Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( ΕΟΦ) ΝΠΔΔ ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-8ΕΦ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ Διακήρυξης:18/2011 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες: ΧΑ Αϊβαλιώτου Τηλ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και με προϋπολογισθείσα δαπάνη (24000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων υπέρ τρίτων» Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΟΧΙ Συμφερότερη Προσφορά 20/12/2011 Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η α) Του Ν1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα β) Του Ν2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» γ) Του άρθρου 83, παρ 1 του Ν2362/95, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/B/10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δ) Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» ε) Του Ν 3580/ 2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοιν Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» στ) Του αρθρ27 παρ11 του Ν3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης» ζ) Του άρθρου 6 του Ν 1316/83, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν3730/2008

2 2 Την αρ πρωτ2/31477/0094/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικ έτους 2011 του ΕΟΦ και η αναμόρφωση αυτού 3 Την ΚΥΑ με αριθ 6588/ του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΦΕΚ 1650/ τ Β ) 4 Τη με αριθμό 10791/ έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του ΥΥΚΑ 5 Την αριθ 85128/ απόφαση του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server), για τις ανάγκες του Οργανισμού 6 Την αριθ 88172/ απόφαση του Προέδρου ΔΣ του ΕΟΦ, περί δέσμευσης πιστώσεων, ύψους σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, όπως αυτή διαβιβάστηκε αρμοδίως για έγκριση, 7 Την αριθμ 89142/ απόφαση του Προέδρου ΔΣ /ΕΟΦ σχετικά με τη διενέργεια του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και με προϋπολογισθείσα δαπάνη (24000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων υπέρ τρίτων» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ 1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού στα γραφεία του ΕΟΦ (3 ος όροφος, Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 284, Χολαργός, την , ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ 2 Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο 3 Στο κύριο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της Διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα Εντός του κυρίως φακέλου τοποθετούνται: α) Σφραγισμένος Φάκελος με την Τεχνική Προσφορά, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται η λέξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της Δ/ξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα και β) Σφραγισμένος Φάκελος με την Οικονομική Προσφορά, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της Διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα

3 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α) Υποβάλλεται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθ 8 του Ν 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και η οποία θα αναφέρεται : ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους και χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του ΕΟΦ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του ΕΟΦ, ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης β) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έντυπο, όπου ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά 4 Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο 5 Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ6 του ΠΔ 118/07) παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή β)οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα,των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους 6 Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές 7 Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ αυτόν, εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας 8Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 του ΠΔ 118/07) 9Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : Με βάσει το άρθρο 7 του Ν 2286/95, το Ν187/93, αρθρ 3 Ν 3580/07 και το άρθρο 15 παρ19 ΚΤΧ α) υπέρ ΜΤΠΥ 3,072%, β) υπέρ Δημοσίου 0,256%, γ) υπέρ του ΤΑΥΥ εμπορίου 0,3072% δ) Κράτηση 2 %, βάσει του Ν 3580/2007

4 Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 55 του Ν 2238/94, ποσοστό 4% 10 Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και τον καλεί εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο του ημίσεως, σε περιπτώσεις επείγουσας προμήθειας ανάθεσης Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία ο ΕΟΦ απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη προμηθευτή 11 Η παράδοση του συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός σαράντα-πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ η δαπάνη θα πληρωθεί μετά την παράδοσή του 12 Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/07 13 Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές 14 Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1 Υπολογιστική μονάδα (server) με Εξωτερική Aποθηκευτική Mονάδα (storage) Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Επιθυμητό Απάντηση Παρατηρήσεις 11 Γενικά 111 Αριθμός Προσφερομένων Συστημάτων 2 - Υπολογιστική Μονάδα (Server) 1 - Εξωτερική Αποθηκευτική Μονάδα (Storage) 1 Το κάθε προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 112 είναι ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο 113 Το κάθε σύστημα θα πρέπει να τοποθετείται σε καμπίνα rack 19 και λοιπών διαστάσεων όπως στο 21 και να έχει ύψος μέχρι 2U 12 Υπολογιστική Μονάδα (Server) 121 Επεξεργαστής - CPU Intel Xeon 1 - Ελάχιστος αριθμός CPU sockets 2 - Αριθμός CPU sockets σε χρήση 2 - Ελάχιστος αριθμός core ανά CPU Ελάχιστος χρονισμός ανά core (GHz) Ελάχιστη διαμοιρασμένη L3 cache (MB) 12 - Ελάχιστος ρυθμός μετάδοσης QPI (GT/s) Άλλα χαρακτηριστικά: - Hyper Threading - Turbo boost - Virtualization Technology - Υποστήριξη ECC μνήμης RAM 122 Κεντρική Μνήμη - RAM 122 Τεχνολογίας DDR3 1 - Registered - ECC - Χρονισμός (MHz) Ελάχιστη χωρητικότητα (GB) 12 - Διάταξη για βέλτιστη απόδοση: Ίσος αριθμός DIMMs ανά κανάλι (channel) και ανά CPU - Δυνατότητα αναβάθμισης χωρητικότητας 192 (GB)

6 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Επιθυμητό Απάντηση Παρατηρήσεις Διαρρύθμιση Εσωτερικού Αποθηκευτικού Χώρου Σκληροί δίσκοι - Τεχνολογία SAS - Διεπαφή 6Gbps SAS - Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής (Krpm) 10 - Αριθμός εγκατεστημένων δίσκων 2 - Ελάχιστος αριθμός προσφερόμενων θέσεων 4 δίσκων - Ελάχιστη χωρητικότητα (GB) Διάταξη RAID-1 - Δυνατότητα εν-θερμώ αντικατάστασης (hotpluggable) Εσωτερικός Ελεγκτής Δίσκων - Διεπαφή 6Gbps SAS - Διασύνδεση PCI-Express 20 - Ελάχιστη μνήμη cache (MB) Λειτουργία write back cache - Υποστήριξη λειτουργίας write-back: Μπαταρία Flash / Non-volatile cache 0,1,5,6, - Υποστήριξη RAID Levels Οπτικός οδηγός DVD-ROM - Αριθμός μονάδων Εσωτερικές Κάρτες 124 Ελάχιστος αριθμός διαθέσιμων PCI 2 1 express διεπαφών - Διασύνδεση PCI express 20 - Ελάχιστος αριθμός παρόδων (lanes) σε κάθε x8 διεπαφή 125 Ενσωματωμένες Διεπαφές 125 Διεπαφές Ethernet 1 - Ελάχιστος αριθμός 4-10/100/1000 BaseT (copper) - Υποστήριξη failover, load balancing 125 Διεπαφές USB 2 - Ελάχιστος αριθμός, διαμοιρασμένες μπροςπίσω Διεπαφές Διαχείρισης - Ethernet για απομακρυσμένη διαχείριση

7 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Επιθυμητό Απάντηση Παρατηρήσεις - Σειριακή διεπαφή - VGA διεπαφές Μία (1) εμπρός Μία (1) πίσω 126 Απομακρυσμένη Διαχείριση Πρόσβαση - Απομακρυσμένη εκτός-ζώνης (out-of-band) διαχείριση - Web-based graphical user interface (WUI) - Secure Shell (SSH) - Διασφάλιση επικοινωνιών με κρυπτογραφία SSL - Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χρηστών βάση ρόλων (role-based authorisation) Πρότυπα - Intelligent Platform Management Interface (IPMI) 20 - Simple Network Management Protocol (SNMP) - Web Services Management (WS-MAN) - Systems Management Architecture for Server Hardware (SMASH) Command Line Protocol (CLP) Ελάχιστες Δυνατότητες Διαχείρισης - Απομακρυσμένη αναβάθμιση firmware - Διασύνδεση (απομακρυσμένων) εικονικών αποθηκευτικών μέσων - Διαχείριση μέσω εικονικής κονσόλας Ελάχιστες Δυνατότητες Παρακολούθησης - Παρακολούθηση αισθητήρων και συναγερμών - Παρακολούθηση και καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο - Καταγραφή συμβάντων συστήματος (event logging) 127 Τροφοδοσία Ηλεκτρ Ρεύματος 127 Δύο τροφοδοτικά κατάλληλης ισχύος 1 - Σε διάταξη εφεδρείας (failover), - Δυνατότητα εν-θερμώ αντικατάσταση (hotswappable)

8 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Επιθυμητό Απάντηση Παρατηρήσεις 128 Λειτουργικό Σύστημα 128 Υποστήριξη: 1 - Microsoft Windows Server 2008 R2, x VMware vsphere 5 (ESXi 50) 129 Άλλα Χαρακτηριστικά 129 Εξοπλισμός για τοποθέτηση σε ικρίωμα (rack) 1 19'' - Ολισθαίνουσες ράγες (sliding rails) - Διαχειριστής καλωδίων Ελάχιστη Εγγύηση Διάρκεια: 3 έτη Κάλυψη: Εργάσιμες ώρες εργάσιμες μέρες Απόκριση: Επόμενη εργάσιμη μέρα Παραλαβή/Παράδοση ανταλλακτικών & 121 εξοπλισμού: Στο χώρο του ΕΟΦ κατά τις 04 εργάσιμες ώρες 13 Εξωτερική Αποθηκευτική Μονάδα (Storage) 131 Αυτόνομη Εξωτερική μονάδα δίσκων 131 Σύστημα Enterprise Storage σύγχρονης 1 τεχνολογίας Διαθεσιμότητα Συστήματος > 99,999% Να 131 περιγραφεί αναλυτικά πως επιτυγχάνεται το 2 επίπεδο διαθεσιμότητας αυτό 132 Σκληροί Δίσκοι - Διαστάσεις (inches) 35 - Αριθμός προσφερόμενων θέσεων δίσκων (στα 2U) 12 - Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων (κατόπιν επέκτασης) >=96 - Υποστήριξη δίσκων τεχνολογίας SAS - Υποστήριξη δίσκων τεχνολογίας NL-SAS - Xωρητικότητα προς χρήση (usable capacity) σε δίσκους υψηλής απόδοσης και υψηλής χωρητικότητας, αναλογία περίπου 50-50% (TB) 5 >5

9 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Επιθυμητό Απάντηση Παρατηρήσεις Να αναφερθούν αναλυτικά οι χωρητικότητες και ταχύτητες περιστροφής των υποστηριζόμενων τύπων δίσκων του συστήματος Ελεγκτές Αποθηκευτικού Χώρου - Storage Controllers - Αριθμός ελεγκτών 2 - Λειτουργία ελεγκτών active-active - Ελάχιστη μνήμη ανά ελεγκτή (GB) 4 - Ελάχιστη συνολική μνήμη (GB) 8 - Ελάχιστος αριθμός διεπαφών 1Gbps Ethernet ανά ελεγκτή Διεπαφές διαχείρισης 2 Πρωτόκολλα Πρόσβασης/Διασύνδεσης - CIFS - NFSv3 - NFSv4 - iscsi 135 Άλλα Χαρακτηριστικά Επέκταση αριθμού δίσκων με προσθήκη δευτερεύουσας εξωτερικής μόναδας δίσκων Το σύστημα να συνοδεύεται από λογισμικό 135 πλήρους διαχείρισης που να διαθέτει γραμμή 2 εντολών και γραφικό περιβάλλον Υποστήριξη λειτουργίας Thin Provisioning Υποστήριξη λειτουργίας Deduplication Λογισμικό ενσωμάτωσης με λειτουργίες πλατφόρμας εικονικοποίησης VMware 136 Τροφοδοσία Ηλεκτρ Ρεύματος Δύο τροφοδοτικά κατάλληλης ισχύος - Σε διάταξη εφεδρείας (failover), - Δυνατότητα εν-θερμώ αντικατάσταση (hotswappable) Ελάχιστη Εγγύηση Διάρκεια: 3 έτη Κάλυψη: Εργάσιμες ώρες εργάσιμες μέρες

10 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Επιθυμητό Απάντηση Παρατηρήσεις Απόκριση: Επόμενη εργάσιμη μέρα Παραλαβή/Παράδοση ανταλλακτικών & εξοπλισμού: Στο χώρο του ΕΟΦ κατά τις εργάσιμες ώρες 2 Καμπίνα Rack 19'' με KVM μεταγωγέα και οθόνη & πληκτρολόγιο Απαίτησ Επιθυμητ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές η ό Απάντησ η Παρατηρήσεις 21 Επιδαπέδια Καμπίνα Rack 19'' 211 Διαστάσεις - Αριθμός U 42 - Ύψος (mm) <= Βάθος (mm) >=600 - Πλάτος (mm) >= Γενικά Χαρακτηριστικά Δυνατότητα τοποθέτησης εξοπλισμού 19" και 221 στο οπίσθιο μέρος του Rack Κολώνες στήριξης εξοπλισμού εμπρός & 222 πίσω με αριθμημένη σήμανση ανά U Πλαϊνές σχισμές/ εσοχές για τη στήριξη 223 (δέσιμο) των οριζόντιων και κατακόρυφων καλωδίων Aποσπώμενο panel οροφής με έτοιμες 224 αναμονές για εύκολη τοποθέτηση ανεμιστήρων Ανοίγματα στην οπίσθια πλευρά του Rack, 225 στην οροφή και στο δάπεδο, για εύκολη δρομολόγηση καλωδίων μέσα στο Rack Περιστρεφόμενες βοηθητικές ρόδες στο πίσω 226 μέρος Πόδια σταθεροποίησης προσδενώμενα 227 εμπρός και στο πλάι 23 Πόρτες και Πλαϊνά Πόρτες διάτρητες εμπρός & πίσω με 231 κλειδαριές ασφαλείας 232 Αφαιρούμενες πόρτες εμπρός & πίσω, με μηχανισμό απασφάλισης για αναστροφή ανοίγματος (αριστερά-δεξιά) 233 Δίφυλλη πίσω πόρτα με μονό μάνταλο 234 Αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα με μηχανισμούς απασφάλισης και κλειδαριές ασφαλείας για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος του Rack 24 Μονάδες Διανομής Ισχύος - PDU - Αριθμός μονάδων V 2

11 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτησ η - Μονοφασική λειτουργία - Ισχύος (Α) 16 - Ελάχιστος αριθμός πριζών IEC-60320/ C13 10 ανά μονάδα - Δυνατότητα κάθετης τοποθέτησης - Καλώδια τροφοδοσίας υπολογιστικής μονάδας server C14 σε C13, 12A, μήκους 2 10 μέτρα Επιθυμητ ό Απάντησ η Παρατηρήσεις 25 Μεταγωγέας KVM και κονσόλα 251 Κονσόλα - Διαστάσεις σε κλειστή θέση (U) 1 - Touchpad mouse - Keyboard - Οθόνη 17''LCD - Εγκατάσταση σε ολισθαίνουσες ράγες 252 Μεταγωγέας KVM - Ψηφιακός - Ελάχιστος αριθμός πορτών 8 - Υποστήριξη KVM σήματος σε καλώδιο CAT5 (KVM over CAT5) - Υποστήριξη PS/2 και USB διασύνδεσης με διακομιστή - Διασύνδεση κονσόλας μέσω 15-pin VGA, PS/2 ή USB - Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση 1600x Διεπαφή 1Gbps Ethernet - Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω TCP/IP (KVM over IP) - Δυνατότητα εγκατάστασης πίσω από την κονσόλα του 251 (0U rack mounting) 26 Ελάχιστη Εγγύηση Ξεχωριστή εγγύηση για Rack, KVM 261 μεταγωγέα, Κονσόλα 262 Διάρκεια: 3 έτη 263 Κάλυψη: Εργάσιμες ώρες εργάσιμες μέρες 264 Απόκριση: Επόμενη εργάσιμη μέρα 265 Παραλαβή/Παράδοση ανταλλακτικών & εξοπλισμού: Στο χώρο του ΕΟΦ κατά τις εργάσιμες ώρες

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατηγορία I : Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (1) : 70% Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 Συμφωνία με τις 100% τεχνικές προδιαγραφές Κατηγορία II : Εγγύηση - Υποστήριξη Χρόνος παράδοσης- Προσφορά ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (2): 30% Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 Εγγύηση καλής 90% λειτουργίας, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο service από τον προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών) 2 Χρόνος παράδοσης 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ O μικρότερος λόγος Τ/ Β μας δείχνει την συμφερόμενη προσφορά, όπου Τ (Συγκριτική τιμή) = η τιμή προσφοράς και -εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη- το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης για τα δύο (2) χρόνια μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας Β (Σταθμισμένη βαθμολογία) = το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των κατηγοριών αξιολόγησης Ι, ΙΙ Η μικρότερη δυνατή βαθμολογία είναι οι εκατό (100) βαθμοί εφόσον οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές και η μέγιστη δυνατή είναι εκατόν δέκα (110) βαθμοί εφόσον οι τεχνικές προσφορές υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης Σημείωση: Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», αν υφίσταται, του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός, η σελίδα και στίχος του τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίου υποστηρίζονται οι σημειωθείσες πληροφορίες Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα έχει εντοπισθεί και υπογραμμισθεί και θα αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρεται Η σημείωση αυτή σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί στην

13 υποβληθείσα προσφορά μπορεί και να αποτελέσει, κατά την κρίση της σχετικής επιτροπής αξιολόγησης, και λόγο απόρριψης της προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ : Β4ΛΑ469Η25-ΥΚΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002105194 2014-06-16

14PROC002105194 2014-06-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:761Λ469Η25-ΙΨΗ ΑΔΑΜ: 14PROC002105194 2014-06-16 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 10-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ- ΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 41365 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 25-6- 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο: 2531352400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα