Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει."

Transcript

1 Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ «Όηαλ κε ηα ρξόληα σξηκάζεηο, γίλεζαη πην ππεύζπλνο, κε πην μεθάζαξεο επηζπκίεο θαη αληηιακβάλεζαη πσο ζε απαζρνινύλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζηηο ζρέζεηο θαη ζηηο θηιίεο ζνπ.» (ζει.12) Ζ πφιε καο, ε Οξεζηηάδα, είλαη έδξα ηνπ νκψλπκνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο θαη βξίζθεηαη ζην κέζν ελφο εχθνξνπ θάκπνπ κε άθζνλα λεξά. Θειήζακε λα ηε γλσξίζνπκε θαιχηεξα, λα αλαδείμνπκε ζέκαηα πνπ καο αθνξνχλ, λα ληψζνπκε θνκκάηη ηεο. Απηή ε πηλέδα είλαη ην δηθφ καο ζεκείν αλαθνξάο ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΠ1 (ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ) ΣΟΤ 1ΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Ν. ΟΡΕΣΙΑΔΑ Δθαξκνγή αληηθαπληζηηθνύ λόκνπ Ξεθηλψληαο απφ ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην θάπληζκα θαη εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηηο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία, είηε ελεξγψλ είηε παζεηηθψλ θαπληζηψλ, πέξαζε ζηγά ζηγά ην κήλπκα θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο. (ζει. 12) Παγθόζκηα εκέξα ηεο Γπλαίθαο Δπεδίσμε κε θάζε ηξφπν ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο, δηθαησκάησλ πνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή ηα ρξεζηκνπνίεζε κε ιαλζαζκέλν ηξφπν μεκαθξαίλνληαο απφ ηε ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο ζέηνληαο ην ππφβαζξν γηα ηελ εδξαίσζε ελφο αθξαίνπ θεκηληζηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ ν νπνίνο ηνλίδεη ηελ ππεξνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία. (ζει. 5) Δλδννηθνγελεηαθή βία Μία θαθνπνηεκέλε γπλαίθα ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα ηεο πξνζθεξζεί θπξίσο απφ ην ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ ηεο πεξηβάιινλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, κπνξεί λα ζηξαθεί γηα βνήζεηα ζε εηδηθνχο νξγαληζκνχο. (ζει. 8) Πόζν θνζηνινγείηαη ε αλζξώπηλε δσή; Όινη καο κεγαιψζακε κε ηελ αξρή φηη ε αλζξψπηλε δσή είλαη αλεθηίκεηε. Σψξα πνπ θαίλεηαη λα θαηαξξέεη θη απηφ, ήξζε ε ψξα λα αλαινγηζηνχκε κήπσο έθηαζε ε ψξα λα κάζνπκε πφζν θνζηίδεη ε αλζξψπηλε δσή. (ζει. 10) Σην Σσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, στην αυλή του σχολείου μας πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις αντί του τελευταίου μας περιπάτου. Σα τμήματα όλων των τάξεων έφεραν ψησταριές και κρέατα με αποτέλεσμα η τσίκνα να σκεπάσει τη γειτονιά μας. Σο φαγητό άρχισε από νωρίς ταυτόχρονα με παιχνίδια, παραδοσιακούς χορούς και μουσική! Σα όξηα ηεο γιώζζαο κνπ είλαη ηα όξηα ηνπ θόζκνπ κνπ Γηα ηελ πεξηνρή καο, παξαηεξείηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο γιψζζεο ησλ γεηηνληθψλ καο ρσξψλ, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ εθκάζεζε θαη ησλ δχν απηψλ γισζζψλ απνηειεί κηα επράξηζηε ελαζρφιεζε γηα φζνπο ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο επηιέγνληαο "ελαιιαθηηθέο" γιψζζεο θη φρη ηηο "θιαζζηθέο" ιαηηλνγελείο. (ει. 9)

2 «ΕΓΕΛΑΕΝ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΣΗ» Βλαστάρης ή Ανοιξιάτης ή Γδάρτης ή Πεντάγνωμος είναι μερικά από τα ονόματα που έχουν αποδοθεί στον μηνά Μάρτιο. Είναι ο τρίτος μήνας του έτους και ο ερχομός του είναι συνυφασμένος με την Άνοιξη, τη αρακοστή από την οποία ποτέ δεν λείπει, αλλά και φυσικά με μια ημέρα ορόσημο για το Χριστιανισμό και το έθνος μας, με τη διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εεπαναστάσης του 21. Κύριος θεματικός άξονας αυτού του τεύχους είναι η πόλη μας. Αυτός ήταν άλλωστε και ο πρωταρχικός σκοπός τις εφημερίδας, η ευαισθητοποίηση των νέων για τα κοινωνικά θέματα και τους ανθρώπους της πόλης. Βέβαια, δε μείναμε μόνο στην μικρή βορειοανατολική πόλη της Ελλάδας που προσπαθεί να επιβιώσει και να ανακάμψει σε καιρό κρίσης. Και σε αυτό το τεύχος έχουμε ποικίλα θέματα καθώς και τις καθιερωμένες μας στήλες. ας εύχομαι λοιπόν για ακόμη μία φορά καλή ανάγνωση τα λέμε στο επόμενο τεύχος! οφία ίμου Μεγάιε αξαθνζηή Όηαλ θάπνηνο μεθηλάεη γηα έλα ηαμίδη ζα πξέπεη λα μέξεη πνχ πεγαίλεη. Απηφ ζπκβαίλεη θαη κε ηε Μεγάιε αξαθνζηή. Πάλσ απ' φια ε Μεγάιε αξαθνζηή είλαη έλα πλεπκαηηθφ ηαμίδη πνπ πξννξηζκφο ηνπ είλαη ην Πάζρα. Μεγάιε αξαθνζηή νλνκάδεηαη ε λεζηεία πνπ πξνεγείηαη ηνπ Πάζρα. Σελ νλνκάδνπκε Mεγάιε γηα λα ηελ μερσξίζνπκε απφ ηε λεζηεία πνπ πξνεγείηαη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη «Μηθξή», επεηδή είλαη ειαθξχηεξε. αξαθνζηή νλνκάδεηαη, επεηδή γίλεηαη ζε αλάκλεζε ηεο ζαξαληαήκεξεο λεζηείαο ηνπ Υξηζηνχ ζηελ έξεκν. Καζηεξψζεθε ηνλ 4ν αηψλα θαη ε αξρηθή ηεο δηάξθεηα ήηαλ έμη εβδνκάδεο, ελψ αξγφηεξα πξνζηέζεθε θαη κία έβδνκε. Έηζη ζηελ επνρή καο ε Μεγάιε αξαθνζηή μεθηλά ηελ Καζαξά Γεπηέξα θαη ηειεηψλεη ην Μεγάιν άββαην. ηε δηάξθεηα ηεο αξαθνζηήο θάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή ηειείηαη ζηελ εθθιεζία ε Πξνεγηαζκέλε Αθνινπζία θαη θάζε Παξαζθεπή ςάιινληαη νη Υαηξεηηζκνί ζηελ Παλαγία. Δπίζεο, ζηε αξαθνζηή δελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε θαλελφο δσηθνχ πξντφληνο εθηφο απφ ηελ εκέξα ηνπ Δπαγγειηζκνχ ζηηο 25 Μαξηίνπ θαη ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ νπφηε επηηξέπεηαη ε βξψζε ςαξηψλ. Έηζη ε Μεγάιε αξαθνζηή έρεη ξφιν θαηερεηηθφ πξηλ απφ ην Πάζρα θαη φπσο παιαηφηεξα νη «Καηερνχκελνη», δειαδή νη ππνςήθηνη ρξηζηηαλνί, φιν απηφ ην δηάζηεκα πξνεηνηκάδνληαλ ψζηε ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα λα γίλεη ε βάπηηζή ηνπο, έηζη θαη εκείο εηνηκαδφκαζηε γηα έλα λέν, πλεπκαηηθφ, απηή ηε θνξά βάπηηζκα. Καλι αρακοςτι. Χριςτοσ Γρουνίδθσ Το ήξεπερ ότι... Η Coca-Cola ιταν αρχικά πράςινθ. Σο μζλι είναι το μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει. Βρζκθκε μζλι ςτουσ τάφουσ των Αιγυπτίων Φαραϊ, το οποίο δοκίμαςαν οι αρχαιολόγοι και διλωςαν ότι ιταν βρϊςιμο. Ο Άξελ Ρόουη προτοφ γνωρίςει τθ δόξα με τουσ Guns 'n' Roses κάπνιηε τςιγάρα επί πλθρωμι για επιςτθμονικά πειράματα. τθ δεκαετία του '80 θ ρατςιςτικι κυβζρνθςθ τθσ Νότιασ Αφρικισ απαγόρευςε το τραγοφδι των Pink Floyd Another Brick In The Wall, επειδι το χρθςιμοποιοφςαν ωσ φμνο οι μαφροι μακθτζσ. τθν Ελβετία είναι παράνομο να κουρεφεισ το γραςίδι μπροςτά ςτο ςπίτι ςου ντυμζνοσ ωσ Ζλβισ Πρίςλεϊ Οι Λάκωνεσ για να καταπολεμιςουν τθν μυκθτίαςθ καίνε μια εφθμερίδα και με το προϊόν τθσ καφςθσ αλείφουν το ςθμείο που παρουςιάηει μυκθτίαςθ! Ακριβόπουλοσ Πάρθσ τθν τάξθ γίνεται πολλι φαςαρία και ο δάςκαλοσ αγανακτιςμζνοσ φωνάηει: - Θα ςταματιςετε ι κα τιμωριςω κανζναν; - Όχι, λζει κάποιο παιδί. - Ποιοσ είπε το όχι; ρωτά ζξαλλοσ ο δάςκαλοσ; - Ο Μεταξάσ! Οκάδα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο Β Λπθείνπ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: Εαξίκπα Πεξηζηέξα πληαθηηθή νκάδα: Γξνπλίδεο Υξήζηνο Παξαιηθίδεο Γηψξγνο ίκνπ νθία Γεκνζηνγξάθνη: Αθξηβφπνπινο Πάξεο Αληψλνγινπ Κσλζηαληίλα Γεσξγηηζνπνχινπ Βελεηία Γνπγνχζε Αλαζηαζία Γξνπλίδεο Υξήζηνο Γανπηίδνπ Μαξία Καδαιηδή νθία Κνηζαξίδνπ νθία Λπξνχδε Υξηζηίλα Μπαξκπνχδε Ζιηάλα Μπνξίδνπ Μαηίλα Παξαιηθίδεο Γηψξγνο Πεηξέζε Μαξία Πνιπζίνπ Μαξία Ράδγθειεο Κσλζηαληίλνο ηβξίδεο Αιέμαλδξνο ίκνπ νθία ππξνπνχινπ νθία Σζηνκπαλίδνπ Βάζηα Σερληθή ππνζηήξημε: Αθξηβφπνπινο Πάξεο Γεσξγφπνπινο Αλαζηάζεο Έθηαθην δειηίν θαηξνύ Μεηά ηελ θαηαηγίδα εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ βαζκνκεηξηθνχ ν θαηξφο θαίλεηαη λα θαιπηεξεχεη. Παξ φια απηά ζα έρνπκε ζπρλέο βξνρνπηψζεηο ζε αλππνςίαζηεο ζηηγκέο. Σν ηξηήκεξν ζα καο πξνβιεκαηίζνπλ νη ζπνξαδηθέο πηψζεηο ησλ ραξηαεηψλ κε ζίγνπξν ζπάζηκν λεχξσλ. Παξαθαινχληαη νη καζεηέο λα δηαβάζνπλ παξά ηελ θαθνθαηξία. Όιν ην Μάξηε ν θαηξφο ζηελ Ηηαιία, ζηα Γηάλλελα, ζηε Λάξηζα θαη ζην Βφιν πξνβιέπεηαη ειηφινπζηνο γηα ηνπο καζεηέο θαη λεθειψδεο γηα ηνπο ζπλνδνχο. Οη γνλείο ζηελ Οξεζηηάδα κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηηο Αιθπνλίδεο εκέξεο. Πάξεο Αθξηβφπνπινο 2 Πολυςίου Μαρία -Ση θάλεηο εθεί, ξε; -Φεθάδσ γηα ηνπο θξνθφδεηινπο.. -Αθνχ δελ έρεη θξνθφδεηινπο -Δ,αθνχ ςεθάδσ!! -Πιάςε ρε λίγο τθ ταινία να κλείςω το κιβϊτιο. -Σθν ταινία ςυςκευαςίασ; -Όχι, πιάςε μια ταινία μυςτθρίου, να κλείςουμε με ςαςπζνσ. Tο α) O πρίγκιπασ Κάρολοσ παντρεφτθκε. β) H Liverpool ζγινε πρωτακλιτρια Ευρϊπθσ. γ) O Πάπασ απεβίωςε. Σο α) O πρίγκιπασ Κάρολοσ παντρεφτθκε. β) H Liverpool ζγινε πρωτακλιτρια Ευρϊπθσ. γ) O Πάπασ απεβίωςε. Eάν ο Πρίγκιπασ Κάρολοσ κελιςει να ξανάπαντρευτεί και θ Liverpool βρεκεί πάλι ςτον τελικό του Champions League, παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τον Πάπα...

3 Πέξαζε έλαο κήλαο απφ ην πξνεγνχκελν θχιιν θαη είκαζηε καδί. Απηφ ηνλ θαηξφ ηξέρακε «πέξα δψζε» γηα λα βξνχκε «ιαβξάθη» αιιά ην ζρνιείν καο ζαλ θνιιέγην πνπ είλαη εθαξκφδεη απφιπηα ην ξεηφ carpe diem. Αδξάδνπκε ηε κέξα ρσξίο λα αθήζνπκε ηίπνηα λα πάεη ρακέλν, αμηνπνηνχκε δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν καο ρξφλν (κε ζέαηξν, ιέζρε αλάγλσζεο) θαη ζπλδπάδνπκε ην ηεξπλφλ κε ην σθέιηκν (Σζηθλνπέκπηε- Άζιεζε). Παξνπζίαζε project Σελ Σεηάξηε 5 Φεβξνπαξίνπ παξνπζηάζηεθαλ νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ηεο Α θαη ηεο Β Λπθείνπ. Πξψηα πξψηα κάζακε γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη επαηζζεηνπνηεζήθακε γη' απηφ ην ζέκα πνπ έδσζε ηξνθή γηα ζθέςε ζε φινπο. Έπεηηα, παξνπζηάζηεθε κηα εληππσζηαθή εξγαζία γηα ηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο θαη είρακε δπλαηφηεηα λα ζαπκάζνπκε θσηνγξαθίεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. Καηφπηλ κάζακε γηα ηηο αηξέζεηο, γηα ηηο νπνίεο αγλννχκε πνιιά, ίζσο επεηδή δελ εξρφκαζηε ζε επαθή κε νπαδνχο ηνπο, άιια ε εξγαζία απηή καο βνήζεζε λα ζθεθηνχκε θαη ιίγν παξαπέξα απφ ην ζπλεζηζκέλν. ην ηέινο, κε ηελ εξγαζία κηαο απφ ηηο ηάμεηο ηεο δεπηέξαο, ζαπκάζακε επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο απηφ ηεο Φηλιαλδίαο. Έθπιεμε πξνθάιεζε ε θξάζε «φρη καζήκαηα γηα ην ζπίηη». Δκείο θαη ηα ηκήκαηα πνπ εξεπλνχλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα θαη ηηο Πξνιήςεηο θαη Πξνθαηαιήςεηο ηε γιηηψζακε, γηαηί ζπλερίδνπκε θαη ζην επφκελν ηεηξάκελν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ν Γεσξγφπνπινο Αλαζηάζεο, ε ίκνπ νθία θαη ν Σζνχκαο Κσλ/λνο καο κίιεζαλ γηα ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη κεηά απφ ιίγεο εκέξεο παξέιαβαλ ηνπο επαίλνπο ηνπο. ην δηθό καο ζρνιείν θηινμελεί ηε δηθή ηνπ ιέζρε αλάγλσζεο. Έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αλαδεηνύκε ζε ζρέζε πάληα κε ην δηάζηεκα θαη λα ιύζνπκε ηηο ηπρόλ απνξίεο πνπ καο γελληνύληαη. Θέκαηα όπσο ε δεκηνπξγία ηνπ ζύκπαληνο, νη αζηεξηζκνί θαη νη γαιαμίεο είλαη κεξηθά από απηά πνπ ζπδεηάκε εθεί. Άγγεινο Αξβαληηίδεο: Καη νη δύν θαζεγεηέο γλσξίδνπλ πνιιά πξάγκαηα θαη πξνζπαζνύλ λα καο βνεζήζνπλ λα ηα θαηαλνήζνπκε. Νίθνο Γνπιγεξίδεο: πδεηώληαο ζε κηα δεζηή παξεΐζηηθε αηκόζθαηξα αληαιιάζζνπκε απόςεηο, ζρνιηάδνπκε ην θείκελν θαη βιέπνπκε βίληεν ζρεηηθά κε ην ζέκα. Πξνζεγγίδνπκε ην ζέκα όρη κόλν από ηελ επηζηεκνληθή πιεπξά αιιά ζθαηξηθά. Κάζε δεύηεξν Σάββαην έρνπκε ηελ επθαηξία λα γεκίζνπκε ηα απνγεύκαηα καο. Βαζίιεο Σζεξηζίδεο: Μηα αξθεηά ελδηαθέξνπζα ιέζρε αλάγλσζεο ελ νλόκαηη «Σην άπεηξν θαη αθόκε παξαπέξα» μεθίλεζε ηα βήκαηα ηεο πξηλ από πεξίπνπ δύν κήλεο. Αληηθείκελν ηεο ιέζρεο απηήο είλαη ε πεξηπιάλεζε ζηηο ζθνηεηλέο γσλίεο ηνπ ζύκπαληνο, ε θαηαλόεζε ηνπ Όινπ, ην ηαμίδη ζηνπο νξίδνληεο ηεο Αλδξνκέδαο θαη ηέινο ε παξαηήξεζε ηεο θόκεο ηεο Βεξελίθεο. Τα κειινληηθά ζρέδηα ηεο ιέζρεο δελ θιείλνληαη κέζα ζε ηέζζεξηο ηεύρνπο αιιά έρνπλ βιέςεηο θαη γηα πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθνινπζείηε ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ καο. Δπηκέιεηα: Ηζηδψξα Γεκεηξηάδνπ. Τπάξρεη θαη θηιόηηκν Με αθνξκή ηε δηδαθηηθή ελφηεηα «ζέαηξν» ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο παξάζηαζεο «ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΗ ΦΗΛΟΣΗΜΟ» ην ζρνιείν καο ηίκεζε κε ηε παξνπζία ηνπ ηνπο εζνπνηνχο πνπ κε ηφζν κεξάθη θαη δνπιεηά έθηαζαλ ζε έλα ππέξνρν απνηέιεζκα. Σελ Κπξηαθή 9 Φεβξνπαξίνπ θαη ψξα 7:45 νη καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ παξεπξέζεθαλ ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ «ΓΗΟΝΤΟ» κε ηε ζπλνδεία ησλ θαζεγεηξηψλ: Εαξίκπα Πεξηζηέξα, Σζάξα Μαξία, ηαληίδνπ Βαζηιηθή θαη Σδηιηηνχδε Φαλή. Ο πξσηαγσληζηήο ηεο παξάζηαζεο θ. Άθεο Σζνλίδεο αιιά θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ καο μελάγεζαλ φπνπ παξαθνινπζήζακε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εζνπνηψλ. Έπεηηα απφ απηή ηελ ζχληνκε μελάγεζε, πιεξνθνξεζήθακε γηα ηελ ππνδνκή ηνπ θηεξίνπ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπσο ηελ ρξήζε πξνβνιέσλ, ηελ αιιαγή ησλ ζθεληθψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνηδέθηνξα γηα ηελ πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ή θαη δηαιέμεσλ. ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο θαη αθνχ ξσηήζακε θαη ηνπο καζεηέο πνπ παξεπξέζεθαλ εθεί, αθνχζακε ζεηηθά ζρφιηα γηα ην ζεαηξηθφ έξγν θαη νη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξημαλ πσο ήηαλ κία επράξηζηε «απφδξαζε» απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζα ήζειαλ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηέηνηεο παξαζηάζεηο. Τ. Γηα φζα παηδηά ελδηαθέξνληαη νη ψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα είλαη θάζε άββαην ζηηο ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ «ΓΗΟΝΤΟ». (Απφ ηελ αληαπνθξίηξηά καο Ηζηδψξα Γεκεηξηάδνπ) Δθδξνκή Δπίζεο είρακε ηελ ηειεπηαία καο ελδνζρνιηθή εθδξνκή ηελ Σζηθλνπέκπηε, ςήζακε θαη ην επραξηζηεζήθακε, ην ίδην θαη νη θαζεγεηέο. Ήηαλ κηα επηθή εθδξνκή κε πνιινχο ρνξνχο, παηρλίδηα, θξέαηα, θαη θπζηθά κνπζηθή θαη ζα κείλεη αμέραζηε ζηελ κλήκε ησλ καζεηψλ. ησλ παηδηψλ θαη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηε δπλακηθή παξνπζία ηνπο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Volley αγνξηψλ κε ην ΔΠΑΛ Οξεζηηάδαο: 2-1 ηνλ αγψλα ε νκάδα ηνπ 1νπ ΓΔΛ Οξεζηηάδαο θαηάθεξε λα πάξεη ην πξψην ζεη κε κεγάιε επθνιία. ηελ ζπλέρεηα, φκσο, ήηαλ θαλεξφ φηη ε νκάδα ηνπ ΔΠΑΛ πήξε «ηα πάλσ ηεο» παίξλνληαο φρη κφλν έλα ζεη, αιιά θαη φιν ην παηρλίδη κε ηειηθφ ζθνξ 1-2. Σα ζεη έιεμαλ σο εμήο :ΓΔΛ ΔΠΑΛ: 25-15, 21-25, Volley θνξηηζηψλ Αγψλαο 20/2 ληθήζακε ην ΔΠΑΛ κε 2-0! Αγψλαο 24/2: ηειηθφ ζθνξ 0-2 ηνλ αγψλα ηεο Γεπηέξαο αθνχζηεθαλ αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηε δηαηηεζία. Μάιηζηα, ε αθχξσζε πφληνπ θαη ε απψιεηα ηνπ πξψηνπ ζεη θφζηηζε ζηελ ςπρνινγία ησλ θνξηηζηψλ καο- νη νπνίεο είλαη πάληα ληθήηξηεο γηα εκάο! Δθδξνκέο Ζ Γ Λπθείνπ αλαρσξεί ηελ Σξίηε 4 Μαξηίνπ γηα Ηηαιία! Ζ Β Λπθείνπ ηαμηδεχεη ζηηο 14 Μαξηίνπ γηα Ησάλληλα θαη ε Α' 27 γηα Ησάλληλα. Λέζρε αλάγλσζεο άββαην 8 Φεβξνπαξίνπ Απφςεηο Μαζεηψλ Ιζηδώξα Γεκεηξηάδνπ: Πνιιά ζρνιεία ηεο Διιάδνο αιιά θαη ηεο ππόινηπεο Δπξώπεο αζρνινύληαη κε ηηο δηθέο ηνπο ιέζρεο αλάγλσζεο πνπ δηεξεπλνύλ θαη εμεηάδνπλ δηάθνξα πξάγκαηα απνθηώληαο όιν θαη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο. Έηζη ινηπόλ θαη ζην θηήξην, ζην ρψξν ηνπ βεζηηαξίνπ, φπνπ θπιάζζνληαη ηα πξάγκαηα ησλ παξαζηάζεσλ θαη ηέινο ζηα θακαξίληα Αζιεηηθνί αγώλεο Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο ηεο πεξηφδνπ έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο θαη ζεηξά έρεη ηψξα ε αγσληζηηθή δξάζε, θαζψο ν Φεβξνπάξηνο είλαη ν θαηξφο πνπ μεθηλνχλ νη ζρνιηθνί αγψλεο! Έθηαζε ν θαηξφο γηα ην κεγάιν ηεζη Πάξεο Αθξηβφπνπινο 3

4 Ο λόκνο Ζ ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο εηο βάξνπο κέινπο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο, είηε ζσκαηηθήο είηε ςπρνινγηθήο, νξίδεηαη σο θαηλφκελν ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (Νφκνο 3500/2006). Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη ηηκσξεηέν έγθιεκα. Γηα ην θαηλφκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ν θ. πξηηνχδεο, Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Οξεζηηάδαο, καο ελεκέξσζε πσο ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά θαη ζηελ πεξηνρή καο, φπσο εμπβξίζεηο, απεηιέο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο. Χζηφζν, ηα πεξηζηαηηθά πνπ έξρνληαη ζην θψο, είλαη ην πάλσ κέξνο κφλν ελφο παγφβνπλνπ, δειαδή ππάξρνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα πνπ δελ έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα (αθαλήο εγθιεκαηηθφηεηα). Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία έρεη ηξεηο κνξθέο φπσο ζεκείσζε ν θ. Γηεπζπληήο: ηε βία κεηαμχ ζπδχγσλ, ηε βία κεηαμχ γνλέσλπαηδηψλ θαζψο θαη ηε βία γνλέσλ πξνο ειηθησκέλνπο. Τπάξρνπλ θπξψζεηο απφ ην λφκν, αιιά φπσο ηφληζε ν θ. πξηηνχδεο, ε θάζε ππφζεζε ρξεηάδεηαη εηδηθή αληηκεηψπηζε θαζψο ν ζθνπφο δελ είλαη ε επηβνιή πνηλψλ, αιιά ε απνθαηάζηαζε ηεο εξεκίαο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη απηφ είλαη έλα ζέκα, πνπ ρξεηάδεηαη πξνζέγγηζε απφ εηδηθνχο, ζηα πιαίζηα ηνπ Κξάηνπο πξφλνηαο.. Ενδοοικογενειακή βία, μία σύγχρονη πραγματικότητα Ζ δηαθνξά ζήκεξα είλαη φηη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο δεκνζηνπνηνχλ ην πξφβιεκα ηνπο έρεη απμεζεί. Οη γπλαίθεο ζήκεξα θνβνχληαη ιηγφηεξν λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ, κάιηζηα αμηνζεκείσην είλαη πσο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ αληηδξνχλ είλαη κνξθσκέλεο. Μία θαθνπνηεκέλε γπλαίθα ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα ηεο πξνζθεξζεί θπξίσο απφ ην ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ ηεο πεξηβάιινλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, κπνξεί λα ζηξαθεί γηα βνήζεηα ζε εηδηθνχο νξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα, δηαζέζηκεο είλαη νη γξακκέο ππνζηήξημεο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ φπνπ απηέο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ πεξηζηαηηθά βίαο, αλψλπκα αλ ην επηζπκνχλ. (http://kakopoihsh.wordpress.com/) ζε πεξίπησζε πνπ ηεο αζθεζεί βία, γηα ηε δηθή ηεο δσή θαη ηεο νηθνγέλεηά ηεο, φηαλ ππάξρεη. απφζπξζε/απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. πλήζσο ην παηδί αηζζάλεηαη φηη δελ αμίδεη ηελ αγάπε ησλ γνληψλ ηνπ, θαζψο θη έλα αίζζεκα απνηπρίαο θαη άγρνπο λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε ελδννηθνγελεηαθή βία ζπλδέεηαη κε ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, φπσο παξάινγνπο θφβνπο θη εθηάιηεο. Δπηπιένλ, απηά ηα παηδηά κπνξεί λα ππνθέξνπλ απφ θνηιηαθνχο πφλνπο ρσξίο ηαηξηθή αηηία ή βξαδηλή ελνχξεζε. Σέινο, έρεη επηζεκαλζεί απφ εηδηθνχο πσο είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο ζα πηνζεηήζνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά κε απηή πνπ έιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλαλ θχθιν βίαο. έλησζε, φηαλ πήξε θαγεηφ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Απφ ηφηε πήξε ηελ θάησ βφιηα. Σν θιέςηκν έγηλε ηξφπνο δσήο γηα ην Μήηζν, αθνχ ε κεηέξα ηνπ ήηαλ αλήκπνξε λα ηνπο ζπληεξήζεη. Κη φκσο απηφ δελ ήηαλ ην ρεηξφηεξν. Σελ ηειεπηαία θνξά θαζψο πξνζπαζνχζε λα δηαθχγεη καδί κε κία νκάδα ιεζηψλ, πήξε ηε δσή ελφο αζψνπ. Γελ αηζζάλζεθε ηίπνηα, απιψο ζπλέρηζε λα ηξέρεη κέρξη ην ζπίηη ηνπ θαη ηε γπλαίθα ηνπ. Δθεί αληηιήθζεθε ηη είρε θάλεη. Ζ φςε ηνπ ήηαλ ηξνκαθηηθή. Ζ γπλαίθα ηνπ πξνζπαζνχζε λα πξνθπιάμεη ηα παηδηά ηνπο απφ ην ζπκφ ηνπ. Μάηαηνο θφπνο. Σήκωςε το χζρι του και ζκανε αυτό που μιςοφςε περιςςότερο, ό,τι είχε κάνει και ο πατζρασ του ςτον ίδιο. Αθνχ εθηνλψζεθε πήγε ζηελ ηαβέξλα, ήπηε θαη θάπληζε ηφζν πνπ δε κπνξνχζε λα πάξεη ηα πφδηα ηνπ. αλ ζε φλεηξν ζπκφηαλ ηη επαθνινχζεζε, ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ φξκεζαλ κέζα θαη ηνπο πήξαλ φινπο θαη ηνπο θπιάθηζαλ. Πνηεο είλαη, φκσο, νη επηπηψζεηο ηέηνηνπ είδνπο θαθνπνίεζεο ζηα ζπρλφηεξα ζχκαηα, δειαδή ζηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά; Άθνπζε ηελ πφξηα λα αλνίγεη πίζσ ηνπ θαη νη ζθέςεηο ηνπ δηαθφπεθαλ απφηνκα. Ο ρξφλνο ηνπ είρε ηειεηψζεη. Ο θξνπξφο ζα ηνλ νδεγνχζε ζηελ αγρφλε θαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Οη γπλαίθεο Ζ θαθνπνίεζε θαηά ησλ γπλαηθψλ είλαη θαηλφκελν δηαρξνληθφ. Απφ παιαηφηεξεο επνρέο νη ζχδπγνη αζθνχζαλ βία ζηηο ζπδχγνπο ηνπο. Χζηφζν, ε ζηάζε ησλ γπλαηθψλ ήηαλ κάιινλ παζεηηθή. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ απνδέρνληαλ ηελ βία πνπ ηνπο είρε αζθεζεί ήηαλ ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ηθαλφηεηαο απηνζπληήξεζεο, θαζψο ηφηε ν άληξαο ήηαλ ν αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε γπλαίθα έπξεπε πάληα λα εμαξηάηαη απφ απηφλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ δεκνζηνπνηνχζαλ εχθνια ην πξφβιεκα, δηφηη πίζηεπαλ φηη δελ ζα δέρνληαλ ππνζηήξημε απφ θαλέλαλ, νχηε απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. ήκεξα ηε ζεκεξηλή επνρή ην θαηλφκελν απηφ ζπλερίδεη λα ππάξρεη παγθνζκίσο θαη απνηειεί πξφβιεκα δηεζλψλ δηαζηάζεσλ θαζψο 1 ζηηο 3 γπλαίθεο θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηεο ζα αληηκεησπίζεη ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή ή ζεμνπαιηθή βία απφ ην ζχληξνθν ηεο. Σα παηδηά Θχκαηα είλαη πάληα ηα παηδηά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο δελ είλαη απαξαίηεην λα πθίζηαηαη ην ίδην ελδννηθνγελεηαθή βία γηα λα ζεσξεζεί ζχκα, θαζψο επεξεάδεηαη εμίζνπ, αλ είλαη απιφο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ, φπσο ζπκβαίλεη ζην ζχλδξνκν ηνπ ζεαηή. Αο κελ μερλάκε, επίζεο, πσο είλαη 15 θνξέο πηζαλφηεξν λα θαθνπνηεζεί ην παηδί απφ κεηέξα πνπ ην δεη θαζεκεξηλά. Πξνβιήκαηα Δθηφο απφ ηα εκθαλή ζσκαηηθά ηξαχκαηα θαη ηνλ θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ, ππάξρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Αξρηθά, ην ηξαχκα ηεο βίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε κλήκε ή ηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Έηζη, ηα παηδηά πνπ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα θαθνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ ζπρλά αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θη Καη κηα ινγνηερληθή ζεώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο... Έλαο άληξαο θαζφηαλ κφλνο ηνπ κέζα ζε έλα βξψκηθν, κηθξφ θειί. Σν αεξάθη πνπ έκπαηλε απφ ην κηθξνζθνπηθφ παξάζπξν αλέκηζε ηα ιηγδσκέλα ηνπ καιιηά θαη απνθάιπςε ην πξφζσπφ ηνπ πνπ ήηαλ αιινησκέλν απφ ηηο θαηαρξήζεηο. Ήηαλ ην αγφξη πνπ πξηλ απφ είθνζη θαη παξαπάλσ ρξφληα δεηηάλεπε ζηελ Αζήλα γηα ιίγν ιάδη, ν Μήηζνο. εθψζεθε θαη πήγε ζην παξάζπξν. Έλησζε εγθισβηζκέλνο, φπσο εγθισβηζκέλνο έλησζε ζε φιε ηνπ ηε δσή. Πιένλ ήηαλ θιεηζκέλνο ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο, κε κφλε ζέα ην πξναχιην ηεο θπιαθήο. Πψο είρε θαηαληήζεη έηζη; Απηφ ην εξψηεκα ηξηβέιηδε ην κπαιφ ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνλ είραλ πηάζεη ζε εθείλν ην θαηαγψγην δαιηζκέλν απφ ην πνηφ θαη ην φπην. Θπκφηαλ αθφκα ηελ πξψηε θνξά πνπ είρε θιέςεη. Σελ πεξεθάληα πνπ Μπαξκπνχδε Ζιηάλα Σζνκπαλίδνπ Βάζηα (πιεξνθνξίεο από ην αζηπλνκηθό ηκήκα Οξεζηηάδαο: Βελεηία Γεσξγηηζνπνχινπ, Μαηίλα Μπνξίδνπ, Υξήζηνο Γξνπλίδεο) Οη καζήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο Α2 Κπξγίδνπ Αιίθε, Κπηηαξνύδε Ταηηάλα, Παλαγησηίδνπ Τξηάδα θαη Πεηξά Μαξία καο παξαρώξεζαλ ην θείκελν Καθνπνίεζε γπλαηθώλ θαη νη Κσλζηαληηλίδνπ Φξηζηίλα, Μνπδά Ναηαιία, Παζραινύδε Ηιηάλα θαη Πηηηαθνύδε Μαξία ην έξγν ηνπο Δίθνζη ρξόληα κεηά πνπ γξάθηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη κε αθνξκή ην έξγν ηνπ Α. Παπαδηακάληε Παηέξα ζην ζπίηη. 4

5 Ζ Γηεζλήο Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν ζηηο 8 Μαξηίνπ ζε αλάκλεζε κηαο κεγάιεο εθδήισζεο δηακαξηπξίαο πνπ έγηλε ζηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1857 απφ εξγάηξηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ζηε Νέα Τφξθε, νη νπνίεο δεηνχζαλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ πξψηε Γηεζλήο Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο γηνξηάζηεθε ην 1909 κε πξσηνβνπιία ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ησλ ΖΠΑ θαη πηνζεηήζεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα απφ ηε νζηαιηζηηθή Γηεζλή. Μεηά ηελ επηθξάηεζε ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο ζηε Ρσζία, ε θεκηλίζηξηα Αιεμάλδξα Κνινληάη έπεηζε ηνλ Λέληλ λα θαζηεξψζεη ηελ 8ε Μαξηίνπ σο επίζεκε Αξγία. Γξήγνξα, φκσο, ε Γηεζλήο Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο έραζε ην πνιηηηθφ ηεο ππφβαζξν θαη ενξηάδεηαη σο έθθξαζε ζπκπαζείαο ησλ αλδξψλ πξνο ηηο γπλαίθεο, κε πξνζθνξά Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο ινπινπδηψλ θαη δψξσλ. Ζ άλνδνο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο ζηε Γχζε ηε δεθαεηία ηνπ '60 αλαδσνγφλεζε ηε Γηεζλή Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο, πνπ απφ ην 1975 δηεμάγεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηελ αλάδεημε ησλ γπλαηθείσλ πξνβιεκάησλ θαη δηθαησκάησλ. αθψο θαη ε γπλαίθα βίσζε ηνλ ππέξηαην θνηλσληθφ ξαηζηζκφ, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο πεξηζσξηνπνηήζεθε θαη αλαγθάζηεθε λα απέρεη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνία δνχζε απνηειψληαο «ηππηθά» θαη κφλν κέινο ηεο. Γελ είλαη ινηπφλ παξάδνμν πνπ επεδίσμε κε θάζε ηξφπν ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο, δηθαησκάησλ πνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή ηα ρξεζηκνπνίεζε κε ιαλζαζκέλν ηξφπν μεκαθξαίλνληαο απφ ηε ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο ζέηνληαο ην ππφβαζξν γηα ηελ εδξαίσζε ελφο αθξαίνπ θεκηληζηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ ν νπνίνο ηνλίδεη ηελ ππεξνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία. Θα ήηαλ αλνξζφδνμν λα κε ραξαθηεξηδφηαλ απηή ε εκέξα σο κία λίθε απέλαληη ζηελ πξνθαηάιεςε, γηαηί κέζσ απηήο ηεο επαλάζηαζεο δφζεθε ε επθαηξία ζηε γπλαίθα λα αλαδείμεη ηηο πξαγκα- γξάθεη ν Γηψξγνο Παξαιηθίδεο ηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο εμηζνξξνπψληαο ηα δεδνκέλα πνπ έσο ηφηε ιεηηνπξγνχζαλ εληειψο αλδξνθξαηηθά. Θα ήηαλ πξνζβνιή γηα ην γπλαηθείν θχιν, αλ ιέγακε πσο δελ θαηάθεξε κφλν λα ζηαζεί σο ίζν απέλαληη ζην αλδξηθφ θχιν αιιά θαη λα δηαθξηζεί ζε ηνκείο πνπ έσο ηφηε ππήξμαλ αλδξνθξαηνχκελνη. ηηο κέξεο καο, απηή ε γηνξηή απηή αλαδεηθλχεη ηε γπλαίθα ζε νιφθιεξν ην κεγαιείν ηεο, γεγνλφο πνπ νη ίδηεο ην γλσξίδνπλ θαη φπσο πάληα άιισζηε ην εθκεηαιιεχνληαη θαη καο θάλνπλ θπξηνιεθηηθά Ο,ΣΗ ζέινπλ. Δκείο φκσο δελ αληηζηεθφκαζηε, γηαηί παξά ηνπο εγσηζκνχο καο, παξά ηνπο θαβγάδεο καο μέξνπκε πσο θαζεκία ηνπο είλαη μερσξηζηή θαη -θάηη πνπ απερζάλνκαη λα ιέσ- ΓΔΝ κπνξνχκε ρσξίο απηέο!!! γράφει θ οφία ίμου Γπλαίθα ηη νξηζκφο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε απηή ηε ιέμε. Έρεη ραξαθηεξηζηεί κε πνηθίια νλφκαηα, έρεη απνηππσζεί ζε πίλαθεο, έρεη εμπκλεζεί ζε ηξαγνχδηα φζν θακία άιιε έλλνηα. Πνηεηέο ηελ έρνπλ παξνκνηάζεη κε αεξηθφ θαη λεθέιε αιιά θαη κάγηζζα θαη πιαλεχηξα. Παξ φια απηά θακία ιέμε δελ θαληάδεη αξθεηή ψζηε λα κπνξέζεη λα πεξηγξάςεη ηελ ηδέα γηα ηελ γπλαηθεία ππφζηαζε φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα. ηνλ 21 ν αηψλα νπφηε θαη έρνπλ θαηνρπξσζεί ηα γπλαηθεία δηθαηψκαηα θαη αξθεηέο γπλαίθεο δηεθδηθνχλ εγεηηθέο ζέζεηο -πξάγκα αδηαλφεην πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο - ε θνηλή γλψκε δηαθαηέρεηαη απφ ζεμηζηηθέο θαη απάλζξσπεο αληηιήςεηο γηα ην γπλαηθείν θχιν. Ο κέζνο άλζξσπνο πεξλάεη πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηεο δσήο ηνπ κπξνζηά απφ θάπνην κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο ελψ ηαπηφρξνλα είλαη εθηεζεηκέλνο ζε δηζεθαηνκκχξηα δηαθεκίζεηο. Απηέο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ππνλνκεχνπλ ην γπλαηθείν θχιν πξνβάιινληαο ζεμηζηηθά κελχκαηα. Καη αλ λνκίδεηε πσο απηφ δελ καο επεξεάδεη πιαλάζηε. Σα θνξίηζηα απφ κηθξή ειηθία ιακβάλνπλ ην κήλπκα φηη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην θαίλεζζαη. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ε εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε θαη ζε απηφ επηδίδνληαη καλησδψο απφ φιν θαη κηθξφηεξε ειηθία. Σα αγφξηα απφ ηελ άιιε κεξηά αληηιακβάλνληαη φηη ε αμία ησλ θνξηηζηψλ θξίλεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ηίπνηα άιιν. Σέηνηνπ είδνπο κελχκαηα είλαη δηάρπηα ζηε κνπζηθή βηνκεραλία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ζηα βηληενπαηρλίδηα. Αθφκε θαη ζηα παηρλίδηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζέινπλ ηα θνξίηζηα λα καγεηξεχνπλ θαη λα θαζαξίδνπλ ην ζπίηη ελψ ηα αγφξηα λα θαηαζθεπάδνπλ απηνθίλεηα. Σαπηφρξνλα, ην γπλαηθείν ζψκα γίλεηαη αληηθείκελν, θαηαθεξκαηίδεηαη γηα λα πνπιεζεί κε δηάθνξα θαηαλαισηηθά παξαζθεπάζκαηα. Ζ αλαπαξαγσγή θαη ε δηαηψληζε ηνπ θαηλνκέλνπ δελ έγθεηηαη κφλν ζηα ΜΜΔ. Αλ θαη ε θσλή ησλ γπλαηθψλ αθνχγεηαη δπλαηφηεξα, ε πξνθαηάιεςε θαη ν ξαηζηζκφο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη πνζφ κάιινλ φηαλ νη γπλαίθεο θαηέρνπλ πςειφβαζκεο ζέζεηο είλαη αλαληίξξεην θαηλφκελν. Άιισζηε δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ παξαηεξείηαη πνιχ ζθιεξή θξηηηθή πξνο ηηο γπλαίθεο κε εμνπζία θαη δχλακε- φηαλ ζα αληηδξάζνπλ, ζα ραξαθηεξηζηνχλ κε μεδηάληξνπα πξνζσλχκηα ζε αληίζεζε κε άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ζα επηθξνηεζνχλ γηα κηα ηέηνηα αληίζηνηρε πξάμε. Σέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα δελ απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε, αιιά ηνλ θαλφλα. ε κία θνηλσλία φπνπ νη γπλαίθεο βνκβαξδίδνληαη απφ παληνχ, απηέο πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ πιήξσο ζην ηξίπηπρν ηέιεηα κεηέξαζχδπγνο-επαγγεικαηίαο. Βέβαηα, ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ απνηειεί νπηνπία. Κάπνπ εδψ βξηζθφκαζηε ε- κείο, ε λέα γεληά θαη έρνπκε ρξένο λα δηακνξθψζνπκε λέεο αληηιήςεηο. Να θαηαξξίςνπκε ζηεγαλά θαη πξνθαηαιήςεηο, λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζπλζήθεο εθείλεο φπνπ ηα δχν θχια ζα έρνπλ ηζνλνκία φρη απιά ππνγεγξακκέλε ζε εγθπθιίνπο αιιά θαηνρπξσκέλε ζε αλζξψπηλεο ζπλεηδήζεηο. ε όπνηνλ αξέζσ... ηεο Διέλεο Περιηβαλίδνπ Ζ γλψκε ηνπ θφζκνπ δηακνξθψλεηαη αξρηθά απφ ηελ εκθάληζε. Δλλνψ πσο δε ζα πιεζίαδεο θάπνηνλ πνπ μεθεχγεη εκθαληζηαθά απφ ηα ζπλεζηζκέλα ν θαζέλαο ζα ην έθαλε. Δηδηθά ζε κηα κηθξή, θιεηζηή θνηλσλία θάζε ίρλνο δηαθνξεηηθφηεηαο μερσξίδεη θαη πξνθαιεί ηα ζρφιηα ησλ κειψλ ηεο ρσξίο απηφ λα είλαη ηδηαίηεξα θαιφ ή θαθφ. Γηα παξάδεηγκα, πνηνο ζα έπαηξλε κε θαιφ κάηη έλα άηνκν κε αθξαίν παξνπζηαζηηθφ απφ ην καιιί θαη ην δέξκα έσο θαη ηα ξνχρα ρσξίο έζησ θαη ηελ παξακηθξή ακθηβνιία; Πηζηεχσ πσο είλαη άδηθν λα απνθιείεηο ηνλ άιιν κφλν θνηηψληαο ηνλ, ίζσο εάλ έκπαηλεο ζηνλ θφπν λα ηνλ γλσξίζεηο, λα κπνξνχζε λα ζνπ πξνζθέξεη πνιιά. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, δελ λνκίδσ πσο ηα άηνκα απηά ηα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην φηη δελ είλαη απνδεθηά απφ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο κάδαο, αθνχ απηνί αξθνχληαη ζε ιίγνπο νη νπνίνη ηνπο απνδέρνληαη. Δμάιινπ ην παλ είλαη λα ληψζνπκε θαιά ρσξίο λα ληξεπφκαζηε γηα απηφ πνπ είκαζηε θαη θαλέλαο δελ έρεη ιφγν λα καο θξίλεη γηα απηφ. Αιιά πψο κπνξεί απηφ λα είλαη δπλαηφ ζε έλαλ κηζαιιφδνμν θφζκν γεκάην δηαθξίζεηο; Καη κεηά, ζπκήζεθα απηφ πνπ ιέλε: «Πνηέ κελ θξίλεηο έλα βηβιίν απφ ην εμψθπιιφ ηνπ» κα παξ φια απηά θάπνηνη εμαθνινπζνχλ λα θνξάλε παξσπίδεο! Αιιά ηη λα μέξσ θαη γσ; Απιά κηα ζθέςε έθαλα 5

6 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη παξαηεξεζεί απφ φινπο καο φηη αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ πεξηζζφηεξνο θφζκνο πξνηηκάεη λα θαηαθεχγεη, είηε αηνκηθά είηε κε ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, ζηηο αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ (Σνπξθία θαη Βνπιγαξία), κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάιν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζηελ ηνπηθή αγνξά. Δπεηδή, απηφ ην ζέκα αθνξά ηνπο γνλείο καο, ηνπο θίινπο καο θαη εκάο ηνπ ίδηνπο απνθαζίζακε λα εξεπλήζνπκε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. ΣΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ Αξρηθά, απεπζπλζήθακε ζηνλ θ. ηγξέθε Αζαλάζην, Πξφεδξν ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ. Παξνπζηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε καο ελεκέξσζε φηη ηα ηειεπηαία 2,5 ρξφληα έρνπλ θιείζεη 65 επηρεηξήζεηο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη έλδπζεο θαη ππφδεζεο. Σφληζε φηη ε θπξηφηεξε αηηία πνπ νδεγεί ηνπο ζπκπνιίηεο καο θπξίσο ζηελ αγνξά ηεο Αδξηαλνχπνιεο είλαη νη ηηκέο, εθφζνλ ηα πξντφληα ζηε αγνξά καο είλαη αθξηβά εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ ΦΠΑ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Γη' απηφ ην θχξην αίηεκα ηνπ πιιφγνπ είλαη νη θνξναπαιιαγέο θαη ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηεο πφιεο. Δπηζεκάλακε φηη πνιινί ζπκπνιίηεο καο ζεσξνχλ ππεχζπλνπο απηήο ηεο KAPALΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ θαηάζηαζεο ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπφξνπο ηεο πφιεο, γηαηί θαη απηνί πξνκεζεχνληαη πξντφληα απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ελψ δελ έρνπλ πνηθηιία ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο. Ο θ. ηγξέθεο απάληεζε φηη νη θπξηφηεξνη ιφγνη είλαη ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ν θφβνο φηη ηα πξντφληα δε ζα πνπιεζνχλ. Σειεηψλνληαο, ν Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπο καο ηφληζε φηη δελ είλαη ιάζνο λα αγνξάδεη θάπνηνο απφ ην εμσηεξηθφ γηαηί ν θαζέλαο πάεη ζχκθσλα κε απηφ πνπ έρεη ζην πνξηνθφιη ηνπ θαη είλαη θαηξφο θαη νη έκπνξνη λα βάινπλ ιίγν λεξφ ζην θξαζί ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ην θέξδνο. Όκσο, ην ζπλάιιαγκα πνπ θεχγεη ζηηο γχξσ ρψξεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή καο, πξέπεη φινη νη ζπληνπίηεο καο λα ζηεξίμνπλ ηελ αγνξά ηεο πφιεο καο θαη γεληθά κηαο κηθξήο θνηλσλίαο, φπσο είλαη ε Οξεζηηάδα, γηαηί ζε ηειηθή αλάιπζε βγαίλνπκε φινη θεξδηζκέλνη. Αλ κείλεη σο έρεη ε θαηάζηαζε, ε πφιε καο δελ έρεη ΚΑΜΗΑ πξννπηηθή. Όκσο, έρνπκε πνιχ λέν θφζκν, ν νπνίνο κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο παξνρέο πνπ ίζσο καο δνζνχλ. Ο θ. ηβξίδεο ηδέξεο, ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ, καο πιεξνθφξεζε φηη Ζ εκπνξηθή δηαξξνή ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ θπξίσο πξνο Σνπξθία θαη Βνπιγαξία, ζαλ θαηλφκελν μεθίλεζε πνιχ παιηφηεξα, ζήκεξα πιένλ ην βιέπνπκε παληνχ, αθφκα θαη ζε εμεηδηθεπκέλα αγαζά, φπσο αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ ή γεσξγηθά εξγαιεία θαη θάξκαθα. Γηα λα ην αληηκεησπίζνπκε ζα πξέπεη λα ρακειψζνπκε ην θφζηνο γηα λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο ζηα πξντφληα καο κε απνηέιεζκα ηα ρξήκαηα λα κέλνπλ ζηελ Διιάδα. Σν ζέκα είλαη αξθεηά ζνβαξφ θαη ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ αλάινγα νη αξκφδηνη ηεο πεξηνρήο. ΣΑ ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ Έπεηηα, επηζθεθζήθακε ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν 'Karakatsanis Tours', θαζψο παξαηεξήζακε πσο νη εθδξνκέο πνπ δηνξγαλψλνληαη γηα ην ηξηήκεξν ηεο Απνθξηάο είλαη θπξίσο ζην εμσηεξηθφ (Σνπξθία - Βνπιγαξία). Μαο ελεκέξσζαλ φηη ε νξγάλσζε απηψλ ησλ ηαμηδηψλ ζπκβάιιεη ζηελ θίλεζε ησλ ρξεκάησλ γεληθφηεξα, έηζη ηζνζηαζκίδνληαη ηα έζνδα κε ηα έμνδα αιιά ην θέξδνο πιένλ είλαη κεδακηλφ.. Οη Έιιελεο επηιέγνπλ απηνχο ηνπ πξννξηζκνχο επεηδή, είλαη πην θνληηλέο νη απνζηάζεηο θαη ε Διιάδα ζε ζρέζε κε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πνιχ πην αθξηβή. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ νη ππνδνκέο, δειαδή δελ κπνξεί λα θηινμελήζεη ηφζα άηνκα καδηθά ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο, φπσο είλαη ηα Υξηζηνχγελλα, ην Πάζρα θαη νη Απνθξηέο. Σέινο, επηζεκάλζεθε ε κεγάιε επίπησζε απηψλ ησλ επηινγψλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. ΟΙ ΣΟΤΡΚΟΙ Οξεζηηάδα: Ζ λεφηεξε πφιε ηεο Διιάδνο Ζ έξεπλά καο ζπλερίζηεθε ζηελ Αδξηαλνχπνιε. Έκπνξνο ηεο κεγάιεο θιεηζηήο αγνξάο kapalı çarşı καο πιεξνθφξεζε φηη ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο νη Έιιελεο πειάηεο κέζα ζηελ α- γνξά είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Σνχξθνπο εμαηηίαο ηεο ηζνηηκίαο επξψ θαη ηνπξθηθήο ιίξαο (1 πξνο 3!) θαη ησλ εθπηψζεσλ. Όκσο, ν ίδηνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ επηζθέπηνληαη θάζε άββαην βξάδπ ηελ Οξεζηηάδα γηα θαγεηφ, αλ θαη παξαπνλέζεθε φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ νη ηηκέο έρνπλ απμεζεί. Ο θ. ηβξίδεο επηβεβαίσζε ηελ θαηάζηαζε Σα ηειεπηαία 3-4 ρξφληα, φπσο γλσξίδσ απφ πειάηεο κνπ Σνχξθνπο θαη Βνπιγάξνπο, νη επθαηάζηαηνη θπξίσο Σνχξθνη επηιέγνπλ ηα εζηηαηφξηα ηεο Οξεζηηάδαο. Πξαγκαηηθά, ηα απηνθίλεηα κε ηηο ηνπξθηθέο πηλαθίδεο έμσ απφ ηα εζηηαηφξηα είλαη ε θαηλνχξηα πξαγκαηηθφηεηα ζηελ πφιε καο. θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαλνήζνπκε πξψηα εκείο ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη έπεηηα λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο ζπληνπίηεο καο θαη θπξίσο ηνπο ζπλνκειίθνπο καο ψζηε λα ζπκβάιινπκε φινη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ηφπνπ καο. Άιισζηε ε αιιαγή δε ζα έξζεη απφ καθξηά, απφ ηνπο ηζχλνληεο, απφ ηνπο πςειά ηζηάκελνπο, απφ ηελ Αζήλα, απφ ηελ Δπξψπε... ηελ αιιαγή κπνξνχκε λα ηελ επηθέξνπκε εκείο βειηηψλνληαο ηελ ηνπηθή αγνξά θαη ζηεξίδνληάο ηελ. Καδαιηδή νθία Μπαξκπνχδε Ζιηάλα ηβξίδεο Αιέμαλδξνο Ζ Οξεζηηάδα είλαη ε λεφηεξε θαη βνξεηφηεξε πφιε ηεο Διιάδνο. Οη πξφγνλνη καο ήξζαλ εδψ ζην θνπκ ηζηθιίθ, φπσο νλνκαδφηαλε ζηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο θαη ηελ ειιελνηνπξθηθή χκβαζε αληαιιαγήο πιεζπζκψλ, θαη έθηηαμαλ απφ ην κεδέλ ηε λέα παηξίδα ηνπο, ηελ πφιε καο. Οη πξφζθπγεο απφ ην Καξαγάηο, πνπ ήξζαλ ζηελ πεξηνρή ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 1923, νλφκαζαλ ηε λέα πφιε ηνπο Νέα Οξεζηηάδα ζε αλάκλεζε ηεο παιαηάο παηξίδαο ηνπο. ηελ Ν. Οξεζηηάδα έσο ην ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1923 έθηαζαλ 1700 άηνκα θαη κέρξη ηηο 31 Ηνπιίνπ ηνπ 1927 εγθαηαζηάζεθαλ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ Υηίζηεθαλ θαηνηθίεο θαη ηα πξψηα δεκφζηα θηήξηα θαη μελνδνρεία, ρηίζηεθε ην πξψην δεκνηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1923, θαη ην πξψην γπκλάζην. Οη Καξαγαηζηαλνί αγξφηεο έρηηζαλ κηα απιή μχιηλε εθθιεζία ζην φλνκα ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ γηα λα ηνπο ζπκίδεη ηελ παιηά ηνπο εθθιεζία ζην Καξαγάηο. ήκεξα ε Οξεζηηάδα είλαη έδξα ηνπ νκψλπκνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ, πνπ αξρίδεη απφ ην Θνχξην θαη ηειεηψλεη ζην Οξκέλην, έρεη πιεζπζκφ θαηνίθνπο θαη βξίζθεηαη ζην κέζν ελφο εχθνξνπ θάκπνπ κε άθζνλα λεξά. Απφ ην 1998 ιεηηνπξγνχλ δχν παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα: ην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ην ηκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ αλήθνπλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ ε Οξεζηηάδα έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθφ έξγν. ηελ πφιε ππάξρνπλ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, Χδείν, ρνιέο ρνξνχ, Σκήκαηα Εσγξαθηθήο θαη Δηθαζηηθψλ Σερλψλ, Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή θαη ην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξην Νέαο Οξεζηηάδαο ΓΗΟΝΤΟ (θάζε επηέκβξε ε πφιε θηινμελεί ην θεζηηβάι εξαζηηερληθνχ ζεάηξνπ). Δπίζεο, ζεκαληηθφ έξγν παξάγεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ κε κεγάιεο δηαθξίζεηο ζην βφιετ. Γρουνίδθσ Χριςτοσ υλλογι κ. Κοφκλατηθ Δθμθτρίου 6

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα