~ Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος"

Transcript

1 ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή

2 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ

3 ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι ι σ ι ~ hm3 ι σ β ι ή θ ι ύ ό ι ή ί ι ισ βί θ ι ύ ι σ ι ι ό θ ι θ ί ό ί ι φ 600hm3 ( ί, ύ, Electrowatt, Sulzer, ί, σ ι ισ ό φ φ ι ι σή ~115 m3sec ι ί ισ βί ι σ ι ή ί ω ή

4 θ σσ ι φ ή ι σ φή ~ ~+425 = ~ ~ σ σθ χ ι ώ όφ ι σ ) θ σ σθ φ ή ι ι ή ι ι ι ό ή ι ι σή ι σή D= D=,, ~ β ό σή φύ ι σ ί σ ιφύ : ό φ ί σ ~+ φό ~50 hm3 σ ή ι ί β ή ύθ ισ ισ ώ ό ι ί σ ή ι σ ί ) ό φ ί +280 φό ~175 hm3 ύθ ισ ώ ώ ισ ι ϊ ύ, 250~300hm3 ύ σ + φό ~34 hm3 ή ή ύ - ί ι σ ~ hm3 θ ισ ι ό ι ή ί 4~5hm3 ι ό σ θ ό ί σ σή ί ί ι σ - ί σ ί ί σ σ ή ι ή ί ι θί ί σ ή σ ή ό θ σσ ι ~ hm3 ό

5 β ή ι ή σ ι σ ή σ - ί σ σ ί ι ώ ι ~ ι φ ι θ ύ ό ι ί σ φ ώ ό σ σσ ί ί ι ή ύ ι ι ϋ θσ ι ί ί όφσ ϊ ύ ι σ ί ιβ βιώ ι ή όφ ί σβσ ι σ ι ό ό ι ό ι ό ι ό σ ί σ ι φ ι σή σ φ θ σφ ίσ ι σ σ ι ή σ φ ι ό ι ι! ιφθ ί σή ή, ι φ ι ι θ ί ι ι ήσ ι ι ι ύ σ ύ ήσι ή ι 500GWH ό σ, ύσ ι, φύ ι σ ι ό ιφ ω ω ή ωσ ι ό

6 ι σ - ί σ όσ ι σ όσ ι ί, ι ό ι ό ί σ ί σ θ θύ ί %, ό ί GW ί ι σή Πη ή: hydro orldco, Άρθρ: «Rou d up of Hydro Acti ity i Europe», Da id Appleyard, Hydro Re ie World ide, Volu e, Issue, Δ κ ι ι ή ίσ ι ώ ω ιό ω ή ό σ ήσ ώ σή ό σ ) ι ώ ι φ ί σ Skarfoss, β ί φ ι ι ί σ θ ί, σ ι β σ - ί σ σ ι ή ισ ύ MW ι ί Ilvatn, β ί ό ήσι ή GWh ό ι Linth-Limmern, β ί φ, σή ι ίσ σ φισ σ σ σθή σ ί σ σ MW ό σ ή, ι ί Waldeck I, σ ί Έ σ - ί σ MW ι ί ό Limberg, σ ί ίσ σ φισ σ MW θ ι ήσ 2011) La Muela, σ ί ί ι ύ σ φισ σ σ σ - ί σ σ MW ί ι ύ σ - ώ Upper Tamega, ί σύσ ι ώ MW ό

7 β ωσ ω ή ι φ ι ι ή σ φ ι ι σή ~ ι ώ βσ ι σ ι ί σ ή όφ ι σ - ί σ ~, ί ι ώ όφ σ β ι, ί ή ό όσθ σ - ί σ όφ σ ι ή φ ί : ό ι σή φ D=5,0m ό ό ι σ θ ό ή ι ό σ ι ί φ ί ό ι φ σή θ ισ ι ό ι ή, ~, hm3 ( +, ύ φ 25~30m) ό σ ί ι ι ή ύσ ό σ ί ι ή ί ι ώ

8 θ ισ ι ό ι ή ή ύ φύ

9 ι (χω ί φ ί ) φύ ω ή ισ βί σ β ι ι (GWh) φ ό 300 σό ό φ 400 ι

10 ι σ ισ βί σ β ι ήσι ωφ ι ό ω ή φύ χω ί φ ί ) ) ήσι φ ι φ ό 300 σό ό φ 400 ι

11 όσθ όφ σ ύσ ί ό ω ή ι φύ ισ βί 250 φ φ φ ) φ 200 ύσ ί Έ

12 θ ό ι ι ί σ βι ώ ώ ό ώ, ι ό φ σ ι ή ι master plan σ ί ι ή ~ σ θ ή ι ή, ό ι ι σ ι σ ύ ισ ι ί σ ί σ σ ύ σι ι θύ σ βθ ό ι σή, σ σ σ ό ι σ ι ί ι ί ισ ι σ ι θ ό θ ι φύ σ σ ύ σ ι σ ι σ θή β ό : θ ισ ό ι ή ύ ι ώ ι σ ι ό ι ί σ σό ό ι ύ θ φθ ί ι ύσ ι, θώ ι ό ό ι ή ί σ σ ισ ύ ι ι ύ ι ι σ ι ι ι ι σ φ σ ήσ ί σ όσ φ, ί, ισ σί, ι ώ ό, ι ι ώ ι

13 σ β ι ί σ ι 3σ ι ή ι 3σ ι, ισσ 3σ ι ή ι ή,, : ι ι ιό σ θ ιωθύ σ ι β ό ι σ ι σ θή ι ι β ι ί ι ί ισ ί σ ι ~20-30%) όβ σ σ φσ σ ι ι ισ ό ι σ ~ σ θ ή ι ή ισσ- ι - ί σ 470hm3 ό ώ σ ή όσθ ό ι, ύ σ σ ~ σ σ ή σ ό ι σ ι ισσ, σ ι ί σ ~ σ θ θ θύ σύ φ ι ι σ ι ί ι ί ισ σ ό

14 ι ή ι ύ ιω ι ώ ω φσ ύ ι φ, ό ι σ, θ ί ι: ι φ σι ί ώ ισ ι ιύ, σι ιύ ι ό ι φ ύ ώ ι σ φ σι ί ι θώ ι ι ύ ι φ ι σ, σ ι ί ι β ι: ι : ί θί - φ ιύ ί σ: β ί - ί ισ - φ ί - ι ( ι ί - φ φ ι ύ - φ ιύ ισ ι ή : ιώ )- φ ( ) - φ ί - σ - φ & φ - φ - φ - φ ιύ ισ ι ή : ί ήφ - ί ιώ ( ό ί ι - φ ιύ ίσ θ σ σ ύ φ ι ι ιώ ό ι ί ι σ σ ύ ό ι ισ σι, θ ι ι ί ί ι ό ιχ ί

15 ι ό ι ή ι ύ ιω ι ώ ω φσ ιχ ί ισ ό ι ή, θ ί ι: φισ ι ό - σ ισ ι ό ί ι ό ι ύ ί, ό ι θ ί φ σ ι όφ ή ό ι θ φ ι ό σ ί ί ι ήσ, θ ύ φ ό ί ι σ ι φ θ ί ό σ ι ή ί ι θύ ί φ ίσ σ ύ ι σ ή β ι ό ι σ θ φ θ ώ ι ή φι ύ ι ύ σ φ ι ι ι ισ σι φι ό

16 ύ ι ισ σι σ ιό ι σ θ ί ι ό θι φι ύ ι ή σ ι ή ί ι ύ ύ ι ισ σι θ ύ ι σ ι φ β ι σ ή ί ι ύ ί φί σ ι ή, ό ιθ ί σ ό φσ σ φ ί ι φι ι ό ι ί, ι ό ι ί, φ σ ί σύσ φι ώ ι ή ι ι ό θι ισ σι σ ύ ή φ β ι β ύ ι ί σ ή θ φι ύ ι ό ι ύ, ώ ι ό ι ι σ θ ί ι σ σ σ θ ί σ ί θ ί σ θ ί ι ι ύ όσ ι φ όφ ): ι σ θ ί σ φ ή ισι ή ό ι σ ή ό ισ σ ό ι όσ φ ώ ι θύ θ φ θ ί ι ή ό ι ί ή σι ί ή ι φή ό ι ισ ύ φί σ ι ί ώ, ι φ ι ώ ι σ ισ ι ώ ι ύ ί ι ό ό ι θ ι ι β ι ή θ ώ ι ό σ φύσ ό ι θ φ φ ώ θύ ι ή σ ι φθ ί ό σ ι ι όό ή σί σ ιφ ι ή σ θ ό ήσ ι

17 ϋ ισ ό ω φσ χι ) ιχ " " ύ ι ω ι θ σ - ι ό φ σ ι ί θί, ι ό ιώ ώ, ύ ι ό θι σι φι ό ισ ό, θ ι ι ί ί, ύ ό θι σι φι ό ισ ό, ύ σ φ, ό ι θ φ όφ σ θ ί σ ~30700 ~ ι ~ ιχ " " ~ ~ ι ~ σ θ ιχ " " ισ ι ~ σ θ ιχ " " ισ ι ιώ, ί - ισ σι σ, θ ι ι ί ί, ύ ι σι ύ σ ύ - θ ι ι ί ί, ι ιώ, ισ σι ώ - θ ι ι ό ό, ύ σ φ, ύ ό θι σι φι ό ισ ό, ό ι θ φ όφ ί - ώ ι σ σ ί, ύ ι σι σ ιό ι ίσ σ φισ σι, ύ ι σι σ ιό ι ίσ σ φισ σι, ύ ι ύ σ ι - ί ι - θ ι ι ί ί, ι ό ι ιώ, ύ σ ι ό φισ ι ύ - φ, ύ ό θι σι φι ό ισ ό, ό ι θ φ όφ ι ~ σ θ Ο Ο + % ι A POB όβ ι ιθ ή ύ σ όσ ί ι σ %& Ο Ο Ο ι ~ σ θ ή ω ι ή ή) σ ί ιώ, ύ ι σι ύ σ ύ - θ ι ι ί ί, ύ ι ό θι σι φι ό ισ ό, ύ ό θι σι φι ό ισ ό,, ό ι θ φ όφ, ύ σ φ

18 ί σ ισ 200 σ 300 σ 600 σ 180 σ σ ό ι σύ σ ~ σ ι ώ ώ ω σ όσ

19 σ ιχώ ίσχ σ ό χ ώ ό ι ί σ, ισσ) 130 ό ι ι ι ό ι θ σ ή φσ ώ ό ι φ ι ύσι ό ι ώ σ ι ι ι ό ιό : ό θι ι ιύ ι, ι ι ισσ ώ ι ι σ σ φσ σ, ι σ σ φσ σ, Έ θ θύ ό ί ό ί ι ι ύ όσ, ~ % ώ όσ σ ι ί ι σ ι, σ θή ι ό βθ ό σ ή θ ι ή ι ό σ

20 ι ή ι ω

21 ι ί ό ι ι θ σφ ίσ ι ή σ ιό ι σ σί ιβ φ ή φ ι ι σή ί ι ι ι ή θύ, ί ι ι ι ή ισ ύ, θύ ι θύ : ι σ - ί σ Έ φ ι ι ή ώ σ θ σσ ι ή ι φ ό ή σ ι σ ή θ ί ι σ ι

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ Ε ΥΕ Σ ΣΣ ΥΣ 2013-2014 2 Ε ΕΣ 13 Ε ΦΥ ΥΕΥ : Σ ΣΧΕ : Ξ :.. Σ : Σ/..Ε ΔΣ : Σ/..Ε Σ ΔΣ... Σ ΔΣ... Υ ΣΥΕΕΧΕΕ : 1. 2. 3. ΦΕΣ ΣΥΕΧΣ ΕΒΔΔΣ : 1-3 ΦΕΣ 3 ΦΕΣ & ΕΕΣ ΣΒΒΥ ΕΥΥΣΕ ΕΣΕ ΕΣΣΕ : ΣΕ : 1... 2... ΕΥΕΕ ΔΥ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle ittle Magazine Τ ύτ πχίδ γ υτυχσ πδ! Σίδ Κτγ γ πδ 0-6 τώ Φθόπ-Χώ 2009 Τύχ: 02 Τή: 0,00 σ πό τη ζή! ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Η συσθητή δύη τυ πχδύ! ΦτσόΚσ Πχίδ γ Πδ πό 3 τώ Βφπτυξη πό τ 0- γώσ!

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα