Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία. Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία. Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης"

Transcript

1 Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης Αραβαντινού Αγγελική

2 Σκοπός της παρούσας έρευνας Χρηματοοικονομική ανάλυση των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. στον κλάδο «BIOMHXANIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Η μελέτη και εφαρμογή του μοντέλου πρόβλεψης της πτώχευσης Altman με βάση την διεθνή βιβλιογραφία. Η παρουσίαση των επενδύσεων της COSCO στην Ελλάδα.

3 Μεθοδολογία- Κατασκευή Δείγματος δείγμα: οι 2 εταιρείες του κλάδου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Υποκλάδος: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΟΛΠ Α.Ε. ΟΛΘ Α.Ε. Εξεταζόμενη περίοδος: 1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2012

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1959 Ίδρυση του πρώτου επιβατηγού σταθμού 1978 Πρώτος σταθμός εμπορευματοκιβωτίων 1999 μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία 2003 Εισήλθε στο Χ.Α.Α.

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από το 315 π.χ. βασικός παράγοντας για την ναυτιλία Γεωγραφική θέση

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτες Διόρθωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας Αριθμοδείκτες Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης

8 ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΛΠ ΟΛΘ ΚΛΑΔΟΣ

9 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, ΟΛΠ ΟΛΘ ΚΛΑΔΟΣ

10 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ E+08-4E+08-6E+08-8E+08-1E+09-1,2E+09 ΟΛΠ ΟΛΘ ΚΛΑΔΟΣ

11 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ E+08-1,5E+08-2E+08 ΟΛΠ ΟΛΘ ΚΛΑΔΟΣ

12 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ , , , , , , ΟΛΠ ΟΛΘ ΚΛΑΔΟΣ

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΟΛΠ ΟΛΘ ΚΛΑΔΟΣ

14 1,4 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, ΟΛΠ ΟΛΘ ΚΛΑΔΟΣ

15 Συμπεράσματα ΟΛΠ Α.Ε. Ικανοποιητική ρευστότητα που υπερκαλύπτει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Ικανοποιητική η απόδοση του συνόλου των επενδύσεως αν και με διακυμάνσεις. Αύξηση της διάρκειας παραμονής αποθεμάτων αλλά μείωση του χρόνου είσπραξης απαιτήσεων. Σε σχέση με τον κλάδο ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της. ΟΛΘ Α.Ε. Άκρως ικανοποιητική ρευστότητα που υπερκαλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ικανοποιητική απόδοση των επενδύσεων και διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων. Τα πάγια χρηματοδοτούνται σε μικρό βαθμό από τα ίδια κεφάλαια και Σε σχέση με τον κλάδο καλύτερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και ικανότητα για κέρδη.

16 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

17 Παλαιότερες έρευνες MDA-MULTIPLE DISCRIMINANT ANALYSIS (KLECKA 81, ALTMAN 93) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ UNIVARIATE (ALTMAN 93, MORRIS98) LMP-LINEAR PROBABILITY MODEL (MADDALA 83, GUJARATI 98) LOGIT ΜΟΝΤΕΛΑ (MADDALA 1983, MORRIS1998) CUSUM-CUMULATIVE SUMS PROCEDURES (KAHYA 1999) PARTIAL ADJUSTMENT PROSESSES (GUJARATI 98) RECURSIVELY PARTITIONED DECISIONS TREES (FRIEDMAN 1977) AIES ΜΟΝΤΕΛΑ CBR- CASE BASED REASONING MODELS (KOLODNER 1993) NEURAL NETWORKS (NN) (COATS AND FUND 1993) ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (THEIL 1969, LEV 1973) CASH MANAGEMENT THEORY (AZIZ 1988) CREDIT RISK THEORIES (MERTON 1973, WILSON 1997)

18 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ALTMAN S Z-SCORE ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

19 ALTMAN S Z SCORE το υπόδειγμα Z score αποτελεί προϊόν γραμμικής ανάλυσης στην οποία 5 δείκτες σταθμίζονται και αθροίζονται σε ένα συνολικό σκορ το οποίο και αποτελεί και τη βάση για την ταξινόμηση των εταιρειών σε αποτυχημένες και μη. Η τελική συνάρτηση έχει την μορφή: z-score = 1.2X X X X4 +1X5 όπου: Χ1= Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης/ Σύνολο Ενεργητικού Χ2= Σύνολο Αποθεμάτων/ Σύνολο Ενεργητικού Χ3=Κέρδη προ φόρων και τόκων/ Σύνολο Ενεργητικού Χ4=Αγοραία Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου/ Ισολογιστική αξία λογιστικών Χρεών Χ5=Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Γενικά ισχύει ότι: Αν Ζ> 2,99, τότε η εταιρεία χαρακτηρίζεται φερέγγυα και δεν αναμένεται να πτωχεύσει. Αν Ζ<1,81, τότε η εταιρεία αναμένεται να πτωχεύσει. Η περιοχή μεταξύ 1,81 και 2,99 χαρακτηρίζεται ως γκρίζα ζώνη επειδή δεν μπορεί να γίνει ασφαλής ταξινόμηση. Ασφαλής πρόβλεψη μπορεί να γίνει έως δύο χρόνια προ της πτώχευσης.

20 Παρουσίαση ALTMAN S Z-SCORE ΟΛΠ Α.Ε. ΕΤΟΣ Z-SCORE 0,24 2,80 0,75 Z-SCORE ΜΕΣΟ 1,26 Z-SCORE min 0,24 Z-SCORE max 2,80 Ο ΟΛΠ Α.Ε. εμφανίζει την πιο επιβαρυμένη εικόνα σε σχέση με την άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο. Με βάση τα δεδομένα του υποδείγματος, καθ όλη την διάρκεια της τριετίας το z- score είναι χαμηλό και μόνο κατά το 2011 πλησιάζει την έξοδο από την «γκρίζα περιοχή» του υποδείγματος. Θα ήταν παράλειψη βέβαια να μην αναφέρουμε ότι το 2012 το υπόδειγμα εμφανίζει μια μεγάλη μείωση, η οποία επαναφέρει τα οικονομικά αποτελέσματα και πάλι σε χαμηλά επίπεδα.

21 Παρουσίαση ALTMAN S Z-SCORE ΟΛΘ Α.Ε. ΕΤΟΣ Z-SCORE 1,77 1,91 2,09 Z-SCORE ΜΕΣΟ 1,92 Z-SCORE min 1,77 Z-SCORE max 2,09 Ο ΟΛΘ Α.Ε. παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με την άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες- Υπηρεσίες Μεταφορών» Με χαμηλότερη τιμή το 2010 και συνεχή και σταθερή αύξηση, η εταιρεία αν και βρίσκεται ακόμα στην «γκρίζα περιοχή» ή την περιοχή κινδύνου όπου το υπόδειγμα θεωρεί ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο χρεοκοπίας, φαίνεται ότι με σταθερή οικονομική πολιτική, τα οικονομικά μεγέθη βελτιώνονται συνεχώς.

22 Συνοπτική Παρουσίαση Z-SCORE Z SCORE 3 2,5 2 1,5 1 0, ΟΛΠ ΟΛΘ ΚΛΑΔΟΣ

23 Συμπεράσματα ZETA DISCRIMINANT MODEL Βασισμένοι στο μοντέλο του Altman και οι δύο εταιρείες του δείγματος παρουσιάζουν επιβαρυμένη εικόνα. Σε δυσμενέστερη θέση βρίσκεται ο ΟΛΠ Α.Ε., που παρόλο που το 2011 βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό την εικόνα και τα οικονομικά του αποτελέσματα, αυτό δεν συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά. Ο ΟΛΘ Α.Ε. παρουσιάζει σαφώς πιο βελτιωμένη εικόνα που παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην «γκρίζα περιοχή» σύμφωνα με το υπόδειγμα παρατηρούμε μια σταθερή και συνεχή τάση βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και κατ επέκταση των οικονομικών δεικτών. Για να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε τις εταιρείες σε βάθος δεκαετίας για να μελετήσουμε και πιο εμπεριστατωμένα και την εικόνα τους πριν την κρίση..

24 Οι επενδύσεις της COSCO

25 ΤΑ ΕΡΓΑ Α) Αναβάθμιση προβλήτα ΙΙ Το έργο της αναβάθμισης του Προβλήτα ΙΙ περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, κατασκευές και εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης και λειτουργίας του Ν ΣΕΜΠΟ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται. Β) Ανακαίνιση και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου διοίκησης του Ν ΣΕΜΠΟ και την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός του Ν ΣΕΜΠΟ πλην των υποσταθμών ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης και λειτουργίας του Ν ΣΕΜΠΟ. Γ) Κατασκευή και θέση σε λειτουργία της Ανατολικής Πλευράς του Προβλήτα ΙΙΙ Το έργο της κατασκευής και θέσης σε λειτουργία της Ανατολικής Πλευράς του Προβλήτα ΙΙΙ περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, κατασκευές και εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης και λειτουργίας του Ν ΣΕΜΠΟ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

26 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Η Παραχώρηση θα έχει αρχική διάρκεια τριάντα (30) χρόνια από την ημερομηνία έναρξης. Η αρχική διάρκεια της Παραχώρησης αυξάνεται υποχρεωτικά σε τριάντα πέντε (35) χρόνια από την ημερομηνία έναρξης εφόσον ολοκληρωθεί από την ΑΕΑΣ το λιμενικό έργο στην ανατολική πλευρά του Προβλήτα ΙΙΙ εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, όπως αυτό τυχόν παραταθεί. Η ΟΛΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της διάρκειας της Παραχώρησης για περίοδο πέντε (5) επιπλέον ετών κατόπιν έγγραφης γνωστοποιήσεως που θα πρέπει να κοινοποιηθεί από την ΟΛΠ ΑΕ προς την ΑΕΑΣ το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την λήξη της αρχικής διάρκειας της Παραχώρησης. Στην περίπτωση αυτή θα παρατείνεται ισόχρονα η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας που θα υφίσταται κατά την στιγμή της παράτασης. Η διάρκεια της Παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό όριο της ισχύος της υφιστάμενης κατά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ ήτοι 42 έτη. Συνεπώς η παράταση της διάρκειας της Παραχώρησης με μονομερή δήλωση της ΟΛΠ κατά πέντε πλήρη έτη θα γίνεται εφόσον οι τυχόν παρατάξεις της αρχικής διάρκειας της λόγω καθυστερήσεων και γεγονότων ανωτέρας βίας επιτρέπουν ως υπόλοιπο του συνολικού χρόνου την παράταση κατά πέντε (5) έτη. Διαφορετικά η διάρκεια παράτασης αυτής θα προσαρμόζεται αντίστοιχα.

27 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 01/10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/ /10/ /09/

28 Βιβλιογραφία- Αρθρογραφία Peel M.J. and Pope P.F. (1985) Predicting Corporate Failure. Some Results for the U.K. Corporate Sector University of California Berkeley U.S.A. (1985). Pindyck R. and Rubinfeld (1981). Econometric Models and Econometric Forecasts. 2nd edition. McGraw-Hill New York. Γκίκας Χ. Δημήτριος (2002), «Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων», εκδόσεις: Μπένου. Κάντζος Κωνσταντίνος (2002) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εκδόσεις: Ιnterbooks. Μπέης Ιωάννης (2007), «Ανάλυση Ισολογισμών με δείκτες για την λήψη αποφάσεων», εκδόσεις: Επίκεντρο. Altman, E.I. Haldeman, R.G. and Narayanan. (1977), A new model to identify bankruptcy risk of corporations, Journal of Banking and Finance, 1, p Altman, E.I. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and Zeta Model, Working Paper, Stern School of Business, New York University, July Adman Aziz M., and Humayon A. Dar. (2006). Predicting corporate bankrupsy: where we stand? Corporate Governance. Vol 6 No1 pp Diana T. (2005), Credit Risk Analysis and Credit Scoring Now and in the Future, Business Credit March Felix Salfner, Maren Lenk, and Miroslow Malek (2006) A Survey of Online Failure Prediction Methods, Humboldt-Universit at zu Berlin

29 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΕΣ/0931

Διαβάστε περισσότερα

Web-based application for financial statement analysis: A normative approach

Web-based application for financial statement analysis: A normative approach Web-based application for financial statement analysis: A normative approach Kosmas Kosmidis Lecturer Dep. of Information Management, Kavala Institute of Technology, Greece kosmidis@teikav.edu.gr Anatoli

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ICAP GROUP Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ICAP GROUP Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη βοήθεια αριθμοδεικτών για την τετραετία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Ομάδων Ο.Τ.Α, για τις 3 τελευταίες χρήσεις 2003-2005» Όνομα σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου τεχνικών κατασκευών. Διαχρονική και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ _ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 11084

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕXOMENA ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ-ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Εποπτεύων καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων ΘΕΜΑ: Κλάδος αναψυχής-τυχερά παιχνίδια-ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων την τελευταία πενταετία(2007-2011),

Διαβάστε περισσότερα