ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

2 Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική Χρήςη - Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 (Attribution Non Commercial Non-derivatives) - Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χρήςησ, η άδεια χρήςησ αναφζρεται ρητώσ.

3 3 Αηνκηθή δνκή

4 Άηνκν Τα άηνκα είλαη νη βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο ηεο ύιεο Σ έλα ειεθηξηθά νπδέηεξν άηνκν ην ζεηηθό θνξηίν ηνπ ππξήλα (πνπ νθείιεηαη ζηα πξωηόληα) εμνπδεηεξώλεηαη από ην αξλεηηθό θνξηίν ηωλ ειεθηξνλίωλ Όια ηα ζηνηρεία εθηόο ηνπ Υδξνγόλνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηόζα λεηξόληα ζηνλ ππξήλα ηνπο όζα θαη πξσηόληα.

5 Άηνκν Πξωηόληα Φνξηίν: +1 Μάδα: Δνκή - ζπζηαηηθά Νεηξόληα Φνξηίν: 0 Μάδα: Ηιεθηξόληα Φνξηίν: -1 Μάδα: ~ 0.1 nm fm Πξωηόληα Νεηξόληα Ηιεθηξόληα Φνξηίν (C): Μάδα (Kg): ~

6 Άηνκν Αηνκηθόο Μαδηθόο αξηζκόο Μαδηθόο αξηζκόο Αξηζκόο πξσηνλίσλ + λεηξνλίσλ 12 C 6 Αηνκηθό βάξνο Σηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ηωλ αηνκηθώλ καδώλ ηωλ θπζηθώλ ηζνηόπωλ ηνπ 1 a.m.u. = 1/12 12 C Αηνκηθόο αξηζκόο Z Αξηζκόο πξσηνλίσλ Αξηζκόο ειεθηξνλίωλ = Αξηζκόο πξωηνλίωλ

7 Άηνκν Αξηζκόο λεηξνλίσλ Δηάγξακκα αηνκηθώλ ηζνηόπσλ ρξσκαηηζκέλσλ κε ηνλ ρξόλν εκηδσήο (User: BenRG /Wikimedia Commons, Public domain) Αξηζκόο πξσηνλίσλ

8 Άηνκν Ιδηόηεηεο πιηθώλ Ππξήλαο Αηνκηθή κάδα Ππθλόηεηα Ηιεθηξόληα Δεζκνί Φεκηθέο Ιδηόηεηεο Σθεδαζκόο λεηξνλίωλ Μεραληθέο Ιδηόηεηεο Ηιεθηξηθέο Ιδηόηεηεο Θεξκηθέο Ιδηόηεηεο

9 Άηνκν Ηιεθηξνληθό λέθνο Καηαλνκή ζηνλ ρώξν Ελέξγεηα Τν ειεθηξνληθό λέθνο γύξω από ηνλ ππξήλα, θαζνξίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα πξνζιακβάλεη ή λα ράλεη ειεθηξόληα δειαδή λα ηνλίδεηαη

10 Αηνκηθή ζεσξία Δεκόθξηηνο, Άβδεξα Θξάθε 400 π.ρ. Η ππνδηαίξεζε ηεο ύιεο δελ κπνξεί λα είλαη αηειείωηε! Απεηθόληζε ηνπ Δεκόθξηηνπ από ηνλ Rubens (1788) (User:Dmitrismirnov/Wikimedia, Public domain Υπάξρεη κόλν ην θελό θαη ηα αηώληα, αλαιείωηα άηνκα ζε αέλαε θίλεζε Άηνκν = δελ ηέκλεηαη ζθιεξή ζθαίξα

11 Αηνκηθή ζεσξία Dalton, ~1805 κ.υ. H ύιε απνηειείηαη από κηθξά αόξαηα ζωκαηίδηα, ηα άηνκα Απεηθόληζε ηνπ J. Dalton από ηνλ C. Turner (Library of Congress//Wikimedia, Public domain Όια ηα άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ είλαη ίδηα. Άηνκα δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείωλ είλαη δηαθνξεηηθά Φεκηθέο ελώζεηο δεκηνπξγνύληαη όηαλ δηαθνξεηηθά άηνκα ζπλδπάδνληαη ζε δηάθνξεο αλαινγίεο Τα άηνκα δελ δεκηνπξγνύληαη, αιινηώλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη θαηά ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο

12 Αηνκηθή ζεσξία Thomson, Μνληέιν ζηαθηδόςσκνπ Οη θαζνδηθέο αθηίλεο είλαη θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα κε αλαινγία κάδαο/θνξηίνπ 1000 θνξέο κηθξόηεξε από απηή ηνπ θνξηηζκέλνπ αηόκνπ πδξνγόλνπ Καζνδηθόο ζσιήλαο (JJ Thomson's original publication //Wikimedia, Public domain Τα ζωκαηίδηα απηά είλαη ππνδηαηξέζεηο ηνπ αηόκνπ, είλαη κνλαδηθά θαη ίδηα γηα όια ηα άηνκα! J.J. Thomson (Public domain) ην άηνκν ηέκλεηαη!

13 Αηνκηθή ζεσξία The Nobel Prize in Physics 1906 In recognition of the great merits of his theoretical and experimental investigations on the conduction of electricity by gases" J.J. Thomson (Public domain) Sir Joseph John Thomson Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain

14 Αηνκηθή ζεσξία Rutherford (1908) : Μνληέιν κηθξνύ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο Τν κνληέιν ηνπ Thomson δελ είλαη ζωζηό! Τα άηνκα έρνπλ έλα ζπκπαγή, βαξύ, ζεηηθά θνξηηζκέλν ππξήλα θαη ηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα ειεθηξόληα πεξηθέξνληαη γύξω ηνπ! Τα άηνκα είλαη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο άδεηα! Ernest Rutherford (Library of Congress//Wikimedia, Public domain Πείραμα Geiger-Marsden (User:Fastfission/Wikimedia, Public domain

15 Αηνκηθή ζεσξία The Nobel Prize in Chemistry 1908 "for his investigations into the disintegration of the elements, and the chemistry of radioactive substances" Ernest Rutherford (Wikimedia, Public domain) Ernest Rutherford Great Britain Victoria University Manchester, Great Britain

16 Αηνκηθή ζεσξία Φάζκα εθπνκπήο ηνπ H Φάζκα εθπνκπήο Τδξνγόλνπ User:OrangeDog / Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 Εκπεηξηθή ζρέζε Rydberg ηαζεξά Αθέξαηνη αξηζκνί

17 Αηνκηθή ζεσξία Bohr (1913) Τα ειεθηξόληα βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηξνρηαθά κε νξηζκέλε ελέξγεηα! Niels Bohr (Wikimedia, Public domain) Εθπνκπή αθηηλνβνιίαο κόλν κε θβαληηθό άικα από ηελ κηα ζηάζκε ζηελ άιιε! Ηιεθηξνληαθέο κεηαβάζεηο κεηαμύ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ User: Szdori / Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0

18 Αηνκηθή ζεσξία Bohr (1913) Τα ειεθηξόληα βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηξνρηαθά κε νξηζκέλε ελέξγεηα! * Εσωτεπικά τποχιακά: χαμηλή ενέπγεια Εξωτεπικά τποχιακά: υψηλή ενέπγεια * n Niels Bohr (Wikimedia, Public domain) Εθπνκπή αθηηλνβνιίαο κόλν κε θβαληηθό άικα από ηελ κηα ζηάζκε ζηελ άιιε! m R E ~ 13.6 ev

19 Αηνκηθή ζεσξία The Nobel Prize in Physics 1922 "for his services in the investigation of the structure of atoms and of the radiation emanating from them" Niels Bohr (Wikimedia, Public domain) Niels Henrik David Bohr Denmark Copenhagen University Copenhagen, Denmark

20 Αηνκηθή ζεσξία Heisenberg (1927): Αξρή ηεο αβεβαηόηεηαο Όζν αθξηβέζηεξα θαζνξίδεηαη ε ζέζε, ηόζν πην αβέβαηα γίλεηαη ε νξκή ηελ ίδηα ζηηγκή, θαη αληηζηξόθωο! Δx Δp Werner Karl Heisenberg (Wikimedia, Public domain)

21 Αηνκηθή ζεσξία The Nobel Prize in Physics 1932 "for the creation of quantum mechanics, the application of which has, inter alia, led to the discovery of the allotropic forms of hydrogen" Werner Karl Heisenberg Germany Werner Karl Heisenberg (Nobel Foundation/ Wikimedia, Public domain) Leipzig University Leipzig, Germany

22 Κύκαηα ή ζσκαηίδηα; Ηιεθηξόληα σκαηίδηα Έρνπλ νξκή Σθεδάδνληαη Κύκαηα Δελ είλαη εληνπηζκέλα Πεξηζιώληαη από εκπόδηα Πεξίζιαζε ειεθηξνλίσλ User:Oysteinp/ Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 Κπκαηηζκνί ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ Ron Pieket / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

23 Κβαληνκεραληθή (Quantum mechanics) Εμίζσζε Schrödinger Κπκαηνζπλάξηεζε (wave function) Δπλακηθό (potential) Ππθλόηεηα πηζαλόηεηαο λα βξνύκε ην ζσκαηίδην ζηελ ζέζε r

24 Κβαληνκεραληθή (Quantum mechanics) Tα ειεθηξόληα πνπ πεξηβάινπλ ηνλ ππξήλα κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ ζαλ ελεξγεηαθά θύκαηα κε ζπγθεθξηκέλν πιάηνο θαη κήθνο θύκαηνο. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ ειεθηξνληθώλ θπκάηωλ δίλνληαη από ηε ιύζε ηεο εμίζσζεο Schrödinger. Γηα ηα ειεθηξόληα ηνπ αηόκνπ κόλν ζπγθεθξηκέλα κήθε θύκαηνο, ελέξγεηεο θαη πιάηε ηθαλνπνηνύλ ηελ εμίζωζε Schrödinger Oη έγθπξεο ιύζεηο ηεο εμίζωζεο Schrödinger ηαμηλνκνύληαη κε βάζε 3 αθέξαηνπο αξηζκνύο θαη έλαλ αθόκε αξηζκό πνπ κπνξεί λα είλαη ή 1/2 ή +1/2 Οη αξηζκνί απηνί είλαη νη θβαληηθνί αξηζκνί ηνπ ειεθηξνλίνπ, πνπ ιέγνληαη n, l, m, θαη spin.

25 Κβαληνκεραληθή (Quantum mechanics) n = 2 Κύξηνο θβαληηθόο αξηζκόο n: 1, 2, 3 Ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ n = 1 Απόζηαζε από ηνλ ππξήλα Μνληέιν Bohr: * K L M N O Ολνκάδεηαη θαη ειεθηξνληθή ζηνηβάδα

26 Κβαληνκεραληθή (Quantum mechanics) Κβαληηθόο αξηζκόο ζηξνθνξκήο Ιζηνξηθά πξνέθπςαλ από ηελ θαζκαηνζθνπία : 0, 1, 2, (n-1) 0 Σηξνθνξκή ηνπ ειεθηξνλίνπ Σρήκα ηνπ ειεθηξνληθνύ λέθνπο s p d f g h (sharp) (principal) (diffuse) (fundamental) s p d

27 Κβαληνκεραληθή (Quantum mechanics) Μαγλεηηθόο θβαληηθόο αξηζκόο m: -,, 0,, + Ελεξγεηαθέο ζηάζκεο ηεο ππνζηνηβάδαο Τξνρηαθό ρέζε κεηαμύ θβαληηθώλ αξηζκώλ Τηκέο Αξηζκόο ηηκώλ γηα ην m s l=0, m=0 1 p l=1, m=-1, 0, +1 3 d l=2, m=-2, -1, 0, +1, +2 5 f l=3, m = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 7 g l=4, m = -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 9 Απνπζία καγλεηηθνύ πεδίνπ νη ζηάζκεο δελ δηαρσξίδνληαη

28 Κβαληνκεραληθή (Quantum mechanics) Spin (Ιδηνζηξνθνξκή) s:

29 Κβαληνκεραληθή (Quantum mechanics) Σξνρηαθά Αηνκηθά ηξνρηαθά User: DMacks / Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0

30 Πώο γίλεηαη ε πιήξσζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζηνηβάδσλ ; Απαγνξεπηηθή αξρή ηνπ Pauli Σην ίδην άηνκν δελ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ 2 ειεθηξόληα κε θνηλνύο θαη ηνπο 4 θβαληηθνύο αξηζκνύο. Δηαζέζηκεο ζηάζκεο spin m (2 +1) He n 2 n 2

31 Πιήξσζε ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ Οη ζηηβάδεο θαη ηξνρηαθά ρακειόηεξεο ελέξγεηαο ζπκπιεξώλνληαη πξώηα 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f ρεκαηηθή απεηθόληζε πιήξσζεο ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ γηα 5 άηνκα (/Wikimedia, Public domain)

32 Πιήξσζε ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ Ελέξγεηεο ηξνρηαθώλ (αθξηβέζηεξε πεξηγξαθή) Σηα άηνκα κε πνιιά ειεθηξόληα νη ελέξγεηεο ηωλ ηξνρηαθώλ επεξεάδνληαη από ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηωλ ειεθηξνλίωλ «Θσξάθηζε» ηνπ θνξηίνπ ηνπ ππξήλα από ηα «εζσηεξηθά» ειεθηξόληα Spin-Spin κηθξόηεξε πηζαλόηεηα λα βξίζθνληαη θνληά Χακειόηεξε ελέξγεηα 1 νο θαλόλαο Hund Ο ζπλδπαζκόο κε ηελ κέγηζηε ζπλνιηθή ηδηνζηξνθνξκή έρεη ρακειόηεξε ελέξγεηα Orbit - Orbit 2 νο θαλόλαο Hund Ο ζπλδπαζκόο κε ηελ κέγηζηε ζπλνιηθή ζηξνθνξκή έρεη ρακειόηεξε ελέξγεηα ρεκαηηθή απεηθόληζε ζπλνιηθήο ζηξνθνξκήο (user:maschen /Wikimedia, Public domain)

33 Πιήξσζε ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ Θεκειηώδεο θαηάζηαζε ησλ 10 πξώησλ αηόκσλ H He Li Be B C N O F Ne 1s 2s 2p x 2p y 2p z 3s 3p x 3p y 3p z

34 Πιήξσζε ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ Ηιεθηξόληα ζζέλνπο Τα ειεθηξόληα ηεο εμωηεξηθήο ζηηβάδαο θάζε αηόκνπ ιέγνληαη ειεθηξόληα ζζέλνπο Με απηά ηα ειεθηξόληα αιιειεπηδξά ην άηνκν κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ινληζκόο πξνζζήθε ή αθαίξεζε ειεθηξνλίωλ ζζέλνπο. Οη δεζμοί κεηαμύ αηόκσλ γίλνληαη κε αιιειεπηδξάζεηο ησλ ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο Η ηλεκηρική θαη θερμική αγωγιμόηηηα ησλ κεηάιισλ νθείιεηαη ζηα ειεθηξόληα ζζέλνπο

35 Πιήξσζε ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ Δηακνξθώζεηο Επγελώλ αεξίσλ Τα s, p ηξνρηαθά ηεο εμσηεξηθήο ζηνηβάδαο είλαη ζπκπιεξσκέλα, ελώ ηα ηξνρηαθά όισλ ησλ κηθξόηεξσλ ζηνηβάδσλ είλαη ζπκπιεξσκέλα πκπιεξσκέλα d ηξνρηαθά Σπκπιεξσκέλα ηα d ηξνρηαθά ελώ ηα s, p ηξνρηαθά ηεο ακέζσο επόκελεο ζηνηβάδαο είλαη θελά [Sn] +4 : [Kr] 4d 10 πην ζηαζεξό από [Sn] +2 : [Kr] 4d 10 5s 2

36 Πιήξσζε ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ Δηακνξθώζεηο Ηκηζπκπιεξσκέλα d ή p ηξνρηαθά 5 ειεθηξόληα ζε d ηξνρηαθά ή 3 ειεθηξόληα ζε p ηξνρηαθά [Fe] +3 : [Ar] 3d 5 πην ζηαζεξό από [Fe] +2 : [Ar] 3d 6 πκπιεξσκέλα s ηξνρηαθά Σπκπιεξσκέλν ην ηξνρηαθό s

37 Πεξηνδηθόο πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ νη ξσκατθνί αξηζκνί δίλνπλ ην ζζέλνο Πεξηνδηθόο Πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ User: Armtuk / Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0

38 Πεξηνδηθόο πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ Σηνηρεία ηεο ίδηαο ζηήιεο (νκάδαο ή νηθνγέλεηαο) έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο Τα ειεθηξόληα ζζέλνπο είλαη ηα ειεθηξόληα πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ «έμω θόζκν» Τα ζηνηρεία ηεο ίδηαο νκάδαο έρνπλ παξόκνηεο ηδηόηεηεο!

39 Πεξηνδηθόο πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ Εμσηεξηθά ηξνρηαθά ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα Εμσηεξηθά ηξνρηαθά Εμσηεξηθά ηξνρηαθά ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα ησλ ζηνηρείσλ User: Sch0013r / Wikimedia Commons, CC- BY-SA-3.0 Ακέηαιια Μέηαιια θπξίσο p θπξίσο s, d, ή f (ιαλζαλίδεο-αθηηλίδεο)

40 Πεξηνδηθόο πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ Ηιεθηξνληθή δνκή αινγόλσλ (νκάδα VII) n Έρνπλ 7 ειεθηξόληα ζζέλνπο Δέθηεο ειεθηξνλίσλ Ακέηαιια

41 Πεξηνδηθόο πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ Ηιεθηξνληθή δνκή αιθαιηθώλ κεηάιισλ (νκάδα Ι) n Έρνπλ 1 ειεθηξόλην ζζέλνπο Δόηεο ειεθηξνλίσλ Μέηαιια

42 Πεξηνδηθόο πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ Ηιεθηξνληθή δνκή επγελώλ αεξίσλ (νκάδα VIII) n Αδξαλή ζηνηρεία πκπιεξσκέλε εμσηεξηθή ζηνηβάδα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα