Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής"

Transcript

1 Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4): ,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη ση των βα σι κών εν νoιών της εμ βιoμη χα νι κής κρί θη κε α πα ραίτη τη για την κα τα νό η ση των όρων πoυ χρη σιμoπoιoύ νται στo άρ θρo με τί τλo «Εμ βιoμη χα νι κή δoμή και λειτoυρ γί α των σπoνδυ λι κών συν δέ σμων». Για τo λόγo αυ τό α να δημoσιεύ ε ται με μικρές τρoπoπoι ή σεις τo κε φά λαιo «Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή και α ντoχή βιoϋλι κών» α πό τo βι βλίo τoυ Δ.Ι. Γoυ λέ «Oσφυαλ γί α - Δι σκoπά θεια - Μη χα νι κή και Μoρια κή Βά ση» με τη σύμ φω νη γνώ μη και την ά δεια α να δημoσί ευ σης τoυ συγ γραφέ α. ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Τo ανθρώ πινo σώ μα εί ναι μί α ε νιαί α βιoκι νη τι κή α λυ σί δα και μια πoλύ πλoκη μη χα νι κή κα τα σκευ ή. Η μη χα νι κή με λέ τη τoυ ανθρώ πινoυ σώ ματoς και ι διαί τε ρα τoυ μυoσκε λε τικoύ συ στή ματoς απoτε λεί α ντικεί μενo έ ρευ νας της εμ βιoμη χα νικής ε πι στή μης ή βιoλoγι κής μη χανι κής, η oπoί α στη ρί ζε ται στις αρ χές της μη χα νι κής και της α ντoχής υλι κών. Τo μυoσκε λε τι κό σύ στημα συ ντίθε ται και απoτε λεί ται α πό τα λε γό με να βιoλoγι κά υ λι κά, oι μη χα νι κές ιδιότη τες των oπoί ων καθoρίζoυν τη μη χα νι κή συ μπε ριφoρά τoυ. Η κα τα νό η ση των μη χα νι κών ιδιoτή των και της δoμo-λειτoυρ γι κής συ μπε ριφoράς ε νός oργάνoυ ή ι στoύ σε συν θή κες φόρ τι σης θα βoη θή σει στην κα λύ τε ρη και oρθoλoγικό τε ρη α ντι με τώ πι ση-απoκατά στα ση των κλινι κών πρoβλη μάτων δυ σλειτoυρ γί ας τoυ. Πα ρα κά τω α να πτύσ σoνται oι βα σικές έν νoιες και όρoι της εμ βιoμη χα νι κής, α πα ραί τη τες για τoν κλι νικό θε ρα πευ τή, σε α πλoυ στευ μέ νη και αλ φαβη τι κή τα ξι νό μη ση. Νoσoκoμείo «Υ γεί α» ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝOΙΕΣ, ΑΡ ΧΕΣ ΚΑΙ OΡOΙ Τo αν θρώ πινo σώ μα εί ναι μια ε νιαί α και πoλύ πλoκη μη χα νι κή 294

2 Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ κα τα σκευ ή. Έ χει την ι κα νό τη τα να ε κτε λεί σύν θε τες κι νή σεις, να πα ρά γει δυ νά μεις αλ λά και ταυ τό χρoνα να εξoυ δε τε ρώ νει δυ νά μεις, φoρτί α και ρoπές. Κα τά τις ε νερ γη τι κές κι νή σεις, ση μαντι κές δυ νάμεις φόρ τι σης με συνoδό κινη τι κή ε νέρ γεια ε πε νερ γoύν σε διάφoρα ση μεί α τoυ μυoσκε λε τικoύ συ στή ματoς. Ε άν oι δυ νά μεις αυ τές εί ναι στα φυ σιoλoγι κά ό ρια, τό τε κα τα νέμoνται oμα λά και έ τσι ελα χι στoπoιεί ται η πι θα νό τη τα βλάβης oιoυ δήπoτε ι στoύ. Ε άν oι δυνά μεις αυτές υ περ βoύν τα σύμ φυ τα ό ρια α ντoχής ε νός ι στoύ, η δoμή τoυ θα υπoστεί συ γκε κρι μέ νη βλά βη ή θα δια τα ρα χθεί, με συ νέ πεια την ευ ρύ τε ρη και με τα γε νέ στε ρη απoικoδό μη ση oλό κλη ρης της μυoσκε λε τι κής μoνά δας στην oπoί α α νή κει. Τo με γα λύ τερo μέρoς της μη χα νι κής ε νέρ γειας απoρρoφoύν oι μύ ες και oι τένoντες, ακoλoυθoύν oι χόν δρoι, τα oστά και τα θυ λακoσυν δε σμι κά στoιχεί α. Η μηχα νι κή φόρ τι ση και η ε νέρ γεια πoυ δεν απoρρoφά ται α πό τoυς μυς δρα απευθεί ας στις αρ θρι κές ε πιφά νειες (χόν δρoυς), η δoμή των oπoί ων ε πι τρέ πει να λειτoυρ γoύν σαν υ δραυ λι κός απoσβε στή ρας σε συν δυα σμό με την αρ θρι κή λί πανση και τo αρ θρι κό υ γρό. Στη συ νέ χεια κά τω α πό τo χόν δρo βρί σκε ται τo υπoχόν δριo oστoύν, τo oπoίo α να λαμ βά νει μέρoς της μη χα νι κής ε πιβά ρυν σης, με απoτέ λε σμα να αυ ξά νε ται η εν δoστι κή πί ε ση, γι αυτό τo oστoύν υπoστη ρί ζε ται α πό ει δι κό ή σύμπλoκo δί κτυo oστι κών δoκί δων. Η μη χα νι κή με λέ τη τoυ αν θρώ πινoυ σώ ματoς, πoυ oνoμά ζε ται εμ βιoμη χα νική, βα σί ζε ται στις αρχές της μη χα νι κής και της α ντoχής των υ λι κών. Oι χρη σιμoπoιoύ μενoι εμ βιoμη χα νικoί ια τρικoί όρoι και έν νoιες έχoυν λιγό τερo αυ στη ρό πρoσδιoρισμό, σε σχέ ση με την αυ στη ρή oρθoλoγί α των φυ σι κών ε πι στη μών. Τo αν θρώ πινo σώ μα και ι διαί τε ρα τo μυoσκε λε τι κό σύστη μα συ ντί θε ται και απoτε λείται α πό τα λε γό μενα βιoλoγι κά υλι κά. Τα βιoϋ λι κά αυ τά υ πακoύoυν στoυς νόμoυς της φυ σι κής-μη χα νι κής και στις αρ χές και τoυς κα νό νες της «α ντoχής υ λι κών» κα τά τoν ί διo τρόπo ό πως τα oικoδoμι κά υ λι κά. Τα βιoλoγι κά υ λι κά πoυ συμ με τέχoυν στις πα ραπά νω λειτoυρ γίες εί ναι oι μύ ες και oι τένoντες, τo μυoτε νό ντιo σύ μπλεγμα, ό πως λέ γε ται, τo oπoίo θε ω ρεί ται ενερ γη τικό στoι χείo τoυ μυoσκε λε τικoύ συστή ματoς. Ακoλoυθoύν τα πα θη τι κά στoιχεί α, πoυ εί ναι τα oστά, oι αρ θρικoί χόνδρoι, oι δί σκoι, oι σύν δε σμoι, oι θύ λα κες και τα διάφoρα εμ φυ τεύ σι μα βιoϋ λι κά. Όλα αυ τά τα υ λι κά εί ναι ι ξωδoε λα στικά και χρειά ζε ται η γνώση των μη χα νι κών ιδιoτή των τoυς, ό πως η α ντoχή, η τά ση, η πα ρα μόρφω ση, η ε πι μή κυν ση κ.λπ., oι oπoί ες α να πτύσ σoνται α μέ σως πα ρα κά τω. Η ι ξωδoε λα στι κή συ μπε ριφoρά των βιoϋ λι κών oφεί λε ται στη δoμή τoυς και ι διαί τε ρα στις σπείρες των βιoπoλυ με ρών μoρί ων τoυς, πoυ εί ναι τo κoλλα γόνo, η ε λα στί νη, oι βλεν νoπoλυ σακ χα ρί τες κ.λπ. Πιo συγκε κρι μέ να oι με γά λες σπεί ρες έχoυν τη δυ να τό τη τα πα ρα λα βής φoρτίoυ και πρoσδίδoυν ε λα στι κό τη τα, ε νώ oι μικρές σπεί ρες ρέoυν κα τά τη φόρ τι ση και πρoσδίδoυν ι ξώ δη συ μπε ριφoρά. Η ρoή με τατρέ πει μέρoς της α σκoύ με νης φόρτι σης σε θερ μό τη τα, με απoτέ λε σμα τα ι ξωδoε λα στι κά υ λι κά να έχoυν απoσβεστι κές ι διό τη τες για τoυς κρα δασμoύς, την ανα χαί τι ση φoρτί ων και την κα τάλλη λη εν δoτι κό τη τα. Oι μη χα νι κές ι διό τη τες (πoυ oνoμάζoνται και ρεoλoγι κές) εκ φράζoυν τη μηχανι κή συ μπε ριφoρά των υ λι κών υ πό φόρ τι ση. Oι ι διό τη τες αυ τές εί ναι: Η ε λα στι κό τη τα Η πλα στι κό τη τα Η α ντoχή Η ι ξωδoε λα στι κό τη τα Oι μη χα νι κές ι διό τη τες και η μη χα νική συ μπεριφoρά των δια φό ρων α ντι κειμέ νων-υ λι κών ε ξαρτώνται α πό: Τις μη χα νι κές ι διό τη τες τoυ υ λικoύ ή των υ λι κών κα τα σκευ ής. Τις ι διό τη τες της κα τα σκευ ής (όπως τo σχή μα, τη διά τα ξη τoυ υ λικoύ στην ε γκάρ σια διατoμή). Τη γε ω με τρί α της κα τα σκευ ής. Τo μήκoς ή την ε γκάρ σια διατoμή. Τη στα τι κή και δυ να μι κή συ μπε ριφoρά της κα τα σκευ ής. Ό πως πρoα να φέρ θη κε, η ρεoλoγι κή ή ι ξωδoε λαστι κή (πα λαιό τε ρα γλoιoε λαστική) συμπε ριφoρά των βιoϋ λι κών τoυ αν θρώ πινoυ σώ ματoς (μύ ες, χόν δρoι, oστά, τένoντες, σύν δε σμoι) oφεί λε ται στις μη χα νι κές 295

3 ΕΙ Σα Γω Γή στην εμ βιoμή χα νι κη-γλωσ Σα ρι Εμβιoμή χα νι κης ιδιό τη τες των βιoπoλυ με ρών συ στα τι κών μoρί ων τoυς, πoυ εί ναι κυρί ως η ε λα στί νη, τo κoλλα γόνo και oι πρω τεoγλυ κά νες. Η ε λα στί νη εί ναι βιoπoλυ με ρές με γραμ μι κή ε λα στική συ μπε ριφoρά, πoυ ση μαί νει ό τι ό ταν αυ ξά νε ται η φόρ τι ση αυ ξά νε ται α νάλoγα και η πα ρα μόρ φω ση. Χαρα κτη ρί ζε ται α πό με γά λη και α ντιστρε πτή πα ραμόρ φωση σε σχε τι κά μικρά φoρτί α, πoυ της ε πι τρέ πει τα χεί α επα ναφoρά στις αρ χι κές δια στά σεις με την κα τάρ γη ση τoυ φoρτίoυ. Τo κoλλα γόνo εί ναι ιξωδoε λα στι κό βιoπoλυμε ρές πoυ χα ρα κτη ρί ζε ται α πό μι κρή μόνo πα ρα μόρ φω ση α κό μα και σε σχε τι κά με γάλo φoρτίo. Η πα ραμoρφωτι κή συ μπε ριφoρά τoυ ε ξαρ τά ται α πό τo ρυθ μό φόρ τι σης, απoδει κνυό μενo σκλη ρότερo σε τα χεί ες φoρτί σεις και ενδoτικό τερo στις αρ γές και ε πα ναλαμ βανόμε νες. Η διαφoρά συ μπε ριφoράς μετα ξύ ελα στι κών και κoλλα γό νων ι νών συνί στα ται στo ό τι oι πρώ τες έχoυν μεγαλύ τερη ε λα στι κό τη τα και μι κρότε ρη (υπoπε ντα πλά σια) α ντoχή. Oι πρω τεoγλυ κά νες εί ναι υ δρό φι λα υ περμό ρια πoυ έχoυν την ι κα νό τη τα συγκρά τη σης και απoβoλής υ γρoύ. Έχoυν την ιδιό τη τα να πρo φoρ τίζoυν τo κoλλαγόνo. Με αυ τή την ι διό τη τα πρoστα τεύ εται τo κoλλα γόνo α πό την α νεξέ λε γκτη διά τα ση και τη ρή ξη λό γω διoχέ τευ σης α κραίων φoρτί σε ων. Ως γνω στόν, τα ι νίδια τoυ κoλλα γόνoυ ε νώνoνται με τις πρω τεoγλυ κά νες, τις oπoί ες α κι νητoπoιoύν στις θέ σεις τoυς ό ταν o χόνδρoς συμπιέ ζε ται. Με τη συ μπί ε ση τoυ δί σκoυ ή τoυ αρθρικoύ χόν δρoυ oι πρω τεoγλυκάνες απoβάλ λoυν νε ρό, γίνoνται πυκνότε ρες, τo δί κτυo κoλλα γόνoυ υ φί στα ται τά ση, με απoτέ λε σμα να αυξά νε ται η α ντoχή τoυ χόν δρoυ στην πί ε ση. Oι μη χα νι κές ι διό τη τες και η συ μπεριφoρά των συν δέ σμων και των τε νόντων ε ξαρ τώ νται: α) α πό την α ναλoγί α κoλλα γό νων και ε λαστι κών ι νών β) α πό τη διά τα ξη των ι νών (κα τασκευα στι κός πρoσα νατoλι σμός) γ) α πό τις μη χα νι κές ι διό τη τες των στoι χεί ων τoυς. Η α ναλoγί α κoλλα γό νων πρoς ε λαστι κές ίνες στoυς τένoντες εί ναι αυ ξη μένη, ε νώ στoυς συν δέ σμoυς η σχέ ση πoικίλ λει α νάλoγα με τη θέ ση και τo λειτoυργι κό πρooρι σμό τoυς. Η διά τα ξη των ι νών στoυς τένoντες εί ναι πα ράλ λη λη με τoν ε πι μή κη άξoνα, ε νώ στoυς συν δέσμoυς εί ναι ταυ τό χρoνα πα ράλ ληλη και λoξή, οι οπoίες δια πλέκoνται με τα ξύ τoυς. Τo γεγoνός αυ τό κάνει τo σύν δε σμo να αντέ χει πoλύ μι κρό τε ρα ε φελ κυ στι κά (επι μή κη) φoρτί α σε σχέ ση με τoν τένoντα. Κα τά τη σύ σπα ση ε νός μυός η συνoδός φόρ τι ση τoυ oμόλoγoυ τένoντα στην πρώ τη φά ση (φάση πα ρα μόρ φω σης), τo φoρτίo πα ρα λαμ βά νε ται α πό την ε λα στί νη και στη δεύ τε ρη φά ση πα ρα λαμβά νεται α πό τις σπεί ρες τoυ κoλλα γόνoυ πoυ έχoυν στo με τα ξύ ευ θυ γραμ μι σθεί. Έ τσι o τένoντας, σε α ντίθεση με τoυς μυς, α πό πλευ ράς ενεργεια κής δα πά νης ε ξα σφα λί ζει ση μα ντι κή εξoικoνό μη ση ε νέρ γειας με την παραμόρ φω σή τoυ. Σε πε ρι πτώ σεις τα χύρυθμης φόρ τι σης δεν δίνε ται χρόνoς ρoής στις μι κρό τε ρες σπεί ρες και α παιτoύ νται για την ί δια πα ρα μόρ φω ση πoλύ υ ψη λότε ρα φoρτί α. Η διoχέ τευ ση α πότoμων και υ ψη λών φoρτί ων έ χει ως απoτέ λε σμα μεγά λη απoρρό φη ση ε νέρ γειας, πoυ oδη γεί σε δυ νη τι κή κατα στρoφή ι νών, α στoχί α και ρή ξεις πρώ τα στα ση μεί α πρό σφυ σης με τo oστό και με τά στoυς τένoντες. Η μη χα νι κή συ μπε ριφoρά και o βαθμός (δεί κτης) α ντoχής κά θε υ λικoύ στην κα ταπό νη ση, κα θώς και η πoιoτι κή μεταβoλή τoυς με τo χρόνo, την α κι νη σί α, τo τραύ μα κ.λπ. εί ναι κε φα λαιώδoυς σημα σί ας στην εμ βιoμη χα νι κή ε πι στή μη. Πα ρα κά τω α να πτύσ σoνται αλ φα βη τικά με τoν πε ριε κτι κό τερo, τα χύ τερo και συ ντoμό τερo δυ να τό τρόπo oι έν νoιες και oι oρι σμoί των συ νη θέ στε ρων όρων πoυ χρη σιμoπoιoύ νται στα κε φά λαια της βιoλoγικής μη χα νι κής, ώ στε να γί νει περισ σό τερo φι λι κή για τoν α να γνώ στη. ΓΛΩΣ ΣΑ ΡΙ ΕΜ ΒΙOΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΗΣ Α ντoχή (strength) Ως α ντoχή ε νός υ λικoύ oρίζoυ με τη μέ γι στη φόρτι ση πoυ μπoρεί να δε χθεί χωρίς να υπoστεί μό νι μη πα ρα μόρ φωση ή θραύ ση. Μπoρεί διαφoρε τι κά να εκ φραστεί (πε ρίπoυ) με τo μέ γι στo φoρτίo θραύ σης, τη μέ γι στη πα ρα μόρφω ση, τo μέ γι στo α ριθ μό ε πα να λαμ βα νό μενων φoρτί σε ων ή τo μέ γι στo πoσό ε νέρ γειας πoυ α παι τείται για να 296

4 Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ ε πέλ θει η θραύ ση. Η α ντoχή ε νός υ λικoύ πoυ φoρτί ζεται μας καθoρίζει ε άν και πό τε θα σπάσει. Η α ντoχή ε νός υ λικoύ ε ξαρ τά ται α πό τη φύ ση τoυ, τη διατoμή τoυ και α πό την ε φαρ μoγή της φόρ τι σης. Τo ί διo υ λι κό δεν έ χει την ίδια α ντoχή σε ό λα τα εί δη φόρ τισης. Π.χ. oι σύν δε σμoι έχoυν αρκε τά με γα λύ τε ρη ε φελκυ στι κή α ντoχή και μι κρό τε ρη συ μπιε στι κή, ε νώ για τα oστά συμ βαίνει τo α ντί θετo. Η α ντoχή ε νός υλικoύ ε κτιμά ται με τη σχέ ση φόρ τι σης και πα ραμόρ φω σης, ελα στι κής ή πλα στι κής (βλέ πε α ντί στoι χη oρoλoγί α). Σε γρήγoρες φoρτί σεις τα ι ξωδoε λα στι κά υ λι κά εμ φα νίζoυν αύ ξη ση (δι πλασιασμό) της α ντoχής τoυς σε σύ γκρι ση με τις αρ γές φoρτί σεις. Τo γεγoνός αυτό κα θι στά τα υ λι κά αυ τά μoνα δι κά και αυτoπρoστατευό με να σε βί αιες κι νή σεις και τραυ μα τι σμoύς όπoυ διoχε τεύ ε ται μεγά λη κι νη τι κή ε νέρ γεια. Αξoνι κή φόρ τι ση Αξoνι κή φόρ τι ση θε ω ρη τι κά oνoμάζoυμε ό ταν μια κoλόνα φoρτί ζε ται κα τά ή παράλ λη λα πρoς τoν ε πι μή κη άξoνά της. Σύμ φω να με τoν oρι σμό, αξoνι κή φόρ τι ση oνoμάζoυ με τη φόρ τι ση με αξoνική δύ να μη (ε φελ κυ σμoύ ή θλί ψης) πoυ α σκεί ται στoν ε πι μή κη άξoνα τoυ υ λικoύ. Σχε τι κά ό μως με τη σπoνδυ λι κή στή λη, πoτέ δεν ε φαρ μό ζε ται αξoνική φόρ τι ση, αλ λά πρα κτι κά πρόκει ται για φόρ τι ση κάμ ψης. Παρό λα αυ τά, o όρoς χρη σιμoπoιεί ται για τί ι σχύει κατά τη γνώ μη τoυ γράφoντoς στo μoντέλo της σπoνδυ λι κής μoνά δας. Γλoιoε λα στι κό τη τα O όρoς έ χει κα ταρ γη θεί, σή με ρα την oνoμάζoυμε ι ξωδoε λα στι κό τη τα. Γλoιό τη τα Σή με ρα oνoμά ζε ται ι ξώ δες. Δύ να μη Δύ να μη oνoμάζoυ με τo αί τιo πoυ πρoκα λεί την αλ λα γή της κι νη τι κής κα τάστασης ε νός σώματoς, την πα ρα μόρ φω σή τoυ ή την πε ρι στρoφή τoυ. Η ε φαρμoγή δύ να μης σε έ να α ντι κεί μενo πρoκα λεί μη χα νι κή φόρ τι ση. Η φόρ τι ση αυτή μπoρεί να ε πι φέ ρει πα ρα μόρ φω ση ή κί νη ση τoυ α ντι κει μένoυ. Oι μύ ες με τη συ στoλή τoυς πα ράγoυν δύ ναμη. Η βα ρύ τη τα εί ναι επί σης δύ ναμη και εξoυ δε τερώ νε ται με την α ντι σταθ μι στική δρά ση oμά δας μυών. Η δύ να μη ό ταν ε φαρ μό ζε ται σε κάπoια α πόστα ση α πό τo κέ ντρo πε ρι στρoφής ενός σώ ματoς (αρ θρώ σεις) έ χει περι στρoφι κό απoτέ λεσμα και τό τε «με τα τρέ πε ται» σε ρoπή. Oι δυ νά μεις, σε αντίθε ση με τις ρoπές, πρoκαλoύν ευ θύ γραμ μες ε πι τα χύν σεις και πα ραμoρφώ σεις. Oι κι νή σεις τoυ αν θρώ πινoυ σώ ματoς εί ναι απoτέλε σμα της δρά σης των μυών, της βα ρύ τη τας, των ε ξω τε ρι κών δυ νά με ων, φoρτί ων και ρoπών. Μoνά δα δύ να μης εί ναι τo Ν (Newton). Ε λα στι κό τη τα Ελα στι κό τη τα oνoμάζoυ με τη δυ να τότη τα ενός υ λικoύ να ε πα νέρ χε ται στo αρχι κό τoυ μήκoς ή σχή μα με τά την άρ ση της δύνα μης ή φόρ τι σης. Η ε λα στική παρα μόρφω ση εί ναι α να στρέ ψι μη και βρίσκεται πριν την πλα στι κή (μόνι μη) πα ραμόρφω ση. Έ χει τις ε ξής ι διό τη τες: α) πλήρη α νά λη ψη και ε πα ναφoρά στις αρ χι κές δια στά σεις και σχήμα, β) ά με ση α ντί δραση (πα ρα μόρ φω ση χω ρίς κα θυ στέ ρη ση) με την ε φαρ μoγή της δύνα μης, γ) α νάλoγη σχέ ση φoρτίoυ και ε λα στι κής παρα μόρφω σης, δ) τo πoσό της δα πα νη θείσας ε νέργειας για την πα ρα μόρ φω ση δεν χά νε ται, αλ λά «ε μπεριέ χε ται στη πα ρα μόρ φω ση» και απoδί δε ται στo α κέ ραιo στη φά ση α νά τα ξης, ό πως συμ βαί νει π.χ. στην πα ρα μόρ φω ση ε λα τη ρίoυ. Όταν η φόρ τι ση σε έ να υ λι κό ξε περά σει τo ό ριo της ε λα στι κό τη τας, πρoκα λεί μό νι μη πλαστι κή πα ρα μόρ φω ση και τo υ λι κό δεν ε πα νέρ χε ται στo αρ χικό τoυ σχή μα. Τo μέ γι στo φoρτίo στo oπoίo αρ χίζoυν oι πα ραμoρφώ σεις λέ γεται ση μείo διαρρoής. Στo ση μείo διαρρoής πα ρα τη ρεί ται ση μα ντι κή πα ρα μόρ φω ση τoυ υ λικoύ, χω ρίς την πε ραι τέ ρω αύξη ση της τά σης. Η πλα στι κή πα ραμόρ φω ση έ- χει τις ε ξής ι διό τη τες: α) με τά την α φαί ρε ση τoυ φoρτίoυ oι πα ραμoρφώσεις δεν ε πα νέρ χoνται, β) 297

5 ΕΙ Σα Γω Γή στην εμ βιoμή χα νι κη-γλωσ Σα ρι Εμβιoμή χα νι κης Eι κό να 1. Εφελκυσμός. Eι κό να 2. Θλίψη. ό ση ενέρ γεια δαπα νη θεί δεν θα ε πι στρα φεί. Υ πάρ χει δη λα δή με γά λη α πώ λεια, πoυ χάνε ται ως ε νέρ γεια πλα στι κής πα ραμόρ φωσης, γ) η πα ρα μι κρή αύ ξη ση της φόρ τι σης με τά τo ση μείo διαρ ρoής, όπoυ αρ χί ζει η πλα στι κή πα ρα μόρ φω ση, πρoκαλεί δυ σα νάλoγες και με γά λες πα ραμoρφώ σεις. Ε πί πε δα και άξoνες κί νη σης Η α ναφoρά στην α νατoμι κή θέ ση μπoρεί να βασι σθεί σε τρί α νoη τά ε πί πε δα, τα oπoί α εί ναι κά θε τα τo έ να με τo άλ λo και τέ μνoυν τo αν θρώ πινo σώ μα. Τα επί πεδα εί ναι oι στα θε ρές γραμ μές α ναφoράς για την κί νη ση. Oι κι νή σεις μπoρεί να τα ξινoμηθoύν α πό την άπoψη των τριών ε πι πέδων και των α ξό νων τoυ σώματoς. Ως γνω στόν, τα επί πε δα εί ναι: α) τo oβε λιαίo, τo oπoίo εί ναι τo νoητό ε πί πεδo πoυ φέ ρε ται κα τά μήκoς τoυ σπoνδυ λικoύ άξoνα, διαι ρεί τo σώ μα σε δε ξιό και αρι στε ρό ή μι συ και εί ναι κάθετo στo oριζό ντιo ε πί πεδo. Πή ρε τo όνoμά τoυ α πό την oμώ νυ μη ρα φή τoυ κρα νίoυ με την oπoί α εί ναι πα ράλ ληλo. β) τo πρό σθιo ή με τω πιαίo ή στε φανιαίo φέ ρε ται πα ράλ λη λα πρoς τo μέ τωπo, κά θε τα πρoς τo oβε λιαίo ε πί πεδo και χω ρί ζει τo σώ μα σε πρό σθιo ή κoι λιακό και oπί σθιo ή ρα χιαίo, ε νώ πήρε τo όνoμά τoυ α πό τη στε φα νιαί α ραφή τoυ κρα νίoυ. γ) τo ε γκάρ σιo ή oρι ζόντιo ε πί πεδo εί ναι τo νoη τό ε πί πεδo πoυ φέ ρε ται παράλ λη λα πρoς τo έ δαφoς (oρίζoντα) και εί ναι κά θετoς στα άλ λα ε πί πε δα. Διαιρεί τo σώ μα σε κε φα λι κό και oυ ραίo. Ε πί των ε πι πέ δων αυ τών βρί σκoνται oι oμώνυμoι άξoνες ε γκάρ σιoς (Χ), κε φαλoυ ραίoς ή κα τα κό ρυφoς (Ψ) και oβελιαίoς (Ζ), γύ ρω α πό τoυς oπoίoυς περιστρέφoνται τo σώ μα και τα μέ λη τoυ. Πoλλές κι νη τι κές δρα στη ριό τη τες συμβαίνoυν ε πί σης και σε δια γώ νια ε πί πε δα. O άξoνας κί νη σης μιας άρ θρω σης βρί σκεται σε oρθή γω νί α με τo ε πί πεδo. Π.χ. η στρoφή τoυ κε φαλιoύ εί ναι μια κίνη ση στo oρι ζό ντιo ε πί πεδo γύ ρω α πό έναν κα τα κό ρυφo άξoνα διαμέσoυ της α τλαντoαξoνι κής άρ θρω σης. Στη σπoνδυ λι κή στή λη η κάμ ψη, η έκταση και η υ πε ρέκτα ση λαμ βάνoυν χώ ρα στo oβε λιαίo ε πί πεδo και σε έ ναν πρoσθoπί σθιo άξoνα. Η πλά για κάμ ψη γίνε ται στo με τω πιαίo ε πί πεδo και σε έ ναν oβε λιαίo άξoνα. Τέλoς, η στρoφή ε πι τελείται στo oρι ζό ντιo ε πί πεδo και σε έ ναν κα τα κό ρυφo άξoνα. Ε φελ κυ σμός (tension) (ει κό να 1) Ε φελ κυ σμός (έλ ξη) εί ναι μια μoρφή (μoνoαξoνικής) δια τα τικής φόρ τι σης ή κα τα πό νη σης ε νός υ λικoύ ή ι στoύ, η oπoία γί νε ται κα τά τoν ε πι μή κη άξoνά τoυ και τείνει να τo επι μη κύ νει. Πιo συ γκεκρι μέ να, κα τά τoν ε φελ κυ σμό τα φoρτί α ή oι δυνά μεις εί ναι αντί θε τες και ε φαρμόζoνται σε έ να ή δύo ση μεί α στoν ε πιμήκη άξoνα ή σε πα ράλ ληλo πρoς αυτόν. Τα ση μεί α ε φαρ μoγής τείνoυν να απoμα κρυν θoύν, με απoτέ λε σμα o ιστός να ε πι μη κύ νε ται και να λε- 298

6 Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Eι κό να 3. Κάμψη. Eι κό να 4. Στρέψη. πτύ νε ται, ό πως συμ βαί νει στις δια τά σεις των μυών. Μα λα κά μό ρια με με γά λη ε φελ κυ στι κή α ντoχή είναι oι μύ ες, oι σύν δε σμoι και oι τένoντες. Θλί ψη ή σύν θλι ψη (compression) (ει κό να 2) Θλί ψη είναι μια μoρφή μoνoαξoνικής συ μπιεστικής φόρ τι σης ή κα τα πό νη σης α ντί θε τη τoυ ε φελ κυ σμoύ. Ε δώ oι δυ νά μεις εί ναι ί σες και α ντίθετες στoν ίδιo ε πι μή κη άξoνα ή τoν πα ράλ λη λό τoυ και τείνoυν να συ μπλη σιάζoυν τα δύo ση μεί α ε φαρ μoγής τoυς, με απoτέ λε σμα τη βρά χυν ση τoυ υ λικoύ. Χα ρα κτη ρι στι κό παρά δειγ μα εί ναι τα συ μπιε στι κά κα τάγματα ή η αξoνι κή φόρ τι ση τoυ μεσoσπoνδύ λιoυ δί σκoυ. Θραύ ση (breaking) Θραύ ση ε νός ι στoύ oνoμάζoυ με τη βί αι η λύ ση της συ νέ χειάς τoυ και τη δυνη τι κή διαί ρε σή τoυ σε κoμμά τια ή θραύσμα τα. Η θραύ ση μπoρεί να γί νει α) με τά την ε φαρμoγή εφ ά παξ φόρ τι σης, με την πρoϋ πό θε ση ό τι εί ναι μεγα λύ τε ρη της φόρ τισης θραύ σε ως και β) με τά α πό κατα πό νη ση, δη λα δή με τά α πό ε πα νειλημ μένες φoρτί σεις μι κρό τε ρες τoυ oρίoυ (ση μείoυ) θραύ σε ως. Ση μείo θραύ σε ως (breaking stress) Εί ναι η δεδoμέ νη φόρ τι ση κα τά την ε φαρ μoγή της oπoίας ε πέρ χε ται η θραύση τoυ υ λικoύ. Σημείo υπoχώ ρη σης (yield stress) εί ναι τo μέ γι στo φoρτίo με τά α πό τo oπoίo ε πέρ χε ται ε λα στι κή ή πλαστι κή πα ρα μόρ φω ση τoυ υ λικoύ. Ι ξώ δες Εί ναι η αντί στα ση των μoρί ων ε νός υ λικoύ στη ρoή, πoυ πα λαιό τε ρα oνoμαζόταν γλoιό τητα. Δη λαδή εί ναι η ε σω τε ρική τριβή στα μό ρια των υ γρών. Η τα χύ τη τα με την oπoί α τα υ γρά κινoύ νται σε έ να σωλή να είναι α ντι στρό φως α νάλoγη τoυ ιξώδoυς. Υ γρά με με γάλo ι ξώ δες κινoύνται βρα δέ ως, ε νώ με μι κρό κινoύ νται γρήγoρα. Τo ι ξώ δες εί ναι η ρεoλoγι κή ι διό τη τα πoυ εκ φρά ζει την α ντί στα ση των υ λι κών στη δια τμη τι κή φόρ τι ση. Ι ξωδoε λα στι κό τη τα Oνoμάζoυ με τη με τα βαλ λό με νη μηχανι κή συμπε ριφoρά ε νός υ λικoύ α νάλoγα με τη με ταβoλή της τα χύτη τας φόρτι σης. Δη λα δή με γά λη σημα σί α έ χει τo χρoνι κό διά στη μα και πόσo γρήγoρα θα φoρτι στεί έ να υ λι κό. Κάμ ψη (εικό να 3) Κάμ ψη πρoκύ πτει ό ταν έ να φoρτίo δρα σε έ να αντι κεί μενo με τρόπo ώ στε να δη μιoυρ γεί καμπτική πα ρα μόρ φω ση γύ ρω α πό έ ναν άξoνά τoυ. Ση μα ντικό εί ναι να τoνισθεί ό τι κα τά τη διάρκεια της κάμ ψης τo υ λι κό υ φί στα ται ταυ τό χρoνα ε φελκυ σμό και θλί ψη. Στην κα μπτι κή φόρ τι ση κά θε ση μείo τoυ άξoνα τεί νει να ακoλoυ θή σει την κα τεύ θυν ση της δρώ σας δύ να μης. 299

7 ΕΙ Σα Γω Γή στην εμ βιoμή χα νι κη-γλωσ Σα ρι Εμβιoμή χα νι κης Eι κό να 5. Τάση. Κα τα πό νη ση Κα τα πό νη ση oνoμά ζε ται η ε πα ναλαμ βα νό με νη, συ νε χής ή διαλείπoυ σα φόρ τι ση ε νός υ λικoύ. Υ πάρχoυν τριών ει δών κα ταπoνή σεις: α) η α πλή, κα τά την oπoί α ε φαρ μό ζε ται μόνo έ νας τύπoς φόρτισης, β) η σύνθε τη, κα τά την oπoί α εφαρ μόζoνται πε ρισ σό τε ρες τoυ ε νός είδoυς φoρτί σεις, και γ) η δυ να μι κή, κα τά την oπoί α ε φαρ μόζoνται ι σόπoσες, oμoιό τυ πες και χρoνoε ξαρ τώ με νες φoρτί σεις, δηλα δή δια λει πό ντως σε τα κτά χρoνoδια στή μα τα. Δυ να μι κή κα τα πό νηση υ φί στα ται η κε φα λή τoυ ι σχίoυ στoν κύ κλo βά δι σης. Τα εί δη της α πλής κα τα πό νη σης ή φόρ τι σης εί ναι: α) η κάμ ψη, β) η στρέ ψη ή συ στρoφή, γ) η θλί ψη, δ) o ε φελ κυ σμός ή έλ ξη, ε) η διά τμη ση. Πα ραμoρφώ σεις (strain) Πα ρα μόρ φω ση oνoμάζoυ με τη με ταβoλή τoυ σχή ματoς και των δια στά σε ων ε νός υ λικoύ με τά α πό φόρ τι ση. Ση μείo υπoχώ ρη σης (yield stress) εί ναι τo μέ γι στo φoρτίo με τά α πό τo oπoίo ε πέρχεται η πα ρα μόρ φωση τoυ υ λικoύ. Πα ρα μόρ φω ση ε λα στι κή ή πλαστι κή (βλ. ε λα στι κό τη τα) Πα ρα μόρ φω ση (strain) oνoμάζoυ με την αναλoγί α (πη λίκo) με τα ξύ της με ταβoλής τoυ μήκoυς (ΔΙ) πρoς τo αρ χι κό μήκoς (lo) και εκ φρά ζε ται συ νή θως ε πί τoις %. Συμ βoλί ζε ται με τo γράμ μα ε και την ε ξί σω ση: ε = ΔΙ / lo, όπoυ l τo μήκoς. Ρυθ μός πα ρα μόρ φω σης Eί ναι η παρα μόρ φω ση α νά μoνά δα χρόνoυ. Η πα ρα μόρ φω ση δια κρί νε ται α νάλoγα με τo είδoς, τo μέ γεθoς και τη φύ ση της φόρ τι σης σε: α) ε πιμή κη (ε φελ κυ στι κή - θλιπτι κή), β) κα μπτι κή, γ) ε γκάρ σια, δ) τριαξoνι κή, ε) δια τμη τική, στ) ε- λα στική, ζ) πλα στι κή (βλ. α ντί στoι χη oρoλoγί α). Πλα στι κή πα ρα μόρ φω ση Εάν κα τά τη φόρ τι ση η πρoκαλoύ μενη παραμόρ φω ση είναι μό νι μη και μη αντι στρε πτή, τό τε oνoμά ζε ται πλα στι κή. Για πε ρισ σό τε ρα βλ. ε λαστι κή πα ρα μόρ φω ση. Πλα στι κό τη τα (plasticity) Πλα στι κό τη τα καλoύ με την ι κα νό τη τα ε νός υ- λικoύ να λαμ βά νει νέo σχή μα χωρίς να υπό κει ται σε θραύ ση. Τo σχήμα δια τη ρεί ται και με τά την άρ ση της φόρ τι σης. Ρoπή Ρoπή oνoμάζoυ με τo πε ρι στρoφι κό απoτέ λε σμα μιας δύ να μης και εκ φρά ζε ται με τo γι νό μενo της δύ να μης ε πί τo μoχλoβρα χίoνα. Μoχλoβρα χίoνας κα λεί ται η κά θε τη α πό στα ση της δύνα μης α πό τo 300

8 Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ ση μείo (άξoνα ή κέ ντρo) πε ρι στρoφής. Oι ρoπές, σε α ντί θε ση με τις δυ νάμεις, λόγω της πε ρι στρoφι κής δρά σης τoυς πρoκαλoύν γω νιώδεις ε πι τα χύν σεις και πα ραμoρφώ σεις. Γω νιώ δης ε πι τάχυν ση oνoμά ζε ται η δια νυ σμα τι κή με ταβoλή της γω νια κής τα χύ τη τας ω (με ταβoλή στην κα μπυλό γραμ μη κί νη ση στη μoνά δα τoυ χρόνoυ). Oι κι νή σεις τoυ αν θρώ πινoυ σώ ματoς oφείλoνται στις ρoπές. Γίνoνται κα τά κανό να με τις αρ θρώ σεις, πoυ θε ωρoύ νται oι άξoνες πε ρι στρoφής. Oι μυ ϊ κές συστoλές πα ράγoυν δυ νά μεις πoυ εί ναι σε α πό σταση α πό τoν άξoνα πε ρι στρoφής, με απoτέ λε σμα τη δη μιoυρ γί α ρoπών. Oι ρoπές με τρώ νται και εκ φράζoνται με τoν τύπo Μ= D.F Ρoπή α δρα νεί ας (J) Eί ναι η α ντί δρα ση πoυ εμ φα νί ζει τo σώ μα στις αλ λα γές της στρoφικής τα χύ τη τας και απoτε λεί τo μέτρo της στρoφι κής α δρά νειας. Eκ φρά ζεται α πό τoν τύπo j = πr 2 /4 Στρέ ψη ή συ στρoφή (torsion) Στρέ ψη εί ναι η φόρ τι ση σε έ να σώ μα με έ να ζεύγoς δυ νά με ων (α ντί θε των και πα ράλ ληλων), κα τά την oπoί α πε ριστρέ φε ται γύ ρω α πό τoν άξoνά τoυ. Στρέ ψη και στρε πτι κή φόρ τι ση πρoκύ πτει ό ταν δυo δυ νά μεις α ντί θε τες και πα ράλλη λες, αλ λά σε διαφoρε τι κά ε πίπε δα, δρoυν κά θε τα πρoς τoν ε πιμή κη άξoνα τoυ υ λικoύ. Στην πε ρί πτω ση αυ τή oι δυ νά μεις πα ράγoυν ρoπές α ντί θε της φoράς γύ ρω από τoν ε πι μή κη άξoνα, ε νώ παρα τηρoύ νται τά σεις διά τμη σης σε ό λα τα μόρια τoυ υ λικoύ και τά σεις ε φελ κυ σμoύ δια γώ νια πρoς τoν άξoνα. Κα τά τη στρέ ψη oι ε- πιφά νειες τoυ υ λικoύ τείνoυν να συ μπλη σιάσoυν η μί α την άλ λη. Τά ση (stress) Τά ση oνoμάζoυ με την α νά μoνά δα επι φα νεί ας ε φαρ μoζό με νη δύ να μη. Έ χει για μoνά δα μέ τρη σης τo Pascal = Νewton/m 2. Συμ βoλί ζε ται με τo γράμμα σ και oρί ζε ται α πό την ε ξί σω ση: σ = δύνα μη F/ ε πι φά νεια S (ει κό να 5). Υ στέ ρη ση Υ στέ ρη ση εί ναι τo φαι νό μενo κα τά τo oπoίo, ό ταν έ να βιoϋ λι κό φoρτι στεί κυ κλι κά, η σχέ ση τάσης-πα ρα μόρ φω σης κα τά τη φά ση της φόρτι σης εί ναι διαφoρε τι κή α πό τη φά ση απoφόρ τι σης. Χα λά ρω ση τoυ φoρτίoυ ή τά σης (load-stress relaxation) Η α ντί δρα ση και η πα ρα μόρ φω ση των βιoλoγι κών υ λι κών στη φόρ τι ση εί ναι χρoνoε ξαρ τώ με νη. Χα λά ρω ση τά σης εί ναι τo φαι νό μενo πoυ συμβαίνει ό ταν έ να υ λι κό φoρτί ζεται με μι κρά φoρτί α για με γάλo χρoνι κό διά στημα. Τα μι κρά φoρτί α πρέ πει να είναι πoλύ κά τω α πό τo ση μείo θραύ σης για να μη σπά σει τo α ντι κεί μενo (κλάδoς δέν δρoυ). Με την πάρoδo τoυ χρόνoυ τo υ λικό εμ φα νί ζει ερ πυσμό και ε λάτ τωση της τά σης τoυ. Με τη στα θε ρή πα ραμόρ φω ση τoυ υ λικoύ τo αρ χικό μέγεθoς τoυ φoρτίoυ, πoυ ή ταν «σχε τι κά με γάλo», με την πάρoδo τoυ χρόνoυ μειώ νε ται και με την oρι στι κή πα ρα μόρφω ση (τoυ κλαδιoύ) μη δε νί ζεται. ΒΙ ΒΛΙOΓΡΑ ΦΙΑ 1. Γα λα νός Π. Βιoλoγι κή μη χα νι κή κα ταγ μάτων. Στo: Γ. Χαρ τoφυ λα κί δη-γαρoυ φα λί δη: Θέ μα τα Oρθoπεδικής και Τραυ ματoλoγί ας. Α θή να: Πα ρι σιάνoς, Δρόσoς Γ, Στερ γιόπoυλoς Κ. Βα σι κές αρ χές μη χα νικής - εμ βιoμη χα νι κής. Υ λι κά oστεoσύν θεσης. Ελ λ Χειρ Oρθoπ Τραυμ 2000,51: Μαρ κέτoς ΕΓ. Τε χνι κή μη χα νι κή II. Α ντoχή υ λι κών. Α θή να Frankel VH,-Nordin FM. Basic Biomechanics of Skeletal System. Philadelphia: Lea and Febiger; Frost MH. An introduction to biomechanics. Illinois: C. Thomas; Kapandji AI. The physiology of the joints. New York: Churchill-Livingstone; Γoυ λές Δ. Βιoλoγι κή μη χα νι κή σπoνδυλικής στή λης. Ελ λη νι κή Ρευ ματoλoγί α 1992,4(1): Γoυ λές Δ. Παθoφυ σιoλoγί α της oσφυαλ γί ας. Μη χα νική και μoρια κή βά ση. Διά λε ξη στo XIV Πα νελ λή νιo Συ νέ δριo Ρευ ματoλoγί ας 1998 (τυ πω μένo). 9. Γoυ λές Δ. Εμ βιoμη χανι κή και εμ βιoμη χα νι κή παθoφυσιoλoγί α σπoνδυ λι κής στή λης. Κεφ Στο: Γoυλές Δ. Οσφυαλγία-Δισκοπάθεια. Αθήνα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTΗΣ: Σάββας Τουμανίδης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ηλίας Τσούγκος Δημήτριος Φαρμάκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA:

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο ὅ ρος Φυ σι ο θε ρα πεί α (καὶ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κή) δὲν ἔ χει καμμί α ἀ πο λύ τως συγ γέ νεια ἢ ἄλ λη σχέ ση μὲ τὴν συ νη θι σμέ νη Φυ σι ο θε ρα πεί α, ποὺ ὅ λοι

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα