ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ"

Transcript

1

2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

3

4 ΣΟΥΛΑΜΠ ΦΑΪΕΡΣΤΟΝ Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ Ό φάκελος τής Φεμινιστικής Έπανάστασης ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΩΡΠΟΙ. Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΝΝΗΣ ΚΡΗΊΊΚΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΠΠΑ

5 MετάφQOOη, Γεα/ργ1.Oςj Κ. Xιπζόπ(nιλoς Έπιμtλεια της μnάφiίiασης, Γιάννης ΚQ'ητικός Μσπέτα tξωφύuov, ΝΙνα Ν. ΣταματΙOV Τεχνική έπι.μtλεκι, Άλκης Στaό~ιι Φω'tOO'UIΙXειoθεσCΑ, Φω'to1ιim'αQo ΕΠΕ, Ύμηnoϋ 219, Τηλ 'Εκτύπωση Oφιm, Άθανασόπouλoς-Παπαδάμης-Zαχαρόπoιιλoς, Άκαδημίας 87, Τηλ Άπotλι.oς; 1983 Γιά λουαρι.αομό τιw 'Εκδόσεων..lα/ιQoς,., Γ. ΓΕΝVΑΔΙOV 6, Άθήνα 142, Τηλ. 3ffi2.007 ΤΙτλος τού πρωτότιιποιι:..the Dia1ectίc ο! Sex,.,The Case for Feιninίst RevoIutίon, by Shulamith FiresIone, Wίlliam Moπow aιιd Ο, Inc., New York, 1970 C Copyright by Shul4mith Fuesιoru!, 1970, and WiJ/iam Μοποw and Company, 11/C.,1970 C Copyrίght yιd πjν fκδoση στά έλλ'1νικά Λάμπης Ράππαζ Κ!δρQςJO 1977

6 Στή Σιμόν ντέ Μπωοου6{ι πού lμεινε πιστή στίς άρχές της

7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ή διαλεκτική τού σέξ Ό φεμινισμός στις Ήνωμένες Πολιτείε; Φοοϋδισμό; ; Παραστρατημένος φεμινισμός Κάτω ή παιδική ήλικία Ό ρατσισμός: Σεξουαλική διάκριση τή; άντρικής οικογένειας Ό ~ρωτας Έκμετάλλευση της αίοθηματιεότητω; Ή (άντρική) κουλτούρα Ή διαλεκτική στήν Ιστορία του πολιτισμού Ό φεμινισμός στήν έπσχή τή; οικολογίας 252 Συμπέρασμα: Ή τελευταία επανάσταση 267

9

10 ~Oταν ύποαάλλουμε στήν έξέταση τής σκέψης τή φύση fj τήν δνθρώπινη Ιστορία fj τήν Μια μας τή διανοητική δραστηριότητα, έκείνο πού μάς πρωτοπαρουσιάζεται ειναι {να φ06ερά μπερδεμένο πλέγμα άμοιααίων σχέσεων καί πράξεων, όπου τίποτε δέν μένει ό,τι ηταν,έκεί πού ηταν κα[ δπως ηταν, άλλά όπου όλα κινούνται, δ:λλάζουν, γ[νονται κα[ χάνονται. Πρώτα, λοιπόν, fjλέπουμε τή συνολική εικόνα, μέσα οτήν fjnolα οι λεπτομέρειες άκόμα λίγο-πολύ παραμένουν ατό fjάθος. Δίνουμε περισσότερο προσοχή στήν xlvηoη, στά περάσματα άπό τό ένα στό &λλο, στ[ς συναρθρώσεις, παρά σ' έκείνο πού κινείται, περνάει καί συναρθρώνεται. Αυτός δ πρωτόγονος, δφελής άλλά σωστός κατά 6άθος τρόπος άντιμετώπισης του κόσμου εlνaι δ τρόπος τών 'Ελλήνων φιλοσόφων της άρχαιότητας, καί δ πρώτος πού τόν διατύπωσε μέ σαφήνεια ήταν δ 'Ηράκλειτος: δλα ειναι καί δέν ειναι, γιατί όλα ειναι ρευστά, όλα αρ[σκονται σέ συνεχή μεταμόρφωση, γίνονται κα[ χάνονται (...πάντα χωρεί κα[ ούδέν μένει,,). ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΕΝΓΚΕΛΣ

11

12 1 Ή διαλεκτική τού σέξ Ή άνιοότητα τής θέσης τών δύο φύλων ειναι τόσο δαθειά πού καταντάει αόρατη. Βέθαια, θά μπορούσαμε νά πιστέψουμε δτι πρόκειται Υιό έπιφανειαεέε διαφορές, πού είναι δυνατό νά τις έξαφανίσουμε μέ Μγες ΙΙπλές μεταρρυθμίσεις, εϊτε, Ισωτ, μέ τήν πλήρη ~ταξη των γυναικών στήν οίεονομική δραστηριότητα της κoινωνίας.~oμως. κατά κανόνα, ή άντίδραση τού άντρα, της γυναίκας i'i τού παιδιού πού θά ρωτήσουμε σχετικά, βρίσκεται πολύ πιό κοντά στήν άλήθεια [«Τίποτε δέν μπορούμε ν' αλλάξουμε, δυστυχώς 1 Πρέπει νά είστε τρελός 1 ι»~. Πραγματικά, θίγουμε /::δώ μιάν άπόλυτα ζωτική αλήθεια. Ή άντίδρασή τους, λοιπόν, ειναι τίμια, δταν άναγνωρίζουν δτι οί φεμινιστές, ακόμα κι αν δέν τό συνειδητοποιούν πάντα, επιδιώκουν τήν τροποποίηση μιας δασιεή; διαλογικής κατάστασητ. "Αν μιά τόσο ούσιαστική αλλαγή δύσκολα εντάσσεται οτό πλαίσιο των παραδοσιακών κατηγοριών του πνεύματος, δπως είναι ή πολιτική, λχ., αϋτό. δέν σημαίνει δτι τό πλαίσιο είναι ακατάλληλο, άλλά δτι άπλως ειναι πολύ στενό; δ ριζοσπαστικός φεμινισμός θά τό btave κομμάτια. "Αν ι'ιπηρχε ένας δρος πλατύτερος από τ6ν δρο έπανάσταση, αύτ6ν θά χρησιμοποιούσαμε. Προτού δ πολιτισμός φτάσει σ' ένα δρισμένο επίπεδο εξέλιξης καί πρίν άκόμα ή τεχνολογία πραγματοποιήσει τίς σημερ~νές προόδου; της, ήταν τ\?έ:λα νά θελήσει κανείς ν'

13 Η ΔΙΑΛΕΚΤ/ΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ άμφισδητήσει τά βασικά βιολογικά φαινόμενα. Γιά ποιό λόγο ή γυναίκα θ' απέρριπτε μιάν ύποδούλωση πού τής έξασφάλιζε την ησυχία, γιά ν' άποδυθεί σ' έναν άνελέητο άγώνα άπό τόν όποίο δέν μπορούσε νά ελπίσει πώς θά 6γεί νικήτρια; Σήμερα, δμως, γιά πρώτη φορά, σέ μερικές χωρες υπάρχουν οι προκαταρκτικές συνθήκες γιά μιά φεμινιστική επανάσταση - κάτι παραπάνω μάλιστα, ή σημερινή συγκυρία άρχίζει νά άπαιτεί αυτή τήν επανάσταση. Μερικές γυναίκες ξεφεύγουν ήδη τήν όλοκληρωτική συντριβή τρέμοντας ακόμα και παραπαϊοντακ, ανακαλύπτουν Τι μιά τήν δλλη, και ή πρώτη τους κίνηση ειναι νά έξετάσουν προσεκτικά τήν κατάστασή τους, γιά νά αποδώσουν aτή θρυμματισμένη συνείδησή τους δλη της τήν εύαισθησία. Πρόκειται γιά μιά όδυνηρή διαδικασία. "Οσο βαθιά κι δ.ν προχωρήσει κανείς ατή συνειδητοποίηση τού προβλήματός τους είναι άδίrνατo νά φτάσει στό δάθοτ του. Βρίσκεται παντού. Ό δυίσμός τού γϊν καί τού γιάνγκ πλημμυρίζει τόν πολιτισμό, τήν ιστορία, τήν οίεονομια, τήν [δια τη φύση. ΟΙ διάφορες δυτικές μορφές της σεξουαλικής διάκρισης άπλώς άποτελοϋν, στίς μέρες μας, την πιό πρόσφατη όψη της. "Οσο πιό εϋαϊσθητω; γίνεται κανείς σ' αυτές, τόσο περισσότερο προσκρούει οέ δυσκολίες μεγαλύτερες άπό έκείνες πού συναντά δ άγωνιατής νέγρος στήν καινούργια συνείδηση πού ~ει γιά τό ρατσισμό. Γιατί, πράγματι, δ φεμινισμός πρέπει νά θέσει ύπό άμφισδήτηση όχι μόνο δλόκληρο τό δυτικό πολιτισμό, άλλά τήν [δια τή δομή τού πολιτισμού, φτάνοντας άκόμα καί μέχρι τή φυσική τάξη. Πολλές γυναίκες άπελπίζονται καί έγκαταλείπουν τόν άγώνα. Μπροστά σέ μιά τόσο 6αθειά άρρώστια προτιμούν νά παραιτηθούν. ~Αλλες συνεχίζουν νά σταθεροποιούν, νά αναπτύσσουν τή φεμινιστική κίνηση. Ή πικρία ακριβως πού νιώθουν γιά την θποδούλωοη τής γυναίκας τις σπρώχνει νά καταργήσουν την ύποδούλωση αύτή. Άλλά γιά νά μπορέσουμε νά lnεργήσουμε έτσι πού ν' αλλάξουμε μιά κατάσταση, πρέπει νά ξέρουμε πώς γεννήθηκε αυτή, πώς άνωττθχθηεε καί μέ ποιούτ θεσμούς λειτουργεί σήμερα. "Οπωτ λέει δ ~Eνγκελς: «Πρέπει νά έξετάσουμε

14 Ή ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΉ ΤΟΥ ΣΕΞ τήν Ιστορική διαδοχή τών γεγονότων άπό τά όποία ξεπήδησαν μέ αναγκαιότητα α1ίτές οι τάξεις καί ό ένταγωνισμό; τουτ.γιά ν' άνακαλθψουμε μέσα στίς οικονομικές συνθήκες πού δημιουργήθηκαν μ' αύτόν τόν τρόπο τά μέσα μέ τά όποια θά θέσουμε τέρμα aτή σύγκρουση». Γιά τή φεμινιστική επανάσταση θά χρε~αστoύμε μιάν άνάλυση της δυναμικής τού πολέμου των φύλων, τόσο πολύπλευρη, 000 καί ή άνάλυση τού άνταγωνισμοϋ τών τάξεων πού bιαναν δ Μάρξ καί δ WΕνγκελς γιά τήν οίεονομιεή επανάσταση. Καί μάλιστα άπόμα πιό πολύπλευρη. Γιατί εχουμε νά κάνουμε μ' ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, μέ μιά καταπίεση πού άνατρέχει πιό πίσω άπό τήν Ιστορική εποχή και συνδέεται μέ τό ίδιο τό ζω~κό δαοίλειο. Κάνοντας μιά τέτοια άνάλυση μπορούμε νά μάθουμε πολλά άπό τόν Μάρξ καί τόν ~Eνγκελς : "Οχι τις καθαυτό άντιλήψεις τους γιά τίς γυναικες - δέν είχαν σχεδόν Ιδέα γιά τήν κατάσταση των γυναικών σάν καταπιεζόμενης τάξης και άσχολήθηκαν μ' αύτήν μόνο στό μέτρο πού συνέπιπτε μέ τόν οίπονομιεό τομέα - άλλά μάλλον τήν άναλυτική τους μέθοδο. Ό Μάρξ καί δ WΕνγκελς ξεπέρασαν τούς προδρόμους τους μέ τήν άνάπτυξη μ~δ.ς άναλυτ~κης μεθόδου διαλεκτικής καί ταυτόχρονα 15λιστικής. Ύπήρξαν οί πρώτοι πού ειδαν τήν Ιστορία άπό διαλεκαεή άποψη καί τόν κόσμο σέ κίνηση, ώς μιά φυσική ροή δράσεων καί άντιδράσεων, δπου τά άντϊθετα ειναι άχώριστα καί εισδύουν τό ένα μέσα στό ιiλλo. Έπειδή μπόρεσαν νά άντιληφθοϋν τήν Ιστορία σάν κινηματογραφική ταινία μάλλον καί δχι σάν φωτογραφιεά στιγμιότυπα, προσπάθησαν νά άποφύγουν νά πέσουν στή λ~μνάζoυσα «μεταφυσιεή» δ.πο'ψη πού ειχε παγιδέψει τόσο δ.λλα μεγάλα πνεύματα. (Αύτό τό ειδος άνάλυσης μπορει μάλιστα νά είναι κι αϋτό ένα προϊόν τής δυαδιεότητας τών φύλων, δπως θά δούμε στό κεφ. 9). Συνδύασαν κατόπιν αϋτή τήν άποψη γιά τή δυναμική άλληλεπίδραση τών Ιστορικών δυνάμεων μέ μιά ϋλιστιεή δ.ποψη, πράγμα πού σημαίνει πώς προσπάθησαν γιά πρώτη φορά νά τοποθετήσσυν τ/ν Ιστσρική και πολιτισταή άλλαγή πάνω οε ποα-

15 16 Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΉ ΤΟΥ ΣΕΞ γματική δάση, νά άναγόγουν τήν ανάπτυξη τών οίεονομικών τάξεων σέ όργανικές αιτίες. Δίνοντας μιά συνολική εξήγηση τού μηχανισμού τής Ιστορίας, έλπιζαν δτι θά δείξουν στούς άνθρώπους πώς νά τή θέσουν κάτω από τόν υ.εγχό τους. ΠρΙν άπό τόν Μάρξ καί τόν ~Eνγκελς, σί σοσιαλιστές στσχ,αστές,σάν τόν Φουριέ, τόν "Όουεν καί τόν Μπέμπελ, τό μόνο πού κατάφεραν ήταν νά ηθικολογήσουν πάνω στις ύφιστάμενες κοινωνικές άνισότητετ και νά περιγράψουν εναν Ιδεώδη κόσμο aτόν όποίο δέν btqeπe νά υπάρχουν ταξικά προνόμια και εκμετάλλευση - δπως ακριβώς οι πρώτοι φεμινιστέτ στοχαστές φαντάστηκαν έναν κόσμο aτόν όποίο δέν ~πρεπε νά ύπάρχουν προνόμια καί έεμετάλλευση πρός δφελος τού αντρα - κι αύτό μόνο χάρη στήν καλή θέληση. ΚαΙ στϋ; δυό περιπτώσεις, καθώς οί πρώτοι στοχαστές στήν πραγματικότητα δέν καταλάβαιναν πώς δημιουργήθηκε fι κοινωνική άδικία, πως διατηριόταν, 1Ί πώς μπορούσε νά έξαφανιστει, οί Ιδέες τους {ιπηρχαν μέσα σ' ένα πολιτιστικό κενό, μέσα σέ μιάν οϋτοπία. 'Αντιθετα, δ Μάρξ καί ό "Ενγκελς επιχείρησαν ν' άντικρίσσυν τήν Ιστορία μέ επιστημονικό τρόπο. 'Ανέσυραν ώς τήν πραγματική, τήν οίεονομιεή πηγή τών ταξικών συγκρούσεων και πρότειναν μιά λύση βασιζόμενη σέ προκαταρκτικές οικονομικές συνθηκες πού iιπηρχαν ήδη: ή ιδιοποίηση των παραγωγικών μέσων άπό τό προλεταριάτο θά όδηγοθσε σ' εναν κομμουνισμό δπου τό κράτος θά έσδηνε άπό μαρασμό, μιά και δέν θά χρειαζόταν πιά, γιά νά καταπιέζει τήν κατώτερη τάξη γιά χάρη τής άνώτερης. Μέσα στήν άταξική κοινωνία τά συμφέροντα κάθε άτόμου θά συνέπιπταν μέ τά συμφέροντα δλόκληρης τής κοινωνίας. "Ομωτ fι θεωρία τού Ιστορικού ϋλισμοϋ, όσο κι αν άποτελούσε μιάν έξοχη πρόοδο οέ σύγκριση μέ τήν Ιστορική άνάλυση πού γινόταν ώς τότε, δέν άποτελοϋσε όλοκληρωμένη άπάντηοη, δπως τό άπέδειξαν τά κατοπινά γεγονότα. Γιατί, άν καί δ Μάρξ καί δ ~Eνγκελς θεμελίωσαν τή θεωρία τους πάνω στήν πραγματικότητα, ή πραγματικότητα αυτή ήταν μόνο μερική. Παραθέτουμε τόν αύστηρά οικονομικό δρισμό

16 Η ΔΙλΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ 17 τού WΕνγκελς Υιό τόν ίστορικό ύλισμό άπό το ~yo του Ούτοπικός και έπιστημονικός σοσιαλισμός. Ό Ιστορικός ύλι.σμός είναι μιά άντίληψη τής [στορ(ας πού άναζητά τήν πρώτη αίτια και τή μεγάλη κινητήρια δύναμη δλων τών Ιστορικών γεγονότων στήν οικονομική άνάπτυξη τής κοινωνίας, στήν lιλλαγή τών τρόπων παραγωυης και άνταλλαγής, ατή συνακόλουθη διαίρεση τής κοινωνίας αέ χωρι.στές τάξεις και στού; άγώνες των τάξεων αύτών μεταξύ τουτ. Παραπέρα τονίζει:... δτι δλη ή ώς tδώ ιοτοοϊα, μ' έξαιρεση των πρωτόγονων σταδίων, ήταν ή Ιστορία τών ταξικων άγώνων δτι οί άντιμαχόμενες αύτές Τάξεις της κοινωνίας ειναι πάντα προϊόντα των τρόπων παραγωγής καί άνταλλαγής - μέ μιά λέξη, των ΟΙκονομικων συνθηκων τfjς έποχής τουτ- δτι κατά συνέπεια 1'1οΙκονομική δομή τής κοινωνιας α/toτελεί πάντα τήν πραγμαηκή δάση, άπό τήν όποϊα και μόνο πρέπεινά ξεκινήσουμε γιά νά μπορέσουμε νά tξηγήσουμε, αέ τελεvταια ιiνάλυση, δλόκληρο τό έποικοδόμημα των νομικων και ΟΙκονομικών θεσμών, καθώς και τών θρησκευτικών, τριιοοοφιεων καί δλλων Ιδεών μιάς δοσμένης Ιστορικης περιόδου. θά ήταν λάθος νά προσπαθήσουμε νά έξηγήσουμε τήν καταπίεση των γυναικών μέ βάση α"ύτή τήν αϋστηοά οίεονομική έρμηνεια. Ή άνάλυση των τάξεων δπως τή διατύπωσε δ WΕνγκελς ειναι θαυμάσια, δμως ειναι περιορισμένη : άν καί σωστή άπό γραμματική ώτοφη, δέν προχωρει lι.ρκετά σέ βάθος. Ύπάρχει, πέρα άπό τήν Ιστορική διαλεκτική, ένα δλόκληρο σεξουαλικό ύπόστρωμα πού 6 "Ενγκελς τό άντιλαμ6άνεται καμιά φορά θολά, δμως επειδή τή σεξουαλικότητα μπορεί: νά τή δει μόνο μέσα lι.πό ένα φιλτρο πού άνάγει τά πάντα οτήν οίπονομϊα, δέν είναι σέ θέση νά εκτιμήσει τήν πραγματική της άξία. Ό WΕνγκελς παρατήρησε δτι δ άρχικός καταμερισμός τής ~ργασιας lγινε ανάμεσα στόν t'1vrqqκαι ατή γυναίκα καί c'.ιπέ6λεπε στήν άνατοοφή τών παιδιών- δτι μέσα στήν οίκογένεια 6 δ:ντρας ήταν δ ίδιοετήτητ, 11γυναίκα τό μέσον ϊταίιαγωυης χαι τά ϊτα~δ~ά ή ~γασ'α χα' δ-η ή άναπαeα-

17 18 Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΉ ΤΟΥ ΣΕΞ γωγή τού άνθρώπινου είδους ~ταν l'va σημαντικό οικονομικό σύστημα, ξεχωριστό άπό τά μέσα παραγωγής*. ~Oμως ή τιμή πού άπέδωσαν στόν»ενγκελς Υιό τις σκόρπιες αύτές άναγνωρισεις της ύποδούλωσης των γυναικών σάν τάξης ήταν i!περοολική. Στήν πραγματικότητα άναγνώριζε τά σεξουαλικό ταξικό σύστημα μόνον εκεί δπου συνέπιπτε μέ τήν οικονομική θεωρία και τήν άποσαφήνιζε. 'Αλλά και άπό τήν άποψη αύτή δέν τά κατάφερε και πολύ καλά. Άκόμα χειρότερος στάθηκε δ Μάρξ. "Όλο και περισσότερο άναγνωρίζεται δτι ό Μάρξ ήταν προκατειλημμένος ενάντια στις γυναίκες (δπως άλλωστε και δ Φρόυντ και ολοι οί καλλιεργημένοι άνθρωποι), πράγμα btικινδυνο άν προσπαθήσει κανείς νά στριμώξει τόν φεμινισμό μέσα σ' ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ Α ΙΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΙΗ Ι ΕΠΑΗΑΣΤAΣJi ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ.. ;7ς σ Μ Ο Ο Ξι: OIιIAΔJKOIΓAMOΣ ΖΕΥΓΑΡΟΤΟΣ rat.ιoσ ηνυγιαρξη ΜΟΝΟ(ΑΜ!ΑΣ IWΕΙΑΙΡΙΙΜΟΥ 2.8ΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 1.ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μ Ζ Ξι: Μ Ο ;: ΑΡIΙΤΟΚΡΑΤιΑ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΟΜΑΔΕΣ) (ΚAMιE!'fH1ΈI1 Μ Ο Μ Προσαρμογή 06ξηση τiί<; rιαρoyω- - ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ i ~ -ιu:tmrιαι; ttιι; φιjcrqς.\!'\:.-tι\... :<JΓJ...\I"'\Iι.:.11 μι Ί1\ν mρtμ80αη ).ω,\η' -ΚΗ-.\fΙΙΙ\ΡΗIΚυ 1$..-WOl<P,,= ~I οτή τού άvtjjιjjmυ. 1δIα1. a --ΙΙΟΙ;Ι::,..;;;-ο+ i φ(ιση * Στό ερ'fo του: Ή καταγωγή της οικογένειας, τής Ιδιοκτ."οΙaς και τού ΚQά. τους, δ ΈV'(ι(ελς O'IιΣXετί~ει τά δvό αϋτά συστήματα σ~ χρονική κλιμακα. Τή σιισχέτιση ailτtι μοροομε νά παoαoτ/σoυιu: μέ 16 άκόλσιιθο διάγραμμα: Π::Ρα μι Ί1\V UJλ/ιtρ- '/tιιi ΙΌ"!Mφouι: ΚΑΤΩΤΕΡΗ Σ '" και Ί1\V ~ MIJB<lτH EprAΣIλ -ω. (βuι. ΤΆΞΗ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ 1:"0.: =::ι Ι_,,"'''"'_ Μ ~ Ξι: ο "'<

18 Η ΔΙλΛΕΚΤ/ΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ 19 ενα όρθόδοξο μαρξιστικό πλαισιο - ό.πολιθώνοντας έτσι σέ δόγμα ~κείνo πού γιά τόν Μάρξ και τόν 'Ένγκελς δέν ήταν παρά τυχαίες παρατηρήσεις. 'Αντίθετα, πρέπει νά διευρύνουμε τόν Ιστορικό ύλισμό ώστε νά περιλά6ει τόν αύστηρά μαρξικό, δπως άκρι6ώς ατή φυσική 11θεωρία τής σχετικότητας δέν κατάmσε τή νευτώνεια φυσική άλλά ltπλώς τήν ~λεισε μέσα σ' ένα πλαίσιο, περιορίζοντας hσι - {ιλλά μόνο συγκριτικά - τό πεδίο έφαρμσυής της. Γιατί μιά οίπονομική διάγνωση πού στηρίζεται στήν Ιδιοκτησία τών μέσων παραγωγής, άκόμα καί των μέσων άναπαραγωγής, δέν μπορεί νά τά έξηγήσει δλα. 'Υπάρχει ένα έπϊπεδο τής πραγματικότητας πού δέν έξαρτάται ι'iμεσα από τήν οικονομία. Έκείνοι πού δέχονται τή διαλεκτική ύλιστική άντίληψη τής Ιστορίας συχνά άπορρίπτουν σάν άνιστορική τήν ύπόθεση δτι, πέρα άπό τά οίπονομιεά γεγονότα, 11πραγματικότητα ειναι ψυχοσεξουαλική, γιατί ή ύπόθεση αέτή φαίνεται νά μας ξαναφέρνει πίσω στό σημείο άπό τό όποίο ξεκίνησε δ Μάρξ : σέ ψηλαφήσεις μέσα σέ μιά δμίχλη -άπό ούτοπικές ύποθέσεις, σέ διάφορα φιλοσοφικά συστήματα πού μπορεί νά ~ταν σωστά, αλλά μπορεί νά ~ταν καί λαθεμένα (πώς νά τό ξέρουμε ;), σέ συστήματα τά όποία έξηγούσαν τά συγκεκριμένα Ιστορικά γεγονότα μέ {ιφηρημένες ό.πριορικές πατηγορίες, ενώ ό.πεναντίας δ ιστορικός ύλισμός προσπάθησε νά έξηγήσει τή «συνείδηση» μέ τό «είναι» καί όχι τό άντίοτοοφο. 'Υπάρχει δμως κι ένας τρίτος τρόπος πού δέν δοκιμάστηκε: μπoρo'iίμε νά έπιχειρήσουμε τήν έπεξεργασία μιάς ύλιστικης άντίληψης της Ιστορίας θεμελιώνοντάς την οτό ίδιο τό σέξ. ΟΙ πρώτοι θεωρητικοί τού φεμινισμού ήταν γιά τήν ύλιστική άποφη περί σέξ δ,τι καί οί Φουριέ, Μπέμπελ καί "Όουεν γιά τήν ύλιστική άντίληψη περί τάξεων. Γενικά, ή φεμινιστιεή θεωρία στάθηκε έξίσου ανεπαρκής 000 καί οι πρώτες φεμινιστικές προσπάθειες πού άπέδλεπαν στό νά μετριάσουν τά κακά της διάκρισης τών φύλων. "Βποεπε νά τό περιμένουμε. Τό πρόβλημα ήταν τόσο πελώριο, ώστε οί π:eωτει; πeοσπάθειεs ι-ιόνο τήν bι::ιψάνειά του μπορούσαν νά

19 20 Η ΔΙλΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ θιξουν, μόνο τίς πιό χτυπητές άνισότητε; νά φανερώσουν. Ή Σιμόν ντέ Μπω6ουάρ ~ταν tι μόνη πού πλησίασε - Τσως μάλιστα καί πέτυχε - τήν δριστική άνάλυση. Τό βαθύ της lργo Τ6 δεύτερο φύλο - πού δημοσιεύτηκε τόσο καθυστερημένα, aτή δεκαετια , μέσα σ' εναν κόσμο πού ηταν πεπεισμένος δτι δ φεμινισμός ειχε πεθάνει, - ποοοπάθησε γιά πρώτη φορά νά τοποθετήσει τόν φεμινισμό πάνω στήν Ιστορική του βάση. 'Απ' δλους τούς θεωρητικούς τού φεμινισμού, ή Σιμόν ντέ Μπω6ουάρ είναι έκείνη πού τό έργο της ειναι τό πιό πλατύ και τό πι6 πρσχωρημένο' συνδέει τόν φεμινισμό μέ τίς ύψηλότερες Ιδέες τού πολιτισμοϋ μας. "Ισωτ αύτές οί Ιδιότητες νά είναι και τό μόνο της μειονέκτημα: γίνεται σχεδόν 'όπερ6ολικά έξεζητημένη, ύπερ60 λικά πολύξερη. Έκεί πού αϋτό καταντά άδυναμϊα - ι'1λλά παραμένει συζητήσιμο - είναι ή άκαμπτη ύπαρξιστική ~ μηνεια της τού φεμινισμοϋ (καί διερωτάται κανε(ς ποιά στάθηκε ή έπίδραση τού Σάρτρ στό θέμα αυτό). Πρέπει νά Ι;Χουμε ύπ6ψη δτι δλα τά πολιτιστικά συστήματα, μαζί καί δ ύπαρξισμ6ς, καθορίζονται κι αυτά άπ6 τόν δυαδισμό του φύλου. Γράφει ή Μπω60υάρ ; Ό δ.ντρας δέν σκέπτεται ποτέ τόν εαυτό του παρά μόνο οεεπτόμενος τόν ~Άλλον άντιλαμδάντται τόν κόσμο κάτω άπό τό έμ6λημα τού δυαδισμοϋ, πού οτήν dρχή δέν Εχει σεξουαλικό χαρακτήρα. ~Oμως, δντας διαφορετική άπό τόν δ.ντρα πού αύτοτοποθετείται σαν ΑΌτός ό [διος. ή γυναικα κατατάσσεται φυσικά στήν κατηγορία τού 'Ετέρου. Ό Έτερος περιλαμδάνει τή γυναίαα. 'Ίσως νά ύπερ6άλλει. Γιατί νά δεχτούμε σάν τελική έξήγηση μιά Ιδέα δασικά έγελιανή, τήν Ιδέα τής «Έτερότητας» άπαριθμώντας 'fjστερα προσεχτικά τά διολογιεά καί Ιστορικά γεγονότα πού ~σπρωξαν τήν τάξη των «γυναικών» στήν κατηγορία αυτή, δταν δέν αντιμετωπίσαμε ποτέ τό ένδεχόμενο - πολύ πιό άπλό και πιό πιθανό - δη δ πρω- " Simone de Beauvoir, Le DeInieme Sexe, Ικδ. Gallimard (Τό δεύτεqo φύλο).

20 Η ΔΙλΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ 21 ταρχικός αυτός δυαδισμό; μπορεί νά ξεnηδήσει άπό τό ίδιο τό σέξ ; Τό νά θέτει κανείς άπριόρι κατηγορίες τής σκέψης καί τής ύπαρξης - «Έτερότητα», «'Υπερβατικότητα», «'Ενύπαρξη» - στίς όποιεο έρχεται νά Μctlθεί ύστερα ή Ιστορία, ίσως νά μήν είναι αναγκαίο. Ό Μάρξ καί ό "Ενγκελς ανακάλυψαν δτι καί οί φιλοσοφικές αυτές κατηγορίες διαμορφώθηκαν στήν πορεία τής Ιστορίας.. Προτού δεχτούμε τέτοιε; κατηγορίες, δς προσπαθήσουμε νά κάνουμε μιάν ανάλυση στήν όποία ή ίδια ή βιολογία - ή γέννηση - νά βρίσκεται οτήν άρχή τού δυαδισμοϋ. Ή άμεση αντίδραση τού κοινού, γιά τό όποίο ή ανισότητα τών φύλων είναι «φυσιεή», μπορεί νά ειναι δικαιολογημένη. Δέν χρειάζεται πρός τό παρόν νά κοιτάξουμε πιό πέρα. 'Αντίθετα πρός τίς οικονομικές τάξεις, οι σεξουαλικές τάξεις προήλθαν κατευθείαν από μιά βιολογική ποαγματιεότητα. άντρες καί γυναίκες πλάστηκαν διαφορετιεοι καί μέ άνισα προνόμια. "Αν xac, δπως έπισημαίνει ή Μπω60υάρ, αύτή ή διαφορά, μόνη της, δέν συνεπάγεται αναγκαστικά τήν ανάπτυξη ένός ταξικού συστήματοτ - τήν κυριαρχία μιάς όμάδας από τήν δ.λλη - πού τό έφεραν οι άναπαραγωγικές λειτουργ[ες αυτών τών διαφορών. Ή διολογική οίπογένεια ειναι μιά εγγενής άνιση κατανομή έξουσίας. "Η ανάγκη έξoυ~ σίας, πού δδηγεί στήν άνάπτυξη τών τάξεων, προέρχεται άπό τήν ψυχοσεξουαλική σύσταση κάθε ατόμου σύμφωνα μ' ανή τή βασική ανισορροπία καί δχι, όπως ύποστήριξαν οι Φρόυντ, Νόρμαν Ο. Μπράουν καί δ.λλοι - ύπερακοντίζοντας κι ούτοι τό στόχο τους -.άπό κάποια άναπόφευετη σύγκρουση τής Ζωής μέ τό θάνατο, τού "Ερωτά μέ τό θάνατο. Ή διαλογική οικογένεια (ή δαοιεή αναπαραγωγική μονάδα άντρας Ι γυναίκα J παιδί σέ οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής όργάνωσης) χαρακτηρίζεται από τά έξης βασικά άν δχι αμετάβλητα στοιχεία: 1) Οί γυναίκες σ' δλη τή διάρκεια τής Ιστορίας και πρίν από τήν έμφάνιση τού έλέγχου τών γεννήσεων, 6ρ(~oνται συνεχώς aτή διάκριση τής 6ιολογικης τους συγκρότησης ~μι-ιηνo,,~σ(α, έμμηνόπαυση και «γυναικείες ό.ρρώστιες»,

21 22 Η ΔΙλΛΕΚTlΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ σταθερά έπώδυνος τοεετότ, φροντίδα τών δρεφών - κι έτσι έξαρτιόνται άπό τούς άρσενικούς (εϊτε γιά τόν άδελφ6, τόν πατέρα, τόν σύζυγο, τ6ν έραστή ποόεειται, εϊτε Υιά τή φυλή, τό κράτος, τήν κοινωνία γενικά) γιά τή φυσική τους επιδίωση. 2) Τά δρέφη χρειάζοντω μακρότερο χρόνο γιά νά άναπτυχθοϋν άπό τά νεογνά τών ζώων καί γι' αύτό ειναι άδύναμα, και γιά μιά σύντομη τουλάχιστον περίοδο τής ζωής τους έξαρτιόνται άπό τούς μεγάλους Υιό τή φυσική έπιδίωσή τους. 3) 'Υπήρξε και {ιπάρχει κάποια δασική άλληλοεξάρτηση μητέρας Ι παιδιού σέ όλες τις κοινωνίες, περασμένες fj σύγχρονες, κι αύτή έβαλε τή σφραγιδα της στόν ψυχισμό τής κάθε ένήλικης γυναίκας και τού κάθε παιδιού. 4) Ή φυσική 6.ναπαραγωγική διαφορά ανάμεσα aτά φύλα όδήγησε κατευθείαν aτόν πρώτο καταμερισμό τής έργασιας, πού ορισκεται στή βάση δλων τών μετέπειτα διακρίσεων σέ οικονομικές και πολιτιστικές τάξεις και ένδεχομένως άεόμη καί στή ρίζα κάθε κάστας (διάκριση πού στηρίζεται σέ βιολογικά χαρακτηριστικά). Αύτά τά βιολογικά περιστατικά τής άνθρώπινης οικογένειατ δέν μπορούν νά συγεαλυφθοϋν μέ άνθρωπολογικές σοφιστείες. "Οποιοτ παρατηρεί τά ζώα νά ζευγαρώνονται, νά άναπαράγονται και νά φροντίζουν τά μικρά τους θά δυσκολευτεί πολύ νά παραδεχτεί τή θεωρία τής «πολιτιστικής σχετικότητας», Γιατί, άοχετα από τό πόσες φυλές τής 'ΩκεανΙας μπορεί νά βρείτε δπου ή σχέση τού πατέρα μέ τή γονιμότητα δέν είναι γνωστή, άσχετα άπό τό πόσες μητριαρχικές γενιές 1Ί πόσες άντιστροφές τού σεξουαλικού ρόλου μπορεί νά συναντήσετε (άνάληψη τών φροντίδων τού νοικοκυριού από τούς όντρες και πειστική προσποίηση των ώδίνων τού τοκετού), τά γεγονότα αύτά δέν άποδείχνσυν παρά ενα μόνο πράγμα: τήν καταπληκτική πλαστικότητα τής άνθρώπινης φύσης. "Ομω; ή άνθρώπινη φύση προσαρμόζεται σέ κάτι, καθορίζεται από τίς συνθήκες του περιβάλλοντος, ένώ ή βιολογική οίεογένεια πού περιγράψαμε ύπήρξε παντού καί πάντα. Άκόμα καί στίς μητριαρχικές

22 Η djaaektjkh ΤΟΥ ΣΕΞ κοινωνίες, δπου ή γονιμότητα τής γυναίκας ήταν αντικείμενο λατρείας καί όπου δ ρόλος τού πατέρα ήταν άγνωστος fι άοήμαντοτ, ύφίσταται πάντα κάποια έξάρτηση τής γυναίκας καί τού παιδιού άπό τόν δ:ντρα, έστω κι άν αϋτό; δέν είναι ό πραγματικός πατέρας. Καί μ' όλο πού ειναι γεγονός 'α/ι δ οίεογενειαεό; πυρήνας άποτελεϊ πρόσφατη μόνο έξέλιξη - μιά εξέλιξη πού, όπως θά προσπαθήσω νά άποδείξω, κάνει άπλώς πιό Μονες τις ψυχολογικές κυρώσεις της 6LOλογικης οικογένειας - μ' όλο πού είναι γεγονότ ότι σ' όλη τή διάρκεια τής Ιστορίας ύπήρξαν πολλές παραλλαγές τής διολογικής αύτή ς οικογένηας, τά περιστατικά πού περιέγραψα ύπfjρξαν σ' όλες τις μορφές τη; προκαλώντας Ιδιόμορφες ψυχοσεξουαλικές διαστροφές στήν άνθρώπινη προσωπικότητα. "Ομωτ, τό νά παραδεχόμαστε δτι δ δνισος σεξουαλικός συοχετισμό; δυνάμεων στηρίζεται οέ βιολογική δάση δέν σημαίνει δτι χάνουμε και τήν ϋπόθεσή μας. 'Από πολύ καιρό και δώθε πάψαμε νά είμαστε μόνο ζώα. Και ή βασιλεία τής φύσης δέν είναι πιά άπόλυτη. "Οπω; λέει ή ίδια ή Σιμόν ντέ Μπωδουάο : Ή θεωρία τού Ιστορικού υλισμού l:φερε στό φως πολύ σημαντικές άλήθειες. Ή άνθρωπότητα δέν ειναι ενα ζωικό ειδος, ειναι μιά Ιστορική πραγματικότητα. Ή άνθρώπινη κοινωνία δέv ύφϊσταται παθητικά τήν παρουσία της φύσης, άλλά μάλλον άναλαμ6άνει ή ίδια τόν ΕλεΥχΟ της φύσης γιά δικό της λογαριασμό. Αυτή ή άνάληψη δέν είναι μιά εσωτερική, ύποκεψενική πράξη' συντελείται άvτικειμενικά στήν πρακτική δράση. "Βτσι, τό «φυοικό» δέν είναι κατ' ανάγκην και «ανθρώπινη» αξία. Ή άνθρωπότητα άρχloε νά ξεπερνά τά όρια πού τής έπέδαλε ή φύση, δέν μπορούμε πιά νά διατηρήσουμε δικαιολογημένα ένα σύστημα διάκρισης σεξουαλικών τάξεων μέ τό πρόσχημα δτι κατάγεται άπό τή Φύση. 'Αρχίζουμε μάλιστα, γιά πρακτικούς έστω λόγους, νά δλέπουμε ότι ποέπα νά απαλλαγούμε άπό αύτό (6λ. κεφ. 10). Τό πρό6λημα γίνεται πολιτικό και χρειάζεται κάτι παραπάνω από μιά πλατειά ίστορική ανάλυση, έφόσον παραδε-

23 24 Ή ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΉ ΤΟΥ ΣΕΞ χτοϋμε δτι, άν και δ δ.ντρας γίνεται όλοένα καί πιό Ικανός νά άπαλλαγει: άπό τις βιολογικές συνθήκες πού ειχαν δημιουργήσα τήν τυραννία του πάνω στις γυναίκες και τά παιδιά, πολύ λίγους λόγους ~ει νά παραιτηθεί άπό τήν τυραννία αύτή. "Οπωτ λέγει δ ~Eνγκελς άναφεοόμενο; στήν οίεονομιπή έπανάσταοη : Ό νόμος τού καταμεριομοϋ της έργασιας άποτελεί τή δάση της διαίρεσης σέ τάξεις [σημειώστε ότι καί δ καταμερισμός αύτός γεννήθηκε &.πό μιά δασική βιολογική διαίρεση]. Αυτό δ.λλωστε δέν tμποδιζει τήν δ.ρχουσα τάξη, έφόσον έπικράτησε, νά σταθεροποιήσει τή θέση τη; σέ δάρος τι'jς tργαζόμεvης τάξης, νά μετατρέψει τήν κοινωνική ήγεσία της σέ έντατική bφετάλλευση των μαζών. "Αν και τό σύστημα των σεξουαλικών τάξεων μπορεί νά προήλθε άπό δασικές βιολογικές συνθήεετ, αυτό δέν μάς έγγυάται δτι ετσι και καταργηθεί 1] διολογιεή αιτία της καταπίεσή ς τους, οι γυναίκες καί τά παιδιά θ' άποετήσουν τήν ελευθερία τους. 'Αντίθετα, 1]νέα τεχνολογία, Ιδιαίτερα ό έλεγχος τών γεννήσεων, μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ένάντιά τους γιά νά tνισχύσει τό περιχαρακωμένο αϋτό σύστημα ~κμετάλλευσης. Συνεπως, δπως γιά τήν κατάργηση των οίκονομιεών τάξεων χρειάζεται ή εξέγερση τ/ς κατώτερης τάξης (τού προλεταριάτου) καί 1] άπό μέρους της κατάληψη των μέσων παραγωγής aτή διάρκεια μιας προσωρινης δικτατορίας, έτσι γιά νά εξασφαλιστεί ή κατάργηση των σεξουαλικών τάξεων χρειάζεται ή έξέγερση της κατώτερης τάξης (των γυναικών) και ή κατάληψη τού έλέγχου της άναπαραγωγής : Οχι μόνο ή άπόδοση στις γυναίκες τής κυριότητας τού σώματός τους, άλλά και δ (προσωρινός) γυναιεεϊω; ~λεγχoς της άνθρώπινης γονιμότητας, πράγμα πού συνεπάγεται μιά νέα πληθυσμιακή βιολογία και, επιπλέον, τόν έλεγχο δλων των κοινωνικών Ιδρυμάτων πού άφορούν τήν τεκνοποιία και τήν άνατροφή των παιδιών. ΚαΙ δπως τελικός σκοπός τ/ς κοινωνικής έπανάστασης δέν ήταν μόνο ή κατάργηση τών ταξικών οίεονομιεών προνομίων άλλά τής Ιδιας τ/ς οί-

24 Η ΛΙλΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ 25 κονομικής ταξικής διάκρισης, έτσι και δ τελικός σκοπός της φεμινιστικής επανάσταση; πρέπει νά είναι, άντίθετα πρ6ς έκεινον τής πρώτης φεμινιοτιεή; κίνησης, ή κατάργηση δχι άπλώς των προνομ{ων τοϋ ιiρρενoς, άλλά τής Τδιας τής διάκρισης σέ φύλα: οι διαφορές φθλου άνάμεσα στά άνθρώπινα δντα δέν θά ειχαν πια κοινωνική σημασία. (Μιά έπιστροφή σέ μιάν άνεμπόδιοτη πανσεξουαλικότητα - στήν «πολύμορφη διαστροφή» τού Φρόυντ - θά άντιεαθιοτοϋσε πιθανώς τήν έτερο-δμο-άμφιφυλοφιλία. Τήν έναπαραγωγή τού εϊδοικ άπό τό ενα μόνο φύλο πρός όφελος καί των δύο θά τήν άντιεαταστοϋσε, fι θά μπορούσε νά τήν άντικαταστήσει, ή τεχνητή άναπαραγωγή : τά παιδιά θά γεννιόνταν καί γιά τού; δυό γονεις ταυτόχρονα, εϊτε θά ήταν άνεξάρτητα κι άπ6 τούς δυό, άνάλογα μέ τή σκοπιά πού διαλέγει κανείς ή έξάρτηση τού παιδιού άπό τή μητέρα (καί άντιστοοφα) θά παραχωρούσε τή θέση της σέ μιά πολύ συντομότερη ~ξάρτηση ό.πό μιά μικρή όμάδα ιiλλων άτόμων, και ή κοινωνία θά φρόντιζε ν' άντισταθμϊσει οποιαδήποτε κατωτερότητα σέ σωματική δύναμη ό.πέναντι.τών ένηλικων. Ό καταμερισμός της έργασιας θά τερματιζόταν μέ τήν έξαφάνιση τής Ιδιας τής έργασίας (κυβερνητική). Ή τυραννία τής βιολογικης οικογένειας θά συντριβόταν. ΚαΙ μαζί μ' αύτήν, ή ψυχολογία τής δύναμης. "Οπωτ τό τόνιζε ό ~Eνγκελς γιά τήν αύστηρά σοσιαλιστική επανάσταση: Ή ύπαρξη όχι άπλως τούτης ή έκεινης τής κυρίαρχης τάξης, αλλά δποιασδήποτε κυρίαρχης τάξης γενικά, γίνεται άναχρονισμός. Τό γε:υονός δτι δ σοσιαλισμός δέν ζύγωσε ποτέ τήν πραγμάτωση τού διακηρυγμένου αύτού στόχου όφεϊλεται δχι μόνο σέ άνεκπλήρωτες fι λειψά ~κπληρωμένες οικονομικές προϋποθέσεις, άλλά καί aτό δτι 1'1ϊδια ή μαρξιστική άνάλυση ήταν άνεπαρκής δέν εσκαψε άρκετά βαθιά μέχρι τίς ψυχοσεξουαλικές ριζες τών τάξεων. Ό Μάρξ άνακάλυψε κάτι βαθύτερο άπ' δ.τι τό ύποπτευόταν, δταν bιανε παρατήρηση δτι 1'1οίεογένεια εκλεινε μέσα της τό έμβρυο δλων τών άνταγωνισμών, πού άργότερα όναπτύσσονται σέ μεγα-

25 26 Η Δ/ΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ λύτερη κλίμακα μέσα στήν κοινωνία και τό κράτος. Γιατί μόνο δν ή επανάσταση άνατρέψει τή δάση τής κοινωνικής οργάνωσης, τή βιολογική δηλαδή οίεογένεια (πού οι δεσμοί της έπιτοέπουν πάντα τήν παρείσφρηση τής ψυχολογίας τής δύναμης) θά γίνει δυνατό νά έξοντωl::ιεί τ6 σκουλήκι τής έκμετάλλευσης. θά χρειαστοϋμε μιά σεξουαλική έπανάοταοη πολύ ευρύτερη από τή σοσιαλιστική - πού θά αποτελεί άπλως μέρος της - Υιό νά ξεριζώσουμε άποτελεσματικά δλα τά ταξικά συστήματα. Προσπαθήσαμε νά προωθήσουμε τήν ανάλυση των τάξεων άνατρέχovτας ώς τις ριζες της, aτόν διαλογικό διαχωρισμό τών φύλων. Δέν άπορρίψαμε τις ανακαλύψεις τών οοοιαλιστών. άντϊθετα, ό ριζοσπαστικός φεμινισμός μπορεί νά διευρύνει τήν ανάλυσή τους, δίνοντας σ' αύτή μιά βαθύτερη δάση στίς άντικειμενικές συνθήκττ, καί νά εξηγήσει έτσι πολλά άπό τά προ6λήματα πού έμεναν άλυτα ως τώρα. Γιά νά κάνουμε ενα σήμα πρός αύτή τήν κατεύθυνση καί νά θεμελιώσουμε έτσι τή δική μας ανάλυση, θά επεκτείνουμε τόν δρισμό τού WΕνγκελς γιά τόν Ιστορικό ύλισμό. Πρόκειται γιά τόν ίδιο δρισμό πού άναφέραμε παραπάνω, τώρα δμως διατυπωμένο πληρέστερα, ώστε νά περιλάβει τό διολογικό διαχωρισμό τών φύλων μέ σκοπό τήν αναπαραγωγή του είδους, διαχωρισμό πού αποτέλεσε τήν πηγή τού διαχωρισμού σέ τάξεις: Ό Ιστορικός υλισμός ειναι μιά άντίληψη της ίστοριας πού άναζητα τήν πρωταρχική αιτία καί τή μεγάλη κινητήρια δύναμη δλων των Ιστορικών γεγονότων aτή διαλεκτική τού φύλου: aτή διαίρεση της κοινωνίας οέ δύο ξεχωριστές διολογικές τάξεις, μέ σκοπό τήν αναπαραγωγή τού είδους, στούς αγώνες των τάξεων αυτών μεταξύ τους, στις άlj.αγές τών μορφων τοθ γάμου, της άναπαραγωγης καί της ανατροφης των παιδιών πού δημιουργήθηκαν απ' αυτούς τούς άγώνες στήν παράλληλη ανάπτυξη άλλων τάξεων διαφοροποιημένων μέ δάση τά φυσικά τους χαρακτηριστικά [κά-

26 Η ΔΙλΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ 27 στες] καί στόν πρίί.ιτο»αταμεοισμό τής ~ασίας μέ δάοη τό φύλο πού tξελιχτηκε στό [οίεονομιεο-πολιτιστιεά] ταξικό σύστημα. Κι έτσι τό πολιτιστικό έποιεοδόμημα - δπως και τό οίκονομικό - άνάγεται δχι άπλώς στήν (οικονομική) τάξη, άλλά άκόμα πιό πέρα, στό φύλο: Όλόκληρη ή ως σήμερα ΙστορΙα [σημειώστε δτι τώρα μπορούμε νά παραλειψουμε τις λέξεις«μ' tξαιρεση τών πρωτόγονων φάσεων»] ήταν ή ίστοοϊα των ταξικών lιyώνων. οι άντψαχόμενες αύτές εοινων~κές τάξε~ς ε[να~ πάντα ποοιοντα των τρόπων δργάνωσης τής 6ιoλoγ~κης oικoγενε~ακης μονάδας γιά τήν άναπαραγωγή τού trδους, καθώς και των στενά ΟΙκονομικών τρόπων παραγωγής και άνταλλαγής έμπορευμάτων και 'όπηρεσ~ών. Ή σεξoυαλ~κή-αναπαραγωγική όργάνωση τής κοινωνιας άποτελεϊ κάθε φορά τήν πραγματική βάση, πού μας έπιτρέπε~, σέ τελευταία άνάλυση, νά έξηγήσουμε δλόκληρο τό εποικοδόμημα των oίκoνoμ~κών, νομικών εαϊ πολιτικών θεσμών, καθώς και των θρησκευτικών, φιλοσοφικών παϊ dλλων ίδεtiιν μιας δοσμένης Ιστoρ~κης πεοιόδου. Τώρα ή περιγραφή των μελλοντικών αποτελεσμάτων μιας ύλιστικης άντϊλη-φη; τής ΙστορΙας άπό τόν ~Eνγκελς γϊνεται πιό ρεαλιστική: 'Ολόκληρη ή σφαιρα των συνθηκών τής ζωής πού περιβάλλουν τόν δ:νθρωπο και πού ως τώρα τόν tξouolcrtav περ~έρχεται τώρα στήν κυρι.αρχια και aτόν έλεγχο τού άνθρώπσυ, πού γιά πρώτη φορά γίνεται δ πραγματ~κός και συνειδητό; κύρ~oς τής φύσης, άφoίi θά ειναι κύριος τής lδιας τής κοινωνικής δργάνωσής του. Στά κεφάλαια πού ακολουθούν θά υιοθετήσουμε αυτόν τόν όρισμό τού Ιστορικού ύλισμου, έξετάζοντας τούς πολιτιστικούτ θεσμούς πού διατηοοϋν και ένιοχύουν τή διολογική οικογένεια (ίδιαίτερα μέ τή σημερινή της μορφή τού οίπογενειακοϋ πυρήνα) και τό αποτέλεσμά της, τήν ψυχολογία της δύναμης, tνός έπιθετιποϋ σοδινισμοϋ πού τώρα εχει άναπτυχθεί αρκετά ώστε νά μπορεί νά μας καταστρέψει. Θά ενσωματώσουμε στή μελέτη αυτή μιά φεμινιστική ανάλυση τοϋ φοοϋδισμοϋ. γιατι οί πολιτιστικές προκατα-

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα σας, Καλοσωρίζω όλους και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Simerini 21/02/2010 ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΖΑ Πόσο φεµινίστριες είναι οι Κύπριες; Κάποτε µιλούσαµε για ισότητα µεταξύ των δύο φύλων. Τελικά, εν έτει 2010, το ωραίο

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εξάντας Ελλήνων. Οικογένεια

Εξάντας Ελλήνων. Οικογένεια Εξάντας Ελλήνων Οικογένεια Ο έρωτας είναι τυφλός και τυφλώνει. Η ανάγκη πολλές φορές ορίζει τον γάμο. Φοβερή δοκιμασία η δυσκολία για μια σχέση. Η σταθερή εργασία βοηθά στη σταθερή οικογένεια. Σοφότερος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (αποσπάσματα από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «η τέχνη της αγάπης», Εκδόσεις Μπουκουμάνη).

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (αποσπάσματα από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «η τέχνη της αγάπης», Εκδόσεις Μπουκουμάνη). ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (αποσπάσματα από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «η τέχνη της αγάπης», Εκδόσεις Μπουκουμάνη). 1. Σ ένα πολιτισμό όπου επικρατεί το εμπορικό πνεύμα και η

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική Κυρίες και κύριοι, Καταρχήν να συγχαρώ την Ένωση Περιφερειών για την πρωτοβουλία της οργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Επ. fcoiv. Ερ., Gr. R. So. Re. 1983 Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη* Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση των 2 πινάκων με τα νέα όρια ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣOΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Ισότητα των δύο φύλων ονομάζουμε την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, ώστε νομικά και ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Kantzara, V. (2006) Patriarchy στο Fitzpatrick T., et al. (eds.) International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge (σελ.

Kantzara, V. (2006) Patriarchy στο Fitzpatrick T., et al. (eds.) International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge (σελ. Kantzara, V. (2006) Patriarchy στο Fitzpatrick T., et al. (eds.) International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge (σελ. 6) Πατριαρχία 1 Η λέξη πατριαρχία, προέρχεται από την ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- 1 υ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Β ΤΑΞΗ 3 Ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΛΕΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΜΑΙ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

2 ο ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Παραθέτουμε τις δηλώσεις των διευθυντών και τα σχόλια των μαθητών για την εμπειρία τους που την περιέγραψαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο από την εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 1: Περίοδοι οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 1: Περίοδοι οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 1: Περίοδοι οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο αναφέρεται στη μειονεκτική θέση της γυναίκας στην ινδική κοινωνία. Η ινδική

Το κείμενο αναφέρεται στη μειονεκτική θέση της γυναίκας στην ινδική κοινωνία. Η ινδική ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Περίληψη Το κείμενο αναφέρεται στη μειονεκτική θέση της γυναίκας στην ινδική κοινωνία. Η ινδική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Τα τραγούδια των ανθρώπων μιλούσαν και μιλούν πάντα για τη μαγεία της γυναίκας. Μιλούν και τραγουδούν, άλλοτε με χαρά κι άλλοτε με θλίψη και με καημό, για τον ρόλο που η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9η: Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2 Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ 21 η ΜΑΪΟΥ 1864 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 152 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 [1] Σεβασμιώτατε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 9: Η σχέση μεταξύ νόμου και ελευθερίας. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 9: Η σχέση μεταξύ νόμου και ελευθερίας. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 9: Η σχέση μεταξύ νόμου και ελευθερίας Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1. Διττός χαρακτήρας Συντάγματος 2. Διάκριση θεσμού-κανόνα 3. Η σχέση λόγου - πνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στέφανος Δάνδολος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το νέο του βιβλίο

Ο Στέφανος Δάνδολος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το νέο του βιβλίο Typosthes.gr Τύπος Θεσσαλονίκης / Πολιτισμός GET RSS Ο συγγραφέας γράφει για την Ελλάδα της κρίσης μέσα από ένα μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται τον 19ο αιώνα Ο Στέφανος Δάνδολος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας & η επιλογή της δυστοπίας

Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας & η επιλογή της δυστοπίας 3ο Συνέδριο Επιστηµονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονοµίας «Η Ελληνική οικονοµία &ι ι η πολιτική των Μνηµονίων: κατάσταση & προοπτικές» Πάτρα, 14-15 15 Ιανουαρίου 2014 Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Ταξική Ανάλυση. Επιμέλεια: Άννα Κουμανταράκη

Πολιτική και Ταξική Ανάλυση. Επιμέλεια: Άννα Κουμανταράκη Πολιτική και Ταξική Ανάλυση Επιμέλεια: Άννα Κουμανταράκη Τι καταλαβαίνουμε με τον όρο «κοινωνική ανισότητα»; Πλούσιοι και φτωχοί; Προνομιούχοι ή άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρίσματα και ταλέντα; Κυρίαρχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη από τον 17 ο αιώνα ίδρυσε 13 αποικίες στη βόρεια Αμερική. Ήταν ο προορ

Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη από τον 17 ο αιώνα ίδρυσε 13 αποικίες στη βόρεια Αμερική. Ήταν ο προορ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Γνωρίζετε τι είναι οι Η.Π.Α σήμερα; Θα δούμε πώς δημιουργήθηκαν και ποια είναι τα θεμέλια της ισχύος τους. Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη (Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο). ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ Η κατανόηση της νοητικής διεργασίας και της νοητικής εξέλιξης στην πράξη απαιτεί τη συνεχή και σε βάθος αντίληψη τριών σημείων, τα οποία είναι και τα βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Καλύτερη πληροφόρηση Ένιωσα σίγουρη για τον εαυτό μου Πολλές απορίες που δεν είχα φανταστεί με σιγούρεψαν Η σημερινή ενημέρωση ήταν από τις καλύτερες που

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13 Μαρτίου 2006 Χαιρετισμός στην Εκδήλωση με θέμα : ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέλω να σας ευχαριστήσω, εκ μέρους του ΣΥΝ, για την πρόσκληση να παρευρεθούμε και να χαιρετίσουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: H διεκδίκηση του αυτονόητου

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: H διεκδίκηση του αυτονόητου ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: H διεκδίκηση του αυτονόητου Α Αρσάκειο - Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης Τάξη Β Σχολικό Έτος: 2014-2015 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κουλάδη Στέλλα ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αναστασοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ρατσισμός ονομάζεται η στάση, κατά την οποία τα μέλη μιας φυλής ή εθνικής ομάδας θεωρούν ως μειονεκτούντα τα μέλη άλλης φυλής ή εθνικής ομάδας και ως συνέπεια αυτού αναπτύσσουν μία έντονη

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Παιδεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Παιδεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Παιδεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα Από τη μελέτη πρόσφατων δηλώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποκαλύπτεται το παράδοξο, ότι η προϋπόθεση η πιο σπουδαία για την πραγμάτωση και τη σωστή τους

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK ISBN: 978-960-8386-63-1 Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK Σχεδιασμός: Σοφία Κανελλοπούλου Διόρθωση: Κατερίνα Μοσχανδρέου Παραγωγή - κεντρική διάθεση: Βλαχάβα 6-8,

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

«Το νέο σύστημα αξιολόγησης τέθηκε σε εφαρμογή. Οι καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να γίνει μέχρι 13/06.»

«Το νέο σύστημα αξιολόγησης τέθηκε σε εφαρμογή. Οι καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να γίνει μέχρι 13/06.» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ «Το νέο σύστημα αξιολόγησης τέθηκε σε εφαρμογή. Οι καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να γίνει μέχρι 13/06.» «Δεν απαιτείται οι συνάδελφοι να υπογράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. 3 η Ομάδα. Συγγραφική Ομάδα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. 3 η Ομάδα. Συγγραφική Ομάδα ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 3 η Ομάδα Συγγραφική Ομάδα Λάμπος Δημήτρης, Μπαμπάτσικος Άρης, Νικολουτσόπουλος Διονύσης, Παναγιωτοπούλου Ιόλη, Παπαδημητρίου Αλέξανδρος, Παπαδημήτρης Δημήτρης 1. γωγή 2. Ορισμός του Ρατσισμού

Διαβάστε περισσότερα