ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα «Θέτοντας τη βάση για στενότερη συνεργασία και περισσότερο αποτελεσματικές πολιτικές για τα Cluster στη Ν.Α. Ευρώπη η ολοκλήρωση του έργου ClusterPoliSEE» Μετά το πέρας 30 μηνών δημιουργικής ανταλλαγής τεχνογνωσίας και επιτυχημένης συνεργασίας, η ολοκλήρωση του έργου ClusterPoliSEE σφραγίστηκε στο τελικό του συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα στη Βενετία της Ιταλίας στις 26 Νοεμβρίου Ο στόχος του συνεδρίου ήταν η διάχυση και ανταλλαγή ιδεών για την αξιοποίηση των κύριων επιτευγμάτων του έργου στο πλαίσιο μελλοντικής διακρατικής συνεργασίας και άλλων προγραμμάτων σχετικών με τα cluster. Περίπου 100 εκπρόσωποι φορέων δημιουργίας πολιτικών σχετικές με την Καινοτομία και ένας σημαντικός αριθμός επιφανών εμπειρογνωμόνων από το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας (Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πρόγραμμα South East Europe, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, κλπ.) φιλοξενήθηκαν στο συνέδριο. Όλοι οι εταίροι του έργου, έχοντας συντονίσει αποτελεσματικά ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου, ήτοι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για τη βελτίωση των πολιτικών ανάπτυξης και υποστήριξης Συνεργατικών Σχηματισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμμετείχαν ενεργά στο διάλογο και συνέβαλαν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους προς τη βελτίωση των πολιτικών για τα Cluster και την ενδυνάμωση της διακρατικής συνεργασίας σχετικά με αυτά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για συνεχή πειραματισμό και συστηματική εκμάθηση πολιτικών σε ένα διεθνές πλαίσιο, έτσι ώστε οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης να είναι σε θέση να «μάθουν», να

2 ενσωματώσουν και να μεταφέρουν καλές πρακτικές στις περιφερειακές τους πολιτικές για τα Cluster. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι κοινές κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν από τις πιλοτικές δράσεις του έργου (π.χ. οικολογική καινοτομία / eco-innovation, στρατηγικές διεθνοποίησης των Cluster, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, κλπ.) τονίστηκαν ιδιαίτερα, ανοίγοντας το δρόμο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την ανάπτυξη προοπτικών για στρατηγικές μελλοντικές συνέργειες. Ο κ. Mauro Terzoni, επικεφαλής του τμήματος Ευρωπαϊκών Πολιτικών της Περιφέρειας Marche, δήλωσε: «η Περιφέρεια Marche Τμήμα Ευρωπαϊκών Πολιτικών - Διαχειριστική Αρχή για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ αποτελώντας τον επικεφαλή εταίρο του στρατηγικού σχεδίου ClusterPoliSEE, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα South East Europe, έθεσε τη βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση περισσότερο αποτελεσματικών πολιτικών για την ανάπτυξη και υποστήριξη των Cluster στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την υποστήριξη μίας Σύμπραξης υψηλής ποιότητας. Το κύριο επίτευγμα του έργου ήταν ο καθορισμός και η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διακρατικής ανταλλαγής γνώσεων και τη δημιουργία ικανότητας σε περιφερειακό επίπεδο για την ανάπτυξη επιτυχημένων συστάδων επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία χάρη στην ισχυρή εταιρική σχέση και στις ικανότητες και την τεχνογνωσία των εταίρων, οι οποίες και εξασφάλισαν τη βελτίωση των μελλοντικών πολιτικών για τα Cluster. O διακρατικός συντονισμός και η παρακολούθηση των πιλοτικών δράσεων ήταν ένα ισχυρό σημείο του έργου ClusterPoliSEE. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η άψογη συνεργασία μεταξύ των εταίρων του έργου επέτρεψαν τη δημιουργία παραδοτέων και νέας γνώσης υψηλής προστιθέμενης αξίας». Αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων P.U.L.S.E. Η πιλοτική δράση με τίτλο P.U.L.S.E. - Pushing Policy Makers Skills to Leverage Smart Economy που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου από την Περιφέρεια Marche στόχευε σε στελέχη του Δημόσιου Τομέα και ειδικά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους που αφορούν στις πολιτικές για τα Cluster και την Έξυπνη Εξειδίκευση. Η εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε σε διάστημα 4 μηνών και προέβλεπε για τους συμμετέχοντες τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην ανάλυση σεναρίων, περιπτώσεων μελέτης, την 2/9

3 εδραίωση και διαχείριση Cluster σε διάφορα θέματα (π.χ. Ανθρώπινοι Πόροι, Έρευνα και Ανάπτυξη, Καινοτομία, κλπ.). Τα αποτελέσματα της δράσης αφορούν: Απόκτηση γνώσης σχετικά με τους κύριους παράγοντες επιτυχίας για πολιτικές καινοτομίας και την ανάπτυξη Cluster Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον σημαντικό ρόλο των Cluster ως κόμβοι καινοτομίας Απόκτηση ισχυρής βάσης για τους συμμετέχοντες στην αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο Εντοπισμό των κύριων θεμάτων που μετατρέπουν τα Cluster σε φορείς καινοτομίας, επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγικών μονάδων και της επιστημονικής γνώσης και μεταφέρουν πρακτική τεχνογνωσία και δεξιότητες στην παραγωγική διαδικασία. Η δράση P.U.L.S.E. δημιούργησε τη βάση για μία βιώσιμη δομή κατάρτισης που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές της Ε.Ε. και έδωσε την ευκαιρία να έρθουν οι συμμετέχοντες πιο κοντά στην πραγματική κατάσταση των μηχανισμών χάραξης πολιτικών για τα Cluster και με τις στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης. Οι συμμετέχοντες στη δράση είναι: Περιφέρεια Marche Μονάδα Καινοτομίας, Έρευνας και Ανταγωνιστικότητας Περιφέρεια Marche Επιτροπή για τον συντονισμό της μονάδας των Ιταλικών Περιφερειών Οργανισμός για την εδαφική συνοχή Τμήμα για την ανάπτυξη και την οικονομική συνοχή Τμήμα μηχανικών του Πολυτεχνείου της Περιφέρειας Marche Περιφέρεια Emilia Romagna Invitalia spa Περιφέρεια του Veneto Έρευνα και καινοτομία Πανεπιστήμιο του Camerino Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας 3/9

4 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Η πιλοτική δράση που υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ClusterPoliSEE είχε τον τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την δημιουργία ενός Cluster στην Γεωργία Ακριβείας (Precision Farming) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Οι ειδικοί στόχοι της πιλοτικής δράσης ήταν: 1) Να υλοποιήσει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός νέου Cluster στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. 2) Να ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη σημασία του Clustering και της Γεωργίας Ακρίβειας. 3) Να ενημερώσει τον αγροτικό πληθυσμό σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή του σε ένα οργανωμένο Cluster προωθώντας έτσι τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την έννοια της οικολογικής καινοτομίας. 4) Να παρουσιάσει ένα απτό πρόγραμμα επίδειξης Precision Farming στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. 5) Να ορίσει ένα παράδειγμα για τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους στη δημιουργία ενός Cluster και στη συμμετοχή σε αυτό.ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της πιλοτικής δράσης αναμένεται να είναι η δημιουργία ενός αγροτικού Cluster που βασίζεται στην γεωργία ακριβείας. Η πρωτοβουλία αυτή θα ωφελήσει όλους τους συμμετέχοντες ενδιαφερόμενους φορείς και την ομάδα των αγροτών (τελικοί αποδέκτες των ωφελειών που θα προκύψουν από τη δημιουργία του Συνεργατικού Σχηματισμού και τις τεχνολογίες της Γεωργίας Ακριβείας μόλις εφαρμοστούν στις καλλιέργειες τους). Τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη δημιουργία ενός γεωργικού Cluster που βασίζεται στην Γεωργία Ακριβείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν πολύ συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης 2 μελετών: α) Μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση - Θεσμικό πλαίσιο για την δημιουργία Cluster και β) Οδικός χάρτης για τη δημιουργία ενός Cluster που μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα εργαλεία για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Περιφέρεια, οι οποίοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Cluster στο συγκεκριμένο αντικείμενο στην Ελλάδα, καθώς και σχετικά με ό,τι απαιτεί η δημιουργία ενός Cluster. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πιλοτικής δράσης διοργανώθηκαν επτά περιφερειακές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και μία τελική εκδήλωση σε αίθουσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για 4/9

5 τη διάδοση της έννοιας του Cluster και της Γεωργίας Ακριβείας σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητική, κάτι που απεικονίζει ένα υψηλό ενδιαφέρον για τις πολιτικές Cluster και πιο συγκεκριμένα για την καθιέρωση ενός αγροτικού Cluster που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες εξελιγμένες τεχνικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σχετικά ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν από τις επτά εκδηλώσεις, όσον αφορά το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Cluster, η ανάλυση των οποίων έδειξε ότι περισσότερο από το 50% των συμμετεχόντων ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο Συνεργατικό Σχηματισμό. Αυτά τα αποτελέσματα αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και τη στροφή των αγροτών προς πρακτικές οικολογικής καινοτομίας καθώς και τη θέλησή τους για αλλαγή, εκπαίδευση, καινοτομία και για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους της ελληνικής οικογένειας που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα στις γεωργικές εργασίες. Αυτές οι τάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης, προς μια πολιτική εξωστρέφειας, που θα αυξήσει τα κέρδη και θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η νέα στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει δράσεις καινοτομικών clusters στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου Δικτύωση της Βιομηχανίας στην Ηλεκτρονική στην Κεντρική Ευρώπη Η Περιφέρεια Trnava στη Σλοβακία ολοκλήρωσε πιλοτική δράση που είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Cluster στον τομέα της Ηλεκτρονικής. Ο κύριος στόχος της πιλοτικής δράσης ήταν να δημιουργήσει ένα λειτουργικό διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρονικής βιομηχανίας από την Σλοβακία, την Τσεχία, την Αυστρία και την Ουγγαρία, στο οποίο συμμετέχουν και οι προμηθευτές τους. Κεντρικό συντονισμό του δικτύου έχει το υφιστάμενο Cluster στην Ηλεκτρονική της Δυτικής Σλοβακίας. 5/9

6 Η πιλοτική δράση του προγράμματος ClusterPoliSEE που ειδικεύεται στην ηλεκτρονική βιομηχανία σχετίζεται με τις τρέχουσες δραστηριότητες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σλοβακίας και ειδικότερα του τμήματος Ηλεκτρονικής που συστάθηκε πρόσφατα από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικών στη χώρα συμπεριλαμβανομένης της SAMSUNG και τους προμηθευτές της, AVEX, ερευνητικό ινστιτούτο ηλεκτρονικής (EVPU), UMC, Foxconn και άλλοι. Οι εταιρείες κατανοούν ως επί το πλείστον τις ανάγκες του τομέα της παραγωγής στον τομέα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας και το Cluster Ηλεκτρονικής στη Δυτική Σλοβακία παρέχει προστιθέμενη αξία με τη μορφή της εξειδίκευσης στον τομέα της προετοιμασίας και της υλοποίησης των διαφόρων έργων, καθώς και στη διαχείριση του δικτύου που δημιουργήθηκε πρόσφατα που αποτελείται από φορείς διαφόρων κατηγοριών. Ομάδα Εργασίας για τη βιωσιμότητα μέσω της δημιουργίας Cluster και πιλοτικές δράσεις στην Περιφέρεια Istria - Κροατία Ενδεικτικές θεματικές προτεραιότητες που συζητήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας για τη Βιωσιμότητα μέσω της δημιουργίας Cluster στο πλαίσιο του έργου και την οποία συντόνισε το Ινστιτούτο ανάπτυξης της Περιφέρειας Istria ήταν οι εξής: Cluster στη βιομηχανία της οικολογικής καινοτομίας (eco-innovation) στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης eco-innovation και πολιτικές για τα Cluster σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υφιστάμενες πρωτοβουλίες και μελέτες στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης στον τομέα της αειφορίας μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών στον κλάδο της οικολογικής καινοτομίας πιθανός ρόλος των συνεργατικών σχηματισμών στην ενσωμάτωση της οικολογικής καινοτομίας ανάπτυξη νέων μηχανισμών εκμάθησης πολιτικής: συζήτηση και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές για τα Cluster, τα μέσα 6/9

7 πολιτικής, πρακτικά εργαλεία και κίνητρα για την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας Cluster στη βιομηχανία της οικολογικής καινοτομίας καθορισμός των μέτρων πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν και πιλοτικές δράσεις. Στο πλαίσιο του έργου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αποτελέσματα, μέτρα πολιτικής και τάσεις. Σύμφωνα με τις αναδυόμενες προτεραιότητες της Ε.Ε., η οικολογική καινοτομία γίνεται μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη, σχεδόν σε όλες τις βιομηχανίες. Η πολυπλοκότητα του φαινομένου αυτού αποτελεί μια πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο που οι διάφορες χώρες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αποδοχή μιας βιώσιμης πορείας ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, στις πιο επιτυχημένες χώρες, παρατηρείται μεγαλύτερη επίγνωση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Ως εκ τούτου, η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα σύγχρονα προβλήματα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την δημιουργία ενός επιτυχημένου πλαισίου πολιτικής για την οικολογική καινοτομία. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα Cluster έχουν ως στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να επιταχυνθεί η καινοτομία σε καθιερωμένους τομείς της βιομηχανίας. Σε χώρες όπου υπάρχει μια καθιερωμένη οικολογική βιομηχανία, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ενσωμάτωση της οικολογικής καινοτομίας στον τομέα των οικολογικών βιομηχανιών, καθώς και στην ενσωμάτωση σχετικών πρακτικών στις παραδοσιακές βιομηχανίες. Αναφορικά με την Κροατία, η δημιουργία Cluster έχει γίνει ένα σημαντικό θέμα στο οικονομικό πεδίο και αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα Cluster επηρεάζουν τις εξαγωγές, την είσοδο σε νέες αγορές, την απασχόληση και δημιουργούν μια σταθερή προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ωστόσο, ως μια χώρα που βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της δημιουργίας πολιτικών για τα Cluster, η Κροατία αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο σε υψηλά, όσο και σε χαμηλότερα επίπεδα εφαρμογής. Έτσι, η σημασία έργων όπως το ClusterPoliSEE είναι πολύ μεγάλη. Προκειμένου οι ΜΜΕ να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, κυρίως μέσω των Cluster, είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι εξής βασικοί παράγοντες: ρύθμιση: αποτελεί μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικολογική καινοτομία και μεγάλες εταιρείες σε αυτές τις βιομηχανίες αντιμετωπίζουν συχνά ρυθμιστικές απαιτήσεις και τείνουν να ανταποκριθούν στους αυστηρότερους κανόνες πολύ πιο γρήγορα από ότι οι ΜΜΕ οι τιμές και η πρόσβαση σε υλικά: η περιορισμένη πρόσβαση σε υλικά και η αύξηση των τιμών παρέχει ένα σημαντικό κίνητρο για την αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως μέσω κοινών πρωτοβουλιών 7/9

8 δίκτυα: οι ΜΜΕ επισημαίνουν κυρίως την ανάγκη για καλή συνεργασία με τους επιχειρηματικούς τους εταίρους και καλή πρόσβαση σε εξωτερικές πληροφορίες και τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο ανάπτυξης της Περιφέρειας Istria έχοντας εντοπίσει ευκαιρίες στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας, εργάστηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός ευνοϊκού νομικού πλαισίου για την οικολογική παραγωγή στον τομέα της βιολογικής παραγωγής κρασιού. Η πιλοτική δράση συνέβαλε στην προώθηση και ευαισθητοποίηση των βιώσιμων και οικολογικά καινοτόμων μεθόδων παραγωγής στον κλάδο της οινοποίησης στην Περιφέρεια της Istria. Πολλοί ενδιαφερόμενοι, είτε παραγωγοί κρασιού ή περιφερειακοί φορείς χάραξης πολιτικής, ενημερώθηκαν σχετικά μέσω των ενεργειών της πιλοτικής εφαρμογής και αναμένεται ότι τα έως τώρα συμπεράσματα θα έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη μίας νέας περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής, στα μέτρα προτεραιότητας που σχετίζονται με την προώθηση των οικολογικών καινοτομιών στη γεωργία μέσω των Cluster και στη διευκόλυνση των διαδικασιών πιστοποίησης που συνδέονται με αυτές. Σχετικά με το έργο ClusterPoliSEE Το έργο ClusterPoliSEE εντάσσεται στον βασικό στόχο του προγράμματος South East Europe που αφορά τη βελτίωση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε επίπεδο Περιφερειών να ενισχύσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική για τα Cluster μέσω της απόκτησης σχετικής τεχνογνωσίας και της υλοποίησης σχετικών μηχανισμών. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο προς την ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης για τη προώθηση των Cluster σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι η καινοτομία, η Έρευνα & Ανάπτυξη, η βιωσιμότητα, η διεθνοποίηση, η χρηματοδότηση και η κατάρτιση. Η σύνθεση της εταιρικής σχέσης αποτελείται από φορείς από έντεκα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία), οι οποίοι συνθέτουν ένα τυπικό περιβάλλον Cluster καθώς συμμετέχουν Φορείς Περιφερειακής Ανάπτυξης με εστίαση στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για τα Cluster και σε περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας, Δημόσιοι φορείς υπεύθυνοι για την προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών και την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, Εθνικά ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, Δίκτυα cluster και φορείς προώθησης της επιχειρηματικότητας. 8/9

9 Αποτελέσματα του έργου Δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης πολιτικών για τα Cluster (www.clusterpolisees3.eu) Έντεκα εκθέσεις αξιολόγησης για κάθε συμμετέχουσα χώρα που αφορούν στον εντοπισμό του περιφερειακού δυναμικού καινοτομίας Έξι νέοι μηχανισμοί εκμάθησης πολιτικής και μια σειρά μέτρων πολιτικής, συστάσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης επιτυχημένων πολιτικών για τα cluster στη Ν.Α. Ευρώπη Ένα Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο πολιτικής και θεσμικής συμφωνίας για τη δημιουργία μιας Πρωτοβουλίας για τα Cluster στη Ν.Α. Ευρώπη. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του ClusterPoliSEE H πλατφόρμα στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών για τα cluster στην Ε.Ε. και στη Ν.Α. Ευρώπη μέσω της συνεργατικής μάθησης, της μεταφοράς καλών πρακτικών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής και ενδιαφερομένων μερών υποστηρίζοντας συστήματα μηχανισμών μάθησης. Η πλατφόρμα του έργου είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: Πληροφορίες Σύνταξης Επικεφαλής εταίρος Περιοχή Marche Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Υπεύθυνη Αρχή για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ Υπεύθυνος Τμήματος: Mauro Terzoni Tel Tel Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ακαδημίας Αθήνα T: F: E: 9/9

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Το Europe Direct είναι μια υπηρεσία που σας βοηθάει να βρείτε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Παρουσιάστηκε από: Bulgaria Economic Forum (BEF) Επωνυμία επιχείρησης Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Δελτίο Τύπου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα