ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» (Κωδικός διαγωνισμού: LSO25) με ημερομηνία προκήρυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» (Κωδικός διαγωνισμού: LSO25) με ημερομηνία προκήρυξης 14 01 2014"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» (Κωδικός διαγωνισμού: LSO25) με ημερομηνία προκρυξης ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ & (Σελ. 33) Υπόδειγμα 4 Προσαρτματος ΙΙΙ ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Εταίρος μέτοχος υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνιζόμενο σχμα μελετητς που έχει ενταγμένο το μελετητικό του πτυχίο στην εταιρεία αυτ, θεωρείται δανειστς χρηματοοικονομικς επάρκειας ως προς το σχμα αυτό και απαιτείται να υποβάλει τα δικαιολογητικά δανεισμού που περιγράφονται στην παρ Στον πίνακα 6. του βιογραφικού σημειώματος του Υποδείγματος 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ που αφορά την «εμπειρία στην παροχ υπηρεσιών του είδους που απαιτούνται στη παρ β) του τεύχους προκρυξης για την ειδικότητα που δηλώνεται το στέλεχος» λανθασμένα αναφέρεται στην τέταρτη στλη αυτού το κείμενο «Χρόνος απασχόλησης (έτη και μνες) **» αντί του ορθού «Χρόνος απασχόλησης (έτη) **». Στη ανωτέρω στλη του πίνακα 6. του βιογραφικού σημειώματος» συμπληρώνεται ένας δεκαδικός αριθμός ο οποίος προκύπτει από την μετατροπ της πραγματικς απασχόλησης (έτη, μνες και ημέρες) του στελέχους σε δεκαδικό αριθμό και την στρογγυλοποίηση αυτού στο δεύτερο δεκαδικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 1 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

2 & Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών «Περιεχόμενο Εργασιών» (Σελ. 23 & 64) 11.1 (Σελ. 23) & 23 (Σελ & 54) Στη διακρυξη στο άρθρο 11.1 Αντικείμενο Προεκτιμούμενες Αμοιβές Χρηματοδότηση Συμβατικ προθεσμία αναφέρεται ότι «Οι φωτοληψίες θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά με χρση ψηφιακς φωτομηχανς επιφανειακών αισθητρων/ επίπεδης διάταξης μεγάλου μορφότυπου (large format digital camera)». Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν μπορούμε να χρησιμοποισουμε line camera αντί των κλασικών large format frame cameras, υπό την δέσμευση του να παρέχουμε frames εφόσον απαιτείται ως παραδοτέο. Στην προκρυξη αναφέρεται: «Οι φωτοληψίες θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά με χρση ψηφιακς φωτομηχανς επιφανειακών αισθητρων/επίπεδης διάταξης μεγάλου μορφότυπου (large frame format digital camera) οι οποίες και θα παραδοθούν.» Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν φωτομηχανές, των οποίων η εικόνα συντίθεται από επιμέρους εικόνες σε διαφορετικ θέση του αισθητρα και κατ επέκταση δεν διαθέτει ενιαία γεωμετρία, μπορούν να θεωρηθούν ως φωτομηχανές επιφανειακών αισθητρων/επίπεδης διάταξης μεγάλου μεγέθους (large frame format digital camera) και να χρησιμοποιηθούν για την αεροφωτογράφηση. Διαγωνιζόμενος που εμπίπτει στην παράγραφο για τη τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχς της συγκεκριμένης παραγράφου στο διαγωνισμό, απαιτείται να προσκομίσει κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 της διακρυξης, μεταξύ άλλων και βιογραφικά σημειώματα του απαιτούμενου για την κατοχ της απαιτούμενης γενικς εμπειρίας προσωπικού του, με την συμπλρωση του Υποδείγματος του Προσαρτματος ΙΧ. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν για την τεκμηρίωση των ετών εμπειρίας του ως άνω προσωπικού στην παροχ των υπηρεσιών αντίστοιχης με αυτ του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών της κατηγορίας μελετών 16 «Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)» τα έτη εμπειρίας προσμετρούνται από κτσης πτυχίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται από το χρόνο ψηφίο. Είναι επιτρεπτ η χρση μόνο ψηφιακών φωτομηχανών επιφανειακών αισθητρων/επίπεδης διάταξης μεγάλου μορφότυπου (large frame format digital camera) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΦΕΚ 13/ ) και το Τεύχος Προκρυξης (άρθρο 11.1). Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 3 Τα έτη εμπειρίας των στελεχών της παρ του Τεύχους Προκρυξης στην παροχ υπηρεσιών αντίστοιχων με αυτές της κατηγορίας μελέτης 16 «Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)» θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει του χρόνου απασχόλησης τους σε συγκεκριμένα έργα όπως αυτός προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα (Υπόδειγμα του Προσαρτματος ΙΧ). ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 2 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

3 (Σελ ) & 21.5 (Σελ. 32 & 45) 20.1 & (Σελ. 32 & 45) απασχόλησς τους σε συγκεκριμένα έργα. Στο άρθρο ζητείται η απόδειξη της οικονομικς και χρηματοοικονομικς επάρκειας του διαγωνιζόμενου, η οποία προκύπτει από το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρσεων. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε / επιβεβαιώσετε ότι η τελευταία χρση είναι η του Σύμφωνα με το άρθρο Η οικονομικ και χρηματοοικονομικ επάρκεια του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται από το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρσεων. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν σύμφωνα με τα ως άνω νοείται ως τελευταία οικονομικ χρση, η χρση από 1/01/2013 έως 31/12/2013 (εφόσον η διαχείριση αρχίζει 1/1 και λγει 31/12). Η ως άνω ζητούμενη διευκρίνηση τίθεται δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της διαχειριστικς χρσης που έληξε 31/12/2013 (ισολογισμός και λοιπές οικονομικές καταστάσεις), για τους συμμετέχοντες που έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, δεν είναι δυνατό να εγκριθούν μέχρι την προθεσμία υποβολς της προσφοράς από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 21.5) καθόσον δεν έχει ακόμα διενεργηθεί έλεγχος από τους οικονομικούς ελεγκτές όπως προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο. Αν παρά ταύτα ως τελευταία οικονομικ χρση νοείται η χρση από 1/01/2013 έως 31/12/2013 (εφόσον η διαχείριση αρχίζει 1/1 και λγει 31/12) παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε έτερα δικαιολογητικά προς κάλυψη της ζητούμενης κατά τα ως άνω εγκρίσεως του διοικητικού συμβουλίου η οποία δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί. Σε περίπτωση ΑΕ, που υποχρεούται στην δημοσίευση ισολογισμών στην περίπτωση της χρσης από 1/1/2013 έως και 31/12/2013, όπου για το έτος 2013 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισς του και δημοσίευσς του μέχρι και την υποβολ των προσφορών (δηλ. στις 26/2/2014), μπορεί να επικαλεστεί ως ισολογισμούς τελευταίας τριετίας το 2010, 2011 και 2012 για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης και έγκρισ τους; Τελευταία χρση λογίζεται αυτ της οποίας έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια Όργανα της εταιρείας ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις και έχει υποβληθεί η δλωση φορολογίας εισοδματος Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6. Ναι, βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 3 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

4 και 21.5 (Σελ. 32 & 45) 20.1 & 21.5 (Σελ. 32 & 45) 20.2 (Σελ. 34) 20.2 (Σελ. 34) Για την απόδειξη της οικονομικς επάρκειας οι τρεις τελευταίες περίοδοι οικονομικών χρσεων είναι 2010, 2011 και ,2012 και 2013; Ζητείται η υποβολ στοιχείων κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία έτη. Δεδομένου ότι οι ανώνυμες εταιρείες «κλείνουν» ισολογισμό μέχρι τέλος Απριλίου κάθε έτους παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρονται στα έτη 2010, 2011, Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς και για τις τρεις συμβάσεις LSO25, με επιλογ την εναλλακτικ α3) (σελ. 34 από 57 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν τα 1 έως 3 έργα της περίπτωσης του 7.5%, μπορούν κάποια από αυτά να είναι τα ίδια επικαλούμενα έργα και στην περίπτωση της ειδικς ικανότητας του 12,5% της προεκτιμούμενης αμοιβς της (DEM και ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες). Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς έστω για τρεις συμβάσεις LSO25, με επιλογ της εναλλακτικς α 1) της παραγράφου , ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν κάποια από τα δηλούμενα έργα αεροφωτογράφησης «για την παραγωγ ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων με μέγεθος pixel μικρότερο ίσο με 0,5 m συνολικς (αθροιστικς ) αξίας μεγαλύτερης ίσης του 15% της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης», μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη και της δεύτερης συνθκης του έργου «παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοεικόνων/ ορθοφωτογραφιών με μέγεθος pixel μικρότερο ίσο του 0,5m, συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης του 25% της προεκτιμούμενης αμοιβς για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 Τα αναφερόμενα στη σελ. 34 αφορούν την περίπτωση υποβολς προσφοράς για μία μόνο σύμβαση και όχι για τρείς όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Οι προϋποθέσεις για την ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα που αφορά την εκπόνηση παρόμοιων μελετών στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για τρείς συμβάσεις αναπτύσσονται στη σελίδα 39 του Τεύχους προκρυξης με τον τίτλο «α2) στην περίπτωση που υποβάλουν προσφορά για τρείς συμβάσεις:» Τα αναφερόμενα στη παρ αφορούν το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες και όχι την περίπτωση υποβολς προσφοράς για τρείς συμβάσεις όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Οι προϋποθέσεις για την ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα που αφορά την εκπόνηση παρόμοιων μελετών στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για τρείς συμβάσεις αναπτύσσονται στη σελίδα 39 του Τεύχους προκρυξης με τον τίτλο «α2) στην περίπτωση που υποβάλουν προσφορά για τρείς συμβάσεις:» ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 4 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

5 (Σελ. 34) 20.2 (Σελ. 34) Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς για μια σύμβαση LSO25, με επιλογ της εναλλακτικς α 3) της παραγράφου , ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν γίνεται δεκτό ως έργο παρόμοιας φύσης, να δηλωθεί σύμβαση που αφορά μόνο την παραγωγ DEM με χρση lidar ώστε να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση της προϋπόθεσης «του έργου παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ορθοφωτογραφιών/ορθοεικόνων με μέγεθος εικονοστοιχείου μικρότερου ίσου μέτρου (0,5m) συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης με το 12,5% της προεκτιμούμενης αμοιβς της σύμβασης για την οποία υποβάλλεται προσφορά». Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς για μια σύμβαση LSO25, με επιλογ της εναλλακτικς α 2) της παραγράφου , ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν γίνεται δεκτό ως έργο παρόμοιας φύσης, να δηλωθεί σύμβαση που αφορά μόνο την αεροφωτογράφηση και την παραγωγ ορθοφωτοχαρτών με χρση και διόρθωση προϋπάρχοντος DTM και όχι κατ ανάγκη την εξ αρχς δημιουργίας DTM. Τα αναφερόμενα στη παρ αφορούν το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες και όχι τα κριτρια με τα οποία κρίνεται η ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα ως προς την εκπόνηση παρόμοιων μελετών όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κριτριο α3) της παρ (σελ.34) του Τεύχους Προκρυξης για να ληφθεί υπόψη έργο παρόμοιας φύσης το οποίο να εντάσσεται στην περίπτωση «του ενός (1) έργου παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων, με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) στο έδαφος μικρότερο ίσο του μισού μέτρου (0.5m), συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης με το 12,5% της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης» θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός της παραγωγς DEM και την παραγωγ ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων. Τα αναφερόμενα στη παρ αφορούν το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες και όχι τα κριτρια με τα οποία κρίνεται η ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα ως προς την εκπόνηση παρόμοιων μελετών όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κριτριο α2) της παρ (σελ.33) του Τεύχους Προκρυξης για να ληφθεί υπόψη έργο παρόμοιας φύσης το οποίο να εντάσσεται στην περίπτωση των «έργων αεροφωτογράφησης, παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων, με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) στο ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 5 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

6 (Σελ. 33) 20.2.β)3 & (Σελ. 35 & 49) Σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση της εμπειρίας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις δημοσίων φορέων για παρόμοιες μελέτες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συμβάσεων παροχς υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αλλά περιγράφουν με σαφνεια αντικείμενα που αφορούν αεροφωτογραφσεις και παραγωγ DTM και ορθοφωτοχαρτών. Στην περίπτωση των Χειριστών Κάμερας οι οποίοι και δεν απαιτείται από την διακρυξη να κατέχουν κάποιο σχετικό πτυχίο δίπλωμα σπουδών, και με δεδομένο ότι στον πίνακα του Υποδείγματος 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ δεν ζητείται να συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο που αφορά σε κατάλληλους τίτλους σπουδών, διευκρινίστε αν στον φάκελο δικαιολογητικών για τα συγκεκριμένα στελέχη, πέραν του βιογραφικού σημειώματος και των βεβαιώσεων εργοδότη αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας στην χρση της συγκεκριμένης κάμερας, απαιτείται η υποβολ επιπλέον στοιχείων όπως γενικοί τίτλοι σπουδών, λοιπά πτυχία κτλ. Παρακαλώ όπως διευκρινίστε αν μια εταιρεία η οποία δανείζει ειδικ τεχνικ ικανότητα π.χ. προσφέροντας αεροσκάφος και ψηφιακ κάμερα μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και υπεργολάβο της σύμπραξης εκπονώντας τις εργασίες αεροφωτογράφησης. έδαφος μικρότερο ίσο του μισού μέτρου (0.5m), συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης του 40% της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης» θα πρέπει να αφορά στην παραγωγ DEM και όχι σε διόρθωση προϋπάρχοντος DTM. Αποδεκτές γίνονται και παρόμοιες μελέτες οι οποίες έχουν εκτελεσθεί από τον επικαλούμενο την εμπειρία με συμβάσεις του παροχς υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Όχι, δεν απαιτείται για τον χειριστ φωτομηχανς η υποβολ πτυχίου τίτλου σπουδών. Ναι (Σελ. 35) Σε συνέχεια της ίδιας ερώτησης μπορεί άλλος να είναι ο δανειστς της τεχνικς ικανότητας της κάμερας και του αεροσκάφους και να εκτελεί άλλος την πτση υπό την ιδιότητα του επίσημου υπεργολάβου είτε με διαφορετικό αεροσκάφος κάμερα, είτε με το αεροσκάφος και την κάμερα που έχει δηλωθεί στον πίνακα του εξοπλισμού για τη συγκεκριμένη σύμβαση; Δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί να πληρούνται τα απαιτούμενα από το Τεύχος Προκρυξης. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 6 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

7 & (Σελ. 35 & 50) & (Σελ. 36 & 49) & Υπόδειγμα 2/ VII (Σελ. 36) Μπορεί ο δανειστς ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας να δανείζει μόνο απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ. GPS, S/w, ψηφιακ κάμερα κτλ), χωρίς να δανείζει απαραίτητα κάποιο στέλεχος; Ο δανειστς ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας ο οποίος δανείζει εμπειρία από παρόμοια μελέτη είναι υποχρεωμένος να δανείσει και τουλάχιστον ένα στέλεχος ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού σύμφωνα με τις απαιτσεις σε δυναμικό του υποδείγματος 2 του προσαρτματος ΙΙΙ; Σε περίπτωση δανεισμού σε «παρόμοιες μελέτες» της παρ.20.2α, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτείται να συμπεριληφθεί στο ελάχιστα απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό: (α) Ένα τουλάχιστον στέλεχος που συμμετείχε στην εκπόνηση σε κάθε μια συγκεκριμένης μελέτης από αυτές που δανείζονται Στην περίπτωση αυτ ρωτάμε εάν οι απαιτσεις δανεισμού περισσότερων μελετών μπορεί να καλυφθούν με το ίδιο στέλεχος εφόσον αυτό συμμετείχε στις μελέτες αυτές (π.χ. όταν ένα στέλεχος συμμετείχε σε δύο μελέτες). Επίσης ρωτάμε εάν στο Υπόδειγμα 2/VII πρέπει να αναφέρουμε την αντιστοίχιση κάθε στελέχους με την παρόμοια μελέτη στην οποία έχει συμμετάσχει. Ναι Ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στην παρ του Τεύχους Προκρυξης. (α) Ναι Ισχύει το Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος VII του Τεύχους Προκρυξης , , ) (Σελ. 36, 46 &50) Υποδείγματα 2/VII, 3/III (β) Ένα τουλάχιστον στέλεχος που συμμετείχε σε μία τουλάχιστον (όχι σε όλες) από τις δανειζόμενες μελέτες. 1) Σε περίπτωση δανεισμού ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας σε παρόμοιες μελέτες από νομικό πρόσωπο, που δεν έχει Μελετητικό Πτυχίο κατά ΓΕΜ, ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί ο δανεισμός αποδεικνύεται με τη διάθεση στο δανειζόμενο ενός τουλάχιστον στελέχους του νομικού προσώπου, που είναι υπάλληλος/μέτοχος/βασικό στελεχιακό δυναμικό, και που συμμετείχε στην εκπόνηση της παρόμοιας μελέτης. Το στέλεχος αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στο ελάχιστο απαιτούμενο (β) Όχι, ισχύουν τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ (σελ. 37) του Τεύχους Προκρυξης 1) Στην περίπτωση που τίθεται στην ερώτηση και υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω στέλεχος δεν είναι μηχανικός που στελεχώνει με το μελετητικό του πτυχίο το μελετητικό πτυχίο εταιρείας/γραφείου μελετών που δεν συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο, υποβάλλονται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου του Υποδείγματος 2 του Προσαρτματος VII, ιδιωτικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 7 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

8 στελεχιακό δυναμικό. Προς τούτο για το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες, και την διάθεση των στελεχών που συμμετείχαν στην εκπόνηση παρόμοιας μελέτης, υποβάλλονται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου όπως το Υπόδειγμα 2/VII, και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του νομικού προσώπου και του διαγωνιζόμενου, όπως το Υπόδειγμα 4/VII. Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, το νομικό πρόσωπο δεν έχει Μελετητικό Πτυχίο κατά ΓΕΜ, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι ο δανεισμός στο διαγωνιζόμενο του στελέχους που συμμετείχε στη παρόμοια μελέτη θα γίνει από το ίδιο το στέλεχος με μόνο την υποβολ της Υπεύθυνης Δλωσης του Υποδείγματος 3/ΙΙΙ σύμφωνα με την παρ ) και δεν απαιτείται να γίνει και από το νομικό πρόσωπο με απόφαση αρμοδίου οργάνου και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Υποδείγματα 7/VII και 8/VII). συμφωνητικό μεταξύ του νομικού προσώπου και του διαγωνιζόμενου του Υποδείγματος 4 του Προσαρτματος VII και η Υπεύθυνη Δλωση του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ (Σελ. 37) 2) Στην περίπτωση που στέλεχος του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού δεν έχει μελετητικό πτυχίο κατά ΓΕΜ, αλλά εργάζεται σαν υπάλληλος /είναι εταίρος ιδιωτικς εταιρείας που επίσης δεν έχει μελετητικό πτυχίο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν απαιτείται δανεισμός του στελέχους από το νομικό πρόσωπο /μόνο από το ίδιο το στέλεχος. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση δανεισμού στελέχους του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού, το οποίο είναι υπάλληλος /εταίρος σε ιδιωτικ εταιρεία ημεδαπ /αλλοδαπ και η οποία δεν είναι Εταιρεία/γραφείο μελετών κατά την έννοια του Ν. 3316/2005, δανειστς θεωρείται το ίδιο το στέλεχος και όχι η εταιρεία. Υποβάλλεται μόνο το Υπόδειγμα 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ και δεν απαιτούνται τα Υποδείγματα 2/VII και 4/VII που αφορούν δανεισμό από νομικό πρόσωπο. 2) Στην περίπτωση αυτ δεν απαιτείται δανεισμός του στελέχους από το νομικό πρόσωπο. Επισημαίνεται όμως ότι εφόσον το νομικό πρόσωπο δανείζει παρόμοια μελέτη και διαθέτει το στέλεχος αυτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ θα πρέπει να συμπληρώνονται ανάλογα τα υποδείγματα 2 και 4 του Προσαρτματος VII Ναι, ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στην παρ και τη παρ του Τεύχους Προκρυξης,. Ναι, υποβάλλεται μόνο το Υπόδειγμα 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ, εφόσον το στέλεχος αυτό δεν διατίθεται από το νομικό πρόσωπο που δανείζει παρόμοια μελέτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 8 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

9 Υποδείγματα 7 και 8 του Προσαρτματος VII (Σελ. 37) (Σελ ) (Σελ. 49) (Σελ. 49) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση δανεισμού από νομικό πρόσωπο μόνο τεχνικού εξοπλισμού αλλά όχι και στελεχών που θα συμπεριληφθούν στο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό, τότε δεν απαιτούνται και διαγράφονται από τα Υποδείγματα 7/VII και 8/ VII οι παράγραφοι 2α) και 3α) αντίστοιχα που αφορούν δανεισμό στελεχών. Στο άρθρο α αναφέρεται «Σε περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός της τελευταίας οικονομικς χρσης δεν έχει δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.». Εάν η απάντηση στο ερώτημα υπ αρ. 6 είναι ΝΑΙ, και δεδομένου ότι για τη χρση του 2013, δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο ισολογισμός και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην περίπτωση αυτ. Το ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δηλώνεται και το οποίο ανκει στο βασικό στελεχιακό δυναμικό μελετητικς εταιρείας Ε16 που συμμετέχει ως μέλος σύμπραξης, έχει υποχρέωση συμπλρωσης της δλωσης του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ? Εάν ναι τότε συμπληρώνει επιπρόσθετα μόνο το Δ) μέρος σβνοντας το Γ); Ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δηλώνεται στην ομάδα μελέτης και δεν ανκει σε Τρίτη εταιρεία ούτε σε εταιρεία της σύμπραξης αλλά ενεργεί ως αυτόνομο φυσικό πρόσωπο μηχανικός, και σύμφωνα με την διακρυξη υποχρεούται στην συμπλρωση της δλωσης του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ? Υποχρεούται επιπρόσθετα και στη συμπλρωση κάποιου από τα μέρη Γ) Δ) της ίδιας δλωσης; τελευταίο εδάφιο της παρ Ναι, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτ η συμπλρωση της παραγράφου 2α) του Υποδείγματος 7 και η παράγραφος 3α) του Υποδείγματος 8 του Προσαρτματος VII Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 Ναι. Ναι. Ναι. Ναι το μέρος Γ) Ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δηλώνεται στην ομάδα μελέτης και Ναι υποχρεούται στη συμπλρωση και υποβολ του ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 9 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

10 28 29 (Σελ. 49) (Σελ. 49) & (Σελ. 49 & 52) το οποίο δεν είναι μηχανικός αλλά (π.χ. Πιλότος, χειριστς κάμερας ) και το οποίο ανκει στο μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Δανειστ Εμπειρίας και Εξοπλισμού, υποχρεούται στην συμπλρωση της δλωσης του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ και ειδικότερα στην συμπλρωση των τμημάτων Γ) /και Δ) του υποδείγματος? Ο Δανειστς φορέας στον οποίο ανκει το δηλωθέν αυτό προσωπικό ποια υποδείγματα πρέπει να συμπληρώσει για τον δανεισμό αυτό; Σε περίπτωση υποβολς ξενόγλωσσων πτυχίων σπουδών, απαιτείται η υποβολ επικυρωμένου αντιγράφου του εκάστοτε πτυχίου με την ένδειξη APOSTILE συνοδευόμενο από κατάλληλη επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, μπορεί να γίνει δεκτ η επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά απλού αντιγράφου τίτλου σπουδών το οποίο και συνυποβάλλεται; Το πτυχίο του χειριστ πτητικού μέσου και το ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδονται στην Αγγλικ γλώσσα σύμφωνα με τα πρότυπα του Οργανισμού International Civil Aviation Organization (ICAO), μέλος του οποίου είναι και η Ελληνικ Υπηρεσία Πολιτικς Αεροπορίας (ΥΠΑ),και γίνονται αποδεκτά διεθνώς από τις ελεγκτικές αρχές χωρίς μετάφραση. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτείται μετάφραση των παραπάνω εγγράφων /αρκεί επικυρωμένο αντίγραφο με /χωρίς Apostile. Τα λογισμικά πακέτα που δηλώνονται στον πίνακα εξοπλισμού του Υποδείγματος 5 του Προσαρτματος III θα πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από τον αντίστοιχο αριθμό αδείας τους, αρκεί η αναφορά στην έκδοση και τον κατασκευαστ τους; Στην περίπτωση των GPS που δηλώνονται πρέπει να υποβάλλεται επίσης και ο σειριακός τους αριθμός αρκεί η αναφορά στο μοντέλο και τον κατασκευαστ τους. Σε περίπτωση που ο δανειστς ενός διαγωνιζομένου προσφέρει παρόμοια εμπειρία σε μελέτες, εξοπλισμό και στελέχη της ομάδας εκπόνησης έργου πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά Ιδιωτικά Συμφωνητικά και Αποφάσεις Νομικού Οργάνου για κάθε μια από τις παραπάνω Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ αλλά δεν συμπληρώνονται τα πεδία Γ). και Δ). αυτού, τα οποία συμπληρώνονται μόνο για τα στελέχη ειδικότητας μηχανικού. Για το ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δεν είναι ειδικότητας μηχανικού δεν υποβάλλονται πιστοποιητικά δανεισμού κατά τα αναφερόμενα στην παρ του Τεύχους Προκρυξης. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 8.2 του Τεύχους Προκρυξης. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Τεύχους Προκρυξης. Δεν απαιτείται η αναγραφ του αριθμού αδείας των λογισμικών ούτε ο σειριακός αριθμός των GPS για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υποδείγματος 5 του Προσαρτματος III Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το διαγωνιζόμενο ένα ενιαίο Υπόδειγμα, εφόσον τηρούνται τα περιεχόμενα των σχετικών υποδειγμάτων του Προσαρτματος VII. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 10 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

11 (Σελ ) Υποδείγματα 2 και 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ δανειζόμενες κατηγορίες τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας (π.χ. Υπόδειγμα ιδιωτικού Συμφωνητικού 4, και 8 με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Νομικού Οργάνου 2 και 7) απλά μπορεί να τα αναφέρει όλα τα παραπάνω σε ένα ενιαίο Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού που τα συμπεριλαμβάνει όλα και σε μια αντίστοιχη συνδυαστικ και συνολικ Απόφαση Νομικού Οργάνου; Αν ναι τότε ποιο θα μπορούσε να είναι το πλέον κατάλληλο υπόδειγμα από αυτά της διακρυξης; Στα συμφωνητικά δανεισμού (π.χ. Υπόδειγμα 7, Απόφαση Νομικού Οργάνου 8 κτλ.) θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ποια πρόσωπα δανείζονται σε ποια σύμβαση; Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τον δανειζόμενο εξοπλισμό; Σε περίπτωση που ο δανειστς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας είναι ένας, τότε τα συμφωνητικά δανεισμού (είτε πρόκειται για στελέχη, είτε για εξοπλισμό), και οι αντίστοιχες Αποφάσεις του Νομικού Οργάνου του Δανειστ, θα πρέπει να συντάσσονται ξεχωριστά για κάθε σύμβαση, μπορεί να συντάσσονται συνολικά ανά υπόδειγμα (π.χ. υπόδειγμα 8 και απόφαση 7, με αναφορά στη δάνεια ικανότητα και για τις τρεις συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. O κατάλογος εξοπλισμού θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα πιστοποιητικά που να πιστοποιούν την ιδιοκτησία / κατοχ, συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές του κλπ; Σε σχέση με την εμπειρία του ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού επισημαίνεται ότι στο μεν Υπόδειγμα 4 (Βιογραφικό Σημείωμα Στελέχους) η εμπειρία ζητείται να εκφρασθεί σε έτη/μνες στο δε Υπόδειγμα 2 (Κατάλογος Στελεχιακού Δυναμικού) η εμπειρία ζητείται, όπως προκύπτει από τον πίνακα 6 του βιογραφικού σημειώματος, να εκφρασθεί σε έτη/μνες/ημέρες. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί ποιο είναι το ορθό και εάν επαρκεί η έκφραση της εμπειρίας μόνο σε έτη/μνες. Όχι. Η σύμβαση που απασχολείται κάθε στέλεχος προκύπτει από τη δλωση του διαγωνιζόμενου στον πίνακα του υποδείγματος 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ. Αντίστοιχα η σύμβαση που χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός προκύπτει από τη δλωση του διαγωνιζόμενου στον πίνακα του υποδείγματος 5 του Προσαρτματος ΙΙΙ Δεν απαιτείται η σύνταξη των υποδειγμάτων ξεχωριστά για κάθε σύμβαση. Όχι Ισχύουν τα αναφερόμενα α) στο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ και β) στο Υπόδειγμα 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ και τα αναφερόμενα στην ανωτέρω οίκοθεν διευκρίνιση με α/α 2. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ασυμφωνία ως προς την εμπειρία του στελέχους μεταξύ των ανωτέρω υπερισχύουν τα στοιχεία που προκύπτουν ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 11 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

12 O δανειστς ικανότητας κατά το άρθρο 20.3 αφού θα διαθέσει, π.χ., εξοπλισμό και προσωπικό τεχνικ εμπειρία θα πρέπει να δηλωθεί και σαν υπεργολάβος σύμφωνα με το άρθρο 21.7; 1. Εταιρεία, η οποία δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό, προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες αεροφωτογράφησης ως υπεργολάβος σε περισσότερα του ενός διαγωνιζόμενα σχματα για την ίδια περιοχ. Θα διαθέσει, πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού αεροφωτογραφσεων, και τέσσερα στελέχη (πιλότο, χειριστ φωτομηχανς και δύο τοπογράφους μηχανικούς) τα οποία θα συμπεριληφθούν στο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ ως ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό (Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ β. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν αυτό είναι εφικτό. από τον πίνακα 6. του βιογραφικού σημειώματος (Υπόδειγμα 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ) του στελέχους. Όχι απαραίτητα. 1. Ναι, εφόσον πληρούνται τα αναφερόμενα στο Τεύχος Προκρυξης Παρακαλούμε επίσης όπως διευκρινισθεί αν μια εταιρεία παροχς υπηρεσιών αεροφωτογράφησης η οποία διαθέτει προς διαγωνιζόμενα σχματα εξοπλισμό αεροφωτογραφσεων, πιλότο και χειριστ φωτομηχανς θεωρείται υπεργολάβος «δανειστς» και εάν οι χειριστές μπορούν να διατεθούν και σε άλλα σχματα αλλά για την ίδια πάντοτε περιοχ. 2. Εφόσον ο εξοπλισμός και το προσωπικό της εν λόγω εταιρείας αεροφωτογράφισης δηλωθεί από το διαγωνιζόμενο για την κάλυψη της ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας της παρ τότε η εταιρεία αυτ θεωρείται ως δανειστς του εξοπλισμού και του προσωπικού, σύμφωνα και με τα λοιπά αναφερόμενα στο Τεύχος Προκρυξης. Είναι στη διακριτικ ευχέρεια του διαγωνιζόμενου να δηλωθεί η εν λόγω εταιρεία και ως υπεργολάβος. Εφόσον οι χειριστές δηλωθούν ως ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ β): «Το ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό της παρ β) της παρούσας προκρυξης, πρέπει να είναι διαφορετικό σε κάθε σύμβαση για την οποία διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά. Δεν ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 12 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

13 Υποδείγματα 7, 8 του Προσαρτματος VII Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν ο Δανειστς του εξοπλισμού πτσης (αεροσκάφους, κάμερας λψεων, πιλότου και χειριστ κάμερας) θα πρέπει υποχρεωτικά ταυτόχρονα να δηλωθεί και ως υπεργολάβος που θα εκπονσει την πτση στο συγκεκριμένο lot στο οποίο δανείζει / προσφέρει όλο τον εξοπλισμό και δυναμικό για την εκπόνηση της αεροφωτογραφικς λψης. Εταιρεία προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες αεροφωτογράφησης ως υπεργολάβος σε διαγωνιζόμενα σχματα για μία περιοχ LSO25. Το διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας είναι ίδιο με άλλη εταιρεία η οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό ως υποψφιος ανάδοχος. Ο εξοπλισμός και τα στελέχη που θα χρησιμοποισει είναι διαφορετικά. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι αυτό είναι εφικτό. Στα υποδείγματα 7 και 8 του Προσαρτματος VII «Περί διάθεσης/δανεισμού ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού» υπάρχουν δύο παράγραφοι που αφορούν την διάθεση στελεχιακού δυναμικού και την διάθεση τεχνικού εξοπλισμού. Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι στην περίπτωση που δεν δανείζεται τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να διαγράφεται η παράγραφος 2β του Υποδείγματος 7 και η 3β του Υποδείγματος 8 επιτρέπεται στέλεχος που έχει δηλωθεί ως ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό της παρ β) σε μια σύμβαση να δηλώνεται και ως ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό και σε άλλη σύμβαση από τον ίδιο άλλο διαγωνιζόμενο. Στην περίπτωση αυτ το στέλεχος δεν λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη της ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας της παρ β) όλων των διαγωνιζόμενων από τους οποίους δηλώνεται.» Όχι απαραίτητα. Η αναθέτουσα αρχ θα εξετάσει, κατά περίπτωση, τυχόν ύπαρξη νόθευσης του ανταγωνισμού και καταστρατγησης των όρων συμμετοχς στο διαγωνισμό, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 12 του ν. 3316/2005. Δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτ η συμπλρωση της παραγράφου 2β) του Υποδείγματος 7 και η παράγραφος 3β) του Υποδείγματος 8 του Προσαρτματος VII ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 13 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση έργων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα