ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]"

Transcript

1 EUROPEAN COMMISSION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A REPRESENTATION IN CYPRUS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] Η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «η Ένωση»), εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή»), η οποία για τις ανάγκες υπογραφής της παρούσας συμφωνίας-πλαισίου εκπροσωπείται από τον [ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ΓΔ/υπηρεσία], αφενός, και [πλήρης επίσημη ονομασία] [επίσημη νομική μορφή] 1 [επίσημος αριθμός μητρώου] 2 [πλήρης επίσημη διεύθυνση] [αριθμός φορολογικού μητρώου], («ο φορέας υποδοχής»), [εκπροσωπούμενος για τις ανάγκες της παρούσας συμφωνίας από [ονοματεπώνυμο και ιδιότητα]], αφετέρου, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ το Προοίμιο, τους Ειδικούς Όρους, τους Γενικούς Όρους και τα Παραρτήματα που αποτελούν την παρούσα συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης («τη συμφωνία-πλαίσιο») Το Προοίμιο παρουσιάζει το πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που θεσπίζεται μεταξύ των μερών στον τομέα της επικοινωνίας. 1 Να διαγραφεί, εάν ο δικαιούχος είναι οντότητα δημοσίου δικαίου. 2 Να διαγραφεί, εάν ο δικαιούχος είναι οντότητα δημοσίου δικαίου.

2 Οι Ειδικοί Όροι και οι Γενικοί Όροι αναφέρουν το αντικείμενο και τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου καθώς και τους κανόνες λειτουργίας της εταιρικής σχέσης. Στη συμφωνία-πλαίσιο επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα: Παράρτημα A.1 Παράρτημα A.2 Παράρτημα A.3 Υπόδειγμα σχεδίου δράσης Υπόδειγμα ειδικής συμφωνίας επιχορήγησης για την εκτέλεση ενέργειας βάσει κατ αποκοπή ποσών Υπόδειγμα ειδικής συμφωνίας επιχορήγησης για την εκτέλεση ενέργειας βάσει προϋπολογισμού Οι διατάξεις των Ειδικών Όρων, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί το Προοίμιο, υπερισχύουν των διατάξεων των λοιπών μερών της συμφωνίας-πλαισίου. Οι διατάξεις των Γενικών Όρων υπερισχύουν των διατάξεων των παραρτημάτων. Με την υπογραφή του, ο φορέας υποδοχής αποδέχεται τις διατάξεις που προβλέπονται στη συμφωνία-πλαίσιο καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στις ενδεχόμενες ειδικές συμφωνίες επιχορηγήσεων που θα υπογραφούν μεταγενέστερα μεταξύ των μερών. Στα άρθρα της συμφωνίας-πλαισίου, ο γενικός όρος «ενέργεια» αναφέρεται τόσο σε συγκεκριμένη ενέργεια του φορέα υποδοχής που μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση για την εκτέλεση ενέργειας, όσο και σε πρόγραμμα εργασίας του φορέα υποδοχής που μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση λειτουργίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου γίνεται σαφής διάκριση. 2

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Tο δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct (EDIC) αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ και, ειδικότερα, τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και τις προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020») και για την προώθηση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο αφορά την επιλογή των φορέων υποδοχής των EDIC για την περίοδο , σύμφωνα με την απόφαση C (2012) 4158 της 21 ης Ιουνίου 2012 της Επιτροπής σχετικά με την αναμενόμενη έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας στον τομέα της επικοινωνίας για το 2013 όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση των φορέων υποδοχής για τα κέντρα ενημέρωσης Europe Direct σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο Πρωταρχικός σκοπός της προκήρυξης είναι όλοι οι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση και την ευκαιρία να γνωστοποιούν και να ανταλλάσουν τις απόψεις τους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της ΕΕ, και ειδικότερα στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Τα κέντρα αποτελούν διαύλους επικοινωνίας για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και συνεργάζονται με άλλους εταίρους ενεργητικής ενημέρωσης. Συμπληρώνουν και υποστηρίζουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το δίκτυο των κέντρων ενημέρωσης Europe Direct διαχειρίζεται η Επιτροπή. Τα EDIC ενισχύουν την ικανότητα της ΕΕ να επικοινωνεί χάρη στην αύξηση της συνέργειας και του συντονισμού με άλλα δίκτυα ενημέρωσης και παροχής βοήθειας της ΕΕ που καλύπτουν ειδικούς τομείς πολιτικής. Η αποστολή των κέντρων είναι διττή: - να ενημερώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι βασικοί εταίροι της έννοιας της «μονοαπευθυντικής θυρίδας» ως ένα πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες, διότι παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την ΕΕ, παραπέμποντάς τους στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» ή σε εξειδικευμένες πηγές ενημέρωσης και σε άλλες υπηρεσίες και δίκτυα. Παρέχουν ενημέρωση, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ, και ειδικότερα σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, τις προτεραιότητες (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ. - να προωθούν τη συμμετοχική άσκηση της ιδιότητας του πολίτη μέσω διαφόρων επικοινωνιακών εργαλείων (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύσεις κτλ) και με την αλληλεπίδραση με ενδιαφερόμενους φορείς, πολλαπλασιαστές της πληροφορίας και μέσα ενημέρωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Προωθούν τη συζήτηση με τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων και διοχετεύουν την ανάδραση των πολιτών στην ΕΕ. 3

4 Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ Ι.1 - ΣΚΟΠΟΣ I.1.1 I.1.2 Η συμφωνία-πλαίσιο εντάσσεται στο πλαίσιο συνεχούς και τυποποιημένης σχέσης συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του φορέα υποδοχής (στο εξής «εταιρική σχέση») βάσει στόχων της Ένωσης και σχεδίου δράσης που καθορίζονται στο παράρτημα Α. Ι, με σκοπό τη συμβολή στους στόχους της πολιτικής της Ένωσης που αναφέρεται στο προοίμιο. Η συμφωνία-πλαίσιο έχει ως αντικείμενο να καθορίσει τους αντίστοιχους ρόλους και ευθύνες της Επιτροπής και του φορέα υποδοχής κατά την υλοποίηση της εταιρικής τους σχέσης. Οι ειδικές συμφωνίες επιχορήγησης που ενδέχεται να υπογραφούν κατ εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου αφορούν επιχορηγήσεις ενέργειας. ΑΡΘΡΟ I.2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.2.4 I.2.5 Η Επιτροπή έχει επιλέξει τις δομές υποδοχής με βάση πρόσκληση υποβολής προσφορών η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους αιτούντες που πληρούν τα αναγγελθέντα κριτήρια. Η Επιτροπή έχει καθορίσει τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι ενέργειες για να τύχουν επιχορήγησης της Ένωσης. Η δομή υποδοχής υποβάλλει κάθε έτος σχέδιο δράσης (σύμφωνα με το παράρτημα Α.1). Η Επιτροπή δηλώνει την προθεσμία υποβολής του σχεδίου δράσης, η οποία σε κάθε περίπτωση ορίζεται πριν από την έναρξη του εν λόγω έτους. Το σχέδιο δράσης εγκρίνεται από την Επιτροπή και αποτελεί τη βάση για τη χορήγηση της επιχορήγησης κατά το εν λόγω έτος. Για το 2013, το σχέδιο δράσης έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση του φορέα υποδοχής στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που έχει προκηρύξει η Επιτροπή. Η Επιτροπή, όταν αποφασίζει να δεχθεί πρόταση για την πραγματοποίηση ενέργειας, αποστέλλει στον εταίρο ειδική συμφωνία επιχορήγησης («ειδική συμφωνία»), σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα. Η ειδική συμφωνία διέπεται από τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και πρέπει να υπογραφεί από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μερών με βάση τους ίδιους όρους της συμφωνίας-πλαισίου. Υπογράφοντας την ειδική συμφωνία, ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να υλοποιήσει την ενέργεια με δική του ευθύνη υπό τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία και στα παραρτήματά της, καθώς και τηρώντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου. Εκτός από το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στο άρθρο Ι.2.2 ανωτέρω, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του φορέα υποδοχής για να λάβει μια πρόταση για υλοποίηση ενέργειας. Η γνωμοδότηση αυτή πραγματοποιείται με βάση πρόσκληση υποβολής προσφορών η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους 4

5 αιτούντες που πληρούν τα αναγγελθέντα κριτήρια. Η Επιτροπή καθορίζει για το σκοπό αυτό τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι ενέργειες για να τύχουν επιχορήγησης της ΕΕ. Ο φορέας υποδοχής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση στην Επιτροπή για την εκτέλεση ενέργειας ως απάντηση στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν. I.2.6 Η υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση της Επιτροπής να χορηγήσει επιχορήγηση. Δεν θίγει τη συμμετοχή του φορέα υποδοχής σε άλλες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ενδεχόμενη χορήγηση επιχορηγήσεων εκτός πλαισίου του σχεδίου ενεργειών που εμφαίνεται στο παράρτημα Α.1. I.2.7 Ο φορέας υποδοχής συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής όσον αφορά την ενημερωτική και επικοινωνιακή του στρατηγική για τις προτεραιότητες που καθορίζονται σε αυτή. ΑΡΘΡΟ I.3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ I.3.1 I.3.2 I.3.3 Η συμφωνία-πλαίσιο τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο των δύο συμβαλλομένων μερών. Συνάπτεται για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. Οι ειδικές συμφωνίες πρέπει να υπογράφονται πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της συμφωνίας-πλαισίου. Όταν η υλοποίηση των ενεργειών πραγματοποιείται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, οι διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου εξακολουθούν να εφαρμόζονται για την εκτέλεση των αντίστοιχων ειδικών συμφωνιών. ΑΡΘΡΟ I.4 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ I.4.1. Η επιχορήγηση που χορηγεί η Επιτροπή λαμβάνει τη μορφή ενός ή περισσοτέρων κατ αποκοπή ποσών. Η υποχρέωση συγχρηματοδότησης θεωρείται ότι εκπληρώνεται με την εφαρμογή των κατ αποκοπή ποσών. Το ύψος των ποσών αυτών υπολογίζεται με τη συνεκτίμηση του κανόνα αυτού. I.4.2. Στην περίπτωση του άρθρου Ι.2.5, η επιχορήγηση μπορεί επίσης να βασίζεται σε ένα ποσοστό των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών μαζί με το επίπεδο και τους όρους συγχρηματοδότησης του φορέα υποδοχής. I.4.3 Οι διατάξεις που αφορούν την υποβολή εκθέσεων και άλλων εγγράφων σχετικών με την ενέργεια, καθώς και οι κανόνες πληρωμής της επιχορήγησης διευκρινίζονται στην ειδική συμφωνία. 5

6 ΑΡΘΡΟ I.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ I.5.1 Κάθε γνωστοποίηση που απευθύνεται στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου ή της ειδικής συμφωνίας πρέπει να είναι γραπτή και να αναφέρει τον αριθμό της σχετικής συμφωνίας, και να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση [...] Διεύθυνση [ ] Διοικητική Μονάδα [ ] [Ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα] Ηλεκτρονική διεύθυνση: [ I.5.2 Η συνήθης αλληλογραφία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από την Επιτροπή την ημερομηνία της επίσημης καταχώρισής της από την ανωτέρω αναφερόμενη αρμόδια διοικητική μονάδα της Επιτροπής. I.5.3 Κάθε γνωστοποίηση που απευθύνεται στον φορέα υποδοχής στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου ή της ειδικής συμφωνίας πρέπει να είναι γραπτή και να αναφέρει τον αριθμό της σχετικής συμφωνίας, και να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύριον/Κυρία [...] [Ιδιότητα] [Επίσημη ονομασία] [Πλήρης επίσημη διεύθυνση] Ηλεκτρονική διεύθυνση: [ ] I.5.4 Κάθε αλλαγή διεύθυνσης του φορέα υποδοχής ανακοινώνεται εγγράφως στην Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ I.6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Οι επιχορηγήσεις διέπονται από τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και των ειδικών συμφωνιών, από το δίκαιο της Ένωσης και, επικουρικά, από το δίκαιο [της χώρας όπου έχει την έδρα του ο αρμόδιος διατάκτης, σύμφωνα με της εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης] που εφαρμόζεται στις επιχορηγήσεις. 6

7 Ο φορέας υποδοχής μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων της Επιτροπής που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των προαναφερόμενων συμφωνιών, καθώς και κατά των κανόνων εφαρμογής της, στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε περίπτωση έφεσης, στο Δικαστήριο. ΑΡΘΡΟ I.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I.7.1 Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία-πλαίσιο και τις ειδικές συμφωνίες, ή που σχετίζονται με αυτές τις συμφωνίες και την εκτέλεσή τους, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με της διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο για της σκοπούς της εκτέλεσης, διαχείρισης και παρακολούθησης της συμφωνίας-πλαισίου και των ειδικών συμφωνιών από [φορέα που ενεργεί ως υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων], με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης διαβίβασής της σε οργανισμούς επιφορτισμένους με το καθήκον παρακολούθησης ή ελέγχου σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. I.7.2 Ο φορέας υποδοχής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων αυτών. Ο φορέας υποδοχής μπορεί να υποβάλει τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στη διοικητική ενότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος της επεξεργασίας. I.7.3 Οι φορείς υποδοχής έχουν το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. I.7.4 Όταν η συμφωνία-πλαίσιο ή οι ειδικές συμφωνίες απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εταίρους, οι φορείς υποδοχής μπορούν να ενεργούν μόνο υπό την εποπτεία του υπεύθυνου ελέγχου των δεδομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων που μπορούν να υποστούν επεξεργασία, τους αποδέκτες των δεδομένων, και τα μέσα με τα οποία τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. I.7.5 Ο φορέας υποδοχής περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα αποκλειστικά στο προσωπικό που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της συμφωνίας-πλαισίου. I.7.6 Ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας έναντι των κινδύνων που συνεπάγεται η 7

8 επεξεργασία και η φύση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό: α) να αποτρέπεται σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο η πρόσβαση στα πληροφορικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως: i) κάθε ανάγνωση, αντιγραφή, αλλοίωση ή απομάκρυνση μέσων αποθήκευσης, χωρίς εξουσιοδότηση, ii) κάθε εισαγωγή δεδομένων στη μνήμη, χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς και κάθε γνωστοποίηση, αλλοίωση ή διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς εξουσιοδότηση, iii) η χρήση συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα μέσω εγκαταστάσεων διαβίβασης δεδομένων, β) να εξασφαλίζεται ότι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες συστήματος επεξεργασίας δεδομένων διαθέτουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία καλύπτονται από το δικαίωμα πρόσβασης που τους παρέχεται, γ) να καταγράφονται ίχνη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, της χρονικής στιγμής της ανακοίνωσής τους και του αποδέκτη τους, δ) να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων υφίστανται μόνο την επεξεργασία η οποία προβλέπεται από το αναθέτον όργανο ή οργανισμό, ε) να εξασφαλίζεται ότι, κατά την ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατά τη διαβίβαση των μέσων της αποθήκευσης, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση, αντιγραφή ή διαγραφή των δεδομένων, χωρίς εξουσιοδότηση, στ) να σχεδιάζεται η οργανωτική δομή του κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. ΑΡΘΡΟ Ι.8 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT Για να εκπληρωθούν οι στόχοι που περιγράφονται στο προοίμιο της παρούσας συμφωνίας πλαισίου και να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι πόροι που τίθενται στη διάθεσή του, το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα, με την αρμοδιότητα του φορέα υποδοχής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει η Επιτροπή. I.8.1. Βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης Το EDIC θα παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσω των οποίων το κοινό θα μπορεί να αποκτά πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ, και ειδικότερα τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, τις προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις 8

9 ευκαιρίες χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό, θα εκπληρώνει τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: α) Θα παρέχει στο κοινό τα ακόλουθα: i. εγκαταστάσεις με κατάλληλη σήμανση με το λογότυπο του Europe Direct, χωρίς εμπόδια και με εύκολη πρόσβαση για το κοινό, με χώρους για υποδοχή επισκεπτών, έκθεση υλικού τεκμηρίωσης, αναγνωστήριο, πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, αποθήκευση ενημερωτικού υλικού και διεξαγωγή συνεδριάσεων ii. τηλεφωνική, ηλεκτρονική και διαπροσωπική υπηρεσία απάντησης στο κοινό iii. πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό που παρέχεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα iv. ειδική ιστοσελίδα με βασικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το EDIC β) Θα χρησιμοποιεί και θα προωθεί: i. τη «μονοαπευθυντική θυρίδα»: το κέντρο επαφής Europe Direct (EDCC), το δίκτυο Europe Direct και τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» ii. τον δικτυακό τόπο της ΕΕ, Europa, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΕ και άλλες πηγές πληροφόρησης στις οποίες τα EDIC έχουν ελεύθερη πρόσβαση iii. άλλα δίκτυα πληροφόρησης 3 και σημεία επαφής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων γ) Θα υποβάλλει μηνιαία έκθεση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες για την προβολή της σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τους εξής τρόπους: i. συμμετοχή σε συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Επιτροπή (η Αντιπροσωπεία και η κεντρική υπηρεσία στις Βρυξέλλες) ii. υποστήριξη της διοργάνωσης και της προώθησης τοπικών και περιφερειακών δραστηριοτήτων που διοργανώνουν οι Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα Γραφεία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου iii. υποβολή μηνιαίων εκθέσεων με τις δραστηριότητες των EDIC, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την ανάδραση σχετικά με τις βασικές ανησυχίες των πολιτών και την κάλυψη των ζητημάτων της ΕΕ από τα τοπικά/περιφερειακά μέσα ενημέρωσης iv. αξιολόγηση κάθε χρόνο μιας επιλογής από τις δραστηριότητες των EDIC, (τουλάχιστον το 50%). I.8.2. Προϊόντα επικοινωνίας Επιπλέον, το Κέντρο θα παρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών: 3 ECC Net, EURES, Euraxess, Solvit, Enterprise Europe, 9

10 α) ειδικό δικτυακό τόπο στον οποίο θα δημοσιοποιούνται οι δραστηριότητες του EDIC και θα προβάλλεται η ΕΕ, ειδικότερα τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, οι προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως η αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), η νομοθεσία, οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στο περιφερειακό και τοπικό κοινό β) παρουσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης με συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των EDIC και των χρηστών γ) ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο στο οποίο θα δημοσιοποιούνται οι δραστηριότητες του EDIC και θα προβάλλεται η ΕΕ, ειδικότερα τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, οι προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως η αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), η νομοθεσία, οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις περιφερειακές και τοπικές ομάδες δ) δημιουργία και παραγωγή έντυπου, διαφημιστικού, οπτικοακουστικού και άλλου ηλεκτρονικού υλικού το οποίο συμπληρώνει το υπάρχον υλικό της ΕΕ ε) σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης (δηλ., δημοσίευση άρθρων στα τοπικά και περιφερειακά μέσα, συμμετοχές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές). I.8.3. Εκδηλώσεις Επιπλέον, το EDIC θα διοργανώνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα είδη εκδηλώσεων: α) ενεργό συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν εξωτερικοί φορείς, β) διοργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για ειδικές τοπικές ή περιφερειακές ομάδες κοινού (π.χ. κοινωνία των πολιτών, σχολεία/ομάδες νεολαίας, αγρότες, μέσα ενημέρωσης, κτλ) ή για το ευρύ κοινό, με επικέντρωση στην ΕΕ, και ιδιαίτερα στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, τις προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. ΑΡΘΡΟ I.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ο φορέας υποδοχής που υπογράφει τη συμφωνία-πλαίσιο δεσμεύεται: α) να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα συμφωνία πλαίσιο και τις ειδικές συμφωνίες για την εφαρμογή της β) να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι το κέντρο πληροφόρησης Europa Direct συμμορφώνεται έμπρακτα με τους στόχους που παρατίθενται στο προοίμιο και εκπληρώνει την αποστολή και το ρόλο που περιγράφεται στο άρθρο Ι.8, όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής γ) να διασφαλίζει ότι το κέντρο παρέχει αμερόληπτη και σωστή ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θεωρείται ούτε χρησιμοποιείται ως δίαυλος διάδοσης πληροφοριών που δεν έχουν σχέση με την αποστολή του, αλλά ενημερώνει και επικοινωνεί με ουδέτερο και εμπεριστατωμένο τρόπο 10

11 δ) να διασφαλίζει ότι το κέντρο στελεχώνεται από προσωπικό το οποίο διαθέτει ικανότητες και προσόντα, στα οποία περιλαμβάνονται καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, άριστη γνώση τουλάχιστον μίας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά), διαχείριση σχεδίων και σωστή γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, Ειδικότερα, ο φορέας υποδοχής: i. διορίζει υπάλληλο πλήρους απασχόλησης (όχι εθελοντή ούτε ασκούμενο) υπεύθυνο για τη διεύθυνση του κέντρου ή περισσότερους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης που θα ισοδυναμούν με έναν υπάλληλο πλήρους απασχόλησης, ii. μεριμνά ώστε να υπάρχει επαρκές προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του κέντρου, iii. διασφαλίζει την παρουσία προσωπικού κατά τις υποχρεωτικές ώρες λειτουργίας του κέντρου ε) να διαθέτει στο κέντρο πληροφόρησης Europa Direct άμεσα προσβάσιμες και ευδιάκριτες εγκαταστάσεις οι οποίες φέρουν τις δέουσες καθοδηγητικές πινακίδες με το λογότυπο Europe Direct, παρέχουν εύκολη και χωρίς εμπόδια πρόσβαση στο κοινό σε χώρους για την υποδοχή επισκεπτών, την έκθεση υλικού τεκμηρίωσης, αναγνωστήριο, αίθουσα προβολής βίντεο, χώρους αποθήκευσης ενημερωτικού υλικού και αίθουσα συσκέψεων στ) να χρησιμοποιεί το έμβλημα, την ονομασία, το λογότυπο Europe Direct και άλλες μορφές ταυτοποίησης που παρέχει η Επιτροπή για το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct και να τα διαφημίζει στον καλύτερο δυνατό βαθμό και να τα χρησιμοποιεί συστηματικά σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις εκδηλώσεις ζ) να αναλαμβάνει το διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές ορίζονται στη συμφωνία πλαίσιο και στην ειδική συμφωνία επιχορήγησης και τα παραρτήματά τους η) να διαθέτει ένα κεφάλαιο κίνησης που θα του επιτρέπει να αντεπεξέρχεται στις τρέχουσες δαπάνες του κέντρου πληροφόρησης Europa Direct θ) να υιοθετεί διαφανή στάση όσον αφορά τη διαχείριση και την τήρηση λογαριασμών σχετικά με τις δράσεις για τις οποίες έχει δοθεί επιχορήγηση από την Επιτροπή ι) να συνεργάζεται πλήρως κατά τους ετήσιους και περιστασιακούς ελέγχους της υλοποίησης της συμφωνίας πλαισίου και/ή των ειδικών συμφωνιών ια) να δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το κέντρο πληροφόρησης Europa Direct ιβ) να διατηρεί σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας και να πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με την Επιτροπή σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τις εν λόγω συμφωνίες. ΑΡΘΡΟ I.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Επιτροπή, με την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου, δεσμεύεται: 11

12 α) να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του κέντρου πληροφόρησης Europa Direct και να εξασφαλίζει την απαιτούμενη παρακολούθηση β) να διαθέτει στο κέντρο πληροφόρησης Europe Direct ενημερωτικό υλικό, προϊόντα επικοινωνίας, κατάρτιση σχετικά με γενικά και ειδικά θέματα της ΕΕ, δυνατότητες δικτύωσης και πλατφόρμες συντονισμού, εντός των ορίων του διαθέσιμων πόρων γ) να διενεργεί την κατάλληλη παρακολούθηση και επίβλεψη των δραστηριοτήτων του φορέα υποδοχής. AΡΘΡΟ Ι.11 ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ι.11.1 Εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία για τη μετατροπή νομισμάτων σε ευρώ 4 O φορέας υποδοχής υποβάλλει την αίτηση τελικής πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ειδικής συμφωνίας, καθώς και τις υποκείμενες οικονομικές καταστάσεις, σε ευρώ. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ΙII.17.1, κάθε μετατροπή πραγματικών δαπανών σε ευρώ πραγματοποιείται από τον φορέα υποδοχής με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων λογιστικών ισοτιμιών που καθορίζονται από την Επιτροπή και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, για την περίοδο που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του σχεδίου. Ι.11.2 Κυριότητα/Χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙ.2 και του άρθρου ΙΙ.4 των Γενικών Όρων, ο φορέας υποδοχής παρέχει στην Ένωση άδεια η οποία καλύπτει όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τα ήδη υφιστάμενα και τα αποκτώμενα μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας- όσον αφορά τα αποτελέσματα της ενέργειας (εφεξής «Αποτελέσματα»). Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα για τα οποία χορηγείται άδεια συμπεριλαμβάνουν τα εξής δικαιώματα (επισημαίνεται ρητώς ότι η κατωτέρω απαρίθμηση δεν είναι πλήρης): α) αντιγραφής και αναπαραγωγής των Αποτελεσμάτων β) χρησιμοποίησης και εκ νέου χρησιμοποίησης των Αποτελεσμάτων γ) έκθεσης, κοινοποίησης, δημοσίευσης και διάδοσης των Αποτελεσμάτων δ) τροποποίησης και επιμέλειας των Αποτελεσμάτων ε) ενοποίησης και ενσωμάτωσης των Αποτελεσμάτων σε οποιεσδήποτε υφιστάμενες ή μελλοντικές εργασίες στ) συμπερίληψης των Αποτελεσμάτων στους δείκτες και στις βάσεις δεδομένων ζ) αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των Αποτελεσμάτων σε οποιονδήποτε μορφότυπο 4 Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή είναι η ισοτιμία InforEuro που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Europa: 12

13 η) συμπίλησης ή αποσυμπίλησης των Αποτελεσμάτων θ) παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης των ανωτέρω δικαιωμάτων σε τρίτους. Η άδεια καλύπτει όλες τις χώρες παγκοσμίως, ισχύει για το σύνολο της διάρκειας των σχετικών δικαιωμάτων και περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση που χορηγείται στον φορέα υποδοχής. 13

14 ΙΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ II.1 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ο φορέας υποδοχής που υπογράφει τη συμφωνία-πλαίσιο δεσμεύεται: - να τηρεί τους κοινούς γενικούς στόχους που αποτέλεσαν τη βάση για την καθιέρωση της εταιρικής σχέσης όπως αυτοί αναφέρονται στο προοίμιο - να τηρεί τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου προβλεπόμενων ενεργειών που ορίζεται στο παράρτημα Α. I και συμπληρώνεται ενδεχομένως από τα ετήσια προγράμματα εργασίας τα οποία εγκρίνονται από κοινού από τα μέρη - να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των προαναφερθέντων κοινών γενικών στόχων σε κάθε ενέργεια που επιχορηγείται από την Επιτροπή - να διατηρεί σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας και να προβαίνει σε τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με την Επιτροπή για θέματα κοινού συμφέροντος σχετικά με τη χρησιμοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου των προβλεπόμενων ενεργειών που καθορίζεται στο παράρτημα Α.1 - να επιδεικνύει διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση και την τήρηση των λογαριασμών που αφορούν τις επιχορηγούμενες ενέργειες από την Επιτροπή και να συνεργάζεται πλήρως κατά τους ετήσιους ή συγκεκριμένους ελέγχους που αφορούν την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαισίου ή/και των ειδικών συμφωνιών. ΑΡΘΡΟ ΙΙ.2 ΕΥΘΥΝΗ II.2.1 Ο φορέας υποδοχής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των νομικών υποχρεώσεων που αυτός υπέχει. II.2.2 Η Επιτροπή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση αξίωσης στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία προκύψει κατά την εκτέλεση ενέργειας. Κατά συνέπεια, καμία σχετική αίτηση αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων δεν γίνεται δεκτή από την Επιτροπή. II.2.3 Εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, ο φορέας υποδοχής οφείλει να επανορθώσει κάθε ζημία την οποία υπέστη η Επιτροπή στο πλαίσιο της εκτέλεσης, ή λόγω της κακής εκτέλεσης ενέργειας. 14

15 II.2.4 Ο φορέας υποδοχής είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των τρίτων, όπως και για τις ζημίες κάθε είδους που είναι πιθανό να προκληθούν σ' αυτούς κατά την εκτέλεση ενέργειας. ΑΡΘΡΟ II.3 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ II.3.1 Ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να διακυβεύσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση της συμφωνίας-πλαισίου ή/και των ειδικών συμφωνιών. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει ιδίως από οικονομικά συμφέροντα, πολιτικές ή εθνικές συνάφειες, οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους καθώς και από κάθε άλλη κοινότητα συμφερόντων. II.3.2 Κάθε κατάσταση που συνιστά σύγκρουση συμφερόντων ή που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση της συμφωνίαςπλαισίου ή/και των ειδικών συμφωνιών πρέπει να γνωστοποιείται πάραυτα και εγγράφως στην Επιτροπή. Ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση αυτής της κατάστασης. II.3.3 Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επαληθεύει ότι τα ληφθέντα μέτρα είναι κατάλληλα και δύναται να απαιτήσει συμπληρωματικά μέτρα από τον φορέα υποδοχής, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, εντός της προθεσμίας που ορίζει για τον σκοπό αυτό. ΑΡΘΡΟ II.4 - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ II.4.1 Εάν δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στην ειδική συμφωνία, η κυριότητα των αποτελεσμάτων της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και των εκθέσεων και των λοιπών εγγράφων που αφορούν την ενέργεια, περιέρχεται στον φορέα υποδοχής. II.4.2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο φορέας υποδοχής παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα και κατά την κρίση της τα αποτελέσματα ενέργειας, και, ιδιαίτερα, το δικαίωμα να διαδίδει, να αναπαράγει με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, να μεταφράζει ή να ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ενέργειας με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του δικτυακού τόπου Europa, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζει τις οικείες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας ή προϋπάρχοντα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. II.4.3 Όταν πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, υπάρχουν δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τρίτων μερών, («ήδη υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας»), οι φορέας υποδοχής καταρτίζει κατάλογο στον οποίο προσδιορίζονται όλα τα δικαιώματα κυριότητας και χρησιμοποίησης όσον αφορά τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τον γνωστοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο πριν από την έναρξη εφαρμογής. Ο φορέας υποδοχής εξασφαλίζει ότι έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί ήδη υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την εκτέλεση της συμφωνίας. 15

16 ΑΡΘΡΟ ΙΙ.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Η Επιτροπή και ο φορέας υποδοχής δεσμεύονται να χειρίζονται με εχεμύθεια κάθε έγγραφο, πληροφορία ή άλλο υλικό που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου ή ειδικών συμφωνιών, που έχει δεόντως χαρακτηρισθεί εμπιστευτικό και του οποίου η κοινολόγηση θα μπορούσε να βλάψει το άλλο μέρος. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέχουν αυτή την υποχρέωση και πέραν της ημερομηνίας λήξης της συμφωνίας-πλαισίου. ΑΡΘΡΟ II.6 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ II.6.1 Εάν δεν υπάρχει αντίθετο αίτημα της Επιτροπής, κάθε γνωστοποίηση ή δημοσίευση εκ μέρους του φορέα υποδοχής σχετικά με την εκτέλεση της ενέργειας, ακόμη και κατά τη διάρκεια διάλεξης ή σεμιναρίου, πρέπει να αναφέρει ότι πρόκειται για ενέργεια που αποτελεί το αντικείμενο χρηματοδοτικής στήριξης εκ μέρους της Ένωσης. Κάθε γνωστοποίηση ή δημοσίευση εκ μέρους του οργανισμού υποδοχής με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, πρέπει να αναφέρει ότι δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της, και ότι η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση που είναι δυνατόν να γίνει, των πληροφοριών που περιέχονται στην εν λόγω γνωστοποίηση ή δημοσίευση. II.6.2 Ο φορέας υποδοχής εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να δημοσιεύει, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία: - την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υποδοχής, - το αντικείμενο και τον σκοπό των χορηγούμενων επιδοτήσεων, - τα χορηγούμενα ποσά και τα ποσοστά των συνολικών δαπανών της ενέργειας που καλύπτονται από τη χρηματοδότηση. Μετά από τεκμηριωμένο και δεόντως αιτιολογημένο αίτημα του φορέα υποδοχής, και με την επιφύλαξη της ρητής έγκρισης της Επιτροπής, είναι δυνατόν να υπάρξει παρέκκλιση της δημοσιοποίησης αυτής, εάν υπάρχει κίνδυνος η κοινολόγηση των προαναφερόμενων πληροφοριακών στοιχείων να βλάψει την ασφάλεια του εταίρου ή τα εμπορικά του συμφέροντα. ΑΡΘΡΟ II.7 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σε περίπτωση που η Επιτροπή διεξάγει ενδιάμεση ή τελική αξιολόγηση του αντικτύπου της ενέργειας με γνώμονα τους στόχους του αντίστοιχου προγράμματος της Ένωσης, ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής και/ή των εξουσιοδοτημένων από αυτήν προσώπων κάθε έγγραφο ή πληροφοριακό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, που θα καταστήσει δυνατή την επιτυχή διεξαγωγή της αξιολόγησης αυτής και να τους παράσχει τα δικαιώματα πρόσβασης που προβλέπονται στο άρθρο II

17 ΑΡΘΡΟ ΙΙ.8- ΑΝΑΣΤΟΛΗ II.8.1 Ο φορέας υποδοχής μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της ενέργειας εάν έκτακτες περιστάσεις, ιδίως ανωτέρα βία, καθιστούν την εκτέλεση αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερή. Ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις και αναφέρει την προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης της εκτέλεσης. II.8.2 Εάν η Επιτροπή δεν λύσει την ειδική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.12.2, ο φορέας υποδοχής προβαίνει σε επανέναρξη της εκτέλεσης ευθύς ως συντρέξουν οι προϋποθέσεις και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η διάρκεια της ενέργειας παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ισοδύναμο με τη διάρκεια της αναστολής. II.8.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙ.14, η παράταση της διάρκειας της ενέργειας και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις για την προσαρμογή της ενέργειας στις νέες συνθήκες εκτέλεσης αποτελούν αντικείμενο πρόσθετου γραπτού συμφώνου της ειδικής συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ II.9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ II.9.1 Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και εξαιρετική κατάσταση ή συμβάν το οποίο είναι ανεξάρτητο της βούλησης των μερών και δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί σε σφάλμα ή παράλειψη εκ μέρους τους, το οποίο εμποδίζει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει κάποια από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και το οποίο δεν κατέστη δυνατόν να υπερβληθεί παρά την επιδειχθείσα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιμέλεια. Το υπαίτιο μέρος δεν μπορεί να επικαλεστεί ανωτέρα βία εξαιτίας ελαττωμάτων στον εξοπλισμό ή τα υλικά, ή καθυστερήσεων στη διάθεσή τους (εκτός αν οφείλονται σε ανωτέρα βία), εργατικών διαφορών, απεργιών ή οικονομικών δυσχερειών. II.9.2 Εάν ένα από τα μέρη της συμφωνίας αντιμετωπίζει περίπτωση ανωτέρας βίας, ειδοποιεί πάραυτα το έτερο μέρος, με συστημένη επιστολή έναντι απόδειξης παραλαβής ή ισοδύναμου μέσου, διευκρινίζοντας τη φύση, την πιθανή διάρκεια και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της περίπτωσης αυτής. II.9.3 Κανένα από τα μέρη δεν θεωρείται ότι παραβαίνει κάποια από τις υποχρεώσεις που υπέχει στο πλαίσιο της συμφωνίας εάν εμποδίζεται σ' αυτό από ανωτέρα βία. Τα μέρη της συμφωνίας λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για να ελαχιστοποιούν τις ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από ανωτέρα βία. II.9.4 Οι ενέργειες σε εξέλιξη είναι δυνατόν να αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙ.8. ΑΡΘΡΟ II.10 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ II.10.1 Εάν ο φορέας υποδοχής οφείλει να συνάψει συμβάσεις για την εκτέλεση ενέργειας, οι οποίες συνιστούν δαπάνες εντασσόμενες σε τομέα άμεσων επιλέξιμων δαπανών του προσωρινού προϋπολογισμού της ενέργειας που 17

18 επισυνάπτεται στην ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκάστοτε σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 5 Κατ αυτόν τον τρόπο μεριμνά για την αποτροπή κάθε σύγκρουσης συμφερόντων. II.10.2 Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμβάσεις επιτρέπεται να συνάπτονται μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) η σύμβαση είναι δυνατόν να αφορά την εκτέλεση περιορισμένου μέρους της ενέργειας β) η προσφυγή σε ανάθεση συμβάσεων πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση της ενέργειας και από τις ανάγκες της υλοποίησής της γ) οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται στο παράρτημα της ειδικής συμφωνίας που περιγράφει την ενέργεια, η δε αντίστοιχη εκτιμώμενη δαπάνη αποσαφηνίζεται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της ενέργειας δ) η τυχόν προσφυγή στην ανάθεση συμβάσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ενέργειας, εφόσον δεν είχε προβλεφθεί στην αίτηση επιχορήγησης, υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιτροπής ε) ο φορέας υποδοχής παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για την εκτέλεση της ενέργειας και για την τήρηση των διατάξεων της συμφωνίας-πλαισίου καθώς και της αντίστοιχης ειδικής συμφωνίας. Ο φορέας υποδοχής πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο εργολήπτης παραιτείται από τη διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος έναντι της Επιτροπής δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου και/ή της ειδικής συμφωνίας στ) ο φορέας υποδοχής πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι όροι που ισχύουν γι' αυτόν βάσει των άρθρων II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.11 και II.20 της συμφωνίας-πλαισίου ισχύουν επίσης και για τον εργολήπτη. ΑΡΘΡΟ II.11 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ II.11.1 Οι απαιτήσεις έναντι της Επιτροπής δεν μπορούν να εκχωρηθούν. II.11.2 Κατ' εξαίρεση, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την εκχώρηση των ειδικών συμφωνιών, ή μέρους αυτών, και των συνακόλουθων πληρωμών σε τρίτο μέρος, μετά από γραπτή αιτιολογημένη αίτηση του φορέα υποδοχής. Η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιήσει γραπτώς την ενδεχόμενη συγκατάθεσή της πριν από τη μελετώμενη εκχώρηση. Χωρίς την προαναφερόμενη έγκριση, ή σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών όρων, η εκχώρηση δεν αντιτάσσεται κατά της Επιτροπής και δεν παράγει αποτελέσματα έναντι αυτής. 5 Σε περίπτωση που η αξία της σύμβασης υπερβαίνει τα ευρώ, οι υπηρεσίες μπορούν να συμπεριλάβουν διάταξη στους «Άλλους Ειδικούς Όρους», για τους ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σε συνάρτηση με τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, το σχετικό ύψος της συνεισφοράς της Ένωσης και τον διαχειριστικό κίνδυνο. 18

19 II.11.3 Σε καμία περίπτωση, εκχώρηση αυτού του είδους δεν αποδεσμεύει τον φορέα υποδοχής από τις υποχρεώσεις του έναντι της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ ΙΙ.12 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ II.12.1 Καταγγελία από τον φορέα υποδοχής Ο φορέας υποδοχής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο ανά πάσα στιγμή μέσω γραπτής προειδοποίησης με προθεσμία 60 ημερών. Στην περίπτωση αυτή, ο εταίρος δεσμεύεται να ολοκληρώσει την εκτέλεση των ειδικών συμφωνιών των οποίων η ημερομηνία έναρξης της ισχύος είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία η καταγγελία της συμφωνίας-πλαισίου παράγει αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, ο φορέας υποδοχής μπορεί να παραιτηθεί από την επιχορήγηση και να καταγγείλει την ειδική συμφωνία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, μέσω γραπτής και αιτιολογημένης προειδοποίησης με προθεσμία 60 ημερών και χωρίς την υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε σχετικής αποζημίωσης. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση ή εάν η Επιτροπή απορρίψει την προβαλλόμενη αιτιολόγηση, η καταγγελία εκ μέρους του φορέα υποδοχής κρίνεται καταχρηστική, με τις συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 τέταρτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. II.12.2 Καταγγελία από την Επιτροπή Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, μέσω γραπτής προειδοποίησης με προθεσμία 60 ημερών. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση των ειδικών συμφωνιών, των οποίων η ημερομηνία έναρξης της ισχύος είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία η καταγγελία της συμφωνίας-πλαισίου παράγει αποτελέσματα, στο μέτρο που η εκτέλεση αυτή οδηγεί σε εύλογες δαπάνες προβλεπόμενες στις εν λόγω ειδικές συμφωνίες, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται κατωτέρω. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο καθώς και τις ειδικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν μεταβληθεί η νομική, οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάσταση του φορέα υποδοχής σε βαθμό που να μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη συμφωνία ή να θέσει υπό αμφισβήτηση την απόφαση χορήγησης της επιχορήγησης β) εάν ο φορέας υποδοχής δεν εκπληρώνει κάποια από τις ουσιώδεις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της γ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.9, ή σε περίπτωση αναστολής της ενέργειας λόγω έκτακτων περιστάσεων, η οποία γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.8 19

20 δ) εάν ο φορέας υποδοχής κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή σε κάθε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από ανάλογη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία ή στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις ε) όταν η Επιτροπή έχει αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες ότι ο φορέας υποδοχής ή κάθε άλλος σχετικός φορέας ή πρόσωπο έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα στ) εάν ο φορέας υποδοχής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ζ) όταν η Επιτροπή έχει, σε σχέση με τον φορέα υποδοχής ή κάθε άλλο σχετικό φορέα ή πρόσωπο, αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες απάτης, δωροδοκίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης η) όταν η Επιτροπή έχει, σε σχέση με τον φορέα υποδοχής ή κάθε άλλο σχετικό φορέα ή πρόσωπο, αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες ουσιωδών σφαλμάτων, παρατυπιών ή απάτης κατά η διαδικασία ανάθεσης ή εκτέλεσης της επιχορήγησης θ) εάν ο φορέας υποδοχής έχει προβεί σε ψευδείς δηλώσεις ή υποβάλει εκθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με σκοπό την εξασφάλιση της επιχορήγησης που προβλέπεται στη συμφωνία. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα σημεία ε), ζ) και η) ανωτέρω, κάθε σχετικό πρόσωπο νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο με εξουσία αντιπροσώπευσης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με τον φορέα υποδοχής. Με τον όρο «συγγενής οντότητα» νοείται ιδιαίτερα κάθε οντότητα η οποία πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 1 της έβδομης οδηγίας αριθ. 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου II.12.3 Διαδικασία καταγγελίας Η διαδικασία κινείται με συστημένη επιστολή έναντι αποδείξεως παραλαβής, ή με ισοδύναμο μέσο. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα σημεία α), β), δ), ε), ζ) και η) ανωτέρω, ο φορέας υποδοχής διαθέτει προθεσμία 30 ημερών για να γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις του και να λάβει τα αναγκαία μέτρα, εφόσον συντρέχει λόγος, με σκοπό να εξασφαλίσει συνέχεια στην τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων βάσει της συμφωνίας. Εάν οι παρατηρήσεις αυτές δεν γίνουν αποδεκτές, με γραπτή βεβαίωση εκ μέρους της Επιτροπής εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους, η διαδικασία συνεχίζεται. Σε περίπτωση προειδοποίησης, η καταγγελία παράγει αποτέλεσμα κατά τη λήξη της καθοριζόμενης προθεσμίας, η οποία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης για την καταγγελία. 20

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2014 C(2014) 5136 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.7.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά σφαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση αποποίησης ευθύνης Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή συνδρομής στους αιτούντες χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα