Γ ΘΕ Μ ΑΤΑ. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. 1. Εισαγωγή. 2. Εξελικτικά χαρακτηριστικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΘΕ Μ ΑΤΑ. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. 1. Εισαγωγή. 2. Εξελικτικά χαρακτηριστικά"

Transcript

1 Γ ΘΕ Μ ΑΤΑ Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος 1 Αποτιμάται η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρουσιάζονται τα εξελικτικά χαρακτηριστικά, οι νέες αρχές και οι νέοι θεσμοί, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων σαράντα ετών. Τα ανωτέρω συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Προτείνονται κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των παγκοσμίου εμβέλειας προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε σήμερα. 1. Εισαγωγή Η1 ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον αρχίζει να αναπτύσεται στο τέλος της δεκαετίας 1960, δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Τα πρώτα νομοθετικά μέτρα για το περιβάλλον είχαν βασικό στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και αφορούσαν τον καθορισμό κοινών ορίων εκπομπής καυσαερίων από τα αυτοκίνητα οχήματα 2. Από τη δεκαετία 1970 το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στις συνέπειες της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον που κατέληξε στην υιοθέτηση της διακήρυξης της Στοκχόλμης το , σηματοδότησε τη συστηματική ενασχόληση της Ευρωπαϊκης Ένωσης με το περιβάλλον. Από το 1973 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα Προγράμματα Δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος (1973, 1977, 1983, 1987,1992, 2002). Σήμερα είναι σε ισχύ το έκτο πρόγραμμα δράσης, το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο και θέτει τις βασικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις της πολιτικής για το περιβάλλον και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδική ρητή αναφορά για το περιβάλλον στο κείμενο των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθεται μόλις το 1. Τμήμα του παρόντος άρθρου παρουσιάστηκε σε εισήγηση της συντάκτριας στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, 8 Σεπτεμβρίου Κallia - Antoniou Α., 1984, European environmental policy, Master Thesis, Free University of Brussels (VUB) Απόφ. 1600/2002, OJ 2002 L 242. έτος Σταδιακά, η αναφορά στο περιβάλλον στα κείμενα των Συνθηκών αυξάνεται και σήμερα, η Συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει πλέον εκτεταμένες ειδικές διατάξεις 6. Το χρονικό διάστημα από το τέλος της δεκαετίας 1960 μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αναπτύσεται με γρήγορους ρυθμούς, διερύνει τα αντικείμενα που καλύπτει, αναπτύσει αρχές που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ακολουθώντας την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και φθάνει να αριθμεί περισσότερες από τετρακόσιες νομοθετικές διατάξεις (Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις) που καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα συμπεράσματα της αποτιμησης της τεσαρακονταετούς πορείας ανάπτυξης της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας παρουσιάζονται στα κεφ. 2, 3 και 4 ως δέκα εξελικτικά χαρακτηριστικά, επτά αρχές και τέσσερεις θεσμοί. 2. Εξελικτικά χαρακτηριστικά 2.1 Δίκαιο ολιστικής θεώρησης Το νομοθετικό πλαίσιο αρχικά εκφράστηκε αποσπασματικά, καλύπτοντας επιμέρους τμήματα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των αποδεκτών της ρύπανσης. Σταδιακά εξελίσσεται σε δίκαιο ολιστικής θεώρησης. Για παράδειγμα: α) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ 7, η οποία δεν αναφέρεται μόνο σε μία κατηγορία υδάτων, όπως για παράδειγμα τα υπόγεια ή τα επιφανειακά, αλλά καλύπτει όλα τα ύδατα: επιφανειακά, μεταβατικά, υπόγεια και παράκτια και β) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ 8, η οποία καλύπτει τη διαχείριση επικινδύνων, αλλά και μη επικινδύνων αποβλήτων. 2.2 Δίκαιο μακρόπνοης θεώρησης Οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τέθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ήταν 5. Συνθήκη του Άμστερνταμ OJL 327/ OJL 312/ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) 69 άμεσοι και βραχυπρόθεσμοι. Τα κράτη μέλη όφειλαν, για παράδειγμα, μετά την εκπνοή της διετούς κατά κανόνα περιόδου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη τους, να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που τίθενται από τις διατάξεις της Οδηγίας. Αργότερα περάσαμε στην περίοδο που τίθενται στόχοι μέσο-μακροπρόθεσμοι. Για παράδειγμα: α) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, η εφαρμογή των διατάξεων της οποίας αρχίζει το έτος 2002 και σταδιακά, προστίθενται οι υποχρεώσεις που επιβάλονται στα κράτη μέλη με ολοκλήρωση της εφαρμογής τους το έτος 2015, β) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ εφαρμόζεται από τον Δεκέμβριο του έτους 2010 και ολοκληρώνεται η εφαρμογή της το έτος 2020, γ) η Οδηγία για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πλημμυρών, 2007/60/ΕΚ 9, εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο του 2009 και ολοκληρώνεται η εφαρμογή της το έτος Κωδικοποίηση του δικαίου Η ταχύτητα, με την οποία εκδίδονται οι νομοθετικές διατάξεις για το περιβάλλον, η συχνή τροποποίησή τους για την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και η σταδιακή επέκταση του αντικειμένου που καλύπτουν, οδήγησαν στη δημιουργία ενός μεγάλου συνόλου ασύνδετων κανόνων. Από τη δεκαετία του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται στην κατεύθυνση της κωδικοποίησης των επί μέρους θεματικών του ευρωπαίκού περιβαλλοντικού δικαίου, ώστε αυτό να καθίσταται ευχερέστερα γνωστό στους ενδιαφερόμενους και να επιτυγχάνεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Παραδείγματα αποτελούν: α) ο Κανονισμός 1907/2006 για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό χημικών ουσιών (REACH) 10, ο οποίος κωδικοποιεί πληθώρα προγενέστερων διατάξεων, β) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, η οποία καταργεί τις Οδηγίες 75/439/ΕΟΚ, 91/689/ΕΟΚ, 2006/12/ΕΚ. 2.4 Η ενσωμάτωση του δικαίου στις λοιπές πολιτικές Η περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία αρχικά δεν «επικοινωνούσε» επαρκώς με τις λοιπές ευρωπαϊκές πολιτικές, που την επηρέαζαν άμεσα και τη διαμόρφωναν σε σημαντικό ποσοστό, όπως για παράδειγμα την κοινή αγροτική πολιτική, την τουριστική πολιτική, την ενεργειακή πολιτική, την αλιευτική πολιτική, την πολιτική μεταφορών. Είναι γνωστό ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα των επιδοτήσεων για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, θάβονταν τόνοι εσπεριδοειδών ή καταστρέφονταν χιλιάδες λίτρα γάλακτος, η παραγωγή των οποίων είχε κοστίσει σε ανάλωση φυσικών πόρων και είχε επιβαρύνει τα ευρωπαϊκά εδάφη. Η έννοια της «ενσωμάτωσης» (integration) της περιβαλλοντικής πο- 9. OJ 2007 L OJL 136/ Καταργεί τους Κανονισμούς 793/1993, 1488/1994 και τις Οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΚ, 93/105/ΕΚ, 2000/21/ΕΚ. λιτικής στις λοιπές ευρωπαϊκές πολιτικές 11 εμφανίζεται το 1997 στο άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια, ενισχύεται με την υιοθέτηση του έκτου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον Αναπτυξιακό δίκαιο Ο αρχικός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου ήταν «απαγορευτικός». Έθετε δεσμεύσεις στα κράτη μέλη και απαιτούσε την υιοθέτηση απαγορευτικών μέτρων, που θα διασφάλιζαν την προστασία του περιβάλλοντος. Στην αρχή της δεκαετίας του 2000 με την υιοθέτηση της πολιτικής για την αειφορική - βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) 13 αλλάζει ο χαρακτήρας του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου και μεταλάσσεται σε αναπτυξιακό δίκαιο, το οποίο όμως προωθεί ένα νέο μοντέλλο ανάπτυξης συμβατό με τις ανάγκες του εκάστοτε οικοσυστήματος και το οποίο σχεδιάζει και συνεκτιμά τις άμεσες ανάγκες της παρούσας γενεάς με τις επικείμενες ανάγκες των μελλοντικών γενεών. 2.6 Συμμετοχικό δίκαιο Η συμμετοχή των πολιτών και των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) κατά την παραγωγή και εφαρμογή του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου αρχικά ήταν ανύπαρκτη έως περιορισμένη. Σταδιακά με την υιοθέτηση της Συνθήκης του Aarhus 14 και των Οδηγιών 90/313/ ΕΟΚ 15 και 2003/4/ΕΚ 16 για την περιβαλλοντική πληροφόρηση εξελίσσεται σε δίκαιο που απαιτεί τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού και των ΜΚΟ και κατοχυρώνει τριών ειδών δικαιώματα: α) Δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση 17. β) Δικαίωμα έκφρασης της γνώμης του ενδιαφερόμενου κοινού πριν τη λήψη διοικητικών αποφάσεων που επηρεάζουν το περιβάλλον. γ) Δικαίωμα πρόσβασης των ΜΚΟ και των ενδιαφερομένων πολιτών στη δικαιοσύνη Σχετικό αίτημα διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000, europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/00/1029&fo rmat=html&aged=0&language=el&guilanguage=en 13. «A sustainable Europe for a better world. A European Union strategy for sustainable development», COM(2001) 264 final. 14. Υπεγράφη στις και τέθηκε σε ισχύ στις Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους, εξέδωσε τον Κανονισμό 1367/2006 και τις Οδηγίες 2003/4/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει δύο Αποφάσεις για την περαιτέρω εφαρμογή του Κανονισμού του Άαρχους: την Απόφαση 2008/50/ΕΚ, στις και την Απόφαση 2008/401/ΕΚ, στις OJL 158/ OJL 41/ Σχετική η μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEB) για την εφαρμογή στα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, που εκδώθηκαν για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Σύμβασης του Άαρχους (2003/4/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ): Hallo Ralph, The Aarchus Convention in operation: EEB Survey initial results, elni Review, no 2/2007. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

3 70 ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2.7 Σύνδεση με την παραγωγή και την οικονομική πολιτική Η σύνδεση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου με την αγορά και την οικονομία στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ήταν μικρή. Σταδιακά υιοθετούνται: α) μέτρα για την προώθηση του συστήματος εκούσιας οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου οργανισμών, Κανονισμός 1221/2009 (EMAS ΙΙΙ) 19, β) οικονομικά μέτρα για την επιβολή φορολογικών κινήτρων για την προώθηση «καθαρών» αυτοκινήτων, τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 20, γ) μέτρα ενίσχυσης της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 21, δ) μέτρα ενίσχυσης της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής και προώθησης του οικολογικού σήματος των προϊόντων, όπως ο νέος Κανονισμός 66/2010 για το οικολογικό σήμα (Ecolabel) 22, ο οποίος αντικαθιστά τον Κανονισμό 9980/ Επιβολή ανάλογων κυρώσεων Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία εξ αρχής ζητούσε από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις στους παραβάτες. Μόλις πρόσφατα όμως καθιερώθηκε η ρητή πρόβλεψη στα τελευταία άρθρα κάθε νομοθετικής πράξης της υποχρέωσης του κράτους μέλους να επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες «ανάλογες, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές 23. Με την επιβολή τέτοιων μόνο κυρώσεων μπορεί να αντιμετωπισθεί η παραβατική συμπεροφορά και να μην εμφανίζονται «συνειδητοί» ρυπαίνοντες, οι οποίοι ύστερα από υπολογισμό να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι οικονομικά αποδοτικότερο να ρυπαίνουν παρά να σέβονται την περιβαλλοντική νομοθεσία. Παράλληλα το δίκαιο περιβάλλοντος ενισχύεται με τη συνδρομή του ποινικού δικαίου, που καθιερώνεται από την Οδηγία 2008/99/ ΕΚ 24 «Για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου». 2.9 «Αντικατάσταση» της εθνικής από την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αρχικά κάλυπτε θέματα, που αφορούσαν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και τη μη στρεύλωση του ανταγωνισμού, καθώς και θεμελιώδη ζητήματα δημόσιας υγείας, όπως η ποιότητα του ποσίμου νερού. Στην τεσαρακονταετή πορεία της, έφθασε σήμερα να καλύπτει το 80% περίπου των εθνικών νομο- 19. OJ 2009 L 342/ COM(2005)261, final. 21. Aνακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2006) 848 final, COM (2008)772 final, COM (2008) 781final. 22. OJ 2010 L 27/ Απόφαση - Πλαίσιο για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος 2003/80, OJ 2003 L OJ 2008 L 328. θεσιών των κρατών μελών 25. Παράλληλα, συνεχώς μεγαλώνει η επιρροή του διεθνούς δικαίου επί του ευρωπαϊκού και ο αριθμός των διεθνών συμβάσεων, που εμπλουτίζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως για παράδειγμα, η Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης 26, η Σύμβαση για την προστασία της Βιοποικιλότητας 27, το Πρωτόκολλο του Κιότο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Διείσδυση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην έννομη τάξη τρίτων χωρών Είναι εντυπωσιακή η επίδραση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα εξ αυτών στοχεύουν σε μελλοντική ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Τουρκία και η Σερβία, ενώ άλλα όπως η Κίνα, απλώς ενδιαφέρονται να «εμβολιάσουν» το εθνικό δίκαιο περιβάλλοντος με τις αρχές και τις ρυθμίσεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι εργασίες του Ευρω-Κινεζικού Φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που έλαβε χώρα στην ανατολική Κίνα, στην πόλη του Chong-Ching, στο τέλος του 2009 και στο Hong Kong, τον Ιούλιο του Νέες αρχές Με την εξέλιξη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σταδιακά διαμορφώνονται νέες αρχές, οι οποίες εμπεδώνονται και αναμένεται να ενισχυθούν περισσότερο στο μέλλον. 3.1 Αρχή της πρόληψης Η αρχή της πρόληψης εισήχθη το 1987 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και το Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 30. Τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σε ένα πρώιμο στάδιο. Η πρόληψη δημιουργίας ρύπανσης ή οχλήσεων στην πηγή είναι πολύ πιο αποτελεσματική και επιθυμητή από την προσπάθεια αντιμετώπισής τους, αφού έχουν αυτές προκύψει. Η αρχή αυτή εκφράζεται ιδιαίτερα για παράδειγμα, στις Οδηγίες για την εκτίμηση των περιβαλοντικών επιπτώσεων 25. Καλλία - Αντωνίου Α., 2010, Δίκαιο Περιβαλλοντος, Σημειώσεις στο μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Aποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Σύμβασης εκδιδονται από το 1977 έως σήμερα: Απόφαση 77/1585/ΕΟΚ, Απόφαση 2004/575/ΕΚ. 27. Αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια Συμφωνία για το περιβάλλον. Έχει υπογραφεί από 193 κράτη, συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 28. h t t p : / / e u r- l e x. e u r o p a. e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. do?uri=celex:32002d0358:el:html 29. Kallia - Antoniou Α., 2009, EU policy on water management, Εισήγηση στο China-Europa Forum, Chong Ching Univercity, www. china-europa-forum.net 30. OJ 1983 C 46/1. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) 71 έργων 85/337(ΕΙΑ) 31, καθώς και για τη στρατηγική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων 2001/42(ΣΕΑ) Αρχή της προφύλαξης Η αρχή της προφύλαξης εισήχθη το 1993 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Εφαρμόζεται όταν υπάρχει ανάγκη παρέμβασης εν όψει ενδεχομένου κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά τα επιστημονικά δεδομένα δεν επιτρέπουν πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου. Δικαιολογεί δηλαδή την ανάληψη δράσης για την πρόληψη αβέβαιης βλάβης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια που να προκύπτει ξεκάθαρα και αναντίρρητα βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων. Συνήθως εκδηλώνεται στις ρυθμίσεις που αφορούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, την ακτινοβολία από ηλεκτρομαγνητικές πηγές, στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή 33 της θέτει τις καεθυντήριες αρχές για την εφαρμογή της ανωτέρω αρχής. 3.3 Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» Η Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» περιλαμβάνεται στο άρθρο 174(2) της Συνθήκης, που ιδρύει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για την εφαρμογή της αρχής αυτής υιοθετήθηκε το 2000 η Λευκή βίβλος για την περιβαλλοντική ευθύνη 34 και το 2004 η Οδηγία 2004/35/ΕΚ «Για την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών περιβάλλοντος» 35, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 148/ Αρχή της υποχρέωσης εφαρμογής της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας Η αρχή της υποχρέωσης εφαρμογής της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας (Best Available Technology - BAT), που δεν συνεπάγεται υπερβολικό οικονομικό κόστος (BATNEEC), εισάγεται το 1984 με την Οδηγία 84/360/ ΕΟΚ για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 37. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνεται στην Οδηγία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης 96/61/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ 38 (IPPC) και επαναλαμβάνεται σε πολλές νεώτερες Οδηγίες. 3.5 Αρχή της οικολογικής διαχείρισης Η αρχή της οικολογικής (όχι διοικητικής) διαχείρισης του περιβάλλοντος εκφράζεται αρχικά στην Οδηγία - Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, η οποία εκτιμά ότι το καταλληλότερο χωρικό επίπεδο διοικη τικής οργάνωσης της διαχείρισης είναι αυτό της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού ή ποταμών (ΛΑΠ). Ως ΛΑΠ νοείται η αποτελούμενη από μία ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής μαζί με τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα. Η αυτή ρύθμιση επαναλαμβάνεται στην Οδηγία για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πλημμυρών 2007/60/ΕΚ και στην Οδηγία για τη θαλάσσα στρατηγική 2008/56/ΕΚ Αρχή της επανεξέτασης των διατάξεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα Παρακολουθώντας την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, αλλά και την κλιματική αλλαγή, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία περιλαμβάνει στις διατάξεις της την υποχρέωση να επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι υποχρεώσεις που επιβάλλει στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται και οι εκθέσεις που συντάσονται, συνήθως ανά τριετία, από τα κράτη μέλη σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων. 3.7 Αρχή της «επιστροφής στην παραδοσιακή φιλοσοφία κατανάλωσης» Η κατασπατάληση των φυσικών πόρων στην Ευρώπη, η αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων 40, η μείωση των αποθεμάτων νερού, η απώλεια της βιοποικιλότητας 41, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υιοθέτηση και προώθηση αειφορικού πρωτύπου κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται πληθώρα μέτρων που επαναφέρουν παλαιότερα πρότυπα περισσότερο «συνετούς» καταναλωτικής συμπεριφοράς, όπως: α) η συζήτηση για την υιοθέτηση Οδηγίας για την αξιοποίηση του «γρίζου» χρησιμοποιημένου νερού, β) η ενίσχυση πιλοτικών προγράμματων για τη χρησιμοποίηση του νερού της βροχής σε πολυκατοικίες στη Γερμανία, γ) η Οδηγία - Πλαίσιο για τα απόβλητα, η οποία καλεί αφ ενός μεν τους παραγωγούς να σχεδιάζουν προϊόντα προβλέποντας την κατα το δυνατόν ελάχιστη παραγωγή αποβλήτων, αφ ετέρου δε τους καταναλωτές να επιδιορθώνουν και να επαναχρησιμοποιούν, αντί να πετούν, τα καταναλωτικά αγαθά και να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους. 4. Νέοι θεσμοί Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος διαδραματίζουν οι θεσμοί, που επισημαί- 31. OJ 1985 L 175/ OJ 2001 L 197/ COM (2000) 1 library/pub/pub07_en.pdf 34. COM (2000) OJ 2004 L 143/ ΦΕΚ Α 190/ OJ 1984 L OJ 2008 L 24/ OJ 2008 L 164/ Κάθε χρόνο 2 δις τόνοι αποβλήτων παράγονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, αναμένεται 45% αύξηση του όγκου των αποβλήτων το έτος 2020, σε σχέση με το έτος Σύμφωνα με το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, , εν όψει της Συνόδου στη Nagoya Oκτωβρίου 2010, η απώλεια ευημερίας, που οφείλεται στην απώλεια της βιοποικιλότητας, κυμαίνεται περί τα 50 δις ευρώ ετησίως και αναμένεται να φθάσει τα 14 τρις ευρώ ή 7% του εκτιμώμενου ΑΕΠ ετησίως, το έτος Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

5 72 ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ νονται κατωτέρω, παρά το γεγονός ότι δεν δημιουργήθηκαν ειδικά για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 4.1 Ευρωπαϊκά δικαιώματα Tα δικαίωματα κατάθεσης καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 42 και υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 43, που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι στις περιπτώσεις που παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν αξιοποιηθεί ιδιαίτερα για να διευκολύνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στον έλεγχο εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι ενδεικτικό ότι το 35% των αναφορών που δέχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από Ευρωπαίους πολίτες αφορούν το περιβάλλον. 4.2 Συνήγορος του πολίτη Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη 44 εισάγεται στην ευρωπαϊκή και εθνική έννομη τάξη ως εξωδικαστικός θεσμός ελέγχου της Διοίκησης. Στην Ελλάδα, ιδρύεται το ως ανεξάρτητη Αρχή, αρχίζει να λειτουργεί το 1998, το δε πλαισιο λειτουργίας του καθορίσθηκε με νεώτερο νόμο, το Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη, περιλαμβάνεται ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής, που επιλύει προβλήματα περιβάλλοντος. Ερευνώνται ατομικές διοικητικές πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών, που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Στις εκθέσεις και τα πορίσματα, που δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα 47, αποτυπώνονται τα προβλήματα στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 4.3 Συνεργασία στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Από το 1992 συστήνεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εφαρμογή και την Επιβολή του Δικαίου Περιβάλλοντος (IMPEL: Implementation and Enforcement Environment Law) 48. Μέλη του Δικτύου είναι τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι χώρες Κροατία, Τουρκία, Νορβηγία. Το IMPEL αποτελεί άτυπη μορφή συνεργασίας των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών με σκοπό 42. Πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας και Έντυπο Καταγγελίας, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: rights_forms_en.htm 43. Πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αναφοράς στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: europa.eu/parliament/public/staticdisplay.do?id=49 Ηλεκτρονικό κείμενο άσκησης της αναφοράς στην ιστοσελίδα: https://www. secure.europarl.europa.eu/parliament/public/citizensmail/secured/ cmrequest.do?cmlanguage=en Ν 2477/ Ν 3094/ την ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών για την εφαρμογή του δικαίου περιβάλλοντος. Για να προωθηθεί η αντίστοιχη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση που κατατέθηκε, τον Ιούλιο του 2010, από τη Διεθνή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Σπουδών 49 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ίδρυση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Περιβάλλον Επιβολή κυρώσεων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Το ΔΕΕ διαθέτοντας εξουσία επιβολής κυρώσεων στα κράτη μέλη λόγω μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμβάλλει σημαντικά στη συμμόρφωση των κρατών μελών. Είναι ενδεικτικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων «κλείνουν», λόγω ενσωμάτωσης ή ουσιαστικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όταν έχει προχωρήσει η παραπεμπτική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν φθάσει τα κράτη μέλη ενώπιον του ΔΕΕ. Μέχρι σήμερα, το ΔΕΕ έχει επιβάλλει κυρώσεις στην Ελλάδα για μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μόνο σε μία περίπτωση, λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην περιοχή Κουρουπητού, στην Κρήτη. Εκκρεμεί η επιβολή στο άμεσο μέλλον κυρώσεων για τη λειτουργία στη χώρα μας μεγάλου αριθμού Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). 5. Eπίλογος - Προοπτικές Η πρόοδος της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια είναι αξιοσημείωτη. Εν τούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, δεν κατάφερε να διασφαλίσει πλήρως την ποιότητα του περιβάλλοντος, λόγω του ότι αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μεταξύ διαφορετικών επιδιώξεων και συμφερόντων των κρατών μελών. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η καθυστέρηση στην υιοθέτηση Οδηγίας για την προστασία των εδαφών, η καθυστέρηση της νεώτερης Οδηγίας για την αξιοποίηση της βιολογικής ιλύος, ρυθμίσεις που εκκρεμούν ακόμα. Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί μία βασική επανατοποθέτηση της ιεράρχησης των αξιών της σύγχρονης κοινωνίας. Πόσο μάλλον, αν λάβει κανείς υπ όψη τα συμπεράσματα της Έκθεσης, που εκπονήθηκε το 2009, από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Παραγωγή και Κατανάλωση: Ιεράρχηση Προϊόντων και Υλικών», που αποδεικνύουν ότι όσο αυξάνει η οικονομική ευμάρεια, δεν μειώνονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλ αντίθετα επιδεινώνονται τα προβλήματα μεγάλης κλίμακας, όπως η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές θερμοκηπίου. 49. International Academy of Environmental Sciences Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠερΔικ 1/2011 (ΕΤΟΣ 15ο) 73 Η Έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι άμεση α- νάγκη να μεταβούμε σε μία οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων, που θα περιλαμβάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Το θέμα της ενέργειας και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον, αλλά και στην ασφάλεια της Ευρώπης απασχόλησε πρόσφατα τον τέως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors, ο οποίος διατύπωσε την πρόταση δημιουργίας μίας «Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας». Όπως τόνισε: «Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερη και βαθύτερη ενεργειακή πολιτική. Απαιτείται η δημιουργία αναβαθμισμένων πανευρωπαϊκών δικτύων για μετάβαση σε κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και προώθηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων πράσινων τεχνολογιών» 51. Στη χώρα μας έχουμε την εμπειρία τα τελευταία χρόνια, η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων για το περιβάλλον να λειτουργεί συχνά αρνητικά και οι αιρετές αρχές, αναλογιζόμενες το άμεσο «πολιτικό κόστος», όπως το αντιλαμβάνονται και όπως εκάστοτε αποτυπώνεται στην τοπική κοινωνία, να συμβάλλουν με την αδράνεια, την αδιαφορία ή και τη συνειδητή επιλογή στην υποβάθμιση ή καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι προφανής η ανάγκη άμεσης, ουσιαστικής ενεργοποίησης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που έχουν πλέον παγκόσμια εμβέλεια, όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλοτητας 52. Δεν είναι τυχαία η πρόσφατη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki Moon ότι: «Όσο καθυστερούμε να λάβουμε μέτρα, τόσο πιο ακριβά θα πληρώσουμε» 53. Ανταποκρινόμενοι στην πολυδιατυπωμένη διαπίστωση ότι η «Ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα», θα ήταν λογική συνέπεια να συστήσει η διεθνής κοινότητα, με πρότυπο το ΔΕΕ, ένα ισχυρό διεθνές δικαστήριο για τον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σήμερα όμως δεν φαίνεται να έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, ώστε τα κράτη να προχωρήσουν σε παραχώρηση εξουσιών προς ένα τέτοιο σχήμα διεθνούς δικαστηρίου. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον τρόπο που ιεραρχούμε τις αξίες και σκεπτόμαστε σε ατομικό επίπεδο. Ο μεγάλος επιστήμονας Albert Einstein μας καλεί να στραφούμε προς τη λειτουργία της φύσης γαι να βρούμε τις σωστές λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν, με τη ρήση του: «Κοίτα βαθιά, βαθιά μέσα στη φύση και όλα γίνονται πιο κατανοητά», ενώ παράλληλα, τονίζει την ανάγκη υπέρβασης στον τρόπο σκέψης μας με τη ρήση του: «Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργήσαμε, αν συνεχίσουμε να σκεπτόμαστε, όπως τότε που τα δημιουργήσαμε» 54. Τέλος, καλούμαστε άμεσα να προσαρμοστούμε στις ταχέως μεταβαλλόμενες καταστάσεις και να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας και τους θεσμούς μας, βασιζόμενοι στη διαπίστωση του Δαρβίνου ότι: «Δεν επιβιώνουν ούτε οι εξυπνότεροι, ούτε οι ισχυρότεροι οργανισμοί, αλλά οι πιο γρήγορα προσαρμοζόμενοι» Notre Europe Nr. 76, -europa.euww euurope.e 52. Η απώλεια της βιοποικιλότητας, όπως τόνισε πρόσφατα ο τέως Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας, είναι ακόμα μεγαλύτερη απειλή από την κλιματική αλλαγή, διότι η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων συχνά φθάνει σε σημείο μη αναστρέψιμο και όταν εξαλείφεται ένα είδος, εξαλείφεται για πάντα. 53. «The more we delay, the more we will pay». 54. «We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them», Albert Einstein. 55. «It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change», Charles Darwin. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 30 Απριλίου 2014 Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, ενώ η Ευρωβουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr Δομή ομιλίας 1. 7 ο Πρόγραμμα δράσης της Ε. Επιτροπής 2. Ευρωπαϊκό Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιοσύνη, Χρονίως Πάσχουσα

Δικαιοσύνη, Χρονίως Πάσχουσα ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τεύχος 66 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 ΕΦΗ ΜΕΡΙ ΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20 Π Ε Ρ Ι Ο Ι Α Κ Εορτασμός της Ημέρας Νομικών 2012 Εξελίξεις στο Δίκαιο Περιβάλλοντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 30 Απριλίου 2014 Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, ενώ η Ευρωβουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2012 Ο Ρυπαίνων Πληρώνει Οι Νοµικές Επενέργειες για τις Επιχειρήσεις από την Εφαρµογή της Ισχύουσας Νοµοθεσίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 2: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Περιβαλλοντική Πολιτική Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δε μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση εργαλείων επιτάχυνσης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Πλημμυρών. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιακρατική Συνεργασία. ρ. Αγγελική Καλλία ικηγόρος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Αντιμετώπιση Πλημμυρών. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιακρατική Συνεργασία. ρ. Αγγελική Καλλία ικηγόρος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Αντιμετώπιση Πλημμυρών. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιακρατική Συνεργασία ρ. Αγγελική Καλλία ικηγόρος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Περισσότερες από 100 μεγάλες ζημιογόνες πλημμύρες έπληξαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ενωσιακός χαρακτήρας του περιβαλλοντικού θεσµικού πλαισίου

1. Ο Ενωσιακός χαρακτήρας του περιβαλλοντικού θεσµικού πλαισίου ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ Δρ. Νοµικής, Δικηγόρος, Εµπειρογνώµων στο ενωσιακό δίκαιο περιβάλλοντος, καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας,

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί ένα δραματικά επίκαιρο θέμα για την παγκόσμια κοινότητα.

Η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί ένα δραματικά επίκαιρο θέμα για την παγκόσμια κοινότητα. ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙ Α HELECO ΤΕΕ και ΤΕΕ/ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ «Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων» ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σάββατο 20 Μαρτίου 2010 Η διαχείριση των υδατικών πόρων την εποχή της Κλιματικής αλλαγής ρ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Στόχος του εργαλείου - Να βοηθήσει Δήμους στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Πολιτική Πράσινων Προμηθειών Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Φωτογραφία εξωφύλλου: Δέλτα Νέστου, Λ. Λογοθέτης, ευγενική προσφορά του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) Ίδρυση 1960 Στόχος η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 Το Κοινοτικό Δίκαιο Το σύνολο των κανόνων δικαίου που παράγονται από την Ε.Ε. αποτελούν το κοινοτικό δίκαιο. Με τους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 1: Ανάπτυξη με σεβασμό στο Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα