ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Λευκοθέα Γιάνναρου, Ευθύµιος Ζέρβας Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ρήγα Φεραίου 167, 26222, Πάτρα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µετακίνηση είναι ένα σηµαντικό µέρος της σηµερινής µας ζωής µε σηµαντικές επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον (εκποµπή αερίων θερµοκηπίου, θόρυβος, ), στο ανθρωπογενές περιβάλλον (πόλεις, συγκοινωνιακά έργα, ), στην οικονοµία, αλλά και την ψυχολογία και τις συνήθειες του ανθρώπου. Η εργασία αυτή µελετά τις συνήθειες της µετακίνησης και ειδικότερα την χρήση του αυτοκινήτου και των µέσων µαζικής µεταφοράς σε µία χαρακτηριστική περιοχή της Ελληνικής επαρχίας, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Η συλλογή πληροφοριών για την χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου και των µέσων µαζικής µεταφοράς στην περιοχή αυτή γίνεται µε ερωτηµατολόγια. Η ανάλυση των στοιχείων γίνεται σε τρία επίπεδα: το πρώτο είναι οι µέσοι όροι των απαντήσεων, το δεύτερο η οι κατανοµές των απαντήσεων και το τρίτο οι συσχετίσεις µεταξύ των απαντήσεων και των προσωπικών δεδοµένων των ερωτηθέντων (οικογενειακή κατάσταση, τόπος κατοικίας, εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία, εργασία κτλ). Στο τέλος γίνεται µία ανάλυση των ερωτήσεων των κατοίκων σχετικά µε την διάθεσή τους να προστατεύουν το περιβάλλον. THE PERSONAL CAR AND PUBLIC TRANSPORT USE IN EASTERN MACEDONA-THRACE Lefkothea Giannarou, Efthimios Zervas Hellenic Open University, School of Science and Technology, Riga Feraiou 167, 26222, Patra. ABSTRACT The transport is an important part of our life today with significant impacts on the natural environment (greenhouse gas emissions, noise), in anthropogenic environment (cities, transportation infrastructure,..), the economy, but also the psychology and the habits of human beings. This work explores the patterns of transport and in particular the use of the car and public transport in a characteristic area of the Greek province, Eastern Macedonia-Thrace. The collection of information on the use of passenger car and public transport in this region is performed with questionnaires. The analysis of the data takes place at three levels: the first is the average values of the responses, the second is the distribution of the responses and the third the correlations between the responses and the personal information of the respondents (marital status, place of residence, age, educational level, occupation, etc). At the end of this work, an analysis of questions of residents on their disposal to protect the environment is performed.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξηµένης χρήσης του ιδιόκτητου µεταφορικού µέσου και της µειωµένης αντίστοιχα χρήσης των λοιπών µέσων µεταφοράς [1] είναι επιτακτική η εφαρµογή µιας περιοριστικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή επιβάλλεται για λόγους περιβαλλοντικούς [2], κοινωνικού και ανθρώπινου κόστους, από τα ατυχήµατα [3], και υγείας. Οι λόγοι υγείας σχετίζονται είτε µε τον καθιστικό τρόπο ζωής που συνεπάγεται η χρήση του αυτοκινήτου [4], είτε µε την ατµοσφαιρική ρύπανση που συνεπάγεται η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα επηρεάζοντας την συχνότητα εµφάνισης αναπνευστικών προβληµάτων [5-7]. Ενώ, τέλος έχει αποδειχθεί ότι έχει αντίκτυπο στην ανθρώπινη συµπεριφορά και ψυχολογία [8, 9]. Επιπλέον, η χρήση του αυτοκινήτου συνεπάγεται και υψηλά επίπεδα θορύβου. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ψυχολογικές, κοινωνικές και σωµατικές επιπτώσεις, όπως αίσθηµα ενόχλησης, κρίσεις άγχους και αϋπνίες, οδηγώντας σε ορµονικές αλλαγές, αυξηµένη αρτηριακή πίεση, κίνδυνο καρδιακής προσβολής και χαµηλή ποιότητα ζωής. [10]. Επίσης, µειώνει την ικανότητα µάθησης και επηρεάζει την επικοινωνία ενώ δηµιουργεί σηµαντικές οικονοµικές επιβαρύνσεις εξαιτίας του κόστους των περιοριστικών µέτρων, του κόστους υγείας και της χαµηλής παραγωγικότητας [10]. Η χρήση του αυτοκινήτου εξαρτάται από παράγοντες όπως, η πρόσβαση στην χρήση του αυτοκινήτου και ο αριθµός των αυτοκινήτων στην οικογένεια [11], ο τόπος κατοικίας [2], η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια [12], το εισόδηµα και η απασχόληση [13] και το φύλο [12]. Αντίθετα, η κατοχή ιδιόκτητου µέσου µεταφοράς καθώς επίσης και ο τύπος και η χρήση του, συνδέεται µε παράγοντες όπως η τιµή της βενζίνης, δεδοµένου ότι η αύξηση της τιµής συνεπάγεται χαµηλή ελαστικότητα αναφορικά µε τη χρήση αυτοκινήτου και µοτοσυκλέτας, και το δηµόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο σε κάθε πόλη [14]. Τι όµως καθορίζει την περιβαλλοντική συµπεριφορά; Πολλές εµπειρικές µελέτες υποστηρίζουν ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της περιβαλλοντικής γνώσης και της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς [15-17]. Σύµφωνα µε τον Smith [18], υπάρχει µια σχέση µεταξύ της αντίληψης κινδύνου και της συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε τους Diekmann and Preisendorfer [15] η περιβαλλοντική γνώση και ευαισθητοποίηση µεταβάλλονται σε πραγµατική συµπεριφορά µόνο στις λεγόµενες «χαµηλού κόστους» περιπτώσεις: οι άνθρωποι αλλάζουν συµπεριφορά στην περίπτωση που δεν απαιτούνται δραστικές αλλαγές, πολύς χρόνος και µεγάλη προσπάθεια. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα σχετίζονται άµεσα µε το λεγόµενο κοινωνικό δίληµµα. Το δίληµµα αυτό προκύπτει όταν τα άτοµα θεωρούν ότι υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα η προσωπική τους συµβολή να αλλάξει την κατάσταση [19]. Η περιβαλλοντική γνώση και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αποδοχή των µέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής. Στην βάση της κατανόησης, εποµένως, της σχέσης µεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος στηρίζεται η επιστήµη της περιβαλλοντικής ψυχολογίας [20]. Ο Daniel Stokols [21] θεωρεί την περιβαλλοντική ψυχολογία, όχι µέρος της επιστήµης της ψυχολογίας, αλλά ως διεπιστηµονικό πεδίο των επιστηµών περιβάλλοντος και ψυχολογίας ή ως ένα ξεχωριστό σύνολο ερευνών που συνδέονται µε τις ανθρώπινες σχέσεις και το κοινωνικο-ψυχολογικό περιβάλλον τους. Τέλος, η κατανόηση της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος µπορεί να προχωρήσει αν: τεθούν οι υποθέσεις της σχέσης αυτής, χρησιµοποιηθούν οι

3 κατάλληλες µέθοδοι, υπολογιστούν οι παράµετροι σε διαφορετικές κλίµακες, χρησιµοποιηθούν ποσοτικές µέθοδοι για την αποτίµηση της σχετικής σηµασίας των διαφόρων σχέσεων αλληλεξάρτησης µεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στην ταυτοποίηση της διαδικασίας και των µεταβλητών των ποσοτικών µεθόδων που µεσολαβούν και µετριάζουν την περιβαλλοντική επιρροή στην ανθρώπινη συµπεριφορά και εξεταστεί η δυναµική της σχέσης αυτής (διάρκεια, συνέχεια κτλ.) [22]. Στην βάση, λοιπόν, της µελέτης της κοινωνικής συµπεριφοράς στηρίζεται η έρευνα της χρήσης του αυτοκινήτου του παρόντος άρθρου. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για τον σκοπό της έρευνας, συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο που απαντήθηκε από 329 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Συγκεκριµένα το δείγµα είναι ισόποσο και προέρχεται από τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Κοµοτηνής και της Ξάνθης. Τα προσωπικά δεδοµένα των ερωτηθέντων κυµαίνονται στα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του ελληνικού πληθυσµού. Η θεµατολογία του ερωτηµατολογίου διακρίνεται σε τρία µέρη: ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση του αυτοκινήτου, ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις των κατοίκων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τέλος αυτές που αφορούν τις µετακινήσεις σε συνδυασµό µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που δηµιουργούνται. Ως επιπλέον παράγοντας που λαµβάνεται υπόψη στην ανάλυση της συµπεριφοράς των κατοίκων είναι και ο τόπος κατοικίας αυτών (εντός ή εκτός πόλεως σε ποσοστά 70,82% και 29,18% αντίστοιχα). Τα δεδοµένα του ερωτηµατολογίου συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν προκειµένου να καταγραφούν τα συµπεράσµατα της στατιστικής ανάλυσής τους. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης των αποτελεσµάτων καταγράφονται οι µέσοι όροι των απαντήσεων που αναφέρονται στην κάθε θεµατολογία. Αρχικά, σε σχέση µε την χρήση του αυτοκινήτου των κατοίκων της Θράκης, διαπιστώνεται ότι το 80,9% των ερωτηθέντων έχουν ιδιόκτητο αυτοκίνητο µε µέσο όρο κυβικών κινητήρα τα 1.558,96 και επικρατούσα µοντέλα αυτά των εταιρειών Volkswagen, Fiat, Toyota, Audi, Opel και Peugeot. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων προτιµούν κυρίως την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, εφόσον το 79,64% των αυτοκινήτων που αγοράστηκαν ήταν καινούργια, µε συχνότητα αντικατάστασης άνω των 5 ετών (σχήµα 1). Σχήµα 1: Συχνότητα αντικατάστασης αυτοκινήτου Επιπλέον, το 57,94% έχει αλλάξει αυτοκίνητο από δύο έως τρεις φορές µε µέσο όρο αλλαγής τα 2,65 χρόνια. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία αυτών χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο σε καθηµερινή βάση και για το σύνολο των ασχολιών ή δραστηριοτήτων τους και συγκεκριµένα, το 62,92% το χρησιµοποιεί ταυτόχρονα εντός και εκτός της πόλης και το 33,74% το χρησιµοποιεί για όλες τις δραστηριότητες (σχήµα 2).

4 0,3% 33,74% ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ι.Χ. 30,7% Εργασία Σχολή Βόλτα Εκδροµές - Ταξίδια Ψώνια Όλα Κάτι άλλο ακριβώς χρόνο τα σαββατοκύριακα. Συγκεκριµένα, το 75,07% χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο µέχρι δύο ώρες τα σαββατοκύριακα (σχήµα 4, 5). 3,95% 5,78% 8,51% 17,02% Σχήµα 2: Σκοπός της χρήσης του αυτοκινήτου Μελετώντας τον τρόπο µετάβασης των κατοίκων στην εργασία τους, το µεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι το 49,24%, καταλαµβάνει το προσωπικό αυτοκίνητο έναντι των υπόλοιπων µεταφορικών µέσων. Ενώ, παράλληλα, το 76,77% των ατόµων που χρησιµοποιούν το IX αυτοκίνητο επιλέγουν να κινούνται µόνοι τους. Έτσι λοιπόν εξηγείται και η τάση της αγοράς και συντήρησης περισσότερων του ενός αυτοκινήτων σε µια οικογένεια, όπου αγγίζει το αρκετά υψηλό ποσοστό του 70,82% µε το 48,02% των ερωτηθέντων να κατέχουν δύο οικογενειακά αυτοκίνητα. Τέλος, όπως φαίνεται και στο σχήµα 3, αρκετά ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ένα µεγάλο συγκριτικά ποσοστό της τάξης του 24,10% επιλέγει να περπατήσει µέχρι τον τόπο εργασίας του. 5,17% ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 4,26% 2,43% 1,82% 2,43% 49,24% 24,01% 10,64% Πεζός ηµόσιο Λεωφορείο Προσωπικό Αυτοκίνητο Μοτοσυκλέτα Ποδήλατο Λεωφορείο Εταιρείας Άλλο Αυτοκίνητο Σχήµα 3: Τρόποι µετάβασης στην εργασία Αναφορικά µε τη συνήθεια των κατοίκων για τη χρήση του ιδιωτικού τους αυτοκινήτου, προκύπτει από τα αποτελέσµατα των απαντήσεων ότι το 73,25% των ερωτηθέντων χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο µέχρι µία ώρα την ηµέρα σε καθηµερινή βάση και τον διπλάσιο Τρένο Σχήµα 4: Ώρες καθηµερινής χρήσης αυτοκινήτου Σχήµα 5: Ώρες χρήσης αυτοκινήτου τα σαββατοκύριακα Αναφορικά µε τον µέσο όρο των χιλιοµέτρων που έχουν διανύσει τα αυτοκίνητα, αυτός κυµαίνεται στις ,93 ενώ το 55,02% των ερωτηθέντων τα έχουν διανύσει για διαδροµές εντός και εκτός πόλεως. Σε επόµενο επίπεδο, επιδιώκεται να ερευνηθεί η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά µε τη χρήση και άλλων µέσων µεταφοράς, την άποψή τους για τα κυκλοφοριακά προβλήµατα της περιοχής τους και σε τελικό στάδιο µελετάται η διάθεση των κατοίκων και ο τρόπος συµβολής τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι το 57,14% του συνόλου των ερωτηθέντων χρησιµοποιεί παράλληλα το αυτοκίνητο και τα µέσα µαζικής µεταφοράς µε µια ιδιαίτερη προτίµηση, σε ποσοστό 52,38%, στη χρήση του λεωφορείου (σχήµα 6).

5 74,07% ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 52,38% Λεωφορείο Ταξί Ποδήλατο Μοτοσυκλέτα Πόδια Άλλο Γ/ Α σηµειωθεί ότι η δειγµατοληψία έγινε το καλοκαίρι του 2009, οπότε τα αποτελέσµατα της οικονοµικής κρίσης δεν είχαν ακόµα εµφανιστεί έντονα). 1,06% 13,76% 10,05% 8,99% 13,76% Σχήµα 6: Προτιµήσεις µέσων µαζικής µεταφοράς. Πιο αναλυτικά, το 42,55% των κατοίκων αντιµετωπίζουν κυκλοφοριακό πρόβληµα κατά τις µετακινήσεις τους αλλά δεν το θεωρούν ιδιαίτερα µεγάλο, ενώ το 51,67% θεωρούν ότι τα προβλήµατα αυτά είναι αρκετά έντονα. Αντίθετα, η συχνότητα χρήσης λοιπών µεταφορικών µέσων είναι αρκετά περιορισµένη, είτε πρόκειται για αποστάσεις εντός πόλεως είτε για αποστάσεις εκτός. Συγκεκριµένα, το 42,86% δεν χρησιµοποιεί καθόλου τα µέσα µαζικής µεταφοράς εντός πόλεως, ενώ το 20,63% πολύ λίγο και το 19,05% λίγο. Αντίστοιχα εκτός πόλεως, το 38,98% δεν χρησιµοποιεί καθόλου τα µέσα µαζικής µεταφοράς, ενώ το 25,98% πολύ λίγο και το 17,72% λίγο (σχήµα 7). Αναφορικά µε τα προβλήµατα στο παρκάρισµα στις περιοχές αυτές, το 53,80% υποστηρίζει ότι έρχεται αντιµέτωπο µε αυτά τις περισσότερες φορές ή πάντα. Στην συνέχεια, διερευνώντας τους λόγους για τους οποίους το 42,86% των ερωτηθέντων δεν χρησιµοποιεί άλλα µεταφορικά µέσα, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία θεωρεί είτε ότι δεν είναι άνετη η χρήση τους (28,88% των ερωτηθέντων) είτε ότι τα δροµολόγια δεν βολεύουν (13% των ερωτηθέντων) είτε ακόµα ότι υπάρχει πρόβληµα χρόνου (13,72% των ερωτηθέντων, σχήµα 8). ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ εν υπάρχουν Συχνότητα δροµολογίων Καταλληλότητα δροµολογίων 18,77% 18,05% Απόσταση στάσης Άνεση Χρόνος Άλλο 10,47% 10,47% Γ/ Α Σχήµα 7: Συχνότητα χρήσης µέσων µαζικής µεταφοράς εντός και εκτός πόλεως. 13,72% 28,88% 5,42% 13,0% Ο λόγος για τον οποίο τα άτοµα χρησιµοποιούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς είναι κυρίως οικονοµικοί και κυκλοφοριακούς παράγοντες (24,03% και 28,33% αντίστοιχα). Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώνεται και η άποψη των ερωτηθέντων για τα προβλήµατα αυτά. Αξίζει σαφώς να σηµειωθεί ότι, το σύνολο των κατοίκων αντιµετωπίζει αρκετά µεγάλο κυκλοφοριακό πρόβληµα στις µετακινήσεις και στο παρκάρισµα, ενώ παρόλα αυτά το 59,27% αυτών δεν φαίνεται διατεθειµένο να περιορίσει τη χρήση του αυτοκινήτου λόγω της επερχόµενης οικονοµικής κρίσης (ας Σχήµα 8: Λόγοι για τους οποίους δεν προτιµάται η χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς. Σε τελευταίο στάδιο της έρευνας, εξετάζει αν οι κάτοικοι υπολογίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος κατά τις µετακινήσεις τους και αν και µε ποιον τρόπο είναι διατεθειµένοι να µειώσουν τη χρήση του αυτοκινήτου προκειµένου να προστατευθεί το περιβάλλον. ιαπιστώνεται λοιπόν, ότι το 74,16% των ερωτηθέντων συνυπολογίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης

6 του αυτοκινήτου, µε τρόπους όπως, τον περιορισµό των µετακινήσεων µε ΙΧ στις πλέον απαραίτητες (20,41% των ερωτηθέντων) τη χρήση και άλλων µέσων µαζικής µεταφοράς, τη συντηρητικότερη οδήγηση (27,76% των ερωτηθέντων) και τη τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας όπως τον έλεγχο ΚΤΕΟ, και την τακτική ανανέωση κάρτας καυσαερίων (28,57% των ερωτηθέντων). Επιπλέον, το 56,84% των ερωτηθέντων δηλώνουν διατεθειµένοι να µη χρησιµοποιούν το αυτοκίνητο προκειµένου να προστατευθεί το περιβάλλον. Ενώ τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 1,82% δεν γνώριζε ότι το αυτοκίνητο ρυπαίνει το περιβάλλον και παρότι δείχνει ως ποσοστό να είναι σχετικά µικρό, ουσιαστικά µπορεί να θεωρηθεί αρκετά µεγάλο δεδοµένης της σηµερινής κοινωνίας της πληροφόρησης στην οποία ζούµε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Σε επόµενη φάση της έρευνάς µας, προσπαθήσαµε να ερµηνεύσουµε τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηµατολόγια προκειµένου να εντοπιστούν σχέσεις συσχέτισης µεταξύ των προσωπικών στοιχείων των ερωτηθέντων και των απαντήσεων αυτών. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιώντας έλεγχο ανεξαρτησίας (έλεγχος ανεξαρτησίας Χ 2 ), µε µηδενική υπόθεση, τα χαρακτηριστικά των υπό µελέτη µεταβλητών του δείγµατος να κατανέµονται ανεξάρτητα στον πληθυσµό (οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες) και εναλλακτική υπόθεση, να µην κατανέµονται ανεξάρτητα (οι µεταβλητές είναι εξαρτηµένες), απορρίψαµε ή δεχτήκαµε την µηδενική υπόθεση, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, συγκρίνοντας την πιθανότητα παρατήρησης της τιµής της στατιστικής Χ 2 (p-value) µε την τιµή 0,05. Ξεκινώντας από το φύλο των ερωτηθέντων διαπιστώνεται ότι, οι άντρες περισσότερο από τις γυναίκες χρησιµοποιούν το αυτοκίνητο το σαββατοκύριακο και συγκεκριµένα, το 55,26% των ανδρών χρησιµοποιεί το ΙΧ το σαββατοκύριακο έως 2 ώρες, σε αντίθεση µε το 44,74% των γυναικών. Επιπλέον, οι άνδρες σε ποσοστό µεγαλύτερο από τις γυναίκες χρησιµοποιούν το αυτοκίνητο για διαδροµές εκτός πόλεως, ήτοι 69% έναντι 31% αλλά και για διαδροµές εντός και εκτός πόλεως ταυτόχρονα, ήτοι 56,91% έναντι 43,09%. Ο επόµενος παράγοντας που σχετίζεται µε το φύλο είναι η χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς και συγκεκριµένα, οι άνδρες σε ποσοστό µεγαλύτερο από τις γυναίκες δεν επιλέγουν την χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ήτοι σε ποσοστό 68,79% έναντι 31,20%, ενώ αναφορικά µε την επιλογή του µέσου µαζικής µεταφοράς, οι γυναίκες περισσότερο από τους άντρες επιλέγουν την χρήση λεωφορείου και ταξί ήτοι 52,52% έναντι 47,47% και 73,07% έναντι 26,92% αντίστοιχα και οι άντρες περισσότερο από τις γυναίκες επιλέγουν τη χρήση µοτοσυκλέτας ή περπατούν ήτοι 90,00% έναντι 10,00% και 61,54% έναντι 38,46% αντίστοιχα. Τέλος, αναφορικά µε το περιβάλλον, οι άντρες λαµβάνουν περισσότερο υπόψη τους την επιβάρυνσή του κατά τις µετακινήσεις τους και φαίνονται περισσότερο διατεθειµένοι να µη χρησιµοποιήσουν το αυτοκίνητο για την προστασία του, ήτοι 54,51% έναντι 45,49% και 54,01% έναντι 45,99% αντίστοιχα. Σε επόµενη φάση ελέγχοντας αν η ηλικία επηρεάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, διαπιστώνεται ότι περισσότερο τα νεαρά άτοµα, ηλικίας από 18 έως 30 ετών, δεν έχουν ιδιόκτητο όχηµα στην κατοχή τους (74,54% των ατόµων που δεν κατέχουν ιδιόκτητο όχηµα) παρότι στην οικογένειά τους υπάρχουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα, ενώ αλλάζουν αυτοκίνητο λιγότερο συχνά από τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Ακόµα, διαπιστώνεται ότι τα νεαρά άτοµα σε µεγαλύτερο ποσοστό χρησιµοποιούν το ιδιόκτητο όχηµά τους για διαδροµές και εντός και εκτός πόλεως

7 και για όλους τους σκοπούς χρήσης, ενώ τα άτοµα που χρησιµοποιούν περισσότερο το δηµόσιο λεωφορείο για την µετάβαση στην εργασία τους ή περπατούν έως εκεί είναι τα άτοµα ηλικίας από 18 έως 30 ετών, ήτοι 77,14% και 40,51% αντίστοιχα του συνόλου των ατόµων που τα χρησιµοποιούν. Τέλος, οι νεώτεροι σε ηλικία είναι αυτοί που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα στο παρκάρισµα ενώ χρησιµοποιούν και άλλα µεταφορικά µέσα, µε µεγαλύτερη χρήση του λεωφορείου και του ταξί, για λόγους τόσο οικονοµικούς όσο και προβλήµατος παρκινγκ. Ένας ακόµα παράγοντας που ελέγχθηκε σε σχέση µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων ήταν η οικογενειακή κατάστασή τους. Παρατηρήθηκε, εποµένως, ότι αυτή συσχετίζεται αρχικά µε την κατοχή ιδιόκτητου οχήµατος και την συχνότητα αγοράς καθώς επίσης και το νούµερο των αυτοκινήτων αλλά και τα έτη αλλαγής αυτών. Συγκεκριµένα, οι παντρεµένοι/ διαζευγµένοι περισσότερο από τους ελεύθερους έχουν ιδιόκτητο όχηµα, ήτοι 59,92% έναντι 40,07% ενώ το αλλάζουν συχνότερα και σε µεγαλύτερο αριθµό. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι παντρεµένοι, χρησιµοποιούν περισσότερο ιδιόκτητο όχηµα για µετακινήσεις εκτός πόλεως, αλλά και για µετάβαση στο χώρο εργασίας τους. Αντίστοιχα, διαπιστώνεται ότι οι ανύπαντροι, επιλέγουν περισσότερο από τους παντρεµένους τη χρήση άλλων µέσων µαζικής µεταφοράς σε ποσοστό 56,61% έναντι 43,38% τόσο για διαδροµές εντός όσο και εκτός πόλεως. Τέλος, εκτός από την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων, υψηλή επιρροή στην διαµόρφωση των απαντήσεων είχε η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι οι οικογένειες στις οποίες υπάρχουν παιδιά, έχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό ιδιόκτητο όχηµα από όσες δεν υπάρχουν, ήτοι 54,68% έναντι 45,32%, ενώ αντίθετα, όσες οικογένειες δεν έχουν παιδιά, αλλάζουν συχνότερα αυτοκίνητο. Επιπλέον, η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια επηρεάζει αρκετά τις διαδροµές εκτός πόλεως µιας και οι οικογένειες αυτές σε µεγαλύτερο ποσοστό χρησιµοποιούν ιδιόκτητο όχηµα εκτός πόλης, πράγµα που αποδεικνύεται και από τον αριθµό των χιλιοµέτρων για τις διαδροµές αυτές. Και ακόµα, οι ερωτηθέντες που είναι γονείς, χρησιµοποιούν σπανιότερα τα µέσα µαζικής µεταφοράς, σε σύγκριση µε αυτούς που είναι παντρεµένοι και δεν έχουν παιδιά, για λόγους κυρίως άνεσης και χρόνου. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εργασία αυτή αποδεικνύει ότι η µετακίνηση είναι ένα σηµαντικό µέρος της ζωής µας. Στην επαρχία, η χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου υπερτερεί σαφώς σε σχέση µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Η χρήση και των δύο µέσων, ΙΧ αυτοκινήτου και µέσων µαζικής µεταφοράς, και οι συνήθειες µετακίνησης εξαρτώνται έντονα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ατόµων (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, τόπος κατοικίας κτλ.) και την διάθεση των ατόµων για την προστασία του περιβάλλοντος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. McCarthy, C., Transport and health. In: Marmot, M., Wilkinson, R. (Eds.), Social Determinants of Health. Oxford University Press, Oxford. 2. Garling, T., Steg, L. (Eds.), Threats from Car Traffic to the Quality of Urban Life: Problems, Causes, and Solutions. Elsevier, Amsterdam, Oxford. 3. Groeger, J.A., Rothengatter, J.A., Traffic psychology and behavior. Transport Psychology F 5,

8 4. Dora, C., Phillips, M.A., Transport Environment, and Health (No 89). World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen. 5. Dockery, D.W., Speizer, F.E., Stram, D.O., et al., Effects of inhalable particles on respiratory health of children. Am. Rev. Respir. Dis. 139, Emanuel, M.B., Hay fever, a post industrial revolution epidemic: a history of a growth during the 19 th century. Clin. Allergy 18, Ware, J.H., Ferris, B.G., Jr., Dockery, D.W., Spengler, J.D., Stram, D.O. and Speizer, F.E., Effects of ambient sulfur oxides and suspended particles on respiratory health of pre-adolescent children. Am. Rev. Respir. Dis. 133, Cohen, S., Evans, G.W., Stokols, D., Krantz, D.S., Behavior, Health, and Environmental Stress, Plenum. New York. 9. Hine, J., Pedestrian travel experiences: assessing the impact of traffic on behavior and perceptions of safety using an in-dept interview technique. Journal of Transport Geography 4, Garling, T., Loukopoulos, P., Economic and psychological determinants of car ownership and use. Lewis, A. (Ed.), Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behavior. Cambridge University Press, Polk, M., The influence of gender on daily car use and on willingness to reduce car use in Sweden. Journal of Transport Geography 12, Dargay, J., Hanly, M., Volatility of car ownership, commuting mode and time in the UK. Transportation Research A41, Chiou, Y., Wen, C., Tsai, S., Wang, W., Integrated modeling of car/motorcycle ownership, type and usage for estimating energy consumption and emissions. Transportation Research A43, Diekmann, A., Preisendorfer, P., 1992 Personliches Umweltverhalten: Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie 44, Franzen, A., 1997, Umweltbewusstsein und Verkehrsverhalten. Verlag Ruegger AG, Chur Zurich. 16. Urban, D., Was ist Umweltbewusstsein? Zeitschrift fur Soziologie 15, Smith, V.K., Environmental risk perception and valuation: conventional versus prospective reference theory. In: Bromley, D.W. (Ed.), The Social Response to Environmental Risk. Kluwer Academic Publishers, Boston, Dawes, R., Social dilemmas. Annual Review of Psychology 31, Craik, K. H., Environmental psychology. Annual Review of Psychology, 24, Stokols, D., The paradox of environmental psychology. American Psychologist, 50, Winkel, G., Saegert, S., Evans, G., An ecological perspective on theory, methods, and analysis in environmental psychology: Advances and challenges. Journal of Environmental Psychology, 29, Passchier-Vermeer, W., Passchier, W.F., Noise exposure and public health. Environ Health Perspect 108 Suppl 1,

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. Καΐκα. 1, Μπαµπάτσου Χ. 2, Ζέρβας Ε. 1 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Ρήγα Φεραίου 167,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής 1 Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής Απόστολος Ραφαηλίδης Οκτ. 1998 Εισαγωγή Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1, ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2, ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3 1 Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αικατερίνη Αλιακίζογλου 1, Θεοδωρομανωλάκη Μαρία 2, Καραγκούνης Δημήτριος 3, Θεόδωρος Αντωνίου 4 1. Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Χαλκίδας aliakizogloukatia@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα;

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ*, ΑΡΓΑΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ**, ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ**, ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής Κουρέα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν μια αλλαγή ή μια καινοτομία εκφράζουν συχνά ανησυχίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Αντωνία Σπυροπούλου Καθηγήτρια Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα