ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]"

Transcript

1 EUROPEAN COMMISSION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A REPRESENTATION IN CYPRUS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] Η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «η Ένωση»), εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή»), η οποία για τις ανάγκες υπογραφής της παρούσας συμφωνίας-πλαισίου εκπροσωπείται από τον [ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ΓΔ/υπηρεσία], αφενός, και [πλήρης επίσημη ονομασία] [επίσημη νομική μορφή] 1 [επίσημος αριθμός μητρώου] 2 [πλήρης επίσημη διεύθυνση] [αριθμός φορολογικού μητρώου], («ο φορέας υποδοχής»), [εκπροσωπούμενος για τις ανάγκες της παρούσας συμφωνίας από [ονοματεπώνυμο και ιδιότητα]], αφετέρου, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ το Προοίμιο, τους Ειδικούς Όρους, τους Γενικούς Όρους και τα Παραρτήματα που αποτελούν την παρούσα συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης («τη συμφωνία-πλαίσιο») Το Προοίμιο παρουσιάζει το πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που θεσπίζεται μεταξύ των μερών στον τομέα της επικοινωνίας. 1 Να διαγραφεί, εάν ο δικαιούχος είναι οντότητα δημοσίου δικαίου. 2 Να διαγραφεί, εάν ο δικαιούχος είναι οντότητα δημοσίου δικαίου.

2 Οι Ειδικοί Όροι και οι Γενικοί Όροι αναφέρουν το αντικείμενο και τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου καθώς και τους κανόνες λειτουργίας της εταιρικής σχέσης. Στη συμφωνία-πλαίσιο επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα: Παράρτημα A.1 Παράρτημα A.2 Παράρτημα A.3 Υπόδειγμα σχεδίου δράσης Υπόδειγμα ειδικής συμφωνίας επιχορήγησης για την εκτέλεση ενέργειας βάσει κατ αποκοπή ποσών Υπόδειγμα ειδικής συμφωνίας επιχορήγησης για την εκτέλεση ενέργειας βάσει προϋπολογισμού Οι διατάξεις των Ειδικών Όρων, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί το Προοίμιο, υπερισχύουν των διατάξεων των λοιπών μερών της συμφωνίας-πλαισίου. Οι διατάξεις των Γενικών Όρων υπερισχύουν των διατάξεων των παραρτημάτων. Με την υπογραφή του, ο φορέας υποδοχής αποδέχεται τις διατάξεις που προβλέπονται στη συμφωνία-πλαίσιο καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στις ενδεχόμενες ειδικές συμφωνίες επιχορηγήσεων που θα υπογραφούν μεταγενέστερα μεταξύ των μερών. Στα άρθρα της συμφωνίας-πλαισίου, ο γενικός όρος «ενέργεια» αναφέρεται τόσο σε συγκεκριμένη ενέργεια του φορέα υποδοχής που μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση για την εκτέλεση ενέργειας, όσο και σε πρόγραμμα εργασίας του φορέα υποδοχής που μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση λειτουργίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου γίνεται σαφής διάκριση. 2

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Tο δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct (EDIC) αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ και, ειδικότερα, τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και τις προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020») και για την προώθηση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο αφορά την επιλογή των φορέων υποδοχής των EDIC για την περίοδο , σύμφωνα με την απόφαση C (2012) 4158 της 21 ης Ιουνίου 2012 της Επιτροπής σχετικά με την αναμενόμενη έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας στον τομέα της επικοινωνίας για το 2013 όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση των φορέων υποδοχής για τα κέντρα ενημέρωσης Europe Direct σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο Πρωταρχικός σκοπός της προκήρυξης είναι όλοι οι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση και την ευκαιρία να γνωστοποιούν και να ανταλλάσουν τις απόψεις τους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της ΕΕ, και ειδικότερα στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Τα κέντρα αποτελούν διαύλους επικοινωνίας για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και συνεργάζονται με άλλους εταίρους ενεργητικής ενημέρωσης. Συμπληρώνουν και υποστηρίζουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το δίκτυο των κέντρων ενημέρωσης Europe Direct διαχειρίζεται η Επιτροπή. Τα EDIC ενισχύουν την ικανότητα της ΕΕ να επικοινωνεί χάρη στην αύξηση της συνέργειας και του συντονισμού με άλλα δίκτυα ενημέρωσης και παροχής βοήθειας της ΕΕ που καλύπτουν ειδικούς τομείς πολιτικής. Η αποστολή των κέντρων είναι διττή: - να ενημερώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι βασικοί εταίροι της έννοιας της «μονοαπευθυντικής θυρίδας» ως ένα πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες, διότι παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την ΕΕ, παραπέμποντάς τους στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» ή σε εξειδικευμένες πηγές ενημέρωσης και σε άλλες υπηρεσίες και δίκτυα. Παρέχουν ενημέρωση, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ, και ειδικότερα σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, τις προτεραιότητες (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ. - να προωθούν τη συμμετοχική άσκηση της ιδιότητας του πολίτη μέσω διαφόρων επικοινωνιακών εργαλείων (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύσεις κτλ) και με την αλληλεπίδραση με ενδιαφερόμενους φορείς, πολλαπλασιαστές της πληροφορίας και μέσα ενημέρωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Προωθούν τη συζήτηση με τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων και διοχετεύουν την ανάδραση των πολιτών στην ΕΕ. 3

4 Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ Ι.1 - ΣΚΟΠΟΣ I.1.1 I.1.2 Η συμφωνία-πλαίσιο εντάσσεται στο πλαίσιο συνεχούς και τυποποιημένης σχέσης συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του φορέα υποδοχής (στο εξής «εταιρική σχέση») βάσει στόχων της Ένωσης και σχεδίου δράσης που καθορίζονται στο παράρτημα Α. Ι, με σκοπό τη συμβολή στους στόχους της πολιτικής της Ένωσης που αναφέρεται στο προοίμιο. Η συμφωνία-πλαίσιο έχει ως αντικείμενο να καθορίσει τους αντίστοιχους ρόλους και ευθύνες της Επιτροπής και του φορέα υποδοχής κατά την υλοποίηση της εταιρικής τους σχέσης. Οι ειδικές συμφωνίες επιχορήγησης που ενδέχεται να υπογραφούν κατ εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου αφορούν επιχορηγήσεις ενέργειας. ΑΡΘΡΟ I.2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.2.4 I.2.5 Η Επιτροπή έχει επιλέξει τις δομές υποδοχής με βάση πρόσκληση υποβολής προσφορών η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους αιτούντες που πληρούν τα αναγγελθέντα κριτήρια. Η Επιτροπή έχει καθορίσει τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι ενέργειες για να τύχουν επιχορήγησης της Ένωσης. Η δομή υποδοχής υποβάλλει κάθε έτος σχέδιο δράσης (σύμφωνα με το παράρτημα Α.1). Η Επιτροπή δηλώνει την προθεσμία υποβολής του σχεδίου δράσης, η οποία σε κάθε περίπτωση ορίζεται πριν από την έναρξη του εν λόγω έτους. Το σχέδιο δράσης εγκρίνεται από την Επιτροπή και αποτελεί τη βάση για τη χορήγηση της επιχορήγησης κατά το εν λόγω έτος. Για το 2013, το σχέδιο δράσης έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση του φορέα υποδοχής στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που έχει προκηρύξει η Επιτροπή. Η Επιτροπή, όταν αποφασίζει να δεχθεί πρόταση για την πραγματοποίηση ενέργειας, αποστέλλει στον εταίρο ειδική συμφωνία επιχορήγησης («ειδική συμφωνία»), σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα. Η ειδική συμφωνία διέπεται από τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και πρέπει να υπογραφεί από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μερών με βάση τους ίδιους όρους της συμφωνίας-πλαισίου. Υπογράφοντας την ειδική συμφωνία, ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να υλοποιήσει την ενέργεια με δική του ευθύνη υπό τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία και στα παραρτήματά της, καθώς και τηρώντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου. Εκτός από το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στο άρθρο Ι.2.2 ανωτέρω, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του φορέα υποδοχής για να λάβει μια πρόταση για υλοποίηση ενέργειας. Η γνωμοδότηση αυτή πραγματοποιείται με βάση πρόσκληση υποβολής προσφορών η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους 4

5 αιτούντες που πληρούν τα αναγγελθέντα κριτήρια. Η Επιτροπή καθορίζει για το σκοπό αυτό τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι ενέργειες για να τύχουν επιχορήγησης της ΕΕ. Ο φορέας υποδοχής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση στην Επιτροπή για την εκτέλεση ενέργειας ως απάντηση στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν. I.2.6 Η υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση της Επιτροπής να χορηγήσει επιχορήγηση. Δεν θίγει τη συμμετοχή του φορέα υποδοχής σε άλλες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ενδεχόμενη χορήγηση επιχορηγήσεων εκτός πλαισίου του σχεδίου ενεργειών που εμφαίνεται στο παράρτημα Α.1. I.2.7 Ο φορέας υποδοχής συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής όσον αφορά την ενημερωτική και επικοινωνιακή του στρατηγική για τις προτεραιότητες που καθορίζονται σε αυτή. ΑΡΘΡΟ I.3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ I.3.1 I.3.2 I.3.3 Η συμφωνία-πλαίσιο τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο των δύο συμβαλλομένων μερών. Συνάπτεται για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. Οι ειδικές συμφωνίες πρέπει να υπογράφονται πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της συμφωνίας-πλαισίου. Όταν η υλοποίηση των ενεργειών πραγματοποιείται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, οι διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου εξακολουθούν να εφαρμόζονται για την εκτέλεση των αντίστοιχων ειδικών συμφωνιών. ΑΡΘΡΟ I.4 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ I.4.1. Η επιχορήγηση που χορηγεί η Επιτροπή λαμβάνει τη μορφή ενός ή περισσοτέρων κατ αποκοπή ποσών. Η υποχρέωση συγχρηματοδότησης θεωρείται ότι εκπληρώνεται με την εφαρμογή των κατ αποκοπή ποσών. Το ύψος των ποσών αυτών υπολογίζεται με τη συνεκτίμηση του κανόνα αυτού. I.4.2. Στην περίπτωση του άρθρου Ι.2.5, η επιχορήγηση μπορεί επίσης να βασίζεται σε ένα ποσοστό των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών μαζί με το επίπεδο και τους όρους συγχρηματοδότησης του φορέα υποδοχής. I.4.3 Οι διατάξεις που αφορούν την υποβολή εκθέσεων και άλλων εγγράφων σχετικών με την ενέργεια, καθώς και οι κανόνες πληρωμής της επιχορήγησης διευκρινίζονται στην ειδική συμφωνία. 5

6 ΑΡΘΡΟ I.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ I.5.1 Κάθε γνωστοποίηση που απευθύνεται στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου ή της ειδικής συμφωνίας πρέπει να είναι γραπτή και να αναφέρει τον αριθμό της σχετικής συμφωνίας, και να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση [...] Διεύθυνση [ ] Διοικητική Μονάδα [ ] [Ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα] Ηλεκτρονική διεύθυνση: [ I.5.2 Η συνήθης αλληλογραφία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από την Επιτροπή την ημερομηνία της επίσημης καταχώρισής της από την ανωτέρω αναφερόμενη αρμόδια διοικητική μονάδα της Επιτροπής. I.5.3 Κάθε γνωστοποίηση που απευθύνεται στον φορέα υποδοχής στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου ή της ειδικής συμφωνίας πρέπει να είναι γραπτή και να αναφέρει τον αριθμό της σχετικής συμφωνίας, και να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύριον/Κυρία [...] [Ιδιότητα] [Επίσημη ονομασία] [Πλήρης επίσημη διεύθυνση] Ηλεκτρονική διεύθυνση: [ ] I.5.4 Κάθε αλλαγή διεύθυνσης του φορέα υποδοχής ανακοινώνεται εγγράφως στην Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ I.6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Οι επιχορηγήσεις διέπονται από τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και των ειδικών συμφωνιών, από το δίκαιο της Ένωσης και, επικουρικά, από το δίκαιο [της χώρας όπου έχει την έδρα του ο αρμόδιος διατάκτης, σύμφωνα με της εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης] που εφαρμόζεται στις επιχορηγήσεις. 6

7 Ο φορέας υποδοχής μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων της Επιτροπής που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των προαναφερόμενων συμφωνιών, καθώς και κατά των κανόνων εφαρμογής της, στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε περίπτωση έφεσης, στο Δικαστήριο. ΑΡΘΡΟ I.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I.7.1 Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία-πλαίσιο και τις ειδικές συμφωνίες, ή που σχετίζονται με αυτές τις συμφωνίες και την εκτέλεσή τους, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με της διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο για της σκοπούς της εκτέλεσης, διαχείρισης και παρακολούθησης της συμφωνίας-πλαισίου και των ειδικών συμφωνιών από [φορέα που ενεργεί ως υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων], με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης διαβίβασής της σε οργανισμούς επιφορτισμένους με το καθήκον παρακολούθησης ή ελέγχου σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. I.7.2 Ο φορέας υποδοχής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων αυτών. Ο φορέας υποδοχής μπορεί να υποβάλει τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στη διοικητική ενότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος της επεξεργασίας. I.7.3 Οι φορείς υποδοχής έχουν το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. I.7.4 Όταν η συμφωνία-πλαίσιο ή οι ειδικές συμφωνίες απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εταίρους, οι φορείς υποδοχής μπορούν να ενεργούν μόνο υπό την εποπτεία του υπεύθυνου ελέγχου των δεδομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων που μπορούν να υποστούν επεξεργασία, τους αποδέκτες των δεδομένων, και τα μέσα με τα οποία τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. I.7.5 Ο φορέας υποδοχής περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα αποκλειστικά στο προσωπικό που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της συμφωνίας-πλαισίου. I.7.6 Ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας έναντι των κινδύνων που συνεπάγεται η 7

8 επεξεργασία και η φύση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό: α) να αποτρέπεται σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο η πρόσβαση στα πληροφορικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως: i) κάθε ανάγνωση, αντιγραφή, αλλοίωση ή απομάκρυνση μέσων αποθήκευσης, χωρίς εξουσιοδότηση, ii) κάθε εισαγωγή δεδομένων στη μνήμη, χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς και κάθε γνωστοποίηση, αλλοίωση ή διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς εξουσιοδότηση, iii) η χρήση συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα μέσω εγκαταστάσεων διαβίβασης δεδομένων, β) να εξασφαλίζεται ότι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες συστήματος επεξεργασίας δεδομένων διαθέτουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία καλύπτονται από το δικαίωμα πρόσβασης που τους παρέχεται, γ) να καταγράφονται ίχνη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, της χρονικής στιγμής της ανακοίνωσής τους και του αποδέκτη τους, δ) να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων υφίστανται μόνο την επεξεργασία η οποία προβλέπεται από το αναθέτον όργανο ή οργανισμό, ε) να εξασφαλίζεται ότι, κατά την ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατά τη διαβίβαση των μέσων της αποθήκευσης, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση, αντιγραφή ή διαγραφή των δεδομένων, χωρίς εξουσιοδότηση, στ) να σχεδιάζεται η οργανωτική δομή του κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. ΑΡΘΡΟ Ι.8 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT Για να εκπληρωθούν οι στόχοι που περιγράφονται στο προοίμιο της παρούσας συμφωνίας πλαισίου και να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι πόροι που τίθενται στη διάθεσή του, το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα, με την αρμοδιότητα του φορέα υποδοχής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει η Επιτροπή. I.8.1. Βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης Το EDIC θα παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσω των οποίων το κοινό θα μπορεί να αποκτά πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ, και ειδικότερα τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, τις προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις 8

9 ευκαιρίες χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό, θα εκπληρώνει τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: α) Θα παρέχει στο κοινό τα ακόλουθα: i. εγκαταστάσεις με κατάλληλη σήμανση με το λογότυπο του Europe Direct, χωρίς εμπόδια και με εύκολη πρόσβαση για το κοινό, με χώρους για υποδοχή επισκεπτών, έκθεση υλικού τεκμηρίωσης, αναγνωστήριο, πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, αποθήκευση ενημερωτικού υλικού και διεξαγωγή συνεδριάσεων ii. τηλεφωνική, ηλεκτρονική και διαπροσωπική υπηρεσία απάντησης στο κοινό iii. πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό που παρέχεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα iv. ειδική ιστοσελίδα με βασικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το EDIC β) Θα χρησιμοποιεί και θα προωθεί: i. τη «μονοαπευθυντική θυρίδα»: το κέντρο επαφής Europe Direct (EDCC), το δίκτυο Europe Direct και τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» ii. τον δικτυακό τόπο της ΕΕ, Europa, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΕ και άλλες πηγές πληροφόρησης στις οποίες τα EDIC έχουν ελεύθερη πρόσβαση iii. άλλα δίκτυα πληροφόρησης 3 και σημεία επαφής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων γ) Θα υποβάλλει μηνιαία έκθεση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες για την προβολή της σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τους εξής τρόπους: i. συμμετοχή σε συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Επιτροπή (η Αντιπροσωπεία και η κεντρική υπηρεσία στις Βρυξέλλες) ii. υποστήριξη της διοργάνωσης και της προώθησης τοπικών και περιφερειακών δραστηριοτήτων που διοργανώνουν οι Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα Γραφεία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου iii. υποβολή μηνιαίων εκθέσεων με τις δραστηριότητες των EDIC, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την ανάδραση σχετικά με τις βασικές ανησυχίες των πολιτών και την κάλυψη των ζητημάτων της ΕΕ από τα τοπικά/περιφερειακά μέσα ενημέρωσης iv. αξιολόγηση κάθε χρόνο μιας επιλογής από τις δραστηριότητες των EDIC, (τουλάχιστον το 50%). I.8.2. Προϊόντα επικοινωνίας Επιπλέον, το Κέντρο θα παρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών: 3 ECC Net, EURES, Euraxess, Solvit, Enterprise Europe, 9

10 α) ειδικό δικτυακό τόπο στον οποίο θα δημοσιοποιούνται οι δραστηριότητες του EDIC και θα προβάλλεται η ΕΕ, ειδικότερα τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, οι προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως η αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), η νομοθεσία, οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στο περιφερειακό και τοπικό κοινό β) παρουσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης με συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των EDIC και των χρηστών γ) ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο στο οποίο θα δημοσιοποιούνται οι δραστηριότητες του EDIC και θα προβάλλεται η ΕΕ, ειδικότερα τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, οι προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως η αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), η νομοθεσία, οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις περιφερειακές και τοπικές ομάδες δ) δημιουργία και παραγωγή έντυπου, διαφημιστικού, οπτικοακουστικού και άλλου ηλεκτρονικού υλικού το οποίο συμπληρώνει το υπάρχον υλικό της ΕΕ ε) σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης (δηλ., δημοσίευση άρθρων στα τοπικά και περιφερειακά μέσα, συμμετοχές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές). I.8.3. Εκδηλώσεις Επιπλέον, το EDIC θα διοργανώνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα είδη εκδηλώσεων: α) ενεργό συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν εξωτερικοί φορείς, β) διοργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για ειδικές τοπικές ή περιφερειακές ομάδες κοινού (π.χ. κοινωνία των πολιτών, σχολεία/ομάδες νεολαίας, αγρότες, μέσα ενημέρωσης, κτλ) ή για το ευρύ κοινό, με επικέντρωση στην ΕΕ, και ιδιαίτερα στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, τις προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. ΑΡΘΡΟ I.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ο φορέας υποδοχής που υπογράφει τη συμφωνία-πλαίσιο δεσμεύεται: α) να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα συμφωνία πλαίσιο και τις ειδικές συμφωνίες για την εφαρμογή της β) να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι το κέντρο πληροφόρησης Europa Direct συμμορφώνεται έμπρακτα με τους στόχους που παρατίθενται στο προοίμιο και εκπληρώνει την αποστολή και το ρόλο που περιγράφεται στο άρθρο Ι.8, όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής γ) να διασφαλίζει ότι το κέντρο παρέχει αμερόληπτη και σωστή ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θεωρείται ούτε χρησιμοποιείται ως δίαυλος διάδοσης πληροφοριών που δεν έχουν σχέση με την αποστολή του, αλλά ενημερώνει και επικοινωνεί με ουδέτερο και εμπεριστατωμένο τρόπο 10

11 δ) να διασφαλίζει ότι το κέντρο στελεχώνεται από προσωπικό το οποίο διαθέτει ικανότητες και προσόντα, στα οποία περιλαμβάνονται καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, άριστη γνώση τουλάχιστον μίας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά), διαχείριση σχεδίων και σωστή γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, Ειδικότερα, ο φορέας υποδοχής: i. διορίζει υπάλληλο πλήρους απασχόλησης (όχι εθελοντή ούτε ασκούμενο) υπεύθυνο για τη διεύθυνση του κέντρου ή περισσότερους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης που θα ισοδυναμούν με έναν υπάλληλο πλήρους απασχόλησης, ii. μεριμνά ώστε να υπάρχει επαρκές προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του κέντρου, iii. διασφαλίζει την παρουσία προσωπικού κατά τις υποχρεωτικές ώρες λειτουργίας του κέντρου ε) να διαθέτει στο κέντρο πληροφόρησης Europa Direct άμεσα προσβάσιμες και ευδιάκριτες εγκαταστάσεις οι οποίες φέρουν τις δέουσες καθοδηγητικές πινακίδες με το λογότυπο Europe Direct, παρέχουν εύκολη και χωρίς εμπόδια πρόσβαση στο κοινό σε χώρους για την υποδοχή επισκεπτών, την έκθεση υλικού τεκμηρίωσης, αναγνωστήριο, αίθουσα προβολής βίντεο, χώρους αποθήκευσης ενημερωτικού υλικού και αίθουσα συσκέψεων στ) να χρησιμοποιεί το έμβλημα, την ονομασία, το λογότυπο Europe Direct και άλλες μορφές ταυτοποίησης που παρέχει η Επιτροπή για το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct και να τα διαφημίζει στον καλύτερο δυνατό βαθμό και να τα χρησιμοποιεί συστηματικά σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις εκδηλώσεις ζ) να αναλαμβάνει το διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές ορίζονται στη συμφωνία πλαίσιο και στην ειδική συμφωνία επιχορήγησης και τα παραρτήματά τους η) να διαθέτει ένα κεφάλαιο κίνησης που θα του επιτρέπει να αντεπεξέρχεται στις τρέχουσες δαπάνες του κέντρου πληροφόρησης Europa Direct θ) να υιοθετεί διαφανή στάση όσον αφορά τη διαχείριση και την τήρηση λογαριασμών σχετικά με τις δράσεις για τις οποίες έχει δοθεί επιχορήγηση από την Επιτροπή ι) να συνεργάζεται πλήρως κατά τους ετήσιους και περιστασιακούς ελέγχους της υλοποίησης της συμφωνίας πλαισίου και/ή των ειδικών συμφωνιών ια) να δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το κέντρο πληροφόρησης Europa Direct ιβ) να διατηρεί σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας και να πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με την Επιτροπή σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τις εν λόγω συμφωνίες. ΑΡΘΡΟ I.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Επιτροπή, με την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου, δεσμεύεται: 11

12 α) να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του κέντρου πληροφόρησης Europa Direct και να εξασφαλίζει την απαιτούμενη παρακολούθηση β) να διαθέτει στο κέντρο πληροφόρησης Europe Direct ενημερωτικό υλικό, προϊόντα επικοινωνίας, κατάρτιση σχετικά με γενικά και ειδικά θέματα της ΕΕ, δυνατότητες δικτύωσης και πλατφόρμες συντονισμού, εντός των ορίων του διαθέσιμων πόρων γ) να διενεργεί την κατάλληλη παρακολούθηση και επίβλεψη των δραστηριοτήτων του φορέα υποδοχής. AΡΘΡΟ Ι.11 ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ι.11.1 Εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία για τη μετατροπή νομισμάτων σε ευρώ 4 O φορέας υποδοχής υποβάλλει την αίτηση τελικής πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ειδικής συμφωνίας, καθώς και τις υποκείμενες οικονομικές καταστάσεις, σε ευρώ. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ΙII.17.1, κάθε μετατροπή πραγματικών δαπανών σε ευρώ πραγματοποιείται από τον φορέα υποδοχής με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων λογιστικών ισοτιμιών που καθορίζονται από την Επιτροπή και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, για την περίοδο που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του σχεδίου. Ι.11.2 Κυριότητα/Χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙ.2 και του άρθρου ΙΙ.4 των Γενικών Όρων, ο φορέας υποδοχής παρέχει στην Ένωση άδεια η οποία καλύπτει όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τα ήδη υφιστάμενα και τα αποκτώμενα μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας- όσον αφορά τα αποτελέσματα της ενέργειας (εφεξής «Αποτελέσματα»). Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα για τα οποία χορηγείται άδεια συμπεριλαμβάνουν τα εξής δικαιώματα (επισημαίνεται ρητώς ότι η κατωτέρω απαρίθμηση δεν είναι πλήρης): α) αντιγραφής και αναπαραγωγής των Αποτελεσμάτων β) χρησιμοποίησης και εκ νέου χρησιμοποίησης των Αποτελεσμάτων γ) έκθεσης, κοινοποίησης, δημοσίευσης και διάδοσης των Αποτελεσμάτων δ) τροποποίησης και επιμέλειας των Αποτελεσμάτων ε) ενοποίησης και ενσωμάτωσης των Αποτελεσμάτων σε οποιεσδήποτε υφιστάμενες ή μελλοντικές εργασίες στ) συμπερίληψης των Αποτελεσμάτων στους δείκτες και στις βάσεις δεδομένων ζ) αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των Αποτελεσμάτων σε οποιονδήποτε μορφότυπο 4 Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή είναι η ισοτιμία InforEuro που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Europa: 12

13 η) συμπίλησης ή αποσυμπίλησης των Αποτελεσμάτων θ) παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης των ανωτέρω δικαιωμάτων σε τρίτους. Η άδεια καλύπτει όλες τις χώρες παγκοσμίως, ισχύει για το σύνολο της διάρκειας των σχετικών δικαιωμάτων και περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση που χορηγείται στον φορέα υποδοχής. 13

14 ΙΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ II.1 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ο φορέας υποδοχής που υπογράφει τη συμφωνία-πλαίσιο δεσμεύεται: - να τηρεί τους κοινούς γενικούς στόχους που αποτέλεσαν τη βάση για την καθιέρωση της εταιρικής σχέσης όπως αυτοί αναφέρονται στο προοίμιο - να τηρεί τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου προβλεπόμενων ενεργειών που ορίζεται στο παράρτημα Α. I και συμπληρώνεται ενδεχομένως από τα ετήσια προγράμματα εργασίας τα οποία εγκρίνονται από κοινού από τα μέρη - να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των προαναφερθέντων κοινών γενικών στόχων σε κάθε ενέργεια που επιχορηγείται από την Επιτροπή - να διατηρεί σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας και να προβαίνει σε τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με την Επιτροπή για θέματα κοινού συμφέροντος σχετικά με τη χρησιμοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου των προβλεπόμενων ενεργειών που καθορίζεται στο παράρτημα Α.1 - να επιδεικνύει διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση και την τήρηση των λογαριασμών που αφορούν τις επιχορηγούμενες ενέργειες από την Επιτροπή και να συνεργάζεται πλήρως κατά τους ετήσιους ή συγκεκριμένους ελέγχους που αφορούν την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαισίου ή/και των ειδικών συμφωνιών. ΑΡΘΡΟ ΙΙ.2 ΕΥΘΥΝΗ II.2.1 Ο φορέας υποδοχής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των νομικών υποχρεώσεων που αυτός υπέχει. II.2.2 Η Επιτροπή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση αξίωσης στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία προκύψει κατά την εκτέλεση ενέργειας. Κατά συνέπεια, καμία σχετική αίτηση αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων δεν γίνεται δεκτή από την Επιτροπή. II.2.3 Εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, ο φορέας υποδοχής οφείλει να επανορθώσει κάθε ζημία την οποία υπέστη η Επιτροπή στο πλαίσιο της εκτέλεσης, ή λόγω της κακής εκτέλεσης ενέργειας. 14

15 II.2.4 Ο φορέας υποδοχής είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των τρίτων, όπως και για τις ζημίες κάθε είδους που είναι πιθανό να προκληθούν σ' αυτούς κατά την εκτέλεση ενέργειας. ΑΡΘΡΟ II.3 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ II.3.1 Ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να διακυβεύσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση της συμφωνίας-πλαισίου ή/και των ειδικών συμφωνιών. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει ιδίως από οικονομικά συμφέροντα, πολιτικές ή εθνικές συνάφειες, οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους καθώς και από κάθε άλλη κοινότητα συμφερόντων. II.3.2 Κάθε κατάσταση που συνιστά σύγκρουση συμφερόντων ή που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση της συμφωνίαςπλαισίου ή/και των ειδικών συμφωνιών πρέπει να γνωστοποιείται πάραυτα και εγγράφως στην Επιτροπή. Ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση αυτής της κατάστασης. II.3.3 Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επαληθεύει ότι τα ληφθέντα μέτρα είναι κατάλληλα και δύναται να απαιτήσει συμπληρωματικά μέτρα από τον φορέα υποδοχής, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, εντός της προθεσμίας που ορίζει για τον σκοπό αυτό. ΑΡΘΡΟ II.4 - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ II.4.1 Εάν δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στην ειδική συμφωνία, η κυριότητα των αποτελεσμάτων της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και των εκθέσεων και των λοιπών εγγράφων που αφορούν την ενέργεια, περιέρχεται στον φορέα υποδοχής. II.4.2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο φορέας υποδοχής παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα και κατά την κρίση της τα αποτελέσματα ενέργειας, και, ιδιαίτερα, το δικαίωμα να διαδίδει, να αναπαράγει με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, να μεταφράζει ή να ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ενέργειας με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του δικτυακού τόπου Europa, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζει τις οικείες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας ή προϋπάρχοντα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. II.4.3 Όταν πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, υπάρχουν δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τρίτων μερών, («ήδη υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας»), οι φορέας υποδοχής καταρτίζει κατάλογο στον οποίο προσδιορίζονται όλα τα δικαιώματα κυριότητας και χρησιμοποίησης όσον αφορά τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τον γνωστοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο πριν από την έναρξη εφαρμογής. Ο φορέας υποδοχής εξασφαλίζει ότι έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί ήδη υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την εκτέλεση της συμφωνίας. 15

16 ΑΡΘΡΟ ΙΙ.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Η Επιτροπή και ο φορέας υποδοχής δεσμεύονται να χειρίζονται με εχεμύθεια κάθε έγγραφο, πληροφορία ή άλλο υλικό που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου ή ειδικών συμφωνιών, που έχει δεόντως χαρακτηρισθεί εμπιστευτικό και του οποίου η κοινολόγηση θα μπορούσε να βλάψει το άλλο μέρος. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέχουν αυτή την υποχρέωση και πέραν της ημερομηνίας λήξης της συμφωνίας-πλαισίου. ΑΡΘΡΟ II.6 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ II.6.1 Εάν δεν υπάρχει αντίθετο αίτημα της Επιτροπής, κάθε γνωστοποίηση ή δημοσίευση εκ μέρους του φορέα υποδοχής σχετικά με την εκτέλεση της ενέργειας, ακόμη και κατά τη διάρκεια διάλεξης ή σεμιναρίου, πρέπει να αναφέρει ότι πρόκειται για ενέργεια που αποτελεί το αντικείμενο χρηματοδοτικής στήριξης εκ μέρους της Ένωσης. Κάθε γνωστοποίηση ή δημοσίευση εκ μέρους του οργανισμού υποδοχής με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, πρέπει να αναφέρει ότι δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της, και ότι η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση που είναι δυνατόν να γίνει, των πληροφοριών που περιέχονται στην εν λόγω γνωστοποίηση ή δημοσίευση. II.6.2 Ο φορέας υποδοχής εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να δημοσιεύει, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία: - την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υποδοχής, - το αντικείμενο και τον σκοπό των χορηγούμενων επιδοτήσεων, - τα χορηγούμενα ποσά και τα ποσοστά των συνολικών δαπανών της ενέργειας που καλύπτονται από τη χρηματοδότηση. Μετά από τεκμηριωμένο και δεόντως αιτιολογημένο αίτημα του φορέα υποδοχής, και με την επιφύλαξη της ρητής έγκρισης της Επιτροπής, είναι δυνατόν να υπάρξει παρέκκλιση της δημοσιοποίησης αυτής, εάν υπάρχει κίνδυνος η κοινολόγηση των προαναφερόμενων πληροφοριακών στοιχείων να βλάψει την ασφάλεια του εταίρου ή τα εμπορικά του συμφέροντα. ΑΡΘΡΟ II.7 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σε περίπτωση που η Επιτροπή διεξάγει ενδιάμεση ή τελική αξιολόγηση του αντικτύπου της ενέργειας με γνώμονα τους στόχους του αντίστοιχου προγράμματος της Ένωσης, ο φορέας υποδοχής δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής και/ή των εξουσιοδοτημένων από αυτήν προσώπων κάθε έγγραφο ή πληροφοριακό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, που θα καταστήσει δυνατή την επιτυχή διεξαγωγή της αξιολόγησης αυτής και να τους παράσχει τα δικαιώματα πρόσβασης που προβλέπονται στο άρθρο II

17 ΑΡΘΡΟ ΙΙ.8- ΑΝΑΣΤΟΛΗ II.8.1 Ο φορέας υποδοχής μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της ενέργειας εάν έκτακτες περιστάσεις, ιδίως ανωτέρα βία, καθιστούν την εκτέλεση αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερή. Ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις και αναφέρει την προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης της εκτέλεσης. II.8.2 Εάν η Επιτροπή δεν λύσει την ειδική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.12.2, ο φορέας υποδοχής προβαίνει σε επανέναρξη της εκτέλεσης ευθύς ως συντρέξουν οι προϋποθέσεις και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η διάρκεια της ενέργειας παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ισοδύναμο με τη διάρκεια της αναστολής. II.8.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙ.14, η παράταση της διάρκειας της ενέργειας και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις για την προσαρμογή της ενέργειας στις νέες συνθήκες εκτέλεσης αποτελούν αντικείμενο πρόσθετου γραπτού συμφώνου της ειδικής συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ II.9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ II.9.1 Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και εξαιρετική κατάσταση ή συμβάν το οποίο είναι ανεξάρτητο της βούλησης των μερών και δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί σε σφάλμα ή παράλειψη εκ μέρους τους, το οποίο εμποδίζει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει κάποια από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και το οποίο δεν κατέστη δυνατόν να υπερβληθεί παρά την επιδειχθείσα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιμέλεια. Το υπαίτιο μέρος δεν μπορεί να επικαλεστεί ανωτέρα βία εξαιτίας ελαττωμάτων στον εξοπλισμό ή τα υλικά, ή καθυστερήσεων στη διάθεσή τους (εκτός αν οφείλονται σε ανωτέρα βία), εργατικών διαφορών, απεργιών ή οικονομικών δυσχερειών. II.9.2 Εάν ένα από τα μέρη της συμφωνίας αντιμετωπίζει περίπτωση ανωτέρας βίας, ειδοποιεί πάραυτα το έτερο μέρος, με συστημένη επιστολή έναντι απόδειξης παραλαβής ή ισοδύναμου μέσου, διευκρινίζοντας τη φύση, την πιθανή διάρκεια και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της περίπτωσης αυτής. II.9.3 Κανένα από τα μέρη δεν θεωρείται ότι παραβαίνει κάποια από τις υποχρεώσεις που υπέχει στο πλαίσιο της συμφωνίας εάν εμποδίζεται σ' αυτό από ανωτέρα βία. Τα μέρη της συμφωνίας λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για να ελαχιστοποιούν τις ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από ανωτέρα βία. II.9.4 Οι ενέργειες σε εξέλιξη είναι δυνατόν να αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙ.8. ΑΡΘΡΟ II.10 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ II.10.1 Εάν ο φορέας υποδοχής οφείλει να συνάψει συμβάσεις για την εκτέλεση ενέργειας, οι οποίες συνιστούν δαπάνες εντασσόμενες σε τομέα άμεσων επιλέξιμων δαπανών του προσωρινού προϋπολογισμού της ενέργειας που 17

18 επισυνάπτεται στην ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκάστοτε σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 5 Κατ αυτόν τον τρόπο μεριμνά για την αποτροπή κάθε σύγκρουσης συμφερόντων. II.10.2 Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμβάσεις επιτρέπεται να συνάπτονται μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) η σύμβαση είναι δυνατόν να αφορά την εκτέλεση περιορισμένου μέρους της ενέργειας β) η προσφυγή σε ανάθεση συμβάσεων πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση της ενέργειας και από τις ανάγκες της υλοποίησής της γ) οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται στο παράρτημα της ειδικής συμφωνίας που περιγράφει την ενέργεια, η δε αντίστοιχη εκτιμώμενη δαπάνη αποσαφηνίζεται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της ενέργειας δ) η τυχόν προσφυγή στην ανάθεση συμβάσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ενέργειας, εφόσον δεν είχε προβλεφθεί στην αίτηση επιχορήγησης, υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιτροπής ε) ο φορέας υποδοχής παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για την εκτέλεση της ενέργειας και για την τήρηση των διατάξεων της συμφωνίας-πλαισίου καθώς και της αντίστοιχης ειδικής συμφωνίας. Ο φορέας υποδοχής πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο εργολήπτης παραιτείται από τη διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος έναντι της Επιτροπής δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου και/ή της ειδικής συμφωνίας στ) ο φορέας υποδοχής πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι όροι που ισχύουν γι' αυτόν βάσει των άρθρων II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.11 και II.20 της συμφωνίας-πλαισίου ισχύουν επίσης και για τον εργολήπτη. ΑΡΘΡΟ II.11 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ II.11.1 Οι απαιτήσεις έναντι της Επιτροπής δεν μπορούν να εκχωρηθούν. II.11.2 Κατ' εξαίρεση, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την εκχώρηση των ειδικών συμφωνιών, ή μέρους αυτών, και των συνακόλουθων πληρωμών σε τρίτο μέρος, μετά από γραπτή αιτιολογημένη αίτηση του φορέα υποδοχής. Η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιήσει γραπτώς την ενδεχόμενη συγκατάθεσή της πριν από τη μελετώμενη εκχώρηση. Χωρίς την προαναφερόμενη έγκριση, ή σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών όρων, η εκχώρηση δεν αντιτάσσεται κατά της Επιτροπής και δεν παράγει αποτελέσματα έναντι αυτής. 5 Σε περίπτωση που η αξία της σύμβασης υπερβαίνει τα ευρώ, οι υπηρεσίες μπορούν να συμπεριλάβουν διάταξη στους «Άλλους Ειδικούς Όρους», για τους ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σε συνάρτηση με τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, το σχετικό ύψος της συνεισφοράς της Ένωσης και τον διαχειριστικό κίνδυνο. 18

19 II.11.3 Σε καμία περίπτωση, εκχώρηση αυτού του είδους δεν αποδεσμεύει τον φορέα υποδοχής από τις υποχρεώσεις του έναντι της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ ΙΙ.12 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ II.12.1 Καταγγελία από τον φορέα υποδοχής Ο φορέας υποδοχής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο ανά πάσα στιγμή μέσω γραπτής προειδοποίησης με προθεσμία 60 ημερών. Στην περίπτωση αυτή, ο εταίρος δεσμεύεται να ολοκληρώσει την εκτέλεση των ειδικών συμφωνιών των οποίων η ημερομηνία έναρξης της ισχύος είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία η καταγγελία της συμφωνίας-πλαισίου παράγει αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, ο φορέας υποδοχής μπορεί να παραιτηθεί από την επιχορήγηση και να καταγγείλει την ειδική συμφωνία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, μέσω γραπτής και αιτιολογημένης προειδοποίησης με προθεσμία 60 ημερών και χωρίς την υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε σχετικής αποζημίωσης. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση ή εάν η Επιτροπή απορρίψει την προβαλλόμενη αιτιολόγηση, η καταγγελία εκ μέρους του φορέα υποδοχής κρίνεται καταχρηστική, με τις συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 τέταρτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. II.12.2 Καταγγελία από την Επιτροπή Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, μέσω γραπτής προειδοποίησης με προθεσμία 60 ημερών. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση των ειδικών συμφωνιών, των οποίων η ημερομηνία έναρξης της ισχύος είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία η καταγγελία της συμφωνίας-πλαισίου παράγει αποτελέσματα, στο μέτρο που η εκτέλεση αυτή οδηγεί σε εύλογες δαπάνες προβλεπόμενες στις εν λόγω ειδικές συμφωνίες, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται κατωτέρω. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο καθώς και τις ειδικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν μεταβληθεί η νομική, οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάσταση του φορέα υποδοχής σε βαθμό που να μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη συμφωνία ή να θέσει υπό αμφισβήτηση την απόφαση χορήγησης της επιχορήγησης β) εάν ο φορέας υποδοχής δεν εκπληρώνει κάποια από τις ουσιώδεις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της γ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.9, ή σε περίπτωση αναστολής της ενέργειας λόγω έκτακτων περιστάσεων, η οποία γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.8 19

20 δ) εάν ο φορέας υποδοχής κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή σε κάθε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από ανάλογη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία ή στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις ε) όταν η Επιτροπή έχει αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες ότι ο φορέας υποδοχής ή κάθε άλλος σχετικός φορέας ή πρόσωπο έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα στ) εάν ο φορέας υποδοχής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ζ) όταν η Επιτροπή έχει, σε σχέση με τον φορέα υποδοχής ή κάθε άλλο σχετικό φορέα ή πρόσωπο, αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες απάτης, δωροδοκίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης η) όταν η Επιτροπή έχει, σε σχέση με τον φορέα υποδοχής ή κάθε άλλο σχετικό φορέα ή πρόσωπο, αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες ουσιωδών σφαλμάτων, παρατυπιών ή απάτης κατά η διαδικασία ανάθεσης ή εκτέλεσης της επιχορήγησης θ) εάν ο φορέας υποδοχής έχει προβεί σε ψευδείς δηλώσεις ή υποβάλει εκθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με σκοπό την εξασφάλιση της επιχορήγησης που προβλέπεται στη συμφωνία. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα σημεία ε), ζ) και η) ανωτέρω, κάθε σχετικό πρόσωπο νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο με εξουσία αντιπροσώπευσης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με τον φορέα υποδοχής. Με τον όρο «συγγενής οντότητα» νοείται ιδιαίτερα κάθε οντότητα η οποία πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 1 της έβδομης οδηγίας αριθ. 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου II.12.3 Διαδικασία καταγγελίας Η διαδικασία κινείται με συστημένη επιστολή έναντι αποδείξεως παραλαβής, ή με ισοδύναμο μέσο. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα σημεία α), β), δ), ε), ζ) και η) ανωτέρω, ο φορέας υποδοχής διαθέτει προθεσμία 30 ημερών για να γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις του και να λάβει τα αναγκαία μέτρα, εφόσον συντρέχει λόγος, με σκοπό να εξασφαλίσει συνέχεια στην τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων βάσει της συμφωνίας. Εάν οι παρατηρήσεις αυτές δεν γίνουν αποδεκτές, με γραπτή βεβαίωση εκ μέρους της Επιτροπής εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους, η διαδικασία συνεχίζεται. Σε περίπτωση προειδοποίησης, η καταγγελία παράγει αποτέλεσμα κατά τη λήξη της καθοριζόμενης προθεσμίας, η οποία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης για την καταγγελία. 20

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Σύμβασης: [.] Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ με ένα δικαιούχο : 2η Έκδοση 30.07.2014

Αρ. Σύμβασης: [.] Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ με ένα δικαιούχο : 2η Έκδοση 30.07.2014 II.1.1 ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ A ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ II.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο δικαιούχος: (α) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του Σχεδίου σύμφωνα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ www.iky.gr) ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ www.iky.gr) ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ www.iky.gr) ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ 1.1 Ο δικαιούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ [µε ένα δικαιούχο]

ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ [µε ένα δικαιούχο] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ [µε ένα δικαιούχο] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2014 C(2014) 5136 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.7.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.7.2005 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2014

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα