Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία"

Transcript

1 25ν Παλειιήλην Σπλέδξην Διιεληθή Δηαηξία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη πξναγσγήο ηεο Υγείαο Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία Γξ. Μάξζα Κνιέηζε Κιηληθή Χπρνιφγνο-Χπρνζεξαπεχηξηα

2 Καηεγνξίεο Γηαηξνθηθώλ Γηαηαξαρώλ Χπρνγελήο Αλνξεμία Χπρνγελήο Βνπιηκία Γηαηαξαρή Δπεηζνδηαθήο Υπεξθαγίαο Άηππε Γηαηξνθηθή Γηαηαξαρή

3 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία Τα πνζνζηά ησλ ΓΠΤ έρνπλ απμεζεί παγθνζκίσο ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. έξεπλεο δείρλνπλ φηη 3-5% ησλ εθήβσλ ή λεαξψλ γπλαηθψλ έρνπλ δηαγλσζηεί κε λεπξηθή αλνξεμία (Fairburn & Harrison, 2003). Ηιηθία έλαξμεο ΑΝ: εηψλ Θλεζηκφηεηα: 10% αλά δεθαεηία, ιφγσ αζηηίαο, απηνθηνλίαο ή ειεθηξνιπηηθψλ δηαηαξαρψλ Αλαινγία γπλαηθψλ αλδξψλ ~ 20:1 Η εθεβηθή ειηθία απνηειεί ηε πην θξίζηκε πεξίνδν επαισηφηεηαο, θαζψο είλαη ε πεξίνδνο πνπ ην άηνκν «ρηίδεη» ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαη ππάξρεη έληνλε αλάγθε απνδνρήο απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν.

4 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία- ΒΝ ΒΝ- Δκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 1-5% ησλ εθήβσλ θνξηηζηψλ Δκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ έσο θαη 19% ησλ θνηηεηξηψλ Βάξνο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα Τππηθά εκθαλίδεηαη κεηά απφ θάπνηα πεξίνδν δίαηηαο 90-95% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη γπλαίθεο Ηιηθία έλαξμεο: εηψλ

5 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά Δπηζπκία έιεγρνπ ζώκαηνο Δλαζρόιεζε κε ην θαγεηό Γηαηαξαγκέλε εηθόλα ζώκαηνο ή δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο Με αληίιεςε ύπαξμεο δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο

6 Σρεηηδόκελνη παξάγνληεο Ιζηνξηθφ δίαηηαο ζε παηδηά θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία Δλαζρφιεζε ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία κε ην πξφηππν ηνπ αδχλαηνπ ζψκαηνο θαη θνηλσληθή θαηαπίεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο Αζιήκαηα θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ θπξηαξρεί ην πξφηππν ηνπ ιεπηνχ ζψκαηνο Γπλαίθεο ησλ νπνίσλ ζπγγελείο 1 νπ βαζκνχ έρνπλ δηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο 6 κε 10 θνξέο πην απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο δηαηαξαρήο πξφζιεςεο ηξνθήο

7 Σρεηηδόκελα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα Ήπηα θαηάζιηςε, αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ρακειή απηνεθηίκεζε αυπλία ή δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, θαηάρξεζε νπζηψλ, θνβίεο, ηδεαςπραλαγθαζηηθή λεχξσζε, ηειεηνζεξία Σπρλά ζπλνδεχεηαη απφ απηνηξαπκαηηζκφ

8 Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο Έξεπλεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ηηο ΓΠΤ: κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, κε δηαηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, κε ηελ εθκάζεζε δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Nielsen and Palmer, 2003) αιιά θαη κε ραξαθηεξνινγηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, φπσο ε ηειεηνζεξία, ε ρακειή απηνπεπνίζεζε, θαη ε αλάγθε γηα έιεγρν (Fairburn and Harrison, 2003).

9 Γελεηηθή Κιεξνλνκηά Σπγγελείο παξνπζηάδνπλ πεξίπνπ 10 θνξέο παξαπάλσ θνξέο πηζαλφηεηα λα απνθηήζνπλ ΑΝ (Strober, 2000) Πξνδηάζεζε; Holland et al (1984): MZ ζπληαχηηζε 75% DZ ζπληαχηηζε 45% (Fairburn & Harrison, 2003) Αδχλαην λα ζρεηίδεηαη/ λα είλαη ππεχζπλν κφλν έλα γνλίδην- θιεξνλνκηθφηεηα

10 Βηνινγηθέο Δμεγήζεηο Γξαζηεξηόηεηα ηεο Σεξνηνλίλεο 5-ΗΤ(Kaye, 1995) Η απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζεξνηνλίλεο ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηάζεζε, ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ παξνξκεηηθφηαηα, επίπεδα άγρνπο θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ΑΛΛΑ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζεξνηνλίλεο δελ γίλεηαη ιήςε βάξνπο Φάξκαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξνηνλίλεο- αχμεζε βάξνπο θαη θαηαλάισζεο ηξνθήο Σε άηνκα κε ΑΝ-ρακειά επίπεδα ζεξνηνλίλεο Γηα απηφ πηζηεχεηαη φηη ηα άηνκα κε ΑΝ παξνπζηάδνπλ ηε ηάζε λα αλαδεηνχλ θαη λα θαηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο πδαηαλζξάθσλ

11 Βηνινγηθέο Δμεγήζεηο Δλδνθξηληθή δξαζηεξηόηεηα θαη ππνζαιακηθή ξύζκηζε: Τα LH (σρξηλνηξνπίλε) επίπεδα είλαη ρακειά ζηα άηνκα κε αλνξεμία Απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο, ιφγσ ππεξέθθξηζεο ησλ επηλεθξηδίσλ Όκσο νη νξκνληθέο αλσκαιίεο είλαη νη επηπηώζεηο ηεο πείλαο θαη όρη νη αηηίεο. Όηαλ απνθαηαζηαζεί ην βάξνο= απνθαηάζηαζε ησλ νξκνλψλ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα.

12 Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Κνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο επηξξνέο Δθεβεία: αχμεζε ζσκαηηθνχ βάξνπο, αχμεζε κπψλ γηα αγφξηα θαη ιίπνπο γηα ηα θνξίηζηα Δθεβεία: κε ηθαλνπνίεζε κε ζσκαηηθφ βάξνο (52% αγφξηα, 66% θνξίηζηα) Σε θνηλσλίεο πνπ ζαπκάδεηαη αηζζεηηθά ην ηζρλφ ή κπψδεο ζψκα, ηα άηνκα δπζαξεζηνχληαη κε ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε Απφ κηθξή ειηθία ηα παηδηά καζαίλνπλ λα εθηηκνχλ, επηδηψθνπλ θαη λα κνρζνχλ γηα κία θαιή εμσηεξηθή εκθάληζε Παηρλίδηα, ΜΜΔ, δηαθεκίζεηο απεηθνλίδνπλ ηη είλαη φκνξθν, ζέμη, δηαδεδνκέλν θαη επηηπρεκέλν

13 Ήβε- εθεβεία εηψλ: Πνηφο/πνηά είκαη; Πνηέο είλαη νη πεπνηζήζεηο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζηάζεηο κνπ; Πεξίνδνο δξαζηηθψλ αιιαγψλ, ζε φια ηα επίπεδα Τέινο παηδηθήο ειηθίαο, είζνδνο ζηελ ελήιηθε δσή Σπλδξάκεη κε ππνρξεψζεηο θαη θαζνξηζκφ ηαπηφηεηαο Οξηζκφο εαπηνχ θαη ξφισλ Πεξίνδνο ππαξμηαθψλ δηιιεκάησλ θαη εάλ ππάξρεη αζαθήο εηθφλα ηαπηφηεηαο- ζχγρπζε ξφισλ Λαλζαζκέλν ρεηξηζκφο ε απφθηεζε δεμηνηήησλ ή ξφισλ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ Αλάγθε αλαγλψξηζεο θ απνδνρήο απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο

14 Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Δζσηεξηθνπνίεζε εηθφλαο ηδαληθνχ ζψκαηνο απφ κηθξή ειηθία= πξφηππν πξνο θαηάθηεζε= δηαξθήο ζχγθξηζε Οη Murnen, Smolak, Mills & Good (2008) εξεχλεζαλ ζε πνηά ειηθία ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηα πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα ηνπ ηδαληθνχ άλδξα θαη ηεο ηδαληθήο γπλαίθαο Απνηειέζκαηα- παηδηά ειηθίαο αθφκε 6 εηψλ ζαχκαδαλ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ κνληέισλ θαη ηα θνξίηζηα παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξε ηάζε απφ ηα αγφξηα λα ζπγθξίλνπλ ηελ δηθηά ηνπο εκθάληζε κε απηή ησλ κνληέισλ Hermes & Keel (2003): ε ηάζε ησλ θνξηηζηψλ λα ζπγθξίλνληαη κε ηνλ ηδαληθφ ηχπν ζψκαηνο απμάλεηαη θαηά πνιχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Τα παηδηά καζαίλνπλ φηη πξέπεη λα είλαη αδχλαηα γηα λα είλαη θνηλσληθά απνδεθηά

15 Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ Γνλεηθφο ξφινο Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ- αμίεο, ηδαληθά, πξφηππα πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, σο πξψην θνξέα εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο. Laliberte, Boland & Leichner (1999) κειέηεζαλ αλ ηέηνηνπ είδνπο παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ εκθάληζε ησλ δηαηαξαρψλ πξφζιεςεο ηξνθήο Απνηειέζκαηα: εζηηαζκφο γνληψλ ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ε πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ ΓΠΤ απ φηη άιινη παξάγνληεο (ζπγθξνχζεηο ζηελ νηθνγέλεηα, ζπλνρή, θ.η.ι.)

16 Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Γνλείο= Δζηηαζκφο ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηζρλφηεηα= πξνσζνχληαη ζπκπεξηθνξέο φπσο ε δίαηηα, άζθεζε θαη νη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ΓΠΤ ζην παηδί ηνπο νη κεηέξεο ησλ θνξηηζηψλ κε ΓΠΤ, πην επηθξηηηθέο σο πξνο ηελ εκθάληζε ηνπο(hill & Franklin,1998) θαη πην κεγάιν ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ζην βάξνο θαη ην ζρήκα ηνπ ζψκαηνο Woodside et al,2002) ζπλάθεηα κεηαμχ απνπεηξψλ απψιεηαο βάξνπο θαη θησρήο εηθφλαο εαπηνχ ζε λεαξά παηδηά κε ζρφιηα γνληψλ σο πξνο ην βάξνο ην δηθφ ηνπο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο Smolak et al,1999). Άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ bullying θαη ΓΠΤ, 67% ησλ αηφκσλ κε ΓΠΤ είραλ ππνπέζεη ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Mc Carty, 2012)

17 Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Θεσξία πξνζθόιιεζεο Τα παηδηά κε ΓΠΤ είλαη πην αλαζθαιή Canetti, Kanyas, Lerer, Latzer & Bachar (2008): κειέηεζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ γνληνχ-παηδηνχ θαη ηελ χπαξμε ΓΠΤ Απνηειέζκαηα: λεαξέο γπλαίθεο κε ΓΠΤ πεξηέγξαςαλ ηηο κεηέξεο ηνπο σο ιηγφηεξν δεζηέο θαη ηνπο παηέξεο ηνπο σο άηνκα πνπ αζθνχλ παξαπάλσ έιεγρν Γχζθνιν λα κειεηεζεί ε ζρέζε αηηίαο- απνηειέζκαηνο

18 Ψπρνινγηθέο Δπεμεγήζεηο Αγψλαο γηα έιεγρν & απηνλνκία (Bruch, 1973). Γηαηαξαγκέλε ζρέζε κεηέξαο-θφξεο Λαλζαζκέλε αλαγλψξηζε κελπκάησλ πξνεξρφκελσλ απφ ην παηδί- ε κεηέξα ηνπ δίλεη απηφ πνπ λνκίδεη εθείλε φηη ρξεηάδεηαη θαη φρη απηφ πνπ αλαδεηά-ην παηδί κεγαιψλεη κε ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ησλ αλαγθψλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα πεηζαξρήζνπλ ην ζψκα ηνπο= δίαηηα, ππεξβνιηθή άζθεζε, λεζηεία= λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν πάλσ ζην ζψκα ηνπο θαη ηξφπνπο πινπνίεζεο ελφο «θαληαζηηθνχ» θαη ηέιεηνπ ζψκαηνο Οη άλζξσπνη κε ΓΠΤ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ελεξγά έλαλ θαηλνχξην «εαπηφ» (Brook, 1999)

19 Salvador Μinuchin(1974) Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία -Μία απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο H δηαηξνθηθή δηαηαξαρή ελφο αηφκνπ = αληαλάθιαζε ελφο επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ πξνβιήκαηνο. Φαξαθηεξηζηηθά: Enmeshment: ππεξβνιηθή εκπινθή θαη νηθεηφηεηα ζηηο ππνζέζεηο ησλ κειψλ κηαο νηθνγελείαο. Over-protectiveness: ππεξπξνζηαζία θαη ππεξβνιηθή αλεζπρία γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Rigidity: αθακςία, απζηεξφηεηα θαη δπζθνιία αιιαγήο φηαλ ππάξρεη αλάγθε. Lack of conflict resolution: είηε απνθπγή ζπγθξνχζεσλ είηε ζε κφληκε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ρσξίο ιχζε

20 Κνηλσληθέο Δπεμεγήζεηο O ξφινο ησλ ΜΜΔ Τν ζσκαηηθφ βάξνο- ζχκβνιν ζειπθφηεηαο Πάρνο= ζχκβνιν αεδίαο, αδπλακίαο θαη έιιεηςε αηζζεηηθήο Δμσηεξηθή νκνξθηά (βάξνο)= εζσηεξηθή νκνξθηά= Δπλντθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο= ζχκβνιν εμνπζίαο, επηηπρίαο, επηξξνήο Δμαξηεκέλε κάζεζε: Θεηηθέο αληακνηβέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ή δηαηήξεζε δίαηηαο

21 Οθέιε Ιζρλφηεηα σο κέζν απνδνρήο Απηφ-έιεγρνο Καηάθηεζε ζηφρνπ- απμεκέλε απηνπεπνίζεζε Υπεξνρή θαη απηνβειηίσζε Αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο Αληί ηνπ ζπλαηζζήκαηνο Μεραληζκφο άκπλαο έλαληη ζηε πιήμε Μέζν αλαθνχθηζεο θαη πξνζηαζίαο

22 Θεξαπεία: ςπρνγελήο αλνξεμία Αηνκηθή ςπρνζεξαπεία θαη νηθνγελεηαθή ζε ζπλδπαζκφ κε θαξκαθεπηηθή αγσγή/ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 50% > ΑΝ- Δπαλαθνξά εκκήλνπ ξήζεσο θαη αχμεζε βάξνπο Με ζεηηθά απνηειέζκαηα- εκθάληζε ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, κε έγθαηξε αληηκεηψπηζε, καθξνρξφληα δηάξθεηα ηεο πάζεζε, ρακειφηεξν ειάρηζην βάξνο Γηάξθεηα αλάξξσζεο - ζπρλά 6 7 έηε. Η ππνηξνπή είλαη ζπρλή θαη θνληά ζην 20% ησλ αλζξψπσλ παξακέλνπλ ρσξίο θακία αιιαγή γηα ρξφληα Δπαλεκθάληζε ΑΝ ζην 1/3 ησλ αζζελψλ θαη πεξίπνπ ην 50% ησλ αζζελψλ ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα

23 Θεξαπεία: ςπρνγελήο βνπιηκία Αηνκηθή ή νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ζε ζπλδπαζκφ κε θαξκαθεπηηθή αγσγή Χπρνεθπαίδεπζε 10 ρξφληα κεηά ηε ζεξαπεία ην 70% ησλ αλζξψπσλ έρνπλ αλαξξψζεη πιήξσο θαη 19% ελ κέξεη (Keel et al, 1999). H ππνηξνπή ζπλήζσο πξνθαιείηαη απφ έλα αγρνγφλν γεγνλφο ηεο δσήο. Οη Olmsted et al. (1994) βξήθαλ φηη θνληά ζην 1 / 3 ησλ αζζελψλ πνπ αλάξξσζαλ ππνηξνπίαζαλ εληφο ησλ 2 εηψλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κέζα ζε 6 κήλεο. Τα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ππνηξνπήο είλαη απηά πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηε δηαηαξαρή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, έθαλαλ πην ζπρλά εκεηφ θαη είραλ ηζηνξηθφ θαηάρξεζεο νπζηψλ (Keel et al, 2000, 1999).

24 Θεξαπεία Κέληξν εκέξαο ΑΝΑΣΑ, Ννζνθνκεία, (Α ςπρηαηξηθή Κιηληθή, Αηγηλήηεην, Χπρηαηξηθφ Τκήκα Σηζκαλφγιεην), Ιδησηηθά ηδξχκαηα (Χπρηαηξηθή θιηληθή Σηλνχξε θ.α.) Αλάγθε γηα ελεκέξσζε ζηα ζρνιεία γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηαηαξαρήο Αλάγθε έγθαηξήο πξφιεςεο θαη δηεπηζηεκνληθήο ζεξαπείαο Χπρν-εθπαίδεπζε γηα ηελ νηθνγέλεηα θ ην άηνκν Δλεκέξσζε απφ ηα ΜΜΔ θαη άιινπο θνξείο Πξσηνγελήο πξόιεςε: απνηξνπή ηεο δηαηαξαρήο ζε άηνκα πνπ δελ ηελ έρνπλ αθφκε Γεπηεξνγελήο πξόιεςε: λα πείζνπλ ηα άηνκα πνπ ήδε πάζρνπλ απφ ΓΠΤ λα πάξνπλ κέξνο ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα μεθηλήζνπλ ζεξαπεία

25 Σπκπεξάζκαηα Ο δξφκνο ησλ ΓΠΤ είλαη κνλφδξνκνο θαη ζπρλά νδεγεί ζην ζάλαην, εάλ δελ ππάξρεη έγθαηξε πξφιεςε θ ζεξαπεία. Η ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο & ησλ θίισλ είλαη απαξαίηεηε θαζψο ζπρλά ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο φηαλ πιένλ είλαη πνιχ αξγά Η θαηάθηεζε ηνπ ηδαληθνχ ζψκαηνο, δελ απνθαζηζηά ζρέζεηο, δελ βειηηψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ & δελ θέξλεη ηελ επηπρία. Οη ΓΠΤ δελ απνηεινχλ ην κέζν γηα λα γίλεη θάπνηνο πην φκνξθνο, αιιά ζίγνπξα απνηεινχλ ην φρεκα γηα λα γίλεη θάπνηνο πην δπζηπρήο ή λα θαηαζηξέςεη κέξνο ή & φιε ηε δσή ηνπ.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ --------------------------------------------------------- Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ Τα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεμνπαιηθόηεηα είλαη άθξσο ακθηιεγόκελα. Μνηρεία Πξσθηηθή Σπλνπζία Αηκνκεημία Βηαζκόο Οκνθπινθηιία Φπζηνινγηθό ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ Ηζηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθήο ζηηο δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεσο ζε έθεβεο»

«Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθήο ζηηο δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεσο ζε έθεβεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή κε ζέκα: «Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο καο, αθφκα κεγαιχηεξε απ φ,ηη ίζρπε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΝΔΟΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Άγρε θαη Άκπλεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κηαο Κιηληθήο ελφο Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα