγγλική στο Δείτε βίντεο προτρεπτικού λόγου για την Αγγλική στο Ρητοτική και μαθητές 21

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre Απόσπασμα από το βιβλίο Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Extract from the book Play and

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Παιχνίδια «Μαντεύω» Η δασκάλα ή ένα παιδί περιγράφει με 1-2 προτάσεις το αντικείμενο της κρυμμένης εικόνας ή ένα πρόσωπο και τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Στόχος δραστηριότητας: Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Στόχος δραστηριότητας: Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι επικοινωνιακή, καθώς χρησιμοποιεί την τεχνική των «κενών πληροφορίας» (π.χ. Richards 2006: 17). Συγκεκριμένα, οι μαθητές/ήτριες πρέπει να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Πρώτη διδακτική πρόταση ΠΡΟΠΟ Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικοι μαθητές Γ επιπέδου κατανόηση αθλητικής εκπομπής (τυχερά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Τέταρτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: 30 λεπτά ενήλικοι μαθητές παραγωγή λόγου σε τυπικό ύφος Στρατηγικές: ομαδοποίηση λεξιλογίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Έλενα Κυριακίδη, PhD στη Γλώσσα και τις Σπουδές Γραμματισμού, Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Βλέπω και Μαθαίνω Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Εργαλεία Αξιολόγησης: 1. Κατάλογος Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Progect <<Η εφημερίδα>> 14 ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Progect <<Η εφημερίδα>> 14 ο Νηπιαγωγείο Δράμας Progect 14 ο Νηπιαγωγείο Δράμας Εκπαιδευτικοί: Πεκτέσογλου Αναστασία- Καραμπατζάκη Μαρία Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες (Φεβρουάριος-Απρίλιος ) Αριθμός παιδιών : 29 Σκοποί και στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Αθανάσιος Κυρίτσης Δάσκαλος ΠΕ70 Yπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου Κοπεγχάγης th_kiritsis@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 11 Οκτωβρίου 2014 1 Λέξεις - κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! FAIRYLAND iebook leaflet_fairyland iebook leaflet 02/12/2010 5:18 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με

Διαβάστε περισσότερα

ÓÙÚÔ ÏˆÛÛÒÓ. π ø. π À À. π π ƒ ø π. Jack Burston

ÓÙÚÔ ÏˆÛÛÒÓ. π ø. π À À. π π ƒ ø π. Jack Burston ÓÙÚÔ ÏˆÛÛÒÓ π À À Jack Burston π π ƒ ø π Ηλίας Αργυρού Birgit Ζιαρτίδου Shaunna Ιωαννίδου Ελένη Βαρβαλούκα-Ιωάννου Αγγέλα Κλεάνθους Μαριάννα Κυπριανού Ελένη Νικηφόρου Γιόλα Παπαδοπούλου Bernadette Horton-Σαββίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Γλωσσών. Εισαγωγή. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Ioannidou

Κέντρο Γλωσσών. Εισαγωγή. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Ioannidou Κέντρο Γλωσσών ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Ioannidou ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Birgit Ζιαρτίδου Shaunna Ιωαννίδου Ελένη Βαρβαλούκα-Ιωάννου Αγγέλα Κλεάνθους Μαριάννα Κυπριανού Ελένη Νικηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Δεύτερη γλώσσα (1/2) Όταν ένας ομιλητής μαθαίνει ή/και χρησιμοποιεί μια Χ γλώσσα ως δεύτερη,

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξεταστούν κριτικά οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία της γλώσσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Γλωσσών. Εισαγωγή. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Joannidou

Κέντρο Γλωσσών. Εισαγωγή. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Joannidou Κέντρο Γλωσσών ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Joannidou ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Birgit Ζιαρτίδου Shaunna Ιωαννίδου Ελένη Βαρβαλούκα-Ιωάννου Αγγέλα Κλεάνθους Μαριάννα Κυπριανού Ελένη Νικηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

.Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων

.Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων .Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων 1 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 26/4/2007 Μέρος Α (α) Οι µαθητές του Ναυστάθµου παρουσιάζουν διάφορες εικόνες από τα Χανιά, αξιοθέατα, το κλίµα των Χανίων, παραδοσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1ης σελίδας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Αρχή 1ης σελίδας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Αρχή 1ης σελίδας ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 Ονοματ/μο: Ημερομηνία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

9/4/2015. Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο. Παιχνίδια/Δραστηριότητες τις πρώτες μέρες

9/4/2015. Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο. Παιχνίδια/Δραστηριότητες τις πρώτες μέρες Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο Κωνσταντία Μηλίδη η Ειδικός Παιδαγωγός για παιδιά με αυτισμό Western Autistic School Μελβούρνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ. Mαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΑΤΥΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ. Mαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΤΥΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Mαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη, 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Τρίτη διδακτική πρόταση Κατοικίδια ζώα Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑ 2-6 ΕΤΩΝ. Μια έκδοση των

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑ 2-6 ΕΤΩΝ. Μια έκδοση των ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑ 2-6 ΕΤΩΝ Μια έκδοση των Σύστημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ikid Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέμβουμε στην δυσκολία, και να χτίσουμε πάνω στις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Άρθρα σε περιοδικά Στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα