ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. pantonop@cc.uoi.gr pantonop@windtools.gr"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πατρώνυμο: Γεώργιος Αντωνόπουλος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Εργαστήριο Βυζαντινής Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δουρούτη, Ιωάννινα Τηλέφωνο/Fax: , Διεύθυνση Δικτυακός τόπος: 1. Εκπαίδευση 1.1. Προπτυχιακές Σπουδές: Bachelor of Arts, Mediaeval and Modern Greek, School of Modern Languages, University of Oxford, England Μεταπτυχιακές Σπουδές: Master of Arts, Mediaeval and Modern Greek, School of Modern Languages, University of Oxford, England. -ίδρυμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας -τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Πέτρος Πατρίκιος. Ο Βυζαντινός διπλωμάτης, αξιωματούχος και συγγραφέας. - επόπτης/-τρια Διδακτορικής Διατριβής: Ευάγγελος Κ. Χρυσός 1.3. Υποτροφίες 1

2 2. Επιστημονική δραστηριότητα 2.1 Βιβλία 1. Πέτρος Πατρίκιος. Ο Βυζαντινός διπλωμάτης, αξιωματούχος και συγγραφέας. [Ιστορικές Μονογραφίες 7), (Αθήνα, 1990). 2. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ Πορφυρογέννητος και οι Ούγγροι. [Ιστορικές Μονογραφίες 17], (Αθήνα, 1997] 3. The reign of Cunincpert. Saga, reality,stabilityand progress in the Lombard state at the end of the seventh century. [Porphyrogenitus ltd], (London, 2010.) 2.2 Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά: 1. Byzantium, the Magyar raids and their consequences. [Byzantinoslavica 54/2 (1993) ]. 2. Byzantine diplomacy before A.D [Journal of East Central Europe 26/2 (1999) 1-13.] 2.3 Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά περιοδικά: 1. Was King Theodahad's accession to the throne ever recognized by Justinian? [Δωδώνη 19, (1990) The flow of information in medieval historiography. [Δωδώνη 20, (1991) ] 3. Δύo σημαντικές παρατηρήσεις στη Relatio τoυ μoναχoύ Ριχάρδoυ. [Δωδώνη 21, (1992) ] Κεφάλαια σε έγκριτους διεθνείς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους: 1. Παναγιώτης Αντωνόπoυλoς - Χαράλαμπoς Δενδρινός, The Eastern Roman Empire at the Turn of the First Millenium, [Europe around the Year 1000], ed. P. Urbanczyk (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences: Βαρσoβία, 2001), Κεφάλαια σε έγκριτους ελληνικούς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους: 1. Byzantium: contacts with East Central Europe, [Μίλτoς Γαρίδης, Αφιέρωμα, Iωάννινα 2003, τόμ. Α, ] 2. Το Βυζάντιο κατά τον 7ο αιώνα μέσα από τις δυτικές πηγές. [Τιμητικός τόμος προς τιμήν του καθηγητή Ευάγγελου Χρυσού] (Υπό δημοσίευση από το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.) 2.6 Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών έγκριτων διεθνών συνεδρίων: 1. Petrus Patricius. Some aspects of his life and career. [Acts of the 16th International Eirene Conference, Prague August-September 1982, volume 5, Byzantinological Symposium, (Prague 1985), ] 2. The less obvious ends of Byzantine diplomacy. [(Byzantine Diplomacy), Papers from the twentyfourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge March 1990, London 1992, ]. 3. King Cunincpert and the archangel Michael. [Die Langobarden: Herrschaft und Identität], (Βιέννη, 2005,) Palaeography for the blind: A utopia? [Rinascimento Virtuale: La rete dei palimsesti Greci, Ραβέννα Νoεμβρίoυ, (δημοσιεύθηκε σε μορφή cdrom.) 5. Παναγιώτης Γ. Αντωνόπουλος, Παναγιώτης Κων. Μαγκαφάς: Αυτόπτες μάρτυρες της αλώσεως του 1453: Τέσσερις αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις. [International Conference in the Context of the 9th Scientific Forum on Greece, Constantinople 550 years since the Fall. (Granada, 4-6 December 2003), (Γρανάδα, 2006), Τομ. 2, Emperor Constans II s Intervention in Italy and its Ideological Significance, [BYZANTINE IDEOLOGY Between Roman Imperial and Christian Religion], (Akten des Internationalen Symposium ( Mai 2011) Edited by Johannes Koder und Ioannis Sturaitis, (ÖSTERREICHISCHE 2

3 AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE Denkschriften, 452. BAND XXX), (Βιέννη 2012), Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών έγκριτων ελληνικών συνεδρίων 2.8 Εισηγήσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά: 1. Gift and recipient. An interrelationship? [Η εργασία αυτή, απoτελεί ανακoίνωση πoυ έκανα στα πλαίσια Συμπoσίoυ τoυ European Science Foundation, με τίτλo: The gift as symbol of authority in the transition period, και τo oπoίo διεξήχθη στην Λευκωσία της Κύπρoυ τoν Μάρτιo τoυ Byzantine Texts and their Place on the Net: A Bonus for the Community? [Ανακoίνωση στo International Mediaeval Congress, Leeds, Ioύλιoς 2000.] (επαναλήφθηκε σε διευρυμένη μορφή ως συμμετοχή σε στογγυλή τράπεζα κατά τις εργασίες του 21ου Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, Λονδίνο, Αύγουστος 2006 και αναρτήθηκε στη σχετική ιστοσελίδα, η οποία, ωστόσο, καταργήθηκε αργοτερα.) 3. Byzantium and the Caucasian lands The political implications of the legacy of St. Gregory the Illuminator. [San Gregorio L Armeno e il suo culto nell' Italia meridionale], Lecce Italy, October (Δεν δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά ποτέ.) 4. Οι μεσαιωνικές Ουγγρικές πηγές και οι όροι Byzantium, Constantinopolis, Graecia [Πρώτη επιστημονική συνάντηση του τομέα Αρχαίας Μεσαιωνικής ιστορίας, Μάιος 2005]. 5. Το Βυζάντιο κατά τον 7ο αιώνα και οι δυτικές πηγές: η περίπτωση του Ηρακλείου ( ) [Δεύτερη συνάντηση μελών του τομέα Αρχαίας Μεσαιωνικής Ιστορίας, Μάιος 2010] (υπό δημοσίευση σε επόμενο τόμο της Δωδώνης). 2.9 Άλλη συγγραφική δραστηριότητα: 1. Παναγιώτης Αντωνόπoυλoς - Ελευθέριoς Σπίθας: Η χρήση της νέας τεχνoλoγίας για τις ανάγκες τών επιστημόνων των ανθρωπιστικών σπoυδών πoυ αντιμετωπίζoυν πρoβλήματα όρασης. [Πληρoφoρία 1/2, ( ).] 2. Η Ήπειρoς κατά τoυς πρώτoυς Χριστιανικoύς αιώνες. [Τμήμα τoυ CD για την Μεσαιωνική Ήπειρo, τo oπoίo δεν δημοσιεύθηκε λόγω τεχνικών δυσκολιών.] 3. Ενα πρόγραμμα υπoδoμής για την παρακoλoύθηση τoυ Μεταπτυχιακoύ Πρoγράμματoς Βυζαντινoλoγίας, από άτoμα πoυ αντιμετωπίζoυν πρόβλημα όρασης, τoυ Πανεπιστημίoυ Iωαννίνων. [Άτoμα με αναπηρίες στην τριτoβάθμια εκπαίδευση, εκδόσεις Κριτική, (Αθήνα 2003), ] 2.10 Διαλέξεις: 1. The flow of information in medieval historiography (με πρόσκληση του Καθ. N. Racheotes, Framingham College, Framingham Μασαχουσσέττη, ΗΠΑ., Απρίλιος 1992.) 2. Βυζάντιo και Ουγαρία: Μία πoρεία πέντε αιώνων. [Διαλέξεις του συλλόγου των φίλων του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων I, (Χειμώνας Ανoιξη 1997) Iωάννινα 2000, ] 3. Η Ήπειρος κατά τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες. [Διαλέξεις Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004.] 4. Τα διαφoρετικά επίπεδα των ξένων στην Βυζαντινή διπλωματία. [Τo Βυζάντιo και oι ξένoι. Κύκλoς Διαλέξεων τoυ Iδρύματoς Γoυλανδρή - Χορν, Φεβρoυάριoς - Μάιoς (Υπό δημοσίευση στον ειδικό τόμο της Δωδώνης προς τιμήν τηςαείμνηστης καθηγήτριας κ. Δόμνας Δοντά.] 5. Hungarian mediaeval historical sources and the terms Byzantium, Constantinopolis, Grecia. (Η εργασία αυτή, είναι διάλεξη την oπoία έδωσα στo Kings College, τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ 3

4 Λoνδίνoυ, στις 19 Νoεμβρίoυ 2001, και επανέλαβα την επόμενη μέρα στo St. Johns College, του Πανεπιστημίoυ της Οξφόρδης, ύστερα απo σχετικές πρoσκλήσεις από τις Καθηγήτριες Judy Herrin και Elisabeth Jeffreys.) 3. Ετεροαναφορές σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 3.1 Διεθνείς ετεροαναφορές (αριθμός και ενδεικτικές) τρείς βιβλιοκρισίες, μία για την μονογραφία νο. 1 (D. Feissel, [Revue d Etudes Byzantines 51 (1993), 263.], δύο για την μονογραφία νο. 3, (S. Gasparri [Bryan Mawr Medieval Review (TMR) 11, 30/10/2011 και από τον Κ. Χρήστου σε Ελληνικό έγκριτο περιοδικό. Η μονογραφία νο. 1, μνημονεύεται μεταξύ άλλων, στο βιβλίο του Wolfram Brandes, Finanzverwaltung in Krisenzeiten: Untersuchungen zur Byzantinischen Administration im 6-9 Jahrhundert (Φραγκφούρτη, 2002), σελ. 278, σημ Ελληνικές ετεροαναφορές (αριθμός και ενδεικτικές) Μία βιβλιοκρισία της υπ αριθμ. 3 μονογραφίας, από τον Κ. Π. Χρήστου, στο περιοδικό Σύμμεικτα 21, (2011), Εποπτεία Διδακτορικών Διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών 4.1 Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές ως επόπτης/-τρια (αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι) τρεις: 1. Γεώργιος Καρδαράς, Το Βυζάντιο και οι Άβαροι. 2. Kawthar Serhan, Η Αραβική κατάκτηση της Παλαιστίνης κατά τον 7 ο αιώνα μ.χ. 3. Ιωάννα Λιάκουρα, Η λόγια Βυζαντινή, 4-6 ος αιώνας. 4.2 Επόπτης/-τρια σε Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη 1. Ιωάννα Ζούμπερη, «Το Ιράν και οι Σασανίδες στις Βυζαντινές αφηγηματικές πηγές, 4-6ος αιώνας.» 2. Παναγιώτης Φραγκιαδάκης, «Χορηγίες και δωρεές της Βυζαντινής αριστοκρατίας προς εκκλησιαστικά καθιδρύματα κατά την Παλαιολόγεια περίοδο.» 3. Γεώργιος Γάσσιας, «Οι νομαδικοί λαοί και το Βυζάντιο, 6-12 ος αιώνας.» 4.3 Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής σε ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές (αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι Δεκατρείς 1. Babuin Andrea, «Στολές και εξοπλισμός του βυζαντινού στρατού της ύστερης περιόδου ( )» 2. Αθανασόπουλος Αντώνιος «Οθωμανικές πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης πριν από την άλωση του 1453» 4.4 Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής σε Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη (αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι): τέσσερις 1. Νάιδος Μιχάλης, «Ο θεσμός της βασιλείας στο κράτος των Μεροβιγγίων, 5-8 ος αιώνας.» (στο Ιόνιο πανεπιστήμιο.) 2. Νέσσερης Ηλίας, «Η παιδεία στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 12 ο αιώνα.» 3. Πέτρου Ηλίας, Η παιδεία στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 15 ο αιώνα.» 4.5 Μέλος Συμβουλευτικών ή εξεταστικών επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών άλλων Πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής 4

5 δύο. Η προαναφερθείσα του κ. Νάιδου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και μία ολοκληρωμένη του κ. Φώτη Βασιλείου με θέμα τον ρόλο του πατέρα στα αγιολογικά κείμενα της πρώιμης Βυζαντινής περιόδου. 4.6 Επόπτης/-τρια σε ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές εργασίες (master - αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι): πέντε. 1. Κοντού Έλενα, «Το «Ιερόν Μανδήλιον» ως μέσον πολιτικής προπαγάνδας κατά την βασιλεία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ Πορφυρογεννήτου.» 2. Θεοδώρου Αναστασία «Η Βυζαντινή αυτοκράτειρα Ευδοκία Μακρεμβολίτισα.» 3. Καρδαράς Γεώργιος, «Το πρόβλημα του γεωγραφικού προσδιορισμού της Μεγάλης Μοραβίας.» 4.7 Επόπτης/-τρια σε μεταπτυχιακές εργασίες σε εξέλιξη (αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι): Επτά. 1. Ανδρέου Βαγγέλης, «Ο ρόλος των ευνούχων κατά την πρώιμη και μέση Βυζαντινή περίοδο.» 2. Παναγιωτίδου Ζωή, «Η προσωπικότητα του αυτοκράτορα Ιωάννη Β Κομνηνού.» 3. Σταμούλη Φένια, «Η θέση των παιδιών στην Βυζαντινή κοινωνία της πρώιμης περιόδου (4-6 ος αιώνας).» 5 Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων 6 Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες (ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες, έρευνες σε αρχεία κλπ) Από τον Απρίλιο του 2010, καλούμαι και δίνω μία διάλεξη στο ετήσιο πρόγραμμα Ελληνικής γλώσσας Αμερικανών φοιτητών του πανεπιστημίου της shington. 7 Διεθνείς διακρίσεις (βραβεία σε συνέδρια κλπ) 8 Αξιολογήσεις 8.1 Κριτής εργασιών έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών 8.2 Κριτής εργασιών έγκριτων ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Δημητρούκας, «Ενδείξεις για τη διάρκεια των χερσαίων ταξιδιών και μετακινήσεων στο Βυζάντιο (6 ος -11 ος αιώνας)» [Σύμμεικτα 12], (1998), Κριτής εργασιών έγκριτων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων 8.4 Κριτής εργασιών έγκριτων ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων 8.5 Αξιολογητής ερευνητικών έργων 9 Μέλος επιστημονικών επιτροπών (περιοδικά, συνέδρια κλπ) 5

6 10 Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα: «Ideologies under scrutiny: A study on differentiated perceptions of Roman imperial ideals in Byzantine society (7th-12th centuries)» του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης και εγκεκριμένου από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών. 11 Διοικητική εμπειρία: Από τον Ιούνιο του 2007 μέχρι τον Ιανουάριο του 2009, υπήρξα διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ το ακαδημαϊκό έτος καθώς και από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014, είναι διευθυντής του Τομέα Αρχαίας Μεσαιωνικής Ιστορίας, του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει επίσης συμμετάσχει δύο φορές στην επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων του τμήματος, μία φορά ως υπεύθυνος για τον Οδηγό Σπουδών ααπό τον τομέα αρχαίας μεσαιωνικής ιστορίας (2008-9) και είμαι εκπρόσωπος του ίδιου τομέα στην επιτροπή κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος Ξένες γλώσσες: Αγγλικά άριστα, Γερμανικά πολύ καλά, Γαλλικά καλά, Ιταλικά καλά, Ουγγρικά μέτρια. Επίσης άριστη γνώση Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής. 13 Μέλος επιστημονικών φορέων : 1. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. 2. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 3. Μέλος της Byzantine Studies Association of North America. 14 Διδακτικό έργο. Διδάσκω συνεχώς σε όλα τα επίπεδα από το Τα μαθήματά μου εστιάζονται: 1. Στην όψιμη αρχαιότητα ή πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. 2. Σε ολόκληρο τον δυτικό μεσαίωνα μέχρι τον 15 ο αιώνα. 3. Τις σχέσεις του Βυζαντινού, ή όψιμου Ρωμαϊκού κράτους με τα λεγόμενα βαρβαρικά φύλα, την Ουγγαρία και την Περσία. 4. Την εξέταση του Βυζαντινού κόσμου μέσα από τις πηγές, όπως τα Ανέκδοτα του Προκοπίου, ή την Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής. 5. Την πρώιμη μέση Βυζαντινή περίοδο ( ), καθώς και την ύστερη μέση ( ). 6. Ένα τρίπτυχο που περιλαμβάνει παράλληλες εξελίξεις στο Βυζάντιο, τη Δύση και το Ισλάμ από το μ.χ. 6

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Τόπος γέννησης: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ιωάννης ΛΩΛΟΣ Γεώργιος Αθήνα Καθηγητής Προϊστορική Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Tαξιάρχης Kόλιας Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Βυζαντινολόγος-ιστορικός Καθηγητής Iστορίας Μεσαιωνικών & Βυζαντινών Χρόνων/ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα-Ελλάς)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Γεωργία Μαρίνου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής- Βυζαντινών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασπασία I. Τσαούση Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου & Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου Νομική Σχολή ΑΠΘ LL.M., Ph.D. (University of Chicago) Accredited Mediator (CIArb)

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: 02-02-1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΑΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΜΙΝΩΤΟΥ

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΜΙΝΩΤΟΥ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΜΙΝΩΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά βιογραφικά στοιχεία...σ. 3 2. Επαγγελματική απασχόληση...σ. 3 3. Σπουδές...σ. 4-5 4. Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιώργος Ζωγραφίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προσωπικά στοιχεία Τρέχουσα θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Φιλοσοφίας Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα