ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» (Κωδικός διαγωνισμού: LSO25) με ημερομηνία προκήρυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» (Κωδικός διαγωνισμού: LSO25) με ημερομηνία προκήρυξης 14 01 2014"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» (Κωδικός διαγωνισμού: LSO25) με ημερομηνία προκρυξης ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ & (Σελ. 33) Υπόδειγμα 4 Προσαρτματος ΙΙΙ ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Εταίρος μέτοχος υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνιζόμενο σχμα μελετητς που έχει ενταγμένο το μελετητικό του πτυχίο στην εταιρεία αυτ, θεωρείται δανειστς χρηματοοικονομικς επάρκειας ως προς το σχμα αυτό και απαιτείται να υποβάλει τα δικαιολογητικά δανεισμού που περιγράφονται στην παρ Στον πίνακα 6. του βιογραφικού σημειώματος του Υποδείγματος 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ που αφορά την «εμπειρία στην παροχ υπηρεσιών του είδους που απαιτούνται στη παρ β) του τεύχους προκρυξης για την ειδικότητα που δηλώνεται το στέλεχος» λανθασμένα αναφέρεται στην τέταρτη στλη αυτού το κείμενο «Χρόνος απασχόλησης (έτη και μνες) **» αντί του ορθού «Χρόνος απασχόλησης (έτη) **». Στη ανωτέρω στλη του πίνακα 6. του βιογραφικού σημειώματος» συμπληρώνεται ένας δεκαδικός αριθμός ο οποίος προκύπτει από την μετατροπ της πραγματικς απασχόλησης (έτη, μνες και ημέρες) του στελέχους σε δεκαδικό αριθμό και την στρογγυλοποίηση αυτού στο δεύτερο δεκαδικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 1 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

2 & Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών «Περιεχόμενο Εργασιών» (Σελ. 23 & 64) 11.1 (Σελ. 23) & 23 (Σελ & 54) Στη διακρυξη στο άρθρο 11.1 Αντικείμενο Προεκτιμούμενες Αμοιβές Χρηματοδότηση Συμβατικ προθεσμία αναφέρεται ότι «Οι φωτοληψίες θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά με χρση ψηφιακς φωτομηχανς επιφανειακών αισθητρων/ επίπεδης διάταξης μεγάλου μορφότυπου (large format digital camera)». Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν μπορούμε να χρησιμοποισουμε line camera αντί των κλασικών large format frame cameras, υπό την δέσμευση του να παρέχουμε frames εφόσον απαιτείται ως παραδοτέο. Στην προκρυξη αναφέρεται: «Οι φωτοληψίες θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά με χρση ψηφιακς φωτομηχανς επιφανειακών αισθητρων/επίπεδης διάταξης μεγάλου μορφότυπου (large frame format digital camera) οι οποίες και θα παραδοθούν.» Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν φωτομηχανές, των οποίων η εικόνα συντίθεται από επιμέρους εικόνες σε διαφορετικ θέση του αισθητρα και κατ επέκταση δεν διαθέτει ενιαία γεωμετρία, μπορούν να θεωρηθούν ως φωτομηχανές επιφανειακών αισθητρων/επίπεδης διάταξης μεγάλου μεγέθους (large frame format digital camera) και να χρησιμοποιηθούν για την αεροφωτογράφηση. Διαγωνιζόμενος που εμπίπτει στην παράγραφο για τη τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχς της συγκεκριμένης παραγράφου στο διαγωνισμό, απαιτείται να προσκομίσει κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 της διακρυξης, μεταξύ άλλων και βιογραφικά σημειώματα του απαιτούμενου για την κατοχ της απαιτούμενης γενικς εμπειρίας προσωπικού του, με την συμπλρωση του Υποδείγματος του Προσαρτματος ΙΧ. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν για την τεκμηρίωση των ετών εμπειρίας του ως άνω προσωπικού στην παροχ των υπηρεσιών αντίστοιχης με αυτ του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών της κατηγορίας μελετών 16 «Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)» τα έτη εμπειρίας προσμετρούνται από κτσης πτυχίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται από το χρόνο ψηφίο. Είναι επιτρεπτ η χρση μόνο ψηφιακών φωτομηχανών επιφανειακών αισθητρων/επίπεδης διάταξης μεγάλου μορφότυπου (large frame format digital camera) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΦΕΚ 13/ ) και το Τεύχος Προκρυξης (άρθρο 11.1). Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 3 Τα έτη εμπειρίας των στελεχών της παρ του Τεύχους Προκρυξης στην παροχ υπηρεσιών αντίστοιχων με αυτές της κατηγορίας μελέτης 16 «Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)» θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει του χρόνου απασχόλησης τους σε συγκεκριμένα έργα όπως αυτός προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα (Υπόδειγμα του Προσαρτματος ΙΧ). ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 2 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

3 (Σελ ) & 21.5 (Σελ. 32 & 45) 20.1 & (Σελ. 32 & 45) απασχόλησς τους σε συγκεκριμένα έργα. Στο άρθρο ζητείται η απόδειξη της οικονομικς και χρηματοοικονομικς επάρκειας του διαγωνιζόμενου, η οποία προκύπτει από το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρσεων. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε / επιβεβαιώσετε ότι η τελευταία χρση είναι η του Σύμφωνα με το άρθρο Η οικονομικ και χρηματοοικονομικ επάρκεια του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται από το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρσεων. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν σύμφωνα με τα ως άνω νοείται ως τελευταία οικονομικ χρση, η χρση από 1/01/2013 έως 31/12/2013 (εφόσον η διαχείριση αρχίζει 1/1 και λγει 31/12). Η ως άνω ζητούμενη διευκρίνηση τίθεται δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της διαχειριστικς χρσης που έληξε 31/12/2013 (ισολογισμός και λοιπές οικονομικές καταστάσεις), για τους συμμετέχοντες που έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, δεν είναι δυνατό να εγκριθούν μέχρι την προθεσμία υποβολς της προσφοράς από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 21.5) καθόσον δεν έχει ακόμα διενεργηθεί έλεγχος από τους οικονομικούς ελεγκτές όπως προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο. Αν παρά ταύτα ως τελευταία οικονομικ χρση νοείται η χρση από 1/01/2013 έως 31/12/2013 (εφόσον η διαχείριση αρχίζει 1/1 και λγει 31/12) παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε έτερα δικαιολογητικά προς κάλυψη της ζητούμενης κατά τα ως άνω εγκρίσεως του διοικητικού συμβουλίου η οποία δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί. Σε περίπτωση ΑΕ, που υποχρεούται στην δημοσίευση ισολογισμών στην περίπτωση της χρσης από 1/1/2013 έως και 31/12/2013, όπου για το έτος 2013 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισς του και δημοσίευσς του μέχρι και την υποβολ των προσφορών (δηλ. στις 26/2/2014), μπορεί να επικαλεστεί ως ισολογισμούς τελευταίας τριετίας το 2010, 2011 και 2012 για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης και έγκρισ τους; Τελευταία χρση λογίζεται αυτ της οποίας έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια Όργανα της εταιρείας ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις και έχει υποβληθεί η δλωση φορολογίας εισοδματος Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6. Ναι, βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 3 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

4 και 21.5 (Σελ. 32 & 45) 20.1 & 21.5 (Σελ. 32 & 45) 20.2 (Σελ. 34) 20.2 (Σελ. 34) Για την απόδειξη της οικονομικς επάρκειας οι τρεις τελευταίες περίοδοι οικονομικών χρσεων είναι 2010, 2011 και ,2012 και 2013; Ζητείται η υποβολ στοιχείων κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία έτη. Δεδομένου ότι οι ανώνυμες εταιρείες «κλείνουν» ισολογισμό μέχρι τέλος Απριλίου κάθε έτους παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρονται στα έτη 2010, 2011, Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς και για τις τρεις συμβάσεις LSO25, με επιλογ την εναλλακτικ α3) (σελ. 34 από 57 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν τα 1 έως 3 έργα της περίπτωσης του 7.5%, μπορούν κάποια από αυτά να είναι τα ίδια επικαλούμενα έργα και στην περίπτωση της ειδικς ικανότητας του 12,5% της προεκτιμούμενης αμοιβς της (DEM και ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες). Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς έστω για τρεις συμβάσεις LSO25, με επιλογ της εναλλακτικς α 1) της παραγράφου , ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν κάποια από τα δηλούμενα έργα αεροφωτογράφησης «για την παραγωγ ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων με μέγεθος pixel μικρότερο ίσο με 0,5 m συνολικς (αθροιστικς ) αξίας μεγαλύτερης ίσης του 15% της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης», μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη και της δεύτερης συνθκης του έργου «παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοεικόνων/ ορθοφωτογραφιών με μέγεθος pixel μικρότερο ίσο του 0,5m, συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης του 25% της προεκτιμούμενης αμοιβς για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 Τα αναφερόμενα στη σελ. 34 αφορούν την περίπτωση υποβολς προσφοράς για μία μόνο σύμβαση και όχι για τρείς όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Οι προϋποθέσεις για την ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα που αφορά την εκπόνηση παρόμοιων μελετών στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για τρείς συμβάσεις αναπτύσσονται στη σελίδα 39 του Τεύχους προκρυξης με τον τίτλο «α2) στην περίπτωση που υποβάλουν προσφορά για τρείς συμβάσεις:» Τα αναφερόμενα στη παρ αφορούν το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες και όχι την περίπτωση υποβολς προσφοράς για τρείς συμβάσεις όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Οι προϋποθέσεις για την ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα που αφορά την εκπόνηση παρόμοιων μελετών στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για τρείς συμβάσεις αναπτύσσονται στη σελίδα 39 του Τεύχους προκρυξης με τον τίτλο «α2) στην περίπτωση που υποβάλουν προσφορά για τρείς συμβάσεις:» ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 4 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

5 (Σελ. 34) 20.2 (Σελ. 34) Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς για μια σύμβαση LSO25, με επιλογ της εναλλακτικς α 3) της παραγράφου , ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν γίνεται δεκτό ως έργο παρόμοιας φύσης, να δηλωθεί σύμβαση που αφορά μόνο την παραγωγ DEM με χρση lidar ώστε να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση της προϋπόθεσης «του έργου παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ορθοφωτογραφιών/ορθοεικόνων με μέγεθος εικονοστοιχείου μικρότερου ίσου μέτρου (0,5m) συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης με το 12,5% της προεκτιμούμενης αμοιβς της σύμβασης για την οποία υποβάλλεται προσφορά». Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς για μια σύμβαση LSO25, με επιλογ της εναλλακτικς α 2) της παραγράφου , ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν γίνεται δεκτό ως έργο παρόμοιας φύσης, να δηλωθεί σύμβαση που αφορά μόνο την αεροφωτογράφηση και την παραγωγ ορθοφωτοχαρτών με χρση και διόρθωση προϋπάρχοντος DTM και όχι κατ ανάγκη την εξ αρχς δημιουργίας DTM. Τα αναφερόμενα στη παρ αφορούν το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες και όχι τα κριτρια με τα οποία κρίνεται η ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα ως προς την εκπόνηση παρόμοιων μελετών όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κριτριο α3) της παρ (σελ.34) του Τεύχους Προκρυξης για να ληφθεί υπόψη έργο παρόμοιας φύσης το οποίο να εντάσσεται στην περίπτωση «του ενός (1) έργου παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων, με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) στο έδαφος μικρότερο ίσο του μισού μέτρου (0.5m), συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης με το 12,5% της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης» θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός της παραγωγς DEM και την παραγωγ ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων. Τα αναφερόμενα στη παρ αφορούν το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες και όχι τα κριτρια με τα οποία κρίνεται η ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα ως προς την εκπόνηση παρόμοιων μελετών όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κριτριο α2) της παρ (σελ.33) του Τεύχους Προκρυξης για να ληφθεί υπόψη έργο παρόμοιας φύσης το οποίο να εντάσσεται στην περίπτωση των «έργων αεροφωτογράφησης, παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων, με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) στο ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 5 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

6 (Σελ. 33) 20.2.β)3 & (Σελ. 35 & 49) Σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση της εμπειρίας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις δημοσίων φορέων για παρόμοιες μελέτες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συμβάσεων παροχς υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αλλά περιγράφουν με σαφνεια αντικείμενα που αφορούν αεροφωτογραφσεις και παραγωγ DTM και ορθοφωτοχαρτών. Στην περίπτωση των Χειριστών Κάμερας οι οποίοι και δεν απαιτείται από την διακρυξη να κατέχουν κάποιο σχετικό πτυχίο δίπλωμα σπουδών, και με δεδομένο ότι στον πίνακα του Υποδείγματος 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ δεν ζητείται να συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο που αφορά σε κατάλληλους τίτλους σπουδών, διευκρινίστε αν στον φάκελο δικαιολογητικών για τα συγκεκριμένα στελέχη, πέραν του βιογραφικού σημειώματος και των βεβαιώσεων εργοδότη αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας στην χρση της συγκεκριμένης κάμερας, απαιτείται η υποβολ επιπλέον στοιχείων όπως γενικοί τίτλοι σπουδών, λοιπά πτυχία κτλ. Παρακαλώ όπως διευκρινίστε αν μια εταιρεία η οποία δανείζει ειδικ τεχνικ ικανότητα π.χ. προσφέροντας αεροσκάφος και ψηφιακ κάμερα μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και υπεργολάβο της σύμπραξης εκπονώντας τις εργασίες αεροφωτογράφησης. έδαφος μικρότερο ίσο του μισού μέτρου (0.5m), συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης του 40% της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης» θα πρέπει να αφορά στην παραγωγ DEM και όχι σε διόρθωση προϋπάρχοντος DTM. Αποδεκτές γίνονται και παρόμοιες μελέτες οι οποίες έχουν εκτελεσθεί από τον επικαλούμενο την εμπειρία με συμβάσεις του παροχς υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Όχι, δεν απαιτείται για τον χειριστ φωτομηχανς η υποβολ πτυχίου τίτλου σπουδών. Ναι (Σελ. 35) Σε συνέχεια της ίδιας ερώτησης μπορεί άλλος να είναι ο δανειστς της τεχνικς ικανότητας της κάμερας και του αεροσκάφους και να εκτελεί άλλος την πτση υπό την ιδιότητα του επίσημου υπεργολάβου είτε με διαφορετικό αεροσκάφος κάμερα, είτε με το αεροσκάφος και την κάμερα που έχει δηλωθεί στον πίνακα του εξοπλισμού για τη συγκεκριμένη σύμβαση; Δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί να πληρούνται τα απαιτούμενα από το Τεύχος Προκρυξης. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 6 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

7 & (Σελ. 35 & 50) & (Σελ. 36 & 49) & Υπόδειγμα 2/ VII (Σελ. 36) Μπορεί ο δανειστς ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας να δανείζει μόνο απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ. GPS, S/w, ψηφιακ κάμερα κτλ), χωρίς να δανείζει απαραίτητα κάποιο στέλεχος; Ο δανειστς ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας ο οποίος δανείζει εμπειρία από παρόμοια μελέτη είναι υποχρεωμένος να δανείσει και τουλάχιστον ένα στέλεχος ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού σύμφωνα με τις απαιτσεις σε δυναμικό του υποδείγματος 2 του προσαρτματος ΙΙΙ; Σε περίπτωση δανεισμού σε «παρόμοιες μελέτες» της παρ.20.2α, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτείται να συμπεριληφθεί στο ελάχιστα απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό: (α) Ένα τουλάχιστον στέλεχος που συμμετείχε στην εκπόνηση σε κάθε μια συγκεκριμένης μελέτης από αυτές που δανείζονται Στην περίπτωση αυτ ρωτάμε εάν οι απαιτσεις δανεισμού περισσότερων μελετών μπορεί να καλυφθούν με το ίδιο στέλεχος εφόσον αυτό συμμετείχε στις μελέτες αυτές (π.χ. όταν ένα στέλεχος συμμετείχε σε δύο μελέτες). Επίσης ρωτάμε εάν στο Υπόδειγμα 2/VII πρέπει να αναφέρουμε την αντιστοίχιση κάθε στελέχους με την παρόμοια μελέτη στην οποία έχει συμμετάσχει. Ναι Ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στην παρ του Τεύχους Προκρυξης. (α) Ναι Ισχύει το Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος VII του Τεύχους Προκρυξης , , ) (Σελ. 36, 46 &50) Υποδείγματα 2/VII, 3/III (β) Ένα τουλάχιστον στέλεχος που συμμετείχε σε μία τουλάχιστον (όχι σε όλες) από τις δανειζόμενες μελέτες. 1) Σε περίπτωση δανεισμού ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας σε παρόμοιες μελέτες από νομικό πρόσωπο, που δεν έχει Μελετητικό Πτυχίο κατά ΓΕΜ, ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί ο δανεισμός αποδεικνύεται με τη διάθεση στο δανειζόμενο ενός τουλάχιστον στελέχους του νομικού προσώπου, που είναι υπάλληλος/μέτοχος/βασικό στελεχιακό δυναμικό, και που συμμετείχε στην εκπόνηση της παρόμοιας μελέτης. Το στέλεχος αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στο ελάχιστο απαιτούμενο (β) Όχι, ισχύουν τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ (σελ. 37) του Τεύχους Προκρυξης 1) Στην περίπτωση που τίθεται στην ερώτηση και υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω στέλεχος δεν είναι μηχανικός που στελεχώνει με το μελετητικό του πτυχίο το μελετητικό πτυχίο εταιρείας/γραφείου μελετών που δεν συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο, υποβάλλονται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου του Υποδείγματος 2 του Προσαρτματος VII, ιδιωτικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 7 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

8 στελεχιακό δυναμικό. Προς τούτο για το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες, και την διάθεση των στελεχών που συμμετείχαν στην εκπόνηση παρόμοιας μελέτης, υποβάλλονται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου όπως το Υπόδειγμα 2/VII, και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του νομικού προσώπου και του διαγωνιζόμενου, όπως το Υπόδειγμα 4/VII. Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, το νομικό πρόσωπο δεν έχει Μελετητικό Πτυχίο κατά ΓΕΜ, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι ο δανεισμός στο διαγωνιζόμενο του στελέχους που συμμετείχε στη παρόμοια μελέτη θα γίνει από το ίδιο το στέλεχος με μόνο την υποβολ της Υπεύθυνης Δλωσης του Υποδείγματος 3/ΙΙΙ σύμφωνα με την παρ ) και δεν απαιτείται να γίνει και από το νομικό πρόσωπο με απόφαση αρμοδίου οργάνου και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Υποδείγματα 7/VII και 8/VII). συμφωνητικό μεταξύ του νομικού προσώπου και του διαγωνιζόμενου του Υποδείγματος 4 του Προσαρτματος VII και η Υπεύθυνη Δλωση του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ (Σελ. 37) 2) Στην περίπτωση που στέλεχος του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού δεν έχει μελετητικό πτυχίο κατά ΓΕΜ, αλλά εργάζεται σαν υπάλληλος /είναι εταίρος ιδιωτικς εταιρείας που επίσης δεν έχει μελετητικό πτυχίο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν απαιτείται δανεισμός του στελέχους από το νομικό πρόσωπο /μόνο από το ίδιο το στέλεχος. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση δανεισμού στελέχους του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού, το οποίο είναι υπάλληλος /εταίρος σε ιδιωτικ εταιρεία ημεδαπ /αλλοδαπ και η οποία δεν είναι Εταιρεία/γραφείο μελετών κατά την έννοια του Ν. 3316/2005, δανειστς θεωρείται το ίδιο το στέλεχος και όχι η εταιρεία. Υποβάλλεται μόνο το Υπόδειγμα 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ και δεν απαιτούνται τα Υποδείγματα 2/VII και 4/VII που αφορούν δανεισμό από νομικό πρόσωπο. 2) Στην περίπτωση αυτ δεν απαιτείται δανεισμός του στελέχους από το νομικό πρόσωπο. Επισημαίνεται όμως ότι εφόσον το νομικό πρόσωπο δανείζει παρόμοια μελέτη και διαθέτει το στέλεχος αυτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ θα πρέπει να συμπληρώνονται ανάλογα τα υποδείγματα 2 και 4 του Προσαρτματος VII Ναι, ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στην παρ και τη παρ του Τεύχους Προκρυξης,. Ναι, υποβάλλεται μόνο το Υπόδειγμα 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ, εφόσον το στέλεχος αυτό δεν διατίθεται από το νομικό πρόσωπο που δανείζει παρόμοια μελέτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 8 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

9 Υποδείγματα 7 και 8 του Προσαρτματος VII (Σελ. 37) (Σελ ) (Σελ. 49) (Σελ. 49) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση δανεισμού από νομικό πρόσωπο μόνο τεχνικού εξοπλισμού αλλά όχι και στελεχών που θα συμπεριληφθούν στο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό, τότε δεν απαιτούνται και διαγράφονται από τα Υποδείγματα 7/VII και 8/ VII οι παράγραφοι 2α) και 3α) αντίστοιχα που αφορούν δανεισμό στελεχών. Στο άρθρο α αναφέρεται «Σε περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός της τελευταίας οικονομικς χρσης δεν έχει δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.». Εάν η απάντηση στο ερώτημα υπ αρ. 6 είναι ΝΑΙ, και δεδομένου ότι για τη χρση του 2013, δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο ισολογισμός και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην περίπτωση αυτ. Το ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δηλώνεται και το οποίο ανκει στο βασικό στελεχιακό δυναμικό μελετητικς εταιρείας Ε16 που συμμετέχει ως μέλος σύμπραξης, έχει υποχρέωση συμπλρωσης της δλωσης του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ? Εάν ναι τότε συμπληρώνει επιπρόσθετα μόνο το Δ) μέρος σβνοντας το Γ); Ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δηλώνεται στην ομάδα μελέτης και δεν ανκει σε Τρίτη εταιρεία ούτε σε εταιρεία της σύμπραξης αλλά ενεργεί ως αυτόνομο φυσικό πρόσωπο μηχανικός, και σύμφωνα με την διακρυξη υποχρεούται στην συμπλρωση της δλωσης του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ? Υποχρεούται επιπρόσθετα και στη συμπλρωση κάποιου από τα μέρη Γ) Δ) της ίδιας δλωσης; τελευταίο εδάφιο της παρ Ναι, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτ η συμπλρωση της παραγράφου 2α) του Υποδείγματος 7 και η παράγραφος 3α) του Υποδείγματος 8 του Προσαρτματος VII Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 Ναι. Ναι. Ναι. Ναι το μέρος Γ) Ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δηλώνεται στην ομάδα μελέτης και Ναι υποχρεούται στη συμπλρωση και υποβολ του ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 9 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

10 28 29 (Σελ. 49) (Σελ. 49) & (Σελ. 49 & 52) το οποίο δεν είναι μηχανικός αλλά (π.χ. Πιλότος, χειριστς κάμερας ) και το οποίο ανκει στο μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Δανειστ Εμπειρίας και Εξοπλισμού, υποχρεούται στην συμπλρωση της δλωσης του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ και ειδικότερα στην συμπλρωση των τμημάτων Γ) /και Δ) του υποδείγματος? Ο Δανειστς φορέας στον οποίο ανκει το δηλωθέν αυτό προσωπικό ποια υποδείγματα πρέπει να συμπληρώσει για τον δανεισμό αυτό; Σε περίπτωση υποβολς ξενόγλωσσων πτυχίων σπουδών, απαιτείται η υποβολ επικυρωμένου αντιγράφου του εκάστοτε πτυχίου με την ένδειξη APOSTILE συνοδευόμενο από κατάλληλη επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, μπορεί να γίνει δεκτ η επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά απλού αντιγράφου τίτλου σπουδών το οποίο και συνυποβάλλεται; Το πτυχίο του χειριστ πτητικού μέσου και το ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδονται στην Αγγλικ γλώσσα σύμφωνα με τα πρότυπα του Οργανισμού International Civil Aviation Organization (ICAO), μέλος του οποίου είναι και η Ελληνικ Υπηρεσία Πολιτικς Αεροπορίας (ΥΠΑ),και γίνονται αποδεκτά διεθνώς από τις ελεγκτικές αρχές χωρίς μετάφραση. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτείται μετάφραση των παραπάνω εγγράφων /αρκεί επικυρωμένο αντίγραφο με /χωρίς Apostile. Τα λογισμικά πακέτα που δηλώνονται στον πίνακα εξοπλισμού του Υποδείγματος 5 του Προσαρτματος III θα πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από τον αντίστοιχο αριθμό αδείας τους, αρκεί η αναφορά στην έκδοση και τον κατασκευαστ τους; Στην περίπτωση των GPS που δηλώνονται πρέπει να υποβάλλεται επίσης και ο σειριακός τους αριθμός αρκεί η αναφορά στο μοντέλο και τον κατασκευαστ τους. Σε περίπτωση που ο δανειστς ενός διαγωνιζομένου προσφέρει παρόμοια εμπειρία σε μελέτες, εξοπλισμό και στελέχη της ομάδας εκπόνησης έργου πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά Ιδιωτικά Συμφωνητικά και Αποφάσεις Νομικού Οργάνου για κάθε μια από τις παραπάνω Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ αλλά δεν συμπληρώνονται τα πεδία Γ). και Δ). αυτού, τα οποία συμπληρώνονται μόνο για τα στελέχη ειδικότητας μηχανικού. Για το ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δεν είναι ειδικότητας μηχανικού δεν υποβάλλονται πιστοποιητικά δανεισμού κατά τα αναφερόμενα στην παρ του Τεύχους Προκρυξης. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 8.2 του Τεύχους Προκρυξης. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Τεύχους Προκρυξης. Δεν απαιτείται η αναγραφ του αριθμού αδείας των λογισμικών ούτε ο σειριακός αριθμός των GPS για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υποδείγματος 5 του Προσαρτματος III Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το διαγωνιζόμενο ένα ενιαίο Υπόδειγμα, εφόσον τηρούνται τα περιεχόμενα των σχετικών υποδειγμάτων του Προσαρτματος VII. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 10 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

11 (Σελ ) Υποδείγματα 2 και 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ δανειζόμενες κατηγορίες τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας (π.χ. Υπόδειγμα ιδιωτικού Συμφωνητικού 4, και 8 με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Νομικού Οργάνου 2 και 7) απλά μπορεί να τα αναφέρει όλα τα παραπάνω σε ένα ενιαίο Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού που τα συμπεριλαμβάνει όλα και σε μια αντίστοιχη συνδυαστικ και συνολικ Απόφαση Νομικού Οργάνου; Αν ναι τότε ποιο θα μπορούσε να είναι το πλέον κατάλληλο υπόδειγμα από αυτά της διακρυξης; Στα συμφωνητικά δανεισμού (π.χ. Υπόδειγμα 7, Απόφαση Νομικού Οργάνου 8 κτλ.) θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ποια πρόσωπα δανείζονται σε ποια σύμβαση; Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τον δανειζόμενο εξοπλισμό; Σε περίπτωση που ο δανειστς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας είναι ένας, τότε τα συμφωνητικά δανεισμού (είτε πρόκειται για στελέχη, είτε για εξοπλισμό), και οι αντίστοιχες Αποφάσεις του Νομικού Οργάνου του Δανειστ, θα πρέπει να συντάσσονται ξεχωριστά για κάθε σύμβαση, μπορεί να συντάσσονται συνολικά ανά υπόδειγμα (π.χ. υπόδειγμα 8 και απόφαση 7, με αναφορά στη δάνεια ικανότητα και για τις τρεις συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. O κατάλογος εξοπλισμού θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα πιστοποιητικά που να πιστοποιούν την ιδιοκτησία / κατοχ, συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές του κλπ; Σε σχέση με την εμπειρία του ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού επισημαίνεται ότι στο μεν Υπόδειγμα 4 (Βιογραφικό Σημείωμα Στελέχους) η εμπειρία ζητείται να εκφρασθεί σε έτη/μνες στο δε Υπόδειγμα 2 (Κατάλογος Στελεχιακού Δυναμικού) η εμπειρία ζητείται, όπως προκύπτει από τον πίνακα 6 του βιογραφικού σημειώματος, να εκφρασθεί σε έτη/μνες/ημέρες. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί ποιο είναι το ορθό και εάν επαρκεί η έκφραση της εμπειρίας μόνο σε έτη/μνες. Όχι. Η σύμβαση που απασχολείται κάθε στέλεχος προκύπτει από τη δλωση του διαγωνιζόμενου στον πίνακα του υποδείγματος 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ. Αντίστοιχα η σύμβαση που χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός προκύπτει από τη δλωση του διαγωνιζόμενου στον πίνακα του υποδείγματος 5 του Προσαρτματος ΙΙΙ Δεν απαιτείται η σύνταξη των υποδειγμάτων ξεχωριστά για κάθε σύμβαση. Όχι Ισχύουν τα αναφερόμενα α) στο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ και β) στο Υπόδειγμα 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ και τα αναφερόμενα στην ανωτέρω οίκοθεν διευκρίνιση με α/α 2. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ασυμφωνία ως προς την εμπειρία του στελέχους μεταξύ των ανωτέρω υπερισχύουν τα στοιχεία που προκύπτουν ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 11 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

12 O δανειστς ικανότητας κατά το άρθρο 20.3 αφού θα διαθέσει, π.χ., εξοπλισμό και προσωπικό τεχνικ εμπειρία θα πρέπει να δηλωθεί και σαν υπεργολάβος σύμφωνα με το άρθρο 21.7; 1. Εταιρεία, η οποία δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό, προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες αεροφωτογράφησης ως υπεργολάβος σε περισσότερα του ενός διαγωνιζόμενα σχματα για την ίδια περιοχ. Θα διαθέσει, πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού αεροφωτογραφσεων, και τέσσερα στελέχη (πιλότο, χειριστ φωτομηχανς και δύο τοπογράφους μηχανικούς) τα οποία θα συμπεριληφθούν στο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ ως ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό (Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ β. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν αυτό είναι εφικτό. από τον πίνακα 6. του βιογραφικού σημειώματος (Υπόδειγμα 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ) του στελέχους. Όχι απαραίτητα. 1. Ναι, εφόσον πληρούνται τα αναφερόμενα στο Τεύχος Προκρυξης Παρακαλούμε επίσης όπως διευκρινισθεί αν μια εταιρεία παροχς υπηρεσιών αεροφωτογράφησης η οποία διαθέτει προς διαγωνιζόμενα σχματα εξοπλισμό αεροφωτογραφσεων, πιλότο και χειριστ φωτομηχανς θεωρείται υπεργολάβος «δανειστς» και εάν οι χειριστές μπορούν να διατεθούν και σε άλλα σχματα αλλά για την ίδια πάντοτε περιοχ. 2. Εφόσον ο εξοπλισμός και το προσωπικό της εν λόγω εταιρείας αεροφωτογράφισης δηλωθεί από το διαγωνιζόμενο για την κάλυψη της ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας της παρ τότε η εταιρεία αυτ θεωρείται ως δανειστς του εξοπλισμού και του προσωπικού, σύμφωνα και με τα λοιπά αναφερόμενα στο Τεύχος Προκρυξης. Είναι στη διακριτικ ευχέρεια του διαγωνιζόμενου να δηλωθεί η εν λόγω εταιρεία και ως υπεργολάβος. Εφόσον οι χειριστές δηλωθούν ως ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ β): «Το ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό της παρ β) της παρούσας προκρυξης, πρέπει να είναι διαφορετικό σε κάθε σύμβαση για την οποία διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά. Δεν ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 12 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

13 Υποδείγματα 7, 8 του Προσαρτματος VII Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν ο Δανειστς του εξοπλισμού πτσης (αεροσκάφους, κάμερας λψεων, πιλότου και χειριστ κάμερας) θα πρέπει υποχρεωτικά ταυτόχρονα να δηλωθεί και ως υπεργολάβος που θα εκπονσει την πτση στο συγκεκριμένο lot στο οποίο δανείζει / προσφέρει όλο τον εξοπλισμό και δυναμικό για την εκπόνηση της αεροφωτογραφικς λψης. Εταιρεία προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες αεροφωτογράφησης ως υπεργολάβος σε διαγωνιζόμενα σχματα για μία περιοχ LSO25. Το διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας είναι ίδιο με άλλη εταιρεία η οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό ως υποψφιος ανάδοχος. Ο εξοπλισμός και τα στελέχη που θα χρησιμοποισει είναι διαφορετικά. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι αυτό είναι εφικτό. Στα υποδείγματα 7 και 8 του Προσαρτματος VII «Περί διάθεσης/δανεισμού ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού» υπάρχουν δύο παράγραφοι που αφορούν την διάθεση στελεχιακού δυναμικού και την διάθεση τεχνικού εξοπλισμού. Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι στην περίπτωση που δεν δανείζεται τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να διαγράφεται η παράγραφος 2β του Υποδείγματος 7 και η 3β του Υποδείγματος 8 επιτρέπεται στέλεχος που έχει δηλωθεί ως ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό της παρ β) σε μια σύμβαση να δηλώνεται και ως ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό και σε άλλη σύμβαση από τον ίδιο άλλο διαγωνιζόμενο. Στην περίπτωση αυτ το στέλεχος δεν λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη της ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας της παρ β) όλων των διαγωνιζόμενων από τους οποίους δηλώνεται.» Όχι απαραίτητα. Η αναθέτουσα αρχ θα εξετάσει, κατά περίπτωση, τυχόν ύπαρξη νόθευσης του ανταγωνισμού και καταστρατγησης των όρων συμμετοχς στο διαγωνισμό, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 12 του ν. 3316/2005. Δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτ η συμπλρωση της παραγράφου 2β) του Υποδείγματος 7 και η παράγραφος 3β) του Υποδείγματος 8 του Προσαρτματος VII ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 13 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

14 ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 1 Προσάρτημα 4 (Σελ. 47) Σε σχέση με τη διαχείριση των αεροφωτογραφιών και ειδικότερα την διακίνησ τους μετά την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων (raw data), λαμβάνοντας υπόψη τις απαγορεύσεις που υπάρχουν για εξαγωγ των εικόνων στο εξωτερικό, ιδιαίτερα δε στις διαβαθμισμένες περιοχές, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν θα επιτρέπεται η αποστολ των εικόνων στο εξωτερικό για επεξεργασία. Μπορεί η ΕΚΧΑ ΑΕ να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι θα είναι εφικτ η εξαγωγ των εικόνων σε χώρες του εξωτερικού; Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Συγγραφς Υποχρεώσεων στη σελ. 35, «Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι: α) το υλικό της αεροφωτογράφισης σε μερικές περιοχές της Ελλάδος είναι διαβαθμισμένο, με αποτέλεσμα τμματα των πρωτογενών εικόνων ολόκληρες εικόνες να απαιτηθεί από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές να υποστούν επεξεργασία απόσβεσης και β) η μεταφορά του αεροφωτογραφικού υλικού (διαβαθμισμένου μη) εκτός Ελληνικς επικράτειας για επεξεργασία αυτού (αεροτριγωνισμοί, παραγωγ ορθοεικόνων, κλπ) δύναται να απαγορευθεί από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές για λόγους εθνικς ασφαλείας». Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του ΓΕΕΘΑ. Ως εκ τούτου, η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δεν μπορεί να παράσχει ουδεμία διαβεβαίωση ούτε εξασφάλιση ότι θα είναι εφικτ η εξαγωγ του αεροφωτογραφικού υλικού (πρωτογενούς παράγωγου) προς επεξεργασία σε άλλες χώρες πλην της Ελλάδας. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 14 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

15 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Περιεχόμενο Εργασιών (Σελ. 64) Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν γίνονται αποδεκτές ψηφιακές φωτομηχανές που δεν διαθέτουν σύστημα IMU (Inertial Measurement Unit) Οι ψηφιακές φωτομηχανές που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των συμβάσεων αυτών θα πρέπει κατά την διάρκεια των φωτοληψιών να είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένες και να συνεργάζονται λειτουργικά τόσο με σύστημα GPS για τον προσδιορισμό εκάστου φωτοκέντρου όσο και με σύστημα INS (IMU) προκειμένου να προσδιορίζονται οι γωνίες στροφς κάθε αεροφωτογραφίας. Οι παράμετροι αυτοί άλλωστε, αποτελούν παραδοτέα του έργου σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών «2.10 Παρατηρσεις GPS/INS Αεροφωτογράφησης» ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 15 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»

Διαβάστε περισσότερα

30-09-2014 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

30-09-2014 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΚΤΙΜΑ_Β-14» (Κωδικός διαγωνισμού: ΚΤΙΜΑ_Β-14) με ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου»

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου» Χολαργός, 14/04/2014 Α.Π.: 1411259 Πληροφορίες: κος. Ι. Κολοβός (τηλ. 210 6505704) Προς : Πίνακα Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Απαντσεις σε ερωτµατα σχετικά µε τους όρους της διακρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Κωδ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Κωδ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Κωδ. FOREST_MAP_10) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α 1 ΓΕΝΙΚΑ 2 ΓΕΝΙΚΑ Το βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΤΙΜΑ_16» (Κωδικός: ΚΤΙΜΑ_16) με ημερομηνία προκρυξης

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη»

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» 23 Ιανουαρίου 2013 Α.Π. 00057 ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» Αριθµός Προκήρυξης: 4/2012 Ερώτηση 1η: «Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τελική Έκδοση (24/05/2016)

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τελική Έκδοση (24/05/2016) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΤΙΜΑ_16» (Κωδικός: ΚΤΙΜΑ_16) με ημερομηνία προκρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/ Αθήνα 3/12/2013 Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/3 12 2013 3 12 2013 Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν επί του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων» του έργου με ΜΙS 464022 (ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9) Διευκρινίσεις ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» (ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΙΝ-7ΧΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ. 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ. 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1827/4.3.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ. 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο Άρθρο

1 Άρθρο Άρθρο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΝ 08/2009» (Κωδ. BAT_IM_INT)

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S 179-293762 Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 1. Το παράδειγμα της επισκόπησης τύπου και των αποκομμάτων τύπου θα περιέχει αποκόμματα τύπου μονάχα

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ της τελευταίας..ετίας (από.έως σήμερα) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο κατάλογος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012 Ερώτημα 1: Παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά με την υποχρέωση η μη της χρήσης στελεχών πιστοποιημένων από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Ε. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ.Πρωτ:ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Δ./4/21874. Όλγα Φωτίου 2131313352 2131313348 o.fotiou@ypes.gov.gr

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Ε. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ.Πρωτ:ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Δ./4/21874. Όλγα Φωτίου 2131313352 2131313348 o.fotiou@ypes.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Έργο: Διαγωνισμός: Φάση: Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ομάδας των τουριστικών λιμένων Αλίμου, Νέας Επιδαύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Προώθηση καλών πρακτικών υγείας και ασφάλειας σε ελληνικές επιχειρήσεις»

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Προώθηση καλών πρακτικών υγείας και ασφάλειας σε ελληνικές επιχειρήσεις» 15 Μαρτίου 2013 Α.Π. 00237 ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Προώθηση καλών πρακτικών υγείας και ασφάλειας σε ελληνικές επιχειρήσεις» Αριθµός Προκήρυξης: 3/2013 Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 B2 Axis 3 Measure 3.2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες».

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 11-11-2013 Α.Π.: 10133 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΤΗΛ.: 210 3339582 FAX: 210 3339590 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ».

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ». Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ». Ερώτημα 1 ο Δεδομένου ότι για την εγκατάσταση του παραπάνω δικτύου απαιτείται αδειοδότηση από τους αρμόδιους

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90345 Θεσσαλονίκη, 28/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 /

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 09-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 3029 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Ειδικός Λογαριασμός Τηλ: 210-2896760-762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2 Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 1 Αθήνα.. Π ρ ο ς 2 Ε Δ Ρ Α:.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

1) Απάντηση σε ερωτήματα της BBDO (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 1352/ )

1) Απάντηση σε ερωτήματα της BBDO (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 1352/ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «EΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Μονάδα Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING)

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 87912 Θεσσαλονίκη, 15/04/2014 Αρ. Πρωτ. : 43073/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Άνω Λιόσια, 11/01/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ. 66154 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία θα θέλαμε να θέσουμε τα εξής: Εταιρεία S.M.R. Consultants

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές.

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές. Ερώτηση 8: Αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος και παραγωγής αναφορών όπως αυτό προδιαγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 25/10/2010 Αρ. Πρωτ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.850. Γ/2/21875

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 25/10/2010 Αρ. Πρωτ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.850. Γ/2/21875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 164 Στεφανοβίκειο, 21/01/2014

Αρ. Πρωτ.: 164 Στεφανοβίκειο, 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 164 Στεφανοβίκειο, 21/01/2014 Προς: 1. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μαιανδρουπόλεως 11, Τ.Κ. 115 24 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 6980158 fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 11907 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα