ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΣΤΞΛΑΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΒΟΛΟΤ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λιμνου, ΒΟΛΟ Σθλ: Fax: Ιςτοςελίδα: ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ Η Αναπτυξιακι Εταιρεία Βόλου (Α.ΝΕ.ΒΟ. Α.Ε.) ζχοντασ υπόψθ: 1. Σο υπ. αρικμ. 6834/ ζγγραφο τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ, με θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των πράξεων ζωσ τθν 30 Ιουνίου Σθν με αρικμ. πρωτ. 790/ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «+ΕΡΓΑΙΕ Σοπικζσ Πρωτοβουλίεσ για νζεσ Ευκαιρίεσ Απαςχόλθςθσ ςτο Βόλο» ςτο Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ». 3. Σο υπ αρικ. 7057/ εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 4. Σθν υπ αρικ. 14α/ απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΤ Α.Ε. 5. Σον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΤ Α.Ε. Προκηρφςςει Σθ ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ ζργου με ςυνολικά τζςςερα (4) άτομα, με τισ ειδικότθτεσ που περιγράφονται ςτον Πίνακα Α και τα απαιτοφμενα προςόντα που περιγράφονται ςτον Πίνακα Β παρακάτω. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ «+ΕΡΓΑΛΕ Σοπικζσ Πρωτοβουλίεσ για νζεσ Ευκαιρίεσ Απαςχόληςησ ςτο Βόλο» ςτα πλαίςια τθσ Δράςθσ 7: «Σοπικά ςχζδια για τθν απαςχόλθςθ, προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ» τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 1: «Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ», του Θεματικοφ Άξονα Προτεραιότθτασ 7 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ ςτισ 8 περιφζρειεσ ςφγκλιςθσ», του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» » ζωσ 30/06/2015. Σόποσ παροχήσ των υπηρεςιϊν είναι θ ζδρα τθσ Εταιρείασ και όπου αλλοφ απαιτείται από τθ φφςθ των ζργων και προγραμμάτων που αυτι αναλαμβάνει. Κωδικόσ απαςχόληςησ Αριθμόσ ατόμων ΠΛΝΑΚΑ Α: ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΕ Ειδικότητα ΠΕ Μθχανικοφ Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΠΕ Οικονομολόγου ΣΕ Μθχανικοφ Ζργων Τποδομισ 1

2 Κωδικόσ απαςχόληςησ ΠΛΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 1. Δίπλωμα Μηχανικοφ Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ ι αντίςτοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου ςπουδϊν. 3. Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 4. Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ. 5. Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) ετϊν ςτο αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ. 6. Ειδικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ διαχείριςθ Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ι ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ετϊν. 1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ι αντίςτοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Οικονομολόγου Λογιςτι Φοροτεχνικοφ Α τάξθσ. 3. Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ και ειδικότερα προγραμμάτων μθχανογραφθμζνθσ λογιςτικισ. 4. Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) ετϊν ςτο αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ και ειδικότερα ςτθν οικονομικι παρακολοφκθςθ Ανωνφμων Εταιρειϊν. 5. Ειδικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ διαχείριςθ Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ι ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ετϊν. 1. Πτυχίο Μηχανικοφ Ζργων Τποδομήσ ΣΕI ι αντίςτοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητασ πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 2. Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ. 3. Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) ετϊν ςτο αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ. 4. Ειδικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ διαχείριςθ Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ι ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ετϊν. 2

3 ΠΡΟΫΠΟΚΕΕΛ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Πρόςκλθςθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ ζργου ζχουν τα φυςικά πρόςωπα τα οποία : Είναι υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ομογενείσ. Ζχουν άριςτθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ. Ζχουν τα τυπικά προςόντα που αντιςτοιχοφν ςτθν ειδικότθτα για τθν οποία εκδθλϊνουν ενδιαφζρον. Ζχουν εκπλθρϊςει τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία ι ζχουν νόμιμα απαλλαγεί απ αυτιν (για τουσ άνδρεσ υποψιφιουσ). Δεν ζχουν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων. Δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι. Δεν ζχουν καταδικαςτεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν Τπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία ι δωρολθψία, απιςτία περί τθν Τπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ ι ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. Δεν είναι υπόδικοι και δεν ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε. Δεν διϊκονται και δεν ζχουν καταδικαςτεί για πλθμμζλθμα από δόλο, για το οποίο προβλζπεται ποινι φυλάκιςθσ άνω του ζτουσ ι ζχει καταλογιςκεί ποινι άνω των ζξι μθνϊν. Αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ με διλωςι τουσ ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ. Ζχουν υποβάλλει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, μαηί με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ, εντόσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ. Η ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ των παραπάνω ςτοιχείων και των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, με οποιοδιποτε τρόπο κρίνει ςκόπιμο, ςυμπεριλαμβανομζνου του αρχείου άλλων Τπθρεςιϊν ςφμφωνα με το Άρκρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. Πικανι μθ αποδοχι του παραπάνω ελζγχου από ςυμμετζχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ ςυμμετοχισ του. ΔΛΑΚΕΘ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΩΝ Σο αναλυτικό περιεχόμενο τθσ Πρόςκλθςθσ, όπωσ και κάκε ςχετικι πλθροφορία, κα διατίκεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από τθ Γραμματεία τθσ Εταιρείασ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςτα γραφεία τθσ ΑΝΕΒΟ: Λαχανά 5 Λιμνου, Βόλοσ. Σθλ , Φαξ , . 3

4 Επίςθσ, κα είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρείασ: ΤΠΟΒΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν Φάκελο υμμετοχισ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (ιδιοχείρωσ, ταχυδρομικϊσ ι με ταχυμεταφορά) ςτα Γραφεία τθσ Εταιρείασ: ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε,. Λαχανά 5 Λιμνου, Βόλοσ, μζχρι τθ Δευτζρα 06/04/2015 και ϊρα Οι Φάκελοι υμμετοχισ κα πρζπει να ζχουν τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ για τθ Δράςθ ΣΟΠΑ» και να πρωτοκολλθκοφν μζχρι τθν προαναφερκείςα θμερομθνία και ϊρα, διαφορετικά κα αποκλείονται από τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ Ο Φάκελοσ υμμετοχισ κάκε ενδιαφερόμενου πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα, τα παρακάτω: 1. Αίτηςη υποψηφιότητασ, με τθν οποία κα δθλϊνει τθν πρόκεςι του για ςυμμετοχι ςτθν Ανακοίνωςθ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1). 2. Τπεφθυνη Δήλωςη κάλυψθσ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2). 3. Φωτοτυπία του Δελτίου Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ. 4. Βιογραφικό ςημείωμα (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3). 5. Φωτοαντίγραφο του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν και άλλων τίτλων, αν υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό (επικυρωμζνα). 6. Αναγνϊριςη ιςοτιμίασ πτυχίου χολισ του εξωτερικοφ. 7. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ αςκήςεωσ επαγγζλματοσ. 8. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξζνησ γλϊςςασ ι βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα αποδεικνφεται θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 9. Πιςτοποιθτικό ι υπεφκυνθ διλωςθ για τισ γνϊςεισ χειριςμοφ Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν. 10. Απολυτήριο ςτρατοφ ι ζγγραφο νόμιμθσ απαλλαγισ από τθ ςτρατιωτικι κθτεία (αφορά ςτουσ άνδρεσ). 11. Πίνακα τεκμηρίωςησ τησ εμπειρίασ του υποψιφιου (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 4), ςυνοδευόμενο από τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ. 4

5 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΚΑΛ ΛΘΨΘ ΑΠΟΦΑΘ Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγηςησ και Επιλογήσ Προςωπικοφ τθσ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Η λιψθ τελικισ απόφαςθσ για τθν επιλογι των υποψθφίων κα γίνει από το Δ.. τθσ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε., φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ Προςωπικοφ. ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΚΑΛ ΕΠΛΛΟΓΘ Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ περιλαμβάνει τισ παρακάτω φάςεισ: 1. Ζλεγχοσ πληρότητασ των αιτήςεων υποψθφιότθτασ και των δικαιολογθτικϊν και ζλεγχοσ των προςόντων των ενδιαφερόμενων, βάςει των ςτοιχείων που παρζχουν αυτοί ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ και των δικαιολογθτικϊν που υποχρεωτικά τθν ςυνοδεφουν. 2. Αποκλειςμόσ από τθν περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ, των ενδιαφερόμενων που δεν εξαςφαλίηουν τα ελάχιςτα απαραίτθτα προςόντα, ςφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ. θμειωτζον ότι, θ Επιτροπι μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ να ηθτιςει γραπτζσ διευκρινιςεισ και ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν που λείπουν, χωρίσ να αντιςτρατεφεται τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των υποψθφίων. 3. Αξιολόγθςθ των υποψθφίων και βαθμολόγηςη των απαραίτητων προςόντων, με βάςθ τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει. 4. Κατάρτιςη προςωρινήσ κατάςταςησ των υποψθφίων που πλθροφν τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν Πρόςκλθςθ και κατά ςυνζπεια γίνονται αποδεκτοί ςτθν διαδικαςία επιλογισ, κατά ειδικότητα και φθίνουςα ςειρά βαθμολογίασ με βάςθ τα απαραίτθτα προςόντα. 5. Επιλογή των επικρατζςτερων, ςε αρικμό τετραπλάςιο των κζςεων τθσ προκιρυξθσ για κάκε ειδικότθτα ζωσ και το ζνα τζταρτο (1/4) των υποψθφίων, ανάλογα με τον αρικμό αιτιςεων και τισ επιμζρουσ βακμολογίεσ., προκειμζνου να ςυνεχίςουν τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ δθλ. τθν προςωπικι ςυνζντευξθ. 6. Διαδικαςία προςωπικήσ ςυνζντευξησ. 7. Κατάρτιςη τελικήσ κατάςταςησ των ενδιαφερόμενων κατά ειδικότητα και φθίνουςα ςειρά βαθμολογίασ, παίρνοντασ υπόψθ και τθν βακμολόγθςθ τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ. 8. Τποβολή ειςήγηςησ τησ Επιτροπήσ προσ το Διοικητικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, με πίνακα φκίνουςασ ςειράσ βακμολόγθςθσ και πλιρθ τεκμθρίωςθ του ςυνόλου τθσ διαδικαςίασ, από τθν ζναρξθ τθσ αξιολόγθςθσ μζχρι και τθν τελικι ειςιγθςθ. 9. Λήψη αιτιολογθμζνθσ απόφαςησ από το Διοικητικό υμβοφλιο τθσ Εταιρίασ, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Εςωτερικό Κανονιςμό. 10. Γραπτή ενημζρωςη των επιλεγζντων για τα αποτελζςματα και τθν τελικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ. 11. Τπογραφή ςυμβάςεων ανάκεςθσ ζργου. 5

6 ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΚΑΛ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΑΤΣΩΝ Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων που πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό γίνεται με το ςφςτθμα των ακολοφκων ζξι (6) κριτθρίων: ΕΝΣΤΠΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΨΘΦΛΟΤ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ ΚΕΘ Α/Α ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΜΕΓΛΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 1 Σίτλοι ςπουδϊν Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 70 3 Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ 50 4 Γενικι επαγγελματικι εμπειρία Ειδικι επαγγελματικι εμπειρία 180 ΑΠΑΡΑΛΣΘΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Προςωπικά επαγγελματικά χαρακτθριςτικά 400 ΣΕΛΛΚΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ, με τθν αντίςτοιχθ βακμολόγθςθ, αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 1. ΣΛΣΛΟΛ ΠΟΤΔΩΝ 1. ΣΛΣΛΟΛ ΠΟΤΔΩΝ ΒΑΚΜΟΛ 1.1 Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν Βακμόσ πτυχίου x 10 (ι x 5 για βακμό ΔΕ) Ζωσ Μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν Μεταπτυχιακό (Master) ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο 50 Άλλο Μεταπτυχιακό (Master) ι Διδακτορικό ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 6

7 2. ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΒΑΚΜΟΛ 1 Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 30 2 Πολφ καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 50 3 Άριςτθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 70 Τρόποσ απόδειξησ τησ γνώςησ ξζνησ γλώςςασ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ (α) Άριςτη γνώςη (Γ2/C2): CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία , του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - MASTERY- (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. (β) Πολύ καλή γνώςη (Γ1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 6 ζωσ 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και τθσ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΕΩ. ΣΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 7

8 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level. (γ) Καλή γνώςη (Β2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 4,5 ζωσ 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR - (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B2. Test of Interactive English, B2 + Level. Test of Interactive English, B2 Level. Β) ΓΑΛΛΙΚΑ (α) Άριςτη γνώςη (Γ2/C2): Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιςτοποιθτικό D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ι DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μζχρι το 1999 ο τίτλοσ του διπλϊματοσ ιταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)]. DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (β) Πολύ καλή γνώςη (Γ1/C1): Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορθγείτο μζχρι το 1996). DELF 2 ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ι DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), 8

9 Departement de francais, του Πανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C1. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (γ) Καλή γνώςη (Β2): Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ι DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορθγείτο μζχρι το 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο Β2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Επίςησ: α) Η άριςτη γνώςη τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ: i. Με Πτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Πτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, ii. Με Πτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, iii. Με Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2, iv. Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν αλλοδαπι. β) Η καλή γνώςη τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με απολυτιριο ι πτυχίο ςχολείου τθσ αλλοδαπισ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τριετοφσ τουλάχιςτον φοίτθςθσ. Οι υπό ςτοιχείο α(iv) και β τίτλοι ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται επιπλζον και από βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτθν οποία ανικουν, θ οποία χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Διευκρινίηεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά τθν ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ. 3. ΓΝΩΘ ΧΕΛΡΛΜΟΤ Θ/Τ Α/Α ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΟΛ ΤΠΟΛΟΓΛΣΕ ΒΑΚΜΟΛ 1 2 Βαςικζσ γνϊςεισ Η/Τ (Επεξεργαςία κειμζνων, Τπολογιςτικά φφλλα και Τπθρεςίεσ Διαδικτφου) Προχωρθμζνεσ γνϊςεισ Η/Τ (Επεξεργαςία κειμζνων, Τπολογιςτικά φφλλα και Τπθρεςίεσ Διαδικτφου, Χριςθ Βάςεων Δεδομζνων, Παρουςιάςεισ, Λογιςμικό ψθφιακισ ςχεδίαςθσ - CAD, Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν GIS)

10 Τρόποσ απόδειξησ τησ γνώςησ χειριςμού Η/Υ Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ αποδεικνφεται ωσ εξισ : Με πιςτοποιθτικά Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Οργανιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.). Με τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ. Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι / και μεταπτυχιακοφσ, Πανεπιςτθμιακισ ι / και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ επιλογι, Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) είτε Σεχνολογικισ (Σ.Ε.) Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά. Για τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ των τεςςάρων μακθμάτων Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ ο υποψιφιοσ μπορεί να προςκομίςει ςχετικι βεβαίωςθ του οικείου τμιματοσ του Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι. Γίνονται επίςθσ δεκτά, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Τ που ζχουν εκδοκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Τ φυςικϊν προςϊπων, που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ. Με υπεφκυνθ διλωςθ του ίδιου του υποψθφίου ι του εργοδότθ ςφμφωνα με τθν οποία, κατά τθν διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ του ςτον φορζα χειριηόταν Η/Τ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 4. ΓΕΝΛΚΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ Για τον υπολογιςμό τθσ Γενικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ λαμβάνονται υπ όψθ οι αποδεδειγμζνοι μινεσ εργαςίασ για να προκφψει θ αντίςτοιχθ βακμολογία του κριτθρίου. ΓΕΝΛΚΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΜΘΝΕ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΒΑΚΜΟΛ ΑΝΑ ΜΘΝΑ / ΕΣΟ ΒΑΚΜΟΛ 1 10 ζτθ 1 β. / μινα Ζωσ 120 Τρόποσ απόδειξησ τησ εμπειρίασ Για μιςκωτοφσ Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, και Βεβαίωςθ του εργοδότθ ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ, Τπεφκυνθ Διλωςθ του ίδιου του μιςκωτοφ για το διάςτθμα και τθν ειδικότθτα απαςχόλθςθσ. 10

11 Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, και Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ άςκθςθσ επιτθδεφματοσ τθσ Δ.Ο.Τ., με τθ ςχετικι δραςτθριότθτα. 5. ΕΛΔΛΚΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ Για τον υπολογιςμό τθσ Ειδικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ λαμβάνονται υπ όψθ οι αποδεδειγμζνοι μινεσ εργαςίασ για να προκφψει θ αντίςτοιχθ βακμολογία του κριτθρίου. ΜΘΝΕ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΕΛΔΛΚΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΒΑΚΜΟΛ ΑΝΑ ΜΘΝΑ / ΕΣΟ ΒΑΚΜΟΛ 1 5 ζτθ 3 β. / μινα Ζωσ 180 Τρόποσ απόδειξησ τησ εμπειρίασ Για μιςκωτοφσ Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, και Βεβαίωςθ του εργοδότθ ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ, Τπεφκυνθ Διλωςθ του ίδιου του μιςκωτοφ για το διάςτθμα τθσ ειδικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ. Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ Βεβαίωςθ του εργοδότθ, και υμβάςεισ ανάλθψθσ Ζργου. ΠΛΝΑΚΑ ΠΡΟΩΡΛΝΘ ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ Η μερικι βακμολογία των υποψθφίων, που προκφπτει φςτερα από τθν εφαρμογι των πζντε (5) προαναφερομζνων κριτθρίων, τα οποία αναφζρονται ςτα απαραίτθτα προςόντα των υποψθφίων, οδθγεί ςε Πίνακα προςωρινήσ κατάταξησ υποψηφίων ανά ειδικότθτα, ο οποίοσ αναρτάται ςτα γραφεία και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ. Για τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι καλεί ςε ςυνζντευξη αρικμό υποψθφίων τετραπλάςιο των κζςεων τθσ προκιρυξθσ για κάκε ειδικότθτα ζωσ και το ζνα τζταρτο (1/4) των υποψθφίων, ανάλογα με τον αρικμό αιτιςεων και τισ επιμζρουσ βακμολογίεσ. Οι υπόλοιποι υποψιφιοι αποκλείονται από τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. Επί των αποτελεςμάτων του Πίνακα προςωρινισ κατάταξθσ υποψθφίων ανά ειδικότθτα, οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αιτιολογημζνη ζνςταςη ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ Προςωπικοφ εντόσ προθεςμίασ τριϊν (3) εργαςίμων ημερϊν από τθν ζκδοςθ 11

12 των αποτελεςμάτων. Οι ενςτάςεισ εξετάηονται από τθν Επιτροπι πριν τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ με τθ διαδικαςία τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ. 6. ΠΡΟΩΠΛΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ Για τον υπολογιςμό τουσ αξιολογείται κατόπιν διαδικαςίασ ςυνζντευξθσ θ οργανωτικι και διοικθτικι ικανότθτα, θ αναλυτικι και ςυνκετικι ςκζψθ, θ ικανότθτα ςυνεργαςίασ, επικοινωνίασ και λιψθσ πρωτοβουλιϊν (ακροιςτικι βακμολογία). ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ Βαθμόσ Ικανότθτα ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ Ζωσ 100 Αναλυτικι και ςυνκετικι ςκζψθ Ζωσ 100 Λιψθ πρωτοβουλιϊν Ζωσ 100 Οργανωτικι και διοικθτικι ικανότθτα Ζωσ 100 ΠΛΝΑΚΑ ΣΕΛΛΚΙ ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ Η τελικι βακμολογία των υποψθφίων που προκφπτει φςτερα από τθν εφαρμογι του ςυνόλου των κριτθρίων αξιολόγθςθσ, οδθγεί ςε Πίνακα τελικήσ κατάταξησ υποψηφίων ανά ειδικότθτα, ο οποίοσ αναρτάται ςτα γραφεία και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ. Επί των αποτελεςμάτων του Πίνακα προςωρινισ κατάταξθσ υποψθφίων ανά ειδικότθτα, οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αιτιολογημζνη ζνςταςη ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ Προςωπικοφ εντόσ προθεςμίασ τριϊν (3) εργαςίμων ημερϊν από τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων. Οι ενςτάςεισ εξετάηονται από τθν Επιτροπι πριν τθν ειςιγθςθ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο για τθν επικφρωςθ των αποτελεςμάτων τθσ επιλογισ και τθ λιψθ απόφαςθσ για ςφναψθ ςυμβάςεων ζργου. ΑΠΟΚΛΕΛΜΟ ΕΝΔΛΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ Εάν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ Προςωπικοφ (ι ακόμα και μετά τθν τυχόν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ζργου) διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ είναι ανακριβι ι δεν επιβεβαιϊνονται από αντίςτοιχα δικαιολογθτικά, θ επιλογι του ενδιαφερόμενου κεωρείται άκυρθ και ςυνεπάγεται τθν καταγγελία τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ζργου. ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ Κάκε οριςτικά επιλεγείσ υποψιφιοσ καλείται από τθν Εταιρεία να υπογράψει τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν. τθν περίπτωςθ που θ παραπάνω προκεςμία αποβεί αναιτιολόγθτα άκαρπθ, τότε καλείται ο επόμενοσ υποψιφιοσ ςφμφωνα με τθ ςειρά κατάταξθσ. Για την ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Ανδρζασ Ηζρβασ Πρόεδροσ Δ.. 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλώςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ 146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε Σχετικά: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε 1. Η υπ. αριθ. ΚτΠ ΑΕ 10661/26.03.2012 απόφαση για την σύσταση Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.Πρωτ.: 1908 Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/1/1658/17-01-2014

Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/1/1658/17-01-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, Γ) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/1/1658/17-01-2014 Προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ Ε Δ Ρ Α Κ Α Β Α Λ Α ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403 e-mail : eyknkav@otenet.gr ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945 Τ Μ Η Μ Α Γ. Σ. Ε. Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση:Θέσπιδος 8 Ταχ. Κώδ.: 105 58 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 3229031 2103245957 Fax: 210 3226979

Ταχ. Δ/νση:Θέσπιδος 8 Ταχ. Κώδ.: 105 58 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 3229031 2103245957 Fax: 210 3226979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 164 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/58908/17-12-2013 Προθεσμία Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 11-03-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Αριθμ. Πρωτ.: 148/52/01.06.2011 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 114

Διαβάστε περισσότερα