SANE - System Attachment Narrative Encephalon,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SANE - System Attachment Narrative Encephalon,"

Transcript

1 ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΣΖΜΗΚΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ SANE - System Attachment Narrative Encephalon, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) Α. ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τν Κιηληθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεία πνπ πξνζθέξεη ην Λφγσ Ψπρήο - Ιλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπείααπεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εηδηθεπηνχλ ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ εκπινπηίδεη ηε ζχγρξνλε κεηαλεσηεξηθή ζπζηεκηθή ζεψξεζε κε ηε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ, ηελ αθεγεκαηηθή ςπρνινγία θαη ηα ζπλαθή ζχγρξνλα επξήκαηα ησλ λεπξνεπηζηεκψλ. Η εκπινπηηζκέλε απηή ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζηελ ςπρνζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζε ζπλεδξίεο κε άηνκα, δεπγάξηα, νηθνγέλεηεο, θαη νκάδεο. Τν πξφγξακκα είλαη ηεηξαεηέο θαη απνηειείηαη απφ δχν δηεηείο θχθινπο. Τν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο European Association for Psychotherapy (EAP), ηεο European Family Therapy Association (EFTA), ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σπζηεκηθήο Θεξαπείαο (ΔΛΔΣΥΘ) θαη ηεο AFT (Association for Family Therapy and Systemic Practice, UK). Οη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηεπζχλνληεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη κέιε ηεο (ΔΛΔΣΥΘ) θαη ηεο EFTA. Καηέρνπλ επίζεο ην Δπξσπατθφ Πηζηνπνηεηηθφ Ψπρνζεξαπείαο πνπ απνλέκεη ε ΔΑP. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηφο Αηηηθήο ην Ιλζηηηνχην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο κε ζπλδπαζκφ κεζφδσλ κάζεζεο εμ απνζηάζεσο θαη κεληαίαο παξνπζίαο. Πεξηζζφηεξα γηα απηφ ην Πξφγξακκα Πεξηθέξεηαο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Β. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΧΡΔ Τν ζχλνιν ησλ σξψλ ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο είλαη 1440 ψξεο νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: Θεσξία/Βησκαηηθή επεμεξγαζία ζεσξεηηθώλ ζεκάησλ/θεσξεηηθή επεμεξγαζία θιηληθώλ πεξηπηώζεσλ: 500 ώξεο Πξαθηηθή: 370 ώξεο Κιηληθή Δπνπηεία: 260 Πξνζσπηθή Θεξαπεία: 310 ώξεο (ειάρηζηνο απαηηνύκελνο αξηζκόο σξώλ) Δπηπιένλ ησλ 1440 σξψλ απαηηνχληαη ώξεο αλεμάξηεηεο κειέηεο κε αλαινγία 1:2 (1 ψξα καζήκαηνο, δχν ψξεο κειέηεο)

2 Ο ηξφπνο θαη νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο ζηελ ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία έρνπλ απφιπηε ζρέζε κε ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν. Ωο απνηέιεζκα, ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο δελ είλαη πάληα ηφζν μεθάζαξνο. Μεγάιε έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο ζηε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία δηεζλψο δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο ηφζν γηα ηελ επνπηεία φζν θαη γηα ηε βησκαηηθή επεμεξγαζία ζεσξεηηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ ζεσξεηηθή επεμεξγαζία θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ. Η εκπεηξία ηεο νκάδαο ζην πξφγξακκα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πξνζθέξεη πινχζηα εθπαηδεπηηθά εξεζίζκαηα πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηψλ, εμαζθαιίδνπλ ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Γ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΘΕΩΡΙΑ 1 νο Κύθινο (2 πξώηα έηε) (η) Θεκαηηθέο ελόηεηεο (πλδπαζκόο εηζεγήζεσλ θαη βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ) 1. Απφ ην άηνκν ζηε ζρέζε: Γέλλεζε ηεο ζρεζηαθήο/νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. 2. Βαζηθέο έλλνηεο θαη εμέιημε ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο. Απφ ην λεσηεξηζκφ ζηνλ κεηαλεσηεξηζκφ. 3. Σρνιέο ζπζηεκηθήο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. Ιζηνξηθή αλαδξνκή, ζχγρξνλεο ζρνιέο θαη ηάζεηο. 4. Αηνκηθή ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία 5. Θεξαπείεο δεχγνπο 6. Οκαδηθή ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία 7. Αλζξψπηλε θαη νηθνγελεηαθή αλάπηπμε 8. Δκπινπηίδνληαο ηε ζπζηεκηθή ζθέςε (System), κε ηε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ (Attachment) θαη ηελ αθεγεκαηηθή ςπρνινγία (Narrative). 9. Δγθέθαινο (Encephalon) θαη ζρεζηαθέο ζεξαπείεο. Οινθιεξψλνληαο ηνλ εκπινπηηζκφ: SANE 10. Γελεηηθνί παξάγνληεο ζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ (nature through nurture). Τν εξψηεκα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. 11. Θεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζεσξίεο αιιαγήο ζηηο θπξηφηεξεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 12. Θεσξία αιιαγήο θαη βαζηθέο έλλνηεο ζηελ εκπινπηηζκέλε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία 13. Σηάδηα ζηε βξαρχρξνλε θαη καθξφρξνλε εκπινπηηζκέλε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία

3 14. Δξεπλεηηθά επξήκαηα θαη ςπρνζεξαπεία. (results from psychotherapy studies: common factors, effectiveness of approaches, critical view of research designs) 15. Ο εαπηφο ηνπ ζεξαπεπηή: Πξνζσπηθή αλάπηπμε, Δπνπηεία, Σπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Θέκαηα δενληνινγίαο. (ηη) Δξγαζηήξηα 1. Παξαθνινχζεζε DVD κε ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο θαη ζεσξεηηθή επεμεξγαζία 2. Βαζηθέο ζπκβνπιεπηηθέο θαη ςπρνζεξαπεπηηθέο δεμηφηεηεο γηα ην ρηίζηκν ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. 3. Γηαρξνληθέο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο απφ ην ρψξν ηεο ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο (π.ρ. θπθιηθέο εξσηήζεηο, γελεφγξακκα, νκάδα αλαζηνραζκνχ/ reflecting team, ζπλέληεπμε κε ηνλ εζσηεξηθεπκέλν άιιν/ internalized other interviewing, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, εηδηθέο ηερληθέο γηα ζεξαπεία κε παηδηά θ.α.) (Σπλερίδεηαη θαη ζηνλ δεχηεξν δηεηή θχθιν). 4. (η) Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηνλ θύθιν δσήο ηνπ αηόκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. δηαδχγην, αζζέλεηα, ηξίηε ειηθία, απψιεηα θαη πέλζνο, ρξφλην πέλζνο), ησλ λέσλ κνξθώλ νηθνγέλεηαο, (π.ρ. πηνζεζία, ηερλεηή γνληκνπνίεζε, κεηθηέο νηθνγέλεηεο, παξέλζεηεο κεηέξεο, gay/lesbian δεπγάξηα), ζνβαξώλ δπζθνιηώλ πξνζαξκνγήο (π.ρ. βία/θαθνπνίεζε, δηάθνξεο εμαξηήζεηο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζέκαηα), απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα. (ηη) Σπδήηεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ: ( Βηβιηνγξαθία-Ιζηνξηθφ-ζεξαπεπηηθφ ζπκβφιαην-αίηεκααμηνιφγεζε-ζθέςεηο/ππνζέζεηο-ζηφρνη-παξεκβάζεηο-δηιήκκαηα-αμηνιφγεζε πνξείαο). ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Η πξαθηηθή άζθεζε ιακβάλεη ρψξα ζην Ιλζηηηνχην θαη ζηα ηδησηηθά γξαθεία ησλ ππεχζπλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Η πξαθηηθή άζθεζε μεθηλά ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: i. Δβδνκαδηαία ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ii. Σπκκεηνρή ζε αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζπλεδξίεο iii. Σπκκεηνρή ζε ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ θαη ζε ζπδεηήζεηο ζπλζεξαπεπηψλ γηα ηξέρνληα πεξηζηαηηθά. iv. Λήςε ζπζηεκηθνχ ηζηνξηθνχ θαη γελενγξάκκαηνο πεξηζηαηηθψλ.

4 ΕΠΟΠΣΕΙΑ i. Σπκκεηνρή ζε νκαδηθή επνπηεία κε αληηθείκελν ηελ εκπεηξία απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ην ρψξν εξγαζίαο. ii. Αηνκηθή επνπηεία ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ΘΕΩΡΙΑ 2 νο θύθινο (3 ν θαη 4 ν έηνο) (η) Θεκαηηθέο ελόηεηεο (ζπλδπαζκόο εηζεγήζεσλ θαη βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ) 1. Η «ςπρηθή αζζέλεηα» θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο αλά ηνπο αηψλεο. Γέλλεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο. 2. Σπζηεκηθή ζθέςε θαη ςπρνπαζνινγία. (απφ ην 1950 σο ζήκεξα) 3. Θεσξία ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ, ζπγθξφηεζε αθήγεζεο θαη ςπρνπαζνινγία 4. Παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (resilience) 5. Ψπρνπαζνινγία θαη ζχγρξνλεο λεπξνεπηζηήκεο 6. Βαζηθά ζηνηρεία ςπρνθαξκαθνινγίαο 7. Σχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο θνηλνηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςχρσζεο 8. Βαζηθά ζηνηρεία ζπζηεκηθήο δηάγλσζεο (θιίκαθεο αμηνιφγεζεο, ςπρνκεηξηθά θαη πξνβιεηηθά ηεζη). 9. Μέζα αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ θαη ηεο αθεγεκαηηθήο ζπγθξφηεζεο 10. Πνηνηηθή έξεπλα θαη ςπρνζεξαπεία- Παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. (ηη) Δξγαζηήξηα 1. Παξαθνινχζεζε DVD κε ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο θαη ζεσξεηηθή επεμεξγαζία 2. Γηαρξνληθέο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο απφ ην ρψξν ηεο ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο (ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ) 3. (η) Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ ζρεηηδφκελσλ κε φιν ην εχξνο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 4. (ηη) Σπδήηεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ: ( Βηβιηνγξαθία-Ιζηνξηθφ-ζεξαπεπηηθφ ζπκβφιαηναίηεκα-αμηνιφγεζε-ζθέςεηο/ππνζέζεηο-ζηφρνη-παξεκβάζεηο-δηιήκκαηααμηνιφγεζε πνξείαο).

5 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Η πξαθηηθή άζθεζε ιακβάλεη ρψξα ζην Ιλζηηηνχην θαη ζηα ηδησηηθά γξαθεία ησλ ππεχζπλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλεξγαηψλ. Σπλερίδεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε πνπ μεθίλεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 1 νπ θχθινπ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: i. Δβδνκαδηαία ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ii. Σπκκεηνρή ζε αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζπλεδξίεο iii. Σπκκεηνρή ζε ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ θαη ζε ζπδεηήζεηο ζπλζεξαπεπηψλ γηα ηξέρνληα πεξηζηαηηθά. iv. Λήςε ζπζηεκηθνχ ηζηνξηθνχ θαη γελενγξάκκαηνο πεξηζηαηηθψλ. ΕΠΟΠΣΕΙΑ i. Σπκκεηνρή ζε νκαδηθή επνπηεία κε αληηθείκελν ηελ εκπεηξία απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ην ρψξν εξγαζίαο. ii. Αηνκηθή επνπηεία ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Πξνυπφζεζε ηεο ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ είλαη ε ζπκπιήξσζε 200 σξψλ επνπηεπφκελεο εξγαζίαο (ακεηβφκελεο ή εζεινληηθήο) ζε ζπκβνπιεπηηθφ, ςπρνζεξαπεπηηθφ ή θιηληθφ πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηα ή πέξαλ ηεο δηάξθεηαο ηεο εηδίθεπζεο. Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη θαη απφ ην Ιλζηηηνχην ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Οη εηδηθεπφκελνη ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ πξφγξακκα πξνζσπηθήο ςπρνζεξαπείαο σο κέξνο ηεο εηδίθεπζήο ηνπο. Η πξνζσπηθή ζεξαπεία πξέπεη λα είλαη ζπζηεκηθήο θαηεχζπλζεο κε ζεξαπεπηή ηεο επηινγήο ηνπο, ν νπνίνο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλήθεη ζε ειιεληθή ή/θαη επξσπατθή εηαηξία ζπζηεκηθήο/νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. Η ζεξαπεία κπνξεί λα έρεη πξνεγεζεί ηεο έληαμεο ζην πξφγξακκα ή λα μεθηλήζεη ηαπηφρξνλα κε ηελ έληαμε, θαη ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα δχν ηξίηα ηεο λα γίλεη ζε πιαίζην νκαδηθήο ζεξαπείαο. Η ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην πξφγξακκα σξψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο ηνπ εηδηθεπφκελνπ, ε νπνία νθείιεη λα ζπλερηζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηελ θξίζε ηνπ ζεξαπεπηή ηνπ.

6 Γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Ι. Αξιολόγηζη ηος ειδικεςόμενος (η) Παξνπζίεο. Πξνθεηκέλνπ νη εηδηθεπφκελνη λα πξνρσξήζνπλ απφ ην έλα έηνο ζην άιιν θαη απφ ηνλ πξψην θχθιν ζηνλ δεχηεξν ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζπζηεκαηηθά φια ηα καζήκαηα (ηνπιάρηζηνλ 80% ησλ σξψλ γηα θάζε έλα αληηθείκελν). (ηη) Δξγαζίεο. Πξνθεηκέλνπ νη εηδηθεπφκελνη λα πξνρσξήζνπλ απφ ην έλα έηνο ζην άιιν θαη απφ ηνλ πξψην θχθιν ζηνλ δεχηεξν ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 1. Θεσξεηηθή εξγαζία. Δπεμεξγαζία θαη απάληεζε εξσηήζεσλ θαη νίθνλ κε αμηνπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο) (ζε θάζε έηνο). 2. Ηκεξνιφγην θαηαγξαθήο πξνζσπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ θαη επεμεξγαζίαο θιηληθνχ πιηθνχ (ζε θάζε έηνο). 3. Σπιινγηθή βησκαηηθή εξγαζία (ζε θάζε έηνο) (ζεσξεηηθνχ, θαιιηηερληθνχ ή εξεπλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ) 4. Μειέηε πεξίπησζεο (case conceptualization treatment planning and implementation follow up) (ηέηαξην έηνο-δηπισκαηηθή εξγαζία) (ηηη) Γηεξγαζία ζπλερνχο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο εηδηθεπφκελνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη επφπηεο ηνπ, αιιά θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ νκάδα ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη επνπηείαο. (ηλ) Σπκπιήξσζε έληππνπ αμηνιφγεζεο πξνζσπηθήο πνξείαο απφ ηνλ εηδηθεπφκελν. Πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ επάξθεηαο (βι. παξαθάησ). (λ) Σπκπιήξσζε έληππνπ αμηνιφγεζεο ηνπ εηδηθεπφκελνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη επφπηεο. Πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ επάξθεηαο: 1. Δπαξθήο θαηαλφεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ηελ ζπζηεκηθή ζεξαπεία ζηελ εκπινπηηζκέλε κνξθή πνπ δηδάζθεηαη ζην πξφγξακκα 2. Δπαξθήο θαηαλφεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο αηφκσλ, δηαθφξσλ κνξθψλ νηθνγέλεηαο θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ 3. Σεβαζκφο θαη έκπξαθηε απνδνρή ζηελ θιηληθή πξάμε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. 4. Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη θξηηηθήο ζθέςεο πνπ αθνξά ζεσξεηηθά πιαίζηα ζρεηηθά κε ηελ θιηληθή πξάμε. 5. Γπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 6. Γπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη ζπκπησκάησλ κε ηα νπνία νη ζεξαπεπφκελνη απεπζχλνληαη ζηνλ ςπρνζεξαπεπηή, επαξθήο γλψζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, αλαγλψξηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ δηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ θαη αλάγθεο παξαπνκπήο.

7 7. Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο 8. Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κεγάινπ εχξνπο δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ θαη πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ ζεξαπεπφκελσλ. 9. Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο επηξξνήο ησλ επξχηεξσλ ζπζηεκάησλ θαη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο απηήο ηεο νπηηθήο ζηελ ςπρνζεξαπεία 10. Δπαξθήο αμηνπνίεζεο ηεο επνπηείαο 11. Ιθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο θαη ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο δηαδηθαζίεο. 12. Ιθαλφηεηα απηφ-αμηνιφγεζεο θαη χπαξμε ηζρπξνχ θηλήηξνπ γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη δηα βίνπ κάζεζε. 13. Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ θαη αλαγλψξηζε ηπθιψλ ζεκείσλ ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δνπιεηά. Αλαπηπγκέλε ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ. 14. Γπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο εξγαζηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αθνξνχλ ην επάγγεικα. 15. Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε ζπλαδέιθνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο 16. Γλψζε θαη ζεβαζκφο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ΙΙ. Αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ από ηοςρ ειδικεςόμενοςρ (η) Σπκπιήξσζε εληχπνπ ζρνιίσλ θαη πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εηδηθεπφκελνπο (ηη) Γηεξγαζία ζπλερνχο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη επνπηψλ απφ ηνπο εηδηθεπφκελνπο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επνπηείαο E. ΥΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο θαη ησλ δχν θχθισλ είλαη ηα ηέζζεξα (4) έηε θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε ζπλνιηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ρξφλνο νινθιήξσζεο γηα ηνλ πξψην θχθιν είλαη ηα δχν έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο αθφκα έηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πξνζσπηθήο ζεξαπείαο. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ είλαη ηα δχν (2) έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο (1) έηνπο. Σ. ΑΠΟΝΟΜΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΠΡΧΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κε ηίηιν «Θεσξία θαη

8 εθαξκνγέο ηεο ζπζηεκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο» θαη επηηξέπεη ζηνλ εηδηθεπφκελν λα πξνζβιέπεη ζε εγγξαθή ηνπ ζε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζπκβνπιεπηηθήο. Δπίζεο ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κε ηίηιν «Κιηληθό πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία» θαη επηηξέπεη ζηνλ εηδηθεπφκελν λα πξνζβιέπεη ζε εγγξαθή ηνπ ζε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζπζηεκηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ζε απφθηεζε επξσπατθήο πηζηνπνίεζεο. Ε. ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Τν Ιλζηηηνχην δηαζέηεη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο. 1. Μεραλήκαηα πξνβνιήο θαη θαηαγξαθήο ζπλεδξηψλ 2. Πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά θαη έληππα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε ππεξεζία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο άξζξσλ 3. Πξφζβαζε ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά βηβιία 4. Σπιινγή DVD ζπλεδξηψλ κε αλαγλσξηζκέλνπο ζεξαπεπηέο ηνπ ρψξνπ ηεο ζπζηεκηθήο ζεξαπείαο. 5. Πξφζβαζε ζε εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 6. Παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 7. Γηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα Ζ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΗΣΖΔΗ (η) Κξηηήξηα Δηζαγσγήο. Πηπρίν ζηελ ςπρνινγία, ηαηξηθή (εηδηθφηεηα παηδνςπρηαηξηθή/ςπρηαηξηθή), θνηλσληθή εξγαζία, ζε αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Αηηήκαηα ππνςεθίσλ κε πηπρίν ζε θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο (π.ρ. θνηλσληνινγία, εθπαίδεπζε, λνζειεπηηθή) απφ αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα γίλνπλ δεθηά εθφζνλ απνδεδεηγκέλα πξαγκαηνπνηνχλ ή έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο. Τν Ιλζηηηνχην δεζκεχεηαη απφ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπ ζηελ απνθπγή δηαθξίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή, ηελ εζληθφηεηα, ην ρξψκα, ην θχιν, ηε ζξεζθεία, ηε ζσκαηηθή πγεία θαη ηε ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε ζηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ εηδίθεπζεο. Η αμηνιφγεζε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ φζν αθνξά ην επάγγεικα ηνπ ςπρνζεξαπεπηή. Η καταλληλότητα απηή θξίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα

9 επάξθεηαο (βι. πην πάλσ) πνπ αλακέλεηαη λα επηδείμνπλ νη εηδηθεπφκελνη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά ζηε δηάξθεηα θαη θαηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κξίλεηαη δε βαξχλνπζαο ζεκαζίαο αθφκα θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα επηπιένλ αθαδεκατθά πξνζφληα. Πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ 2 ν θχθιν ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ 1 νπ θχθινπ ζην πξφγξακκα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ή ζε άιιν αληίζηνηρν πξφγξακκα ζπζηεκηθήο εθπαίδεπζεο άιινπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ κε ζπκπιήξσζε σξψλ ή χιεο πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηα. ηη) Αηηήζεηο Οη αηηήζεηο εμεηάδνληαη ην Σεπηέκβξην θάζε έηνπο. Δθφζνλ πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα, νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη ηειεθσληθά ζε ζπλέληεπμε γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε. Παξαθαινχκε λα έρεηε καδί ζαο : Σπκπιεξσκέλε αίηεζε (δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά) (βι. «επηθνηλσλία») δπν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, θσηναληίγξαθα πηπρίσλ θαη βεβαηψζεσλ γηα φζα αλαθέξεηε ζηελ αίηεζε, θσηνγξαθία (ζην κέγεζνο δηαβαηεξίνπ). Θ. ΜΔΡΔ-ΧΡΔ-ΣΟΠΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γηα ην ζεσξεηηθφ θαη επνπηηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο νη εηδηθεπφκελνη ζα πξνζέξρνληαη ζην Ιλζηηηνχην θάζε Παξαζθεπή 5κκ - 10κκ απφ ηνλ Οθηψβξην σο ηνλ Ινχλην. Οη ψξεο, κέξεο θαη ηφπνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο ζεξαπείαο θαζνξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεξαπεπηέο. Η. ΓΗΓΑΚΣΡΑ Δπηθνηλσλήζηε κε ηε γξακκαηεία γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο δηδάθηξσλ. Σηα δίδαθηξα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΗΑ Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηφο Αηηηθήο ην Ιλζηηηνχην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο κε ζπλδπαζκφ κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο θαη παξνπζίαο ζε κεληαία βάζε. Τν πξφγξακκα απηφ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Αηηηθήο ζηα παξαθάησ ζεκεία: Α. ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα Αηηηθήο Β. ΧΡΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα Αηηηθήο Γ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΘΕΩΡΙΑ (η) Θεκαηηθέο ελόηεηεο: Οη εηζεγήζεηο αληηθαζίζηαληαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο κε κειέηε βηβιηνγξαθίαο θαη ζεκεηψζεσλ αιιά θαη παξαθνινχζεζε καγλεηνζθνπεκέλσλ δηαιέμεσλ ζην ζπίηη, θαη κεληαία απνζηνιή κηθξψλ εξγαζηψλ ζηνπο εθπαηδεπηέο. Ταθηηθή δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη εμαζθάιηζε κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο γηα ηελ απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η βησκαηηθή επεμεξγαζία ηεο ζεσξίαο ζα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ζην Ιλζηηηνχην. (ηη) Δξγαζηήξηα Όπσο θαη ζην πξφγξακκα ηεο Αηηηθήο ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Η πξαθηηθή άζθεζε ιακβάλεη ρψξα ζην Ιλζηηηνχην ή ζηα ηδησηηθά γξαθεία ησλ ππεχζπλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζηελ Αζήλα ή ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο. Η πξαθηηθή άζθεζε μεθηλά ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: i. Δβδνκαδηαία ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή κεληαία ζηελ Αζήλα θαη δχν ζπκπιεξσκαηηθά ηξηήκεξα ην ρξφλν ζηελ Αζήλα. Σπκπιεξσκαηηθά δηαδηθηπαθά κέζα. ii. Σπκκεηνρή ζε αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζπλεδξίεο iii. Σπκκεηνρή ζε ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ θαη ζε ζπδεηήζεηο ζπλζεξαπεπηψλ γηα ηξέρνληα πεξηζηαηηθά. iv. Λήςε ζπζηεκηθνχ ηζηνξηθνχ θαη γελενγξάκκαηνο πεξηζηαηηθψλ.

11 ΕΠΟΠΣΕΙΑ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα ηεο Αηηηθήο ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα Αηηηθήο ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όπσο θαη ζην πξφγξακκα Αηηηθήο Γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Όπσο ζην πξφγξακκα Αηηηθήο E. ΥΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο θαη ησλ δχν θχθισλ γηα ην πξφγξακκα πεξηθέξεηαο είλαη ηα ηέζζεξα (4) θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα επηά (7 έηε) ζπλνιηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ρξφλνο νινθιήξσζεο γηα ηνλ πξψην θχθιν είλαη ηα δχν (2) έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο αθφκα ελάκηζη (1,5) έηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πξνζσπηθήο ζεξαπείαο. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ είλαη ηα δχν (2) έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελάκηζη (1,5) έηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πξνζσπηθήο ζεξαπείαο. Σ. ΑΠΟΝΟΜΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΠΡΧΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κε ηίηιν «Θεσξία θαη εθαξκνγέο ηεο ζπζηεκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο» θαη επηηξέπεη ζηνλ εηδηθεπφκελν λα πξνζβιέπεη ζε εγγξαθή ηνπ ζε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζπκβνπιεπηηθήο. Δπίζεο ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κε ηίηιν «Κιηληθό πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία» θαη επηηξέπεη ζηνλ εηδηθεπφκελν λα πξνζβιέπεη ζε εγγξαθή ηνπ ζε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζπζηεκηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ζε απφθηεζε επξσπατθήο πηζηνπνίεζεο.

12 Ε. ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Όπσο ζην πξφγξακκα Αηηηθήο, κε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. Ζ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΗΣΖΔΗ Όπσο ζην πξφγξακκα Αηηηθήο Θ. ΜΔΡΔ-ΧΡΔ-ΣΟΠΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γηα ην θεωρητικό και εποπτικό κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο νη εηδηθεπφκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηθέξεηαο ζα πξνζέξρνληαη ζην Ιλζηηηνχην κηα θνξά ην κήλα, Σάββαην θαη Κπξηαθή (ζχλνιν 14 ψξεο). Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο (ζεσξεηηθφεπνπηεία) απφ ηνλ Οθηψβξην σο θαη ηνλ Ινχλην. Όζνη εηδηθεπφκελνη ζα θάλνπλ ηελ πρακτική τοσς άσκηση ζηελ Αζήλα ζα πξνζέξρνληαη θαη ηε Γεπηέξα ηνπ ίδηνπ κήλα, θαζψο θαη δχν επηπιένλ ηξηήκεξα ην ρξφλν. Γηάξθεηα πξαθηηθήο άζθεζεο (Σεπηέκβξηνο-Ινχιηνο). Οη ψξεο, κέξεο θαη ηφπνο ηεο πρακτικής άσκησης γηα φζνπο ηελ θάλνπλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ή ζε θνληηλφ ηφπν θαζνξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεξαπεπηέο. Οη ψξεο, κέξεο θαη ηφπνο ηεο προσωπικής θεραπείας θαζνξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεξαπεπηέο. Η. ΓΗΓΑΚΣΡΑ Δπηθνηλσλήζηε κε ηε γξακκαηεία γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο δηδάθηξσλ. Σηα δίδαθηξα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θαζψο θαη νη ψξεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο (απνζηνιή θαη δηφξζσζε εξγαζηψλ), θαη φ,ηη άιιν ζπκπεξηιακβάλνπλ νη αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ

ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Καηεχζπλζε: Ζιεθηξνληθή Μάζεζε Γ ΚΤΚΛΟ ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΘΗΟΠΟΤΛΟ Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα