«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε alexmastr@yahoo.gr"

Transcript

1 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Καλλιέργεια και ανάδειξη πλάγιας μεταβίβασης μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο: Λογισμικά αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, ως γνωστικοί γεωγραφικοί διαμεσολαβητές Μαστρογιάννης Αλέξιος 1, Κατσιώπη Παρασκευή 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισαγωγή και η ορθολογική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να πριμοδοτήσει πολλαπλώς τη μελέτη και τη μάθηση της σχολικής Γεωγραφίας. Σήμερα, μετά από μια λιμνάζουσα διδακτική μεθοδολογία και πρακτική απραξίας 200 και πλέον χρόνων στο μάθημα της Γεωγραφίας, η ψηφιακότητα αποτελεί, ήδη, ωστήρια μαθησιακή δύναμη και σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, και αυτός ο δεδομένος διεπιστημονικός χαρακτήρας της Γεωγραφίας μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα μίξης, αλληλεπίδρασης και «συγκοινωνίας» μεταξύ πολλών ομοειδών μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών. Μάλιστα, αυτή η εκατέρωθεν μεταβίβαση μάθησης δημιουργεί παρωθητικά πλαίσια ανάδειξης και παγίωσης της γεωγραφικής γνώσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανό σχολικό ψυχολόγο Gagne, πέραν της κάθετης μεταβίβασης μάθησης, και η πλάγια μεταβίβαση προσφέρει πλεονεκτικές συνθήκες ανάπτυξης και οικοδόμησης της γνώσης και της μάθησης, δεδομένου ότι είναι σαφώς δυνατό να προσποριστούν παράπλευρα οφέλη από ένα γνωστικό αντικείμενο για χάρη κάποιου άλλου. Σε αυτό το δικτυωτό πλαίσιο «κινητικότητας της γνώσης», η παρούσα εργασία, καταρχάς, αποπειράται να αναδείξει τη γνωστική και διαμεσολαβητική λειτουργία του γνωστού λογισμικού αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας Revelation Natural Art. Στη συνέχεια, με την ενεργοποίηση πλάγιων μαθησιακών διομολογήσεων, προτείνονται τρόποι αξιοποίησης του λογισμικού αυτού στο μάθημα της Γεωγραφίας. Οι κινήσεις της Γης, διάφορα γεωμορφολογικά στοιχεία, μορφές χαρτογραφικού εγγραμματισμού αλλά και κάποιες φυσικές και ανθρωπογενείς διαδικασίες είναι μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γεωγραφία, Revelation Natural Art, πλάγια μεταβίβαση μάθησης Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Η Γεωγραφία ως επιστημονικό πεδίο εξετάζει φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα και ακολούθως διερευνά και ερμηνεύει την αναλόγηση, τη διαφοροποίησή τους, τις αλληλεξαρτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους. Υπό αυτό το αποσαφηνισμένο εννοιολογικό πλαίσιο, πεδίο ενδιαφέροντός της αποτελεί η επιφάνεια της γης, ως [174]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ φυσική οντότητα αλλά και ως περιοχή στέγασης και ύφανσης ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Π. Ι, 2011α). Η κατατομή του μαθήματος είναι καθαρά διεπιστημονική, δεδομένου ότι το αντικείμενο της Γεωγραφίας συμπλέκεται με τις Φυσικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες και αποτελεί την τομή τους αλλά και τη γέφυρά τους (Π. Ι, 2011β). Πατέρας της Γεωγραφίας θεωρείται ο διασημότερος γεωγράφος της αρχαίας εποχής, ο Στράβων (64/63 π.χ 24 μ.χ.), που με το δεκαεπτά τόμων πρωτοποριακό έργο του «Γεωγραφικά», παρουσίασε μια εκτενή, γεωγραφική επισκόπηση των περιοχών, οι οποίες ήταν γνωστές στην εποχή του. Πολύ αργότερα κατά τον Μεσαίωνα, με τις μετακινήσεις των πληθυσμών, αλλά και στους νεώτερους χρόνους με τον Κοπέρνικο, τον Κέπλερ, τους παιδαγωγούς Κομένιο, Πεσταλότσι και Dewey, η Γεωγραφία αποκτά σημαντικά εκπαιδευτικά ερείσματα (Κίτσος, 1982). Ήδη, από τον 18ο αιώνα μ.χ. είχε αρχίσει να καθιερώνεται ως ένα σημαντικό σχολικό μάθημα (Χαραλαμπόπουλος, 2000). Η Γεωγραφία, σήμερα, αποτελεί ξεχωριστό μάθημα στις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, αν και βασικά γεωγραφικά θέματα διδάσκονται και στις προηγούμενες τέσσερις τάξεις, ενταγμένες στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία ενός μαθησιακά παρωθητικού διδακτικού πλαισίου, ώστε να αναδεχθεί η πολυπαραγοντικότητα, η δυναμικότητα και η αλληλεξάρτηση του κόσμου αποτελεί την κύρια εκπαιδευτική επιδίωξη και στόχευση της Γεωγραφίας (Π. Ι, 2011γ). Η καλλιέργεια της γεωγραφικής σκέψης, η ενίσχυση των γεωγραφικών δεξιοτήτων, η απόκτηση γνώσεων και η δημιουργία ενδιαφερόντων για την εξέταση, αντιμετώπιση και επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, αποτελούν, επίσης, κύριες διδακτικές αιχμές της σκοποθετικής του μαθήματος της Γεωγραφίας (Χαραλαμπόπουλος, 2000). Η διδακτική της Γεωγραφίας, όμως, ως επιστημονικός κλάδος μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα, παρουσίαζε σημαντική υστέρηση και υπολείπονταν έναντι των άλλων πεδίων των Επιστημών της Αγωγής, εξαιτίας, κυρίως, της θεώρησης της Γεωγραφίας ως «δευτερεύοντος» μαθήματος (Κατσίκης, 1999). Φυσικά, η ισχνή παροχή μεθοδολογικών τεχνικών και σύγχρονων προσεγγίσεων στο μάθημα της Γεωγραφίας ήταν αποκαρδιωτικό επακόλουθο αυτής της διδακτικολογικής ελλειμματικότητας. Οι διδακτικές προσεγγίσεις, ωστόσο, άλλαξαν άρδην την τελευταία δεκαπενταετία, εξαιτίας των νεώτερων αλληλεπιδραστικών ψηφιακών εργαλείων και των μαγευτικών εφαρμογών του Διαδικτύου. Η εποχή των Google Earth και Google Maps, τα νέα εκπαιδευτικά λογισμικά αλλά και οι σαγηνευτικές δυνατότητες των πολυμέσων και υπερμέσων, άνοιξαν ένα νέο ελκυστικό πεδίο μεθοδολογικών επιλογών και διδακτικών στρατηγικών (Garcia-Peρalvo, 2011). Μάλλον, ήγγικεν η ώρα για την παράδοση του φρούριου της Γεωγραφίας στον ψηφιακό εκπορθητή και στην αυτοκρατορία των ΤΠΕ! TΠE ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Αποτελούν αδιαφιλονίκητη εκπαιδευτική πραγματικότητα πια, οι πολλές δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες μέσω της αποδεδειγμένης ερευνητικά, προστιθέμενης μαθησιακής αξίας τους, μετασχηματίζουν το στατικό διδακτικό μοτίβο και προικοδοτούν πραγματικά και μετρήσιμα εκπαιδευτικά οφέλη στους μαθητές, οι οποίοι ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στις τάξεις τους (Μαστρογιάννης, 2011). Οι Τεχνολογίες συγκροτούν ένα καίριο γνωστικό [175]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» εργαλείο για τον μετασχηματισμό του σχολείου, την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και την τόνωση των μαθησιακών διαδικασιών και εκβάσεων (Π. Ι, 2011γ). Οι ΤΠΕ και το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε όλο το εύρος των διδακτικών προσεγγίσεων, καλύπτοντας όλο το φάσμα τους, από τις παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές μεθόδους μέχρι τα σύγχρονα κονστρουκτιβιστικά, μαθητοκεντρικά περιβάλλοντα (Angelova-Gancheva, 2007). Οι μορφές και οι μέθοδοι διδασκαλίας, που αξιοποιούν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ, είναι όντως ικανές να κάνουν την επιζητούμενη διαφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα (Kolnik, 2012). Μάλιστα, επ ουδενί λόγω δεν μπορεί να αποδοθεί σφαλερότητα στην χρήση των ΤΠΕ, καθώς η παρακίνηση και ο ενθουσιασμός μαθητών και δασκάλων, που οι ψηφιακές εφαρμογές τούς «δωρίζουν», είναι επιβεβαιωμένος (Mitchell, 2007). Αναμφίβολα, οι ΤΠΕ είναι το μέσο του σήμερα. Είναι το μέσο των νέων ανθρώπων και διαδραματίζει ήδη έναν κεντρικό ρόλο, σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Επομένως, η επιβεβλημένη χρήση τους σε μια τάξη μπορεί να ενισχύσει περισσότερο τη μελέτη και της Γεωγραφίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να την κάνει ιδιαίτερα προσιτή, ελκυστική και οικεία (ICT in Geography, 2011). Στα σημερινά, απαιτητικά εκπαιδευτικά πλαίσια είναι αδύνατο μα και παιδαγωγικά επιλήψιμο, το μάθημα της Γεωγραφίας να μην επιβιβασθεί στο σύγχρονο τρένο της ψηφιακότητας. Τα οφέλη των «εικονικών» προσφορών προς τη Γεωγραφία μπορεί να αναζητηθούν στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), στην τηλεπισκόπηση, στις εφαρμογές του διαδικτύου, στα εκπαιδευτικά λογισμικά αλλά και στις οπτικοποιήσεις και τις προσομοιώσεις (Π. Ι, 2011α). Με τη δημιουργική χρήση αυτών των εφαρμογών, η διδασκαλία μπορεί να γίνει ποιοτικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη (The use of ICT in geography teaching at KS4, 2011). Η Γεωγραφία έχει αναγνωριστεί ήδη, ως ένα σημαντικό μέσο για τη χρήση και την ανάδειξη των Νέων Τεχνολογιών. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας αυθεντικές πηγές και πληροφορίες παρωθούνται και εμπλέκονται πλήρως στην ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής αίσθησης για τη θέση, την τοποθεσία και την περιοχή αλλά και πλείστων άλλων γεωγραφικών εννοιών (ICT in Geography, 2011). Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να παραγάγουν γεωγραφικές συνδέσεις, να σκεφτούν γεωγραφικά, να εξελίξουν τη γεωγραφική φαντασία τους και ίσως να αποκτήσουν και την εμπειρία της συγχρονιστικότητας (Mitchell, 2007). Γενικά, στα εκπαιδευτικά οφέλη της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη Γεωγραφία μπορούν να συγκαταλεχθούν (Π. Ι, 2011α; ICT in Geography, 2011): Ο ωστικός μετασχηματισμός και εμπλουτισμός της διδασκαλίας και της μάθησης Η αποτελεσματικότερη και περισσότερο ενδιαφέρουσα διδασκαλία και μάθηση της Γεωγραφίας Η υποστήριξη της κριτικής σκέψης Η υποστήριξη της ατομικής καθώς και της ομαδικής εργασίας Η υποστήριξη εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων Η βελτίωση του σχεδίου του μαθήματος Η ευκολότερη και περισσότερο εμπεριστατωμένη πρόσβαση σε χρήσιμες γεωγραφικές και πολιτισμικές πληροφορίες και γνώσεις, μέσω εναλλακτικών και προκλητικών τρόπων, υπό μια κριτική ματιά Η λεπτομερειακή, δυναμική απεικόνιση περιοχών της γης Η ώθηση και η παρακίνηση για ενεργητική συμμετοχή των μαθητών [176]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η συγκεκριμενοποίηση αφηρημένων εννοιών και διαδικασιών που δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες Η βελτίωση των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, μέσω λογισμικών μοντελοποίησης Η γρήγορη επανεξέταση, βελτίωση, επαναδιατύπωση και τροποποίηση των έργων των μαθητών Η δυνατότητα για άμεση αντίληψη φαινόμενων ή γεγονότων και των επακόλουθων συνεπειών τους για τη φύση και τον άνθρωπο Η ποικιλία και η πολυτροπικότητα κατά την παρουσίαση των ιδεών και των έργων των μαθητών Η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας, μέσω της σύζευξης γεωγραφικών θεμάτων με άλλα γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα. Η Γεωγραφία ως ένα μάθημα γεφύρωσης, όπως προλέχθηκε, εφοδιάζει τον μαθητή με γνώσεις και δεξιότητες μεγάλης εκπαιδευτικής αξίας, χρήσιμες και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Υπό αυτό το διεπιστημονικό πρίσμα, η ένταξη των ΤΠΕ στο μάθημα της Γεωγραφίας μπορεί να λειτουργήσει άκρως ενισχυτικά και ως ένα εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας μέσω της εκπαίδευσης (Nato & Omoro, 2013). Μάλιστα, στα ευρεία και γενναιόδωρα πλαίσια των παροχών των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, στο «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ», το Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχουν κατατεθεί, ήδη, 540 έτοιμες, ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες υποστηρίζουν το μάθημα της Γεωγραφίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος, στο Δημοτικό Σχολείο. Τέλος, σχεδόν και οι οχτώ τύποι Νοημοσύνης σύμφωνα με τη θεωρία των πολλαπλών τύπων Νοημοσύνης του H. Gardner, μπορούν να βρουν πρόσφορο και αρόσιμο πεδίο ανάδειξης και καλλιέργειάς τους ανάμεσα στα γεωγραφικά, ανθρωπογεωγραφικά και πολιτισμικά μονοπάτια, καθώς και στις συνιστώσες ετερότητας και διαφοροποίησης, τις οποίες υποστηρίζει το μάθημα της Γεωγραφίας. Είναι γεγονός, επίσης, πως κάθε θέμα ιδωμένο διαθεματικά προάγει καλλιεργεί και αξιοποιεί και τους 8 τύπους της νοημοσύνης του Gardner, δεδομένου ότι η διαθεματικότητα επιχειρεί αυτό το άνοιγμα, προς όλους τους τύπους της νοημοσύνης (Ματσαγγούρας, 2003). ΠΛΑΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ Η μεταφορά μάθησης αναφέρεται στον τρόπο κατά τον οποίο η μάθηση μεταφέρεται από ένα πλαίσιο σε κάποιο άλλο (Leberman et al., 2006), επαναχρησιμοποιώντας τη γνώση από παλιότερες, σχετικές δραστηριότητες και εργασίες, με σκοπό να διευκολυνθεί η διαδικασία πραγματοποίησης μιας νέας. Συνήθεις εκφράσεις της είναι οι «μου θυμίζει», «είναι σαν», ή «είναι το ίδιο, όπως» (Haskell, 2001). Στόχος της μεταφοράς μάθησης είναι η επωφελής αξιοποίηση των προγενέστερων εμπειριών και γνώσεων για ευκολότερη και αποτελεσματικότερη εκμάθηση νέων σχετικών εννοιών (Yang et al., 2013). Ειδικά σε σενάρια και καταστάσεις πραγματικής ζωής, μια τέτοια διαδικασία γνωστικής μετάβασης είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και καλοδεχούμενη. Ας αναφερθεί εδώ ότι μια από τις κύριες αιτίες της ένδειας της σχολικής γνώσης, πέραν των παρερμηνειών και της έλλειψης κριτικής σκέψης, είναι η λεγόμενη αδρανής γνώση, οι σχολικές γνώσεις και δεξιότητες δηλαδή, που δε μεταφέρονται και δε χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις της [177]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» καθημερινής ζωής (Βοσνιάδου, 2006). Για παράδειγμα, μια περίπτωση μεταφοράς μάθησης με «πραγματικό» ωφελιμιστικό ενδιαφέρον θα μπορούσε να αφορά στην ευκολότερη εκμάθηση μιας μοτοσικλέτας αν προηγείται γνώση της οδήγησης ποδήλατου ή και στην ευκολότερη εκμάθηση των Ισπανικών, αν προγενέστερα υπάρχει γνώση των Λατινικών ή Ιταλικών ή και Πορτογαλικών. Η μεταφορά μάθησης συνθέτει ένα διεπιστημονικό πεδίο μελέτης, καθότι για την Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, την Πληροφορική και το Management αποτελεί σημαντικό εννοιολογικό και ερευνητικό λήμμα τους (Leberman et al., 2006). Οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί ψυχολόγοι αναγνωρίζουν τη μεταφορά μάθησης ως το σημαντικότερο, ίσως, ζήτημα καθ όλα τα στάδια της διδασκαλίας. Η μεταφορά της μάθησης διατρέχει όλα τα εκπαιδευτικά πεδία, τα προγράμματα σπουδών, και τις μεθόδους, αν και μια σπανιότητα αξιοποίησής της στην αίθουσα και στην πραγματική ζωή είναι ερευνητικά διαπιστωμένη (Haskell, 2001). Σύμφωνα με τον Αμερικανό σχολικό ψυχολόγο Robert Mills Gagne ( ), του οποίου το έργο επηρεάστηκε πολύ, από τις πεποιθήσεις των πρώιμων συμπεριφοριστών Pavlov, Skinner και Thorndike (Fields, 2000), οι μαθητές μπορούν να μάθουν οτιδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι είναι εξοικειωμένοι με τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, και μετέρχονται μιας κατάλληλα προγραμματισμένης και οργανωμένης διδασκαλίας (Mastrogiannis & Trypa, 2010). Ο Gagne προτείνει, επίσης, οι στόχοι της μάθησης να οργανώνονται ιεραρχικά (Gagne, 1970β), ώστε να επισημαίνονται και να προσδιορίζονται οι προαπαιτούμενες προϋποθέσεις κάθε εξελικτικού επιπέδου μάθησης, δεδομένου ότι κάθε ανώτερος μαθησιακός τύπος πρέπει να διευκολύνεται και να στηρίζεται απαραιτήτως, στους ήδη περατωμένους κατώτερους, δηλαδή ως είδος διδακτικής αλληλουχίας (Μαστρογιάννης, 2011). Η διαδικασία της μεταβίβασης μάθησης είναι κεντρικής σπουδαιότητας στη θεωρία του Gagne (Ragan & Smith, 2004). Ο Αμερικανός ψυχολόγος, ως απόρροια των πεποιθήσεών του περί της ιεράρχησης των ικανοτήτων (Singley & Anderson, 1989), δέχτηκε ότι η μεταβίβαση, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ γνωστικών καταστάσεων, μπορεί να συμβεί με δύο μορφές, πλάγια και κάθετα (Meier, 2007; Ματσαγγούρας, 2000). Η πλάγια μεταβίβαση μάθησης συνίσταται στην εφαρμογή μια έννοιας ή ενός συνόλου εννοιών σε μια σειρά από νέες καταστάσεις, περίπου στο ίδιο επίπεδο πολυπλοκότητας με τις αρχικές γνωστικές αφετηρίες. Για παράδειγμα, η μάθηση μεταξύ διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού, μεταξύ διαφόρων προβλημάτων παζλ αλλά και η μάθηση μεταξύ συγγενών ξένων γλωσσών είναι τυπικά παραδείγματα πλάγιας μεταβίβασης μάθησης (Singley & Anderson, 1989). Επίσης, η αντιστοιχία ανάμεσα στα κλάσματα και στους δεκαδικούς αριθμούς, καθώς και το συμπέρασμα ότι τα γράμματα μπορούν να είναι τα ίδια, παρά τις φυσικές αλλαγές στην εμφάνισή τους, όπως στην περίπτωση της αλλαγής γραμματοσειράς, είναι ενδεικτικές περιπτώσεις πλάγιας μεταβίβασης μάθησης (Royer et al., 2005). Επιπλέον, ως ένα άλλο, τυπικό παράδειγμα, οι ικανότητες που προσπορίζονται οι μαθητές στο σχολείο πρέπει να παρέχουν σ αυτούς το υπόβαθρο και τις δεξιότητες, ώστε να γίνονται ικανοί να επιλύουν πρακτικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή ή στα αυριανά επαγγέλματά τους (Fields, 2000). Στην κάθετη μεταβίβαση, για την οποία υπάρχει και περισσότερο επιστημονικό ενδιαφέρον (Ragan & Smith, 2004), δεδομένου ότι είναι περισσότερη κοινή από τη σπανιότερα εκδηλωμένη πλάγια, εφαρμόζονται προαπαιτούμενες, χαμηλότερες [178]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ δεξιότητες, με σκοπό την επίτευξη ιεραρχικά υψηλότερων τύπων μάθησης (Buckle, 1967). Σύμφωνα με τον Gagne, oι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να μαθαίνουν απαιτητικότερες και πολυπλοκότερες έννοιες ή και να αποκτούν ανώτερες ικανότητες, ως αποτέλεσμα της προηγούμενης μάθησής τους (Gagne, 1970α). Η γνώση, δηλαδή, κατά την κάθετη μεταβίβαση, μεταφέρεται σε μια νέα κατάσταση, η οποία είναι περισσότερο σύνθετη στα δομικά της χαρακτηριστικά, από την αφετηριακή (Meier, 2007). Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ιεραρχική δομή της γνώσης του Gagne, η χρήση της ορολογίας διευκολύνει τη διάκριση γνωρισμάτων και αυτή με τη σειρά της την ανώτερή της γνωστική λειτουργία, αυτή τού σχηματισμού των εννοιών (Κολιάδης, 1997). Όσον αφορά στην πλάγια μεταβίβαση μάθησης, αυτή μπορεί να συντελεσθεί και μεταξύ σχολικών γνωστικών αντικειμένων και δεν πρέπει να παραγνωριστεί ότι αυτή η μορφή μάθησης μπορεί να καταστεί πολλαπλώς χρήσιμη και επωφελής, δεδομένου ότι, μέσω αυτής, οι μαθητές αρύονται μαθησιακά ωφελήματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας γνώσεις και ιδέες από ένα γνωστικό αντικείμενο, για χάρη και κέρδος κάποιου άλλου (Mastrogiannis & Trypa, 2010). Για παράδειγμα τα Μαθηματικά θεωρούνται δύσκολο μάθημα, εξαιτίας της μικρής μεταβίβασης μάθησης, από άλλα μαθήματα (Καψάλης, 2002), μια σχολική πραγματικότητα, που αφίσταται ωστόσο του μαθήματος της Γεωγραφίας, αφού η Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Φυσικά, η Ιστορία αλλά και η Κοινωνική αγωγή ακόμη, πριμοδοτούν γνωστικά τους μαθητές, κατά τη μελέτη της Γεωγραφίας. Στη συνέχεια σε αυτό το μαθησιακό μοτίβο, θα διερευνηθεί η δυνατότητα «πλάγιας» αξιοποίησης ενός λογισμικού αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας σε έναν φαινομενικά ξένο και ασύμβατο, ίσως, χώρο, αυτόν του μαθήματος της Γεωγραφίας. ΤΟ REVELATION NATURAL ART, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Μια δημοφιλή κατηγορία λογισμικών γενικής χρήσης, ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αποτελούν τα λογισμικά αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας. Μάλιστα, τα λογισμικά αυτά, παρά την παιγνιώδη και γνωστικά χαλαρή κατατομή τους, μπορούν να εξελιχτούν, μέσω αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων, σε σημαντικά γνωστικά και διαμεσολαβητικά εργαλεία. Είναι πλούσια περιβάλλοντα «ανοικτού τύπου», και αξιοποιούνται πολλαπλώς στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, σχεδόν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, προσφέροντας δυνατότητες εικαστικών αναζητήσεων και καλλιέργειας αισθητικών αξιών. Τα λογισμικά «ζωγραφικής» θεωρούνται διαδραστικοί εκπαιδευτικοί χώροι ανάπτυξης και αξιοποίησης συνεργατικών περιβαλλόντων, στήριξης διαθεματικών δραστηριοτήτων και χρήσης πολλαπλών αναπαραστάσεων. Κατά κανόνα πληρούν τις εποικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές προδιαγραφές και υποστηρίζουν τη μάθηση, δημιουργώντας κατάλληλα ρεαλιστικά περιβάλλοντα ανακάλυψης και διερεύνησης της γνώσης. Η προαγωγή και η καλλιέργεια σύνθετων και ανώτερων γνωστικών λειτουργιών είναι, εντέλει, σημαντική, εκπαιδευτική παρακαταθήκη τους (Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2009). Ένα αξιόλογο τέτοιο λογισμικό, τύπου «painting», είναι το Revelation Natural Art, (RNA) ιδιαίτερα κατάλληλο για δημιουργία δυναμικών γραφικών, προσωπικών έργων τέχνης και σχεδίων, από μαθητές όλων των δυνατοτήτων, εξαιτίας της απλότητας, της φιλικότητας και της προσαρμοστικότητας των εργαλείων και των λειτουργιών του (Mastrogiannis & Trypa, 2010). Παλιότερα είχε διανεμηθεί από το Υπουργείο Παιδείας σε [179]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, ενώ αποτελεί και τμήμα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη-β Επίπεδο» του κλάδου ΠΕ60/70. Το Revelation Natural Art υποστηρίζει, ατομικά και ομαδικά, όλους τους μαθητές, στο χρωμάτισμα, στη σχεδίαση, στη δημιουργική γραφή, στη σύνθεση πρωτότυπων ιστοριών αλλά και στην εύκολη δημιουργία ακόμα και κινούμενων εικόνων. Η προστιθέμενη αξία του και η ανάβαθμισή του σε αξιόλογο γνωστικό εργαλείο συνίσταται στην αφειδή ενίσχυση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων ταλέντων και των σχεδιαστικών ικανοτήτων των μαθητών κυρίως της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, μέσω του λογισμικού, καλλιεργείται η δημιουργική έκφραση, ο οπτικός εγγραμματισμός, η παραγωγική και δημιουργική σκέψη, καθώς επίσης και η συναισθηματική νοημοσύνη (Φραγκάκη, 2008). Ένα πλεονεκτικό χαρακτηριστικό του RNA είναι και ο σταδιακά αυξανόμενος αριθμός των διαθέσιμων εργαλείων του, όπως αποτυπώνεται μέσα από τη διάκριση των τριών επιπέδων λειτουργίας του: του απλού, του νεανικού και του προχωρημένου. Αυτός ο κλιμακωτός εμπλουτισμός των δυνατοτήτων του καταδεικνύει αλλά και διαστέλλει το εύρος της χρήσης του από μαθητές Νηπιαγωγείου μέχρι και Γυμνασίου. Η μεγάλη ποικιλία των χρωμάτων του, η παρεχόμενη δυνατότητα μίξης δυο χρωμάτων αλλά και η δωδεκάδα των διαφορετικών πινέλων του (μολύβι, λαδομπογιά, κιμωλία αερογράφος, ακρυλικό κ.λπ), είναι ακόμα κάποιες σχεδιαστικές, μαθησιακά αβανταδόρικες παράμετροι του RNA. Φυσικά, στα δυνατά του σημεία συγκαταλέγεται και η τεράστια βιβλιοθήκη έτοιμων εικόνων (στάμπες), οι οποίες επιλέγονται και σύρονται πολύ εύκολα και τελικά καλλύνουν και κοσμούν οποιοδήποτε αρχικό, κύριο σχέδιο. Οι εικόνες αυτές καλύπτουν σχεδόν κάθε πτυχή της παιδικής καθημερινότητας (κτίρια, ζώα, φύση, μεταφορές, νομίσματα κ.λπ.), ενώ και μια κατηγορία εικόνων (πρώτη στη λίστα και άτιτλη), παρέχει, μέσω του συρσίματος του ποντικιού, την «κινηματογραφική» δυνατότητα δημιουργίας μιας αλληλουχίας σχετικών εικόνων, ενός μοτίβου δηλαδή, όπως για παράδειγμα εικόνες διάφορων εντόμων, κτιρίων, δέντρων κ.λπ αλλά και των γραμμάτων της ελληνικής και αγγλικής αλφαβήτου, όπως επίσης και των αριθμών της πρώτης δεκάδας (Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2009). Η οπτικοποίηση της πληροφορίας είναι, αδιαμφισβήτητα, ισχυρή εκπαιδευτική συνιστώσα, ως ένας σταθερός και ευνοϊκός παράγοντας μάθησης. Το σπουδαίο αυτό χαρακτηριστικό των ΤΠΕ, συνδυασμένο με κείμενο δημιουργεί παρωθητικές και ιλαρές συνθήκες, κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Βοσνιάδου, 2006). Με την κατάλληλη αξιοποίηση του λογισμικού οπτικοποίησης RNA μπορεί να υποχωρήσει η ανία και η μαθητική πλήξη και τα παιδιά, μέσω των παραγόμενων έργων προσωπικής, καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενδέχεται να αναπτύξουν δεξιότητες σύνθεσης, σύγκρισης, οργάνωσης, γενίκευσης, δημιουργικότητας και έκφρασης, αλλά και να τονώσουν την αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθησή τους (Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2009; Φραγκάκη, 2008). Αν και το RNA είναι ένα λογισμικό τέχνης που επιβοηθά την αισθητική έκφραση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, έχουν καταγραφεί, ωστόσο, αξιοσημείωτες, πλουραριστικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις, ως περιπτώσεις αξιοποίησης του RNA (Μαστρογιάννης & Κουζέλη, 2013; Mastrogiannis & Trypa, 2010; Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2009), σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, [180]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ αλλά και σε μαθητές γενικών σχολείων. Η διευρυμένη, διεπιστημονική «φύση και ιδιοσυστασία» του λογισμικού, τού χαρίζει μεγαλόδωρες εκπαιδευτικές εφαρμογές σε όλο το φάσμα των μαθημάτων, από τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά μέχρι την Ιστορία και την Κοινωνική Αγωγή. Στα Μαθηματικά, για παράδειγμα, οι ταξινομήσεις οι σειροθετήσεις, οι ανταλλαγές και οι ομαδοποιήσεις, η δημιουργία σχεδίων με χρήση μόνο γεωμετρικών σχημάτων, οι αναπαραστάσεις κλασμάτων αλλά και η εικονιστική αποτύπωση των 4 πράξεων της αριθμητικής είναι κάποιες αξιόλογες ενδεικτικές περιπτώσεις πλάγιας μεταβίβασης μάθησης του RNA στα Μαθηματικά. Για τη Γλώσσα επίσης, δύνανται να δημιουργηθούν εικονογραφημένα σχέδια υποβοηθητικά της ορθογραφίας αλλά και (κινούμενα) σχέδια για αποτύπωση παραμυθιών, μύθων και κλασικών έργων της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας (Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2009). Ακολούθως, θα παρουσιαστούν δραστηριότητες, συνηγορικές της παιδαγωγικής αξίας του RNA, οι οποίες καλύπτουν μια ευρεία περιοχή γεωγραφικών θεμάτων και κεφαλαίων. Μέσω αυτών των εικονιστικών και πολύχρωμων εφαρμογών θα επιχειρηθεί να αναδεχθεί η διαμεσολαβητικότητα και η «παράπλευρη» προσφορά του RNA στο μάθημα της Γεωγραφίας, καθώς επίσης να πιστοποιηθεί η εξύψωσή του και σε σημαντικό γεωγραφικό, γνωστικό εργαλείο. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ RNA ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Η θεωρία του κονστρουκτιονισμού διατείνεται ότι τα παιδιά μαθαίνουν ανεπιτήδευτα και φυσικά, καθώς παίζουν και υποστηρίζει ότι μαθαίνουν καλύτερα, όταν χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ίσως και σαν παιχνίδι), υπό του ενεργού ρόλου τού σχεδιαστή και του κατασκευαστή. «Δε βλέπω μεγάλη διαφορά μεταξύ εργασίας και παιχνιδιού, όταν και τα δύο γίνονται σωστά» δήλωνε ο Papert (Papert, 1996). Σύμφωνα με τον Papert, τον πατέρα του κονστρουκτιονισμού, μια κύρια σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και της γνωστικής ανάπτυξης έρχεται μέσω της δυνατότητας του υπολογιστή να παρέχει ένα πλαίσιο, στο οποίο η γνώση θεωρείται ότι έχει ευνόητο σκοπό και νόημα, αφαιρώντας, κατά συνέπεια, την ανάγκη να ψεύδεται κανείς γι αυτό (Pereverzev, 2000). Τρεις από τις μεγάλες ιδέες του κονστρουκτιονισμού (Stager, 2005; 2006), τονίζουν ότι η μάθηση πρέπει να γίνεται στην πράξη (Learning by doing) και με χρήση της τεχνολογίας, αφού η αξιοποίηση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ουσιαστική για το μέλλον των μαθητών. Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, προτείνεται να συμμετάσχουν, απαραιτήτως, στην κατασκευή των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και οι ίδιοι οι μαθητές, δεδομένου ότι η μάθηση καθίσταται ισχυρότερη, όταν είναι μέρος πραγμάτων, τα οποία γίνονται από πραγματικό ενδιαφέρον. Θεωρείται δεδομένη, ασφαλώς, και η προσήλωση αλλά και η ευφρόσυνη και ευδαιμονική ατμόσφαιρα, η οποία δημιουργείται και αναδύεται, κατά την ενασχόληση των μαθητών με τις ΤΠΕ. Μια πρώτη ομάδα δραστηριοτήτων συνυφαίνεται με τη βασική γεωγραφική έννοια της θέσης της Γης και τα διάφορα φαινόμενα στην επιφάνειά της, τα οποία είναι επακόλουθα της κίνησής της. Τέτοια περιοδικά φαινόμενα, όπως η εναλλαγή μέρας και νύχτας, η διαδοχή των εποχών, η περιφορά γύρω από τον ήλιο κ. ά. ήταν η αιτία, ώστε ο άνθρωπος, παρατηρώντας τα, να αρχίσει να υποψιάζεται την ισχύ νόμων, που διέπουν τη φύση (Δημαράς, 1971). [181]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Όπως προλέχθηκε, μια από τις αιτίες της αποτυχίας της σχολικής μάθησης εντοπίζεται στις παρανοήσεις των μαθητών. Ειδικότερα, όσον αφορά στα γήινα περιοδικά φαινόμενα, τα οποία αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω, οι παρανοήσεις αποτελούν κοινό τόπο, αφού μαθητές αλλά και φοιτητές και απόφοιτοι Πανεπιστημίων ακόμα, αγνοούν βασικούς φυσικούς και ουράνιους νόμους (Βοσνιάδου, 2006). Για παράδειγμα και για επιβεβαίωση αυτού του ισχυρισμού, απόφοιτοι του Harvard, αδυνατούσαν να εξηγήσουν επιστημονικά την αιτία του σχηματισμού των τεσσάρων εποχών. Οι περισσότεροι, θεωρούσαν ότι κατά την περιστροφή της Γης, γύρω από τον ήλιο, η απόσταση ποικίλλει και αυξομειώνεται. Έτσι, η Γη όταν έρχεται π.χ πολύ κοντά του, σχηματίζεται το καλοκαίρι, ενώ όταν απομακρύνεται πολύ από τον ήλιο δημιουργείται ο χειμώνας. Επιπλέον, και άλλες σοβαρές εσφαλμένες αντιλήψεις ως προς το σχήμα της Γης και την εναλλαγή της μέρας και νύχτας ανιχνεύτηκαν σε παιδιά Δημοτικού, καθώς και σε φοιτητές στην Ελλάδα (Βοσνιάδου, 2006). Με βάση αυτόν τον διδακτικό προσανατολισμό άρσης αυτών των παρανοήσεων, προτείνεται η κατασκευή των σχετικών περιοδικών φαινομένων από τους ίδιους τους μαθητές, μέσω της αξιοποίησης των εύχρηστων και φιλικών εργαλείων του RNA. Μάλιστα η κινηματογραφική αποτύπωση, που παρέχει το λογισμικό, μπορεί να αυξήσει το μαθητικό ενδιαφέρον και την προσήλωση, δημιουργώντας συνθήκες μαθησιακής μέθεξης. Επιπλέον, η χαρά και η ικανοποίηση της προσωπικής και ομαδικής δημιουργίας των κατασκευών μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εκπαιδευτικό κίνητρο και κεφάλαιο. Γεγονός αδιαμφισβήτητο πάντως είναι ότι ένα από τα ισχυρά χαρτιά του RNA «κρύβεται» στη δυνατότητά του για εύκολη δημιουργία κινούμενων σχεδίων. Πολλά καρέ ομοειδών εικόνων τίθενται στη σειρά, ορίζεται ο χρόνος της καθυστέρησης για την εναλλαγή τους, και μεμιάς, με το πάτημα ενός πλήκτρου, το μετείκασμα ενεργοποιείται και έρχεται στης οθόνης το προσκήνιο! Στην παρακάτω εικόνα 1, παρουσιάζονται ενδεικτικά ενσταντανέ από την κατασκευή κινούμενου σχεδίου για την εναλλαγή της μέρας και νύχτας (εικόνα 1α), από τη δημιουργία των τεσσάρων εποχών εξαιτίας της κλίσης του άξονα της Γης (εικόνα 1β) αλλά και από τη περιφορά της Γης (εικόνα 1γ) γύρω από τον ήλιο (ηλιακό σύστημα). Οι μαθητές και στις τρεις αυτές περιπτώσεις με τη σχεδίαση και παράθεση των διαδοχικών στιγμιότυπων, μπορούν, μάλλον εύκολα, να αποτυπώσουν στην οθόνη του RNA όλες τις σχετικές κινήσεις. Εικόνα 1α: Μέρα-Νύχτα Εικόνα 1β: 4 Εποχές Εικόνα 1γ: Ηλιακό Σύστημα Εικόνα 1: Οι τρεις κινήσεις της γης Μια άλλη σπουδαία γεωγραφική έννοια και διαδικασία αναφέρεται στον τόπο, στα φυσικά και στα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Και στον τομέα αυτό το RNA, μπορεί να συνεισφέρει πολλαπλά, αφού μπορεί να αποδώσει πολλά γεωμορφολογικά στοιχεία, όπως τμήματα του ανάγλυφου, αλλά και περιπτώσεις του [182]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ κατακόρυφου και του οριζόντιου διαμελισμού της Γης. Οι μαθητές μπορούν σχεδιάζοντας, να προσεγγίσουν και να αποσαφηνίσουν ευκολότερα κύριους γεωγραφικούς όρους, όπως λεκανοπέδιο, ισθμός, πορθμός, διώρυγα, λίμνη κ.λπ. Η κινηματογραφική πινελιά, με την κίνηση πλοίων ή και υδρόβιων πτηνών (εικόνες, όλες αντλημένες από την πλούσια βιβλιοθήκη του RNA), δημιουργεί, μάλλον, καταστάσεις ενθουσιασμού, παρακίνησης και αιχμαλώτισης του παιδικού ενδιαφέροντος, δηλαδή σημαντικών συνιστωσών βελτίωσης και σταθεροποίησης της γνώσης και της μάθησης. Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται 3 στιγμιότυπα από τα σχετικά κινούμενα σχέδια, τα οποία αναπαριστάνουν μια διώρυγα (εικόνα 2α), μια λίμνη (εικόνα 2β) και έναν ισθμό εικόνα 2γ). Εικόνα 2α: Διώρυγα Εικόνα 2β: Λίμνη Εικόνα 2γ: Ισθμός Εικόνα 2: Γεωμορφολογικές απεικονίσεις στο Revelation Natural Art Μια άλλη κατασκευή-δραστηριότητα υλοποιούμενη στο περιβάλλον του RNA μπορεί να συνδεθεί με τις φυσικές και ανθρωπογενείς διαδικασίες και τις επαγόμενες αλλαγές που προκαλούν αυτές στην επιφάνεια της Γης. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση δε θα μπορούσε να είναι άλλη από την έκρηξη ενός ηφαιστείου και την καρέ καρέ καταγραφή της από τα χρώματα και τα εργαλεία του RNA. Οι μαθητές εύκολα μπορούν να σχεδιάσουν ένα βουνό και ακολούθως να ζωγραφίσουν στιγμιότυπα από τη λάβα, η οποία ξεχύνεται σταδιακά από μια κορυφή του. Η «συρραφή» αυτών των εικόνων και ο κατάλληλος χρόνος καθυστέρησης για την εμφάνιση κάθε επόμενης εικόνας, μπορεί να αποβούν μαθησιακά κερδοφόρες διαδικασίες. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο Έντισον πίστευε στη μεγάλη εκπαιδευτική αξία των κινούμενων εικόνων, που τις θεωρούσε μάλιστα και δάσκαλο των φτωχών αλλά και γέφυρα για την απόκτηση κάθε είδους γνώσης (Πασιόπουλος, 2012). Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται τρία διαδοχικά καρέ από την έκρηξη ενός ηφαιστείου, στο.πολύχρωμο όρος RNA! Εικόνα 3: Ηφαιστειακή έκρηξη στο Revelation Natural Art Ασφαλώς, το μάθημα της Γεωγραφίας είναι αβίαστα συναρτημένο με χάρτες και άτλαντες. Ο χαρτογραφικός εγγραμματισμός παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές [183]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» να αποκτούν γνώσεις και πληροφορίες, σχετικές με τον χώρο, τους τόπους και την ανθρώπινη δραστηριότητα (Π.Ι. 2011α). Πολλών ειδών χάρτες, όπως παραγωγικοί, ζωικοί, ιστορικοί, λογοτεχνικοί, αρχιτεκτονικοί κ.λπ. μπορούν να κατασκευαστούν στους ψηφιακούς καμβάδες του RNA. Οι μαθητές μπορεί να αντλήσουν, πέραν των έτοιμων εικόνων του λογισμικού, και πολλές σχετικές από το Διαδίκτυο, ώστε να συντάξουν χάρτες είτε με τα κλασικά προϊόντα μιας περιοχής, είτε με τα χαρακτηριστικά οικοδομήματα ή ακόμα και με τους κυριότερους λογοτέχνες. Στην εικόνα 4 εμφανίζεται ένας χάρτης της Ευρώπης με χαρακτηριστικά, κλασικά, πολιτισμικά οικοδομήματα (εικόνα 4α), ένας παραγωγικός χάρτης της Ελλάδας (εικόνα 4β) και τέλος στην εικόνα 4γ ένας ελληνικός χάρτης των «γραμμάτων και των τεχνών» αποκαλύπτεται. Εικόνα 4α: Αρχιτεκτονικός χάρτης Εικόνα 4β: Παραγωγικός χάρτης Εικόνα 4: Ποικίλες χαρτογραφήσεις στο Revelation Natural Art Εικόνα 4γ: Λογοτεχνικός χάρτης Ακόμη, στον γεωγραφικό τομέα της πολιτισμικής κατανόησης και διαφοροποίησης, οι μαθητές με τη βοήθεια του RNA, μπορούν να απεικονίσουν διαφορές και ομοιότητες μεταξύ ανθρώπων, τόπων, περιβαλλόντων και πολιτισμού (Π.Ι. 2011α). Συγκεκριμένα, φορεσιές και σημαίες (υπάρχουν και έτοιμες), διάφορα είδη κατοικιών ανά τον κόσμο (ιγκλού, καλύβες, ουρανοξύστες κ.λπ.), αλλά και είδη βλάστησης όπως έρημοι, ζούγκλες, σαβάνες και στέπες είναι προικοδοτήματα, που ξεπηδούν από τη σχεδιαστική σαϊτοθήκη του RNA. Τέλος, μια άλλη παραδειγματική περίπτωση θα μπορούσε να αφορά σε σχεδιαστικά δημιουργήματα, που αποδίδουν τα χαρακτηριστικά των κλιματικών ζωνών, σε χαρακτηριστικούς τύπους των φυλών της Γης, καθώς και σε διάφορα φαγητά και εδέσματα από όλον τον κόσμο. Ακόμα, η κίνηση των παλιρροιών αλλά και οι εκλείψεις του ήλιου και σελήνης είναι κάποια ακόμα, πλάγια ωφελήματα και μερικές, έμμεσες, γνωστικές διαμεσολαβήσεις του Revelation Natural Art στον συναρπαστικό κόσμο της Γεωγραφίας. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ερευνητικά δεδομένα, από πολύ παλιά, επιβραβεύουν τη δυνατότητα της οπτικοποίησης ως ενός δραστικού αλλά και προγνωστικού παράγοντα μάθησης (Sein, et al., 1993). O Bruner, μάλιστα, είχε θεωρήσει επάλληλα, εξελικτικά στάδια γνωστικής ανάπτυξης, αφού αποδέχτηκε τρεις τρόπους αναπαράστασης της γνώσης, τον πραξιακό-χειριστικό, τον εικονιστικό της οπτικοποίησης και τον ανώτερο συμβολικό. Τα λογισμικά αισθητικής έκφρασης όπως το RNA, πέραν του παιγνιώδους χαρακτήρα τους και της απορρέουσας τροπικής σχολικής ατμόσφαιρας και της ψυχοσωματικής χαλάρωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ενίοτε, και ως γνωστικοί αιμοδότες σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, μέσω ελκυστικών, οπτικοποιημένων [184]

12 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ παρεμβάσεων. Η παρούσα εργασία πρότεινε κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να κατασκευαστούν και να υλοποιηθούν στο RNA και να αξιοποιηθούν, μέσω μιας «παράπλευρης οδού» στο μάθημα της Γεωγραφίας, αν και φαινομενικά υπάρχει ασυμβατότητα και αναντιστοιχία σε αυτή τη μαθησιακή ζεύξη. Μάλιστα, αυτές οι σχεδιαστικές προτάσεις είναι προτιμότερο και επωφελέστερο να κατασκευάζονται από τους ίδιους τους μαθητές, σύμφωνα με τις ενεργητικές θεωρίες του Papert και του Dewey. «Υπάρχει μόνο ένας αποτελεσματικός τρόπος να μάθει κάποιος πώς να κάνει κάτι. Να του επιτραπεί, να αφεθεί να το κάνει» (Schank et al., 1999). Αλλά και οι θυμόσοφοι Κινέζοι θα συμπλήρωναν αφοπλιστικά και με καθαρό παιδαγωγικό νόημα: «Πες μου και θα το ξεχάσω. Δείξε μου και ίσως το θυμηθώ. Ενέπλεξέ με και θα το καταλάβω» Φυσικά, κάποιες πραγματικές, ζώσες διδακτικές παρεμβάσεις, βάσει των προτεινόμενων κατασκευών και δραστηριοτήτων, αποτελούν μαθησιακό ζητούμενο, ώστε να τεκμηριωθούν πρακτικά και ουσιαστικά οι προτεινόμενες, «πλάγιες» γεωγραφικές δυνατότητες του Revelation Natural Art. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά Σχολεία και Υπολογιστές, Αθήνα: Gutenberg Δημαράς, Δ. (1971). Στοιχεία φιλοσοφίας από την μαθηματικήν, Αθήνα: Δωδώνη Κατσίκης, Α. (1999). Διδακτική της Γεωγραφίας. Επιστημολογική θεώρηση Γεωγραφική γνωστική τεκμηρίωση, Αθήνα: Τυπωθήτω Κίτσος, Κ. (1982). Ειδική Διδακτική, Αθήνα: ΟΕΔΒ Κολιάδης, Ε. (1997). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη. Τόμοι Α, B, Γ, Αθήνα: Αυτοέκδοση Καψάλης, Α. (2002). Παιδαγωγική Ψυχολογία, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη Μαστρογιάννης, Α. (2011). Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Θεωρίες Μάθησης. Αγρίνιο: Αυτοέκδοση Μαστρογιάννης, Α. & Αναστόπουλος, Α. (2009). Λογισμικά ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης σε παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 5ο Συνέδριο με τίτλο: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», Σύρος 15, 16, 17 Μαΐου 2009 Μαστρογιάννης, Α. & Κουζέλη, Χ. (2013). Τεχνολογικές, παρεμβάσεις σε δυναμικούς μαθητές Προσχολικής Αγωγής: Ένα εράνισμα δραστηριοτήτων ανάπτυξης χρωμοχωρικής και λογικομαθηματικής αντίληψης. Στα πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ με τίτλο: «Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε-Προσεγγίσεις της εκπαίδευσης μέσα από την ψηφιακή διάσταση», Αθήνα, 19 και 20 Οκτωβρίου 2013, σ Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, Αθήνα: Γρηγόρη Ματσαγγούρας, H. (2000). Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα: Gutenberg Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π. Ι.) (2011α). Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο. Οδηγός Εκπαιδευτικού, Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π. Ι.) (2011β). Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού, Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π. Ι.) (2011γ). Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο», Αθήνα [185]

13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Πασιόπουλος, Γ. (2012). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ, Αθήνα 5-7 Οκτωβρίου 2012 Φραγκάκη, Μ. (2008). Η βυζαντινή τέχνη με το «Revelation Natural Art» - «Καλλιτέχνες της Ιστορίας» στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70, ΕΑΙΤΥ ΤΕΚ Χαραλαμπόπουλος, B. (2000). Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Ειδικά και κατά μάθημα, Αθήνα: Gutenberg Angelova-Gancheva, D. (2007). Training programme for Geography teachers. In Proceedings of the 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI 2007), September 2007, Sofia, Bulgaria, pp Buckle, C. F. (1967). Relations between attainment of component skills, retention and transfer, Innovations in Education & Training International, 4:3, pp Fields, D. C. (2000). The impact of R. M. Gagné s theories on practice. In R. Richey (Ed.), The legacy of Robert Gagné (pp ). Syracuse: ERIC Clearinghouse on Instructional Technology Gagne, R. M. (1970α). The conditions of learning, 2nd edition, New York: Holt, Rinehart & Winston Gagne, R. M. (1970β). Basic studies of learning hierarchies in school subjects, Final Report Project No , University of California, Berkeley Garcia-Peρalvo, F. (2011). Learning European history and geography in a multicultural and ICT perspective, Int. J. Technology Enhanced Learning, Vol. 3, No. 4, pp Haskell, R. (2001). Transfer of Learning: Cognition, Instruction, and Reasoning, Academic Press ICT in Geography, (2011). e-learning UPDATE. Ανακτήθηκε στις 25/01/2014 από τη διεύθυνση Kolnik, K. (2012). Some features of the interactive whiteboards for geography teaching in Slovenia. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3:10 Leberman, S. & McDonald, L. & Doyle, S. (2006). The Transfer of Learning Participants Perspectives of Adult Education and Trainin, Gower Pullishing Mastrogiannis, A. & Trypa, A. (2010). Lateral transfer of learning from software of aesthetic and creative expression to mathematics. In Proceedings of EDULEARN10, July 5, 6 and 7, 2010, Barcelona, Spain, pp Meier, S.A. (2007). The Effect Of Lecture Support Media On Software Skills Learning, ProQuestin Education and Their Implication: 3 Issue: 3 A62 Mitchell, D. (2007). ICT in school geography-μore than motivation, GeogEd 1(1) Nato, L. W. & Omoro, Β. (2013). Types of ICT Materials available for Teaching of Geography in Secondary Schools in Rongo District, International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, Vol. 2, No. 4,pp Papert, S. (1996). The Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap, Longstreet Press Pereverzev, L. (2000). Teaching to learn by doing and thinking: towards the propaedeutic technology for primary school of information era or informal mutual [186]

14 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ education in virtual workshop re: draft memory note of research seminar "teacher training for information society", July 2000, IITE, Moscow Ragan, T. & Smith, P. (2004). Conditions Theory and Models for designing instruction. In Jonassen, D. H. (ed), Handbook of Research on Educational Communications and Technology, ( ), Taylor & Francis Royer, J. & Mestre, J. & Dufrense, R. (2005). Framing the transfer problem. In Mestre, J. (ed), Transfer of Learning from a Modern Multidisciplinary Perspective, Information Age Publishing Schank, R. C., Berman, T. R. & Macperson, K. A. (1999). Learning by doing. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory (Vol. II) (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Sein, M. K. & Olfman, L. & Bostrom, R. P. & Davis, S. A. (1993). Visualization ability as a prediction of user learning success. Int. Journal of Man-Machine Studies, 39, pp Singley, M. K. & Anderson, J. R. (1989). Transfer of Cognitive Skill. Cambridge, MA: Harvard University Press Stager, G. (2006). An Investigation of Constructionism in the Maine Youth Center. Doctoral dissertation, The University of Melbourne Stager, G. (2005). Papertian constructionism and the design of productive contexts for learning. In Proceedings of Eurologo 2005, Warsaw, Poland, August The use of ICT in geography teaching at KS4 (2011). e-learning UPDATE. Ανακτήθηκε στις 25/01/2014 από τη διεύθυνση Yang L. & Hanneke, S. & Carbonell, J. (2013). A theory of transfer learning with applications to active learning, Machine Learning, 90(2) pp [187]

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΑΠΣ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) Α. Εκπαιδευτικά λογισμικά (κατά κανόνα ανοικτού τύπου) για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα ή λογισμικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Β. λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο: Έργο της Ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος

Ψηφιακό Σχολείο: Έργο της Ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ψηφιακό Σχολείο: Έργο της Ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος Σαλονικίδης Ιωάννης 1, Αθανασιάδης Κοσμάς

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα