«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8"

Transcript

1 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ ΕΛΣΤΑΤ» Ανακζτουςα Αρχι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: ζξι (6) μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ: Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά

2 ΜΕΟΣ Γ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟ Γ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 3 Γ.1 Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών 3 Γ.1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 3 Γ.1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 5 Γ.1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ 6 Γ.1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 7 Γ.2 Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ 8 Γ.3 Πίνακεσ υμμόρφωςησ 9 Γ.3.1 Λογικι Αρχιτεκτονικι 9 Γ.3.2 Αςφάλεια 10 Γ.3.3 Διαλειτουργικότθτα 11 Γ.3.4 Ευχρθςτία Ρροςβαςιμότθτα 12 Γ.3.5 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ζτοιμου Λογιςμικοφ 13 Γ.3.6 Ρίνακασ Υπθρεςιών 27 Γ Γενικά 27 Γ Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 28 Γ Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ κλπ πακζτου HRM 29 Γ Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ & Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 30 Γ Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Συντιρθςθσ 30 Γ.4 Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ 32 Γ.4.1 Ζτοιμο Λογιςμικό 32 Γ.4.2 Υπθρεςίεσ 32 Γ Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ κλπ πακζτου HRM (βλ. Α5.2) 32 Γ Υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ (βλ. Α5.2) 32 Γ Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ χρθςτϊν (βλ. Α4.1) 33 Γ Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 33 Γ.5 Παραρτήματα που αφοροφν το Έργο 34 Γ.5.1 Σχζδιο Σφμβαςθσ 34 Σελίδα 2 από 52

3 ΜΕΟΣ Γ: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Γ.1 Υποδείγματα Εγγυθτικών Επιςτολών Γ.1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, ΤΚ , Ρειραιάσ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρώ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των τεςςάρων χιλιάδων εξακοςίων εξιντα ζξι ευρώ και εξιντα ζξι λεπτϊν ( 4.666,66), για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ../. /.. με αντικείμενο τθν ανάδειξθ Αναδόχου για το υποζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων» του κυρίου ζργου με τίτλο «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ ΕΛΣΤΑΤ» ςυνολικισ αξίασ εννιακοςίων πενιντα επτά χιλιάδων διακοςίων Ευρϊ, ,00 περιλαμβανομζνου ΦΡΑ 23% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ : ,33 πλζον ΦΡΑ (23 %): ,67) ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Σελίδα 3 από 52

4 Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ το «Ριςτωτικό Κδρυμα» : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ του Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για το Ριςτωτικό Κδρυμα μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 4 από 52

5 Γ.1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, ΤΚ , Ρειραιάσ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρώ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ././. με αντικείμενο τθν ανάδειξθ Αναδόχου για το υποζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων» του κυρίου ζργου με τίτλο «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ ΕΛΣΤΑΤ» ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε το «Ριςτωτικό Κδρυμα» μασ απαλλαγμζνο από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ του «Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ» μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για το «Ριςτωτικό Κδρυμα» μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 5 από 52

6 Γ.1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, ΤΚ , Ρειραιάσ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρώ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του.% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ../../.. για εκτζλεςθ του ζργου «Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων» του κυρίου ζργου με τίτλο «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ ΕΛΣΤΑΤ» ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε το «Ριςτωτικό Κδρυμα» μασ απαλλαγμζνο από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 6 από 52

7 Γ.1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, ΤΚ , Ρειραιάσ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρώ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ...., για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά τθν εκτζλεςθ του υποζργου «Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων» του κυρίου ζργου με τίτλο «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ ΕΛΣΤΑΤ» ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε το «Ριςτωτικό Κδρυμα» μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ του «Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ» μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για το «Ριςτωτικό Κδρυμα» μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 7 από 52

8 Γ.2 Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειώματοσ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Ρατρώνυμο: Θμερομθνία Γζννθςθσ: Τθλζφωνο: Fax: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: / / Πνομα: Μθτρώνυμο: Τόποσ Γζννθςθσ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ όλοσ 1 και Κακικοντα ςτο Ζργο (ι Θζςθ) Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο Ρερίοδοσ (από ζωσ) ΑΜ 2 / / / / / / / / / / / / 1 Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 8 από 52

9 Γ.3 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. Γ.3.1 Λογικι Αρχιτεκτονικι Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1. Να περιγραφεί θ Λογικι Αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα και με τα αναγραφόμενα ςτθν διακιρυξθ, θ ςφνδεςι τθσ με τθ φυςικι αρχιτεκτονικι και τα πλεονεκτιματά τθσ ςχετικά με τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του ζργου 2. Ανοικτι (open) αρχιτεκτονικι 3. Αρχιτεκτονικι Ν-tier για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και φορτίου μεταξφ κεντρικϊν ςυςτθμάτων και ςτακμϊν εργαςίασ, για τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ του δικτφου και τθν ευκολία ςτθν επεκταςιμότθτα. 4. Χριςθ ςφγχρονου και διαδεδομζνου HRMS 5. Ρροςφορά πλιρουσ set εργαλείων ανάπτυξθσ 6. Γραφικό περιβάλλον εργαςίασ (GUI) 7. Ρρόςβαςθ μζςω web browser, ςφμφωνα και με τα αναγραφόμενα ςτθν διακιρυξθ 8. Ρρόςβαςθ μζςω του portal του ςυςτιματοσ με single sign on 9. Ρεριβάλλον φιλικό προσ τον χριςτθ με υποδείξεισ, μθνφματα λακϊν, on line help με δυνατότθτα υποςτιριξθσ και πολυγλωςςίασ (ελλθνικά, αγγλικά) 10. Δυνατότθτα χριςθσ λίςτασ επιλογϊν (drop-down lists) για διάφορεσ επιλογζσ 11. Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν διενζργεια ελζγχων ορκότθτασ των δεδομζνων που ειςάγονται π.χ. ζλεγχοι θμερομθνιϊν εντόσ προκακοριςμζνων ορίων κ.λπ Σε κάκε ςυναλλαγι που διενεργείται μζςω του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ειςάγεται ωσ προτεινόμενθ θ τρζχουςα θμερομθνία με δυνατότθτα αλλαγισ. Θα πρζπει να υπάρχει θ Σελίδα 9 από 52

10 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ δυνατότθτα ςτο διαχειριςτι να ορίηει ποιεσ είναι οι επιτρεπόμενεσ θμερομθνίεσ ανά λειτουργία 13. Υποςτιριξθ τουλάχιςτον των browsers που αναγράφονται ςτθν διακιρυξθ (Internet Explorer, Mozila Firefox, Chrome, Safari) 14. Οι βαςικοί χριςτεσ του ςυςτιματοσ, ιτοι οι υπάλλθλοι των Τμθμάτων Ρροςωπικοφ, Διοίκθςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινων Ρόρων, να ζχουν αυξθμζνα δικαιϊματα χριςθσ και διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ (power users). 15. Πλοι οι υπάλλθλοι τθσ ΕΛΣΤΑΤ κα ζχουν δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι, για τθν επιςκόπθςθ και ενθμζρωςθ (όπου αυτό επιτρζπεται) των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων, τθν πραγματοποίθςθ τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ κλπ. Η πρόςβαςθ κα πρζπει να είναι αςφαλισ (με διαδικαςίεσ single sign in) και κάκε χριςτθσ (πλθν των power users) κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ αποκλειςτικά ςτα ςτοιχεία εκείνα του ςυςτιματοσ που τον αφοροφν προςωπικά. 16. Διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων με τισ υφιςτάμενεσ δομζσ, για τον ζλεγχο πρόςβαςθσ και δικαιωμάτων του προςωπικοφ τθσ ΕΛΣΤΑΤ (Active Directory). Γ.3.2 Αςφάλεια Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1. Χριςθ όνομα χριςτθ (username) τουλάχιςτον (5) αλφαρικμθτικϊν χαρακτιρων και passwords μικουσ τουλάχιςτον 8 χαρακτιρων. Για τα passwords να ιςχφουν κανόνεσ πολυπλοκότθτασ με τουλάχιςτον 2 από τισ παρακάτω επιλογζσ: Κεφαλαία γράμματα του αλφαβιτου Μικρά γράμματα του αλφαβιτου Αρικμοφσ Ειδικοφσ Χαρακτιρεσ (#, %, *, $ κλπ.) 2. Το ςφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τον κακοριςμό από το διαχειριςτι για κάκε ομάδα χρθςτϊν: Password Validity Period/Expiry Date (π.χ. 30 μζρεσ) Αρικμοφ μθ επιτυχϊν προςπακειϊν πρόςβαςθσ Σελίδα 10 από 52

11 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ (π.χ. ςτισ 3 αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ ο λογαριαςμόσ χριςτθ κλειδϊνεται) Ενζργειεσ ςυςτιματοσ μετά το αυτόματο κλείδωμα λογαριαςμϊν χριςτθ 3. Δυνατότθτα μελλοντικισ υποςτιριξθσ κρυπτογράφθςθσ και θλεκτρονικισ υπογραφισ 4. Ευζλικτοσ κακοριςμόσ δικαιωμάτων χριςτθ 5. Ρρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα, ςτα υποςυςτιματα και ςτισ υπθρεςίεσ μζςω προκακοριςμζνθσ πολιτικισ αςφάλειασ, με χριςθ Single Sign On μθχανιςμοφ και υποςτιριξθ μθχανιςμοφ LDAP 6. Δυνατότθτα ταυτοποίθςθσ χρθςτϊν από τθν διαδικτυακι πφλθ ΕΜΗΣ για τθν παροχι προςωποποιθμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 7. Η διαδικτυακι επικοινωνία υποςυςτθμάτων / εφαρμογϊν ςε επίπεδο υπθρεςιϊν κα γίνεται μζςω του πρωτοκόλλου HTTPS και TLS / SSL 8. Ο μθχανιςμόσ audit trail κα πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τα διεκνι πρότυπα RFC3881 και RFC Οριςμόσ αςφάλειασ ςε επίπεδο λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, βάςθσ δεδομζνων και εφαρμογϊν 10. Σφςτθμα ελζγχου τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων (data integrity) 11. Εκτεταμζνο logging Γ.3.3 Διαλειτουργικότθτα Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1. Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ βαςιςμζνοσ ςτο Ελλθνικό Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τα ςχετικά Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ (e-gif) 2. Το ςφςτθμα να διακζτει τθ δυνατότθτα να ανταλλάςει δεδομζνα και να επιτρζπει τθν κοινι χριςθ πλθροφορίασ και γνϊςθσ. Ριο αναλυτικά κα πρζπει να προτυποποιεί τα εξισ: Κακοριςμζνθ μορφι πλθροφοριϊν για ανταλλαγι (μορφι πλθροφορίασ και δεδομζνων) Σελίδα 11 από 52

12 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ Κακοριςμζνοσ τρόποσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν (επικοινωνία / πρωτόκολλα) Κακοριςμζνοσ τρόποσ πρόςβαςθσ πλθροφοριϊν (αςφάλεια / ζλεγχοσ πρόςβαςθσ) Γ.3.4 Ευχρθςτία Ρροςβαςιμότθτα Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1. Διαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ΑΜΕΑ ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα ςτθ διακιρυξθ 2. Υιοκζτθςθ προδιαγραφϊν προςβαςιμότθτασ WAI / WCAG ςυμβατϊν με τα πρότυπα του οργανιςμοφ W3C 3. Η πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα να είναι δυνατι μζςα από οποιονδιποτε πλοθγό Web χωρίσ εγκαταςτάςεισ ςτο χριςτθ 4. Πλεσ οι ςυνιςτϊςεσ διεπαφισ με το χριςτθ (UI components) να ακολουκοφν το κοινό κζμα εμφάνιςθσ (theme) τθσ εφαρμογισ 5. Να υπάρχει ενιαία και ςυνεπισ (consistent) διάταξθ των ςτοιχείων κάκε επιμζρουσ εφαρμογισ, ϊςτε να μθν αποπροςανατολίηεται ο χριςτθσ 6. Το ςφςτθμα να διακζτει γραφικό περιβάλλον εργαςίασ (Graphical User Interface) με κοινι φιλοςοφία ςε όλα τα υποςυςτιματα και τισ επιμζρουσ εφαρμογζσ του. 7. Να είναι δομθμζνο γφρω από ζναν κατάλογο επιλογϊν (menu system) που να περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ ζχει πρόςβαςθ ο κάκε χριςτθσ, ανάλογα με τα δικαιϊματά του. 8. Να παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ των πλικτρων λειτουργιϊν (function keys) ι και άλλων πλικτρων, για να διευκολφνεται θ πλοιγθςθ μζςω ςυντομεφςεων (shortcut keys). 9. Το περιβάλλον εργαςίασ πρζπει να διακζςιμο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ενδεικτικά αναφζρονται ο κεντρικόσ κατάλογοσ και οι υποκατάλογοι επιλογϊν, τα πεδία επιλογισ και ειςαγωγισ ςτοιχείων, τα κάκε είδουσ μθνφματα και οι λειτουργίεσ βοικειασ. Η δυνατότθτα εναλλακτικισ επιλογισ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ Σελίδα 12 από 52

13 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ είναι επικυμθτι. 10. Το ςφςτθμα να διευκολφνει το χριςτθ ςτθν παραγωγι αναλφςεων και αναφορϊν, τουλάχιςτον: παρζχοντασ ςτατικοφσ ι δυναμικοφσ πίνακεσ αναηιτθςθσ τιμϊν (lookup tables), από τουσ οποίουσ ο χριςτθσ κα πρζπει απλϊσ να επιλζξει τθν κατάλλθλθ τιμι εμφανίηοντασ τα κατάλλθλα μθνφματα βοικειασ για να διευκολφνουν το χριςτθ ςτο τι δεδομζνα και πϊσ κα πρζπει να ειςαχκοφν. 11. Να παρζχονται ςτουσ χριςτεσ υπθρεςίεσ άμεςθσ υποςτιριξθσ βοικειασ (on-line help) και οδθγίεσ ανά διαδικαςία, οκόνθ κλπ Γ.3.5 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ζτοιμου Λογιςμικοφ Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 1 ΟΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 1.1 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ δενδρικι αναπαράςταςθ τθσ ιεραρχικισ δομισ του Φορζα χρθςιμοποιϊντασ πολλαπλά επίπεδα ιεραρχίασ. 1.2 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν εξαγωγι οργανογράμματοσ ςε Visio για περαιτζρω επεξεργαςία αναφορϊν. 1.3 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον 6 επίπεδα ςτθν οργανωτικι δομι του Φορζα. 1.4 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα εκτζλεςθσ οργανωτικϊν αναδιαρκρϊςεων μζςω γραφικοφ περιβάλλοντοσ drag & drop. 1.5 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ γεγονότοσ (effective dates) προκειμζνου να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ πλιρουσ ιςτορικότθτασ τθσ πλθροφορίασ. 1.6 Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να προςφζρει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ πολλαπλϊν οργανωτικϊν δομϊν που ςυνυπάρχουν. Σελίδα 13 από 52

14 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 1.7 Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να προςφζρει τθ δυνατότθτα ενιαίασ κωδικοποίθςθσ των οργανικϊν κζςεων/εργαςιϊν για το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων. 1.8 Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να προςφζρει τθ δυνατότθτα για κάκε κζςθ εργαςίασ να περιγράφεται με οργανικι μονάδα, κωδικό κζςθσ, βάρδια, ωράριο. 1.9 Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να προςφζρει τθ δυνατότθτα αναλυτικισ περιγραφισ τθσ κάκε κζςθσ (Job description) Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να προςφζρει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ενόσ εργαηομζνου ςε περιςςότερεσ από μία κζςθ εργαςίασ (π.χ. ςε κφρια και δευτερεφουςα), κακϊσ και μία κζςθ εργαςίασ ςε περιςςότερουσ από ζναν υπάλλθλο. Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να προςφζρει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ πρόςβαςθσ ανά οργανικι μονάδα 2 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ & ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ Διαχείριςθ Ρροςωπικών Στοιχείων 2.1 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ γεγονότοσ (effective dates) προκειμζνου να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ πλιρουσ ιςτορικότθτασ τθσ πλθροφορίασ. 2.2 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ των εργαηομζνων. 2.3 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ των εργαηομζνων (μθτρϊο) με χριςθ πολλαπλϊν κριτθρίων αναηιτθςθσ, όπωσ: Κωδικό Εργαηομζνου, Ονοματεπϊνυμο, Κωδικό Οργανικισ Μονάδασ, Πνομα Οργανικισ Μονάδασ, κλπ. 2.4 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν αναηιτθςθ των εργαηομζνων με τθ χριςθ μόνο του Στοιχείου Ταυτοποίθςισ τουσ (ΑΦΜ, ΑΤ, ΑΜ, κλπ.). 2.5 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ δυναμικι αποκικευςθ και διαχείριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των εργαηομζνων, όπωσ: Ονοματεπϊνυμο, Πνομα Ρατρόσ, Φφλο, Ημερομθνία Γζννθςθσ, Τόπο Γζννθςθσ, Ρολλαπλζσ Διευκφνςεισ (κατοικίασ 1θσ και 2θσ, εργαςίασ), Ρολλαπλά Τθλζφωνα, Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ, Στοιχεία Ταυτοποίθςθσ (ΑΦΜ, ΑΤ), Σελίδα 14 από 52

15 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ Επίπεδο Μόρφωςθσ, Στρατιωτικζσ Υποχρεϊςεισ. ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 2.6 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν αποκικευςθ επιπρόςκετθσ πλθροφορίασ για τουσ εργαηόμενουσ, όπωσ: Στοιχεία Επείγουςασ Επικοινωνίασ, Διαβατιρια, Στοιχεία Ρροςτατευόμενων Μελϊν, Άδεια Οδιγθςθσ, Συλλογικζσ Συμβάςεισ. Διαχείριςθ Υπθρεςιακών Στοιχείων Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ δυναμικι αποκικευςθ και διαχείριςθ των ςτοιχείων τθσ κζςθσ εργαςίασ των εργαηομζνων, όπου κα αναφζρονται κατ ελάχιςτον: Ημερομθνία πρόςλθψθσ, Ημερομθνία Αποχϊρθςθσ, Ρροχπθρεςία, Τμιμα, Διεφκυνςθ, Τοποκεςία Εργαςίασ, Οργανικι Θζςθ, Εργαςιακόσ όλοσ, Ρροϊςτάμενοσ, Ωράριο, Είδοσ Απαςχόλθςθσ, Στοιχεία Σφμβαςθσ ι Συμβολαίου, Μιςκολογικό Κλιμάκιο (τρζχον και θμερομθνία χοριγθςθσ επομζνου), Ρλθροφορίεσ Αποδοχϊν. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν τιρθςθ πλιρουσ ιςτορικότθτασ για κάκε κίνθςθ των εργαηομζνων, όπωσ: Ρρόςλθψθ, Μετακίνθςθ, Μετάκεςθ, Ρροαγωγι, Απόλυςθ, Άδεια λόγω Τοκετοφ, Άδεια Εγκυμοςφνθσ, Επαναπρόςλθψθ, κλπ. 2.9 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει διατθρεί τθν πλθροφορία των εργαηομζνων (μθτρϊο) ακόμα και μετά τθν αποχϊρθςι τουσ από τον Φορζα Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ γεγονότοσ (effective dates) προκειμζνου να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ πλιρουσ ιςτορικότθτασ τθσ πλθροφορίασ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να διατθρεί ζναν κωδικό για κάκε εργαηόμενο ανεξαρτιτωσ των κινιςεων του εργαηόμενου εντόσ του Φορζα Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει ζνασ άνκρωποσ να διατθρεί ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ διαφορετικζσ ςχζςεισ εργαςίασ με τον Φορζα (π.χ. εργαηόμενοσ, εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ) διατθρϊντασ τον ίδιο κωδικό ςτο ςφςτθμα. Διαχείριςθ Εξαρτώμενων Μελών 2.13 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ διαχείριςθ των ςτοιχείων των εξαρτϊμενων μελϊν των εργαηομζνων: Οριςμόσ Σχζςθσ, Αρχείο με Σχόλια, Σελίδα 15 από 52

16 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ Ραρατθριςεισ. ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 2.14 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει πολλαπλζσ ςχζςεισ μεταξφ του εργαηόμενου και των προςτατευόμενων μελϊν του Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει κατ ελάχιςτον τθν καταγραφι των ακόλουκων: ονοματεπϊνυμο ςυηφγου, επάγγελμα ςυηφγου, αρικμό τζκνων, ονοματεπϊνυμα τζκνων, θμερομθνία και τόπο γζννθςθσ ςυηφγου και τζκνων, αρικμό των εξαρτϊμενων μελϊν για κάκε εργαηόμενο Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ γεγονότοσ (effective dates) προκειμζνου να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ πλιρουσ ιςτορικότθτασ τθσ πλθροφορίασ. Διαχείριςθ Ρρογραμμάτων Ραροχών 2.17 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ γεγονότοσ (effective dates) προκειμζνου να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ πλιρουσ ιςτορικότθτασ τθσ πλθροφορίασ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει πλιρωσ τόςο τθ δθμιουργία πολλαπλϊν προγραμμάτων παροχϊν όςο και τθ ςφνδεςι τουσ με διαφορετικά, επιμζρουσ πλάνα Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ διαχείριςθ διαφορετικϊν πλάνων παροχϊν, όπωσ: Αςφαλιςτικά, Συνταξιοδότθςθσ, Ιατροφαρμακευτικισ Κάλυψθσ, Νοςοκομειακισ Ρερίκαλψθσ, Αποταμιευτικό Τζκνων. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ διαχείριςθ: Εταιρικϊν Αυτοκινιτων και Άλλων Γενικϊν Ρρογραμμάτων (πχ. Βρεφονθπιακά, Ραιδικϊν Καταςκθνϊςεων) Το προςφερόμενο Σφςτθμα για κάκε πλάνο παροχϊν κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ προςτατευόμενων μελϊν και επιπλζον κανόνων και ςτοιχείων κάλυψθσ ποςοςτά κάλυψθσ, όπωσ: Ημερομθνίεσ, Ελάχιςτοσ Αρικμόσ Εξαρτϊμενων Μελϊν, Μζγιςτοσ Αρικμόσ Εξαρτϊμενων Μελϊν, Κάλυψθ, κ.ά. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτεσ ελζγχου των προχποκζςεων κάλυψθσ που ζχουν οριςκεί και εν ςυνεχεία να ενθμερϊνει τον χριςτθ Σελίδα 16 από 52

17 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ του ςυςτιματοσ εάν και εφόςον δεν ικανοποιοφνται. ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ Διαχείριςθ Ωραρίου, Αδειών & Απουςιών 2.23 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ γεγονότοσ (effective dates) προκειμζνου να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ πλιρουσ ιςτορικότθτασ τθσ πλθροφορίασ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα τιρθςθσ αρχείου γενικϊν αδειϊν, όπωσ: Μθτρότθτασ, Αςκζνειασ, Γονικι, κλπ. κακϊσ και Κανονικζσ Άδειεσ. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υπολογίηει αυτόματα τα υπόλοιπα των Κανονικϊν Αδειϊν των εργαηομζνων βάςει των ςτοιχείων πρόςλθψθσ. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ δυναμικι δθμιουργία και μεταβολι των τφπων αδειϊν. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ γραφικι θμερολογιακι απεικόνιςθ κάκε τφπου αδείασ ενόσ εργαηόμενου Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν καταγραφι των απουςιϊν για κάκε εργαηόμενο και ςυγκεκριμζνα: θμερομθνία απουςίασ, περιγραφι λόγου απουςίασ, ςτοιχεία ειδοποίθςθσ (ποιοσ ενθμζρωςε;), ςτοιχεία ζγκριςθσ, ςτοιχεία παρακολοφκθςθσ τθσ απουςίασ (πχ. ατφχθμα ςτθν εργαςία, δικαιολογθτικά, θμερομθνίεσ, ιατρικζσ ςυςτάςεισ), αρχείο ςθμειϊςεων, παρατθριςεισ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει καρτζλεσ με το ιςτορικό των αδειϊν ανά εργαηόμενο και τμιμα του Φορζα Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τον παραμετρικό κακοριςμό νομίμων ι και κακιερωμζνων ωρϊν (ελαςτικό ωράριο ι όχι) εργαςίασ 2.31 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τον παραμετρικό κακοριςμό απαλλαγισ από τον κανονικό χρόνο εργαςίασ (π.χ. λόγω μθτρότθτασ) 2.32 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν καταχϊριςθ δικαιολογθμζνων και αδικαιολόγθτων απουςιϊν (θμερθςίωσ, για λίγεσ ϊρεσ κλπ) με δυνατότθτα παραμετρικισ κωδικοποίθςθσ ςχολίων 2.33 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ χρόνου εργαηομζνων Σελίδα 17 από 52

18 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ (υπολογιςμόσ υπερωριϊν, προςαυξιςεων νφχτασ/αργίασ) ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ετιςιου προγραμματιςμοφ αδειϊν ανά τμιμα, με βάςθ διλωςθ προτίμθςθσ από εργαηόμενο Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ ιςοηυγίου αδειϊν ανά τφπο άδειασ Διαχείριςθ Ρρογραμμάτων Εργαςίασ & Βαρδιών 2.36 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με ςφςτθμα παρουςίασ προςωπικοφ (πχ. ζξυπνεσ κάρτεσ με αναγνϊςτεσ για καταγραφι ειςόδου-εξόδου) 2.37 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ομάδων εργαηομζνων με κατθγορία/κατθγορίεσ βάρδιασ 2.38 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τα υποςυςτιματα παρουςιϊν καταγραφισ χρόνου και μιςκοδοςίασ 2.39 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ γεγονότοσ (effective dates) προκειμζνου να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ πλιρουσ ιςτορικότθτασ τθσ πλθροφορίασ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα οριςμοφ προγραμμάτων εργαςίασ και βαρδιϊν (διάρκεια, ζναρξθ, λιξθ) Το προςφερόμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα κα πρζπει να μπορεί να υποςτθρίηει ςτακερά, κυλιόμενα ι δυναμικά προγράμματα εργαςίασ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ γραφικι θμερολογιακι απεικόνιςθ των προγραμμάτων εργαςίασ και των βαρδιϊν Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ εργαηομζνων με προγράμματα εργαςίασ. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα κατανομισ προςωπικοφ ςε βάρδιεσ. Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τον υπολογιςμό του δεδουλευμζνου και πλθρωτζου χρόνου Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ NAI Σελίδα 18 από 52

19 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ δυνατότθτα κατανομισ του πραγματικοφ χρόνου εργαςίασ ςε ζργα. ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ Να παρζχεται θ δυνατότθτα παραγωγισ ςχετικισ αναφοράσ ελζγχου με τα παραπάνω ςτοιχεία. Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνεργάηεται ολοκλθρωμζνα με τθ λειτουργία τθσ Διαχείριςθσ Ωραρίου, Αδειϊν και Απουςιϊν. Διαχείριςθ Τυπικών Ρροςόντων NAI Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ δυναμικι δθμιουργία και ςυντιρθςθ αρχείου τυπικϊν προςόντων των εργαηομζνων (Qualifications Library), όπωσ: Ρτυχία, Επαγγελματικζσ Σπουδζσ, Τίτλουσ Σπουδϊν, Ημερομθνίεσ Κτιςθσ αυτϊν, Επίπεδο Εκπαίδευςθσ (Στοιχειϊδθ εκπαίδευςθ, δευτεροβάκμια, πανεπιςτθμιακι, τεχνολογικι, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, Ρτυχία Ξζνων Γλωςςϊν, Ριςτοποιιςεισ, Συμμετοχζσ, Σεμινάρια (και τον Φορζα), κλπ. και τθ δυναμικι ςφνδεςθ των δεξιοτιτων και τυπικϊν προςόντων με εργαςιακοφσ ρόλουσ και οργανωτικζσ κζςεισ. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει και τθ δυναμικι ςφνδεςθ των τυπικϊν προςόντων με εργαςιακοφσ ρόλουσ και οργανωτικζσ κζςεισ. Διαχείριςθ Αξιολογιςεων & Εξζλιξθσ Εργαηομζνων 2.51 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν εξ ολοκλιρου θλεκτρονικι διενζργεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των εργαηομζνων Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να αξιολογεί τθν απόδοςθ ζκαςτου εργαηόμενου βάςει πολλαπλϊν κριτθρίων (π.χ. αξιολόγθςθ ζναντι ςτόχων, αξιολόγθςθ ) Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ διατιρθςθ πολλαπλϊν προτφπων (templates) δθμιουργίασ εγγράφων αξιολόγθςθσ, ανάλογα με τθν εργαςία, τθ κζςθ και τισ αρμοδιότθτεσ των εργαηομζνων. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ διατιρθςθ ιςτορικοφ αξιολογιςεων για κάκε εργαηόμενο. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει ςε προϊςταμζνουσ και εργαηομζνουσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο φφλλο αξιολόγθςθσ του δεφτερου Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει Σελίδα 19 από 52

20 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ παραπάνω από ζναν αξιολογθτζσ κακϊσ και τθν αυτοαξιολόγθςθ του ίδιου του εργαηόμενου. ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 2.57 Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα χριςθσ Στόχων (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν), κακϊσ και τθσ βακμολόγθςισ τουσ (εάν απαιτείται) Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν αξιολογιςεων ανά ζτοσ (π.χ. ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ ςε εξάμθνθ ι τρίμθνθ βάςθ) Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να υποςτθρίηει minimum τισ κάτωκι πλθροφορίεσ: Αξιολογθτζσ και Αξιολογοφμενοι, Είδοσ Αξιολόγθςθσ, Ρερίοδοσ αναφοράσ τθσ αξιολόγθςθσ, Ρερίοδο κατά τθν οποία πρζπει να ολοκλθρωκεί θ Αξιολόγθςθ, Ρερίοδο κατά τθν οποία πρζπει να δθμιουργθκεί και να τρζξει θ αξιολόγθςθ 2.60 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει ςε κάκε αξιολογθτι να διαχειρίηεται τισ δεξιότθτεσ του προφίλ τθσ κζςθσ κάκε εργαηόμενου, και να προςκζτει νζεσ που κατά τθ γνϊμθ του ανταποκρίνονται ςτθν εν λόγω αξιολόγθςθ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει γραφικό περιβάλλον παρακολοφκθςθσ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να ενςωματϊνει ςφνολο ςτατιςτικϊν αναφορϊν. Αυτοδιαχείριςθ Αυτοεξυπθρζτθςθ 2.63 Η προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να υποςτθρίηει υπθρεςίεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, αναλόγωσ του προφίλ τουσ (π.χ. Ρροϊςτάμενοσ, Υπάλλθλοσ, Υπάλλθλοσ Τμιματοσ Ρροςωπικοφ) Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει για το ςφνολο των εργαηομζνων του Φορζα να επιτρζπει τθν αυτοδιαχείριςθ των αδειϊν και απουςιϊν με μθχανιςμό εγκρίςεων και απορρίψεων των online αιτιςεων αδείασ και απουςίασ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ εργαηόμενουσ τθν αυτοδιαχείριςθ των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ εργαηόμενουσ τθν αυτοδιαχείριςθ των υπθρεςιακϊν τουσ ταξιδίων, με τθν καταχϊρθςθ online αιτιςεων, που περιλαμβάνουν προοριςμό, ςκοπό, εκτίμθςθ κόςτουσ, κλπ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ Σελίδα 20 από 52

21 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ εργαηόμενουσ τθν online υποβολι αιτιςεων εκπαίδευςθσ ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 2.68 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ προϊςτάμενουσ τθν αυτοδιαχείριςθ των υπθρεςιακϊν ςτοιχείων των υφιςταμζνων τουσ. 3 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΝΑΦΟΩΝ 3.1 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να ενςωματϊνει εργαλείο παραγωγισ αναφορϊν, το οποίο κα είναι πλιρωσ διακζςιμο ςε περιβάλλον internet. 3.2 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει πλθκϊρα ζτοιμων αναφορϊν αξιοποιϊντασ τθν πλθροφορία κάκε λειτουργικισ ενότθτασ του προςφερόμενου Συςτιματοσ. 3.3 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ εκτζλεςθσ των αναφορϊν, επιτρζποντασ τον οριςμό ςυγκεκριμζνων παραμζτρων που ςχετίηονται με τθν αναφορά, τθν ϊρα εκτζλεςισ τθσ κακϊσ και τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ τθσ. 3.4 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα παραγωγισ όλων των αναφορϊν μζςα από το ίδιο το προςφερόμενο Σφςτθμα, δίδοντασ ζτςι ςτον χριςτθ τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιεί ζνα και μόνο περιβάλλον εργαςίασ. 3.5 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ad-hoc αναφορϊν μζςω ενόσ φιλικοφ εργαλείου, οφτωσ ϊςτε ο τελικόσ χριςτθσ με γραφικό τρόπο να δφναται να παράγει τθν απαιτοφμενθ πλθροφορία τόςο ςτθν οκόνθ όςο και ςε αρχείο excel. 3.6 Το προςφερόμενο Σφςτθμα για τθν παραγωγι των αναφορϊν κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με άλλα εργαλεία αναφορϊν (όπωσ τα crystal reports), προκειμζνου να δθμιουργοφνται αναφορζσ για περαιτζρω επεξεργαςία. 3.7 Το προςφερόμενο Σφςτθμα για τθν παραγωγι των αναφορϊν κα πρζπει να υποςτθρίηει τον αυτόματο προγραμματιςμό τθσ εκτζλεςισ τουσ, τθ χρονικι περίοδο που κα ορίηει ο χριςτθσ ι ανά τακτά χρονικά διαςτιματα. 3.8 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν παραγωγι πολλαπλϊν τφπων/formats αναφορϊν, όπωσ: HTML, Excel, PDF, Word, κλπ. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ Σελίδα 21 από 52

22 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 4.1 Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ του προςφερόμενου Συςτιματοσ και θ χρονολογία διάκεςθσ τθσ προςφερόμενθσ ζκδοςθσ Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να ςτθρίηεται ςε ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ (commercial off the shelf software- COTS), τα οποία κα παραμετροποιθκοφν και κα διαμορφωκοφν κατάλλθλα, ζτςι ϊςτε να καλφψουν τισ απαιτιςεισ του Φορζα Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα πρζπει να καλφπτουν τθν ανάπτυξθ και απεριόριςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ. Να ςθμειωκεί ςε ζτθ θ παρουςία του προςφερόμενου Συςτιματοσ ςτθ διεκνι και τθν ελλθνικι αγορά. Το προςφερόμενο Σφςτθμα πρζπει να ζχει διεκνι παρουςία και να καλφπτεται πλιρωσ από εξουςιοδοτθμζνθ υποςτιριξθ ςτθν Ελλάδα ι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με γραφείο εκπροςϊπθςθσ ςτθν Ελλάδα. 4.6 Να ςθμειωκεί ο αρικμόσ των πελατϊν του ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα που χρθςιμοποιοφν το προςφερόμενο Σφςτθμα Λογιςμικοφ διεκνϊσ και να δοκεί ονομαςτικά δείγμα αυτϊν. 4.7 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να είναι πλιρωσ διαμορφωμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ τθσ Ελλθνικισ αγοράσ. Θα πρζπει να επιτρζπει τθν εμφάνιςθ του ςυνόλου τθσ λειτουργικότθτασ (οκόνεσ, μενοφ, πεδία) ςτα Ελλθνικά κακϊσ και να υποςτθρίηει τθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ για τθν ειςαγωγι, επεξεργαςία, αποκικευςθ και ανάκτθςθ των δεδομζνων. 1. Ο καταςκευαςτισ το προςφερόμενου ςυςτιματοσ κα εγγυάται και κα παρζχει υποςτιριξθ του προϊόντοσ θμζρεσ το χρόνο ςε 24ωρθ βάςθ. Επίςθσ κα παρζχει δια βίου υποςτιριξθ ανεξαρτιτωσ αναβάκμιςθσ ι μθ του προϊόντοσ (lifetime support). 4.9 Το Σφςτθμα να περιζχει ενςωματωμζνεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ (Best Practices) ςτισ προςφερόμενεσ επιχειρθματικζσ περιοχζσ οι οποίεσ ζχουν προκφψει από πλικοσ ανάλογων εγκαταςτάςεων ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ και με ςυναφείσ απαιτιςεισ 4.10 Το προςφερόμενο Σφςτθμα να ζχει αρικμό εγκαταςτάςεων ςε παραγωγικι λειτουργία ςτθν Ελλάδα ςε οργανιςμοφσ αντιςτοίχου και μεγαλφτερου μεγζκουσ 4.11 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα εφχρθςτο περιβάλλον υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ, που να Σελίδα 22 από 52

23 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ επιτρζπει ςε μθ τεχνικό προςωπικό τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν, που δεν επιφζρουν αλλαγζσ ςτον ςχεδιαςμό των οντοτιτων (πχ. οκόνεσ, πίνακεσ) του προςφερόμενου Συςτιματοσ. ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να ενςωματϊνει πλιρεσ γραφικό περιβάλλον διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν ροϊν εργαςίασ για: Αυτόματθ ενθμζρωςθ εργαηομζνων μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι και ειδοποιιςεων, κακϊσ και για τον προγραμματιςμό και τθν εκτζλεςθ διαδικαςιϊν (πχ. εγκρίςεισ) Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τον προγραμματιςμό πολλαπλϊν ροϊν εργαςίασ. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα γραφικισ αναπαράςταςθσ των διακζςιμων επιχειρθςιακϊν ροϊν, οργανωμζνων κατά λειτουργικότθτα Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα δθμιουργίασ και εκτζλεςθσ μαηικϊν ροϊν εργαςίασ, με ςκοπό τθν τροποποίθςθ ςτοιχείων βάςει κριτθρίων Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να ενςωματϊνει δυνατότθτα αποςτολισ τθσ εμφανιηόμενθσ πλθροφορίασ από χριςτθ ςε χριςτθ ςαν link ςτθν ςυγκεκριμζνθ κάκε φορά λειτουργικότθτα. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν άμεςθ εξαγωγι τθσ πλθροφορίασ ςε excel. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ με τθ χριςθ πολλαπλϊν κριτθρίων αναηιτθςθσ και με παράλλθλθ δυνατότθτα αποκικευςθσ των κριτθρίων που χρθςιμοποιικθκαν για μελλοντικι επαναχρθςιμοποίθςι τουσ Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ γεγονότοσ (effective dates) ςτθν κφρια πλθροφορία του προςφερόμενου Συςτιματοσ, προκειμζνου να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ πλιρουσ ιςτορικότθτασ τθσ πλθροφορίασ Το προςφερόμενο Σφςτθμα αναφορικά με τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ γεγονότοσ (effective dates) κα πρζπει να ενςωματϊνει δυνατότθτα εφαρμογισ μελλοντικισ θμερομθνίασ ενεργοποίθςθσ τθσ μεταβολισ ςτθν πλθροφορία Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ δενδρικι αναπαράςταςθ τθσ ιεραρχικισ δομισ των Σελίδα 23 από 52

24 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ οντοτιτων που αφοροφν το διοικθτικό ςχιμα, τισ οργανωτικζσ κζςεισ, τισ δεξιότθτεσ, το οργανόγραμμα διαδοχισ και επιπλζον να επιτρζπει τθν άμεςθ εξαγωγι τθσ ςχετικισ πλθροφορίασ ςε αναφορζσ. ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 4.22 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα δθμιουργίασ πολλαπλϊν επιπζδων αςφαλείασ με κακοριςμό πολλαπλϊν ρόλων και πολλαπλϊν δικαιωμάτων πρόςβαςθσ. NAI Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτεσ αςφαλείασ ςτα ακόλουκα επίπεδα: Βάςθσ Δεδομζνων, Λειτουργικισ Ενότθτασ (Υποςυςτιματοσ) του Ρροςφερόμενου Συςτιματοσ (πχ. Διαχείριςθ Εκπαίδευςθσ, Διαχείριςθ Ρροςλιψεων, κλπ.), Λειτουργικότθτασ (πχ. Μενοφ, Υπομενοφ, Εγγραφισ, Ρεδίου), Βάςει τθσ Χρονικισ Ρεριόδου. Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα κακοριςμοφ τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςε δεδομζνα του προςφερόμενου Συςτιματοσ, κάνοντασ χριςθ του ιεραρχικοφ μοντζλου του Φορζα Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν καταγραφι όλων των αλλαγϊν (τροποποιιςεων και διαγραφϊν) που γίνονται ςε βαςικζσ οντότθτεσ και εν ςυνεχεία τθν υποβολι αυτϊν ςε επιλεγμζνουσ χριςτεσ υπό τθ μορφι αναφορϊν (audit trail). 5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 5.1 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει ανοιχτι αρχιτεκτονικι N-Tier, βαςιςμζνθ αποκλειςτικά ςε τεχνολογία internet. 5.2 Η πρόςβαςθ των χρθςτϊν κα πρζπει να υποςτθρίηεται από κάκε ςτακμό εργαςίασ με τθ χριςθ ενόσ απλοφ web browser (Internet Explorer, Mozila Firefox, Chrome, Safari) μζςω intranet/internet, για οποιαδιποτε λειτουργία χωρίσ τοπικι εγκατάςταςθ επιπλζον λογιςμικοφ Υποςτθριηόμενεσ πλατφόρμεσ υλικοφ και λογιςμικοφ: Unix και Linux Windows 2003 / 2008 / 2012 / 7 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν ορκι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςε πλατφόρμεσ υλικοφ Microsoft και UNIX. 5.5 Το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν Σελίδα 24 από 52

25 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ υποςτιριξθ βάςεων δεδομζνων: SQL Server, Oracle, τουλάχιςτον. ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 5.6 Το προςφερόμενο Σφςτθμα πρζπει να διακζτει τα ίδια χαρακτθριςτικά ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ που είναι διακζςιμο και επιπλζον, οι Β.Δ. που διαχειρίηεται πρζπει να μποροφν να μεταφερκοφν από τθ μια πλατφόρμα ςτθν άλλθ χωρίσ προγραμματιςτικι επζμβαςθ 5.7 Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι ζτοιμα πακζτα, πλιρωσ web-based, να μθν απαιτοφν τθν εγκατάςταςθ ςτον Η/Υ του χριςτθ επιπλζον λογιςμικοφ πζραν του browser και θ λειτουργικότθτά τουσ να μθν εξαρτάται από τον web browser ι το λειτουργικό ςφςτθμα των ςτακμϊν εργαςίασ 5.8 Το γραφικό περιβάλλον εργαςίασ να λειτουργεί μζςω ενόσ τουλάχιςτον από τουσ κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενουσ Web browsers (Internet Explorer, Mozila Firefox, Chrome, Safari) 5.9 Το παρεχόμενο λογιςμικό πρζπει να είναι βαςιςμζνο ςε αρχιτεκτονικι 3-tier, δθλαδι να βαςίηεται ςε διακριτό επίπεδο middleware Το παρεχόμενο βαςικό λογιςμικό κα πρζπει απαραίτθτα να ςτθρίηεται ςε open standards, SOA (Service Oriented Architecture) και προγραμματιςτικό API, το οποίο να επιτρζπει πλιρθ προςπζλαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του. Το API πρζπει να είναι τεκμθριωμζνο, να βαςίηεται ςε τεχνολογίεσ web services και να παρζχεται με άμεςθ λειτουργικότθτα (out-of-the-box) Το πλθροφοριακό ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον δφο γλϊςςεσ ταυτόχρονα Η δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα αρχεία των βάςεων δεδομζνων, κακϊσ και των λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ, από τουσ χριςτεσ να είναι αυςτθρά προκακοριςμζνθ βάςει του δικαιϊματοσ χριςθσ τουσ, με δικαίωμα μεταβολισ αυτισ τθσ δυνατότθτασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του χριςτθ. 2. Το γραφικό περιβάλλον των χρθςτϊν πρζπει να είναι φιλικό 5.13 και οικείο, να ζχει ομοιότθτεσ με γραφικζσ διαπροςωπείεσ παρακυρικοφ τφπου (GUI) και να είναι διακζςιμο μζςω λογιςμικοφ πλοιγθςθσ (browser) ςτο web Το προςφερόμενο ςφςτθμα απαραιτιτωσ να διακζτει εγγενείσ μθχανιςμοφσ παραγωγισ αναφορϊν (pivoting), ςυγκεντρωτικϊν πινάκων και ςυγκεντρωτικϊν γραφθμάτων Το προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι ςυμβατό με τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ του internet (Web 2.0 και HTML 5) Σελίδα 25 από 52

26 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 5.16 Το προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι ςυνδεδεμζνο με το Intranet του Φορζα, ϊςτε να ενθμερϊνει αυτομάτωσ τον τθλεφωνικό κατάλογο του Φορζα Η προςφερόμενθ λειτουργικότθτα να παρζχεται μζςω mobile ςυςκευϊν ιτοι το προςφερόμενο ςφςτθμα να υποςτθρίηει Smartphones, tablets, κλπ Σελίδα 26 από 52

27 Γ.3.6 Ρίνακασ Υπθρεςιών Γ Γενικά Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1. Να περιγραφεί θ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί με ςκοπό τθ κάλυψθ των ακόλουκων τουλάχιςτον φάςεων : Ρρογραμματιςμόσ Ζργου (με κακοριςμζνουσ κφκλουσ υλοποίθςθσ και μεκοδολογία - Αgile Methodology/Prince2) Εφαρμογι Ραρακολοφκθςθ (Tracking) Ζργου (π.χ. JIRA, Mantis, RedMine) Επικεωριςεισ/Αναςκοπιςεισ Ζργου (με iteration plan) Διαχείριςθ Αλλαγϊν Διαχείριςθ Διαμόρφωςθσ Διαχείριςθ Υπεργολάβων Διαχείριςθ Κινδφνων / Απροόπτων Διαχείριςθ Συμβολαίων Συμβάςεων Μετριςεισ Αποδοτικότθτασ Τεκμθρίωςθ Διαχείριςθσ Ζργων 2. Να περιγραφεί θ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί για τθν αξιοποίθςθ των ςτοιχείων των υφιςταμζνων εφαρμογϊν 3. Να περιγραφεί θ μεκοδολογία για τθν επίτευξθ του ςυνόλου των ςτόχων του ζργου μζςα ςτα χρονικά όρια που προβλζπονται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ. Η μεκοδολογία διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του ζργου που κα προτείνει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να καλφπτει διάφορεσ πτυχζσ, όπωσ τθν τεχνικι διαχείριςθ του ζργου, τθ διαχείριςθ των κινδφνων, τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παραδοτζων κ.ά. 4. Να περιγραφεί το χρονοδιάγραμμα που κα ακολουκθκεί 5. Να περιγραφοφν επακριβϊσ τα παραδοτζα του ζργου NAI Σελίδα 27 από 52

28 Γ Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία και το χρονοδιάγραμμα που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκπαίδευςθ ςτο Σχζδιο Εκπαίδευςθσ, το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτθν πρόταςθ του Ανάδοχου 2. Η εκπαίδευςθ των χρθςτϊν κα πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Φορζασ 3. Η εκπαίδευςθ κα αφορά τισ ακόλουκεσ Ομάδεσ Εκπαίδευςθσ (θ ομαδοποίθςθ είναι ενδεικτικι με βάςθ το αντικείμενο): Εκπαίδευςθ των Διαχειριςτϊν του Συςτιματοσ Εκπαίδευςθ των Κεντρικϊν Χρθςτϊν του Συςτιματοσ (υπάλλθλοι Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Ρόρων) Εκπαίδευςθ Ρρονομιοφχων Χρθςτϊν του Συςτιματοσ (Ρροϊςταμζνων Διευκφνςεων, Τμθμάτων, κλπ) Εκπαίδευςθ Απλϊν Χρθςτϊν του Συςτιματοσ 4. Κατά τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν, και προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να οργανϊςει το εκπαιδευτικό του πλάνο ζτςι, ϊςτε οι υπάλλθλοι τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, κακϊσ επίςθσ και οι Ρροϊςτάμενοι Διευκφνςεων και Τμθμάτων, να χωριςτοφν ςε 2 (τουλάχιςτον) διαφορετικζσ ομάδεσ εκπαίδευςθσ 5. Στο Σχζδιο Εκπαίδευςθσ του Αναδόχου κα πρζπει να ορίηονται: θ διάρκεια του κάκε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, οι κατθγορίεσ των χρθςτϊν, που πρζπει να το παρακολουκιςουν ο προτεινόμενοσ και μζγιςτοσ αρικμόσ ατόμων από κάκε κατθγορία το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ που απαιτείται γι αυτοφσ 6. Κατά τθν εκπαίδευςθ, κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα επαρκοφσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνζχεια τθσ χριςθσ του Συςτιματοσ, ανεξαρτιτωσ ςυγκεκριμζνων φυςικϊν προςϊπων Σελίδα 28 από 52

29 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 7. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα αφοροφν ςε εκπαίδευςθ ςεμιναριακισ φφςθσ, αλλά και προχωρθμζνθσ επιτόπιασ εκπαίδευςθσ, με χρονικι διάρκεια διδαςκαλίασ το πολφ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ, ςε 15μελι το πολφ τμιματα. 8. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να αναγράφει αναλυτικό πρόγραμμα για τισ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ που κα προςφζρει, το κόςτοσ των οποίων κα αποτυπϊνεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του. Ενδεικτικά αναφζρεται, ότι ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία τθσ ΕΛΣΤΑΤ υπθρετοφν ςιμερα 560 υπάλλθλοι, 40 εκ των οποίων υπθρετοφν ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, 30 ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διοίκθςθσ, ενϊ περί τουσ 70 είναι οι υπθρετοφντεσ ςε κζςθ Ρροϊςταμζνου 9. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία και το χρονοδιάγραμμα που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκπαίδευςθ ςτο Σχζδιο Εκπαίδευςθσ, το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτθν πρόταςθ του Ανάδοχου Γ Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ κλπ πακζτου HRM Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1. Καταγραφι πραγματικϊν αναγκϊν και απαιτιςεων για το HRMS 2. Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ λειτουργιϊν και αρχιτεκτονικισ ςυςτιματοσ HRMS 3. Ρροδιαγραφζσ αναγκϊν ςε εργαλεία επιλογι, εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ εργαλείων 4. Ρροςαρμογι ςτισ εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ τθσ ΕΛΣΤΑΤ - Υλοποίθςθ απαραίτθτων λειτουργιϊν και υποςυςτθμάτων HRMS 5. Μετάπτωςθ του ςυνόλου των υπαρχόντων δεδομζνων ςτο νζο περιβάλλον 6. Ψθφιοποίθςθ υπάρχοντοσ υλικοφ (φάκελοι προςωπικοφ κλπ.) και ενςωμάτωςθ του ςτο ςφςτθμα για μελλοντικι χριςθ Σελίδα 29 από 52

30 Γ Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ & Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1. Ο Ανάδοχοσ να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ και υποςτιριξθσ τθσ περιόδου πιλοτικισ και δοκιμαςτικισ παραγωγικισ λειτουργίασ, διάρκειασ ενόσ (1) μινα 2. Απαιτιςεισ και παραδοτζα περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ 3. Απαιτιςεισ και παραδοτζα περιόδου δοκιμαςτικισ παραγωγικισ λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ 4. Υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ Δοκιμϊν Αποδοχισ Χρθςτϊν (UAT) 5. Κατά τθν περίοδο παραγωγικισ λειτουργίασ απαιτείται θ επί τόπου παρουςία ςτελεχϊν του Αναδόχου με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για το παρόν ςφςτθμα, με ςτόχο τθν παροχι των υπθρεςιϊν που περιγράφονται ςτθν διακιρυξθ. 6. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πιλοτικισ και δοκιμαςτικισ παραγωγικισ λειτουργίασ και πριν από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του ςυνόλου τθσ τεχνικισ και λειτουργικισ τεκμθρίωςθσ Γ Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Συντιρθςθσ Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 1. Ο Ανάδοχοσ καλείται να προςφζρει εγγφθςθ του προςφερομζνου λογιςμικοφ και εφαρμογϊν, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ 2. Η ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ είναι ζνα (1) ζτοσ 3. Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει με τον Φορζα για τον οποίο προορίηεται το Ζργο, Σφμβαςθ Εγγυθμζνθσ Υπθρεςίασ (SLA) για τθν Ρερίοδο Εγγφθςθσ 4. Ραρεχόμενεσ υπθρεςίεσ: Συντιρθςθ ζτοιμου λογιςμικοφ Συντιρθςθ εφαρμογϊν Σελίδα 30 από 52

31 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ Τεχνικι υποςτιριξθ μζςω Help Desk 5. Να περιγραφεί αναλυτικά θ δομι και θ οργάνωςθ τθσ υπθρεςίασ Help Desk 6. Μζγιςτοσ Χρόνοσ Μθ Λειτουργίασ Επείγουςα: Είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ Υψθλι: Σαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ Μζτρια: Εβδομιντα δφο (72) ϊρεσ Χαμθλι: Ενενιντα ζξι (96) ϊρεσ 7. Ροςοςτό διακεςιμότθτασ: Για τισ ΚΩΚ: 99% Για τισ ΕΩΚ: 95% 8. Χρόνοσ ανταπόκριςθσ αναδόχου ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ: Για τισ ΚΩΚ: 4 ϊρεσ από τθν αναγγελία (για το 80% των αναγγελιϊν, 2 ϊρεσ), ςφμφωνα με τθν Α.4.5. Για τισ ΕΩΚ: Στισ 09:00 το πρωί τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ Σελίδα 31 από 52

32 Γ.4 Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Σθμείωςθ: Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προςφζρει Εγγφθςθ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ «Κόςτουσ Συντιρθςθσ» κα πρζπει να εμφανίηουν μθδενικά κόςτθ. Γ.4.1 Ζτοιμο Λογιςμικό Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ Γ.4.2 Υπθρεςίεσ Γ Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ κλπ πακζτου HRM (βλ. Α5.2) Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ Ανκρωπομινεσ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ Γ Υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ (βλ. Α5.2) Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ Ανκρωπομινεσ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 32 από 52

33 Γ Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ χρθςτών (βλ. Α4.1) Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ Γ Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ 1 Ζτοιμο Λογιςμικό (Ρίνακασ Γ4.1) ΣΥΝΟΛΟ Γ4.1 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ κλπ πακζτου HRM (Ρίνακασ Γ4.2.1) Υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ (Ρίνακασ Γ4.2.2) Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Χρθςτϊν (Ρίνακασ Γ4.2.3) ΣΥΝΟΛΟ Γ4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΜΕ ΦΡΑ * + Σελίδα 33 από 52

34 Γ.5 Ραραρτιματα που αφοροφν το Ζργο Γ.5.1 Σχζδιο Σφμβαςθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘ ΑΧΘ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Θ Μ Ε Τ Α Ξ Y ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ ΑΧΘΣ (ΕΛΣΤΑΤ) ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ «.» Για το Υποζργο 8 «Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων», του κυρίωσ ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ ΕΛΣΤΑΤ» Συμβατικό τίμθμα:.. χωρίσ ΦΡΑ ιτοι.. πλζον ΦΡΑ ΡΕΙΑΙΑΣ 2015 Σελίδα 34 από 52

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,583,756.10 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΙΚΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Υποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Ηλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τησ Ρράξησ: «ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ, ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΑΞΟΙ: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΞΩΝ. Ρροχπολογιςμόσ: ,00, (χωρίσ ΦΡΑ)

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΑΞΟΙ: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΞΩΝ. Ρροχπολογιςμόσ: ,00, (χωρίσ ΦΡΑ) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΑΞΟΙ: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00, (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ

Διαβάστε περισσότερα