Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15"

Transcript

1 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού του ήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Όπου σε αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη Εργοδότης εννοείται ο ήµος Αλίµου και όπου η λέξη Ανάδοχος, εννοείται ο ανάδοχος εκτέλεσης της προµήθειας που θα ανακηρυχθεί από τη δηµοπρασία. ΑΡΘΡΟ 1 ο ιατάξεις που ισχύουν για την προµήθεια Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: I. Ο Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α 160/ ) II. Ο Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ) III. Ο Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α 222/ ) IV. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ Α 173/ ) V. Ο Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ) VI. Ο Ν.3548/07 (ΦΕΚ Α 68/ ) VII. Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α 114/ ) VIII. Ο Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) IX. Το Π..113/10 (ΦΕΚ Α 194/ ) X. Η Υ.Α. Π1/2390/13 (ΦΕΚ Β 2677/ ) XI. Η Υ.Α.11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) XII. Η Κ.Υ.Α. 129/2534/10 (ΦΕΚ Β 108/ ) XIII. Η Υ.Α.1450/550/82 (Φ.Ε.Κ. Β 93/1982) XIV. Το µε αριθ. 2037/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ...Α./Γ..Τ.Α./.Τ.Υ./Τµ.Γ.Υ. XV. Η παρούσα διακήρυξη ΑΡΘΡΟ 2 ο Προϋπολογισµός Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ,00 πλέον Φ.Π.Α 23%, ήτοι ,46 και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, µε κωδικό CPV , θα βαρύνει τους Κ.Α , , , και του προϋπολογισµού του ήµου και θα καλυφθεί από πιστώσεις ήµου. ηµαρχείο: Αριστοτέλους 53, Άλιµος 17455, Τηλ , Fax , -143,, ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 1 από 27

2 Επωνυµία: ΑΡΘΡΟ 3 ο Αναθέτουσες Αρχές κ Φορείς Υλοποίησης της Προµήθειας ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Α.Φ.Μ.: Ο.Υ.: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ /νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ. Επικοινωνίας: , , , T.O.T./ Fax , ΑΡΘΡΟ 4 ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Οι προσφορές, οικονοµικές και τεχνικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. ΑΡΘΡΟ 5 ο ιενέργεια ιαγωνισµού - Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την.., /../2015 και ώρα..:.. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορούν: α) να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη από το Πρωτόκολλο του ήµου ή β) να κατατίθενται ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο του ήµου το αργότερο µέχρι την.., /../2015 και ώρα..:... Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό. ικαιολογητικά συµµετοχής ή προσφορές που αποστέλλονται µε τηλεοµοιοτυπία (Fax) δεν γίνονται δεκτά. Προσφορές που περιέρχονται στον ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επιτρέπεται κατάθεση προσφοράς και για µέρος των ζητουµένων ειδών. ΑΡΘΡΟ 6 ο ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν α) φυσικά πρόσωπα, β) νοµικά πρόσωπα, γ) ενώσεις / κοινοπραξίες προµηθευτών, δ) συνεταιρισµοί, οι οποίοι έχουν σαν αντικείµενο δραστηριότητας συναφές µε το αντικείµενο της προµήθειας. Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισµού. 6.1 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού των τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής. Για την διευκόλυνση της Επιτροπής στον έλεγχο των δικαιολογητικών πρέπει: - Όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά να είναι αριθµηµένα από τον προσφέροντα. - Να συνυποβάλλεται πίνακας, όπου θα αναγράφονται τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά µε την σειρά αρίθµησης των. ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 2 από 27

3 6.2 Οι Έλληνες πολίτες Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ιαγωνισµό αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.. ποσού ίσου µε το 2% του προϋπολογιζόµενου κόστους των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (Ν.4281/14) και η οποία θα συνταχθεί κατά τον τύπο που ισχύει για το ηµόσιο (όπως ο τύπος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 Π.. 394/96) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας) την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων είναι φυσικό πρόσωπο, θα κατατεθεί α) πιστοποιητικό ενηµερότητας ως προς τις ατοµικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του ως εργοδότης και β) πιστοποιητικό ενηµερότητας ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης όλων των απασχολουµένων στην επιχείρηση του συµµετέχοντος µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο (εταιρία), θα κατατεθεί α) πιστοποιητικό ενηµερότητας ως προς τις ατοµικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των φυσικών προσώπων που αποτελούν το.σ. (εκτός από αυτά που τυχόν έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρία) και β) πιστοποιητικό ενηµερότητας ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης όλων των απασχολουµένων στην συµµετέχουσα εταιρία µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα συνοδεύονται α) από κατάσταση του απασχολουµένου στην εταιρία του συµµετέχοντος, προσωπικού και β) από τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα συστάσεως της συµµετέχουσας εταιρίας, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), Βεβαίωση ραστηριότητας που εκδίδεται από την οικεία.ο.υ. (για τις ατοµικές επιχειρήσεις, απ όπου θα προκύπτει το αντικείµενο της δραστηριότητας) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει µε σαφήνεια ότι, το αντικείµενο της επαγγελµατικής δραστηριότητας του συµµετέχοντος, το οποίο θα είναι σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας Υπεύθυνη ήλωση του συµµετέχοντος, ότι: έλαβε γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. τα προσφερόµενα είδη συµφωνούν µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. έλαβε υπ όψιν τις τοπικές συνθήκες και ότι, αναλαµβάνει να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη σε κατάσταση ασφαλούς χρήσης στους χώρους που θα υποδείξει ο ήµος εντός του οριζοµένου στην σύµβαση χρόνου παράδοσης. ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 3 από 27

4 θα αντικαθίσταται άµεσα όποιο είδος κατά την παραλαβή του ή κατά την χρήση του διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωµατικό ή µη σύµφωνο µε τις προδιαγραφές Αναλυτική ήλωση του συµµετέχοντος για την χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής ενός εκάστου των προσφεροµένων ειδών. 6.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 6.4 Οι συνεταιρισµοί Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σύν βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Τα δικαιολογητικά που ζητούνται, τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε την επίδειξη της ταυτότητας των ή για τις ανώνυµες εταιρείες εξουσιοδοτηµένο άτοµο το οποίο εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας για να καταθέσει την προσφορά ενώπιον της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 7 ο Κριτήρια αξιολόγησης προµηθευτών Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ όψιν τα παρακάτω στοιχεία : - Η προσφερόµενη τιµή - Η συµφωνία του προσφερόµενου είδους µε τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών όπως αυτά καθορίζονται στην µελέτη. - Η εκτέλεση προµηθειών ειδών όµοιων µε το προσφερόµενο. - Η τήρηση του ζητούµενου χρόνου παράδοσης του είδους ΑΡΘΡΟ 8 ο Φάκελος προσφοράς 8.1 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 8.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας). 8.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα : - ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. - Ο αριθµός της διακήρυξης - Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. 8.4 Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται και οι τεχνικές όσο και οι οικονοµικές, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : - Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στα άρθρα 4 της παρούσας, µε την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ ώστε να µη υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους καθώς και η εγγύηση συµµετοχής. - Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 7.3 της παρούσης. Μέσα στον φάκελο θα περιέχονται όλα ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 4 από 27

5 τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόµενου υλικού. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». - Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 7.3 της παρούσης. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου. Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύει το ολογράφως αναγραφόµενο ποσοστό. Επίσης, καµία διόρθωση της τιµής µε σβήσιµο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτή ήθελε γίνει µε διαγράµµιση µονογεγραµµένη µε την υπογραφή και σφραγίδα του Προµηθευτή. 8.5 Οι προσφορές γενικώς δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. 8.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 9 ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε φάκελο που θα περιέχει : 9.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 9.2 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο τεχνικής περιγραφής του προσφερόµενου είδους, τα σχέδια και άλλες πληροφορίες που καθορίζονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 9.3 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο οικονοµική προσφορά συντεταγµένη κατά τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 10 της διακήρυξης. 9.4 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την υπηρεσία µέχρι την ηµέρα και ώρα που καθορίζονται στο σχετικό 3 της παρούσης. 9.5 Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρεία ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στον διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει στον διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σ αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή άλλο τρόπο αµοιβής. 9.6 Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά από την ώρα αυτή. Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά από την λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 9.7 Η Επιτροπή θα συνέλθει σε δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο. Οι δύο σφραγισµένοι υποφάκελοι που βρίσκονται µέσα στον κλειστό φάκελο και περιέχουν αντίστοιχα την οικονοµική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία παραµένουν σφραγισµένοι και ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 5 από 27

6 αναγράφεται πάνω σ αυτούς ο αύξων αριθµός του ανοικτού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των συναγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισµού και δεν παρελήφθησαν αµέσως από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισµό. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από τα µέλη της επιτροπής, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρµόδιο για την αξιολόγηση όργανο. Η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί σ αυτούς µε σχετική έγγραφη πρόσκληση. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό αριθµούνται και µονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα µέλη της επιτροπής. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 9.8 εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο συναγωνιζόµενο. 9.9 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθούνται τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 10 ο Τρόπος επιλογής αναδόχου Ανάδοχος της προµήθειας θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή επί του συνολικού προϋπολογιζοµένου κόστους των ζητουµένων ειδών. ΑΡΘΡΟ 11 ο Εγγυήσεις 11.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ποσού ίσο µε το 2%, του προϋπολογιζόµενου κόστους των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (Ν.4281/14) και η οποία θα συνταχθεί κατά τον τύπο που ισχύει για το ηµόσιο (όπως ο τύπος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 Π.. 394/96). Το ποσόν της εγγυητικής συµµετοχής στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για το σύνολο του δηµοπρατούµενου αντικειµένου ανέρχεται σε 511, Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (Ν.4281/14). Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Ο ανάδοχος δύναται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης να αντικαταστήσει την αρχική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης µε άλλη, ποσού µικρότερου και αναλόγου µε το εναποµένον ανεκτέλεστο ποσό της σύµβασης κατά την χρονική στιγµή εκδόσεως της νέας επιστολής µε την προϋπόθεση ότι, η σύµβαση υλοποιείται από τον ανάδοχο οµαλά χωρίς προβλήµατα. Η διαδικασία αντικατάστασης της εγγυητικής µε άλλη νεότερη, µπορεί να επαναλαµβάνεται πάνω από µία φορά κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης. ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 6 από 27

7 ΑΡΘΡΟ 12 ο Ισχύς προσφορών 12.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές σαράντα (40) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές επί ποινή αποκλεισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2. ΑΡΘΡΟ 13 ο Προσκόµιση δείγµατος Η προσκόµιση από τους διαγωνιζόµενους δείγµατος για κάθε προσφερόµενο είδος, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του και η συµφωνία του µε τις ζητούµενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η µη προσκόµιση δείγµατος για ζητούµενο είδος σηµαίνει αυτοµάτως την µη αξιολόγηση του συµµετέχοντος στο συγκεκριµένο είδος. Αν από την εξέταση του δείγµατος για ένα προσφερόµενο είδος δεν προκύπτει µε σαφήνεια, ότι αυτό συµφωνεί µε τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές, το συγκεκριµένο είδος δεν θα αξιολογείται. ΑΡΘΡΟ 14 ο. Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών Η τιµή θα δίνεται κατά τεµάχιο σε ευρώ για παράδοση του εµπορεύµατος ελευθέρου σε χώρο που θα καθορίσει ο ήµος Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόµο, βαρύνει τον ήµο. ΑΡΘΡΟ 15 ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 15.1 Kατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικον. Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 7 από 27

8 Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: Mε απόφαση της Οικον. Επιτροπής µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην Οικον. Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικον. Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νοµάρχη κατά τις διατάξεις του Κ... όπως αυτός ισχύει κάθε φορά Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές ΑΡΘΡΟ 16 ο Σύµβαση Στη Σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα προς τους νόµους και τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι αυτά είναι απαλλαγµένα από ελαττώµατα καθώς και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία ο ήµος τα προορίζει. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (Υ.Α.11389/93, αρ.25/παρ.4). ΑΡΘΡΟ 17 ο Παράδοση των Ειδών 17.1 Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες από της υπογραφής της συµβάσεως Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και προσφορά θα απορρίπτεται Λόγω του περιορισµένου αποθηκευτικού χώρου, οι παραδόσεις των θα γίνονται τµηµατικά µέσα στο παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ηµοτικού ή του Κοινοτικού Συµβουλίου, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού ή του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ηµοτικού ή του Κοινοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 8 από 27

9 17.6 Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της δύναται να παρατείνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης/αιτιολογικής έκθεσης και οπωσδήποτε κατόπιν συµφωνίας και των δυο συµβαλλοµένων µερών για διάστηµα όχι µεγαλύτερο του αρχικού χρόνου ισχύος της µε την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθεί κανείς όρος της σύµβασης ούτε και της διακήρυξης Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής (Υ.Α.11389/93, αρ.28). ΑΡΘΡΟ 18 ο Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται τα αναφερόµενα στα άρθρα 33 κ 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 19 ο Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 19.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 35) Ο προµηθευτής κηρύσσεται επίσης υποχρεωτικά έκπτωτος, εφόσον δεν συµµορφώθηκε µε τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύµβαση. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 35). ΑΡΘΡΟ 20 ο Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι το υλικό που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και κατασκευής, απαλλαγµένο από οποιοδήποτε κρύφιο ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτού, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Επίσης ότι θα είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής που έχει αναφέρει στην προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 21 ο Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της αξίας του κάθε τιµολογίου, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και µετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις. O ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύµβασης και να παραδίδει εµπρόθεσµα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονοµική Υπηρεσία βάσει του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ν.4093/12, Φ.Ε.Κ.222Α/ ) προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα. ΑΡΘΡΟ 22 ο Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον ηµοτικό Κατάστηµα, Αριστοτέλους 53 Άλιµος, /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµ. Προµηθειών, 1ος όροφος, από ώρα 09:00 έως και 13:00. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 15:00 µε κα την κα Ζαφειροπούλου Αιµιλία στο τηλ , µε την κα Ξεπαπαδάκη Βασιλική στο τηλ ή µε τον κ. Παπαδοµανωλάκη Παντελή στο τηλ ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 9 από 27

10 ΑΡΘΡΟ 23 ο ηµοσίευση Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί: - Σε µία ηµερήσια εφηµερίδα - Σε δύο νοµαρχιακές εβδοµαδιαίες εφηµερίδες. Περίληψη επίσης της παρούσας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στα πλαίσια του Προγράµµατος «ιαύγεια». Άλιµος, Μάρτιος 2015 Ο ήµαρχος ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΟΝ ΥΛΗΣ ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 10 από 27

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµ. Μελετών-Έργων κ Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σχετ.: α) Το µε αριθ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος β) Το µε αριθ. πρωτ. 3341/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού του ήµου. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Υ.Α /2006 (ΦΕΚ 1503 Β/ ) περί «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως αυτή συµπληρώθηκε από την ΤΤ36586/2007 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) και Οικ.31119/2008 (ΦΕΚ 990 Β/ ) ο ήµος υποχρεούται να προβαίνει ετησίως στην προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης κήπων, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισµού, στους εργαζοµένους σε εργασίες υπαίθρου καθώς τις καθαρίστριες σχολείων και στους φύλακες (εξωτερικών χώρων και σχολείων). Το δικαιούµενο των παραπάνω παροχών προσωπικό του ήµου ανέρχεται συνολικά σε εκατόν ένα (101) άτοµα. Οι ποσότητες, οι αναγραφόµενες στον πίνακα του προϋπολογισµού, είναι ενδεικτικές. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να τις αυξοµειώνει ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Αν κατά την παραλαβή ή την χρήση ενός είδους διαπιστωθεί ότι αυτό είναι εκτός προδιαγραφών ή εργοστασίου άλλου από αυτό που δηλώθηκε στην προσφορά, υποχρεούται ο ανάδοχος να το αντικαθιστά άµεσα µε είδος εντός προδιαγραφών. Επιτρέπεται κατάθεση προσφοράς και για µέρος των ζητουµένων ειδών. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από της υπογραφής της σύµβασης. Λόγω του περιορισµένου αποθηκευτικού χώρου, οι παραδόσεις των θα γίνονται τµηµατικά µέσα στο παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ,00 πλέον Φ.Π.Α 23%, ήτοι ,46 και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, µε κωδικό CPV , θα βαρύνει τους Κ.Α , , , και του προϋπολογισµού του ήµου και θα καλυφθεί από πιστώσεις ήµου. ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 11 από 27

12 Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µέσω προχείρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93, την σχετική διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Άλιµος, Μάρτιος 2015 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο /ντης Τ.Υ Παπαδοµανωλάκης Παντελής Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Χρήστος Βρύνιος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 12 από 27

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµ. Μελετών-Έργων κ Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της Προµήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης κήπων, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισµού, στους εργαζοµένους σε εργασίες υπαίθρου καθώς τις καθαρίστριες σχολείων και στους φύλακες (εξωτερικών χώρων και σχολείων). Άρθρο 2ο: Ισχύουσες ιατάξεις Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : - Η υπουργική απόφαση υπ αριθ / Ο νόµος υπ αριθ. 2286/ Υ.Α / (Φ.Ε.Κ Β/ ) περί «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως αυτή συµπληρώθηκε από τις Αποφάσεις ΤΤ.36586/2007 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) και Οικ.31119/2008 (ΦΕΚ 990 Β/ ). Άρθρο 3ο: Τεχνικές Προδιαγραφές Τα υπό προµήθεια είδη θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές (όπως παρατίθενται και στο µε αριθ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος): Α. ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ Η 1.1 ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα, οικοδόµοι, σε κήπους, µηχανοτεχνίτες. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 25cm πάχος 1 1,2mm. Το εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρµα και το πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης. Πρότυπα ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών 2 (τριβή) 1 (κοπή µε λεπίδα) 2 (διάσχιση) 2 (διάτρηση) Σήµανση: CE Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 13 από 27

14 Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, ΓΑΝΤΙΑ ΑΠO PVC Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, µηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισµούς κάδων, σε νεκροταφεία. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σηµαίνει: 3 (τριβή) 1 (κοπή µε λεπίδα) 2 (διάσχιση) 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 Σήµανση: CE Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1 Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χηµικά ή µικροοργανισµούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασµούς. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3,1,0,1, που σηµαίνει: 3 (τριβή) 1 (κοπή µε λεπίδα) 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 Σήµανση: CE Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1 Εικονόσηµα προστασίας από χηµικές ουσίες ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 14 από 27

15 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ - Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να εκτεθεί σε χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. - Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασµα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. - Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, (τριβή). 1 (κοπή µε λεπίδα). 2 (διάσχιση). 2 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ388, ΕΝ420 - Σήµανση:. CE. Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. Εικονόσηµο για προστασία από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. - Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Συσκευασία σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. - Πρότυπα ΕΝ Σήµανση:. CE. Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς 1.6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ - Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις. - Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασµένα από ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων. ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 15 από 27

16 Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1. Ελάχιστα επίπεδα θερµικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ - Πρότυπα ΕΝ 388, 420, Σήµανση:. CE. Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1. Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα 1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ - Πεδίο εφαρµογής. Εργασίες σε χαµηλή τάση. - Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. - Πρότυπο ΕΝ Σήµανση:. CE. Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς. 00 (Προστασία µέχρι 500V). RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος). Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. Έτος και µήνας κατασκευής.. Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 2.1 ΚΡΑΝΗ - Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες. - Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονοµικά θα ήταν προτιµότερο:. Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.. Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί.. Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται - Πρότυπο ΕΝ Σήµανση:. CE ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 16 από 27

17 . Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. 440V AC (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 3.1 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (GOGGLES) Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από µηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα) Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου αερισµού. Πρότυπα ΕΝ 166 Σήµανση: Στο πλαίσιο: CE Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Β Μηχανική αντοχή 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες. 4 προστασία από σκόνη. Στον οπτικό δίσκο (ή εναλλακτικά στο φυλλάδιο τεχν. προδιαγραφών που συνοδεύει το δείγµα): 1 Οπτική κλάση Β Μηχανική αντοχή Κ προστασία έναντι τριβής Ν Αντιθαµβωτική επένδυση 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα. 3.2 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες. - Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη προσαρµογή. - Πρότυπα ΕΝ 166, - Σήµανση (στους βραχίονες):. CE. Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.. F Μηχανική αντοχή - Σήµανση (στον οπτικό δίσκο):. 1 Οπτική κλάση. 6_2 ή 6-2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος.. F Μηχανική αντοχή.. Κ προστασία έναντι τριβής. Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήµανση 5_2 ή 5-2,5 που σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσµα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει µεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονοµικά. 3.3 ΑΣΠΙ ΙΟ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ) Πεδίο χρήσης: Σε καθαρισµούς κάδων. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και θάµβωσης. Η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. Πρότυπα ΕΝ 166 Σήµανση: ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 17 από 27

18 Στο στήριγµα: CE Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση F Μηχανική αντοχή. 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες Ν προστασία έναντι θάµβωσης. Κ προστασία έναντι τριβής. 3.4 ΑΣΠΙ ΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (κηπουρών) - Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου. - Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε µεταλλικό πλέγµα. Η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. - Πρότυπα ΕΝ166 - Σήµανση (στο στήριγµα):. CE. Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.. F Μηχανική αντοχή (στον οπτικό δίσκο):. 1 Οπτική κλάση (για συνεχή χρήση). F Μηχανική αντοχή 3.5 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΛΟΛΛΗΣΗΣ - Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτροσυγκολλήσεις - Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται µε το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιµότερο το fiberglass. - Πρότυπο: ΕΝ166,175 - Σήµανση (στο πλαίσιο):. CE. Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.. F Μηχανική αντοχή - Σήµανση (στον οπτικό δίσκο):. 1 Οπτική κλάση. 9 έως 14 βαθµός σκίασης Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύµατος σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτρονική µάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθµός σκίασης θα είναι χαµηλός (µεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και µε την έναρξη της συγκόλλησης θα µεταβάλλεται αυτόµατα στον προκαθορισµένο βαθµό σκίασης (από 9 έως 13). Είναι εύχρηστη και παρέχει την πλέον αποτελεσµατική προστασία διότι δεν επιτρέπει καθόλου την έκθεση σε ακτινοβολία αλλά είναι πολύ ακριβή. Η µάσκα αυτή θα ακολουθεί και το ΕΝ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία µόνο από σκόνη. Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι. Πρότυπα: ΕΝ 149 Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 18 από 27

19 CE FFP1 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 4.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 (Ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ) Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες µε χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς Ενδεικτικά σε ορισµένες περιπτώσεις σε απορριµµατοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές. Χαρακτηριστικά: Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν µύτη, στόµα και πηγούνι. Είναι προτιµότερη µάσκα µε διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Πρότυπα: ΕΝ 140 / EN ISO για τη µάσκα και τα φίλτρα αντίστοιχα Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης). Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 4.3 ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3 (ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) Φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 για µάσκες ολόκληρου προσώπου Πρότυπα: EN ISO (πρότυπο µάσκας ΕΝ 136) Σήµανση: τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Ηµεροµηνία λήξης. Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 5.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1 (για την /νση Περιβάλλοντος) Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα (απορριµµατοφόρα, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός, εργασίες πρασίνου κλπ). Χρώµα: πορτοκαλί Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιµότερο βαµβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασµό άνεσης και µηχανικών αντοχών. Πρότυπα ΕΝ 340, 471 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 2 (για την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών) Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα (απορριµµατοφόρα, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός, εργασίες πρασίνου κλπ). ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 19 από 27

20 Χρώµα: κίτρινο Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιµότερο βαµβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασµό άνεσης και µηχανικών αντοχών. Πρότυπα ΕΝ 340, 471 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, Α ΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟ ΙΕΣ Πεδίο χρήσης: πλύσιµο κάδων. Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, ΕΝ467/ EN 14605:2005+A1:2009 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες 5.4 ΠΟ ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ - Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις - Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα). - Πρότυπα: ΕΝ 340 (protective clothing-general requirements) EN470-1 (protective clothing used during welding and related process)/ EN ISO 11611: Σήµανση:. CE. Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής. Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα 5.5 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ - Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασµούς, βαφές. - Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρµατος. ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 20 από 27

21 - Πρότυπα ΕΝ340, EN463/EN ISO 17491, EN368/EN ISO Σήµανση:. CE. Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής. Εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών.. Κωδικός 4, προστασία από αερολύµατα (spray). Κωδικός 5, προστασία από σκόνες. Κωδικός 6, προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών. Προστασία από σκόνες. Προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών Type4 Type5 Type6 6.1 ΓΑΛΟΤΣΕΣ Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες. Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπο EN 344/ΕΝ 20344:2004, EN 345/EN 20345:2004 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος Το σύµβολο S5 που συµβολίζει Προστασία δακτύλων Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης Αντιστατικές ιδιότητες 6.2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Πρότυπο EN 344/ΕΝ 20344:2004, EN 345/EN Σήµανση: CE Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος Το σύµβολο S3 που συµβολίζει Προστασία δακτύλων Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης Αντιστατικές ιδιότητες στη σόλα oil resistant ΕΙ Η ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤ 15-ΠΡΧ ΜΕΛΕΤΗ, Σελίδα 21 από 27

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα