«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α» προϋπολογισθείσας αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για την προμήθεια μέχρι και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (ισόγειο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης) αναγράφοντας τα κάτωθι στοιχεία Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιτροπή ανάθεσης προμηθειών υπηρεσιών της Διοίκησης Για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

2 Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα περιλαμβάνει επι ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή προδιαγραφές του έργου Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μεμονωμένα τις ομάδες 1,2,3...στο σύνολό τους. Πιο συγκεκριμένα ο κάθε συμμετέχων στην πρόσκληση, μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον και να καταθέσει προσφορά η οποία να αφορά μόνο υλικά κάποιας υπό ομάδας και μόνο. Η σύγκριση δε των προσφορών θα γίνει στο τελικό σύνολο της κάθε υπό ομάδας. Ο συμμετέχων που θα προσφέρει την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την κάθε ομάδα ξεχωριστά θα είναι και ο ανάδοχος της προμήθειας. Αν κάποιος ενδιαφερόμενος καταθέσει προσφορά μόνο για ορισμένα υλικά κάποιας υπό ομάδας και όχι για όλα τα υλικά στο σύνολό της, η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη διότι δεν θα μπορεί να συγκριθεί στο τελικό της σύνολο. ΠΡΟΣΟΧΗ Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο τελικό σύνολο της κάθε υπό ομάδας της προμήθειας κι όχι στα επιμέρους υλικά που αναφέρονται στην ομάδα Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα Εκλογών, στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του Ιδρύματος, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, , Βοτανικός Αθήνα Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου: Αθανάσιος Μακρανδρεου Τηλ: Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργο

3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για την υποστήριξη τόσο των υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης για την αίθουσα Συγκλήτου του ΓΠΑ (οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα σύλληψης (capture) ήχου και εικόνας ξεχωριστά) καθώς και υπηρεσιών μετάδοσης εικονορροών σε πραγματικό χρόνο (real time video streaming) από την αίθουσα τελετών του Γ.Π.Α. όσο και υπηρεσιών ασύρματης δικτυακής διασύνδεσης των δύο αναφερθέντων αιθουσών του Γ.Π.Α. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία ψηφιακού εξοπλισμού (κάμερες IP, short throw projector, μείκτης ήχου κ.λπ.), λογισμικού διαχείρισης του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και δικτυακού εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης (wireless access points) για τις αίθουσες Συγκλήτου και Τελετών του Γ.Π.Α. Κατά την αποπεράτωση του έργου θα πρέπει οι παραπάνω αίθουσες να βρίσκονται σε πλήρη και παραγωγική λειτουργία η οποία θα πιστοποιηθεί από επίδειξη της καλής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει στο σύνολό της την προμήθεια, εγκατάσταση και τους όρους συντήρησης, και συγκεκριμένα: Την εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί, και το οποίο θα αναλάβει στη συνέχεια τη λειτουργία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Την παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας 2 ετών για τον εξοπλισμό και συστήματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη. Ο τοπικός αντιπρόσωπος να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την μεταπώληση των προϊόντων που προσφέρει. Να διαθέτει κατάλληλη πιστοποιημένη τεχνική κατάρτιση από τον κατασκευαστή. Να δοθεί λίστα πελατών με εγκατεστημένους πίνακες στην Ελλάδα. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα επιλογής τμήματος μόνον του εξοπλισμού στην περίπτωση κατά την οποία ο ς δεν

4 διαθέτει το σύνολο των ειδών τα οποία προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ PTZ 1.IPCAM Ενδεικτικός τύπος: Axis Q6035 ή αντίστοιχο προϊόν 1.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά 1.3 Video compression H.264, Motion JPEG Resolution 1.4 HDTV 1080p 1920x1080 HDTV 720p 1280x720 Frame rate H.264: 30/25 fps (60/50 Hz) σε HDTV 1080p H.264: 60/50 fps (60/50 Hz) σε 1.5 HDTV 720p Motion JPEG: 25 fps (60/50 Hz) σε HDTV 1080p Motion JPEG: 50 fps (60/50 Hz) σε HDTV 720p Video streaming Πολλαπλά ελεγχόμενα ξεχωριστά 1.6 streams σε H.264 και Motion JPEG Ελεγχόμενο frame rate και bandwidth VBR/CBR H.264 Pan/tilt/zoom 1.7 E-flip 100 preset θέσεις τουλάχιστον 7000

6 x optical zoom και 12x digital zoom τουλάχιστον Pan: 360 Lens Αυτόματη εστίαση, αυτόματη ρύθμιση ημέρας/νύκτας Οριζόντια γωνία θέασης: 55-3 σε HDTV 1080p τουλάχιστον Οριζόντια γωνία θέασης: 38-2 σε HDTV 720p τουλάχιστον Image settings Wide dynamic range (WDR) Manual shutter time Compression Colour Brightness Sharpness White balance Exposure control Exposure zones Backlight compensation Rotation Text και image overlay Πάγωμα εικόνας σε λειτουργία PTZ Audio compression AAC-LC 8/16 khz G.711 PCM 8 khz G.726 ADPCM 8 khz Ρυθμιζόμενο bit rate Audio streaming Διπλής κατεύθυνσης (two way) Επιπρόσθετες λειτουργίες Video motion detection Audio detection Autotracking Active Gatekeeper PTZ preset Temperature Μemory card full External input Μνήμη 256 MB RAM τουλάχιστον 128 MB Flash τουλάχιστον Κάρτα μνήμης τύπου SD Χωρητικότητα : 64 GB ΝAI

7 1.15 Συνδέσεις RJ45 για 10BASE-T/100BASE-TX PoE High PoE Midspan 1-port 1.16 Περιλαμβάνει dome mount kit, λογισμικό διαχείρισης και μία (1) τουλάχιστον άδεια χρήσης για windows decoder Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και λειτουργίες Ασφάλεια δικτύου Password protection IP address filtering HTTPS encryption IEEE 802.1X network access control Digest authentication Δικτυακά πρωτόκολλα IPv4/v6 HTTP HTTPS SSL/TLS QoS Layer 3 DiffServ FTP CIFS/SMB 1.18 SMTP Bonjour UPnP SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II) DNS DynDNS NTP RTSP RTP TCP UDP IGMP RTCP ICMP DHCP ARP SOCKS Πιστοποιήσεις 1.19 EN Class B

8 EN EN EN EN EN FCC Part 15 Subpart B Class B ICES-003 Class B VCCI Class B C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B EC IP52 IEC Class 3K3 3M3 EN/IEC EN KCC Class B Short Throw Projector 2. STPROJ Ενδεικτικός τύπος: NEC M350XS ή αντίστοιχο προϊόν 2.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά 2.4 Display Να διατίθεται 2.5 Native Resolution 1024 x 768 (XGA) 2.6 Aspect Ratio 4:3 2.7 Contrast Ratio :1 τουλάχιστον 2.8 Brightness ANSI Lumen τουλάχιστον Lamp Life (hrs) (3500 σε ECO mode) τουλάχιστον 2.10 Projection Factor 0.47 : 1 τουλάχιστον 2.11 Projection Distance (m) τουλάχιστον Screen Size (διαγώνιος) (cm) 2.12 Ελάχιστο: 155 τουλάχιστον Μέγιστο: 279 τουλάχιστον 2.13 Zoom Ψηφιακό zoom 1500

9 Supported Resolutions 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50) 1680 x 1050 (WSXGA+) 1600 x 1200 (UXGA) 1600 x 900 (WXGA++) 1440 x 900 (WXGA+) 1400 x 1050 (SXGA+) 1366 x 768 (WXGA) 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 960 (SXGA) 1280 x 800 (WXGA) 1280 x 768 (WXGA) 1280 x 720 (HDTV 720p) 1152 x 864 (XGA) 1024 x 768 (XGA) 800 x 600 (SVGA) 720 x 576 SDTV 480p/480i 720 x 576 (DVD progressive) 720 x 480 SDTV 576p/576i 720 x 480 (SDTV 480p) 640 x 480 (VGA) Συνδέσιμότητα (κατ ελάχιστον) RGB (analog) Input : 2 x Mini D- sub 15-pin HDMI Input : 1 x HDMI Video Input : 1 x RCA S-Video : Input: 1 x Mini DIN 4- pin Audio Input: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack, 2 x RCA Stereo Output : 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack PC Control Input : 1 x D-Sub 9 pin LAN : 1 x RJ45 USB : 1 x Type B; 2 x Type A Video Signals : PAL, PAL60, NTSC, SECAM, NTSC 4.43, PAL- M Λειτουργίες Remote Control (κατ ελάχιστον) Aspect Ratio Audio Control Auto Adjust Automatic Picture Adjustment AV Mute

10 Digital Zoom Freeze-function Help Eco Mode ID set Lamp Mode Magnify-function Adjust Picture Picture Mode Picture Mute Presentation και Mouse Control Source Select Fan Noise (db (A)) / 36 (Eco / Normal) το μέγιστο Speakers (W) x 10 (mono) τουλάχιστον Power Consumption (W) 350 Normal Mode Eco Mode 0.5 Power Savings Mode Wireless LAN module 2.20 Να διατίθεται Περιλαμβάνει wall mount kit και λογισμικό 2.21 διαχείρισης Υποστηριζόμενα πρότυπα CE TuV GS RoHS 2.22 Gost-R ISO IEEE 802.3z ErP Network I/O Audio Module 3. AUDIOIO Ενδεικτικός τύπος: AXIS P8221 ή αντίστοιχο προϊόν 3.1 Αριθμός μονάδων 1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 3.2 κατασκευής Χαρακτηριστικά I/O Iinterface 3.2 Οκτώ (8) configurable I/O ports I/O functionality 3.3 Input trigger Οutput toggle/pulse Audio streaming 3.4 Διπλής κατεύθυνσης (two way half και full duplex) 500

11 Audio decoding G.711 PCM 8 khz 64 kbit/s G.711 PCM 16 khz 128 kbit/s G.726 ADPCM 8 khz 32 ή 24 kbit/s Audio encoding AAC-LC 8, 16 ή 32 khz kbit/s G.711 PCM 8 khz 64 kbit/s G.726 ADPCM 8 khz 32 ή 24 kbit/s Audio input Microphone/Line in 48 V phantom powered balanced microphone Audio output Line out Speaker 0,5 W RMS στα 4Ω Audio functionality Audio streaming Αναπαραγωγή αρχείων(wav, AU) Εγγραφή (AU) clips AU (G.711 μ-law 8-bit 8/16 khz Mono), WAV (PCM 16-bit 8/16/32 khz Mono) Audio detection trigger Περιλαμβάνει mount kit, λογισμικό διαχείρισης και μία (1) τουλάχιστον άδεια χρήσης για windows decoder. Πλήρης συμβατότητα, συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα με τον υπό προμήθεια εξοπλισμό της παραγράφου «1.IPCAM» Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και λειτουργίες Ασφάλεια δικτύου Password protection IP address filtering HTTPS encryption IEEE 802.1X network access control Digest authentication Δικτυακά πρωτόκολλα IPv4/v6 HTTP HTTPS SSL/TLS

12 QoS Layer 3 DiffServ FTP CIFS/SMB SMTP Bonjour UPnP SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II) DNS DynDNS NTP RTSP RTP TCP UDP IGMP RTCP ICMP DHCP ARP SOCKS Μνήμη 64 MB RAM τουλάχιστον 128 MB Flash τουλάχιστον Συνδέσεις RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Microphone Speaker out RS-232/RS-485/ RS-422 serial port 3.5 mm mic/line in 3.5 mm line out Πιστοποιήσεις EN Class B EN EN EN EN EN FCC Part 15 Subpart B Class B ICES-003 Class B VCCI Class B C-tick AS/NZS CISPR 22 EN CSA C/US

13 WIRELESS ACCESS POINT ΟΡΟΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4.WIRLSAP Ενδεικτικός τύπος: UBiQUiti UAP-PRO ή αντίστοιχο προϊόν 4.1 Αριθμός μονάδων 1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 4.2 κατασκευής Χαρακτηριστικά Networking Interface 4.3 Δύο (2) 10/100/1000 Ethernet Ports τουλάχιστον Antennas GHz 5 GHz Wi-Fi Standards a/b/g/n Power Method 4.6 Passive Power over Ethernet (48V) Power Supply V, 0.5A, PoE adapter να περιλαμβάνεται Maximum Power Consumption W Maximum TX Power GHz : 30 dbm 5 GHz : 22 dbm Power Save 4.10 Να υποστηρίζεται Wireless Security WEP WPA-PSK 4.11 WPA-TKIP WPA2 AES i Λειτουργικέ προδιαγραφές Ταχύτητα GHz : 450 Mbps τουλάχιστον 5 GHz : 300 Mbps τουλάχιστον Εμβέλεια μέτρα τουλάχιστον Ταυτόχρονη λειτουργία Dual Band 4.14 ΝAI Να υποστηρίζεται Συμβατότητα με πρότυπα af Περιλαμβάνει wall ceiling mount kit και 4.16 διαθέτει security lock. Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και 250

14 λειτουργίες στη διαχείριση κίνησης (traffic management) VLAN : 802.1Q QoS : Per user limiting Guest traffic isolation : Να 4.17 υποστηρίζεται WMM : Voice, Video, Best Effort, and Background Concurrent clients : τουλάχιστον 200 Πιστοποιήσεις CE 4.18 FCC IC Κονσόλα μίξης - μετάδοσης ήχου. 5.AMUX Ενδεικτικός τύπος: Soundcraft M12 ή αντίστοιχο προϊόν 5.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά Δώδεκα (12) τουλάχιστον mono inputs Τέσσερεις (4) τουλάχιστον stereo 5.3 inputs Τέσσερεις (4) τουλάχιστον stereo returns Μία (1)τουλάχιστον headphone output Mic Preamp Equalizer, Filters, Faders, Metering Noise, crosstalk elimination Gain control για όλα τα stereo returns 5.4 Gain control για όλα τα aux busses (Aux Masters) Monitoring για κάθε aux signal Switchable direct outputs Digital output (S/PDIF) μέσω ενός stereo A/D convertor Frequency response 5.5 Mic/Line Input σε οποιαδήποτε Output : +/- 1dB 20Hz 20kHz ή καλύτερη T.H.D 5.6 Mic Sensitivity -30dBu, +20dBu σε όλα τα Outputs < 0.008% στο 1kHz 750

15 ή καλύτερη Crosstalk Channel Mute < 90dB 20Hz 10kHz, < 80dB 10kHz 20kHz 5.7 Fader Cut-Off < 90dB 20Hz 10kHz, < 80dB 10kHz 20kHz Routing Isolation < 90dB 20Hz 10kHz, < 80dB 10kHz 20kHz Input και Output Levels Microphone Input Level τουλάχιστον +12dBu Mono Channel Line Input Level τουλάχιστον +38dBu 5.8 Stereo Input Level τουλάχιστον +21dBu Headphones Output (στα 200Ω) τουλάχιστον 150mW Υπόλοιπα Audio Outputs τουλάχιστον +21dBu στα 10kΩ 5.9 Filter HP 100Hz, τουλάχιστον 18dB/octave Equalizer HF 12kHz, τουλάχιστον +/-15dB 5.10 MF 240Hz 6kHz, τουλάχιστον +/- 15dB LF 60Hz, τουλάχιστον +/-15dB Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής. 6.PROJSCR Ενδεικτικός τύπος: Da-lite Slimline ή αντίστοιχο προϊόν 6.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά 6.3 Διαγώνιος: 100" τουλάχιστον 6.4 Format: 4:3 6.5 Καθαρό ύψος: 152 cm τουλάχιστον 6.6 Καθαρό πλάτος: 203 cm τουλάχιστον 6.7 Περιλαμβάνει ενσωματωμένο ηλεκτροκίνητο μηχανισμό Μία συσκευή PoE Injector. 7.POE Ενδεικτικός τύπος: TP-Link TL-POE150S ή αντίστοιχο προϊόν 7.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

16 Χαρακτηριστικά 7.3 Συμβατό με πρότυπο IEEE 802.3af 7.4 Μετάδοση ρεύματος και δεδομένων μέσω ενός καλωδίου σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων 7.5 Υποστηρίζει power classification και διαθέτει auto-sensing αλγόριθμους για την παροχή ρεύματος 8.SETUP Υλικά καλωδίωσης, εγκατάστασης κ.λπ. παρελκόμενα 8.1 Να αναφερθούν αναλυτικά 2600 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Εργου : Ευρώ O συντάκτης Αθανάσιος Μακρανδρεου Τεχνικός Υπεύθυνος Τμήματος Δικτύων - Διαδικτύων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Μ. Κουκούλη Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τεχνικές προδιαγραφές Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ TV ACCESS CONTROL ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Safebuilding Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ: Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα: Συστήματα συναγερμού:

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome

Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome FCS-3062 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome Με την FCS-3061 IP κάμερα, η LevelOne παρέχει μια πολύ καλή λύση για την 24ωρη παρακολούθηση για χώρους κτιρίων γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ...-09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ...-09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 21/8/2009 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρ. TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( UPS, Πολυμηχανήματα, Oθόνη Προβολής-Projector-Eπιτοίχια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ. 2542350120 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ταχ. /νση: 701 00 Πεζά Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης Τηλέφωνο: 2813

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κέρκυρα, 07/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου IP 3-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome

Κάμερα δικτύου IP 3-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome FCS-3052 Version: 1 Κάμερα δικτύου IP 3-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome The LevelOne FCS-3052 is a 3-Megapixel dome network camera with video resolution of up to 2032x1536. The camera supports H.264/MPEG-4/MJPEG

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα