ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ"

Transcript

1 Θπξίεο θαη Θύξηνη ΟΚΗΙΗΑ ΔΠΔΣΔΗΟΤ 28 ης ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 1940 ΑΛΣΗΛΑΤΑΡΥΟΤ ε.α. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 27 Οκτ 2011 Δάλ πηνζεηνύζακε ηηο πεξί εζληθώλ επεηείσλ απόςεηο κεξίδαο δηαλννπκέλσλ θαζώο θαη άιισλ απηναπνθαινύκελσλ «ζθεπηνκέλσλ» θαη «πξννδεπηηθώλ» πνιηηώλ, ηόηε ζα έπξεπε λα δερζνύκε όηη ζήκεξα παξηζηάκεζα ζε κία «αλνύζηα» θνηλσληθή ζπλάζξνηζε, κε «ελνριεηηθέο» θαη «επηθίλδπλεο» ηζηνξηθέο αλακνριεύζεηο, ελώ αύξην ζα παξαθνινπζήζνπκε «αληηεθπαηδεπηηθέο» καζεηηθέο παξειάζεηο θαη «δαπαλεξέο» ζηξαηησηηθέο παξειάζεηο πνπ απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ ιαό από ηα πξαγκαηηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη θαιιηεξγνύλ εζληθηζηηθά ιατθά αηζζήκαηα ηα νπνία δελ ζπλάδνπλ κε ην πλεύκα «θαιήο γεηηνλίαο», θαζώο θαη κε ηηο ζύγρξνλεο νηθνλνκνθεληξηθέο θαη παγθνζκηνπνηεκέλεο ηδέεο πεξί θξάηνπο. Νπδέλ ςεπδέζηεξν ηνπ ηζρπξηζκνύ απηνύ ν νπνίνο θαηά ηελ γλώκε κνπ, βαζίδεηαη ή ζε αθέιεηα ή ζε δόιν. Ν απνπξνζαλαηνιηζκόο, ε πνδεγέηεζε θαη ε ππνηαγή ελόο ιανύ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν αθνύ έρεη πξνεγνπκέλσο επηηεπρζεί ε ραιάξσζε ηεο εζλνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζώο θαη απώιεηα ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ηνπ, βαζηθά ζηνηρεία ηεο νπνίαο απνηεινύλ ε ηζηνξία θαη ε γιώζζα ηνπ. Ρα έζλε είηε αξέζεη ζε θάπνηνπο είηε όρη απνηεινύλ ηα δσληαλά θύηηαξα, αθόκε θαη ηνπ ζεκεξηλνύ δηεζλνύο πεξηβάιινληνο, ηεο παγθνζκηνπνηήζεσο. Έρεη εμ άιινπ απνδεηρζεί δηαρξνληθά όηη ηα ππεξεζληθά νηθνπκεληθά νξάκαηα θαη επηδηώμεηο αλεμαξηήησο πξνειεύζεσο (λενθηιειεύζεξεο, θνκκνπληζηηθήο, θαζηζηηθήο, λαδηζηηθήο ή θαη ζξεζθεπηηθήο θ.ιπ.), πξνέξρνληαη από ηηο εθάζηνηε θξαηνύζεο Κεγάιεο Γπλάκεηο νη νπνίεο επηδηώθνπλ ηελ γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή ή πνιηηηζηηθή ηνπο επέθηαζε, ζε βάξνο κηθξνηέξσλ εζλώλ. Ππλεπώο ηηο εζληθέο επεηείνπο ηηο δηαθπιάζζνπκε σο θόξε νθζαικνύ θαη δελ ηηο ραξίδνπκε ζε θαλέλα. Δβδνκήληα έλα έηε κεηά ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ Νθησβξίνπ ηνπ 1940, επξηζθόκεζα εδώ ζήκεξα γηα λα ζπκεζνύκε, πσο θζάζακε ζηα ηόηε πνιεκηθά γεγνλόηα, γηα λα ηηκήζνπκε ηελ γελεά απηή ησλ παηέξσλ θαη ησλ παππνύδσλ καο, λα εκπλεπζζνύκε θαη λα παξαδεηγκαηηζζνύκε από ηα θαηνξζώκαηά ηνπο, λα κάζνπκε από ηα ιάζε ηνπο, λα ζπγθξίλνπκε ην ηόηε κε ην ζήκεξα θαη λα ραξάμνπκε ηελ βέιηηζηε πνξεία γηα ην κέιινλ ησλ απνγόλσλ καο. Κεηά ηελ ιήμε ηνπ Α Ξ.Ξ., νη πέληε Ππλζήθεο Δηξήλεο (Βεξζαιιηώλ, Αγ. Γεξκαλνύ, Λετγύ, Ρξηαλόλ, Πεβξώλ), νη νπνίεο ππεγξάθεζαλ εληόο ησλ εηώλ , κε θπξηόηεξε απηήλ ησλ Βεξζαιιηώλ, εθύηεπζαλ ηνλ ζπόξν ηνπ Β Ξ.Ξ., αθνύ νη όξνη ηνπο, πνπ ππήξμαλ δπζβάζηαθηνη γηα ηνπο εηηεκέλνπο, πξνέβιεπαλ εδαθηθνύο δηακειηζκνύο ζηελ Δπξώπε, δεκηνπξγία λέσλ θξαηώλ, πνιιά ησλ νπνίσλ ήηαλ κε βηώζηκα ή κε ηερλεηά ζύλνξα. Πηνλ επεξρόκελν πόιεκν ζπλέβαιε επίζεο ε θόπσζε, ε καθαξηόηεο θαη ν ξνκαληηζκόο ηα νπνία δηαθαηείραλ ηνπο ληθεηέο ηνπ Α Ξ.Ξ.. Ζ νπηνπηθή δεκηνπξγία ηεο Θ.Ρ.Δ. απέηπρε ελ ηε γελέζεη ηεο. Ρα πξώηα αλεζπρεηηθά δείγκαηα όπσο ε άλνδνο ηνπ θαζηζκνύ ζηελ Ηηαιία θαη ηνπ λαδηζκνύ ζηελ Γεξκαλία, ε επεθηαηηθή πνιηηηθή Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο θαη Ηαπσλίαο ζηελ Δπξώπε, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή, αληηκεησπίζζεθαλ παζεηηθά κε όξνπο θαηεπλαζκνύ παξά απνηξνπήο. Ζ ηαπεηλσκέλε Γεξκαλία βξήθε ηνλ Αξρεγό ηεο ζην πξόζσπν ηνπ Σίηιεξ ν νπνίνο ην 1933, ππνζρέζεθε λα νδεγήζεη ηνλ γεξκαληθό ιαό όρη κόλν ζηελ αλάθηεζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ππεξεθάλεηαο ηνπ αιιά θαη ζηελ παγθόζκηα θπξηαξρία. Tν ηδενινγηθό ππόβαζξν ηνπ Λαδηζκνύ εληάζζεηαη ζηηο ιεγόκελεο «Κεζζηαληθέο» θνζκνζεσξίεο, θνηλό γλώξηζκα ησλ νπνίσλ είλαη ε άλεπ αλνρώλ θαη ελνρώλ επηδίσμε 1

2 επηβνιήο κίαο λνκνηειεηαθνύ ραξαθηήξνο δηεζλνύο ηάμεσο ησλ πξαγκάησλ, ε νπνία νπδέπνηε έρεη ππάξμεη επί γεο θαη επξίζθεηαη κόλν ζηα κπαιά ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηεο. Νη θνζκνζεσξίεο απηέο, σο γλσζηόλ, έρνπλ ζηνηρίζεη εθαηνκκύξηα ζύκαηα ζηνλ πιαλήηε καο. Θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1930, νη εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο. To 1933 o λαδηζκόο γίλεηαη θαζεζηώο ζηελ Γεξκαλία. Ρν θαινθαίξη ηνπ 1934 δνινθνλείηαη ν Απζηξηαθόο θαγθειιάξηνο Έλγθεικπεξη Ληόιθνπο από Απζηξηαθνύο λαδί. Ρνλ Κάξηην ηνπ 1935 νη Γεξκαλνί παξαβηάδνπλ ηελ ζπκθσλία ησλ Βξπμειιώλ θαη επαλαθέξνπλ ηελ ππνρξεσηηθή ζεηεία πνπ επηηξέπεη ηελ αύμεζε ησλ Δ.Γ. ζηηο άλδξεο. Ρνλ Νθηώβξην ηνπ 1935, νη Ηηαινί επηηίζεληαη ζηελ Αβεζζπλία θαη ηελ θαηαιακβάλνπλ ζε επηά κήλεο. Ζ εθθσθαληηθή παξαβίαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ Ινθάξλν ηνπ 1925, κε ηελ θαηάιεςε ηεο Οελαλίαο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα ηνλ Κάξηην ηνπ 1936, έιαβε ρώξα δίρσο αληίδξαζε. Ρνλ Ηνύιην ηνπ 1936 αξρίδεη ν αηκαηεξόο εκθύιηνο ζηελ Ηζπαλία, ν νπνίνο δηήξθεζε έσο ην 1939 κε λίθε ηνπ ζηξαηεγνύ Φξάλθν ν νπνίνο έιαβε βνήζεηα από ηελ Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Οσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία. Ρελ 1 ε Λνεκβξίνπ 1936 θεξύζζεηαη ν άμνλαο Βεξνιίλνπ Οώκεο. Ρνλ Κάξηην ηνπ 1937 ηα Γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηαιακβάλνπλ ηελ Απζηξία. Ζ ζπκθσλία ηνπ Κνλάρνπ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 1938, παξαρσξεί ζηελ Γεξκαλία νιόθιεξε ηελ πεξηθέξεηα ησλ Πνπδεηώλ ηεο Ρζερνζινβαθίαο. Ν Σίηιεξ ελ ηνύηνηο, θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ Ρζερνζινβαθία, έμη κήλεο αξγόηεξα. Ξαξάιιεια ε Ηαπσλία απνζύξεηαη από ηελ Θ.Ρ.Δ. θαη ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη ζηελ ρεξζαία Άπσ Αλαηνιή. Ρνλ Απξίιην ηνπ 1939 νη Ηηαινί εηζβάινπλ ζηελ Αιβαλία θαη ηελ θαηαιακβάλνπλ ρσξίο αληίζηαζε. Ρνλ Αύγνπζην ηνπ 1939, έθπιεθηε ε θνηλή γλώκε πιεξνθνξείηαη ηελ ππνγξαθή ζπκθώλνπ κε επηζέζεσο κεηαμύ Γεξκαλίαο θαη Πνβηεηηθήο Δλώζεσο, ην νπνίν πεξηείρε κπζηηθνύο όξνπο πνπ αθνξνύζαλ ηελ Ξνισλία, ηελ Φηλιαλδία θαη ηα Βαιηηθά θξάηε. Ρελ 1 ε Πεπηεκβξίνπ 1939 ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα εηζβάιινπλ ζηελ Ξνισλία θαη πξνζαξηνύλ ην Γάληζηρ. Ν Β Ξ.Ξ. άξρηδε. Ρν θαινθαίξη ηνπ 1940, βξήθε ηνλ άμνλα λα επηθξαηεί παληνύ. Δθηόο από ηα θξάηε πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε Γεξκαλία είρε θαηαιάβεη ηελ Λνξβεγία, ην Βέιγην, ηελ Νιιαλδία, ην Ινπμεκβνύξγν θαη ηελ Γαιιία, ηξέπνληαο ηνπο Άγγινπο ζε θπγή ζηελ Γνπλθέξθε. Ρνλ Ηνύλην 1940, ν Κνπζνιίλη θνβνύκελνο ηελ ηαρεία ιήμε ηνπ πνιέκνπ, θεξύζζεη ηνλ πόιεκν ζηελ Αγγιία θαη ηελ θαηαξξένπζα Γαιιία. Πηελ Αθξηθή νη Ηηαινί πίεδαλ ηνπο Βξεηαλνύο, ε Βξεηαληθή Πνκαιία είρε θαηαιεθζεί θαη ζηα ζύλνξα Αβεζζπλίαο θαη Αγγιναηγππηηαθνύ Πνπδάλ νη Ηηαινί είραλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο. Νη Ζ.Ξ.Α. θαη Δ.Π.Π.Γ. ήηαλ αθόκε νπδέηεξεο. Ν Κνπζνιίλη νξακαηηδόηαλ κία ηζρπξή Ηηαιία, εκπλένπζα δένο θαη ζεβαζκό, κε ξπζκηζηηθό ξόιν ζηελ Δπξώπε θαη κε επέθηαζε ησλ θηήζεώλ ηεο ζηελ Αθξηθή, ηα Βαιθάληα θαη ηελ Α. Κεζόγεην. Γείγκαηα ησλ βιέςεσλ απηώλ θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε ππήξμαλ, ε θαηάιεςε ηεο Γσδεθαλήζνπ, ε πνιηηηθή δηείζδπζε ζηελ Αιβαλία, ν βνκβαξδηζκόο ηεο Θέξθπξαο σο αληίπνηλα ελόο εγθιήκαηνο πνπ είραλ δηαπξάμεη νη ίδηνη νη Ηηαινί θαη ε δηεθδίθεζε αθόκε θαη ηεο Πκύξλεο, δίρσο λα ππάξρεη ηέηνην δηθαίσκα. Κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Β Ξ.Ξ. θαη παξά ηηο δειώζεηο πεξί ζεβαζκνύ ηεο αθεξαηόηεηνο ηεο Διιάδνο, ε Ηηαιία πξνέβε ζε ζεηξά επηζήκσλ θαηεγνξηώλ θαη ζηξαηησηηθώλ πξνθιήζεσλ κε απνθνξύθσκα ηελ άλαλδξε θαη ηηακή βύζηζε ηνπ Δπδξόκνπ «ΔΙΙΖ», επξηζθνκέλνπ ζηελ Ρήλν, ηνλ Γεθαπεληαύγνπζην, γηα απόδνζε ηηκώλ θαηά ηελ επέηεην θνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ. Ζ ηνξπηιιηθή απηή επίζεζε θαηά ηνπ «ΔΙΙΖ» από ην ηηαιηθό /Β «DELFINO», πξνεθάιεζε ηελ απώιεηα νθηώ αλδξώλ, ηνλ ηξαπκαηηζκό 26 θαη ηελ νξγή νιόθιεξνπ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Θαηά ηελ πεξίνδν απηή ε ρώξα καο δελ αλέκελε νπζηαζηηθή βνήζεηα, αθνύ νη εγγπήζεηο ησλ Γπηηθώλ ζπκκάρσλ δελ θαζόξηδαλ ζπγθεθξηκέλα ην είδνο, ηελ έθηαζε θαη ην ρξόλν ηεο βνήζεηαο, ελώ ηα ζύκθσλα ησλ εηώλ 1933 θαη 1938 κε ηελ Ρνπξθία, 2

3 θαζώο θαη ην Βαιθαληθό Πύκθσλν Ππλελλνήζεσο ηνπ 1934, δελ εθάιππηαλ ζηξαηησηηθά ηελ πεξίπησζε ηηαιηθήο επηζέζεσο θαηά ηεο Διιάδνο. Θαηά ηελ πξνεγεζείζα 20εηία, ε ρώξα καο πξνζπαζνύζε λα νξγαλσζεί θαη λα αλνξζσζεί από ηα εξείπηα ηνπ Α Ξ.Ξ. θαη ηεο Κηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο. Άκεζε επίιπζε δεηνύζαλ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ελζσκαηώζεσο ελάκηζη πεξίπνπ εθαηνκκπξίνπ νκνγελώλ πξνζθύγσλ από ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηελ Κ. Αζία, ε αλαζπγθξόηεζε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε νκαινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηαζηάζεσο. Θαηά ηελ ηεηξαεηία , ε θπβέξλεζε Κεηαμά έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην εμνπιηζηηθό πξόγξακκα ηεο ρώξαο, δηαζέηνληαο πηζηώζεηο ύςνπο 15.7 δηο δξαρκώλ, δειαδή πνζό ππέξ πεληαπιάζην ησλ δηαηεζέλησλ θαηά ηελ πξνεγεζείζα δσδεθαεηία , ύςνπο 3 δηο δξαρκώλ. Γόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ νρύξσζε ησλ ζπλόξσλ θαη ηδηαίηεξα ζηα Διιελν-Βνπιγαξηθά ζύλνξα. Ζ πεξίθεκε νρπξσκαηηθή «γξακκή Κεηαμά», ζπλνιηθνύ κήθνπο 300 ρικ., πνπ πξνθαιεί ηνλ ζαπκαζκό αθόκε θαη ζήκεξα, ζπλεηειέζζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ( ). Ξαξάιιεια νινθιεξώζεθε πιεηάδα έξγσλ εθζηξαηείαο ζε νιόθιεξε ηελ Α. Καθεδνλία θαη ηελ Θξάθε. πήξμε επίζεο κέξηκλα ηόζν γηα ηνλ πιήξε εμνπιηζκό ησλ επηπιένλ δπλάκεσλ επηζηξαηεύζεσο, όζν θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθώλ απνζεκάησλ ηξνθίκσλ, πγξώλ θαπζίκσλ θαη ππξνκαρηθώλ γηα νιόθιεξν ην ζηξάηεπκα. Ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Αιβαλίαο από ηελ Ηηαιία, ζπλερίζζεθε κε γνξγό ξπζκό, από ειιεληθήο πιεπξάο, ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ έξγσλ εδάθνπο ζηελ ειιελναιβαληθή κεζόξην, εληζρύζεθαλ ηα ζηξαηεύκαηα ζηελ πεξηνρή απηή θαη εμνπιίζζεθαλ κε αληηαεξνπνξηθά θαη αληηαξκαηηθά κέζα. Νη πεληρξνί νηθνλνκηθνί πόξνη ηνπ θξάηνπο θαη ε πξνηεξαηόηεηα πνπ δόζεθε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρεξζαίσλ ζπλόξσλ, δελ επέηξεςαλ ζεκαληηθή αύμεζε ησλ λαπηηθώλ δπλάκεσλ. Δλ ηνύηνηο ην 1936 εηέζε παξαγγειία ηεζζάξσλ Α/Ρ ζηελ Αγγιία, εθ ησλ νπνίσλ παξειήθζεζαλ ηα δύν ζηηο αξρέο ηνπ Δπξόθεηην γηα ηα άξηζηα Αληηηνξπηιιηθά, «Β. ΓΔΩΟΓΗΝΠ» θαη «Β. ΝΙΓΑ». Ρν 1938 παξειήθζεζαλ από ηελ Βξεηαλία ηέζζεξα λαξθαιηεπηηθά/λαξθνζεηηθά. Ξαξάιιεια αλειήθζε εληαηηθή κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε, εθπαίδεπζε θαη άζθεζε ηνπ Πηόινπ, ελώ εζηξάθε ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ζηελ νρύξσζε αθηώλ θαη λήζσλ, θαη ζηελ δεκηνπξγία αζθαιώλ εζσηεξηθώλ ζαιαζζίσλ νδώλ θαη βάζεσλ, ηόζν γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ηεο ρώξαο, όζν θαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ εηδηθνύ βάξνπο ηεο Διιάδνο έλαληη ηεο ζπκκάρνπ Αγγιίαο. Θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ε θπβέξλεζε Κεηαμά αλέιαβε ηελ βειηίσζε ηεο νηθηξήο θαηαζηάζεσο, από πιεπξάο πιηθνύ, ηεο Ξνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Κέρξη ην ηέινο ηνπ 1939 παξειήθζεζαλ 128 Α/Φ Γηώμεσο Βνκβαξδηζκνύ, Πηξαηησηηθήο θαη Λαπηηθήο Ππλεξγαζίαο, θαζώο θαη 75 εθπαηδεπηηθά. Πε εξάλνπο ζηνπο νπνίνπο πξνέβε ε θπβέξλεζε ην 1935 θαη θπξίσο ην 1937, πξνο ηνλ ζθνπό απηό, ππήξμε πάλδεκε αληαπόθξηζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαζώο θαη ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο. Ξαξά ηελ νκνινγνπκέλσο ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εληζρύζεσο ησλ Δ.Γ., θαηά ηελ ηεηξαεηία , σο ήηαλ θπζηθό, νη παξακνλέο ηεο 28 εο 1940 εύξηζθαλ ηηο Ηηαιηθέο Δ.Γ. λα ππεξηεξνύλ ζεκαληηθά ηόζν ζε αξηζκνύο, όζν θαη ζε πνηόηεηα πιηθνύ. Πηα αιβαληθά ζύλνξα έιιελεο κε 40 ππξνβνιαξρίεο, ζα αληηκεηώπηδαλ Ηηαινύο, κε 135 ππξνβνιαξρίεο, 150 άξκαηα κάρεο, 18 ίιεο ηππηθνύ, 6 ηάγκαηα όικσλ θαη έλα ηάγκα πνιπβόισλ. Ν ειιεληθόο Πηόινο ζπλνιηθνύ εθηνπίζκαηνο ηλ. ζα αληηπαξαηίζεην κε ηνλ αληίζηνηρν ηηαιηθό, ζπλνιηθνύ εθηνπίζκαηνο ηλ. Έλα παιαηό ειιεληθό Θ/Θ, δέθα Α/Ρ θαη έμη /Β, έλαληη 8 ηηαιηθώλ Θ/Θ, 8 βαξέσλ θαηαδξνκηθώλ 26 ειαθξώλ θαηαδξνκηθώλ, 61 Α/Ρ θαη 119 /Β θαη όια θαιύηεξεο ηερλνινγίαο από ηα ειιεληθά. Ππλνιηθά 143 ειιεληθά αεξνζθάθε δηώμεσο, βνκβαξδηζκνύ θαη παξαηεξήζεσο, πεξηνξηζκέλσλ 3

4 δπλαηνηήησλ εηίζελην απέλαληη ζε 400 ηηαιηθά Α/Φ πξώηεο γξακκήο. Ζ ηηαιηθή αεξνπνξία δηέζεηε κεγάιν αξηζκό εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ γηα αλαπιήξσζε απσιεηώλ πνπ δηέζεηε πνιεκηθή εκπεηξία από ηηο επηρεηξήζεηο ζε Αβεζζπλία, Ηζπαλία θαη Β. Αθξηθή. Ρελ 15 ε Πεπηεκβξίνπ 1940, ν Ηηαιόο Ξξέζβεο εθόκηζε γξαπηή πξόηαζε πέληε ζεκείσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεην θαη ε αλαλέσζε ηνπ Διιελντηαιηθνύ ζπκθώλνπ θηιίαο πνπ είρε ππνγξαθεί ην 1928, κεηαμύ Βεληδέινπ θαη Κνπζνιίλη. Ν Κεηαμάο ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηηο ελδερόκελεο αληηδξάζεηο Αγγιίαο θαη Γαιιίαο, ερεηξίζζε ην ζέκα κε δηπισκαηηθή δεμηνηερλία, δελ αλαλέσζε ην ζύκθσλν θαη ηειηθώο εμεδόζε ζπκβηβαζηηθό θνηλό αλαθνηλσζέλ πεξί ακνηβαίαο απνζύξζεσο ησλ ζηξαηεπκάησλ από ηα αιβαληθά ζύλνξα θαηά 20 ρικ.. Ρηο πξώηεο πξστλέο ώξεο ηεο 28 εο Νθησβξίνπ 1940, ν Ηηαιόο Ξξέζβεο ζηελ Αζήλα Δκκαλνπέιε Γθξάηζη, επηζθέπηεηαη ηνλ Ξξσζππνπξγό ηεο Διιάδνο Ησάλλε Κεηαμά ζηελ νηθία ηνπ θαη ηνπ επηδίδεη ηειεζίγξαθν κε ην νπνίν ηνπ αλαθνηλώλεηαη όηη εληόο ηξηώλ σξώλ ηα ηηαιηθά ζηξαηεύκαηα ζα εηζβάινπλ ζην ειιεληθό έδαθνο, θαζηζηώληαο ηελ ρώξα καο ππεύζπλε γηα ηηο επηπηώζεηο εάλ απηή πξνέβαιε αληίζηαζε. Ρν πξόζρεκα ήηαλ ε δήζελ ειιεληθή παξαβίαζε ηεο νπδεηεξόηεηνο ηελ νπνία ηα ηηαιηθά ζηξαηεύκαηα ζα δηεζθάιηδαλ. Ν γελλαίνο Θπβεξλήηεο, απερώληαο πιήξσο ην ιατθό αίζζεκα, έδσζε αδίζηαθηα ηελ απάληεζε ηνπ ΝΣΗ, ε νπνία εξρόηαλ ζαλ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ «Κνιώλ Ιαβέ» ηνπ Ιεσλίδα, ηνπ «Νπ θεηζόκεζα ηεο δσήο εκώλ» ηνπ Θ. Ξαιαηνιόγνπ θαη ηνπ «Διεπζεξία ή Θάλαηνο» ηνπ Ν πεπεηξακέλνο Ξξσζππνπξγόο κε ηελ βαζεηά επηηειηθή ηνπ κόξθσζε δελ αληέδξαζε παξνξκεηηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά ή ππό ηελ πίεζε θάπνησλ παξαγόλησλ. Όπσο αλαθέξεη ε «Έθζεζε επί ηεο Γξάζεσο ηνπ Βαζηιηθνύ Λαπηηθνύ θαηά ηνλ Ξόιεκν », ν Κεηαμάο είρε επηιέμεη ηελ πιεπξά κε ηελ νπνία ζα ζπκκαρνύζε ε ρώξα καο από ην 1936, όηαλ ζε ζρεηηθή εξώηεζε ηνπ ηόηε Α/ΓΔΛ Αληηλαπάξρνπ Νηθνλόκνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα εκπηζηεπηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Αλσηάηνπ Λαπηηθνύ Ππκβνπιίνπ, απηόο δηεπθξίληζε όηη εθ όζνλ ε Διιάο εκπιαθεί ζηελ δηαθαηλνκέλε ζύξξαμε κεηαμύ ηνπ Αγγιηθνύ θαη Γεξκαληθνύ ζπγθξνηήκαηνο, ε ζέζε ηεο είλαη ζην πιεπξό ηεο Αγγιίαο. Ζ έληαμε ηεο Διιάδνο ζην ίδην ζηξαηόπεδν κε ηελ εθάζηνηε κεγαιπηέξα λαπηηθή δύλακε ηεο Κεζνγείνπ, απνηεινύζε πάγηα επηδίσμε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο. Ζ είδεζε ηνπ πνιέκνπ ζεκαηνδόηεζε ηελ αξρή ηνπ ζαύκαηνο ηνπ Ν ελζνπζηαζκόο ηνπ θόζκνπ κεηεηξάπε ζε παξαιήξεκα θαη πάλδεκε κέζε, αλ θαη γλώξηδε όηη, δίρσο νπζηαζηηθή εμσηεξηθή βνήζεηα, ζα αλακεηξεζεί κε κία κεγάιε δύλακε. Ζ ιατθή καλία ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ πόιεκν απηό, ηνλ νπνίν δελ πξνεθάιεζε ε ρώξα καο, είρε λα θάλεη κε ηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηα ελόο ππεξήθαλνπ έζλνπο. Ν ιαόο γλώξηδε όηη ε εηξήλε είλαη ζεκαληηθό αγαζό εθ όζνλ όκσο δελ παξαβηάδεηαη ε ειεπζεξία θαη ε αθεξαηόηεηα ηεο ρώξαο. Ν αηνκηθηζκόο θαη ε γθξίληα έδσζαλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ ππέξβαζε, ην θηιόηηκν, ην πείζκα, ηελ αδειθνζύλε θαη ηελ ιεβεληηά. Ν ιαόο δελ αξθέζζεθε ζηηο ελζνπζηώδεηο δηαδειώζεηο αιιά πξόζπκα νη άλδξεο έηξεμαλ ζην κέησπν, πξόζπκα νη επεηξώηηζζεο αλέβαηλαλ ζηα ρηνληζκέλα βνπλά, κεηαθέξνληαο ζηηο πιάηεο ηνπο ππξνκαρηθά θαη εθόδηα γηα ηνλ ζηξαηό, πξόζπκα άιιεο γπλαίθεο πξνζέθεξαλ εζεινληηθή εξγαζία θαη κε πιήξε ζπλείδεζε ησλ ηζηνξηθώλ εθείλσλ ζηηγκώλ αληαπνθξίζεθε ν θόζκνο ηεο δηαλόεζεο, ν θόζκνο ηεο ηέρλεο θαζώο θαη ηα Κ.Κ.Δ.. Ζ ηηαιηθή πξνέιαζε ζηακαηά ζηελ ζηελή δίνδν κεηαμύ Θαιπαθίνπ θαη Γξακπάιαο. Ρν Γ.Δ.Π. δελ πεξηκέλεη λίθεο ηεο 8 εο Κεξαξρίαο θαη ηελ πξνηξέπεη λα ζώζεη ηελ ηηκή ησλ ειιεληθώλ όπισλ αιιά ν Κέξαξρνο Σαξ. Θαηζηκήηξνο δηαβεβαηώλεη κε απηνπεπνίζεζε ηνλ Α/ΓΔΠ όηη νη Ηηαινί δελ ζα πεξάζνπλ. Θαη δελ πέξαζαλ. Όιεο νη απαλσηέο γεληθέο επηζέζεηο ησλ Ηηαιώλ, κέρξη ηηο αξρέο Λνεκβξίνπ, απνηπγράλνπλ. 4

5 Ν Κνπζνιίλη αλαβάιεη ηελ απόβαζε ηεο Κεξαξρίαο «Κπάξη» ζηελ Θέξθπξα θαη ηελ κεηαθέξεη ζηελ Αιβαλία. Ν Ππληαγκαηάξρεο Γαβάθεο επηθεθαιήο ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο Ξίλδνπ, κε 2000 άλδξεο, θαζειώλεη ηηο άλδξεο επηιέθησλ ηεο πεξίθεκεο Κεξαξρίαο Αιπηληζηώλ «Ρδνύιηα» θαη ηελ 1 ε Λνεκβξίνπ, όηαλ ιακβάλεη ηηο πξώηεο εληζρύζεηο, δηελεξγεί επηηπρή αληεπίζεζε, ε νπνία ζπλερίζζεθε παξά ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ ηδίνπ θαη απεηέιεζε ηελ πξώηε λίθε θαηά ηνπ Άμνλα επί επξσπατθνύ εδάθνπο. Από ηηο 18 Λνεκβξίνπ ν ειιεληθόο ζηξαηόο αληεπηηίζεηαη, εθδηώθεη ηνπο ηηαινύο από ην πάηξην έδαθνο, κε ηελ μηθνιόγρε θαη ηελ θξαπγή «αέξα» θαη πξνειαύλεη ζηελ Β. Ήπεηξν, απειεπζεξώλνληαο ηελ Θνξπηζά, ην Ξόγξαδεηο, ην Γέιβηλν, ηνπο Αγ. Παξάληα, ην Αξγπξόθαζηξν θαη ηελ Σεηκάξα. Ρηο πξώηεο εκέξεο ηνπ Καξηίνπ μεθηλά ε κεγάιε εαξηλή ηηαιηθή επίζεζε ε νπνία πξνεηνηκαδόηαλ από ηνλ Ηαλνπάξην κε πνιιέο θαη μεθνύξαζηεο δπλάκεηο, ε νπνία όκσο ζβήλεη άδνμα ζηηο 26 Καξηίνπ. Κεηαμύ πνιιώλ πξάμεσλ εξστζκνύ, εθεί γξάθεηαη, κε άθζνλν αίκα, ν ζξύινο ηνπ πςώκαηνο 731. Γέθα εκέξεο αξγόηεξα ν Σίηιεξ ζα αλειάκβαλε δξάζε. Δλ ησ κεηαμύ ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ πέζαλε ν Ησάλλεο Κεηαμάο θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν Αιέμαλδξνο Θνξπδήο. Ζ είζνδνο ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Βνπιγαξία ηελ 2 α Καξηίνπ ηνπ 1941, σζεί ηελ Αγγιία λα απνζηείιεη κηθξέο δπλάκεηο εληζρύζεσο, κε ζθνπό ηελ θαζπζηέξεζε ηεο επηθείκελεο γεξκαληθήο εηζβνιήο. Ρελ 6 ε Απξηιίνπ 1941 ε Γεξκαλία επηηίζεηαη ηαπηόρξνλα ζε Γηνπγθνζιαβία θαη Διιάδα. Έρεη πξνεγεζεί ην δεύηεξν πεξήθαλν «ΝΣΗ» ηνπ λένπ Ξξσζππνπξγνύ, ην μεκέξσκα ηεο ίδηαο εκέξαο. Δπάλσ από ηα ειιεληθά νρπξά 800 γεξκαληθά Α/Φ ζθνξπίδνπλ ηνλ ζάλαην, ελώ νη γεξκαληθέο Κεξαξρίεο, κε άξκαηα κάρεο πνπ εθνξκνύλ γηα λα θαηαιάβνπλ ηα νρπξά θαζειώλνληαη. Ρξία κεξόλπθηα πνιέκνπ ήηαλ αξθεηά γηα λα θαηαλνήζνπλ νη Γεξκαλνί, γηα πνηό ιόγν ληθήζεθαλ νη Ηηαινί ζηελ Αιβαλία. Ζ ιύζε γηα ηνπο Γεξκαλνύο δόζεθε από ηελ θαηαξξένπζα Γηνπγθνζιαβία, από όπνπ ε 2 α κεξαξρία Ξάληζεξ, πέξαζε ηα ζύλνξα θαη έθζαζε ζηελ Θεζζαινλίθε. Δίλαη γλσζηέο νη πξσηόγλσξεο ηηκέο πνπ απέδσζαλ νη έθπιεθηνη θαη εληππσζηαζκέλνη Γεξκαλνί ζηνπο καρεηέο ησλ νρπξώλ νη νπνίνη δελ ληθήζεθαλ αιιά απερώξεζαλ. Δλώ ην κέησπν πιένλ θαηέξξεε, ν Ξξσζππνπξγόο Α. Θνξπδήο απηνθηνλνύζε θαη ζηηο 27 Απξηιίνπ νη Γεξκαλνί εηζήξρνλην ζηελ Αζήλα. Ζ θαηάιεςε ηεο Θξήηεο ήηαλ επηβεβιεκέλε γηα ηνπο Γεξκαλνύο, ιόγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό δηέζεζαλ πεξί ηηο άλδξεο, από ηελ αθξόθξεκα ησλ Δ.Γ., 1370 αεξνπιάλα θαη 70 πινία, ζε κία αεξαπνβαηηθή επηρείξεζε πξσηόγλσξε γηα ηα παγθόζκηα ρξνληθά. Ρελ άκπλα ηεο λήζνπ είραλ αλαιάβεη Βξεηαλνί, Έιιελεο θαη ν γελλαίνο πιεζπζκόο ηεο. Ν νπιηζκόο θαη ηα εθόδηα ηεο λήζνπ ήηαλ αλεπαξθή. Νη επηρεηξήζεηο δηήξθεζαλ από ηελ 20 ε έσο ηελ 29 ε Καΐνπ θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ κία πύξξεηα λίθε ησλ Γεξκαλώλ, ιόγσ ησλ ηεξαζηίσλ απσιεηώλ ηνπο. Θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ν ειιεληθόο ζηόινο θξάηεζε αλνηθηέο ηηο ζαιάζζηεο γξακκέο επηθνηλσλίαο, εμαζθαιίδνληαο ηηο κεηαθνξέο. Δπηηπγράλνληαο ζην δπζρεξέο αιιά νπζηαζηηθό απηό έξγν, θαηέζηε δπλαηή ε έγθαηξε πξνώζεζε ζην κέησπν νιόθιεξνπ ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνύ ζηξαηεπκάησλ, δώσλ, ππξνκαρηθώλ θαη εθνδίσλ. Ρα Α/Ρ βνκβάξδηζαλ ερζξηθέο ζέζεηο απέλαληη ηεο Θέξθπξαο θαη δηελήξγεζαλ ηξεηο επηδξνκέο ζηελ Αδξηαηηθή. Ρα /Β καο, πξνζέβαιαλ επηηπρώο ερζξηθά πινία πνπ κεηέθεξαλ εθόδηα ζηνλ ηηαιηθό ζηξαηό ζηελ Αιβαλία. Κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο ρώξαο καο, ν αγώλαο δελ ζηακαηά. Νξγαλώλνληαη νκάδεο αληηζηάζεσο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ελώ Έιιελεο ηνπ Πηξαηνύ Μεξάο θαη ηεο Ξνιεκηθήο Αεξνπνξίαο κάρνληαη ζηελ Κ. Αλαηνιή. Ζ ειιεληθή ζεκαία εμαθνινπζεί λα θπκαηίδεη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Β Ξ.Ξ., ζηνπο ηζηνύο ησλ πινίσλ ηνπ Πηόινπ. Κε θύξηα βάζε ηελ Αιεμάλδξεηα, ηα ειιεληθά πνιεκηθά πινία δξνπλ από ηνλ Ηλδηθό 5

6 θαη ηελ Κεζόγεην, κέρξη ηνλ Αηιαληηθό, αλαιακβάλνληαο απνζηνιέο καδί κε ηα ζπκκαρηθά πινία. Θύξηα έξγα ηνπ Πηόινπ καο, νη ζπλνδείεο λενπνκπώλ, επηδξνκηθέο ελέξγεηεο, ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ ηνπ Π.Μ. θαη επηζεηηθέο πεξηπνιίεο /Β. Διιεληθά Ξνιεκηθά Ξινία έδξαζαλ ζηελ κάρε ηνπ Αηιαληηθνύ θαη έιαβαλ κέξνο ζηηο απνβάζεηο ηεο Πηθειίαο, ηνπ Άληδην θαη ηεο Λνξκαλδίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ην 1943, επί 41 ζπλνιηθά πνιεκηθώλ ζπκκαρηθώλ πινίσλ ζηελ Κεζόγεην, ηα 27 ήηαλ Αγγιηθά, ηα 11 ειιεληθά θαη κόλν 3 γαιιηθά. Θα ρξεηαδόηαλ ηδηαίηεξε δηάιεμε γηα λα πεξηγξαθνύλ νη άζινη θαη νη ζπζίεο ησλ ειιεληθώλ πιεξσκάησλ, πνπ αλύςσζαλ ην εζηθό ηνπ ιανύ καο θαη έηπραλ ηεο αλαγλσξίζεσο θίισλ θαη ερζξώλ. Ζ δξάζε πινίσλ όπσο ησλ Α/Ρ Β. ΝΙΓΑ θαη ΑΓΟΗΑΠ, ησλ /Β ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΖΠ, ΞΟΩΡΔΠ, ΓΙΑΘΝΠ, ΡΟΗΡΩΛ, ΛΖΟΔΠ θαη ΘΑΡΠΩΛΖΠ θαζώο θαη πνιιώλ άιισλ πινίσλ, πξνθαιεί ζπγθίλεζε θαη παξαδεηγκαηίδεη ηηο επεξρόκελεο γελεέο. Βαξηέο νη απώιεηεο θαη ν θόξνο αίκαηνο. Δράζεθαλ 14 πνιεκηθά πινία, 9 επίηαθηα θαη 706 άλδξεο. Κία παξάκεηξν ηζρύνο πνπ πνηέ δελ πξέπεη λα ιεζκνλνύκε απεηέιεζε ην Δκπνξηθό Λαπηηθό καο ηνπ νπνίνπ ε ζπκβνιή ζηνλ ζπκκαρηθό αγώλα θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ κάρε ηνπ Αηιαληηθνύ γηα ηελ εμαζθάιηζε εθνδίσλ από Ακεξηθή πξνο Δπξώπε, ππήξμε ηεξάζηηα. Ππλνιηθά εράζεζαλ 434 εκπνξηθά πινία, δειαδή ην 10% ησλ ζπλνιηθώλ ζπκκαρηθώλ απσιεηώλ. Κε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ νη Ηηαινί βνκβάξδηζαλ κεγάια αζηηθά θέληξα θαζώο θαη ζεκεία ζηξαηεγηθνύ ελδηαθέξνληνο κε πησρά απνηειέζκαηα αιιά κε κεγάιεο απώιεηεο ακάρσλ. Ζ κηθξή καο αεξνπνξία, αληηκεησπίδνληαο πιεζώξα ιεηηνπξγηθώλ θαη ηερληθώλ πξνβιεκάησλ, αληαπέδσζε κε επηηπρείο βνκβαξδηζκνύο ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο Θνξπηζάο, ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ηνπ Απιώλα, θαζώο θαη κε απνηειεζκαηηθέο επηζέζεηο θαηά ηηαιηθώλ ζηξαηεπκάησλ. Αξγόηεξα ηελ πξνζπάζεηα ησλ ειιήλσλ πηιόησλ ελίζρπζε θαη ε παξνπζία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ Α/Φ ηεο RAF. Νη αεξνκαρίεο ησλ πηιόησλ καο είλαη αδηάθνπεο, εθηεινύληαη κε πείζκα θαη απηνζπζία, νξηζκέλεο δε εμ απηώλ, όπσο ε πεξίπησζε ηνπ πνζκελαγνύ Καξίλνπ Κεηξαιέμε, θζάλνπλ ζηα όξηα ηνπ ζξύινπ. Ζ Διιάο είλαη ε κνλαδηθή ρώξα πνπ αλαγθάζζεθε λα αληηκεησπίζεη ηνπο ζηξαηνύο ηεζζάξσλ ρσξώλ δει. ηεο Ηηαιίαο, Αιβαλίαο, Γεξκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο αληηζηεθόκελε επί 216 εκέξεο, όηαλ ε ακέζσο επόκελε κεγαιύηεξε δηάξθεηα αληηζηάζεσο ήηαλ νη 61 εκέξεο ηεο Λνξβεγίαο. Νη λεθξνί Έιιελεο ησλ Δ.Γ. αλήιζαλ ζε θαη νη ηξαπκαηίεο ζε Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηεηξαπιήο θαηνρήο, νη αξηζκνί ησλ εθηειέζεσλ από ηα θαηνρηθά ζηξαηεύκαηα έρνπλ σο εμήο: - Νη Αιβαλνί: Νη Ηηαινί: Νη Βνύιγαξνη: Νη Γεξκαλνί: Νη ζπλνιηθέο απώιεηεο ζε πνζνζηό επί ηνπ πιεζπζκνύ (εθηειέζεηο, θαθνπρίεο, κάρεο) αλήιζαλ γηα ηνπο Έιιελεο ζην 10% ( ), όηαλ γηα ηελ Δ.Π.Π.Γ. ήηαλ 2.8%, ηελ Νιιαλδία 2.2%, ηελ Γαιιία 2%, ηελ Ξνισλία 1.8%, ηελ Γηνπγθνζιαβία 1.7% θαη ην Βέιγην 1.5%. Γηα λα κελ λνκηζζεί όηη ν εζληθόο ελζνπζηαζκόο νδεγεί ζε ππνθεηκεληθέο θξίζεηο, αξθεί λα δηαβάζεηε κεξηθέο ελδεηθηηθέο δειώζεηο μέλσλ εγεηώλ, ερζξώλ θαη θίισλ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο πνπ ειάβαηε γηα ηελ ζεκεξηλή ηειεηή. Θνηλόο ηόπνο ησλ δειώζεσλ απηώλ θαζώο θαη πνιιώλ άιισλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ είλαη όηη ε επηάκελε ειιεληθή αληίζηαζε ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ έθβαζε ηνπ Β Ξ.Ξ. Δίλαη βέβαην όηη ε Διιάο δελ έιαβε όζα εδηθαηνύην αλαιόγσο ηεο πξνζθνξάο ηεο, κε ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ. Ρα ζιηβεξά γεγνλόηα ηεο ζηάζεσο νξηζκέλσλ κνλάδσλ ζηε Κ. 6

7 Αλαηνιή θαη ηα επαθνινπζήζαληα γεγνλόηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, απεηέιεζαλ δηθαηνινγία γηα ηνπο ζπκκάρνπο ώζηε λα παξαρσξήζνπλ κόλν ηα ειιεληθά Γσδεθάλεζα, ελώ νη αδειθνί καο ζηελ Θύπξν θαη ηελ Β. Ήπεηξν δελ ελώζεζαλ κε ηελ κεηέξα παηξίδα. Ρν λέν παγθόζκην ζθεληθό δηακνξθώζεθε αλαιόγσο ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Κ. Γπλάκεσλ. Δβδνκήληα έλα ρξόληα κεηά ε Διιάδα βηώλεη ηηο ηξέρνπζεο ζνβαξέο θαη ζύλζεηεο πξνθιήζεηο, ζεκαληηθόηεξε ησλ νπνίσλ ε βαζεηά νηθνλνκηθή θξίζε, κε δηαθύβεπκα ηα δσηηθά ηεο ζπκθέξνληα. Ρν Γηεζλέο Πύζηεκα, κεηά ηελ ζύληνκε πεξίνδν κνλνπνιηθόηεηαο ππό ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ Ζ.Ξ.Α., δηαλύεη κεηαβαηηθή πεξίνδν κεηαηξεπόκελν ζηαδηαθά ζε πνιππνιηθό. Πε κεηαβαηηθέο πεξηόδνπο όπσο απηή απμάλεηαη ε αζηάζεηα θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνύζεηο. Ρελ ζύγρπζε γηα ην κέιινλ επηηείλνπλ νη επηπηώζεηο ηεο παγθνζκηνπνηήζεσο, ε παγθόζκηα δεκνγξαθηθή έθξεμε, ε κείσζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ε εθζεηηθή αύμεζε ζηελ δήηεζε ελέξγεηαο, ε αληζνκέξεηα ηνπ παξαγνκέλνπ πινύηνπ, ε αύμεζε ησλ εμνπιηζκώλ, ε δηαζπνξά Ν.Κ.Θ., ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε καδηθή κεηαλάζηεπζε, ε ηξνκνθξαηία θαη ε κε ηαρείο ξπζκνύο επηηεινύκελε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ Δ.Δ., κέινο ηεο νπνίαο απνηειεί ε ρώξα καο, παξά ην ζεκαληηθό εκπνξηθό θαη ηερλνινγηθό εηδηθό βάξνο ηεο, δελ δηαδξακαηίδεη αλάινγν ξόιν ζηα δηεζλή δξώκελα, δεδνκέλνπ όηη ζηεξείηαη νπζηαζηηθά θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη άκπλαο, ελώ ε επξσπατθή δηαθξαηηθή αιιειεγγύε είλαη ππνηππώδεο. Ζ δηεύξπλζε ηεο Δπξώπεο επηηειείηαη, ρσξίο πξνθαζνξηζκέλα γεσγξαθηθά, ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά θξηηήξηα, ελώ ε εμάξηεζή ηεο ζε θπζηθνύο πόξνπο πεξηνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο. Ξαξάιιεια αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο αιιά θαη θνηλσληθά ιόγσ ηνπ γεξάζθνληνο πιεζπζκνύ ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αζξόα κεηαλάζηεπζε αλαθνκνίσησλ καδώλ. Ζ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ρώξαο καο είλαη από ηηο πιένλ αζηαζείο ηνπ πιαλήηνπ. Πην ηδηαίηεξα ξεπζηό πεξηβάιινλ ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ, νη Ζ.Ξ.Α. πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θξάηε δνξπθόξνπο, όπσο ηα Πθόπηα, ην Θόζζνβν, ε Αιβαλία θαη ε Βνζλία, ελώ δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη ηα ζπκθέξνληα θαη άιισλ Γπηηθώλ ρσξώλ, θαζώο θαη ηεο Οσζίαο ζηελ πεξηνρή. Πηελ ξεπζηόηεηα απηή έρνπλ πξνζηεζεί θαη άιιεο αζηαζείο παξάκεηξνη, όπσο νη ελεξγεηαθνί πόξνη, ελεξγεηαθνί θαη νδηθνί άμνλεο, ε ρξήζε δηαζπλνξηαθώλ πδάησλ θ.ιπ.. Ζ δηαρξνληθά ηεξάζηηα ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, απμάλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν ζηηο κέξεο καο γηα ελεξγεηαθνύο θαη γεσπνιηηηθνύο ιόγνπο. Γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο, ππό ην θσο ηεο ιεγνκέλεο «αξαβηθήο αλνίμεσο», ηεο απηνθξαηνξηθνύ ηύπνπ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Ρνπξθίαο, ησλ πνιύπινθσλ ζρέζεσλ κεηαμύ Ζ.Ξ.Α. Ηζξαήι Ρνπξθίαο Αξάβσλ Δ.Δ. θαη κε αθνξκή ηα ππνζαιάζζηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Α. Κεζνγείνπ, βηώλνπκε όινη ζηηο κέξεο καο, ηελ εμέιημε κίαο ζύλζεηεο θξίζεσο ζηελ πεξηνρή απηή, κε άκεζε επίδξαζε ζηα εζληθά καο ζπκθέξνληα. Νη εμειίμεηο απηέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο επεξεάδνπλ ηελ ρώξα καο πνπ επξίζθεηαη κεηαμύ Δπξώπεο, Αζίαο θαη Αθξηθήο. Δλώ δελ ππάξρεη άκεζε ζηξαηησηηθή απεηιή από Βνξξά, ππάξρνπλ θαλεξέο αιιά θαη ππνβόζθνπζεο αιπηξσηηθέο βιέςεηο, νη νπνίεο κάιηζηα ελζαξξύλνληαη από εμσηεξηθέο δπλάκεηο θαη παξάιιεια ην ζηξαηησηηθνπνιηηηθό ζθεληθό ζην Ηόλην αιιάδεη. Ζ κόλε ζηξαηησηηθή απεηιή πξνέξρεηαη από ηελ Ρνπξθία ε νπνία πιεξνί επ αθξηβώο ηνλ νξηζκό ηεο απεηιήο, δεδνκέλνπ όηη νη πεξηθεξεηαθέο επεθηαηηθέο θηινδνμίεο ηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ θπξηαξρηθνύο καο ρώξνπο, ηνπο νπνίνπο δηεθδηθεί κε απεξίθξαζηεο πνιηηηθέο δειώζεηο θαζώο θαη κε πξνθιεηηθέο ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο. Ξέξα από ηελ βνύιεζε, ε ρώξα απηή δηαζέηεη θαη ηελ δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνηήζεσο ησλ απεηιώλ ηεο, 7

8 δεδνκέλσλ ησλ ζηξαηησηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, δεκνγξαθηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ δεδνκέλσλ ηεο. Ζ Ρνπξθία ηέινο δηαζέηεη ζεκαληηθά γεσπνιηηηθά εξείζκαηα, ηα νπνία ππνρξεσηηθά ιακβάλνπλ ππ όςηλ ηνπο ηόζν νη Κ. Γπλάκεηο όζν θαη νη Γηεζλείο Νξγαληζκνί. Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα επηθίλδπλε θαηάζηαζε επξίζθεη ηελ ζαζηηζκέλε θαη θαηαξξαθσκέλε νηθνλνκηθά ρώξα καο λα εθαξκόδεη θαηεπλαζηηθή πνιηηηθή πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Πην πιαίζην απηό βνεζνύκε ηνπο βνξείνπο γείηνλέο καο πνιιαπιώο θαη αλη απηνύ όρη κόλν δελ απνθνκίδνπκε νθέιε αιιά εληζρύνπκε ηελ αδηαιιαμία ηνπο. Έρνπκε απνζπξζεί νηθεηνζειώο από ηελ Α. Κεζόγεην ε νπνία γηα πνιιαπινύο ιόγνπο απνηειεί ηνλ θπζηθό καο ρώξν θαη ην θελό θαηαιακβάλεη ε Ρνπξθία κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ην γεσπνιηηηθό εηδηθό καο βάξνο, ηελ Θύπξν, ηελ ελέξγεηα, ηελ εκπνξηθή καο λαπηηιία θαη ηελ Απνθιεηζηηθή Νηθνλνκηθή καο Εώλε ηελ νπνία δελ ηνικνύκε νύηε θαλ λα θαζνξίζνπκε επηζήκσο έζησ θαη ηώξα πνπ νη ζπγθπξίεο ζεσξνύληαη επλντθέο. Ζ Θξάθε δηαβξώλεηαη αλεμέιεγθηα από ηελ Ρνπξθία. Ρν Αηγαίν από θπζηθό θέληξν ηνπ ειιεληζκνύ, έρεη κεηαηξαπεί ζε θζίλνπζα παξακεζόξην πεξηνρή, εληόο ηεο νπνίαο έρνπκε απνδερζεί ελππνγξάθσο ηελ ύπαξμε δσηηθώλ ηνπξθηθώλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ. Ρειεπηαία νξηζκέλνη ζηξαηεπκέλνη θνλδπινθόξνη νη νπνίνη ζην παξειζόλ ππεξζεκάηηδαλ ππέξ ηνπ ζρεδίνπ «Αλάλ», πξνιεηαίλνπλ ην έδαθνο γηα ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ Αηγαίνπ, αλαθαιύπηνληαο ζεηηθέο πιεπξέο. Ζ εθαξκνγή Γηεζλώλ Ππλζεθώλ ζην Αηγαίν απνηειεί αηηία πνιέκνπ, ελώ νη πηήζεηο ηνπξθηθώλ Α/Φ ππεξάλσ αθόκε θαη θαηνηθεκέλσλ λήζσλ, αληηκεησπίδεηαη κε ριηαξά δηαβήκαηα, θαηά παγθόζκηα πξσηνηππία. Πε αληαπόδνζε ηεο ηνπξθηθήο απηήο ζπκπεξηθνξάο, ε ρώξα καο ζπεύδεη λα πείζεη ηνπο ηδηαίηεξα ζθεπηηθνύο Δπξσπαίνπο γηα ηελ είζνδν ηεο Ρνπξθίαο ζηελ Δ.Δ., παξά ην γεγνλόο όηη νπδέλ από ηα θόκκαηα εμνπζίαο απαληά πεηζηηθά ζε εύινγεο αλεζπρίεο, όπσο επί παξαδείγκαηη πνηά ζα είλαη ε ζέζε ηεο Διιάδνο ζην Δπξσπατθό Θνηλνβνύιην ηνπ νπνίνπ ε κεγαιύηεξε αληηπξνζσπεία επξσβνπιεπηώλ ζα είλαη Ρνύξθνη ή πνηόο ζα εκπνδίζεη κία ηνπξθηθή πιεζπζκηαθή θαη νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζηηο λήζνπο ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ηελ Θξάθε, ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ., κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη. Ζ δνθεξή απηή ζέζε θαη ζηάζε ηεο ρώξαο καο νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο ιόγνπο: - Έιιεηςε καθξνπξόζεζκεο θαη δηαθνκκαηηθήο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο, πνπ έρεη νδεγήζεη ηελ ρώξα ζε παιηλσδίεο θαη εζθαικέλεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο. - Γεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο καο, πνπ ππνζεθεύεη ηελ εζληθή θπξηαξρία θαζώο θαη ηελ επεκεξία ησλ επεξρνκέλσλ γελεώλ, κε επζύλε απηώλ πνπ ηώξα παζρίδνπλ γηα ηελ ζσηεξία ηεο. Ν ηξαγέιαθνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο δελ ρξήδεη πεξαηηέξσ αλαιύζεσο, αθνύ όινη καο πθηζηάκεζα θαζεκεξηλά ηηο επηπηώζεηο ηεο. - Γηεπθόιπλζε ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ πεηζαλαγθαζκνύ, κε πξνθιεηηθή κείσζε ηεο ηζρύνο ησλ Δ.Γ. ηεο ρώξαο καο, ζε κία ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ε ήδε ζηξαηησηηθά ηζρπξή Ρνπξθία θαζίζηαηαη ηζρπξόηεξε, επηηπγράλνληαο έηζη ζηαδηαθά ηνπο ζηόρνπο ηεο, επ απεηιή πνιέκνπ. - Ζ πθηζηάκελε θξίζε εζώλ, αμηώλ θαη πξνηύπσλ, ζπλέπεηα ησλ νπνίσλ απνηειεί ε εθηεηακέλε δηαθζνξά πνπ δηαπεξλά νιόθιεξν ην θνηλσληθό θάζκα, κε επζύλε ησλ εθάζηνηε θπβεξλώλησλ, νη νπνίνη νπδέπνηε εινγνδόηεζαλ γη απηό θαη κε νιέζξηεο επηπηώζεηο ζε θάζε ηνκέα. - Ζ δνθηκαδόκελε θνηλσληθή ζπλνρή, ιόγσ ησλ ζπλεπεηώλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεσο, ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ππνγελλεηηθόηεηαο θαη ησλ κεηαλαζηώλ, ν ζπλδπαζκόο ησλ νπνίσλ απνηειεί θαηά ηελ άπνςή κνπ ην ζεκαληηθόηεξν εζληθό ζέκα. Ζ δηαρξνληθή θπβεξλεηηθή νιηγσξία ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλαζηεύζεσο, πξόθεηηαη λα επηθέξεη ζην κέιινλ ηηο πιένλ δπζκελείο επηπηώζεηο, πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θύζεσο. Ρν ζαύκα ηνπ 1940 δελ ήηαλ ζαύκα. Ζ ηόηε παγθόζκηα θξίζε θαη νη απεηιέο θαηά ηεο ρώξαο καο βξήθαλ ηνλ ειιεληθό ιαό ελσκέλν, κε πςειό θξόλεκα, έηνηκν λα 8

9 αληαπνθξηζεί θαη λα ζπζηαζζεί. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηόηε ην ύςηζην αγαζό δελ ήηαλ ε εηξήλε, αλ θαη επηζπκεηή αιιά ην εζληθό ζπκθέξνλ, ε θνηλή γλώκε πξνεηνηκάδεην ζπζηεκαηηθά από ην θξάηνο, ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ήηαλ θνηλσλόο ησλ απεηιώλ, νη λένη εδηδάζθνλην ηελ ηζηνξία ηνπο δίρσο ζηξνγγπιεύκαηα, ηα ηόηε Κ.Κ.Δ. κε αίζζεκα επζύλεο, έζεηαλ ην εζληθό ζπκθέξνλ ππεξάλσ ηεο αθξνακαηηθόηεηαο θαη νη έλνπιεο δπλάκεηο, παξά θαη ηα ηόηε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, είραλ πξνεηνηκαζζεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θαηά ηνλ βέιηηζην ηξόπν, ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ. Όηαλ δε ήρεζε ν παηάλ, πξώηνη νη ηαγνί ηνπ θξάηνπο (πνιηηηθνί, δηαλννύκελνη, κεγαινεπηρεηξεκαηίεο, δεκνζηνγξάθνη θαη νη γόλνη ηνπο), από όπνπ θαη εάλ επξίζθνλην, έζπεπζαλ λα θαηαηαγνύλ θαη λα πξνσζεζνύλ ζην κέησπν, δεηθλύνληαο δηα ηνπ παξαδείγκαηνο ηνλ δξόκν ηεο ηηκήο. Θπξίεο θαη Θύξηνη Ζ εκπεηξία κνπ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ε δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ επί 35 έηε, κνπ επηηξέπνπλ λα είκαη αηζηόδνμνο αθνύ, ζε ζύγθξηζε κε ην παξειζόλ θαη παξά ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ησλ εθάζηνηε θπβεξλεηηθώλ αηπρώλ πεηξακαηηζκώλ θαη παξαιείςεσλ, ε λενιαία καο είλαη αμηόινγε θαη ηνικώ λα πσ θαιύηεξε από ηελ δηθή καο γελεά. Φαίλεηαη όηη ηα ρξσκνζώκαηα ηνπ Έιιελα, ζε πείζκα πνιιώλ, αληέρνπλ ηηο θαθνπρίεο. Νη θαηξνί όκσο νη επθαηξίεο θαη νη θίλδπλνη δελ πεξηκέλνπλ. Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε πίζηε ζηηο ηθαλόηεηέο καο, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ειιεληζκνύ όπνπ γεο, ε επαλεκβάπηηζε ζε παξαδνζηαθέο, δηαρξνληθέο αξεηέο, αμίεο θαη πξόηππα κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο παηδείαο, ε θνηλσληθή θαη όρη ε ζπληερληαθή αιιειεγγύε κε γλώκνλα ην εζληθό ζπκθέξνλ, ε δεκηνπξγία πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο απνηξνπήο έλαληη ησλ θηλδύλσλ πνπ καο πεξηβάιινπλ, ε επηινγή εγεζηώλ κε εζληθά θαη όρη κε ηδηνηειή θξηηήξηα θαη ε θνκκαηηθή ππέξβαζε ζηελ ράξαμε Δζληθήο Πηξαηεγηθήο ηεξνπκέλεο επαθξηβώο, αλεμαξηήησο θπβεξλεηηθώλ ελαιιαγώλ. Ν ζύγρξνλνο Έιιελαο ζα πξέπεη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ σξίκαλζε θαη ηελ ελζπλείδεηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά, λα ζηεξίμεη ηελ Γεκνθξαηία, πνπ απνηειεί ην πνιπηηκόηεξν πνιηηηθό δώξν ησλ πξνγόλσλ καο ζηελ αλζξσπόηεηα θαη λα δηαςεύζεη ην απαμησηηθό ξεηό πνπ δειώλεη όηη «νη ιανί εθιέγνπλ ηηο εγεζίεο πνπ ηνπ αμίδνπλ». Ζ νπζηαζηηθή εθκάζεζε ηεο γιώζζαο καο θαη ε επηζηακέλε κειέηε ηεο ηζηνξίαο, σο έρεη θαη όρη όπσο εθάζηνηε δηακνξθώλεηαη από ηδηνηειείο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνύο, βάζεη δηαθξαηηθώλ ζπκθσληώλ, ζα καο επηηξέςεη λα αλαθαιύςνπκε πνηνί πξαγκαηηθά είκαζηε θαη ζα καο νπιίζεη κε ηελ απαηηνπκέλε απηνπεπνίζεζε θαη ην νθεηιόκελν αίζζεκα επζύλεο έλαληη ησλ απνγόλσλ καο. Εήησ ε εζληθή επέηεηνο ηνπ Αο είλαη ειαθξύ ην ρώκα πνπ ζθεπάδεη ηνπο λεθξνύο ηνπ ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΟΤ 1897

Ο ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΟΤ 1897 Ο ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΟΤ 1897 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΥΗ (ΜΥ)-ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ Δηζαγσγή-Δπηζεκάλζεηο Ν Διιελνηνπξθηθόο Ξόιεκνο ηνπ 1897 απνηειεί γηα ηε ρώξα καο ηελ πξώηε ζε κεγάιε θιίκαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα