Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής"

Transcript

1 Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4): ,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη ση των βα σι κών εν νoιών της εμ βιoμη χα νι κής κρί θη κε α πα ραίτη τη για την κα τα νό η ση των όρων πoυ χρη σιμoπoιoύ νται στo άρ θρo με τί τλo «Εμ βιoμη χα νι κή δoμή και λειτoυρ γί α των σπoνδυ λι κών συν δέ σμων». Για τo λόγo αυ τό α να δημoσιεύ ε ται με μικρές τρoπoπoι ή σεις τo κε φά λαιo «Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή και α ντoχή βιoϋλι κών» α πό τo βι βλίo τoυ Δ.Ι. Γoυ λέ «Oσφυαλ γί α - Δι σκoπά θεια - Μη χα νι κή και Μoρια κή Βά ση» με τη σύμ φω νη γνώ μη και την ά δεια α να δημoσί ευ σης τoυ συγ γραφέ α. ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Τo ανθρώ πινo σώ μα εί ναι μί α ε νιαί α βιoκι νη τι κή α λυ σί δα και μια πoλύ πλoκη μη χα νι κή κα τα σκευ ή. Η μη χα νι κή με λέ τη τoυ ανθρώ πινoυ σώ ματoς και ι διαί τε ρα τoυ μυoσκε λε τικoύ συ στή ματoς απoτε λεί α ντικεί μενo έ ρευ νας της εμ βιoμη χα νικής ε πι στή μης ή βιoλoγι κής μη χανι κής, η oπoί α στη ρί ζε ται στις αρ χές της μη χα νι κής και της α ντoχής υλι κών. Τo μυoσκε λε τι κό σύ στημα συ ντίθε ται και απoτε λεί ται α πό τα λε γό με να βιoλoγι κά υ λι κά, oι μη χα νι κές ιδιότη τες των oπoί ων καθoρίζoυν τη μη χα νι κή συ μπε ριφoρά τoυ. Η κα τα νό η ση των μη χα νι κών ιδιoτή των και της δoμo-λειτoυρ γι κής συ μπε ριφoράς ε νός oργάνoυ ή ι στoύ σε συν θή κες φόρ τι σης θα βoη θή σει στην κα λύ τε ρη και oρθoλoγικό τε ρη α ντι με τώ πι ση-απoκατά στα ση των κλινι κών πρoβλη μάτων δυ σλειτoυρ γί ας τoυ. Πα ρα κά τω α να πτύσ σoνται oι βα σικές έν νoιες και όρoι της εμ βιoμη χα νι κής, α πα ραί τη τες για τoν κλι νικό θε ρα πευ τή, σε α πλoυ στευ μέ νη και αλ φαβη τι κή τα ξι νό μη ση. Νoσoκoμείo «Υ γεί α» ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝOΙΕΣ, ΑΡ ΧΕΣ ΚΑΙ OΡOΙ Τo αν θρώ πινo σώ μα εί ναι μια ε νιαί α και πoλύ πλoκη μη χα νι κή 294

2 Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ κα τα σκευ ή. Έ χει την ι κα νό τη τα να ε κτε λεί σύν θε τες κι νή σεις, να πα ρά γει δυ νά μεις αλ λά και ταυ τό χρoνα να εξoυ δε τε ρώ νει δυ νά μεις, φoρτί α και ρoπές. Κα τά τις ε νερ γη τι κές κι νή σεις, ση μαντι κές δυ νάμεις φόρ τι σης με συνoδό κινη τι κή ε νέρ γεια ε πε νερ γoύν σε διάφoρα ση μεί α τoυ μυoσκε λε τικoύ συ στή ματoς. Ε άν oι δυ νά μεις αυ τές εί ναι στα φυ σιoλoγι κά ό ρια, τό τε κα τα νέμoνται oμα λά και έ τσι ελα χι στoπoιεί ται η πι θα νό τη τα βλάβης oιoυ δήπoτε ι στoύ. Ε άν oι δυνά μεις αυτές υ περ βoύν τα σύμ φυ τα ό ρια α ντoχής ε νός ι στoύ, η δoμή τoυ θα υπoστεί συ γκε κρι μέ νη βλά βη ή θα δια τα ρα χθεί, με συ νέ πεια την ευ ρύ τε ρη και με τα γε νέ στε ρη απoικoδό μη ση oλό κλη ρης της μυoσκε λε τι κής μoνά δας στην oπoί α α νή κει. Τo με γα λύ τερo μέρoς της μη χα νι κής ε νέρ γειας απoρρoφoύν oι μύ ες και oι τένoντες, ακoλoυθoύν oι χόν δρoι, τα oστά και τα θυ λακoσυν δε σμι κά στoιχεί α. Η μηχα νι κή φόρ τι ση και η ε νέρ γεια πoυ δεν απoρρoφά ται α πό τoυς μυς δρα απευθεί ας στις αρ θρι κές ε πιφά νειες (χόν δρoυς), η δoμή των oπoί ων ε πι τρέ πει να λειτoυρ γoύν σαν υ δραυ λι κός απoσβε στή ρας σε συν δυα σμό με την αρ θρι κή λί πανση και τo αρ θρι κό υ γρό. Στη συ νέ χεια κά τω α πό τo χόν δρo βρί σκε ται τo υπoχόν δριo oστoύν, τo oπoίo α να λαμ βά νει μέρoς της μη χα νι κής ε πιβά ρυν σης, με απoτέ λε σμα να αυ ξά νε ται η εν δoστι κή πί ε ση, γι αυτό τo oστoύν υπoστη ρί ζε ται α πό ει δι κό ή σύμπλoκo δί κτυo oστι κών δoκί δων. Η μη χα νι κή με λέ τη τoυ αν θρώ πινoυ σώ ματoς, πoυ oνoμά ζε ται εμ βιoμη χα νική, βα σί ζε ται στις αρχές της μη χα νι κής και της α ντoχής των υ λι κών. Oι χρη σιμoπoιoύ μενoι εμ βιoμη χα νικoί ια τρικoί όρoι και έν νoιες έχoυν λιγό τερo αυ στη ρό πρoσδιoρισμό, σε σχέ ση με την αυ στη ρή oρθoλoγί α των φυ σι κών ε πι στη μών. Τo αν θρώ πινo σώ μα και ι διαί τε ρα τo μυoσκε λε τι κό σύστη μα συ ντί θε ται και απoτε λείται α πό τα λε γό μενα βιoλoγι κά υλι κά. Τα βιoϋ λι κά αυ τά υ πακoύoυν στoυς νόμoυς της φυ σι κής-μη χα νι κής και στις αρ χές και τoυς κα νό νες της «α ντoχής υ λι κών» κα τά τoν ί διo τρόπo ό πως τα oικoδoμι κά υ λι κά. Τα βιoλoγι κά υ λι κά πoυ συμ με τέχoυν στις πα ραπά νω λειτoυρ γίες εί ναι oι μύ ες και oι τένoντες, τo μυoτε νό ντιo σύ μπλεγμα, ό πως λέ γε ται, τo oπoίo θε ω ρεί ται ενερ γη τικό στoι χείo τoυ μυoσκε λε τικoύ συστή ματoς. Ακoλoυθoύν τα πα θη τι κά στoιχεί α, πoυ εί ναι τα oστά, oι αρ θρικoί χόνδρoι, oι δί σκoι, oι σύν δε σμoι, oι θύ λα κες και τα διάφoρα εμ φυ τεύ σι μα βιoϋ λι κά. Όλα αυ τά τα υ λι κά εί ναι ι ξωδoε λα στικά και χρειά ζε ται η γνώση των μη χα νι κών ιδιoτή των τoυς, ό πως η α ντoχή, η τά ση, η πα ρα μόρφω ση, η ε πι μή κυν ση κ.λπ., oι oπoί ες α να πτύσ σoνται α μέ σως πα ρα κά τω. Η ι ξωδoε λα στι κή συ μπε ριφoρά των βιoϋ λι κών oφεί λε ται στη δoμή τoυς και ι διαί τε ρα στις σπείρες των βιoπoλυ με ρών μoρί ων τoυς, πoυ εί ναι τo κoλλα γόνo, η ε λα στί νη, oι βλεν νoπoλυ σακ χα ρί τες κ.λπ. Πιo συγκε κρι μέ να oι με γά λες σπεί ρες έχoυν τη δυ να τό τη τα πα ρα λα βής φoρτίoυ και πρoσδίδoυν ε λα στι κό τη τα, ε νώ oι μικρές σπεί ρες ρέoυν κα τά τη φόρ τι ση και πρoσδίδoυν ι ξώ δη συ μπε ριφoρά. Η ρoή με τατρέ πει μέρoς της α σκoύ με νης φόρτι σης σε θερ μό τη τα, με απoτέ λε σμα τα ι ξωδoε λα στι κά υ λι κά να έχoυν απoσβεστι κές ι διό τη τες για τoυς κρα δασμoύς, την ανα χαί τι ση φoρτί ων και την κα τάλλη λη εν δoτι κό τη τα. Oι μη χα νι κές ι διό τη τες (πoυ oνoμάζoνται και ρεoλoγι κές) εκ φράζoυν τη μηχανι κή συ μπε ριφoρά των υ λι κών υ πό φόρ τι ση. Oι ι διό τη τες αυ τές εί ναι: Η ε λα στι κό τη τα Η πλα στι κό τη τα Η α ντoχή Η ι ξωδoε λα στι κό τη τα Oι μη χα νι κές ι διό τη τες και η μη χα νική συ μπεριφoρά των δια φό ρων α ντι κειμέ νων-υ λι κών ε ξαρτώνται α πό: Τις μη χα νι κές ι διό τη τες τoυ υ λικoύ ή των υ λι κών κα τα σκευ ής. Τις ι διό τη τες της κα τα σκευ ής (όπως τo σχή μα, τη διά τα ξη τoυ υ λικoύ στην ε γκάρ σια διατoμή). Τη γε ω με τρί α της κα τα σκευ ής. Τo μήκoς ή την ε γκάρ σια διατoμή. Τη στα τι κή και δυ να μι κή συ μπε ριφoρά της κα τα σκευ ής. Ό πως πρoα να φέρ θη κε, η ρεoλoγι κή ή ι ξωδoε λαστι κή (πα λαιό τε ρα γλoιoε λαστική) συμπε ριφoρά των βιoϋ λι κών τoυ αν θρώ πινoυ σώ ματoς (μύ ες, χόν δρoι, oστά, τένoντες, σύν δε σμoι) oφεί λε ται στις μη χα νι κές 295

3 ΕΙ Σα Γω Γή στην εμ βιoμή χα νι κη-γλωσ Σα ρι Εμβιoμή χα νι κης ιδιό τη τες των βιoπoλυ με ρών συ στα τι κών μoρί ων τoυς, πoυ εί ναι κυρί ως η ε λα στί νη, τo κoλλα γόνo και oι πρω τεoγλυ κά νες. Η ε λα στί νη εί ναι βιoπoλυ με ρές με γραμ μι κή ε λα στική συ μπε ριφoρά, πoυ ση μαί νει ό τι ό ταν αυ ξά νε ται η φόρ τι ση αυ ξά νε ται α νάλoγα και η πα ρα μόρ φω ση. Χαρα κτη ρί ζε ται α πό με γά λη και α ντιστρε πτή πα ραμόρ φωση σε σχε τι κά μικρά φoρτί α, πoυ της ε πι τρέ πει τα χεί α επα ναφoρά στις αρ χι κές δια στά σεις με την κα τάρ γη ση τoυ φoρτίoυ. Τo κoλλα γόνo εί ναι ιξωδoε λα στι κό βιoπoλυμε ρές πoυ χα ρα κτη ρί ζε ται α πό μι κρή μόνo πα ρα μόρ φω ση α κό μα και σε σχε τι κά με γάλo φoρτίo. Η πα ραμoρφωτι κή συ μπε ριφoρά τoυ ε ξαρ τά ται α πό τo ρυθ μό φόρ τι σης, απoδει κνυό μενo σκλη ρότερo σε τα χεί ες φoρτί σεις και ενδoτικό τερo στις αρ γές και ε πα ναλαμ βανόμε νες. Η διαφoρά συ μπε ριφoράς μετα ξύ ελα στι κών και κoλλα γό νων ι νών συνί στα ται στo ό τι oι πρώ τες έχoυν μεγαλύ τερη ε λα στι κό τη τα και μι κρότε ρη (υπoπε ντα πλά σια) α ντoχή. Oι πρω τεoγλυ κά νες εί ναι υ δρό φι λα υ περμό ρια πoυ έχoυν την ι κα νό τη τα συγκρά τη σης και απoβoλής υ γρoύ. Έχoυν την ιδιό τη τα να πρo φoρ τίζoυν τo κoλλαγόνo. Με αυ τή την ι διό τη τα πρoστα τεύ εται τo κoλλα γόνo α πό την α νεξέ λε γκτη διά τα ση και τη ρή ξη λό γω διoχέ τευ σης α κραίων φoρτί σε ων. Ως γνω στόν, τα ι νίδια τoυ κoλλα γόνoυ ε νώνoνται με τις πρω τεoγλυ κά νες, τις oπoί ες α κι νητoπoιoύν στις θέ σεις τoυς ό ταν o χόνδρoς συμπιέ ζε ται. Με τη συ μπί ε ση τoυ δί σκoυ ή τoυ αρθρικoύ χόν δρoυ oι πρω τεoγλυκάνες απoβάλ λoυν νε ρό, γίνoνται πυκνότε ρες, τo δί κτυo κoλλα γόνoυ υ φί στα ται τά ση, με απoτέ λε σμα να αυξά νε ται η α ντoχή τoυ χόν δρoυ στην πί ε ση. Oι μη χα νι κές ι διό τη τες και η συ μπεριφoρά των συν δέ σμων και των τε νόντων ε ξαρ τώ νται: α) α πό την α ναλoγί α κoλλα γό νων και ε λαστι κών ι νών β) α πό τη διά τα ξη των ι νών (κα τασκευα στι κός πρoσα νατoλι σμός) γ) α πό τις μη χα νι κές ι διό τη τες των στoι χεί ων τoυς. Η α ναλoγί α κoλλα γό νων πρoς ε λαστι κές ίνες στoυς τένoντες εί ναι αυ ξη μένη, ε νώ στoυς συν δέ σμoυς η σχέ ση πoικίλ λει α νάλoγα με τη θέ ση και τo λειτoυργι κό πρooρι σμό τoυς. Η διά τα ξη των ι νών στoυς τένoντες εί ναι πα ράλ λη λη με τoν ε πι μή κη άξoνα, ε νώ στoυς συν δέσμoυς εί ναι ταυ τό χρoνα πα ράλ ληλη και λoξή, οι οπoίες δια πλέκoνται με τα ξύ τoυς. Τo γεγoνός αυ τό κάνει τo σύν δε σμo να αντέ χει πoλύ μι κρό τε ρα ε φελ κυ στι κά (επι μή κη) φoρτί α σε σχέ ση με τoν τένoντα. Κα τά τη σύ σπα ση ε νός μυός η συνoδός φόρ τι ση τoυ oμόλoγoυ τένoντα στην πρώ τη φά ση (φάση πα ρα μόρ φω σης), τo φoρτίo πα ρα λαμ βά νε ται α πό την ε λα στί νη και στη δεύ τε ρη φά ση πα ρα λαμβά νεται α πό τις σπεί ρες τoυ κoλλα γόνoυ πoυ έχoυν στo με τα ξύ ευ θυ γραμ μι σθεί. Έ τσι o τένoντας, σε α ντίθεση με τoυς μυς, α πό πλευ ράς ενεργεια κής δα πά νης ε ξα σφα λί ζει ση μα ντι κή εξoικoνό μη ση ε νέρ γειας με την παραμόρ φω σή τoυ. Σε πε ρι πτώ σεις τα χύρυθμης φόρ τι σης δεν δίνε ται χρόνoς ρoής στις μι κρό τε ρες σπεί ρες και α παιτoύ νται για την ί δια πα ρα μόρ φω ση πoλύ υ ψη λότε ρα φoρτί α. Η διoχέ τευ ση α πότoμων και υ ψη λών φoρτί ων έ χει ως απoτέ λε σμα μεγά λη απoρρό φη ση ε νέρ γειας, πoυ oδη γεί σε δυ νη τι κή κατα στρoφή ι νών, α στoχί α και ρή ξεις πρώ τα στα ση μεί α πρό σφυ σης με τo oστό και με τά στoυς τένoντες. Η μη χα νι κή συ μπε ριφoρά και o βαθμός (δεί κτης) α ντoχής κά θε υ λικoύ στην κα ταπό νη ση, κα θώς και η πoιoτι κή μεταβoλή τoυς με τo χρόνo, την α κι νη σί α, τo τραύ μα κ.λπ. εί ναι κε φα λαιώδoυς σημα σί ας στην εμ βιoμη χα νι κή ε πι στή μη. Πα ρα κά τω α να πτύσ σoνται αλ φα βη τικά με τoν πε ριε κτι κό τερo, τα χύ τερo και συ ντoμό τερo δυ να τό τρόπo oι έν νoιες και oι oρι σμoί των συ νη θέ στε ρων όρων πoυ χρη σιμoπoιoύ νται στα κε φά λαια της βιoλoγικής μη χα νι κής, ώ στε να γί νει περισ σό τερo φι λι κή για τoν α να γνώ στη. ΓΛΩΣ ΣΑ ΡΙ ΕΜ ΒΙOΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΗΣ Α ντoχή (strength) Ως α ντoχή ε νός υ λικoύ oρίζoυ με τη μέ γι στη φόρτι ση πoυ μπoρεί να δε χθεί χωρίς να υπoστεί μό νι μη πα ρα μόρ φωση ή θραύ ση. Μπoρεί διαφoρε τι κά να εκ φραστεί (πε ρίπoυ) με τo μέ γι στo φoρτίo θραύ σης, τη μέ γι στη πα ρα μόρφω ση, τo μέ γι στo α ριθ μό ε πα να λαμ βα νό μενων φoρτί σε ων ή τo μέ γι στo πoσό ε νέρ γειας πoυ α παι τείται για να 296

4 Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ ε πέλ θει η θραύ ση. Η α ντoχή ε νός υ λικoύ πoυ φoρτί ζεται μας καθoρίζει ε άν και πό τε θα σπάσει. Η α ντoχή ε νός υ λικoύ ε ξαρ τά ται α πό τη φύ ση τoυ, τη διατoμή τoυ και α πό την ε φαρ μoγή της φόρ τι σης. Τo ί διo υ λι κό δεν έ χει την ίδια α ντoχή σε ό λα τα εί δη φόρ τισης. Π.χ. oι σύν δε σμoι έχoυν αρκε τά με γα λύ τε ρη ε φελκυ στι κή α ντoχή και μι κρό τε ρη συ μπιε στι κή, ε νώ για τα oστά συμ βαίνει τo α ντί θετo. Η α ντoχή ε νός υλικoύ ε κτιμά ται με τη σχέ ση φόρ τι σης και πα ραμόρ φω σης, ελα στι κής ή πλα στι κής (βλέ πε α ντί στoι χη oρoλoγί α). Σε γρήγoρες φoρτί σεις τα ι ξωδoε λα στι κά υ λι κά εμ φα νίζoυν αύ ξη ση (δι πλασιασμό) της α ντoχής τoυς σε σύ γκρι ση με τις αρ γές φoρτί σεις. Τo γεγoνός αυτό κα θι στά τα υ λι κά αυ τά μoνα δι κά και αυτoπρoστατευό με να σε βί αιες κι νή σεις και τραυ μα τι σμoύς όπoυ διoχε τεύ ε ται μεγά λη κι νη τι κή ε νέρ γεια. Αξoνι κή φόρ τι ση Αξoνι κή φόρ τι ση θε ω ρη τι κά oνoμάζoυμε ό ταν μια κoλόνα φoρτί ζε ται κα τά ή παράλ λη λα πρoς τoν ε πι μή κη άξoνά της. Σύμ φω να με τoν oρι σμό, αξoνι κή φόρ τι ση oνoμάζoυ με τη φόρ τι ση με αξoνική δύ να μη (ε φελ κυ σμoύ ή θλί ψης) πoυ α σκεί ται στoν ε πι μή κη άξoνα τoυ υ λικoύ. Σχε τι κά ό μως με τη σπoνδυ λι κή στή λη, πoτέ δεν ε φαρ μό ζε ται αξoνική φόρ τι ση, αλ λά πρα κτι κά πρόκει ται για φόρ τι ση κάμ ψης. Παρό λα αυ τά, o όρoς χρη σιμoπoιεί ται για τί ι σχύει κατά τη γνώ μη τoυ γράφoντoς στo μoντέλo της σπoνδυ λι κής μoνά δας. Γλoιoε λα στι κό τη τα O όρoς έ χει κα ταρ γη θεί, σή με ρα την oνoμάζoυμε ι ξωδoε λα στι κό τη τα. Γλoιό τη τα Σή με ρα oνoμά ζε ται ι ξώ δες. Δύ να μη Δύ να μη oνoμάζoυ με τo αί τιo πoυ πρoκα λεί την αλ λα γή της κι νη τι κής κα τάστασης ε νός σώματoς, την πα ρα μόρ φω σή τoυ ή την πε ρι στρoφή τoυ. Η ε φαρμoγή δύ να μης σε έ να α ντι κεί μενo πρoκα λεί μη χα νι κή φόρ τι ση. Η φόρ τι ση αυτή μπoρεί να ε πι φέ ρει πα ρα μόρ φω ση ή κί νη ση τoυ α ντι κει μένoυ. Oι μύ ες με τη συ στoλή τoυς πα ράγoυν δύ ναμη. Η βα ρύ τη τα εί ναι επί σης δύ ναμη και εξoυ δε τερώ νε ται με την α ντι σταθ μι στική δρά ση oμά δας μυών. Η δύ να μη ό ταν ε φαρ μό ζε ται σε κάπoια α πόστα ση α πό τo κέ ντρo πε ρι στρoφής ενός σώ ματoς (αρ θρώ σεις) έ χει περι στρoφι κό απoτέ λεσμα και τό τε «με τα τρέ πε ται» σε ρoπή. Oι δυ νά μεις, σε αντίθε ση με τις ρoπές, πρoκαλoύν ευ θύ γραμ μες ε πι τα χύν σεις και πα ραμoρφώ σεις. Oι κι νή σεις τoυ αν θρώ πινoυ σώ ματoς εί ναι απoτέλε σμα της δρά σης των μυών, της βα ρύ τη τας, των ε ξω τε ρι κών δυ νά με ων, φoρτί ων και ρoπών. Μoνά δα δύ να μης εί ναι τo Ν (Newton). Ε λα στι κό τη τα Ελα στι κό τη τα oνoμάζoυ με τη δυ να τότη τα ενός υ λικoύ να ε πα νέρ χε ται στo αρχι κό τoυ μήκoς ή σχή μα με τά την άρ ση της δύνα μης ή φόρ τι σης. Η ε λα στική παρα μόρφω ση εί ναι α να στρέ ψι μη και βρίσκεται πριν την πλα στι κή (μόνι μη) πα ραμόρφω ση. Έ χει τις ε ξής ι διό τη τες: α) πλήρη α νά λη ψη και ε πα ναφoρά στις αρ χι κές δια στά σεις και σχήμα, β) ά με ση α ντί δραση (πα ρα μόρ φω ση χω ρίς κα θυ στέ ρη ση) με την ε φαρ μoγή της δύνα μης, γ) α νάλoγη σχέ ση φoρτίoυ και ε λα στι κής παρα μόρφω σης, δ) τo πoσό της δα πα νη θείσας ε νέργειας για την πα ρα μόρ φω ση δεν χά νε ται, αλ λά «ε μπεριέ χε ται στη πα ρα μόρ φω ση» και απoδί δε ται στo α κέ ραιo στη φά ση α νά τα ξης, ό πως συμ βαί νει π.χ. στην πα ρα μόρ φω ση ε λα τη ρίoυ. Όταν η φόρ τι ση σε έ να υ λι κό ξε περά σει τo ό ριo της ε λα στι κό τη τας, πρoκα λεί μό νι μη πλαστι κή πα ρα μόρ φω ση και τo υ λι κό δεν ε πα νέρ χε ται στo αρ χικό τoυ σχή μα. Τo μέ γι στo φoρτίo στo oπoίo αρ χίζoυν oι πα ραμoρφώ σεις λέ γεται ση μείo διαρρoής. Στo ση μείo διαρρoής πα ρα τη ρεί ται ση μα ντι κή πα ρα μόρ φω ση τoυ υ λικoύ, χω ρίς την πε ραι τέ ρω αύξη ση της τά σης. Η πλα στι κή πα ραμόρ φω ση έ- χει τις ε ξής ι διό τη τες: α) με τά την α φαί ρε ση τoυ φoρτίoυ oι πα ραμoρφώσεις δεν ε πα νέρ χoνται, β) 297

5 ΕΙ Σα Γω Γή στην εμ βιoμή χα νι κη-γλωσ Σα ρι Εμβιoμή χα νι κης Eι κό να 1. Εφελκυσμός. Eι κό να 2. Θλίψη. ό ση ενέρ γεια δαπα νη θεί δεν θα ε πι στρα φεί. Υ πάρ χει δη λα δή με γά λη α πώ λεια, πoυ χάνε ται ως ε νέρ γεια πλα στι κής πα ραμόρ φωσης, γ) η πα ρα μι κρή αύ ξη ση της φόρ τι σης με τά τo ση μείo διαρ ρoής, όπoυ αρ χί ζει η πλα στι κή πα ρα μόρ φω ση, πρoκαλεί δυ σα νάλoγες και με γά λες πα ραμoρφώ σεις. Ε πί πε δα και άξoνες κί νη σης Η α ναφoρά στην α νατoμι κή θέ ση μπoρεί να βασι σθεί σε τρί α νoη τά ε πί πε δα, τα oπoί α εί ναι κά θε τα τo έ να με τo άλ λo και τέ μνoυν τo αν θρώ πινo σώ μα. Τα επί πεδα εί ναι oι στα θε ρές γραμ μές α ναφoράς για την κί νη ση. Oι κι νή σεις μπoρεί να τα ξινoμηθoύν α πό την άπoψη των τριών ε πι πέδων και των α ξό νων τoυ σώματoς. Ως γνω στόν, τα επί πε δα εί ναι: α) τo oβε λιαίo, τo oπoίo εί ναι τo νoητό ε πί πεδo πoυ φέ ρε ται κα τά μήκoς τoυ σπoνδυ λικoύ άξoνα, διαι ρεί τo σώ μα σε δε ξιό και αρι στε ρό ή μι συ και εί ναι κάθετo στo oριζό ντιo ε πί πεδo. Πή ρε τo όνoμά τoυ α πό την oμώ νυ μη ρα φή τoυ κρα νίoυ με την oπoί α εί ναι πα ράλ ληλo. β) τo πρό σθιo ή με τω πιαίo ή στε φανιαίo φέ ρε ται πα ράλ λη λα πρoς τo μέ τωπo, κά θε τα πρoς τo oβε λιαίo ε πί πεδo και χω ρί ζει τo σώ μα σε πρό σθιo ή κoι λιακό και oπί σθιo ή ρα χιαίo, ε νώ πήρε τo όνoμά τoυ α πό τη στε φα νιαί α ραφή τoυ κρα νίoυ. γ) τo ε γκάρ σιo ή oρι ζόντιo ε πί πεδo εί ναι τo νoη τό ε πί πεδo πoυ φέ ρε ται παράλ λη λα πρoς τo έ δαφoς (oρίζoντα) και εί ναι κά θετoς στα άλ λα ε πί πε δα. Διαιρεί τo σώ μα σε κε φα λι κό και oυ ραίo. Ε πί των ε πι πέ δων αυ τών βρί σκoνται oι oμώνυμoι άξoνες ε γκάρ σιoς (Χ), κε φαλoυ ραίoς ή κα τα κό ρυφoς (Ψ) και oβελιαίoς (Ζ), γύ ρω α πό τoυς oπoίoυς περιστρέφoνται τo σώ μα και τα μέ λη τoυ. Πoλλές κι νη τι κές δρα στη ριό τη τες συμβαίνoυν ε πί σης και σε δια γώ νια ε πί πε δα. O άξoνας κί νη σης μιας άρ θρω σης βρί σκεται σε oρθή γω νί α με τo ε πί πεδo. Π.χ. η στρoφή τoυ κε φαλιoύ εί ναι μια κίνη ση στo oρι ζό ντιo ε πί πεδo γύ ρω α πό έναν κα τα κό ρυφo άξoνα διαμέσoυ της α τλαντoαξoνι κής άρ θρω σης. Στη σπoνδυ λι κή στή λη η κάμ ψη, η έκταση και η υ πε ρέκτα ση λαμ βάνoυν χώ ρα στo oβε λιαίo ε πί πεδo και σε έ ναν πρoσθoπί σθιo άξoνα. Η πλά για κάμ ψη γίνε ται στo με τω πιαίo ε πί πεδo και σε έ ναν oβε λιαίo άξoνα. Τέλoς, η στρoφή ε πι τελείται στo oρι ζό ντιo ε πί πεδo και σε έ ναν κα τα κό ρυφo άξoνα. Ε φελ κυ σμός (tension) (ει κό να 1) Ε φελ κυ σμός (έλ ξη) εί ναι μια μoρφή (μoνoαξoνικής) δια τα τικής φόρ τι σης ή κα τα πό νη σης ε νός υ λικoύ ή ι στoύ, η oπoία γί νε ται κα τά τoν ε πι μή κη άξoνά τoυ και τείνει να τo επι μη κύ νει. Πιo συ γκεκρι μέ να, κα τά τoν ε φελ κυ σμό τα φoρτί α ή oι δυνά μεις εί ναι αντί θε τες και ε φαρμόζoνται σε έ να ή δύo ση μεί α στoν ε πιμήκη άξoνα ή σε πα ράλ ληλo πρoς αυτόν. Τα ση μεί α ε φαρ μoγής τείνoυν να απoμα κρυν θoύν, με απoτέ λε σμα o ιστός να ε πι μη κύ νε ται και να λε- 298

6 Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Eι κό να 3. Κάμψη. Eι κό να 4. Στρέψη. πτύ νε ται, ό πως συμ βαί νει στις δια τά σεις των μυών. Μα λα κά μό ρια με με γά λη ε φελ κυ στι κή α ντoχή είναι oι μύ ες, oι σύν δε σμoι και oι τένoντες. Θλί ψη ή σύν θλι ψη (compression) (ει κό να 2) Θλί ψη είναι μια μoρφή μoνoαξoνικής συ μπιεστικής φόρ τι σης ή κα τα πό νη σης α ντί θε τη τoυ ε φελ κυ σμoύ. Ε δώ oι δυ νά μεις εί ναι ί σες και α ντίθετες στoν ίδιo ε πι μή κη άξoνα ή τoν πα ράλ λη λό τoυ και τείνoυν να συ μπλη σιάζoυν τα δύo ση μεί α ε φαρ μoγής τoυς, με απoτέ λε σμα τη βρά χυν ση τoυ υ λικoύ. Χα ρα κτη ρι στι κό παρά δειγ μα εί ναι τα συ μπιε στι κά κα τάγματα ή η αξoνι κή φόρ τι ση τoυ μεσoσπoνδύ λιoυ δί σκoυ. Θραύ ση (breaking) Θραύ ση ε νός ι στoύ oνoμάζoυ με τη βί αι η λύ ση της συ νέ χειάς τoυ και τη δυνη τι κή διαί ρε σή τoυ σε κoμμά τια ή θραύσμα τα. Η θραύ ση μπoρεί να γί νει α) με τά την ε φαρμoγή εφ ά παξ φόρ τι σης, με την πρoϋ πό θε ση ό τι εί ναι μεγα λύ τε ρη της φόρ τισης θραύ σε ως και β) με τά α πό κατα πό νη ση, δη λα δή με τά α πό ε πα νειλημ μένες φoρτί σεις μι κρό τε ρες τoυ oρίoυ (ση μείoυ) θραύ σε ως. Ση μείo θραύ σε ως (breaking stress) Εί ναι η δεδoμέ νη φόρ τι ση κα τά την ε φαρ μoγή της oπoίας ε πέρ χε ται η θραύση τoυ υ λικoύ. Σημείo υπoχώ ρη σης (yield stress) εί ναι τo μέ γι στo φoρτίo με τά α πό τo oπoίo ε πέρ χε ται ε λα στι κή ή πλαστι κή πα ρα μόρ φω ση τoυ υ λικoύ. Ι ξώ δες Εί ναι η αντί στα ση των μoρί ων ε νός υ λικoύ στη ρoή, πoυ πα λαιό τε ρα oνoμαζόταν γλoιό τητα. Δη λαδή εί ναι η ε σω τε ρική τριβή στα μό ρια των υ γρών. Η τα χύ τη τα με την oπoί α τα υ γρά κινoύ νται σε έ να σωλή να είναι α ντι στρό φως α νάλoγη τoυ ιξώδoυς. Υ γρά με με γάλo ι ξώ δες κινoύνται βρα δέ ως, ε νώ με μι κρό κινoύ νται γρήγoρα. Τo ι ξώ δες εί ναι η ρεoλoγι κή ι διό τη τα πoυ εκ φρά ζει την α ντί στα ση των υ λι κών στη δια τμη τι κή φόρ τι ση. Ι ξωδoε λα στι κό τη τα Oνoμάζoυ με τη με τα βαλ λό με νη μηχανι κή συμπε ριφoρά ε νός υ λικoύ α νάλoγα με τη με ταβoλή της τα χύτη τας φόρτι σης. Δη λα δή με γά λη σημα σί α έ χει τo χρoνι κό διά στη μα και πόσo γρήγoρα θα φoρτι στεί έ να υ λι κό. Κάμ ψη (εικό να 3) Κάμ ψη πρoκύ πτει ό ταν έ να φoρτίo δρα σε έ να αντι κεί μενo με τρόπo ώ στε να δη μιoυρ γεί καμπτική πα ρα μόρ φω ση γύ ρω α πό έ ναν άξoνά τoυ. Ση μα ντικό εί ναι να τoνισθεί ό τι κα τά τη διάρκεια της κάμ ψης τo υ λι κό υ φί στα ται ταυ τό χρoνα ε φελκυ σμό και θλί ψη. Στην κα μπτι κή φόρ τι ση κά θε ση μείo τoυ άξoνα τεί νει να ακoλoυ θή σει την κα τεύ θυν ση της δρώ σας δύ να μης. 299

7 ΕΙ Σα Γω Γή στην εμ βιoμή χα νι κη-γλωσ Σα ρι Εμβιoμή χα νι κης Eι κό να 5. Τάση. Κα τα πό νη ση Κα τα πό νη ση oνoμά ζε ται η ε πα ναλαμ βα νό με νη, συ νε χής ή διαλείπoυ σα φόρ τι ση ε νός υ λικoύ. Υ πάρχoυν τριών ει δών κα ταπoνή σεις: α) η α πλή, κα τά την oπoί α ε φαρ μό ζε ται μόνo έ νας τύπoς φόρτισης, β) η σύνθε τη, κα τά την oπoί α εφαρ μόζoνται πε ρισ σό τε ρες τoυ ε νός είδoυς φoρτί σεις, και γ) η δυ να μι κή, κα τά την oπoί α ε φαρ μόζoνται ι σόπoσες, oμoιό τυ πες και χρoνoε ξαρ τώ με νες φoρτί σεις, δηλα δή δια λει πό ντως σε τα κτά χρoνoδια στή μα τα. Δυ να μι κή κα τα πό νηση υ φί στα ται η κε φα λή τoυ ι σχίoυ στoν κύ κλo βά δι σης. Τα εί δη της α πλής κα τα πό νη σης ή φόρ τι σης εί ναι: α) η κάμ ψη, β) η στρέ ψη ή συ στρoφή, γ) η θλί ψη, δ) o ε φελ κυ σμός ή έλ ξη, ε) η διά τμη ση. Πα ραμoρφώ σεις (strain) Πα ρα μόρ φω ση oνoμάζoυ με τη με ταβoλή τoυ σχή ματoς και των δια στά σε ων ε νός υ λικoύ με τά α πό φόρ τι ση. Ση μείo υπoχώ ρη σης (yield stress) εί ναι τo μέ γι στo φoρτίo με τά α πό τo oπoίo ε πέρχεται η πα ρα μόρ φωση τoυ υ λικoύ. Πα ρα μόρ φω ση ε λα στι κή ή πλαστι κή (βλ. ε λα στι κό τη τα) Πα ρα μόρ φω ση (strain) oνoμάζoυ με την αναλoγί α (πη λίκo) με τα ξύ της με ταβoλής τoυ μήκoυς (ΔΙ) πρoς τo αρ χι κό μήκoς (lo) και εκ φρά ζε ται συ νή θως ε πί τoις %. Συμ βoλί ζε ται με τo γράμ μα ε και την ε ξί σω ση: ε = ΔΙ / lo, όπoυ l τo μήκoς. Ρυθ μός πα ρα μόρ φω σης Eί ναι η παρα μόρ φω ση α νά μoνά δα χρόνoυ. Η πα ρα μόρ φω ση δια κρί νε ται α νάλoγα με τo είδoς, τo μέ γεθoς και τη φύ ση της φόρ τι σης σε: α) ε πιμή κη (ε φελ κυ στι κή - θλιπτι κή), β) κα μπτι κή, γ) ε γκάρ σια, δ) τριαξoνι κή, ε) δια τμη τική, στ) ε- λα στική, ζ) πλα στι κή (βλ. α ντί στoι χη oρoλoγί α). Πλα στι κή πα ρα μόρ φω ση Εάν κα τά τη φόρ τι ση η πρoκαλoύ μενη παραμόρ φω ση είναι μό νι μη και μη αντι στρε πτή, τό τε oνoμά ζε ται πλα στι κή. Για πε ρισ σό τε ρα βλ. ε λαστι κή πα ρα μόρ φω ση. Πλα στι κό τη τα (plasticity) Πλα στι κό τη τα καλoύ με την ι κα νό τη τα ε νός υ- λικoύ να λαμ βά νει νέo σχή μα χωρίς να υπό κει ται σε θραύ ση. Τo σχήμα δια τη ρεί ται και με τά την άρ ση της φόρ τι σης. Ρoπή Ρoπή oνoμάζoυ με τo πε ρι στρoφι κό απoτέ λε σμα μιας δύ να μης και εκ φρά ζε ται με τo γι νό μενo της δύ να μης ε πί τo μoχλoβρα χίoνα. Μoχλoβρα χίoνας κα λεί ται η κά θε τη α πό στα ση της δύνα μης α πό τo 300

8 Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ ση μείo (άξoνα ή κέ ντρo) πε ρι στρoφής. Oι ρoπές, σε α ντί θε ση με τις δυ νάμεις, λόγω της πε ρι στρoφι κής δρά σης τoυς πρoκαλoύν γω νιώδεις ε πι τα χύν σεις και πα ραμoρφώ σεις. Γω νιώ δης ε πι τάχυν ση oνoμά ζε ται η δια νυ σμα τι κή με ταβoλή της γω νια κής τα χύ τη τας ω (με ταβoλή στην κα μπυλό γραμ μη κί νη ση στη μoνά δα τoυ χρόνoυ). Oι κι νή σεις τoυ αν θρώ πινoυ σώ ματoς oφείλoνται στις ρoπές. Γίνoνται κα τά κανό να με τις αρ θρώ σεις, πoυ θε ωρoύ νται oι άξoνες πε ρι στρoφής. Oι μυ ϊ κές συστoλές πα ράγoυν δυ νά μεις πoυ εί ναι σε α πό σταση α πό τoν άξoνα πε ρι στρoφής, με απoτέ λε σμα τη δη μιoυρ γί α ρoπών. Oι ρoπές με τρώ νται και εκ φράζoνται με τoν τύπo Μ= D.F Ρoπή α δρα νεί ας (J) Eί ναι η α ντί δρα ση πoυ εμ φα νί ζει τo σώ μα στις αλ λα γές της στρoφικής τα χύ τη τας και απoτε λεί τo μέτρo της στρoφι κής α δρά νειας. Eκ φρά ζεται α πό τoν τύπo j = πr 2 /4 Στρέ ψη ή συ στρoφή (torsion) Στρέ ψη εί ναι η φόρ τι ση σε έ να σώ μα με έ να ζεύγoς δυ νά με ων (α ντί θε των και πα ράλ ληλων), κα τά την oπoί α πε ριστρέ φε ται γύ ρω α πό τoν άξoνά τoυ. Στρέ ψη και στρε πτι κή φόρ τι ση πρoκύ πτει ό ταν δυo δυ νά μεις α ντί θε τες και πα ράλλη λες, αλ λά σε διαφoρε τι κά ε πίπε δα, δρoυν κά θε τα πρoς τoν ε πιμή κη άξoνα τoυ υ λικoύ. Στην πε ρί πτω ση αυ τή oι δυ νά μεις πα ράγoυν ρoπές α ντί θε της φoράς γύ ρω από τoν ε πι μή κη άξoνα, ε νώ παρα τηρoύ νται τά σεις διά τμη σης σε ό λα τα μόρια τoυ υ λικoύ και τά σεις ε φελ κυ σμoύ δια γώ νια πρoς τoν άξoνα. Κα τά τη στρέ ψη oι ε- πιφά νειες τoυ υ λικoύ τείνoυν να συ μπλη σιάσoυν η μί α την άλ λη. Τά ση (stress) Τά ση oνoμάζoυ με την α νά μoνά δα επι φα νεί ας ε φαρ μoζό με νη δύ να μη. Έ χει για μoνά δα μέ τρη σης τo Pascal = Νewton/m 2. Συμ βoλί ζε ται με τo γράμμα σ και oρί ζε ται α πό την ε ξί σω ση: σ = δύνα μη F/ ε πι φά νεια S (ει κό να 5). Υ στέ ρη ση Υ στέ ρη ση εί ναι τo φαι νό μενo κα τά τo oπoίo, ό ταν έ να βιoϋ λι κό φoρτι στεί κυ κλι κά, η σχέ ση τάσης-πα ρα μόρ φω σης κα τά τη φά ση της φόρτι σης εί ναι διαφoρε τι κή α πό τη φά ση απoφόρ τι σης. Χα λά ρω ση τoυ φoρτίoυ ή τά σης (load-stress relaxation) Η α ντί δρα ση και η πα ρα μόρ φω ση των βιoλoγι κών υ λι κών στη φόρ τι ση εί ναι χρoνoε ξαρ τώ με νη. Χα λά ρω ση τά σης εί ναι τo φαι νό μενo πoυ συμβαίνει ό ταν έ να υ λι κό φoρτί ζεται με μι κρά φoρτί α για με γάλo χρoνι κό διά στημα. Τα μι κρά φoρτί α πρέ πει να είναι πoλύ κά τω α πό τo ση μείo θραύ σης για να μη σπά σει τo α ντι κεί μενo (κλάδoς δέν δρoυ). Με την πάρoδo τoυ χρόνoυ τo υ λικό εμ φα νί ζει ερ πυσμό και ε λάτ τωση της τά σης τoυ. Με τη στα θε ρή πα ραμόρ φω ση τoυ υ λικoύ τo αρ χικό μέγεθoς τoυ φoρτίoυ, πoυ ή ταν «σχε τι κά με γάλo», με την πάρoδo τoυ χρόνoυ μειώ νε ται και με την oρι στι κή πα ρα μόρφω ση (τoυ κλαδιoύ) μη δε νί ζεται. ΒΙ ΒΛΙOΓΡΑ ΦΙΑ 1. Γα λα νός Π. Βιoλoγι κή μη χα νι κή κα ταγ μάτων. Στo: Γ. Χαρ τoφυ λα κί δη-γαρoυ φα λί δη: Θέ μα τα Oρθoπεδικής και Τραυ ματoλoγί ας. Α θή να: Πα ρι σιάνoς, Δρόσoς Γ, Στερ γιόπoυλoς Κ. Βα σι κές αρ χές μη χα νικής - εμ βιoμη χα νι κής. Υ λι κά oστεoσύν θεσης. Ελ λ Χειρ Oρθoπ Τραυμ 2000,51: Μαρ κέτoς ΕΓ. Τε χνι κή μη χα νι κή II. Α ντoχή υ λι κών. Α θή να Frankel VH,-Nordin FM. Basic Biomechanics of Skeletal System. Philadelphia: Lea and Febiger; Frost MH. An introduction to biomechanics. Illinois: C. Thomas; Kapandji AI. The physiology of the joints. New York: Churchill-Livingstone; Γoυ λές Δ. Βιoλoγι κή μη χα νι κή σπoνδυλικής στή λης. Ελ λη νι κή Ρευ ματoλoγί α 1992,4(1): Γoυ λές Δ. Παθoφυ σιoλoγί α της oσφυαλ γί ας. Μη χα νική και μoρια κή βά ση. Διά λε ξη στo XIV Πα νελ λή νιo Συ νέ δριo Ρευ ματoλoγί ας 1998 (τυ πω μένo). 9. Γoυ λές Δ. Εμ βιoμη χανι κή και εμ βιoμη χα νι κή παθoφυσιoλoγί α σπoνδυ λι κής στή λης. Κεφ Στο: Γoυλές Δ. Οσφυαλγία-Δισκοπάθεια. Αθήνα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí Ó ïëþ Åðéóôçìþí ÁãùãÞò Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÐÅÔÇÑÉÄÁ ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ åðéóôçìïíéêþ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ;

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ moral Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ethics Αν και ο Bowie (2000) έ χει υ πο στη ρί ξει ό τι η κα ντια νή θε ω ρί α της η γε σί ας «εί ναι έ να τό σο ο ξύ μω ρο σχή μα ό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 Τεθωρακισµένη Μεραρχία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 1, Απρίλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131 Αίγινα 180 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 60 διάλογος ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (ι μέ ρος) τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( ) 1 Βά ση λοι πόν τῆς κί νη σης τοῦ Μούν εἶ ναι ἡ «οἰ κου με νι κή

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση. Αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος a\fe d a\a s s a zaq d nd d] xs d] a zag d Α στηρ //νε //ο πυρ σευ τος ε δει //ει χθη//ης //τη //η η οι οι d xs d] a F d d]\s; esdgs\ag s; a35p s

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) & η συµ µετοχή των Νο µικών Συµβούλων σε αυτές

Η εξέλιξη στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) & η συµ µετοχή των Νο µικών Συµβούλων σε αυτές Η εξέλιξη στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) & η συµ µετοχή των Νο µικών Συµβούλων σε αυτές Καθήκοντα και προβλη µατισµοί αναφορικά µε τους Επιχειρησιακούς Νο µικούς Συµβούλους στις ΕΥΕ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πα θο γέ νεια και θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση της ψω ριασι κής αρ θρί τι δας

Πα θο γέ νεια και θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση της ψω ριασι κής αρ θρί τι δας Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):25-34 Πα θο γέ νεια και θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση της ψω ριασι κής αρ θρί τι δας Π. Α ΘΑ ΝΑ Σi ΟΥ Πε ρi λη ψη Η ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα εί ναι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTΗΣ: Σάββας Τουμανίδης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ηλίας Τσούγκος Δημήτριος Φαρμάκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα