SANE - System Attachment Narrative Encephalon,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SANE - System Attachment Narrative Encephalon,"

Transcript

1 ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΣΖΜΗΚΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ SANE - System Attachment Narrative Encephalon, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) Α. ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τν Κιηληθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεία πνπ πξνζθέξεη ην Λφγσ Ψπρήο - Ιλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπείααπεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εηδηθεπηνχλ ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ εκπινπηίδεη ηε ζχγρξνλε κεηαλεσηεξηθή ζπζηεκηθή ζεψξεζε κε ηε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ, ηελ αθεγεκαηηθή ςπρνινγία θαη ηα ζπλαθή ζχγρξνλα επξήκαηα ησλ λεπξνεπηζηεκψλ. Η εκπινπηηζκέλε απηή ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζηελ ςπρνζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζε ζπλεδξίεο κε άηνκα, δεπγάξηα, νηθνγέλεηεο, θαη νκάδεο. Τν πξφγξακκα είλαη ηεηξαεηέο θαη απνηειείηαη απφ δχν δηεηείο θχθινπο. Τν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο European Association for Psychotherapy (EAP), ηεο European Family Therapy Association (EFTA), ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σπζηεκηθήο Θεξαπείαο (ΔΛΔΣΥΘ) θαη ηεο AFT (Association for Family Therapy and Systemic Practice, UK). Οη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηεπζχλνληεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη κέιε ηεο (ΔΛΔΣΥΘ) θαη ηεο EFTA. Καηέρνπλ επίζεο ην Δπξσπατθφ Πηζηνπνηεηηθφ Ψπρνζεξαπείαο πνπ απνλέκεη ε ΔΑP. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηφο Αηηηθήο ην Ιλζηηηνχην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο κε ζπλδπαζκφ κεζφδσλ κάζεζεο εμ απνζηάζεσο θαη κεληαίαο παξνπζίαο. Πεξηζζφηεξα γηα απηφ ην Πξφγξακκα Πεξηθέξεηαο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Β. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΧΡΔ Τν ζχλνιν ησλ σξψλ ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο είλαη 1440 ψξεο νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: Θεσξία/Βησκαηηθή επεμεξγαζία ζεσξεηηθώλ ζεκάησλ/θεσξεηηθή επεμεξγαζία θιηληθώλ πεξηπηώζεσλ: 500 ώξεο Πξαθηηθή: 370 ώξεο Κιηληθή Δπνπηεία: 260 Πξνζσπηθή Θεξαπεία: 310 ώξεο (ειάρηζηνο απαηηνύκελνο αξηζκόο σξώλ) Δπηπιένλ ησλ 1440 σξψλ απαηηνχληαη ώξεο αλεμάξηεηεο κειέηεο κε αλαινγία 1:2 (1 ψξα καζήκαηνο, δχν ψξεο κειέηεο)

2 Ο ηξφπνο θαη νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο ζηελ ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία έρνπλ απφιπηε ζρέζε κε ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν. Ωο απνηέιεζκα, ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο δελ είλαη πάληα ηφζν μεθάζαξνο. Μεγάιε έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο ζηε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία δηεζλψο δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο ηφζν γηα ηελ επνπηεία φζν θαη γηα ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία ζεσξεηηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ ζεσξεηηθή επεμεξγαζία θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ. Η εκπεηξία ηεο νκάδαο ζην πξφγξακκα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πξνζθέξεη πινχζηα εθπαηδεπηηθά εξεζίζκαηα πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηψλ, εμαζθαιίδνπλ ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Γ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΘΕΩΡΙΑ 1 νο Κύθινο (2 πξώηα έηε) (η) Θεκαηηθέο ελόηεηεο (πλδπαζκόο εηζεγήζεσλ θαη βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ) 1. Απφ ην άηνκν ζηε ζρέζε: Γέλλεζε ηεο ζρεζηαθήο/νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. 2. Βαζηθέο έλλνηεο θαη εμέιημε ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο. Απφ ην λεσηεξηζκφ ζηνλ κεηαλεσηεξηζκφ. 3. Σρνιέο ζπζηεκηθήο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. Ιζηνξηθή αλαδξνκή, ζχγρξνλεο ζρνιέο θαη ηάζεηο. 4. Αηνκηθή ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία 5. Θεξαπείεο δεχγνπο 6. Οκαδηθή ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία 7. Αλζξψπηλε θαη νηθνγελεηαθή αλάπηπμε 8. Δκπινπηίδνληαο ηε ζπζηεκηθή ζθέςε (System), κε ηε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ (Attachment) θαη ηελ αθεγεκαηηθή ςπρνινγία (Narrative). 9. Δγθέθαινο (Encephalon) θαη ζρεζηαθέο ζεξαπείεο. Οινθιεξψλνληαο ηνλ εκπινπηηζκφ: SANE 10. Γελεηηθνί παξάγνληεο ζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ (nature through nurture). Τν εξψηεκα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. 11. Θεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζεσξίεο αιιαγήο ζηηο θπξηφηεξεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 12. Θεσξία αιιαγήο θαη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ εκπινπηηζκέλε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία 13. Σηάδηα ζηε βξαρχρξνλε θαη καθξφρξνλε εκπινπηηζκέλε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία

3 14. Δξεπλεηηθά επξήκαηα θαη ςπρνζεξαπεία. (results from psychotherapy studies: common factors, effectiveness of approaches, critical view of research designs) 15. Ο εαπηφο ηνπ ζεξαπεπηή: Πξνζσπηθή αλάπηπμε, Δπνπηεία, Σπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Θέκαηα δενληνινγίαο. (ηη) Δξγαζηήξηα 1. Παξαθνινχζεζε DVD κε ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο θαη ζεσξεηηθή επεμεξγαζία 2. Βαζηθέο ζπκβνπιεπηηθέο θαη ςπρνζεξαπεπηηθέο δεμηφηεηεο γηα ην ρηίζηκν ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. 3. Γηαρξνληθέο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο απφ ην ρψξν ηεο ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο (π.ρ. θπθιηθέο εξσηήζεηο, γελεφγξακκα, νκάδα αλαζηνραζκνχ/ reflecting team, ζπλέληεπμε κε ηνλ εζσηεξηθεπκέλν άιιν/ internalized other interviewing, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, εηδηθέο ηερληθέο γηα ζεξαπεία κε παηδηά θ.α.) (Σπλερίδεηαη θαη ζηνλ δεχηεξν δηεηή θχθιν). 4. (η) Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηνλ θύθιν δσήο ηνπ αηόκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. δηαδχγην, αζζέλεηα, ηξίηε ειηθία, απψιεηα θαη πέλζνο, ρξφλην πέλζνο), ησλ λέσλ κνξθώλ νηθνγέλεηαο, (π.ρ. πηνζεζία, ηερλεηή γνληκνπνίεζε, κεηθηέο νηθνγέλεηεο, παξέλζεηεο κεηέξεο, gay/lesbian δεπγάξηα), ζνβαξώλ δπζθνιηώλ πξνζαξκνγήο (π.ρ. βία/θαθνπνίεζε, δηάθνξεο εμαξηήζεηο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζέκαηα), απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα. (ηη) Σπδήηεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ: ( Βηβιηνγξαθία-Ιζηνξηθφ-ζεξαπεπηηθφ ζπκβφιαην-αίηεκααμηνιφγεζε-ζθέςεηο/ππνζέζεηο-ζηφρνη-παξεκβάζεηο-δηιήκκαηα-αμηνιφγεζε πνξείαο). ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Η πξαθηηθή άζθεζε ιακβάλεη ρψξα ζην Ιλζηηηνχην θαη ζηα ηδησηηθά γξαθεία ησλ ππεχζπλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Η πξαθηηθή άζθεζε μεθηλά ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: i. Δβδνκαδηαία ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ii. Σπκκεηνρή ζε αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζπλεδξίεο iii. Σπκκεηνρή ζε ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ θαη ζε ζπδεηήζεηο ζπλζεξαπεπηψλ γηα ηξέρνληα πεξηζηαηηθά. iv. Λήςε ζπζηεκηθνχ ηζηνξηθνχ θαη γελενγξάκκαηνο πεξηζηαηηθψλ.

4 ΕΠΟΠΣΕΙΑ i. Σπκκεηνρή ζε νκαδηθή επνπηεία κε αληηθείκελν ηελ εκπεηξία απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ην ρψξν εξγαζίαο. ii. Αηνκηθή επνπηεία ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ΘΕΩΡΙΑ 2 νο θύθινο (3 ν θαη 4 ν έηνο) (η) Θεκαηηθέο ελόηεηεο (ζπλδπαζκόο εηζεγήζεσλ θαη βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ) 1. Η «ςπρηθή αζζέλεηα» θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο αλά ηνπο αηψλεο. Γέλλεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο. 2. Σπζηεκηθή ζθέςε θαη ςπρνπαζνινγία. (απφ ην 1950 σο ζήκεξα) 3. Θεσξία ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ, ζπγθξφηεζε αθήγεζεο θαη ςπρνπαζνινγία 4. Παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (resilience) 5. Ψπρνπαζνινγία θαη ζχγρξνλεο λεπξνεπηζηήκεο 6. Βαζηθά ζηνηρεία ςπρνθαξκαθνινγίαο 7. Σχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο θνηλνηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςχρσζεο 8. Βαζηθά ζηνηρεία ζπζηεκηθήο δηάγλσζεο (θιίκαθεο αμηνιφγεζεο, ςπρνκεηξηθά θαη πξνβιεηηθά ηεζη). 9. Μέζα αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ θαη ηεο αθεγεκαηηθήο ζπγθξφηεζεο 10. Πνηνηηθή έξεπλα θαη ςπρνζεξαπεία- Παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. (ηη) Δξγαζηήξηα 1. Παξαθνινχζεζε DVD κε ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο θαη ζεσξεηηθή επεμεξγαζία 2. Γηαρξνληθέο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο απφ ην ρψξν ηεο ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο (ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ) 3. (η) Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ ζρεηηδφκελσλ κε φιν ην εχξνο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 4. (ηη) Σπδήηεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ: ( Βηβιηνγξαθία-Ιζηνξηθφ-ζεξαπεπηηθφ ζπκβφιαηναίηεκα-αμηνιφγεζε-ζθέςεηο/ππνζέζεηο-ζηφρνη-παξεκβάζεηο-δηιήκκαηααμηνιφγεζε πνξείαο).

5 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Η πξαθηηθή άζθεζε ιακβάλεη ρψξα ζην Ιλζηηηνχην θαη ζηα ηδησηηθά γξαθεία ησλ ππεχζπλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλεξγαηψλ. Σπλερίδεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε πνπ μεθίλεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 1 νπ θχθινπ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: i. Δβδνκαδηαία ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ii. Σπκκεηνρή ζε αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζπλεδξίεο iii. Σπκκεηνρή ζε ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ θαη ζε ζπδεηήζεηο ζπλζεξαπεπηψλ γηα ηξέρνληα πεξηζηαηηθά. iv. Λήςε ζπζηεκηθνχ ηζηνξηθνχ θαη γελενγξάκκαηνο πεξηζηαηηθψλ. ΕΠΟΠΣΕΙΑ i. Σπκκεηνρή ζε νκαδηθή επνπηεία κε αληηθείκελν ηελ εκπεηξία απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ην ρψξν εξγαζίαο. ii. Αηνκηθή επνπηεία ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Πξνυπφζεζε ηεο ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ είλαη ε ζπκπιήξσζε 200 σξψλ επνπηεπφκελεο εξγαζίαο (ακεηβφκελεο ή εζεινληηθήο) ζε ζπκβνπιεπηηθφ, ςπρνζεξαπεπηηθφ ή θιηληθφ πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηα ή πέξαλ ηεο δηάξθεηαο ηεο εηδίθεπζεο. Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη θαη απφ ην Ιλζηηηνχην ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Οη εηδηθεπφκελνη ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ πξφγξακκα πξνζσπηθήο ςπρνζεξαπείαο σο κέξνο ηεο εηδίθεπζήο ηνπο. Η πξνζσπηθή ζεξαπεία πξέπεη λα είλαη ζπζηεκηθήο θαηεχζπλζεο κε ζεξαπεπηή ηεο επηινγήο ηνπο, ν νπνίνο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλήθεη ζε ειιεληθή ή/θαη επξσπατθή εηαηξία ζπζηεκηθήο/νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. Η ζεξαπεία κπνξεί λα έρεη πξνεγεζεί ηεο έληαμεο ζην πξφγξακκα ή λα μεθηλήζεη ηαπηφρξνλα κε ηελ έληαμε, θαη ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα δχν ηξίηα ηεο λα γίλεη ζε πιαίζην νκαδηθήο ζεξαπείαο. Η ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην πξφγξακκα σξψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο ηνπ εηδηθεπφκελνπ, ε νπνία νθείιεη λα ζπλερηζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηελ θξίζε ηνπ ζεξαπεπηή ηνπ.

6 Γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Ι. Αξιολόγηζη ηος ειδικεςόμενος (η) Παξνπζίεο. Πξνθεηκέλνπ νη εηδηθεπφκελνη λα πξνρσξήζνπλ απφ ην έλα έηνο ζην άιιν θαη απφ ηνλ πξψην θχθιν ζηνλ δεχηεξν ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζπζηεκαηηθά φια ηα καζήκαηα (ηνπιάρηζηνλ 80% ησλ σξψλ γηα θάζε έλα αληηθείκελν). (ηη) Δξγαζίεο. Πξνθεηκέλνπ νη εηδηθεπφκελνη λα πξνρσξήζνπλ απφ ην έλα έηνο ζην άιιν θαη απφ ηνλ πξψην θχθιν ζηνλ δεχηεξν ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 1. Θεσξεηηθή εξγαζία. Δπεμεξγαζία θαη απάληεζε εξσηήζεσλ θαη νίθνλ κε αμηνπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο) (ζε θάζε έηνο). 2. Ηκεξνιφγην θαηαγξαθήο πξνζσπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ θαη επεμεξγαζίαο θιηληθνχ πιηθνχ (ζε θάζε έηνο). 3. Σπιινγηθή βησκαηηθή εξγαζία (ζε θάζε έηνο) (ζεσξεηηθνχ, θαιιηηερληθνχ ή εξεπλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ) 4. Μειέηε πεξίπησζεο (case conceptualization treatment planning and implementation follow up) (ηέηαξην έηνο-δηπισκαηηθή εξγαζία) (ηηη) Γηεξγαζία ζπλερνχο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο εηδηθεπφκελνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη επφπηεο ηνπ, αιιά θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ νκάδα ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη επνπηείαο. (ηλ) Σπκπιήξσζε έληππνπ αμηνιφγεζεο πξνζσπηθήο πνξείαο απφ ηνλ εηδηθεπφκελν. Πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ επάξθεηαο (βι. παξαθάησ). (λ) Σπκπιήξσζε έληππνπ αμηνιφγεζεο ηνπ εηδηθεπφκελνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη επφπηεο. Πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ επάξθεηαο: 1. Δπαξθήο θαηαλφεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ηελ ζπζηεκηθή ζεξαπεία ζηελ εκπινπηηζκέλε κνξθή πνπ δηδάζθεηαη ζην πξφγξακκα 2. Δπαξθήο θαηαλφεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο αηφκσλ, δηαθφξσλ κνξθψλ νηθνγέλεηαο θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ 3. Σεβαζκφο θαη έκπξαθηε απνδνρή ζηελ θιηληθή πξάμε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. 4. Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη θξηηηθήο ζθέςεο πνπ αθνξά ζεσξεηηθά πιαίζηα ζρεηηθά κε ηελ θιηληθή πξάμε. 5. Γπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 6. Γπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη ζπκπησκάησλ κε ηα νπνία νη ζεξαπεπφκελνη απεπζχλνληαη ζηνλ ςπρνζεξαπεπηή, επαξθήο γλψζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, αλαγλψξηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ δηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ θαη αλάγθεο παξαπνκπήο.

7 7. Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο 8. Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κεγάινπ εχξνπο δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ θαη πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ ζεξαπεπφκελσλ. 9. Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο επηξξνήο ησλ επξχηεξσλ ζπζηεκάησλ θαη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο απηήο ηεο νπηηθήο ζηελ ςπρνζεξαπεία 10. Δπαξθήο αμηνπνίεζεο ηεο επνπηείαο 11. Ιθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο θαη ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο δηαδηθαζίεο. 12. Ιθαλφηεηα απηφ-αμηνιφγεζεο θαη χπαξμε ηζρπξνχ θηλήηξνπ γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη δηα βίνπ κάζεζε. 13. Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ θαη αλαγλψξηζε ηπθιψλ ζεκείσλ ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δνπιεηά. Αλαπηπγκέλε ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ. 14. Γπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο εξγαζηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αθνξνχλ ην επάγγεικα. 15. Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε ζπλαδέιθνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο 16. Γλψζε θαη ζεβαζκφο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ΙΙ. Αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ από ηοςρ ειδικεςόμενοςρ (η) Σπκπιήξσζε εληχπνπ ζρνιίσλ θαη πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εηδηθεπφκελνπο (ηη) Γηεξγαζία ζπλερνχο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη επνπηψλ απφ ηνπο εηδηθεπφκελνπο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επνπηείαο E. ΥΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο θαη ησλ δχν θχθισλ είλαη ηα ηέζζεξα (4) έηε θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε ζπλνιηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ρξφλνο νινθιήξσζεο γηα ηνλ πξψην θχθιν είλαη ηα δχν έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο αθφκα έηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πξνζσπηθήο ζεξαπείαο. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ είλαη ηα δχν (2) έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο (1) έηνπο. Σ. ΑΠΟΝΟΜΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΠΡΧΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κε ηίηιν «Θεσξία θαη

8 εθαξκνγέο ηεο ζπζηεκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο» θαη επηηξέπεη ζηνλ εηδηθεπφκελν λα πξνζβιέπεη ζε εγγξαθή ηνπ ζε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζπκβνπιεπηηθήο. Δπίζεο ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κε ηίηιν «Κιηληθό πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία» θαη επηηξέπεη ζηνλ εηδηθεπφκελν λα πξνζβιέπεη ζε εγγξαθή ηνπ ζε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζπζηεκηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ζε απφθηεζε επξσπατθήο πηζηνπνίεζεο. Ε. ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Τν Ιλζηηηνχην δηαζέηεη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο. 1. Μεραλήκαηα πξνβνιήο θαη θαηαγξαθήο ζπλεδξηψλ 2. Πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά θαη έληππα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε ππεξεζία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο άξζξσλ 3. Πξφζβαζε ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά βηβιία 4. Σπιινγή DVD ζπλεδξηψλ κε αλαγλσξηζκέλνπο ζεξαπεπηέο ηνπ ρψξνπ ηεο ζπζηεκηθήο ζεξαπείαο. 5. Πξφζβαζε ζε εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 6. Παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 7. Γηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα Ζ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΗΣΖΔΗ (η) Κξηηήξηα Δηζαγσγήο. Πηπρίν ζηελ ςπρνινγία, ηαηξηθή (εηδηθφηεηα παηδνςπρηαηξηθή/ςπρηαηξηθή), θνηλσληθή εξγαζία, ζε αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Αηηήκαηα ππνςεθίσλ κε πηπρίν ζε θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο (π.ρ. θνηλσληνινγία, εθπαίδεπζε, λνζειεπηηθή) απφ αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα γίλνπλ δεθηά εθφζνλ απνδεδεηγκέλα πξαγκαηνπνηνχλ ή έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο. Τν Ιλζηηηνχην δεζκεχεηαη απφ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπ ζηελ απνθπγή δηαθξίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή, ηελ εζληθφηεηα, ην ρξψκα, ην θχιν, ηε ζξεζθεία, ηε ζσκαηηθή πγεία θαη ηε ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε ζηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ εηδίθεπζεο. Η αμηνιφγεζε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ φζν αθνξά ην επάγγεικα ηνπ ςπρνζεξαπεπηή. Η καταλληλότητα απηή θξίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα

9 επάξθεηαο (βι. πην πάλσ) πνπ αλακέλεηαη λα επηδείμνπλ νη εηδηθεπφκελνη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά ζηε δηάξθεηα θαη θαηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κξίλεηαη δε βαξχλνπζαο ζεκαζίαο αθφκα θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα επηπιένλ αθαδεκατθά πξνζφληα. Πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ 2 ν θχθιν ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ 1 νπ θχθινπ ζην πξφγξακκα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ή ζε άιιν αληίζηνηρν πξφγξακκα ζπζηεκηθήο εθπαίδεπζεο άιινπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ κε ζπκπιήξσζε σξψλ ή χιεο πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηα. ηη) Αηηήζεηο Οη αηηήζεηο εμεηάδνληαη ην Σεπηέκβξην θάζε έηνπο. Δθφζνλ πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα, νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη ηειεθσληθά ζε ζπλέληεπμε γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε. Παξαθαινχκε λα έρεηε καδί ζαο : Σπκπιεξσκέλε αίηεζε (δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά) (βι. «επηθνηλσλία») δπν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, θσηναληίγξαθα πηπρίσλ θαη βεβαηψζεσλ γηα φζα αλαθέξεηε ζηελ αίηεζε, θσηνγξαθία (ζην κέγεζνο δηαβαηεξίνπ). Θ. ΜΔΡΔ-ΧΡΔ-ΣΟΠΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γηα ην ζεσξεηηθφ θαη επνπηηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο νη εηδηθεπφκελνη ζα πξνζέξρνληαη ζην Ιλζηηηνχην θάζε Παξαζθεπή 5κκ - 10κκ απφ ηνλ Οθηψβξην σο ηνλ Ινχλην. Οη ψξεο, κέξεο θαη ηφπνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο ζεξαπείαο θαζνξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεξαπεπηέο. Η. ΓΗΓΑΚΣΡΑ Δπηθνηλσλήζηε κε ηε γξακκαηεία γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο δηδάθηξσλ. Σηα δίδαθηξα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΗΑ Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηφο Αηηηθήο ην Ιλζηηηνχην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο κε ζπλδπαζκφ κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο θαη παξνπζίαο ζε κεληαία βάζε. Τν πξφγξακκα απηφ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Αηηηθήο ζηα παξαθάησ ζεκεία: Α. ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα Αηηηθήο Β. ΧΡΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα Αηηηθήο Γ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΘΕΩΡΙΑ (η) Θεκαηηθέο ελόηεηεο: Οη εηζεγήζεηο αληηθαζίζηαληαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο κε κειέηε βηβιηνγξαθίαο θαη ζεκεηψζεσλ αιιά θαη παξαθνινχζεζε καγλεηνζθνπεκέλσλ δηαιέμεσλ ζην ζπίηη, θαη κεληαία απνζηνιή κηθξψλ εξγαζηψλ ζηνπο εθπαηδεπηέο. Ταθηηθή δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη εμαζθάιηζε κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο γηα ηελ απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η βησκαηηθή επεμεξγαζία ηεο ζεσξίαο ζα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ζην Ιλζηηηνχην. (ηη) Δξγαζηήξηα Όπσο θαη ζην πξφγξακκα ηεο Αηηηθήο ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Η πξαθηηθή άζθεζε ιακβάλεη ρψξα ζην Ιλζηηηνχην ή ζηα ηδησηηθά γξαθεία ησλ ππεχζπλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζηελ Αζήλα ή ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο. Η πξαθηηθή άζθεζε μεθηλά ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: i. Δβδνκαδηαία ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή κεληαία ζηελ Αζήλα θαη δχν ζπκπιεξσκαηηθά ηξηήκεξα ην ρξφλν ζηελ Αζήλα. Σπκπιεξσκαηηθά δηαδηθηπαθά κέζα. ii. Σπκκεηνρή ζε αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζπλεδξίεο iii. Σπκκεηνρή ζε ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ θαη ζε ζπδεηήζεηο ζπλζεξαπεπηψλ γηα ηξέρνληα πεξηζηαηηθά. iv. Λήςε ζπζηεκηθνχ ηζηνξηθνχ θαη γελενγξάκκαηνο πεξηζηαηηθψλ.

11 ΕΠΟΠΣΕΙΑ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα ηεο Αηηηθήο ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα Αηηηθήο ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα Αηηηθήο Γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Όπσο ζην πξφγξακκα Αηηηθήο E. ΥΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο θαη ησλ δχν θχθισλ γηα ην πξφγξακκα πεξηθέξεηαο είλαη ηα ηέζζεξα (4) θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα επηά (7 έηε) ζπλνιηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ρξφλνο νινθιήξσζεο γηα ηνλ πξψην θχθιν είλαη ηα δχν (2) έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο αθφκα ελάκηζη (1,5) έηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πξνζσπηθήο ζεξαπείαο. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ είλαη ηα δχν (2) έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελάκηζη (1,5) έηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πξνζσπηθήο ζεξαπείαο. Σ. ΑΠΟΝΟΜΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΠΡΧΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κε ηίηιν «Θεσξία θαη εθαξκνγέο ηεο ζπζηεκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο» θαη επηηξέπεη ζηνλ εηδηθεπφκελν λα πξνζβιέπεη ζε εγγξαθή ηνπ ζε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζπκβνπιεπηηθήο. Δπίζεο ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κε ηίηιν «Κιηληθό πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία» θαη επηηξέπεη ζηνλ εηδηθεπφκελν λα πξνζβιέπεη ζε εγγξαθή ηνπ ζε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζπζηεκηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ζε απφθηεζε επξσπατθήο πηζηνπνίεζεο.

12 Ε. ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Όπσο ζην πξφγξακκα Αηηηθήο, κε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. Ζ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΗΣΖΔΗ Όπσο ζην πξφγξακκα Αηηηθήο Θ. ΜΔΡΔ-ΧΡΔ-ΣΟΠΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γηα ην θεωρητικό και εποπτικό κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο νη εηδηθεπφκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηθέξεηαο ζα πξνζέξρνληαη ζην Ιλζηηηνχην κηα θνξά ην κήλα, Σάββαην θαη Κπξηαθή (ζχλνιν 14 ψξεο). Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο (ζεσξεηηθφεπνπηεία) απφ ηνλ Οθηψβξην σο θαη ηνλ Ινχλην. Όζνη εηδηθεπφκελνη ζα θάλνπλ ηελ πρακτική τοσς άσκηση ζηελ Αζήλα ζα πξνζέξρνληαη θαη ηε Γεπηέξα ηνπ ίδηνπ κήλα, θαζψο θαη δχν επηπιένλ ηξηήκεξα ην ρξφλν. Γηάξθεηα πξαθηηθήο άζθεζεο (Σεπηέκβξηνο-Ινχιηνο). Οη ψξεο, κέξεο θαη ηφπνο ηεο πρακτικής άσκησης γηα φζνπο ηελ θάλνπλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ή ζε θνληηλφ ηφπν θαζνξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεξαπεπηέο. Οη ψξεο, κέξεο θαη ηφπνο ηεο προσωπικής θεραπείας θαζνξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεξαπεπηέο. Η. ΓΗΓΑΚΣΡΑ Δπηθνηλσλήζηε κε ηε γξακκαηεία γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο δηδάθηξσλ. Σηα δίδαθηξα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θαζψο θαη νη ψξεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο (απνζηνιή θαη δηφξζσζε εξγαζηψλ), θαη φ,ηη άιιν ζπκπεξηιακβάλνπλ νη αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ. (Ι έκδοζη)

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ. (Ι έκδοζη) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Ι έκδοζη) 1 ΟΓΗΓΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα