ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» (Κωδικός διαγωνισμού: LSO25) με ημερομηνία προκήρυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» (Κωδικός διαγωνισμού: LSO25) με ημερομηνία προκήρυξης 14 01 2014"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» (Κωδικός διαγωνισμού: LSO25) με ημερομηνία προκρυξης ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ & (Σελ. 33) Υπόδειγμα 4 Προσαρτματος ΙΙΙ ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Εταίρος μέτοχος υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνιζόμενο σχμα μελετητς που έχει ενταγμένο το μελετητικό του πτυχίο στην εταιρεία αυτ, θεωρείται δανειστς χρηματοοικονομικς επάρκειας ως προς το σχμα αυτό και απαιτείται να υποβάλει τα δικαιολογητικά δανεισμού που περιγράφονται στην παρ Στον πίνακα 6. του βιογραφικού σημειώματος του Υποδείγματος 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ που αφορά την «εμπειρία στην παροχ υπηρεσιών του είδους που απαιτούνται στη παρ β) του τεύχους προκρυξης για την ειδικότητα που δηλώνεται το στέλεχος» λανθασμένα αναφέρεται στην τέταρτη στλη αυτού το κείμενο «Χρόνος απασχόλησης (έτη και μνες) **» αντί του ορθού «Χρόνος απασχόλησης (έτη) **». Στη ανωτέρω στλη του πίνακα 6. του βιογραφικού σημειώματος» συμπληρώνεται ένας δεκαδικός αριθμός ο οποίος προκύπτει από την μετατροπ της πραγματικς απασχόλησης (έτη, μνες και ημέρες) του στελέχους σε δεκαδικό αριθμό και την στρογγυλοποίηση αυτού στο δεύτερο δεκαδικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 1 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

2 & Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών «Περιεχόμενο Εργασιών» (Σελ. 23 & 64) 11.1 (Σελ. 23) & 23 (Σελ & 54) Στη διακρυξη στο άρθρο 11.1 Αντικείμενο Προεκτιμούμενες Αμοιβές Χρηματοδότηση Συμβατικ προθεσμία αναφέρεται ότι «Οι φωτοληψίες θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά με χρση ψηφιακς φωτομηχανς επιφανειακών αισθητρων/ επίπεδης διάταξης μεγάλου μορφότυπου (large format digital camera)». Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν μπορούμε να χρησιμοποισουμε line camera αντί των κλασικών large format frame cameras, υπό την δέσμευση του να παρέχουμε frames εφόσον απαιτείται ως παραδοτέο. Στην προκρυξη αναφέρεται: «Οι φωτοληψίες θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά με χρση ψηφιακς φωτομηχανς επιφανειακών αισθητρων/επίπεδης διάταξης μεγάλου μορφότυπου (large frame format digital camera) οι οποίες και θα παραδοθούν.» Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν φωτομηχανές, των οποίων η εικόνα συντίθεται από επιμέρους εικόνες σε διαφορετικ θέση του αισθητρα και κατ επέκταση δεν διαθέτει ενιαία γεωμετρία, μπορούν να θεωρηθούν ως φωτομηχανές επιφανειακών αισθητρων/επίπεδης διάταξης μεγάλου μεγέθους (large frame format digital camera) και να χρησιμοποιηθούν για την αεροφωτογράφηση. Διαγωνιζόμενος που εμπίπτει στην παράγραφο για τη τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχς της συγκεκριμένης παραγράφου στο διαγωνισμό, απαιτείται να προσκομίσει κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 της διακρυξης, μεταξύ άλλων και βιογραφικά σημειώματα του απαιτούμενου για την κατοχ της απαιτούμενης γενικς εμπειρίας προσωπικού του, με την συμπλρωση του Υποδείγματος του Προσαρτματος ΙΧ. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν για την τεκμηρίωση των ετών εμπειρίας του ως άνω προσωπικού στην παροχ των υπηρεσιών αντίστοιχης με αυτ του Ελληνικού Μητρώου Μελετητών της κατηγορίας μελετών 16 «Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)» τα έτη εμπειρίας προσμετρούνται από κτσης πτυχίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται από το χρόνο ψηφίο. Είναι επιτρεπτ η χρση μόνο ψηφιακών φωτομηχανών επιφανειακών αισθητρων/επίπεδης διάταξης μεγάλου μορφότυπου (large frame format digital camera) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΦΕΚ 13/ ) και το Τεύχος Προκρυξης (άρθρο 11.1). Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 3 Τα έτη εμπειρίας των στελεχών της παρ του Τεύχους Προκρυξης στην παροχ υπηρεσιών αντίστοιχων με αυτές της κατηγορίας μελέτης 16 «Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)» θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει του χρόνου απασχόλησης τους σε συγκεκριμένα έργα όπως αυτός προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα (Υπόδειγμα του Προσαρτματος ΙΧ). ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 2 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

3 (Σελ ) & 21.5 (Σελ. 32 & 45) 20.1 & (Σελ. 32 & 45) απασχόλησς τους σε συγκεκριμένα έργα. Στο άρθρο ζητείται η απόδειξη της οικονομικς και χρηματοοικονομικς επάρκειας του διαγωνιζόμενου, η οποία προκύπτει από το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρσεων. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε / επιβεβαιώσετε ότι η τελευταία χρση είναι η του Σύμφωνα με το άρθρο Η οικονομικ και χρηματοοικονομικ επάρκεια του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται από το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρσεων. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν σύμφωνα με τα ως άνω νοείται ως τελευταία οικονομικ χρση, η χρση από 1/01/2013 έως 31/12/2013 (εφόσον η διαχείριση αρχίζει 1/1 και λγει 31/12). Η ως άνω ζητούμενη διευκρίνηση τίθεται δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της διαχειριστικς χρσης που έληξε 31/12/2013 (ισολογισμός και λοιπές οικονομικές καταστάσεις), για τους συμμετέχοντες που έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, δεν είναι δυνατό να εγκριθούν μέχρι την προθεσμία υποβολς της προσφοράς από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 21.5) καθόσον δεν έχει ακόμα διενεργηθεί έλεγχος από τους οικονομικούς ελεγκτές όπως προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο. Αν παρά ταύτα ως τελευταία οικονομικ χρση νοείται η χρση από 1/01/2013 έως 31/12/2013 (εφόσον η διαχείριση αρχίζει 1/1 και λγει 31/12) παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε έτερα δικαιολογητικά προς κάλυψη της ζητούμενης κατά τα ως άνω εγκρίσεως του διοικητικού συμβουλίου η οποία δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί. Σε περίπτωση ΑΕ, που υποχρεούται στην δημοσίευση ισολογισμών στην περίπτωση της χρσης από 1/1/2013 έως και 31/12/2013, όπου για το έτος 2013 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισς του και δημοσίευσς του μέχρι και την υποβολ των προσφορών (δηλ. στις 26/2/2014), μπορεί να επικαλεστεί ως ισολογισμούς τελευταίας τριετίας το 2010, 2011 και 2012 για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης και έγκρισ τους; Τελευταία χρση λογίζεται αυτ της οποίας έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια Όργανα της εταιρείας ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις και έχει υποβληθεί η δλωση φορολογίας εισοδματος Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6. Ναι, βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 3 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

4 και 21.5 (Σελ. 32 & 45) 20.1 & 21.5 (Σελ. 32 & 45) 20.2 (Σελ. 34) 20.2 (Σελ. 34) Για την απόδειξη της οικονομικς επάρκειας οι τρεις τελευταίες περίοδοι οικονομικών χρσεων είναι 2010, 2011 και ,2012 και 2013; Ζητείται η υποβολ στοιχείων κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία έτη. Δεδομένου ότι οι ανώνυμες εταιρείες «κλείνουν» ισολογισμό μέχρι τέλος Απριλίου κάθε έτους παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρονται στα έτη 2010, 2011, Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς και για τις τρεις συμβάσεις LSO25, με επιλογ την εναλλακτικ α3) (σελ. 34 από 57 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν τα 1 έως 3 έργα της περίπτωσης του 7.5%, μπορούν κάποια από αυτά να είναι τα ίδια επικαλούμενα έργα και στην περίπτωση της ειδικς ικανότητας του 12,5% της προεκτιμούμενης αμοιβς της (DEM και ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες). Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς έστω για τρεις συμβάσεις LSO25, με επιλογ της εναλλακτικς α 1) της παραγράφου , ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν κάποια από τα δηλούμενα έργα αεροφωτογράφησης «για την παραγωγ ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων με μέγεθος pixel μικρότερο ίσο με 0,5 m συνολικς (αθροιστικς ) αξίας μεγαλύτερης ίσης του 15% της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης», μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη και της δεύτερης συνθκης του έργου «παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοεικόνων/ ορθοφωτογραφιών με μέγεθος pixel μικρότερο ίσο του 0,5m, συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης του 25% της προεκτιμούμενης αμοιβς για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 Τα αναφερόμενα στη σελ. 34 αφορούν την περίπτωση υποβολς προσφοράς για μία μόνο σύμβαση και όχι για τρείς όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Οι προϋποθέσεις για την ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα που αφορά την εκπόνηση παρόμοιων μελετών στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για τρείς συμβάσεις αναπτύσσονται στη σελίδα 39 του Τεύχους προκρυξης με τον τίτλο «α2) στην περίπτωση που υποβάλουν προσφορά για τρείς συμβάσεις:» Τα αναφερόμενα στη παρ αφορούν το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες και όχι την περίπτωση υποβολς προσφοράς για τρείς συμβάσεις όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Οι προϋποθέσεις για την ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα που αφορά την εκπόνηση παρόμοιων μελετών στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για τρείς συμβάσεις αναπτύσσονται στη σελίδα 39 του Τεύχους προκρυξης με τον τίτλο «α2) στην περίπτωση που υποβάλουν προσφορά για τρείς συμβάσεις:» ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 4 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

5 (Σελ. 34) 20.2 (Σελ. 34) Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς για μια σύμβαση LSO25, με επιλογ της εναλλακτικς α 3) της παραγράφου , ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν γίνεται δεκτό ως έργο παρόμοιας φύσης, να δηλωθεί σύμβαση που αφορά μόνο την παραγωγ DEM με χρση lidar ώστε να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση της προϋπόθεσης «του έργου παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ορθοφωτογραφιών/ορθοεικόνων με μέγεθος εικονοστοιχείου μικρότερου ίσου μέτρου (0,5m) συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης με το 12,5% της προεκτιμούμενης αμοιβς της σύμβασης για την οποία υποβάλλεται προσφορά». Στην περίπτωση υποβολς προσφοράς για μια σύμβαση LSO25, με επιλογ της εναλλακτικς α 2) της παραγράφου , ως προς την ζητούμενη εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, διευκρινίστε αν γίνεται δεκτό ως έργο παρόμοιας φύσης, να δηλωθεί σύμβαση που αφορά μόνο την αεροφωτογράφηση και την παραγωγ ορθοφωτοχαρτών με χρση και διόρθωση προϋπάρχοντος DTM και όχι κατ ανάγκη την εξ αρχς δημιουργίας DTM. Τα αναφερόμενα στη παρ αφορούν το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες και όχι τα κριτρια με τα οποία κρίνεται η ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα ως προς την εκπόνηση παρόμοιων μελετών όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κριτριο α3) της παρ (σελ.34) του Τεύχους Προκρυξης για να ληφθεί υπόψη έργο παρόμοιας φύσης το οποίο να εντάσσεται στην περίπτωση «του ενός (1) έργου παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων, με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) στο έδαφος μικρότερο ίσο του μισού μέτρου (0.5m), συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης με το 12,5% της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης» θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός της παραγωγς DEM και την παραγωγ ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων. Τα αναφερόμενα στη παρ αφορούν το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες και όχι τα κριτρια με τα οποία κρίνεται η ειδικ τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα ως προς την εκπόνηση παρόμοιων μελετών όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ερώτηση. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κριτριο α2) της παρ (σελ.33) του Τεύχους Προκρυξης για να ληφθεί υπόψη έργο παρόμοιας φύσης το οποίο να εντάσσεται στην περίπτωση των «έργων αεροφωτογράφησης, παραγωγς DEM και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών/ ορθοφωτογραφιών/ ορθοεικόνων, με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) στο ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 5 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

6 (Σελ. 33) 20.2.β)3 & (Σελ. 35 & 49) Σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση της εμπειρίας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις δημοσίων φορέων για παρόμοιες μελέτες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συμβάσεων παροχς υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αλλά περιγράφουν με σαφνεια αντικείμενα που αφορούν αεροφωτογραφσεις και παραγωγ DTM και ορθοφωτοχαρτών. Στην περίπτωση των Χειριστών Κάμερας οι οποίοι και δεν απαιτείται από την διακρυξη να κατέχουν κάποιο σχετικό πτυχίο δίπλωμα σπουδών, και με δεδομένο ότι στον πίνακα του Υποδείγματος 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ δεν ζητείται να συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο που αφορά σε κατάλληλους τίτλους σπουδών, διευκρινίστε αν στον φάκελο δικαιολογητικών για τα συγκεκριμένα στελέχη, πέραν του βιογραφικού σημειώματος και των βεβαιώσεων εργοδότη αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας στην χρση της συγκεκριμένης κάμερας, απαιτείται η υποβολ επιπλέον στοιχείων όπως γενικοί τίτλοι σπουδών, λοιπά πτυχία κτλ. Παρακαλώ όπως διευκρινίστε αν μια εταιρεία η οποία δανείζει ειδικ τεχνικ ικανότητα π.χ. προσφέροντας αεροσκάφος και ψηφιακ κάμερα μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και υπεργολάβο της σύμπραξης εκπονώντας τις εργασίες αεροφωτογράφησης. έδαφος μικρότερο ίσο του μισού μέτρου (0.5m), συνολικς αξίας (αθροιστικά) μεγαλύτερης ίσης του 40% της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης» θα πρέπει να αφορά στην παραγωγ DEM και όχι σε διόρθωση προϋπάρχοντος DTM. Αποδεκτές γίνονται και παρόμοιες μελέτες οι οποίες έχουν εκτελεσθεί από τον επικαλούμενο την εμπειρία με συμβάσεις του παροχς υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Όχι, δεν απαιτείται για τον χειριστ φωτομηχανς η υποβολ πτυχίου τίτλου σπουδών. Ναι (Σελ. 35) Σε συνέχεια της ίδιας ερώτησης μπορεί άλλος να είναι ο δανειστς της τεχνικς ικανότητας της κάμερας και του αεροσκάφους και να εκτελεί άλλος την πτση υπό την ιδιότητα του επίσημου υπεργολάβου είτε με διαφορετικό αεροσκάφος κάμερα, είτε με το αεροσκάφος και την κάμερα που έχει δηλωθεί στον πίνακα του εξοπλισμού για τη συγκεκριμένη σύμβαση; Δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί να πληρούνται τα απαιτούμενα από το Τεύχος Προκρυξης. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 6 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

7 & (Σελ. 35 & 50) & (Σελ. 36 & 49) & Υπόδειγμα 2/ VII (Σελ. 36) Μπορεί ο δανειστς ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας να δανείζει μόνο απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ. GPS, S/w, ψηφιακ κάμερα κτλ), χωρίς να δανείζει απαραίτητα κάποιο στέλεχος; Ο δανειστς ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας ο οποίος δανείζει εμπειρία από παρόμοια μελέτη είναι υποχρεωμένος να δανείσει και τουλάχιστον ένα στέλεχος ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού σύμφωνα με τις απαιτσεις σε δυναμικό του υποδείγματος 2 του προσαρτματος ΙΙΙ; Σε περίπτωση δανεισμού σε «παρόμοιες μελέτες» της παρ.20.2α, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτείται να συμπεριληφθεί στο ελάχιστα απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό: (α) Ένα τουλάχιστον στέλεχος που συμμετείχε στην εκπόνηση σε κάθε μια συγκεκριμένης μελέτης από αυτές που δανείζονται Στην περίπτωση αυτ ρωτάμε εάν οι απαιτσεις δανεισμού περισσότερων μελετών μπορεί να καλυφθούν με το ίδιο στέλεχος εφόσον αυτό συμμετείχε στις μελέτες αυτές (π.χ. όταν ένα στέλεχος συμμετείχε σε δύο μελέτες). Επίσης ρωτάμε εάν στο Υπόδειγμα 2/VII πρέπει να αναφέρουμε την αντιστοίχιση κάθε στελέχους με την παρόμοια μελέτη στην οποία έχει συμμετάσχει. Ναι Ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στην παρ του Τεύχους Προκρυξης. (α) Ναι Ισχύει το Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος VII του Τεύχους Προκρυξης , , ) (Σελ. 36, 46 &50) Υποδείγματα 2/VII, 3/III (β) Ένα τουλάχιστον στέλεχος που συμμετείχε σε μία τουλάχιστον (όχι σε όλες) από τις δανειζόμενες μελέτες. 1) Σε περίπτωση δανεισμού ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας σε παρόμοιες μελέτες από νομικό πρόσωπο, που δεν έχει Μελετητικό Πτυχίο κατά ΓΕΜ, ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί ο δανεισμός αποδεικνύεται με τη διάθεση στο δανειζόμενο ενός τουλάχιστον στελέχους του νομικού προσώπου, που είναι υπάλληλος/μέτοχος/βασικό στελεχιακό δυναμικό, και που συμμετείχε στην εκπόνηση της παρόμοιας μελέτης. Το στέλεχος αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στο ελάχιστο απαιτούμενο (β) Όχι, ισχύουν τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ (σελ. 37) του Τεύχους Προκρυξης 1) Στην περίπτωση που τίθεται στην ερώτηση και υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω στέλεχος δεν είναι μηχανικός που στελεχώνει με το μελετητικό του πτυχίο το μελετητικό πτυχίο εταιρείας/γραφείου μελετών που δεν συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο, υποβάλλονται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου του Υποδείγματος 2 του Προσαρτματος VII, ιδιωτικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 7 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

8 στελεχιακό δυναμικό. Προς τούτο για το δανεισμό σε παρόμοιες μελέτες, και την διάθεση των στελεχών που συμμετείχαν στην εκπόνηση παρόμοιας μελέτης, υποβάλλονται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου όπως το Υπόδειγμα 2/VII, και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του νομικού προσώπου και του διαγωνιζόμενου, όπως το Υπόδειγμα 4/VII. Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, το νομικό πρόσωπο δεν έχει Μελετητικό Πτυχίο κατά ΓΕΜ, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι ο δανεισμός στο διαγωνιζόμενο του στελέχους που συμμετείχε στη παρόμοια μελέτη θα γίνει από το ίδιο το στέλεχος με μόνο την υποβολ της Υπεύθυνης Δλωσης του Υποδείγματος 3/ΙΙΙ σύμφωνα με την παρ ) και δεν απαιτείται να γίνει και από το νομικό πρόσωπο με απόφαση αρμοδίου οργάνου και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Υποδείγματα 7/VII και 8/VII). συμφωνητικό μεταξύ του νομικού προσώπου και του διαγωνιζόμενου του Υποδείγματος 4 του Προσαρτματος VII και η Υπεύθυνη Δλωση του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ (Σελ. 37) 2) Στην περίπτωση που στέλεχος του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού δεν έχει μελετητικό πτυχίο κατά ΓΕΜ, αλλά εργάζεται σαν υπάλληλος /είναι εταίρος ιδιωτικς εταιρείας που επίσης δεν έχει μελετητικό πτυχίο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν απαιτείται δανεισμός του στελέχους από το νομικό πρόσωπο /μόνο από το ίδιο το στέλεχος. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση δανεισμού στελέχους του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού, το οποίο είναι υπάλληλος /εταίρος σε ιδιωτικ εταιρεία ημεδαπ /αλλοδαπ και η οποία δεν είναι Εταιρεία/γραφείο μελετών κατά την έννοια του Ν. 3316/2005, δανειστς θεωρείται το ίδιο το στέλεχος και όχι η εταιρεία. Υποβάλλεται μόνο το Υπόδειγμα 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ και δεν απαιτούνται τα Υποδείγματα 2/VII και 4/VII που αφορούν δανεισμό από νομικό πρόσωπο. 2) Στην περίπτωση αυτ δεν απαιτείται δανεισμός του στελέχους από το νομικό πρόσωπο. Επισημαίνεται όμως ότι εφόσον το νομικό πρόσωπο δανείζει παρόμοια μελέτη και διαθέτει το στέλεχος αυτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ θα πρέπει να συμπληρώνονται ανάλογα τα υποδείγματα 2 και 4 του Προσαρτματος VII Ναι, ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στην παρ και τη παρ του Τεύχους Προκρυξης,. Ναι, υποβάλλεται μόνο το Υπόδειγμα 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ, εφόσον το στέλεχος αυτό δεν διατίθεται από το νομικό πρόσωπο που δανείζει παρόμοια μελέτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 8 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

9 Υποδείγματα 7 και 8 του Προσαρτματος VII (Σελ. 37) (Σελ ) (Σελ. 49) (Σελ. 49) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση δανεισμού από νομικό πρόσωπο μόνο τεχνικού εξοπλισμού αλλά όχι και στελεχών που θα συμπεριληφθούν στο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό, τότε δεν απαιτούνται και διαγράφονται από τα Υποδείγματα 7/VII και 8/ VII οι παράγραφοι 2α) και 3α) αντίστοιχα που αφορούν δανεισμό στελεχών. Στο άρθρο α αναφέρεται «Σε περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός της τελευταίας οικονομικς χρσης δεν έχει δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.». Εάν η απάντηση στο ερώτημα υπ αρ. 6 είναι ΝΑΙ, και δεδομένου ότι για τη χρση του 2013, δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο ισολογισμός και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην περίπτωση αυτ. Το ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δηλώνεται και το οποίο ανκει στο βασικό στελεχιακό δυναμικό μελετητικς εταιρείας Ε16 που συμμετέχει ως μέλος σύμπραξης, έχει υποχρέωση συμπλρωσης της δλωσης του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ? Εάν ναι τότε συμπληρώνει επιπρόσθετα μόνο το Δ) μέρος σβνοντας το Γ); Ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δηλώνεται στην ομάδα μελέτης και δεν ανκει σε Τρίτη εταιρεία ούτε σε εταιρεία της σύμπραξης αλλά ενεργεί ως αυτόνομο φυσικό πρόσωπο μηχανικός, και σύμφωνα με την διακρυξη υποχρεούται στην συμπλρωση της δλωσης του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ? Υποχρεούται επιπρόσθετα και στη συμπλρωση κάποιου από τα μέρη Γ) Δ) της ίδιας δλωσης; τελευταίο εδάφιο της παρ Ναι, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτ η συμπλρωση της παραγράφου 2α) του Υποδείγματος 7 και η παράγραφος 3α) του Υποδείγματος 8 του Προσαρτματος VII Βλέπε απάντηση στο ερώτημα με α/α 6 Ναι. Ναι. Ναι. Ναι το μέρος Γ) Ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δηλώνεται στην ομάδα μελέτης και Ναι υποχρεούται στη συμπλρωση και υποβολ του ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 9 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

10 28 29 (Σελ. 49) (Σελ. 49) & (Σελ. 49 & 52) το οποίο δεν είναι μηχανικός αλλά (π.χ. Πιλότος, χειριστς κάμερας ) και το οποίο ανκει στο μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Δανειστ Εμπειρίας και Εξοπλισμού, υποχρεούται στην συμπλρωση της δλωσης του Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ και ειδικότερα στην συμπλρωση των τμημάτων Γ) /και Δ) του υποδείγματος? Ο Δανειστς φορέας στον οποίο ανκει το δηλωθέν αυτό προσωπικό ποια υποδείγματα πρέπει να συμπληρώσει για τον δανεισμό αυτό; Σε περίπτωση υποβολς ξενόγλωσσων πτυχίων σπουδών, απαιτείται η υποβολ επικυρωμένου αντιγράφου του εκάστοτε πτυχίου με την ένδειξη APOSTILE συνοδευόμενο από κατάλληλη επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, μπορεί να γίνει δεκτ η επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά απλού αντιγράφου τίτλου σπουδών το οποίο και συνυποβάλλεται; Το πτυχίο του χειριστ πτητικού μέσου και το ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδονται στην Αγγλικ γλώσσα σύμφωνα με τα πρότυπα του Οργανισμού International Civil Aviation Organization (ICAO), μέλος του οποίου είναι και η Ελληνικ Υπηρεσία Πολιτικς Αεροπορίας (ΥΠΑ),και γίνονται αποδεκτά διεθνώς από τις ελεγκτικές αρχές χωρίς μετάφραση. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτείται μετάφραση των παραπάνω εγγράφων /αρκεί επικυρωμένο αντίγραφο με /χωρίς Apostile. Τα λογισμικά πακέτα που δηλώνονται στον πίνακα εξοπλισμού του Υποδείγματος 5 του Προσαρτματος III θα πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από τον αντίστοιχο αριθμό αδείας τους, αρκεί η αναφορά στην έκδοση και τον κατασκευαστ τους; Στην περίπτωση των GPS που δηλώνονται πρέπει να υποβάλλεται επίσης και ο σειριακός τους αριθμός αρκεί η αναφορά στο μοντέλο και τον κατασκευαστ τους. Σε περίπτωση που ο δανειστς ενός διαγωνιζομένου προσφέρει παρόμοια εμπειρία σε μελέτες, εξοπλισμό και στελέχη της ομάδας εκπόνησης έργου πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά Ιδιωτικά Συμφωνητικά και Αποφάσεις Νομικού Οργάνου για κάθε μια από τις παραπάνω Υποδείγματος 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ αλλά δεν συμπληρώνονται τα πεδία Γ). και Δ). αυτού, τα οποία συμπληρώνονται μόνο για τα στελέχη ειδικότητας μηχανικού. Για το ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό που δεν είναι ειδικότητας μηχανικού δεν υποβάλλονται πιστοποιητικά δανεισμού κατά τα αναφερόμενα στην παρ του Τεύχους Προκρυξης. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 8.2 του Τεύχους Προκρυξης. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Τεύχους Προκρυξης. Δεν απαιτείται η αναγραφ του αριθμού αδείας των λογισμικών ούτε ο σειριακός αριθμός των GPS για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υποδείγματος 5 του Προσαρτματος III Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το διαγωνιζόμενο ένα ενιαίο Υπόδειγμα, εφόσον τηρούνται τα περιεχόμενα των σχετικών υποδειγμάτων του Προσαρτματος VII. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 10 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

11 (Σελ ) Υποδείγματα 2 και 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ δανειζόμενες κατηγορίες τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας (π.χ. Υπόδειγμα ιδιωτικού Συμφωνητικού 4, και 8 με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Νομικού Οργάνου 2 και 7) απλά μπορεί να τα αναφέρει όλα τα παραπάνω σε ένα ενιαίο Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού που τα συμπεριλαμβάνει όλα και σε μια αντίστοιχη συνδυαστικ και συνολικ Απόφαση Νομικού Οργάνου; Αν ναι τότε ποιο θα μπορούσε να είναι το πλέον κατάλληλο υπόδειγμα από αυτά της διακρυξης; Στα συμφωνητικά δανεισμού (π.χ. Υπόδειγμα 7, Απόφαση Νομικού Οργάνου 8 κτλ.) θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ποια πρόσωπα δανείζονται σε ποια σύμβαση; Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τον δανειζόμενο εξοπλισμό; Σε περίπτωση που ο δανειστς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας είναι ένας, τότε τα συμφωνητικά δανεισμού (είτε πρόκειται για στελέχη, είτε για εξοπλισμό), και οι αντίστοιχες Αποφάσεις του Νομικού Οργάνου του Δανειστ, θα πρέπει να συντάσσονται ξεχωριστά για κάθε σύμβαση, μπορεί να συντάσσονται συνολικά ανά υπόδειγμα (π.χ. υπόδειγμα 8 και απόφαση 7, με αναφορά στη δάνεια ικανότητα και για τις τρεις συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. O κατάλογος εξοπλισμού θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα πιστοποιητικά που να πιστοποιούν την ιδιοκτησία / κατοχ, συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές του κλπ; Σε σχέση με την εμπειρία του ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού επισημαίνεται ότι στο μεν Υπόδειγμα 4 (Βιογραφικό Σημείωμα Στελέχους) η εμπειρία ζητείται να εκφρασθεί σε έτη/μνες στο δε Υπόδειγμα 2 (Κατάλογος Στελεχιακού Δυναμικού) η εμπειρία ζητείται, όπως προκύπτει από τον πίνακα 6 του βιογραφικού σημειώματος, να εκφρασθεί σε έτη/μνες/ημέρες. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί ποιο είναι το ορθό και εάν επαρκεί η έκφραση της εμπειρίας μόνο σε έτη/μνες. Όχι. Η σύμβαση που απασχολείται κάθε στέλεχος προκύπτει από τη δλωση του διαγωνιζόμενου στον πίνακα του υποδείγματος 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ. Αντίστοιχα η σύμβαση που χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός προκύπτει από τη δλωση του διαγωνιζόμενου στον πίνακα του υποδείγματος 5 του Προσαρτματος ΙΙΙ Δεν απαιτείται η σύνταξη των υποδειγμάτων ξεχωριστά για κάθε σύμβαση. Όχι Ισχύουν τα αναφερόμενα α) στο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ και β) στο Υπόδειγμα 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ και τα αναφερόμενα στην ανωτέρω οίκοθεν διευκρίνιση με α/α 2. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ασυμφωνία ως προς την εμπειρία του στελέχους μεταξύ των ανωτέρω υπερισχύουν τα στοιχεία που προκύπτουν ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 11 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

12 O δανειστς ικανότητας κατά το άρθρο 20.3 αφού θα διαθέσει, π.χ., εξοπλισμό και προσωπικό τεχνικ εμπειρία θα πρέπει να δηλωθεί και σαν υπεργολάβος σύμφωνα με το άρθρο 21.7; 1. Εταιρεία, η οποία δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό, προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες αεροφωτογράφησης ως υπεργολάβος σε περισσότερα του ενός διαγωνιζόμενα σχματα για την ίδια περιοχ. Θα διαθέσει, πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού αεροφωτογραφσεων, και τέσσερα στελέχη (πιλότο, χειριστ φωτομηχανς και δύο τοπογράφους μηχανικούς) τα οποία θα συμπεριληφθούν στο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ ως ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό (Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ β. Παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν αυτό είναι εφικτό. από τον πίνακα 6. του βιογραφικού σημειώματος (Υπόδειγμα 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ) του στελέχους. Όχι απαραίτητα. 1. Ναι, εφόσον πληρούνται τα αναφερόμενα στο Τεύχος Προκρυξης Παρακαλούμε επίσης όπως διευκρινισθεί αν μια εταιρεία παροχς υπηρεσιών αεροφωτογράφησης η οποία διαθέτει προς διαγωνιζόμενα σχματα εξοπλισμό αεροφωτογραφσεων, πιλότο και χειριστ φωτομηχανς θεωρείται υπεργολάβος «δανειστς» και εάν οι χειριστές μπορούν να διατεθούν και σε άλλα σχματα αλλά για την ίδια πάντοτε περιοχ. 2. Εφόσον ο εξοπλισμός και το προσωπικό της εν λόγω εταιρείας αεροφωτογράφισης δηλωθεί από το διαγωνιζόμενο για την κάλυψη της ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας της παρ τότε η εταιρεία αυτ θεωρείται ως δανειστς του εξοπλισμού και του προσωπικού, σύμφωνα και με τα λοιπά αναφερόμενα στο Τεύχος Προκρυξης. Είναι στη διακριτικ ευχέρεια του διαγωνιζόμενου να δηλωθεί η εν λόγω εταιρεία και ως υπεργολάβος. Εφόσον οι χειριστές δηλωθούν ως ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ β): «Το ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό της παρ β) της παρούσας προκρυξης, πρέπει να είναι διαφορετικό σε κάθε σύμβαση για την οποία διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά. Δεν ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 12 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

13 Υποδείγματα 7, 8 του Προσαρτματος VII Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν ο Δανειστς του εξοπλισμού πτσης (αεροσκάφους, κάμερας λψεων, πιλότου και χειριστ κάμερας) θα πρέπει υποχρεωτικά ταυτόχρονα να δηλωθεί και ως υπεργολάβος που θα εκπονσει την πτση στο συγκεκριμένο lot στο οποίο δανείζει / προσφέρει όλο τον εξοπλισμό και δυναμικό για την εκπόνηση της αεροφωτογραφικς λψης. Εταιρεία προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες αεροφωτογράφησης ως υπεργολάβος σε διαγωνιζόμενα σχματα για μία περιοχ LSO25. Το διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας είναι ίδιο με άλλη εταιρεία η οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό ως υποψφιος ανάδοχος. Ο εξοπλισμός και τα στελέχη που θα χρησιμοποισει είναι διαφορετικά. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι αυτό είναι εφικτό. Στα υποδείγματα 7 και 8 του Προσαρτματος VII «Περί διάθεσης/δανεισμού ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού» υπάρχουν δύο παράγραφοι που αφορούν την διάθεση στελεχιακού δυναμικού και την διάθεση τεχνικού εξοπλισμού. Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι στην περίπτωση που δεν δανείζεται τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να διαγράφεται η παράγραφος 2β του Υποδείγματος 7 και η 3β του Υποδείγματος 8 επιτρέπεται στέλεχος που έχει δηλωθεί ως ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό της παρ β) σε μια σύμβαση να δηλώνεται και ως ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό και σε άλλη σύμβαση από τον ίδιο άλλο διαγωνιζόμενο. Στην περίπτωση αυτ το στέλεχος δεν λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη της ειδικς τεχνικς και επαγγελματικς ικανότητας της παρ β) όλων των διαγωνιζόμενων από τους οποίους δηλώνεται.» Όχι απαραίτητα. Η αναθέτουσα αρχ θα εξετάσει, κατά περίπτωση, τυχόν ύπαρξη νόθευσης του ανταγωνισμού και καταστρατγησης των όρων συμμετοχς στο διαγωνισμό, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 12 του ν. 3316/2005. Δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτ η συμπλρωση της παραγράφου 2β) του Υποδείγματος 7 και η παράγραφος 3β) του Υποδείγματος 8 του Προσαρτματος VII ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 13 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

14 ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 1 Προσάρτημα 4 (Σελ. 47) Σε σχέση με τη διαχείριση των αεροφωτογραφιών και ειδικότερα την διακίνησ τους μετά την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων (raw data), λαμβάνοντας υπόψη τις απαγορεύσεις που υπάρχουν για εξαγωγ των εικόνων στο εξωτερικό, ιδιαίτερα δε στις διαβαθμισμένες περιοχές, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν θα επιτρέπεται η αποστολ των εικόνων στο εξωτερικό για επεξεργασία. Μπορεί η ΕΚΧΑ ΑΕ να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι θα είναι εφικτ η εξαγωγ των εικόνων σε χώρες του εξωτερικού; Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Συγγραφς Υποχρεώσεων στη σελ. 35, «Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι: α) το υλικό της αεροφωτογράφισης σε μερικές περιοχές της Ελλάδος είναι διαβαθμισμένο, με αποτέλεσμα τμματα των πρωτογενών εικόνων ολόκληρες εικόνες να απαιτηθεί από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές να υποστούν επεξεργασία απόσβεσης και β) η μεταφορά του αεροφωτογραφικού υλικού (διαβαθμισμένου μη) εκτός Ελληνικς επικράτειας για επεξεργασία αυτού (αεροτριγωνισμοί, παραγωγ ορθοεικόνων, κλπ) δύναται να απαγορευθεί από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές για λόγους εθνικς ασφαλείας». Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του ΓΕΕΘΑ. Ως εκ τούτου, η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δεν μπορεί να παράσχει ουδεμία διαβεβαίωση ούτε εξασφάλιση ότι θα είναι εφικτ η εξαγωγ του αεροφωτογραφικού υλικού (πρωτογενούς παράγωγου) προς επεξεργασία σε άλλες χώρες πλην της Ελλάδας. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 14 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

15 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Περιεχόμενο Εργασιών (Σελ. 64) Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν γίνονται αποδεκτές ψηφιακές φωτομηχανές που δεν διαθέτουν σύστημα IMU (Inertial Measurement Unit) Οι ψηφιακές φωτομηχανές που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των συμβάσεων αυτών θα πρέπει κατά την διάρκεια των φωτοληψιών να είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένες και να συνεργάζονται λειτουργικά τόσο με σύστημα GPS για τον προσδιορισμό εκάστου φωτοκέντρου όσο και με σύστημα INS (IMU) προκειμένου να προσδιορίζονται οι γωνίες στροφς κάθε αεροφωτογραφίας. Οι παράμετροι αυτοί άλλωστε, αποτελούν παραδοτέα του έργου σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών «2.10 Παρατηρσεις GPS/INS Αεροφωτογράφησης» ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LSO25 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (19/02/2014) Σελ. 15 από 15 ΕΚΧΑ ΑΕ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου»

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου» Χολαργός, 14/04/2014 Α.Π.: 1411259 Πληροφορίες: κος. Ι. Κολοβός (τηλ. 210 6505704) Προς : Πίνακα Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Απαντσεις σε ερωτµατα σχετικά µε τους όρους της διακρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012 Ερώτημα 1: Παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά με την υποχρέωση η μη της χρήσης στελεχών πιστοποιημένων από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες».

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 11-11-2013 Α.Π.: 10133 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΤΗΛ.: 210 3339582 FAX: 210 3339590 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 25/10/2010 Αρ. Πρωτ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.850. Γ/2/21875

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 25/10/2010 Αρ. Πρωτ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.850. Γ/2/21875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 164 Στεφανοβίκειο, 21/01/2014

Αρ. Πρωτ.: 164 Στεφανοβίκειο, 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 164 Στεφανοβίκειο, 21/01/2014 Προς: 1. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μαιανδρουπόλεως 11, Τ.Κ. 115 24 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 6980158 fax.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013 1. Ερώτηση: Είµαι γεωλόγος και έχω δουλέψει για 5 µήνες σε γεωλογικό γραφείο, µέσω του προγράµµατος voucher. Το πρόγραµµα αυτό δε µας κάλυπτε µε ένσηµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1424778 Χολαργός, 26/09/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 28/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση πρόληψη της σχολικής βίας του εκφοβισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. ΟΠΣ 376834) «Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 13/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΚ/3: Στέλεχος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διεύύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα