Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει."

Transcript

1 Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ «Όηαλ κε ηα ρξόληα σξηκάζεηο, γίλεζαη πην ππεύζπλνο, κε πην μεθάζαξεο επηζπκίεο θαη αληηιακβάλεζαη πσο ζε απαζρνινύλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζηηο ζρέζεηο θαη ζηηο θηιίεο ζνπ.» (ζει.12) Ζ πφιε καο, ε Οξεζηηάδα, είλαη έδξα ηνπ νκψλπκνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο θαη βξίζθεηαη ζην κέζν ελφο εχθνξνπ θάκπνπ κε άθζνλα λεξά. Θειήζακε λα ηε γλσξίζνπκε θαιχηεξα, λα αλαδείμνπκε ζέκαηα πνπ καο αθνξνχλ, λα ληψζνπκε θνκκάηη ηεο. Απηή ε πηλέδα είλαη ην δηθφ καο ζεκείν αλαθνξάο ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΠ1 (ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ) ΣΟΤ 1ΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Ν. ΟΡΕΣΙΑΔΑ Δθαξκνγή αληηθαπληζηηθνύ λόκνπ Ξεθηλψληαο απφ ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην θάπληζκα θαη εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηηο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία, είηε ελεξγψλ είηε παζεηηθψλ θαπληζηψλ, πέξαζε ζηγά ζηγά ην κήλπκα θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο. (ζει. 12) Παγθόζκηα εκέξα ηεο Γπλαίθαο Δπεδίσμε κε θάζε ηξφπν ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο, δηθαησκάησλ πνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή ηα ρξεζηκνπνίεζε κε ιαλζαζκέλν ηξφπν μεκαθξαίλνληαο απφ ηε ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο ζέηνληαο ην ππφβαζξν γηα ηελ εδξαίσζε ελφο αθξαίνπ θεκηληζηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ ν νπνίνο ηνλίδεη ηελ ππεξνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία. (ζει. 5) Δλδννηθνγελεηαθή βία Μία θαθνπνηεκέλε γπλαίθα ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα ηεο πξνζθεξζεί θπξίσο απφ ην ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ ηεο πεξηβάιινλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, κπνξεί λα ζηξαθεί γηα βνήζεηα ζε εηδηθνχο νξγαληζκνχο. (ζει. 8) Πόζν θνζηνινγείηαη ε αλζξώπηλε δσή; Όινη καο κεγαιψζακε κε ηελ αξρή φηη ε αλζξψπηλε δσή είλαη αλεθηίκεηε. Σψξα πνπ θαίλεηαη λα θαηαξξέεη θη απηφ, ήξζε ε ψξα λα αλαινγηζηνχκε κήπσο έθηαζε ε ψξα λα κάζνπκε πφζν θνζηίδεη ε αλζξψπηλε δσή. (ζει. 10) Σην Σσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, στην αυλή του σχολείου μας πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις αντί του τελευταίου μας περιπάτου. Σα τμήματα όλων των τάξεων έφεραν ψησταριές και κρέατα με αποτέλεσμα η τσίκνα να σκεπάσει τη γειτονιά μας. Σο φαγητό άρχισε από νωρίς ταυτόχρονα με παιχνίδια, παραδοσιακούς χορούς και μουσική! Σα όξηα ηεο γιώζζαο κνπ είλαη ηα όξηα ηνπ θόζκνπ κνπ Γηα ηελ πεξηνρή καο, παξαηεξείηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο γιψζζεο ησλ γεηηνληθψλ καο ρσξψλ, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ εθκάζεζε θαη ησλ δχν απηψλ γισζζψλ απνηειεί κηα επράξηζηε ελαζρφιεζε γηα φζνπο ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο επηιέγνληαο "ελαιιαθηηθέο" γιψζζεο θη φρη ηηο "θιαζζηθέο" ιαηηλνγελείο. (ει. 9)

2 «ΕΓΕΛΑΕΝ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΣΗ» Βλαστάρης ή Ανοιξιάτης ή Γδάρτης ή Πεντάγνωμος είναι μερικά από τα ονόματα που έχουν αποδοθεί στον μηνά Μάρτιο. Είναι ο τρίτος μήνας του έτους και ο ερχομός του είναι συνυφασμένος με την Άνοιξη, τη αρακοστή από την οποία ποτέ δεν λείπει, αλλά και φυσικά με μια ημέρα ορόσημο για το Χριστιανισμό και το έθνος μας, με τη διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εεπαναστάσης του 21. Κύριος θεματικός άξονας αυτού του τεύχους είναι η πόλη μας. Αυτός ήταν άλλωστε και ο πρωταρχικός σκοπός τις εφημερίδας, η ευαισθητοποίηση των νέων για τα κοινωνικά θέματα και τους ανθρώπους της πόλης. Βέβαια, δε μείναμε μόνο στην μικρή βορειοανατολική πόλη της Ελλάδας που προσπαθεί να επιβιώσει και να ανακάμψει σε καιρό κρίσης. Και σε αυτό το τεύχος έχουμε ποικίλα θέματα καθώς και τις καθιερωμένες μας στήλες. ας εύχομαι λοιπόν για ακόμη μία φορά καλή ανάγνωση τα λέμε στο επόμενο τεύχος! οφία ίμου Μεγάιε αξαθνζηή Όηαλ θάπνηνο μεθηλάεη γηα έλα ηαμίδη ζα πξέπεη λα μέξεη πνχ πεγαίλεη. Απηφ ζπκβαίλεη θαη κε ηε Μεγάιε αξαθνζηή. Πάλσ απ' φια ε Μεγάιε αξαθνζηή είλαη έλα πλεπκαηηθφ ηαμίδη πνπ πξννξηζκφο ηνπ είλαη ην Πάζρα. Μεγάιε αξαθνζηή νλνκάδεηαη ε λεζηεία πνπ πξνεγείηαη ηνπ Πάζρα. Σελ νλνκάδνπκε Mεγάιε γηα λα ηελ μερσξίζνπκε απφ ηε λεζηεία πνπ πξνεγείηαη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη «Μηθξή», επεηδή είλαη ειαθξχηεξε. αξαθνζηή νλνκάδεηαη, επεηδή γίλεηαη ζε αλάκλεζε ηεο ζαξαληαήκεξεο λεζηείαο ηνπ Υξηζηνχ ζηελ έξεκν. Καζηεξψζεθε ηνλ 4ν αηψλα θαη ε αξρηθή ηεο δηάξθεηα ήηαλ έμη εβδνκάδεο, ελψ αξγφηεξα πξνζηέζεθε θαη κία έβδνκε. Έηζη ζηελ επνρή καο ε Μεγάιε αξαθνζηή μεθηλά ηελ Καζαξά Γεπηέξα θαη ηειεηψλεη ην Μεγάιν άββαην. ηε δηάξθεηα ηεο αξαθνζηήο θάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή ηειείηαη ζηελ εθθιεζία ε Πξνεγηαζκέλε Αθνινπζία θαη θάζε Παξαζθεπή ςάιινληαη νη Υαηξεηηζκνί ζηελ Παλαγία. Δπίζεο, ζηε αξαθνζηή δελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε θαλελφο δσηθνχ πξντφληνο εθηφο απφ ηελ εκέξα ηνπ Δπαγγειηζκνχ ζηηο 25 Μαξηίνπ θαη ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ νπφηε επηηξέπεηαη ε βξψζε ςαξηψλ. Έηζη ε Μεγάιε αξαθνζηή έρεη ξφιν θαηερεηηθφ πξηλ απφ ην Πάζρα θαη φπσο παιαηφηεξα νη «Καηερνχκελνη», δειαδή νη ππνςήθηνη ρξηζηηαλνί, φιν απηφ ην δηάζηεκα πξνεηνηκάδνληαλ ψζηε ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα λα γίλεη ε βάπηηζή ηνπο, έηζη θαη εκείο εηνηκαδφκαζηε γηα έλα λέν, πλεπκαηηθφ, απηή ηε θνξά βάπηηζκα. Καλι αρακοςτι. Χριςτοσ Γρουνίδθσ Το ήξεπερ ότι... Η Coca-Cola ιταν αρχικά πράςινθ. Σο μζλι είναι το μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει. Βρζκθκε μζλι ςτουσ τάφουσ των Αιγυπτίων Φαραϊ, το οποίο δοκίμαςαν οι αρχαιολόγοι και διλωςαν ότι ιταν βρϊςιμο. Ο Άξελ Ρόουη προτοφ γνωρίςει τθ δόξα με τουσ Guns 'n' Roses κάπνιηε τςιγάρα επί πλθρωμι για επιςτθμονικά πειράματα. τθ δεκαετία του '80 θ ρατςιςτικι κυβζρνθςθ τθσ Νότιασ Αφρικισ απαγόρευςε το τραγοφδι των Pink Floyd Another Brick In The Wall, επειδι το χρθςιμοποιοφςαν ωσ φμνο οι μαφροι μακθτζσ. τθν Ελβετία είναι παράνομο να κουρεφεισ το γραςίδι μπροςτά ςτο ςπίτι ςου ντυμζνοσ ωσ Ζλβισ Πρίςλεϊ Οι Λάκωνεσ για να καταπολεμιςουν τθν μυκθτίαςθ καίνε μια εφθμερίδα και με το προϊόν τθσ καφςθσ αλείφουν το ςθμείο που παρουςιάηει μυκθτίαςθ! Ακριβόπουλοσ Πάρθσ τθν τάξθ γίνεται πολλι φαςαρία και ο δάςκαλοσ αγανακτιςμζνοσ φωνάηει: - Θα ςταματιςετε ι κα τιμωριςω κανζναν; - Όχι, λζει κάποιο παιδί. - Ποιοσ είπε το όχι; ρωτά ζξαλλοσ ο δάςκαλοσ; - Ο Μεταξάσ! Οκάδα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο Β Λπθείνπ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: Εαξίκπα Πεξηζηέξα πληαθηηθή νκάδα: Γξνπλίδεο Υξήζηνο Παξαιηθίδεο Γηψξγνο ίκνπ νθία Γεκνζηνγξάθνη: Αθξηβφπνπινο Πάξεο Αληψλνγινπ Κσλζηαληίλα Γεσξγηηζνπνχινπ Βελεηία Γνπγνχζε Αλαζηαζία Γξνπλίδεο Υξήζηνο Γανπηίδνπ Μαξία Καδαιηδή νθία Κνηζαξίδνπ νθία Λπξνχδε Υξηζηίλα Μπαξκπνχδε Ζιηάλα Μπνξίδνπ Μαηίλα Παξαιηθίδεο Γηψξγνο Πεηξέζε Μαξία Πνιπζίνπ Μαξία Ράδγθειεο Κσλζηαληίλνο ηβξίδεο Αιέμαλδξνο ίκνπ νθία ππξνπνχινπ νθία Σζηνκπαλίδνπ Βάζηα Σερληθή ππνζηήξημε: Αθξηβφπνπινο Πάξεο Γεσξγφπνπινο Αλαζηάζεο Έθηαθην δειηίν θαηξνύ Μεηά ηελ θαηαηγίδα εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ βαζκνκεηξηθνχ ν θαηξφο θαίλεηαη λα θαιπηεξεχεη. Παξ φια απηά ζα έρνπκε ζπρλέο βξνρνπηψζεηο ζε αλππνςίαζηεο ζηηγκέο. Σν ηξηήκεξν ζα καο πξνβιεκαηίζνπλ νη ζπνξαδηθέο πηψζεηο ησλ ραξηαεηψλ κε ζίγνπξν ζπάζηκν λεχξσλ. Παξαθαινχληαη νη καζεηέο λα δηαβάζνπλ παξά ηελ θαθνθαηξία. Όιν ην Μάξηε ν θαηξφο ζηελ Ηηαιία, ζηα Γηάλλελα, ζηε Λάξηζα θαη ζην Βφιν πξνβιέπεηαη ειηφινπζηνο γηα ηνπο καζεηέο θαη λεθειψδεο γηα ηνπο ζπλνδνχο. Οη γνλείο ζηελ Οξεζηηάδα κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηηο Αιθπνλίδεο εκέξεο. Πάξεο Αθξηβφπνπινο 2 Πολυςίου Μαρία -Ση θάλεηο εθεί, ξε; -Φεθάδσ γηα ηνπο θξνθφδεηινπο.. -Αθνχ δελ έρεη θξνθφδεηινπο -Δ,αθνχ ςεθάδσ!! -Πιάςε ρε λίγο τθ ταινία να κλείςω το κιβϊτιο. -Σθν ταινία ςυςκευαςίασ; -Όχι, πιάςε μια ταινία μυςτθρίου, να κλείςουμε με ςαςπζνσ. Tο α) O πρίγκιπασ Κάρολοσ παντρεφτθκε. β) H Liverpool ζγινε πρωτακλιτρια Ευρϊπθσ. γ) O Πάπασ απεβίωςε. Σο α) O πρίγκιπασ Κάρολοσ παντρεφτθκε. β) H Liverpool ζγινε πρωτακλιτρια Ευρϊπθσ. γ) O Πάπασ απεβίωςε. Eάν ο Πρίγκιπασ Κάρολοσ κελιςει να ξανάπαντρευτεί και θ Liverpool βρεκεί πάλι ςτον τελικό του Champions League, παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τον Πάπα...

3 Πέξαζε έλαο κήλαο απφ ην πξνεγνχκελν θχιιν θαη είκαζηε καδί. Απηφ ηνλ θαηξφ ηξέρακε «πέξα δψζε» γηα λα βξνχκε «ιαβξάθη» αιιά ην ζρνιείν καο ζαλ θνιιέγην πνπ είλαη εθαξκφδεη απφιπηα ην ξεηφ carpe diem. Αδξάδνπκε ηε κέξα ρσξίο λα αθήζνπκε ηίπνηα λα πάεη ρακέλν, αμηνπνηνχκε δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν καο ρξφλν (κε ζέαηξν, ιέζρε αλάγλσζεο) θαη ζπλδπάδνπκε ην ηεξπλφλ κε ην σθέιηκν (Σζηθλνπέκπηε- Άζιεζε). Παξνπζίαζε project Σελ Σεηάξηε 5 Φεβξνπαξίνπ παξνπζηάζηεθαλ νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ηεο Α θαη ηεο Β Λπθείνπ. Πξψηα πξψηα κάζακε γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη επαηζζεηνπνηεζήθακε γη' απηφ ην ζέκα πνπ έδσζε ηξνθή γηα ζθέςε ζε φινπο. Έπεηηα, παξνπζηάζηεθε κηα εληππσζηαθή εξγαζία γηα ηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο θαη είρακε δπλαηφηεηα λα ζαπκάζνπκε θσηνγξαθίεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. Καηφπηλ κάζακε γηα ηηο αηξέζεηο, γηα ηηο νπνίεο αγλννχκε πνιιά, ίζσο επεηδή δελ εξρφκαζηε ζε επαθή κε νπαδνχο ηνπο, άιια ε εξγαζία απηή καο βνήζεζε λα ζθεθηνχκε θαη ιίγν παξαπέξα απφ ην ζπλεζηζκέλν. ην ηέινο, κε ηελ εξγαζία κηαο απφ ηηο ηάμεηο ηεο δεπηέξαο, ζαπκάζακε επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο απηφ ηεο Φηλιαλδίαο. Έθπιεμε πξνθάιεζε ε θξάζε «φρη καζήκαηα γηα ην ζπίηη». Δκείο θαη ηα ηκήκαηα πνπ εξεπλνχλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα θαη ηηο Πξνιήςεηο θαη Πξνθαηαιήςεηο ηε γιηηψζακε, γηαηί ζπλερίδνπκε θαη ζην επφκελν ηεηξάκελν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ν Γεσξγφπνπινο Αλαζηάζεο, ε ίκνπ νθία θαη ν Σζνχκαο Κσλ/λνο καο κίιεζαλ γηα ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη κεηά απφ ιίγεο εκέξεο παξέιαβαλ ηνπο επαίλνπο ηνπο. ην δηθό καο ζρνιείν θηινμελεί ηε δηθή ηνπ ιέζρε αλάγλσζεο. Έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αλαδεηνύκε ζε ζρέζε πάληα κε ην δηάζηεκα θαη λα ιύζνπκε ηηο ηπρόλ απνξίεο πνπ καο γελληνύληαη. Θέκαηα όπσο ε δεκηνπξγία ηνπ ζύκπαληνο, νη αζηεξηζκνί θαη νη γαιαμίεο είλαη κεξηθά από απηά πνπ ζπδεηάκε εθεί. Άγγεινο Αξβαληηίδεο: Καη νη δύν θαζεγεηέο γλσξίδνπλ πνιιά πξάγκαηα θαη πξνζπαζνύλ λα καο βνεζήζνπλ λα ηα θαηαλνήζνπκε. Νίθνο Γνπιγεξίδεο: πδεηώληαο ζε κηα δεζηή παξεΐζηηθε αηκόζθαηξα αληαιιάζζνπκε απόςεηο, ζρνιηάδνπκε ην θείκελν θαη βιέπνπκε βίληεν ζρεηηθά κε ην ζέκα. Πξνζεγγίδνπκε ην ζέκα όρη κόλν από ηελ επηζηεκνληθή πιεπξά αιιά ζθαηξηθά. Κάζε δεύηεξν Σάββαην έρνπκε ηελ επθαηξία λα γεκίζνπκε ηα απνγεύκαηα καο. Βαζίιεο Σζεξηζίδεο: Μηα αξθεηά ελδηαθέξνπζα ιέζρε αλάγλσζεο ελ νλόκαηη «Σην άπεηξν θαη αθόκε παξαπέξα» μεθίλεζε ηα βήκαηα ηεο πξηλ από πεξίπνπ δύν κήλεο. Αληηθείκελν ηεο ιέζρεο απηήο είλαη ε πεξηπιάλεζε ζηηο ζθνηεηλέο γσλίεο ηνπ ζύκπαληνο, ε θαηαλόεζε ηνπ Όινπ, ην ηαμίδη ζηνπο νξίδνληεο ηεο Αλδξνκέδαο θαη ηέινο ε παξαηήξεζε ηεο θόκεο ηεο Βεξελίθεο. Τα κειινληηθά ζρέδηα ηεο ιέζρεο δελ θιείλνληαη κέζα ζε ηέζζεξηο ηεύρνπο αιιά έρνπλ βιέςεηο θαη γηα πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθνινπζείηε ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ καο. Δπηκέιεηα: Ηζηδψξα Γεκεηξηάδνπ. Τπάξρεη θαη θηιόηηκν Με αθνξκή ηε δηδαθηηθή ελφηεηα «ζέαηξν» ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο παξάζηαζεο «ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΗ ΦΗΛΟΣΗΜΟ» ην ζρνιείν καο ηίκεζε κε ηε παξνπζία ηνπ ηνπο εζνπνηνχο πνπ κε ηφζν κεξάθη θαη δνπιεηά έθηαζαλ ζε έλα ππέξνρν απνηέιεζκα. Σελ Κπξηαθή 9 Φεβξνπαξίνπ θαη ψξα 7:45 νη καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ παξεπξέζεθαλ ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ «ΓΗΟΝΤΟ» κε ηε ζπλνδεία ησλ θαζεγεηξηψλ: Εαξίκπα Πεξηζηέξα, Σζάξα Μαξία, ηαληίδνπ Βαζηιηθή θαη Σδηιηηνχδε Φαλή. Ο πξσηαγσληζηήο ηεο παξάζηαζεο θ. Άθεο Σζνλίδεο αιιά θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ καο μελάγεζαλ φπνπ παξαθνινπζήζακε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εζνπνηψλ. Έπεηηα απφ απηή ηελ ζχληνκε μελάγεζε, πιεξνθνξεζήθακε γηα ηελ ππνδνκή ηνπ θηεξίνπ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπσο ηελ ρξήζε πξνβνιέσλ, ηελ αιιαγή ησλ ζθεληθψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνηδέθηνξα γηα ηελ πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ή θαη δηαιέμεσλ. ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο θαη αθνχ ξσηήζακε θαη ηνπο καζεηέο πνπ παξεπξέζεθαλ εθεί, αθνχζακε ζεηηθά ζρφιηα γηα ην ζεαηξηθφ έξγν θαη νη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξημαλ πσο ήηαλ κία επράξηζηε «απφδξαζε» απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζα ήζειαλ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηέηνηεο παξαζηάζεηο. Τ. Γηα φζα παηδηά ελδηαθέξνληαη νη ψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα είλαη θάζε άββαην ζηηο ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ «ΓΗΟΝΤΟ». (Απφ ηελ αληαπνθξίηξηά καο Ηζηδψξα Γεκεηξηάδνπ) Δθδξνκή Δπίζεο είρακε ηελ ηειεπηαία καο ελδνζρνιηθή εθδξνκή ηελ Σζηθλνπέκπηε, ςήζακε θαη ην επραξηζηεζήθακε, ην ίδην θαη νη θαζεγεηέο. Ήηαλ κηα επηθή εθδξνκή κε πνιινχο ρνξνχο, παηρλίδηα, θξέαηα, θαη θπζηθά κνπζηθή θαη ζα κείλεη αμέραζηε ζηελ κλήκε ησλ καζεηψλ. ησλ παηδηψλ θαη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηε δπλακηθή παξνπζία ηνπο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Volley αγνξηψλ κε ην ΔΠΑΛ Οξεζηηάδαο: 2-1 ηνλ αγψλα ε νκάδα ηνπ 1νπ ΓΔΛ Οξεζηηάδαο θαηάθεξε λα πάξεη ην πξψην ζεη κε κεγάιε επθνιία. ηελ ζπλέρεηα, φκσο, ήηαλ θαλεξφ φηη ε νκάδα ηνπ ΔΠΑΛ πήξε «ηα πάλσ ηεο» παίξλνληαο φρη κφλν έλα ζεη, αιιά θαη φιν ην παηρλίδη κε ηειηθφ ζθνξ 1-2. Σα ζεη έιεμαλ σο εμήο :ΓΔΛ ΔΠΑΛ: 25-15, 21-25, Volley θνξηηζηψλ Αγψλαο 20/2 ληθήζακε ην ΔΠΑΛ κε 2-0! Αγψλαο 24/2: ηειηθφ ζθνξ 0-2 ηνλ αγψλα ηεο Γεπηέξαο αθνχζηεθαλ αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηε δηαηηεζία. Μάιηζηα, ε αθχξσζε πφληνπ θαη ε απψιεηα ηνπ πξψηνπ ζεη θφζηηζε ζηελ ςπρνινγία ησλ θνξηηζηψλ καο- νη νπνίεο είλαη πάληα ληθήηξηεο γηα εκάο! Δθδξνκέο Ζ Γ Λπθείνπ αλαρσξεί ηελ Σξίηε 4 Μαξηίνπ γηα Ηηαιία! Ζ Β Λπθείνπ ηαμηδεχεη ζηηο 14 Μαξηίνπ γηα Ησάλληλα θαη ε Α' 27 γηα Ησάλληλα. Λέζρε αλάγλσζεο άββαην 8 Φεβξνπαξίνπ Απφςεηο Μαζεηψλ Ιζηδώξα Γεκεηξηάδνπ: Πνιιά ζρνιεία ηεο Διιάδνο αιιά θαη ηεο ππόινηπεο Δπξώπεο αζρνινύληαη κε ηηο δηθέο ηνπο ιέζρεο αλάγλσζεο πνπ δηεξεπλνύλ θαη εμεηάδνπλ δηάθνξα πξάγκαηα απνθηώληαο όιν θαη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο. Έηζη ινηπόλ θαη ζην θηήξην, ζην ρψξν ηνπ βεζηηαξίνπ, φπνπ θπιάζζνληαη ηα πξάγκαηα ησλ παξαζηάζεσλ θαη ηέινο ζηα θακαξίληα Αζιεηηθνί αγώλεο Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο ηεο πεξηφδνπ έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο θαη ζεηξά έρεη ηψξα ε αγσληζηηθή δξάζε, θαζψο ν Φεβξνπάξηνο είλαη ν θαηξφο πνπ μεθηλνχλ νη ζρνιηθνί αγψλεο! Έθηαζε ν θαηξφο γηα ην κεγάιν ηεζη Πάξεο Αθξηβφπνπινο 3

4 Ο λόκνο Ζ ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο εηο βάξνπο κέινπο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο, είηε ζσκαηηθήο είηε ςπρνινγηθήο, νξίδεηαη σο θαηλφκελν ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (Νφκνο 3500/2006). Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη ηηκσξεηέν έγθιεκα. Γηα ην θαηλφκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ν θ. πξηηνχδεο, Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Οξεζηηάδαο, καο ελεκέξσζε πσο ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά θαη ζηελ πεξηνρή καο, φπσο εμπβξίζεηο, απεηιέο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο. Χζηφζν, ηα πεξηζηαηηθά πνπ έξρνληαη ζην θψο, είλαη ην πάλσ κέξνο κφλν ελφο παγφβνπλνπ, δειαδή ππάξρνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα πνπ δελ έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα (αθαλήο εγθιεκαηηθφηεηα). Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία έρεη ηξεηο κνξθέο φπσο ζεκείσζε ν θ. Γηεπζπληήο: ηε βία κεηαμχ ζπδχγσλ, ηε βία κεηαμχ γνλέσλπαηδηψλ θαζψο θαη ηε βία γνλέσλ πξνο ειηθησκέλνπο. Τπάξρνπλ θπξψζεηο απφ ην λφκν, αιιά φπσο ηφληζε ν θ. πξηηνχδεο, ε θάζε ππφζεζε ρξεηάδεηαη εηδηθή αληηκεηψπηζε θαζψο ν ζθνπφο δελ είλαη ε επηβνιή πνηλψλ, αιιά ε απνθαηάζηαζε ηεο εξεκίαο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη απηφ είλαη έλα ζέκα, πνπ ρξεηάδεηαη πξνζέγγηζε απφ εηδηθνχο, ζηα πιαίζηα ηνπ Κξάηνπο πξφλνηαο.. Ενδοοικογενειακή βία, μία σύγχρονη πραγματικότητα Ζ δηαθνξά ζήκεξα είλαη φηη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο δεκνζηνπνηνχλ ην πξφβιεκα ηνπο έρεη απμεζεί. Οη γπλαίθεο ζήκεξα θνβνχληαη ιηγφηεξν λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ, κάιηζηα αμηνζεκείσην είλαη πσο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ αληηδξνχλ είλαη κνξθσκέλεο. Μία θαθνπνηεκέλε γπλαίθα ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα ηεο πξνζθεξζεί θπξίσο απφ ην ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ ηεο πεξηβάιινλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, κπνξεί λα ζηξαθεί γηα βνήζεηα ζε εηδηθνχο νξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα, δηαζέζηκεο είλαη νη γξακκέο ππνζηήξημεο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ φπνπ απηέο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ πεξηζηαηηθά βίαο, αλψλπκα αλ ην επηζπκνχλ. (http://kakopoihsh.wordpress.com/) ζε πεξίπησζε πνπ ηεο αζθεζεί βία, γηα ηε δηθή ηεο δσή θαη ηεο νηθνγέλεηά ηεο, φηαλ ππάξρεη. απφζπξζε/απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. πλήζσο ην παηδί αηζζάλεηαη φηη δελ αμίδεη ηελ αγάπε ησλ γνληψλ ηνπ, θαζψο θη έλα αίζζεκα απνηπρίαο θαη άγρνπο λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε ελδννηθνγελεηαθή βία ζπλδέεηαη κε ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, φπσο παξάινγνπο θφβνπο θη εθηάιηεο. Δπηπιένλ, απηά ηα παηδηά κπνξεί λα ππνθέξνπλ απφ θνηιηαθνχο πφλνπο ρσξίο ηαηξηθή αηηία ή βξαδηλή ελνχξεζε. Σέινο, έρεη επηζεκαλζεί απφ εηδηθνχο πσο είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο ζα πηνζεηήζνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά κε απηή πνπ έιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλαλ θχθιν βίαο. έλησζε, φηαλ πήξε θαγεηφ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Απφ ηφηε πήξε ηελ θάησ βφιηα. Σν θιέςηκν έγηλε ηξφπνο δσήο γηα ην Μήηζν, αθνχ ε κεηέξα ηνπ ήηαλ αλήκπνξε λα ηνπο ζπληεξήζεη. Κη φκσο απηφ δελ ήηαλ ην ρεηξφηεξν. Σελ ηειεπηαία θνξά θαζψο πξνζπαζνχζε λα δηαθχγεη καδί κε κία νκάδα ιεζηψλ, πήξε ηε δσή ελφο αζψνπ. Γελ αηζζάλζεθε ηίπνηα, απιψο ζπλέρηζε λα ηξέρεη κέρξη ην ζπίηη ηνπ θαη ηε γπλαίθα ηνπ. Δθεί αληηιήθζεθε ηη είρε θάλεη. Ζ φςε ηνπ ήηαλ ηξνκαθηηθή. Ζ γπλαίθα ηνπ πξνζπαζνχζε λα πξνθπιάμεη ηα παηδηά ηνπο απφ ην ζπκφ ηνπ. Μάηαηνο θφπνο. Σήκωςε το χζρι του και ζκανε αυτό που μιςοφςε περιςςότερο, ό,τι είχε κάνει και ο πατζρασ του ςτον ίδιο. Αθνχ εθηνλψζεθε πήγε ζηελ ηαβέξλα, ήπηε θαη θάπληζε ηφζν πνπ δε κπνξνχζε λα πάξεη ηα πφδηα ηνπ. αλ ζε φλεηξν ζπκφηαλ ηη επαθνινχζεζε, ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ φξκεζαλ κέζα θαη ηνπο πήξαλ φινπο θαη ηνπο θπιάθηζαλ. Πνηεο είλαη, φκσο, νη επηπηψζεηο ηέηνηνπ είδνπο θαθνπνίεζεο ζηα ζπρλφηεξα ζχκαηα, δειαδή ζηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά; Άθνπζε ηελ πφξηα λα αλνίγεη πίζσ ηνπ θαη νη ζθέςεηο ηνπ δηαθφπεθαλ απφηνκα. Ο ρξφλνο ηνπ είρε ηειεηψζεη. Ο θξνπξφο ζα ηνλ νδεγνχζε ζηελ αγρφλε θαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Οη γπλαίθεο Ζ θαθνπνίεζε θαηά ησλ γπλαηθψλ είλαη θαηλφκελν δηαρξνληθφ. Απφ παιαηφηεξεο επνρέο νη ζχδπγνη αζθνχζαλ βία ζηηο ζπδχγνπο ηνπο. Χζηφζν, ε ζηάζε ησλ γπλαηθψλ ήηαλ κάιινλ παζεηηθή. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ απνδέρνληαλ ηελ βία πνπ ηνπο είρε αζθεζεί ήηαλ ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ηθαλφηεηαο απηνζπληήξεζεο, θαζψο ηφηε ν άληξαο ήηαλ ν αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε γπλαίθα έπξεπε πάληα λα εμαξηάηαη απφ απηφλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ δεκνζηνπνηνχζαλ εχθνια ην πξφβιεκα, δηφηη πίζηεπαλ φηη δελ ζα δέρνληαλ ππνζηήξημε απφ θαλέλαλ, νχηε απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. ήκεξα ηε ζεκεξηλή επνρή ην θαηλφκελν απηφ ζπλερίδεη λα ππάξρεη παγθνζκίσο θαη απνηειεί πξφβιεκα δηεζλψλ δηαζηάζεσλ θαζψο 1 ζηηο 3 γπλαίθεο θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηεο ζα αληηκεησπίζεη ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή ή ζεμνπαιηθή βία απφ ην ζχληξνθν ηεο. Σα παηδηά Θχκαηα είλαη πάληα ηα παηδηά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο δελ είλαη απαξαίηεην λα πθίζηαηαη ην ίδην ελδννηθνγελεηαθή βία γηα λα ζεσξεζεί ζχκα, θαζψο επεξεάδεηαη εμίζνπ, αλ είλαη απιφο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ, φπσο ζπκβαίλεη ζην ζχλδξνκν ηνπ ζεαηή. Αο κελ μερλάκε, επίζεο, πσο είλαη 15 θνξέο πηζαλφηεξν λα θαθνπνηεζεί ην παηδί απφ κεηέξα πνπ ην δεη θαζεκεξηλά. Πξνβιήκαηα Δθηφο απφ ηα εκθαλή ζσκαηηθά ηξαχκαηα θαη ηνλ θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ, ππάξρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Αξρηθά, ην ηξαχκα ηεο βίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε κλήκε ή ηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Έηζη, ηα παηδηά πνπ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα θαθνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ ζπρλά αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θη Καη κηα ινγνηερληθή ζεώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο... Έλαο άληξαο θαζφηαλ κφλνο ηνπ κέζα ζε έλα βξψκηθν, κηθξφ θειί. Σν αεξάθη πνπ έκπαηλε απφ ην κηθξνζθνπηθφ παξάζπξν αλέκηζε ηα ιηγδσκέλα ηνπ καιιηά θαη απνθάιπςε ην πξφζσπφ ηνπ πνπ ήηαλ αιινησκέλν απφ ηηο θαηαρξήζεηο. Ήηαλ ην αγφξη πνπ πξηλ απφ είθνζη θαη παξαπάλσ ρξφληα δεηηάλεπε ζηελ Αζήλα γηα ιίγν ιάδη, ν Μήηζνο. εθψζεθε θαη πήγε ζην παξάζπξν. Έλησζε εγθισβηζκέλνο, φπσο εγθισβηζκέλνο έλησζε ζε φιε ηνπ ηε δσή. Πιένλ ήηαλ θιεηζκέλνο ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο, κε κφλε ζέα ην πξναχιην ηεο θπιαθήο. Πψο είρε θαηαληήζεη έηζη; Απηφ ην εξψηεκα ηξηβέιηδε ην κπαιφ ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνλ είραλ πηάζεη ζε εθείλν ην θαηαγψγην δαιηζκέλν απφ ην πνηφ θαη ην φπην. Θπκφηαλ αθφκα ηελ πξψηε θνξά πνπ είρε θιέςεη. Σελ πεξεθάληα πνπ Μπαξκπνχδε Ζιηάλα Σζνκπαλίδνπ Βάζηα (πιεξνθνξίεο από ην αζηπλνκηθό ηκήκα Οξεζηηάδαο: Βελεηία Γεσξγηηζνπνχινπ, Μαηίλα Μπνξίδνπ, Υξήζηνο Γξνπλίδεο) Οη καζήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο Α2 Κπξγίδνπ Αιίθε, Κπηηαξνύδε Ταηηάλα, Παλαγησηίδνπ Τξηάδα θαη Πεηξά Μαξία καο παξαρώξεζαλ ην θείκελν Καθνπνίεζε γπλαηθώλ θαη νη Κσλζηαληηλίδνπ Φξηζηίλα, Μνπδά Ναηαιία, Παζραινύδε Ηιηάλα θαη Πηηηαθνύδε Μαξία ην έξγν ηνπο Δίθνζη ρξόληα κεηά πνπ γξάθηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη κε αθνξκή ην έξγν ηνπ Α. Παπαδηακάληε Παηέξα ζην ζπίηη. 4

5 Ζ Γηεζλήο Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν ζηηο 8 Μαξηίνπ ζε αλάκλεζε κηαο κεγάιεο εθδήισζεο δηακαξηπξίαο πνπ έγηλε ζηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1857 απφ εξγάηξηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ζηε Νέα Τφξθε, νη νπνίεο δεηνχζαλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ πξψηε Γηεζλήο Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο γηνξηάζηεθε ην 1909 κε πξσηνβνπιία ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ησλ ΖΠΑ θαη πηνζεηήζεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα απφ ηε νζηαιηζηηθή Γηεζλή. Μεηά ηελ επηθξάηεζε ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο ζηε Ρσζία, ε θεκηλίζηξηα Αιεμάλδξα Κνινληάη έπεηζε ηνλ Λέληλ λα θαζηεξψζεη ηελ 8ε Μαξηίνπ σο επίζεκε Αξγία. Γξήγνξα, φκσο, ε Γηεζλήο Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο έραζε ην πνιηηηθφ ηεο ππφβαζξν θαη ενξηάδεηαη σο έθθξαζε ζπκπαζείαο ησλ αλδξψλ πξνο ηηο γπλαίθεο, κε πξνζθνξά Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο ινπινπδηψλ θαη δψξσλ. Ζ άλνδνο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο ζηε Γχζε ηε δεθαεηία ηνπ '60 αλαδσνγφλεζε ηε Γηεζλή Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο, πνπ απφ ην 1975 δηεμάγεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηελ αλάδεημε ησλ γπλαηθείσλ πξνβιεκάησλ θαη δηθαησκάησλ. αθψο θαη ε γπλαίθα βίσζε ηνλ ππέξηαην θνηλσληθφ ξαηζηζκφ, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο πεξηζσξηνπνηήζεθε θαη αλαγθάζηεθε λα απέρεη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνία δνχζε απνηειψληαο «ηππηθά» θαη κφλν κέινο ηεο. Γελ είλαη ινηπφλ παξάδνμν πνπ επεδίσμε κε θάζε ηξφπν ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο, δηθαησκάησλ πνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή ηα ρξεζηκνπνίεζε κε ιαλζαζκέλν ηξφπν μεκαθξαίλνληαο απφ ηε ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο ζέηνληαο ην ππφβαζξν γηα ηελ εδξαίσζε ελφο αθξαίνπ θεκηληζηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ ν νπνίνο ηνλίδεη ηελ ππεξνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία. Θα ήηαλ αλνξζφδνμν λα κε ραξαθηεξηδφηαλ απηή ε εκέξα σο κία λίθε απέλαληη ζηελ πξνθαηάιεςε, γηαηί κέζσ απηήο ηεο επαλάζηαζεο δφζεθε ε επθαηξία ζηε γπλαίθα λα αλαδείμεη ηηο πξαγκα- γξάθεη ν Γηψξγνο Παξαιηθίδεο ηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο εμηζνξξνπψληαο ηα δεδνκέλα πνπ έσο ηφηε ιεηηνπξγνχζαλ εληειψο αλδξνθξαηηθά. Θα ήηαλ πξνζβνιή γηα ην γπλαηθείν θχιν, αλ ιέγακε πσο δελ θαηάθεξε κφλν λα ζηαζεί σο ίζν απέλαληη ζην αλδξηθφ θχιν αιιά θαη λα δηαθξηζεί ζε ηνκείο πνπ έσο ηφηε ππήξμαλ αλδξνθξαηνχκελνη. ηηο κέξεο καο, απηή ε γηνξηή απηή αλαδεηθλχεη ηε γπλαίθα ζε νιφθιεξν ην κεγαιείν ηεο, γεγνλφο πνπ νη ίδηεο ην γλσξίδνπλ θαη φπσο πάληα άιισζηε ην εθκεηαιιεχνληαη θαη καο θάλνπλ θπξηνιεθηηθά Ο,ΣΗ ζέινπλ. Δκείο φκσο δελ αληηζηεθφκαζηε, γηαηί παξά ηνπο εγσηζκνχο καο, παξά ηνπο θαβγάδεο καο μέξνπκε πσο θαζεκία ηνπο είλαη μερσξηζηή θαη -θάηη πνπ απερζάλνκαη λα ιέσ- ΓΔΝ κπνξνχκε ρσξίο απηέο!!! γράφει θ οφία ίμου Γπλαίθα ηη νξηζκφο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε απηή ηε ιέμε. Έρεη ραξαθηεξηζηεί κε πνηθίια νλφκαηα, έρεη απνηππσζεί ζε πίλαθεο, έρεη εμπκλεζεί ζε ηξαγνχδηα φζν θακία άιιε έλλνηα. Πνηεηέο ηελ έρνπλ παξνκνηάζεη κε αεξηθφ θαη λεθέιε αιιά θαη κάγηζζα θαη πιαλεχηξα. Παξ φια απηά θακία ιέμε δελ θαληάδεη αξθεηή ψζηε λα κπνξέζεη λα πεξηγξάςεη ηελ ηδέα γηα ηελ γπλαηθεία ππφζηαζε φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα. ηνλ 21 ν αηψλα νπφηε θαη έρνπλ θαηνρπξσζεί ηα γπλαηθεία δηθαηψκαηα θαη αξθεηέο γπλαίθεο δηεθδηθνχλ εγεηηθέο ζέζεηο -πξάγκα αδηαλφεην πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο - ε θνηλή γλψκε δηαθαηέρεηαη απφ ζεμηζηηθέο θαη απάλζξσπεο αληηιήςεηο γηα ην γπλαηθείν θχιν. Ο κέζνο άλζξσπνο πεξλάεη πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηεο δσήο ηνπ κπξνζηά απφ θάπνην κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο ελψ ηαπηφρξνλα είλαη εθηεζεηκέλνο ζε δηζεθαηνκκχξηα δηαθεκίζεηο. Απηέο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ππνλνκεχνπλ ην γπλαηθείν θχιν πξνβάιινληαο ζεμηζηηθά κελχκαηα. Καη αλ λνκίδεηε πσο απηφ δελ καο επεξεάδεη πιαλάζηε. Σα θνξίηζηα απφ κηθξή ειηθία ιακβάλνπλ ην κήλπκα φηη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην θαίλεζζαη. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ε εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε θαη ζε απηφ επηδίδνληαη καλησδψο απφ φιν θαη κηθξφηεξε ειηθία. Σα αγφξηα απφ ηελ άιιε κεξηά αληηιακβάλνληαη φηη ε αμία ησλ θνξηηζηψλ θξίλεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ηίπνηα άιιν. Σέηνηνπ είδνπο κελχκαηα είλαη δηάρπηα ζηε κνπζηθή βηνκεραλία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ζηα βηληενπαηρλίδηα. Αθφκε θαη ζηα παηρλίδηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζέινπλ ηα θνξίηζηα λα καγεηξεχνπλ θαη λα θαζαξίδνπλ ην ζπίηη ελψ ηα αγφξηα λα θαηαζθεπάδνπλ απηνθίλεηα. Σαπηφρξνλα, ην γπλαηθείν ζψκα γίλεηαη αληηθείκελν, θαηαθεξκαηίδεηαη γηα λα πνπιεζεί κε δηάθνξα θαηαλαισηηθά παξαζθεπάζκαηα. Ζ αλαπαξαγσγή θαη ε δηαηψληζε ηνπ θαηλνκέλνπ δελ έγθεηηαη κφλν ζηα ΜΜΔ. Αλ θαη ε θσλή ησλ γπλαηθψλ αθνχγεηαη δπλαηφηεξα, ε πξνθαηάιεςε θαη ν ξαηζηζκφο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη πνζφ κάιινλ φηαλ νη γπλαίθεο θαηέρνπλ πςειφβαζκεο ζέζεηο είλαη αλαληίξξεην θαηλφκελν. Άιισζηε δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ παξαηεξείηαη πνιχ ζθιεξή θξηηηθή πξνο ηηο γπλαίθεο κε εμνπζία θαη δχλακε- φηαλ ζα αληηδξάζνπλ, ζα ραξαθηεξηζηνχλ κε μεδηάληξνπα πξνζσλχκηα ζε αληίζεζε κε άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ζα επηθξνηεζνχλ γηα κηα ηέηνηα αληίζηνηρε πξάμε. Σέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα δελ απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε, αιιά ηνλ θαλφλα. ε κία θνηλσλία φπνπ νη γπλαίθεο βνκβαξδίδνληαη απφ παληνχ, απηέο πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ πιήξσο ζην ηξίπηπρν ηέιεηα κεηέξαζχδπγνο-επαγγεικαηίαο. Βέβαηα, ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ απνηειεί νπηνπία. Κάπνπ εδψ βξηζθφκαζηε ε- κείο, ε λέα γεληά θαη έρνπκε ρξένο λα δηακνξθψζνπκε λέεο αληηιήςεηο. Να θαηαξξίςνπκε ζηεγαλά θαη πξνθαηαιήςεηο, λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζπλζήθεο εθείλεο φπνπ ηα δχν θχια ζα έρνπλ ηζνλνκία φρη απιά ππνγεγξακκέλε ζε εγθπθιίνπο αιιά θαηνρπξσκέλε ζε αλζξψπηλεο ζπλεηδήζεηο. ε όπνηνλ αξέζσ... ηεο Διέλεο Περιηβαλίδνπ Ζ γλψκε ηνπ θφζκνπ δηακνξθψλεηαη αξρηθά απφ ηελ εκθάληζε. Δλλνψ πσο δε ζα πιεζίαδεο θάπνηνλ πνπ μεθεχγεη εκθαληζηαθά απφ ηα ζπλεζηζκέλα ν θαζέλαο ζα ην έθαλε. Δηδηθά ζε κηα κηθξή, θιεηζηή θνηλσλία θάζε ίρλνο δηαθνξεηηθφηεηαο μερσξίδεη θαη πξνθαιεί ηα ζρφιηα ησλ κειψλ ηεο ρσξίο απηφ λα είλαη ηδηαίηεξα θαιφ ή θαθφ. Γηα παξάδεηγκα, πνηνο ζα έπαηξλε κε θαιφ κάηη έλα άηνκν κε αθξαίν παξνπζηαζηηθφ απφ ην καιιί θαη ην δέξκα έσο θαη ηα ξνχρα ρσξίο έζησ θαη ηελ παξακηθξή ακθηβνιία; Πηζηεχσ πσο είλαη άδηθν λα απνθιείεηο ηνλ άιιν κφλν θνηηψληαο ηνλ, ίζσο εάλ έκπαηλεο ζηνλ θφπν λα ηνλ γλσξίζεηο, λα κπνξνχζε λα ζνπ πξνζθέξεη πνιιά. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, δελ λνκίδσ πσο ηα άηνκα απηά ηα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην φηη δελ είλαη απνδεθηά απφ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο κάδαο, αθνχ απηνί αξθνχληαη ζε ιίγνπο νη νπνίνη ηνπο απνδέρνληαη. Δμάιινπ ην παλ είλαη λα ληψζνπκε θαιά ρσξίο λα ληξεπφκαζηε γηα απηφ πνπ είκαζηε θαη θαλέλαο δελ έρεη ιφγν λα καο θξίλεη γηα απηφ. Αιιά πψο κπνξεί απηφ λα είλαη δπλαηφ ζε έλαλ κηζαιιφδνμν θφζκν γεκάην δηαθξίζεηο; Καη κεηά, ζπκήζεθα απηφ πνπ ιέλε: «Πνηέ κελ θξίλεηο έλα βηβιίν απφ ην εμψθπιιφ ηνπ» κα παξ φια απηά θάπνηνη εμαθνινπζνχλ λα θνξάλε παξσπίδεο! Αιιά ηη λα μέξσ θαη γσ; Απιά κηα ζθέςε έθαλα 5

6 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη παξαηεξεζεί απφ φινπο καο φηη αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ πεξηζζφηεξνο θφζκνο πξνηηκάεη λα θαηαθεχγεη, είηε αηνκηθά είηε κε ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, ζηηο αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ (Σνπξθία θαη Βνπιγαξία), κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάιν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζηελ ηνπηθή αγνξά. Δπεηδή, απηφ ην ζέκα αθνξά ηνπο γνλείο καο, ηνπο θίινπο καο θαη εκάο ηνπ ίδηνπο απνθαζίζακε λα εξεπλήζνπκε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. ΣΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ Αξρηθά, απεπζπλζήθακε ζηνλ θ. ηγξέθε Αζαλάζην, Πξφεδξν ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ. Παξνπζηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε καο ελεκέξσζε φηη ηα ηειεπηαία 2,5 ρξφληα έρνπλ θιείζεη 65 επηρεηξήζεηο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη έλδπζεο θαη ππφδεζεο. Σφληζε φηη ε θπξηφηεξε αηηία πνπ νδεγεί ηνπο ζπκπνιίηεο καο θπξίσο ζηελ αγνξά ηεο Αδξηαλνχπνιεο είλαη νη ηηκέο, εθφζνλ ηα πξντφληα ζηε αγνξά καο είλαη αθξηβά εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ ΦΠΑ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Γη' απηφ ην θχξην αίηεκα ηνπ πιιφγνπ είλαη νη θνξναπαιιαγέο θαη ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηεο πφιεο. Δπηζεκάλακε φηη πνιινί ζπκπνιίηεο καο ζεσξνχλ ππεχζπλνπο απηήο ηεο KAPALΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ θαηάζηαζεο ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπφξνπο ηεο πφιεο, γηαηί θαη απηνί πξνκεζεχνληαη πξντφληα απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ελψ δελ έρνπλ πνηθηιία ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο. Ο θ. ηγξέθεο απάληεζε φηη νη θπξηφηεξνη ιφγνη είλαη ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ν θφβνο φηη ηα πξντφληα δε ζα πνπιεζνχλ. Σειεηψλνληαο, ν Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπο καο ηφληζε φηη δελ είλαη ιάζνο λα αγνξάδεη θάπνηνο απφ ην εμσηεξηθφ γηαηί ν θαζέλαο πάεη ζχκθσλα κε απηφ πνπ έρεη ζην πνξηνθφιη ηνπ θαη είλαη θαηξφο θαη νη έκπνξνη λα βάινπλ ιίγν λεξφ ζην θξαζί ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ην θέξδνο. Όκσο, ην ζπλάιιαγκα πνπ θεχγεη ζηηο γχξσ ρψξεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή καο, πξέπεη φινη νη ζπληνπίηεο καο λα ζηεξίμνπλ ηελ αγνξά ηεο πφιεο καο θαη γεληθά κηαο κηθξήο θνηλσλίαο, φπσο είλαη ε Οξεζηηάδα, γηαηί ζε ηειηθή αλάιπζε βγαίλνπκε φινη θεξδηζκέλνη. Αλ κείλεη σο έρεη ε θαηάζηαζε, ε πφιε καο δελ έρεη ΚΑΜΗΑ πξννπηηθή. Όκσο, έρνπκε πνιχ λέν θφζκν, ν νπνίνο κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο παξνρέο πνπ ίζσο καο δνζνχλ. Ο θ. ηβξίδεο ηδέξεο, ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ, καο πιεξνθφξεζε φηη Ζ εκπνξηθή δηαξξνή ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ θπξίσο πξνο Σνπξθία θαη Βνπιγαξία, ζαλ θαηλφκελν μεθίλεζε πνιχ παιηφηεξα, ζήκεξα πιένλ ην βιέπνπκε παληνχ, αθφκα θαη ζε εμεηδηθεπκέλα αγαζά, φπσο αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ ή γεσξγηθά εξγαιεία θαη θάξκαθα. Γηα λα ην αληηκεησπίζνπκε ζα πξέπεη λα ρακειψζνπκε ην θφζηνο γηα λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο ζηα πξντφληα καο κε απνηέιεζκα ηα ρξήκαηα λα κέλνπλ ζηελ Διιάδα. Σν ζέκα είλαη αξθεηά ζνβαξφ θαη ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ αλάινγα νη αξκφδηνη ηεο πεξηνρήο. ΣΑ ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ Έπεηηα, επηζθεθζήθακε ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν 'Karakatsanis Tours', θαζψο παξαηεξήζακε πσο νη εθδξνκέο πνπ δηνξγαλψλνληαη γηα ην ηξηήκεξν ηεο Απνθξηάο είλαη θπξίσο ζην εμσηεξηθφ (Σνπξθία - Βνπιγαξία). Μαο ελεκέξσζαλ φηη ε νξγάλσζε απηψλ ησλ ηαμηδηψλ ζπκβάιιεη ζηελ θίλεζε ησλ ρξεκάησλ γεληθφηεξα, έηζη ηζνζηαζκίδνληαη ηα έζνδα κε ηα έμνδα αιιά ην θέξδνο πιένλ είλαη κεδακηλφ.. Οη Έιιελεο επηιέγνπλ απηνχο ηνπ πξννξηζκνχο επεηδή, είλαη πην θνληηλέο νη απνζηάζεηο θαη ε Διιάδα ζε ζρέζε κε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πνιχ πην αθξηβή. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ νη ππνδνκέο, δειαδή δελ κπνξεί λα θηινμελήζεη ηφζα άηνκα καδηθά ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο, φπσο είλαη ηα Υξηζηνχγελλα, ην Πάζρα θαη νη Απνθξηέο. Σέινο, επηζεκάλζεθε ε κεγάιε επίπησζε απηψλ ησλ επηινγψλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. ΟΙ ΣΟΤΡΚΟΙ Οξεζηηάδα: Ζ λεφηεξε πφιε ηεο Διιάδνο Ζ έξεπλά καο ζπλερίζηεθε ζηελ Αδξηαλνχπνιε. Έκπνξνο ηεο κεγάιεο θιεηζηήο αγνξάο kapalı çarşı καο πιεξνθφξεζε φηη ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο νη Έιιελεο πειάηεο κέζα ζηελ α- γνξά είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Σνχξθνπο εμαηηίαο ηεο ηζνηηκίαο επξψ θαη ηνπξθηθήο ιίξαο (1 πξνο 3!) θαη ησλ εθπηψζεσλ. Όκσο, ν ίδηνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ επηζθέπηνληαη θάζε άββαην βξάδπ ηελ Οξεζηηάδα γηα θαγεηφ, αλ θαη παξαπνλέζεθε φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ νη ηηκέο έρνπλ απμεζεί. Ο θ. ηβξίδεο επηβεβαίσζε ηελ θαηάζηαζε Σα ηειεπηαία 3-4 ρξφληα, φπσο γλσξίδσ απφ πειάηεο κνπ Σνχξθνπο θαη Βνπιγάξνπο, νη επθαηάζηαηνη θπξίσο Σνχξθνη επηιέγνπλ ηα εζηηαηφξηα ηεο Οξεζηηάδαο. Πξαγκαηηθά, ηα απηνθίλεηα κε ηηο ηνπξθηθέο πηλαθίδεο έμσ απφ ηα εζηηαηφξηα είλαη ε θαηλνχξηα πξαγκαηηθφηεηα ζηελ πφιε καο. θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαλνήζνπκε πξψηα εκείο ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη έπεηηα λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο ζπληνπίηεο καο θαη θπξίσο ηνπο ζπλνκειίθνπο καο ψζηε λα ζπκβάιινπκε φινη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ηφπνπ καο. Άιισζηε ε αιιαγή δε ζα έξζεη απφ καθξηά, απφ ηνπο ηζχλνληεο, απφ ηνπο πςειά ηζηάκελνπο, απφ ηελ Αζήλα, απφ ηελ Δπξψπε... ηελ αιιαγή κπνξνχκε λα ηελ επηθέξνπκε εκείο βειηηψλνληαο ηελ ηνπηθή αγνξά θαη ζηεξίδνληάο ηελ. Καδαιηδή νθία Μπαξκπνχδε Ζιηάλα ηβξίδεο Αιέμαλδξνο Ζ Οξεζηηάδα είλαη ε λεφηεξε θαη βνξεηφηεξε πφιε ηεο Διιάδνο. Οη πξφγνλνη καο ήξζαλ εδψ ζην θνπκ ηζηθιίθ, φπσο νλνκαδφηαλε ζηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο θαη ηελ ειιελνηνπξθηθή χκβαζε αληαιιαγήο πιεζπζκψλ, θαη έθηηαμαλ απφ ην κεδέλ ηε λέα παηξίδα ηνπο, ηελ πφιε καο. Οη πξφζθπγεο απφ ην Καξαγάηο, πνπ ήξζαλ ζηελ πεξηνρή ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 1923, νλφκαζαλ ηε λέα πφιε ηνπο Νέα Οξεζηηάδα ζε αλάκλεζε ηεο παιαηάο παηξίδαο ηνπο. ηελ Ν. Οξεζηηάδα έσο ην ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1923 έθηαζαλ 1700 άηνκα θαη κέρξη ηηο 31 Ηνπιίνπ ηνπ 1927 εγθαηαζηάζεθαλ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ Υηίζηεθαλ θαηνηθίεο θαη ηα πξψηα δεκφζηα θηήξηα θαη μελνδνρεία, ρηίζηεθε ην πξψην δεκνηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1923, θαη ην πξψην γπκλάζην. Οη Καξαγαηζηαλνί αγξφηεο έρηηζαλ κηα απιή μχιηλε εθθιεζία ζην φλνκα ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ γηα λα ηνπο ζπκίδεη ηελ παιηά ηνπο εθθιεζία ζην Καξαγάηο. ήκεξα ε Οξεζηηάδα είλαη έδξα ηνπ νκψλπκνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ, πνπ αξρίδεη απφ ην Θνχξην θαη ηειεηψλεη ζην Οξκέλην, έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο θαη βξίζθεηαη ζην κέζν ελφο εχθνξνπ θάκπνπ κε άθζνλα λεξά. Απφ ην 1998 ιεηηνπξγνχλ δχν παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα: ην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ην ηκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ αλήθνπλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ ε Οξεζηηάδα έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθφ έξγν. ηελ πφιε ππάξρνπλ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, Χδείν, ρνιέο ρνξνχ, Σκήκαηα Εσγξαθηθήο θαη Δηθαζηηθψλ Σερλψλ, Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή θαη ην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξην Νέαο Οξεζηηάδαο ΓΗΟΝΤΟ (θάζε επηέκβξε ε πφιε θηινμελεί ην θεζηηβάι εξαζηηερληθνχ ζεάηξνπ). Δπίζεο, ζεκαληηθφ έξγν παξάγεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ κε κεγάιεο δηαθξίζεηο ζην βφιετ. Γρουνίδθσ Χριςτοσ υλλογι κ. Κοφκλατηθ Δθμθτρίου 6

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα