ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 30/10/2013 Α.Π.: 7772/1988/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής.

2 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την με Α.Π. 1548/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » για την έγκριση των κριτηρίων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 15. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 16. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 3049/731/Α2/ , (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ , ΥΟΔΔ 315/ ), με θέμα: «Περιφέρεια Πελοποννήσου - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» 17. Την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με Α.Π /24554/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7625/ ). 18. Την από εισήγηση της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Σελίδα 2 από 5

3 Αποφασίζουμε 1. Την αποδοχή των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 3049/731/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ , ΥΟΔΔ 315/ ), για την εισήγηση προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ της ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 2. Την ένταξη εξήντα δύο (62) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,64 και δημόσια δαπάνη ,01 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την ένταξη πενήντα (50) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,04 και δημόσια δαπάνη ,16 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 4. Την ένταξη εκατόν σαράντα πέντε (145) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,70 και δημόσια δαπάνη ,27 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 5. Την ένταξη εβδομήντα τεσσάρων (74) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,63 και δημόσια δαπάνη ,77 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 6. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων τριάντα επτά (237) έργων με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό ,78 και δημόσια δαπάνη ,64 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου», σύμφωνα με το Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σελίδα 3 από 5

4 7. Προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίζουμε να παράσχουμε επιπλέον τη δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα έργα των σημείων 2 έως 5 της παρούσας απόφασης λόγω εξάντλησης του αρχικά αναφερόμενου προϋπολογισμού στην πρόσκληση του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου». Ο αριθμός των έργων αυτών είναι εξακόσια ενενήντα επτά (697) με συνολικό προϋπολογισμό ,90 και δημόσια δαπάνη ,19, και αναλύεται ακολούθως: 7.1 Εκατόν τέσσερα (104) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,38 και δημόσια δαπάνη ,40 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.2 Εκατόν είκοσι τρία (123) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,63 και δημόσια δαπάνη ,05 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙI που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.3 Εκατόν δύο (102) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,14 και δημόσια δαπάνη ,45 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙIΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.4 Τριακόσια εξήντα οκτώ (368) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,71 και δημόσια δαπάνη ,29 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα IX που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 8. Προϋπόθεση για την ένταξη των έργων του σημείου 7 της παρούσας, αποτελούν: α. η υποβολή έως την από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης σημαντικού αριθμού πρόσθετων επενδύσεων για την αναθέρμανση της οικονομίας της χώρας. 9. Για τα έργα του σημείου 7 ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Σελίδα 4 από 5

5 Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον αποφασίζουμε τα εξής: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008. Επιπλέον, επειδή οι παραπάνω επενδύσεις υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η οικονομική συμμετοχή κάθε επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. 2. Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Πελοποννήσου Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 5 από 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. 1 ΒΕΣ ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 86, , , ,35 2 ΒΕΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ 86, , , ,21 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 ΒΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 82, , , ,75 4 ΒΕΣ Ν. Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε. 82, , , ,12 AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 5 ΒΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 82, , , ,50 6 ΒΕΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 78, , , ,00 7 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΟΕ 78, , , ,77 8 ΒΕΣ ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕ 78, , , ,02 9 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΛΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 76, , , ,25 10 ΒΕΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ Α.Ε 76, , , ,34 11 ΒΕΣ ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76, , , ,00 12 ΒΕΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,80 13 ΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. 75, , , ,09 ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 74, , , ,00 15 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 74, , , ,64 16 ΒΕΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 74, , , ,00 17 ΒΕΣ Δ.ΣΚΑΖΑΣ-Θ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΠΕ 73, , , ,00 1 από 4

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 18 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 73, , , ,54 19 ΒΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. 73, , , ,00 20 ΒΕΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗ Κ. - ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΑΔ. Ο.Ε. 73, , , ,50 21 ΒΕΣ Ι. ΡΕΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 73, , , ,00 BAΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ 22 ΒΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 73, , , ,00 23 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 72, , , ,00 N.S.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 24 ΒΕΣ Ε.Π.Ε. 71, , , ,60 25 ΒΕΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Β.Ε. 71, , , ,00 ΑΛΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - ΚΑΚΑΟ - 26 ΒΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ 71, , , ,75 27 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 70, , , ,12 28 ΒΕΣ MAΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70, , , ,50 29 ΒΕΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΑΜΠΑΝΗΣ 70, , , ,00 30 ΒΕΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑKΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70, , , ,61 31 ΒΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 70, , , ,03 ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 32 ΒΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 69, , , ,50 33 ΒΕΣ ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 69, , , ,10 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 34 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 69, , , ,60 2 από 4

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 35 ΒΕΣ ΠΙΕΤΡΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 69, , , ,48 36 ΒΕΣ ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69, , , ,08 37 ΒΕΣ ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69, , , ,00 38 ΒΕΣ ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 69, , , ,27 39 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69, , , ,62 40 ΒΕΣ ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 68, , , ,00 41 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 68, , , ,50 42 ΒΕΣ ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68, , , ,60 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 68, , , ,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ-ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ 44 ΒΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68, , , ,00 45 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ Ο.Ε. 68, , , ,00 46 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 68, , , ,38 47 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε 67, , , ,00 48 ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 67, , , ,60 49 ΒΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ 66, , , ,55 50 ΒΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ 66, , , ,50 51 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΤΣΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 66, , , ,00 3 από 4

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 52 ΒΕΣ ΣΤ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 66, , , ,00 ΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 66, , , ,58 54 ΒΕΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65, , , ,80 55 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 65, , , ,62 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 56 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- 65, , , ,00 57 ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 65, , , ,50 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΠΙΛΟΣ 58 ΒΕΣ Ο.Ε. 65, , , ,00 59 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ 65, , , ,82 60 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΒΟΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 65, , , ,00 61 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65, , , ,12 62 ΒΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ 65, , , ,30 ΣΥΝΟΛΑ , , ,01 4 από 4

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - BYE DIPLARI HELEN ΟΕ 87, , , ,31 2 ΒΕΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85, , , ,00 3 ΒΕΣ ΡΙΤΣΑΣ HOTEL ΑΕ 84, , , ,44 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΝΗΣ 4 ΒΕΣ Α.Ε. 79, , , ,67 5 ΒΕΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 79, , , ,75 6 ΒΕΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 79, , , ,40 7 ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 77, , , ,50 8 ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΜΑΣΙΔΗΣ 77, , , ,03 K. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9 ΒΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 77, , , ,86 10 ΒΕΣ ΡΕΜΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 77, , , ,70 11 ΒΕΣ ΞΕ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΙΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΠΕ 77, , , ,85 12 ΒΕΣ ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76, , , ,48 13 ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 75, , , ,73 14 ΒΕΣ ΘΩΜΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 75, , , ,14 15 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 75, , , ,84 1 από 4

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 16 ΒΕΣ ΤΣΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 75, , , ,76 17 ΒΕΣ ΛΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 74, , , ,25 18 ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74, , , ,50 19 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74, , , ,00 Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 20 ΒΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , , ,23 21 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ 74, , , ,00 22 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 73, , , ,01 23 ΒΕΣ MΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 73, , , ,02 24 ΒΕΣ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 73, , , ,31 25 ΒΕΣ KAKANAKOS VASILIOS 73, , , ,75 26 ΒΕΣ ΡΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73, , , ,41 ΕΥΑΓ.ΙΩΑΝ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 27 ΒΕΣ ΙΩΑΝ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 73, , , ,71 28 ΒΕΣ Ι. ΚΑΤΣΙΩΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 73, , , ,95 29 ΒΕΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 72, , , ,65 30 ΒΕΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 72, , , ,52 2 από 4

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 31 ΒΕΣ Κ. ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 71, , , ,56 32 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ 71, , , ,90 33 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 71, , , ,40 34 ΒΕΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 71, , , ,20 35 ΒΕΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 71, , , ,00 36 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ 71, , , ,88 INTERBUSINESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 37 ΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , ,46 38 ΒΕΣ ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , ,80 39 ΒΕΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 70, , , ,78 40 ΒΕΣ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΝΘΗ 70, , , ,00 41 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΙΞΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 70, , , ,77 42 ΒΕΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 70, , , ,78 43 ΒΕΣ ΜΕΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 70, , , ,44 44 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 70, , , ,11 45 ΒΕΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ - ΚΑΛΑΡΟΥΤΗ Χ Ο.Ε. 69, , , ,26 3 από 4

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 46 ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 69, , , ,93 47 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ο.Ε. 69, , , ,17 48 ΒΕΣ Γ. & Α. ΕΜΜ.ΣΚΑΛΙΔΗ Ο.Ε.- FLISVOS HOTEL 69, , , ,02 49 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 69, , , ,00 50 ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69, , , ,93 ΣΥΝΟΛΑ , , ,16 4 από 4

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ ΨΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ψ. 81, , , ,00 2 ΒΕΣ Γεώργιος Χαρ. Ανδριανός 81, , , ,94 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - 3 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 77, , , ,00 4 ΒΕΣ Ι. ΛΙΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 77, , , ,44 5 ΒΕΣ ΤΡΙΓΚΙΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 77, , , ,00 6 ΒΕΣ ΔΑΜΑΛΑ ΑΝΝΑ 76, , , ,05 7 ΒΕΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76, , , ,00 8 ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 76, , , ,00 9 ΒΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ 75, , , ,49 10 ΒΕΣ ΔΑΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 74, , , ,21 11 ΒΕΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74, , , ,04 12 ΒΕΣ Σ.ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ 2 ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 73, , , ,00 13 ΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΕ 73, , , ,07 14 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΟΕ 73, , , ,84 15 ΒΕΣ ΑΝ.ΑΡΣΕΝΗΣ-ΓΕΩΡΓ.ΑΡΣΕΝΗ Ο.Ε 71, , , ,71 16 ΒΕΣ ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71, , , ,00 17 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΗΛΙΑΣ 71, , , ,25 1 από 9

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 18 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΖΑ 71, , , ,98 19 ΒΕΣ ΠΑΝ.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 71, , , ,25 20 ΒΕΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71, , , ,00 21 ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 71, , , ,73 22 ΒΕΣ Ι.ΒΛΑΧΟΣ-Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 70, , , ,00 23 ΒΕΣ ΦΑΛΚΟΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 70, , , ,36 24 ΒΕΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70, , , ,12 25 ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ 70, , , ,87 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 26 ΒΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 70, , , ,26 27 ΒΕΣ PHARMAGROUP MESSHNIAS AE 70, , , ,84 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 28 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 70, , , ,20 29 ΒΕΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 70, , , ,10 30 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΨΑΛΤΗΣ 70, , , ,86 31 ΒΕΣ ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 70, , , ,50 32 ΒΕΣ ΚΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 70, , , ,00 33 ΒΕΣ SALES ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε. 70, , , ,00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 34 ΒΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ 70, , , ,50 2 από 9

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 35 ΒΕΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 69, , , ,79 36 ΒΕΣ ΕΜΜ. Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 69, , , ,45 37 ΒΕΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 69, , , ,41 38 ΒΕΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 69, , , ,20 39 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68, , , ,96 40 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ Α.Ε. 68, , , ,00 41 ΒΕΣ ΧΑΡΑΛ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 68, , , ,63 42 ΒΕΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68, , , ,15 ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ - ΤΡΥΦΩΝΑ 43 ΒΕΣ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΟΕ 68, , , ,75 44 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67, , , ,04 45 ΒΕΣ Α. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 67, , , ,38 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΑΛΦΑ ΔΑΝΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 46 ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 67, , , ,00 47 ΒΕΣ ΤΣΕΜΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 67, , , ,00 48 ΒΕΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε. 67, , , ,00 49 ΒΕΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 67, , , ,24 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 50 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 67, , , ,63 51 ΒΕΣ ΤΑΣΟΥΛΗ ΕΣΤΕΡ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 67, , , ,50 3 από 9

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 52 ΒΕΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΔΑΓΡΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 67, , , ,64 53 ΒΕΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 67, , , ,59 54 ΒΕΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67, , , ,30 55 ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 66, , , ,27 56 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΟΜΠΟΔΑΚΗ 66, , , ,50 57 ΒΕΣ ΔΑΓΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 66, , , ,00 58 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 66, , , ,94 59 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 66, , , ,00 60 ΒΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ 66, , , ,35 61 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 66, , , ,78 62 ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ 66, , , ,75 ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΠΕ- ΕΜΜ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 63 ΒΕΣ ΓΡ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΕΠΕ - 66, , , ,00 64 ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΥ Δ. ΚΑΙ ΠΕΡΡΑΣ Ι. Ο.Ε 66, , , ,36 65 ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 66, , , ,92 66 ΒΕΣ ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65, , , ,04 67 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65, , , ,00 CREDITO - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 68 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - 65, , , ,37 4 από 9

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 69 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Μ. ΚΟΖΙΩΤΗ Ο.Ε. 65, , , ,50 70 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 65, , , ,00 71 ΒΕΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65, , , ,60 72 ΒΕΣ ΧΟΝΔΡΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65, , , ,50 73 ΒΕΣ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 65, , , ,75 74 ΒΕΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Χ. ΔΕΔΕΜΠΙΛΗ 65, , , ,00 75 ΒΕΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε 65, , , ,00 76 ΒΕΣ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 65, , , ,60 77 ΒΕΣ ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65, , , ,68 78 ΒΕΣ Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 65, , , ,19 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 79 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65, , , ,80 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ & 80 ΒΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε. 65, , , ,78 81 ΒΕΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ 65, , , ,00 82 ΒΕΣ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 65, , , ,50 83 ΒΕΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65, , , ,00 84 ΒΕΣ ΔΑΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 65, , , ,88 85 ΒΕΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65, , , ,14 5 από 9

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 86 ΒΕΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65, , , ,04 87 ΒΕΣ ΛΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 64, , , ,13 88 ΒΕΣ ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64, , , ,41 89 ΒΕΣ ΚΟΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 64, , , ,00 90 ΒΕΣ ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΗΣ ΕΠΕ 64, , , ,38 91 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΘΑ 64, , , ,00 92 ΒΕΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 64, , , ,00 93 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ Ο.Ε 64, , , ,55 94 ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΛΗΣ Ο.Ε. 64, , , ,66 95 ΒΕΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. - ΛΟΥΤΑΣ Β. ΟΕ 64, , , ,94 96 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛ. & ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΣ ΟΕ 64, , , ,37 97 ΒΕΣ ΤΡΑΜΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 64, , , ,00 98 ΒΕΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 64, , , ,74 99 ΒΕΣ ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΚΟΤΣΗ 63, , , , ΒΕΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 63, , , , ΒΕΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63, , , , ΒΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜ.& ΣΙΑ ΟΕ 63, , , ,82 6 από 9

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, 103 ΒΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 63, , , , ΒΕΣ ΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63, , , , ΒΕΣ Σ.ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 63, , , , ΒΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ ΑΕ 63, , , , ΒΕΣ XAΡΤΟΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63, , , , ΒΕΣ ΜΠΛΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 63, , , , ΒΕΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63, , , , ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 63, , , , ΒΕΣ ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 63, , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 63, , , , ΒΕΣ ΦΙΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 63, , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 62, , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 62, , , , ΒΕΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 62, , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 62, , , , ΒΕΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 62, , , ,50 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 119 ΒΕΣ ΕΠΕ 62, , , ,05 7 από 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-6ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5701 / 3577 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-6ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5701 / 3577 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΦ-508 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β41ΔΦ-508 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα