Γ ΘΕ Μ ΑΤΑ. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. 1. Εισαγωγή. 2. Εξελικτικά χαρακτηριστικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΘΕ Μ ΑΤΑ. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. 1. Εισαγωγή. 2. Εξελικτικά χαρακτηριστικά"

Transcript

1 Γ ΘΕ Μ ΑΤΑ Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος 1 Αποτιμάται η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρουσιάζονται τα εξελικτικά χαρακτηριστικά, οι νέες αρχές και οι νέοι θεσμοί, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων σαράντα ετών. Τα ανωτέρω συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Προτείνονται κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των παγκοσμίου εμβέλειας προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε σήμερα. 1. Εισαγωγή Η1 ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον αρχίζει να αναπτύσεται στο τέλος της δεκαετίας 1960, δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Τα πρώτα νομοθετικά μέτρα για το περιβάλλον είχαν βασικό στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και αφορούσαν τον καθορισμό κοινών ορίων εκπομπής καυσαερίων από τα αυτοκίνητα οχήματα 2. Από τη δεκαετία 1970 το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στις συνέπειες της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον που κατέληξε στην υιοθέτηση της διακήρυξης της Στοκχόλμης το , σηματοδότησε τη συστηματική ενασχόληση της Ευρωπαϊκης Ένωσης με το περιβάλλον. Από το 1973 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα Προγράμματα Δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος (1973, 1977, 1983, 1987,1992, 2002). Σήμερα είναι σε ισχύ το έκτο πρόγραμμα δράσης, το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο και θέτει τις βασικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις της πολιτικής για το περιβάλλον και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδική ρητή αναφορά για το περιβάλλον στο κείμενο των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθεται μόλις το 1. Τμήμα του παρόντος άρθρου παρουσιάστηκε σε εισήγηση της συντάκτριας στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, 8 Σεπτεμβρίου Κallia - Antoniou Α., 1984, European environmental policy, Master Thesis, Free University of Brussels (VUB) Απόφ. 1600/2002, OJ 2002 L 242. έτος Σταδιακά, η αναφορά στο περιβάλλον στα κείμενα των Συνθηκών αυξάνεται και σήμερα, η Συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει πλέον εκτεταμένες ειδικές διατάξεις 6. Το χρονικό διάστημα από το τέλος της δεκαετίας 1960 μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αναπτύσεται με γρήγορους ρυθμούς, διερύνει τα αντικείμενα που καλύπτει, αναπτύσει αρχές που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ακολουθώντας την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και φθάνει να αριθμεί περισσότερες από τετρακόσιες νομοθετικές διατάξεις (Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις) που καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα συμπεράσματα της αποτιμησης της τεσαρακονταετούς πορείας ανάπτυξης της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας παρουσιάζονται στα κεφ. 2, 3 και 4 ως δέκα εξελικτικά χαρακτηριστικά, επτά αρχές και τέσσερεις θεσμοί. 2. Εξελικτικά χαρακτηριστικά 2.1 Δίκαιο ολιστικής θεώρησης Το νομοθετικό πλαίσιο αρχικά εκφράστηκε αποσπασματικά, καλύπτοντας επιμέρους τμήματα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των αποδεκτών της ρύπανσης. Σταδιακά εξελίσσεται σε δίκαιο ολιστικής θεώρησης. Για παράδειγμα: α) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ 7, η οποία δεν αναφέρεται μόνο σε μία κατηγορία υδάτων, όπως για παράδειγμα τα υπόγεια ή τα επιφανειακά, αλλά καλύπτει όλα τα ύδατα: επιφανειακά, μεταβατικά, υπόγεια και παράκτια και β) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ 8, η οποία καλύπτει τη διαχείριση επικινδύνων, αλλά και μη επικινδύνων αποβλήτων. 2.2 Δίκαιο μακρόπνοης θεώρησης Οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τέθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ήταν 5. Συνθήκη του Άμστερνταμ OJL 327/ OJL 312/ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) 69 άμεσοι και βραχυπρόθεσμοι. Τα κράτη μέλη όφειλαν, για παράδειγμα, μετά την εκπνοή της διετούς κατά κανόνα περιόδου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη τους, να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που τίθενται από τις διατάξεις της Οδηγίας. Αργότερα περάσαμε στην περίοδο που τίθενται στόχοι μέσο-μακροπρόθεσμοι. Για παράδειγμα: α) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, η εφαρμογή των διατάξεων της οποίας αρχίζει το έτος 2002 και σταδιακά, προστίθενται οι υποχρεώσεις που επιβάλονται στα κράτη μέλη με ολοκλήρωση της εφαρμογής τους το έτος 2015, β) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ εφαρμόζεται από τον Δεκέμβριο του έτους 2010 και ολοκληρώνεται η εφαρμογή της το έτος 2020, γ) η Οδηγία για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πλημμυρών, 2007/60/ΕΚ 9, εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο του 2009 και ολοκληρώνεται η εφαρμογή της το έτος Κωδικοποίηση του δικαίου Η ταχύτητα, με την οποία εκδίδονται οι νομοθετικές διατάξεις για το περιβάλλον, η συχνή τροποποίησή τους για την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και η σταδιακή επέκταση του αντικειμένου που καλύπτουν, οδήγησαν στη δημιουργία ενός μεγάλου συνόλου ασύνδετων κανόνων. Από τη δεκαετία του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται στην κατεύθυνση της κωδικοποίησης των επί μέρους θεματικών του ευρωπαίκού περιβαλλοντικού δικαίου, ώστε αυτό να καθίσταται ευχερέστερα γνωστό στους ενδιαφερόμενους και να επιτυγχάνεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Παραδείγματα αποτελούν: α) ο Κανονισμός 1907/2006 για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό χημικών ουσιών (REACH) 10, ο οποίος κωδικοποιεί πληθώρα προγενέστερων διατάξεων, β) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, η οποία καταργεί τις Οδηγίες 75/439/ΕΟΚ, 91/689/ΕΟΚ, 2006/12/ΕΚ. 2.4 Η ενσωμάτωση του δικαίου στις λοιπές πολιτικές Η περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία αρχικά δεν «επικοινωνούσε» επαρκώς με τις λοιπές ευρωπαϊκές πολιτικές, που την επηρέαζαν άμεσα και τη διαμόρφωναν σε σημαντικό ποσοστό, όπως για παράδειγμα την κοινή αγροτική πολιτική, την τουριστική πολιτική, την ενεργειακή πολιτική, την αλιευτική πολιτική, την πολιτική μεταφορών. Είναι γνωστό ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα των επιδοτήσεων για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, θάβονταν τόνοι εσπεριδοειδών ή καταστρέφονταν χιλιάδες λίτρα γάλακτος, η παραγωγή των οποίων είχε κοστίσει σε ανάλωση φυσικών πόρων και είχε επιβαρύνει τα ευρωπαϊκά εδάφη. Η έννοια της «ενσωμάτωσης» (integration) της περιβαλλοντικής πο- 9. OJ 2007 L OJL 136/ Καταργεί τους Κανονισμούς 793/1993, 1488/1994 και τις Οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΚ, 93/105/ΕΚ, 2000/21/ΕΚ. λιτικής στις λοιπές ευρωπαϊκές πολιτικές 11 εμφανίζεται το 1997 στο άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια, ενισχύεται με την υιοθέτηση του έκτου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον Αναπτυξιακό δίκαιο Ο αρχικός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου ήταν «απαγορευτικός». Έθετε δεσμεύσεις στα κράτη μέλη και απαιτούσε την υιοθέτηση απαγορευτικών μέτρων, που θα διασφάλιζαν την προστασία του περιβάλλοντος. Στην αρχή της δεκαετίας του 2000 με την υιοθέτηση της πολιτικής για την αειφορική - βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) 13 αλλάζει ο χαρακτήρας του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου και μεταλάσσεται σε αναπτυξιακό δίκαιο, το οποίο όμως προωθεί ένα νέο μοντέλλο ανάπτυξης συμβατό με τις ανάγκες του εκάστοτε οικοσυστήματος και το οποίο σχεδιάζει και συνεκτιμά τις άμεσες ανάγκες της παρούσας γενεάς με τις επικείμενες ανάγκες των μελλοντικών γενεών. 2.6 Συμμετοχικό δίκαιο Η συμμετοχή των πολιτών και των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) κατά την παραγωγή και εφαρμογή του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου αρχικά ήταν ανύπαρκτη έως περιορισμένη. Σταδιακά με την υιοθέτηση της Συνθήκης του Aarhus 14 και των Οδηγιών 90/313/ ΕΟΚ 15 και 2003/4/ΕΚ 16 για την περιβαλλοντική πληροφόρηση εξελίσσεται σε δίκαιο που απαιτεί τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού και των ΜΚΟ και κατοχυρώνει τριών ειδών δικαιώματα: α) Δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση 17. β) Δικαίωμα έκφρασης της γνώμης του ενδιαφερόμενου κοινού πριν τη λήψη διοικητικών αποφάσεων που επηρεάζουν το περιβάλλον. γ) Δικαίωμα πρόσβασης των ΜΚΟ και των ενδιαφερομένων πολιτών στη δικαιοσύνη Σχετικό αίτημα διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000, europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/00/1029&fo rmat=html&aged=0&language=el&guilanguage=en 13. «A sustainable Europe for a better world. A European Union strategy for sustainable development», COM(2001) 264 final. 14. Υπεγράφη στις και τέθηκε σε ισχύ στις Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους, εξέδωσε τον Κανονισμό 1367/2006 και τις Οδηγίες 2003/4/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει δύο Αποφάσεις για την περαιτέρω εφαρμογή του Κανονισμού του Άαρχους: την Απόφαση 2008/50/ΕΚ, στις και την Απόφαση 2008/401/ΕΚ, στις OJL 158/ OJL 41/ Σχετική η μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEB) για την εφαρμογή στα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, που εκδώθηκαν για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Σύμβασης του Άαρχους (2003/4/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ): Hallo Ralph, The Aarchus Convention in operation: EEB Survey initial results, elni Review, no 2/2007. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

3 70 ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2.7 Σύνδεση με την παραγωγή και την οικονομική πολιτική Η σύνδεση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου με την αγορά και την οικονομία στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ήταν μικρή. Σταδιακά υιοθετούνται: α) μέτρα για την προώθηση του συστήματος εκούσιας οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου οργανισμών, Κανονισμός 1221/2009 (EMAS ΙΙΙ) 19, β) οικονομικά μέτρα για την επιβολή φορολογικών κινήτρων για την προώθηση «καθαρών» αυτοκινήτων, τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 20, γ) μέτρα ενίσχυσης της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 21, δ) μέτρα ενίσχυσης της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής και προώθησης του οικολογικού σήματος των προϊόντων, όπως ο νέος Κανονισμός 66/2010 για το οικολογικό σήμα (Ecolabel) 22, ο οποίος αντικαθιστά τον Κανονισμό 9980/ Επιβολή ανάλογων κυρώσεων Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία εξ αρχής ζητούσε από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις στους παραβάτες. Μόλις πρόσφατα όμως καθιερώθηκε η ρητή πρόβλεψη στα τελευταία άρθρα κάθε νομοθετικής πράξης της υποχρέωσης του κράτους μέλους να επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες «ανάλογες, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές 23. Με την επιβολή τέτοιων μόνο κυρώσεων μπορεί να αντιμετωπισθεί η παραβατική συμπεροφορά και να μην εμφανίζονται «συνειδητοί» ρυπαίνοντες, οι οποίοι ύστερα από υπολογισμό να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι οικονομικά αποδοτικότερο να ρυπαίνουν παρά να σέβονται την περιβαλλοντική νομοθεσία. Παράλληλα το δίκαιο περιβάλλοντος ενισχύεται με τη συνδρομή του ποινικού δικαίου, που καθιερώνεται από την Οδηγία 2008/99/ ΕΚ 24 «Για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου». 2.9 «Αντικατάσταση» της εθνικής από την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αρχικά κάλυπτε θέματα, που αφορούσαν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και τη μη στρεύλωση του ανταγωνισμού, καθώς και θεμελιώδη ζητήματα δημόσιας υγείας, όπως η ποιότητα του ποσίμου νερού. Στην τεσαρακονταετή πορεία της, έφθασε σήμερα να καλύπτει το 80% περίπου των εθνικών νομο- 19. OJ 2009 L 342/ COM(2005)261, final. 21. Aνακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2006) 848 final, COM (2008)772 final, COM (2008) 781final. 22. OJ 2010 L 27/ Απόφαση - Πλαίσιο για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος 2003/80, OJ 2003 L OJ 2008 L 328. θεσιών των κρατών μελών 25. Παράλληλα, συνεχώς μεγαλώνει η επιρροή του διεθνούς δικαίου επί του ευρωπαϊκού και ο αριθμός των διεθνών συμβάσεων, που εμπλουτίζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως για παράδειγμα, η Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης 26, η Σύμβαση για την προστασία της Βιοποικιλότητας 27, το Πρωτόκολλο του Κιότο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Διείσδυση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην έννομη τάξη τρίτων χωρών Είναι εντυπωσιακή η επίδραση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα εξ αυτών στοχεύουν σε μελλοντική ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Τουρκία και η Σερβία, ενώ άλλα όπως η Κίνα, απλώς ενδιαφέρονται να «εμβολιάσουν» το εθνικό δίκαιο περιβάλλοντος με τις αρχές και τις ρυθμίσεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι εργασίες του Ευρω-Κινεζικού Φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που έλαβε χώρα στην ανατολική Κίνα, στην πόλη του Chong-Ching, στο τέλος του 2009 και στο Hong Kong, τον Ιούλιο του Νέες αρχές Με την εξέλιξη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σταδιακά διαμορφώνονται νέες αρχές, οι οποίες εμπεδώνονται και αναμένεται να ενισχυθούν περισσότερο στο μέλλον. 3.1 Αρχή της πρόληψης Η αρχή της πρόληψης εισήχθη το 1987 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και το Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 30. Τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σε ένα πρώιμο στάδιο. Η πρόληψη δημιουργίας ρύπανσης ή οχλήσεων στην πηγή είναι πολύ πιο αποτελεσματική και επιθυμητή από την προσπάθεια αντιμετώπισής τους, αφού έχουν αυτές προκύψει. Η αρχή αυτή εκφράζεται ιδιαίτερα για παράδειγμα, στις Οδηγίες για την εκτίμηση των περιβαλοντικών επιπτώσεων 25. Καλλία - Αντωνίου Α., 2010, Δίκαιο Περιβαλλοντος, Σημειώσεις στο μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Aποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Σύμβασης εκδιδονται από το 1977 έως σήμερα: Απόφαση 77/1585/ΕΟΚ, Απόφαση 2004/575/ΕΚ. 27. Αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια Συμφωνία για το περιβάλλον. Έχει υπογραφεί από 193 κράτη, συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 28. h t t p : / / e u r- l e x. e u r o p a. e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. do?uri=celex:32002d0358:el:html 29. Kallia - Antoniou Α., 2009, EU policy on water management, Εισήγηση στο China-Europa Forum, Chong Ching Univercity, www. china-europa-forum.net 30. OJ 1983 C 46/1. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) 71 έργων 85/337(ΕΙΑ) 31, καθώς και για τη στρατηγική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων 2001/42(ΣΕΑ) Αρχή της προφύλαξης Η αρχή της προφύλαξης εισήχθη το 1993 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Εφαρμόζεται όταν υπάρχει ανάγκη παρέμβασης εν όψει ενδεχομένου κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά τα επιστημονικά δεδομένα δεν επιτρέπουν πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου. Δικαιολογεί δηλαδή την ανάληψη δράσης για την πρόληψη αβέβαιης βλάβης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια που να προκύπτει ξεκάθαρα και αναντίρρητα βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων. Συνήθως εκδηλώνεται στις ρυθμίσεις που αφορούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, την ακτινοβολία από ηλεκτρομαγνητικές πηγές, στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή 33 της θέτει τις καεθυντήριες αρχές για την εφαρμογή της ανωτέρω αρχής. 3.3 Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» Η Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» περιλαμβάνεται στο άρθρο 174(2) της Συνθήκης, που ιδρύει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για την εφαρμογή της αρχής αυτής υιοθετήθηκε το 2000 η Λευκή βίβλος για την περιβαλλοντική ευθύνη 34 και το 2004 η Οδηγία 2004/35/ΕΚ «Για την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών περιβάλλοντος» 35, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 148/ Αρχή της υποχρέωσης εφαρμογής της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας Η αρχή της υποχρέωσης εφαρμογής της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας (Best Available Technology - BAT), που δεν συνεπάγεται υπερβολικό οικονομικό κόστος (BATNEEC), εισάγεται το 1984 με την Οδηγία 84/360/ ΕΟΚ για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 37. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνεται στην Οδηγία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης 96/61/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ 38 (IPPC) και επαναλαμβάνεται σε πολλές νεώτερες Οδηγίες. 3.5 Αρχή της οικολογικής διαχείρισης Η αρχή της οικολογικής (όχι διοικητικής) διαχείρισης του περιβάλλοντος εκφράζεται αρχικά στην Οδηγία - Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, η οποία εκτιμά ότι το καταλληλότερο χωρικό επίπεδο διοικη τικής οργάνωσης της διαχείρισης είναι αυτό της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού ή ποταμών (ΛΑΠ). Ως ΛΑΠ νοείται η αποτελούμενη από μία ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής μαζί με τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα. Η αυτή ρύθμιση επαναλαμβάνεται στην Οδηγία για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πλημμυρών 2007/60/ΕΚ και στην Οδηγία για τη θαλάσσα στρατηγική 2008/56/ΕΚ Αρχή της επανεξέτασης των διατάξεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα Παρακολουθώντας την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, αλλά και την κλιματική αλλαγή, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία περιλαμβάνει στις διατάξεις της την υποχρέωση να επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι υποχρεώσεις που επιβάλλει στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται και οι εκθέσεις που συντάσονται, συνήθως ανά τριετία, από τα κράτη μέλη σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων. 3.7 Αρχή της «επιστροφής στην παραδοσιακή φιλοσοφία κατανάλωσης» Η κατασπατάληση των φυσικών πόρων στην Ευρώπη, η αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων 40, η μείωση των αποθεμάτων νερού, η απώλεια της βιοποικιλότητας 41, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υιοθέτηση και προώθηση αειφορικού πρωτύπου κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται πληθώρα μέτρων που επαναφέρουν παλαιότερα πρότυπα περισσότερο «συνετούς» καταναλωτικής συμπεριφοράς, όπως: α) η συζήτηση για την υιοθέτηση Οδηγίας για την αξιοποίηση του «γρίζου» χρησιμοποιημένου νερού, β) η ενίσχυση πιλοτικών προγράμματων για τη χρησιμοποίηση του νερού της βροχής σε πολυκατοικίες στη Γερμανία, γ) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα απόβλητα, η οποία καλεί αφ ενός μεν τους παραγωγούς να σχεδιάζουν προϊόντα προβλέποντας την κατα το δυνατόν ελάχιστη παραγωγή αποβλήτων, αφ ετέρου δε τους καταναλωτές να επιδιορθώνουν και να επαναχρησιμοποιούν, αντί να πετούν, τα καταναλωτικά αγαθά και να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους. 4. Νέοι θεσμοί Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος διαδραματίζουν οι θεσμοί, που επισημαί- 31. OJ 1985 L 175/ OJ 2001 L 197/ COM (2000) 1 library/pub/pub07_en.pdf 34. COM (2000) OJ 2004 L 143/ ΦΕΚ Α 190/ OJ 1984 L OJ 2008 L 24/ OJ 2008 L 164/ Κάθε χρόνο 2 δις τόνοι αποβλήτων παράγονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, αναμένεται 45% αύξηση του όγκου των αποβλήτων το έτος 2020, σε σχέση με το έτος Σύμφωνα με το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, , εν όψει της Συνόδου στη Nagoya Oκτωβρίου 2010, η απώλεια ευημερίας, που οφείλεται στην απώλεια της βιοποικιλότητας, κυμαίνεται περί τα 50 δις ευρώ ετησίως και αναμένεται να φθάσει τα 14 τρις ευρώ ή 7% του εκτιμώμενου ΑΕΠ ετησίως, το έτος Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

5 72 ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ νονται κατωτέρω, παρά το γεγονός ότι δεν δημιουργήθηκαν ειδικά για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 4.1 Ευρωπαϊκά δικαιώματα Tα δικαίωματα κατάθεσης καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 42 και υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 43, που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι στις περιπτώσεις που παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν αξιοποιηθεί ιδιαίτερα για να διευκολύνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στον έλεγχο εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι ενδεικτικό ότι το 35% των αναφορών που δέχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από Ευρωπαίους πολίτες αφορούν το περιβάλλον. 4.2 Συνήγορος του πολίτη Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη 44 εισάγεται στην ευρωπαϊκή και εθνική έννομη τάξη ως εξωδικαστικός θεσμός ελέγχου της Διοίκησης. Στην Ελλάδα, ιδρύεται το ως ανεξάρτητη Αρχή, αρχίζει να λειτουργεί το 1998, το δε πλαισιο λειτουργίας του καθορίσθηκε με νεώτερο νόμο, το Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη, περιλαμβάνεται ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής, που επιλύει προβλήματα περιβάλλοντος. Ερευνώνται ατομικές διοικητικές πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών, που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Στις εκθέσεις και τα πορίσματα, που δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα 47, αποτυπώνονται τα προβλήματα στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 4.3 Συνεργασία στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Από το 1992 συστήνεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εφαρμογή και την Επιβολή του Δικαίου Περιβάλλοντος (IMPEL: Implementation and Enforcement Environment Law) 48. Μέλη του Δικτύου είναι τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι χώρες Κροατία, Τουρκία, Νορβηγία. Το IMPEL αποτελεί άτυπη μορφή συνεργασίας των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών με σκοπό 42. Πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας και Έντυπο Καταγγελίας, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: rights_forms_en.htm 43. Πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αναφοράς στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: europa.eu/parliament/public/staticdisplay.do?id=49 Ηλεκτρονικό κείμενο άσκησης της αναφοράς στην ιστοσελίδα: https://www. secure.europarl.europa.eu/parliament/public/citizensmail/secured/ cmrequest.do?cmlanguage=en Ν 2477/ Ν 3094/ την ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών για την εφαρμογή του δικαίου περιβάλλοντος. Για να προωθηθεί η αντίστοιχη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση που κατατέθηκε, τον Ιούλιο του 2010, από τη Διεθνή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Σπουδών 49 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ίδρυση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Περιβάλλον Επιβολή κυρώσεων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Το ΔΕΕ διαθέτοντας εξουσία επιβολής κυρώσεων στα κράτη μέλη λόγω μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμβάλλει σημαντικά στη συμμόρφωση των κρατών μελών. Είναι ενδεικτικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων «κλείνουν», λόγω ενσωμάτωσης ή ουσιαστικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όταν έχει προχωρήσει η παραπεμπτική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν φθάσει τα κράτη μέλη ενώπιον του ΔΕΕ. Μέχρι σήμερα, το ΔΕΕ έχει επιβάλλει κυρώσεις στην Ελλάδα για μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μόνο σε μία περίπτωση, λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην περιοχή Κουρουπητού, στην Κρήτη. Εκκρεμεί η επιβολή στο άμεσο μέλλον κυρώσεων για τη λειτουργία στη χώρα μας μεγάλου αριθμού Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). 5. Eπίλογος - Προοπτικές Η πρόοδος της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια είναι αξιοσημείωτη. Εν τούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, δεν κατάφερε να διασφαλίσει πλήρως την ποιότητα του περιβάλλοντος, λόγω του ότι αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μεταξύ διαφορετικών επιδιώξεων και συμφερόντων των κρατών μελών. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η καθυστέρηση στην υιοθέτηση Οδηγίας για την προστασία των εδαφών, η καθυστέρηση της νεώτερης Οδηγίας για την αξιοποίηση της βιολογικής ιλύος, ρυθμίσεις που εκκρεμούν ακόμα. Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί μία βασική επανατοποθέτηση της ιεράρχησης των αξιών της σύγχρονης κοινωνίας. Πόσο μάλλον, αν λάβει κανείς υπ όψη τα συμπεράσματα της Έκθεσης, που εκπονήθηκε το 2009, από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Παραγωγή και Κατανάλωση: Ιεράρχηση Προϊόντων και Υλικών», που αποδεικνύουν ότι όσο αυξάνει η οικονομική ευμάρεια, δεν μειώνονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλ αντίθετα επιδεινώνονται τα προβλήματα μεγάλης κλίμακας, όπως η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές θερμοκηπίου. 49. International Academy of Environmental Sciences Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) 73 Η Έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι άμεση α- νάγκη να μεταβούμε σε μία οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων, που θα περιλαμβάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Το θέμα της ενέργειας και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον, αλλά και στην ασφάλεια της Ευρώπης απασχόλησε πρόσφατα τον τέως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors, ο οποίος διατύπωσε την πρόταση δημιουργίας μίας «Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας». Όπως τόνισε: «Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερη και βαθύτερη ενεργειακή πολιτική. Απαιτείται η δημιουργία αναβαθμισμένων πανευρωπαϊκών δικτύων για μετάβαση σε κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και προώθηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων πράσινων τεχνολογιών» 51. Στη χώρα μας έχουμε την εμπειρία τα τελευταία χρόνια, η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων για το περιβάλλον να λειτουργεί συχνά αρνητικά και οι αιρετές αρχές, αναλογιζόμενες το άμεσο «πολιτικό κόστος», όπως το αντιλαμβάνονται και όπως εκάστοτε αποτυπώνεται στην τοπική κοινωνία, να συμβάλλουν με την αδράνεια, την αδιαφορία ή και τη συνειδητή επιλογή στην υποβάθμιση ή καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι προφανής η ανάγκη άμεσης, ουσιαστικής ενεργοποίησης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που έχουν πλέον παγκόσμια εμβέλεια, όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλοτητας 52. Δεν είναι τυχαία η πρόσφατη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki Moon ότι: «Όσο καθυστερούμε να λάβουμε μέτρα, τόσο πιο ακριβά θα πληρώσουμε» 53. Ανταποκρινόμενοι στην πολυδιατυπωμένη διαπίστωση ότι η «Ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα», θα ήταν λογική συνέπεια να συστήσει η διεθνής κοινότητα, με πρότυπο το ΔΕΕ, ένα ισχυρό διεθνές δικαστήριο για τον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σήμερα όμως δεν φαίνεται να έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, ώστε τα κράτη να προχωρήσουν σε παραχώρηση εξουσιών προς ένα τέτοιο σχήμα διεθνούς δικαστηρίου. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον τρόπο που ιεραρχούμε τις αξίες και σκεπτόμαστε σε ατομικό επίπεδο. Ο μεγάλος επιστήμονας Albert Einstein μας καλεί να στραφούμε προς τη λειτουργία της φύσης γαι να βρούμε τις σωστές λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν, με τη ρήση του: «Κοίτα βαθιά, βαθιά μέσα στη φύση και όλα γίνονται πιο κατανοητά», ενώ παράλληλα, τονίζει την ανάγκη υπέρβασης στον τρόπο σκέψης μας με τη ρήση του: «Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργήσαμε, αν συνεχίσουμε να σκεπτόμαστε, όπως τότε που τα δημιουργήσαμε» 54. Τέλος, καλούμαστε άμεσα να προσαρμοστούμε στις ταχέως μεταβαλλόμενες καταστάσεις και να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας και τους θεσμούς μας, βασιζόμενοι στη διαπίστωση του Δαρβίνου ότι: «Δεν επιβιώνουν ούτε οι εξυπνότεροι, ούτε οι ισχυρότεροι οργανισμοί, αλλά οι πιο γρήγορα προσαρμοζόμενοι» Notre Europe Nr. 76, -europa.euww euurope.e 52. Η απώλεια της βιοποικιλότητας, όπως τόνισε πρόσφατα ο τέως Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας, είναι ακόμα μεγαλύτερη απειλή από την κλιματική αλλαγή, διότι η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων συχνά φθάνει σε σημείο μη αναστρέψιμο και όταν εξαλείφεται ένα είδος, εξαλείφεται για πάντα. 53. «The more we delay, the more we will pay». 54. «We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them», Albert Einstein. 55. «It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change», Charles Darwin. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2012 Ο Ρυπαίνων Πληρώνει Οι Νοµικές Επενέργειες για τις Επιχειρήσεις από την Εφαρµογή της Ισχύουσας Νοµοθεσίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιοσύνη, Χρονίως Πάσχουσα

Δικαιοσύνη, Χρονίως Πάσχουσα ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τεύχος 66 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 ΕΦΗ ΜΕΡΙ ΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20 Π Ε Ρ Ι Ο Ι Α Κ Εορτασμός της Ημέρας Νομικών 2012 Εξελίξεις στο Δίκαιο Περιβάλλοντος:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 2: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Περιβαλλοντική Πολιτική Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δε μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Φωτογραφία εξωφύλλου: Δέλτα Νέστου, Λ. Λογοθέτης, ευγενική προσφορά του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Professionals Training ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΓΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που προκαλούν ανισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Εκατομμύρια σε κίνδυνο

Εκατομμύρια σε κίνδυνο Οπλανήτηςφλέγεται Εκατομμύρια σε κίνδυνο Μελέτη Stern και Tufts Η αδράνεια θα επιφέρει απώλειες έως 20% τουπαγκόσμιουαεπ Μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ για δράσεις αποτροπής Κόστος καταπολέμησης κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕπιχειρησιακόσχέδιοδήμουΚοζάνης. ΠροτάσειςΔημοτικήςΚίνησης«Κοζάνη Τόποςναζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια διαμόρφωσης του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμουκοζάνης,μέσααπότηδημόσιαδιαβούλευσηκαταθέτουμεμετοκείμενοαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα