ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΟΔΛΑΠ ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΟΔΛΑΠ ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH"

Transcript

1 ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΟΔΛΑΠ ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΟΘΗΚΩΛ ΖΙΗΑΘΩΛ & ΑΙΙΩΛ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΩΛ ΤΣΖΚΑΣΩΛ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS ΔΘΘΔΖ ΓΟΘΗΚΩΛ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΝΗΘΗΑΘΥΛ ΖΙΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΛΔΟΝ ΘΑΗ ΞΟΝΒΙΔΤΖ ΡΖΠ ΔΡΖΠΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΑΞΝΙΑΒΖΠ - ΞΟΝΡΞΝ ΔΙΝΡ ΔΛ * TEST REPORT THERMAL PERFORMANCE OF SOLAR DOMESTIC WATER HEATING SYSTEMS AND YEARLY PERFORMANCE PREDICTION OF SOLAR-ONLY SYSTEMS - STANDARD ELOT EN * * ELOT EN : Thermal solar systems and components - Factory made systems Part 2: Test Methods ΘΥΓΗΘΝΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΓΝΘΗΚΖΠ / TEST REPORT CODE 6036 DE1 Το Εργαζηήριο ικανοποιεί ηις απαιηήζεις ηοσ προηύποσ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και είναι διαπιζηεσμένο από ηο Εθνικό Σσμβούλιο Διαπίζηεσζης (Αριθ. Πιζηοπ. Διαπίζηεσζης 02). The Laboratory satisfies the requirements of standard ELOT EN ISO/IEC and it has accreditation from the National Accreditation Authority of Greece (Accreditation Cert. No. 02). Γνθηκέο Αξ. Ξηζη Αγ. Ξαξαζθεπή, Αηηηθή Ρει.: (210) Fax: (210) GR Ag. Paraskevi, Greece Tel.: Fax: Web site:

2 ΔΘΘΔΖ ΓΟΘΗΚΩΛ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΝΗΘΗΑΘΥΛ ΖΙΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΛΔΟΝ ΘΑΗ ΞΟΝΒΙΔΤΖ ΡΖΠ ΔΡΖΠΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΑΞΝΙΑΒΖΠ - ΞΟΝΡΞΝ ΔΙΝΡ ΔΛ * TEST REPORT THERMAL PERFORMANCE OF SOLAR DOMESTIC WATER HEATING SYSTEMS AND YEARLY PERFORMANCE PREDICTION OF SOLAR-ONLY SYSTEMS - STANDARD ELOT EN * * ELOT EN : Thermal solar systems and components - Factory made systems Part 2: Test Methods ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΓΝΘΗΚΥΛ ΖΙΗΑΘΥΛ & ΑΙΙΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΘΔΦΔ ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ / NCSR DEMOKRITOS LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS Κ. Σξηζηνδνπιίδνπ/ M. Christodoulidou Γξ. Β.Κπειεζηώηεο / Dr. V.Belessiotis πεύζπλνο Γνθηκώλ / Responsible for Testing Ξξντζηάκελνο / Laboratory Head ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ: NOTES: Ζκεξνκελία / Date: 31/03/ Ρα απνηειέζκαηα αθνξνύλ κόλν ην ζύζηεκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο θαη ην νπνίν πξνζθνκίζηεθε από ηνλ πειάηε 2. Ζ παξνύζα έθζεζε δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί, ρσξίο ηελ γξαπηή έγθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ, παξά κόλν ζην ζύλνιό ηεο. 3. Ν κεηξεηηθόο εμνπιηζκόο θαιύπηεη ηηο αλάγθεο αθξίβεηαο ησλ πξνηύπσλ. Γελ δίδνληαη αβεβαηόηεηεο ζηα απνηειέζκαηα 1. The results are related only with the system on which tests were performed and which was delivered by the customer. 2. This report can be reproduced, without the writen permission of the Laboratory, only in full. 3. Measurement equipment conforms with the accuracy/precision requirements of the standards. Uncertainty of results is not provided ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΣΝΙΗΑ / COMMENTS ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 2 από / from 12

3 ΔΘΘΔΖ ΓΟΘΗΚΩΛ / TEST REPORT Ξειάηεο: ΘΔΟΚΘ ΔΞΔ 26ν ΣΙΚ Ξ.Δ.Ν.Α.Θ. ΘΔΠΖ ΓΔΦΟΑ 19600, ΚΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖΠ Ρει.: Fax: Customer: THERMIC LTD 26ΚΜ OLD NATIONAL ROAD ATHENS THESSALONIKI, MANDRA ATTICA Tel.: Fax: Ζκεξνκελία παξαιαβήο ζπζηήκαηνο (ζε θαιή θαηάζηαζε)/receipt date of system (in good conditions): 15/11/2010 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ εμνπιηζκό δνθηκώλ έγηλε από πξνζσπηθό ηνπ πειάηε / Customer s personnel installed the system on testing facilities. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΘΗΑΘΟΤ ΖΙΗΑΘΟΤ ΤΣΖΚΑΣΟ ΕΔΣΟΤ ΛΔΡΟΤ / DESCRIPTION OF THE SOLAR DOMESTIC HOT WATER SYSTEM 1.1 Όλνκα Θαηαζθεπαζηή:... ΘΔΟΚΘ ΔΞΔ Name οf manufacturer:... THERMIC LTD 1.2 Πηνηρεία Ππζηήκαηνο / System Μodel*:... TS Αξηζκόο κεηξώνπ ζπζηήκαηνο (σλ) / System(s) Laboratory code: Κέζε εκεξήζηα απνκαζηεπόκελε πνζόηεηα δεζηνύ λεξνύ (ζηνπο 45νC ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο) / Daily average hot water quantity drawn off (on 45 οc according to the design of the system)* Ρύπνο Ππζηήκαηνο / System Classification Θεξκνζηθσληθό / Thermosiphon Eμαλαγθαζκέλεο θπθινθνξίαο / Forced Aλνηρηνύ θπθιώκαηνο / Direct Θιεηζηνύ θπθιώκαηνο / Indirect Αλνηρηό ζην πεξηβάιινλ / Open Κε εμαεξηζηηθή δηάηαμε / Vented Δληειώο θιεηζηό / Closed Ππλερώο γεκάην / Filled Κε ελδηάκεζε απνζήθεπζε / Drainback Κε απνρέηεπζε / Draindown Μερσξηζηή δεμακελή / Remote storage Ππιιέθηεο-δεμακελή ζηελ ίδηα βάζε / Closed-coupled collector storage Νινθιεξσκέλν / Integral collector storage 'Αιιo/Other :... (*) Πηνηρεία πνπ δειώλνληαη από ηνλ πειάηε (**) Γελ δόζεθαλ ζηνηρεία από πειάηε Specifications supplied by customer No data provided by the customer ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 3 από / from 12

4 1.6 γξό Κεηαθνξάο Θεξκόηεηαο / Heat Transfer Fluid Λεξό / Water Ιάδη / Oil Αέξαο / Air Λεξό θαη γιπθόιε / Water and glycol Φξένλ / Freon Άιιν / Other Ξξνδηαγξαθέο πγξνύ / Fluid Specifications*:... -** Ππγθέληξσζε γιπθόιεο / Water-glycol mixture, concentration of glycol*:... 35% Δλαιιαθηηθά απνδεθηνί ζεξκνκεηαθνξείο / Alternative fluids*:... -** Βάξνο πγξνύ / Total fluid content *:... 1,8 kg Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο / Max operating pressure*:... -** 1.7 Αληηςπθηηθή πξνζηαζία / Antifreeze protection Λαη/ Yes Όρη / No Κέζνδνο αληηςπθηηθήο πξνζηαζίαο / Method of antifreeze protection:... Γηάιπκα πξνππιελνγιπθόιεο - Λεξνύ / Propylene glycol water solution 1.8 Ππιιέθηεο / Collector system Αξηζκόο Ππιιεθηώλ Κνλάδαο / Number of collectors in the system:... 1 Ππλνιηθή επηθάλεηα ζπιιεθηώλ / Total collector gross area:... 2,49 m Πρεδηαζκόο ζπιιέθηε / Collector design Ρύπνο Ππιιέθηε / Collector type: Δπίπεδνο / Flat plate Πσιήλσλ θελνύ / Evacuated tube Άιινο / Other:... Ππλνιηθό εκβαδόλ ζπιιέθηε / Gross area:... 2,49 m 2 Δκβαδόλ παξαζύξνπ ζπιιέθηε / Aperture area:... 2,28 m 2 Δκβαδόλ απνξξνθεηή ζπιιέθηε / Absorber area*:... 2,33 m 2 Aξηζκόο θαιπκκάησλ / Number of covers*:... 1 ιηθά θαιπκκάησλ / Cover materials*:... Tempered glass Ξάρνο θαιπκκάησλ / Cover thickness*... 4 mm ιηθό κόλσζεο / Insulation material*: Ξεηξνβάκβαθαο / Rockwool (πιάηε / back) - αινβάκβαθαο / Glasswool (πιεπξηθά / sides) (*) Πηνηρεία πνπ δειώλνληαη από ηνλ πειάηε (**) Γελ δόζεθαλ ζηνηρεία από πειάηε Specifications supplied by customer No data provided by the customer ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 4 από / from 12

5 Ξάρνο κόλσζεο / Insulation thickness* : mm (πιάηε / back) - 20 mm πιεπξηθά / side) ιηθό πιαηζίνπ / Casing material*:... Αινπκίλην (πιεπξέο) Γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (πιάηε) / Aluminum (sides) Galvanized steel sheet(back) Νιηθό βάξνο ζπιιέθηε ρσξίο πγξό / Weight of collector without fluid*: Kg Oιηθέο δηαζηάζεηο / Gross dimensions:... (1992 x 1249 x 100) mm 1.10 Απνξξνθεηήο / Absorber Γεσκεηξία πδξνζθειεηνύ / Fluid grid geometry *:... Ρύπνπ άξπαο /Grid type Ρύπνο απνξξνθεηή / Type of absorber *: Πσιήλεο & κνλνθόκκαην θύιιν απνξξνθεηή / Tubes & one piece absorber sheet Ρύπνο θαηαζθεπήο / Type of construction *:.. Ππγθόιιεζε κε laser / Laser welded ιηθό απνξξνθεηή / Absorber material *: Κνλνθόκκαην θύιιν αινπκηλίνπ ζσιήλεο ραιθνύ / One piece aluminium sheet- copper tubes Ρξόπνο επεμεξγαζίαο απνξξνθεηηθήο επηθάλεηαο / Surface treatment*:... Δπηιεθηηθή / Selective Αξηζκόο ζσιήλσλ ή "θαλαιηώλ" / Number of tubes or channels*: Γηάκεηξνο ζσιήλσλ (εζσηεξηθή) ή δηαζηάζεηο θαλαιηώλ/ Tube diameter (inside) or channel dimensions*:... 7,1 mm Απόζηαζε κεηαμύ ζσιήλσλ ή "θαλαιηώλ"/ Distance between tubes or channels *:... 86,5 mm 1.11 Γεμακελή / Storage tank Θαηαζθεπαζηήο / Manufacturer*:... ΘΔΟΚΘ / THERMIC Ρύπνο / Model*: lit 'Νγθνο / Volume: l Δμσηεξηθή δηάκεηξνο δεμακελήο / Outside tank diameter*: cm Κήθνο δεμακελήο εμσηεξηθά / Outside tank length*:...1,30 m Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο / Max operating pressure* :... -** ιηθό κόλσζεο / Insulating material*:. Αθρός πνιπνπξεζάλεο / Polyurethane foam Ξάρνο κόλσζεο / Insulation thickness*: mm Ηζρύο εθεδξηθήο πεγήο ελέξγεηαο (αλ ππάξρεη)... -** (*) Πηνηρεία πνπ δειώλνληαη από ηνλ πειάηε (**) Γελ δόζεθαλ ζηνηρεία από πειάηε Specifications supplied by customer No data provided by the customer ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 5 από / from 12

6 Ρύπνο ελαιιάθηε / Heat exchanger type*: 1.12 Αληιία / Pump* Καλδύαο / Mantle Δπζύγξακκνπ ζσιήλα / Straight pipe Mε ζσιήλα ειηθνεηδή / Spiral pipe Άιινο / Other... Θαηαζθεπαζηήο / Manufacturer:... -** Ρύπνο / Model:... -** Πηξνθέο / Speed:... -** r/min Ηζρύο / Rating:... - **W 1.13 Οπζκηζηήο / Controller* Θαηαζθεπαζηήο / Manufacturer :... -** Ρύπνο / Type:... -** 1.14 Πσιήλεο ζύλδεζεο κεηαμύ ζπιιέθηε θαη δεμακελήο / Connecting piping between the collector(s) and the tank* Γηάκεηξνο / Diameter: mm Κήθνο / Length:... 2,5 m ιηθό κόλσζεο / Insulation material: Δύθακπηε ειαζηνκεξήο κόλσζε / Flexible elastomeric insulation Ξάρνο κόλσζεο / Insulation thickness:... 6 mm 1.15 Πρόιηα ζην ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο / Comments on the system design Γελ δόζεθαλ ζηνηρεία από πειάηε / No data provided by the customer (*) Πηνηρεία πνπ δειώλνληαη από ηνλ πειάηε (**) Γελ δόζεθαλ ζηνηρεία από πειάηε Specifications supplied by customer No data provided by the customer ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 6 από / from 12

7 1.16 Πρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο / Schematic diagram of the system 1.17 Γεδνκέλα ζπζηήκαηνο / System data: Θιίζε Ππιιέθηε / Collector tilt angle: κνίξεο / degrees Ξαξνρή ζην θύθισκα ζπιιέθηε/ Flowrate in collector loop* :... Ούζκηζε ζεξκνζηάηε / Controller setting*:... - ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 7 από / from 12

8 1.18 Φσηνγξαθία ηνπ ζπζηήκαηνο / Photograph of the system (*) Πηνηρεία πνπ δειώλνληαη από ηνλ πειάηε (**) Γελ δόζεθαλ ζηνηρεία από πειάηε Specifications supplied by customer No data provided by the customer ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 8 από / from 12

9 2 ΓΟΘΗΚΔ ΣΟΤ ΤΣΖΚΑΣΟ ΘΑΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ / TESTING OF THE SYSTEM AND RESULTS 2.1 Γοκιμή προζηαζίας από σπερθέρμανζη / Over temperature protection test (ΔΛ : ) Ζ δνθηκή δηελεξγήζεθε ζε εμσηεξηθό ρώξν / The test was performed outdoors Γεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ από ηηο δνθηκέο θαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθώλ ππνινγηζκώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα / Test results and derived data are presented in the table below Ζμερομ. Date Θαηά ηην διάρκεια ηης 12ώροσ δοκιμής During 12-h test H-M-E H H d t sn D-M-Y MJ/m 2 MJ/m 2 o C 26/03/ /03/ /03/ /03/ (***) 30/3/ (***) Ζκέξα απνκάζηεπζεο / Draw-off day Θερμοκραζιακή καηανομή απομάζηεσζης / Draw off temperature profile Ζκεξνκελία / Date:... 30/03/2011 Ξαξνρή απνκάζηεπζεο / Draw-off flowrate: ,7 l/h Ζκεξήζηα ειηαθή αθηηλνβνιία ζην επίπεδν ηνπ ζπιιέθηε / Daily irradiation on plane of collector (Ζ):... 20,00 MJ/m 2 Κέζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο / Ambient air temperature, ( ta(day)): 18,33 o C Κέγηζηε ζεξκνθξαζία απνκάζηεπζεο / Maximum draw off temperature... 80,77 o C Θεξκνθξαζία θξύνπ λεξνύ / Cold water supply temperature, (tmain):... 14,03 o C Ζκεξήζηα απνιαβή / System output... 49,53 MJ ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 9 από / from 12

10 Tout [ o C] ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΓΝΘΗΚΥΛ ΖΙΗΑΘΥΛ & ΑΙΙΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ / ΔΘΔΦΔ ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ Vd/V τήμα 1 / Figure 1: Θαηανομή απομάζηεσζης / Draw-off profile Αποηελέζμαηα δοκιμής και παραηηρήζεις / Test results and remarks Γελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο. Γελ παξαηεξήζεθαλ αζηνρίεο. No remarks. No failures were observed. ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 10 από / from 12

11 2.2 Γοκιμή ανηοτής ζηην πίεζη / pressure resistance (ΔΛ : ) Γελ δηελεξγήζεθε ε δνθηκή / The test was not performed 2.3 Γοκιμή απόδοζης ζσζηήμαηος / System performance test (ΔΛ : ) Γελ δηελεξγήζεθε ε δνθηκή / The test was not performed ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 11 από / from 12

12 3 ΤΚΒΟΙΑ / SYMBOLS f sol Ξνζνζηό θάιπςεο δεηνύκελεο ελέξγεηαο από ην ειηαθό ζύζηεκα Solar fraction % H Ζκεξήζηα ειηαθή αθηηλνβνιία ζην παξάζπξν ηνπ ζπιιέθηε Daily solar irradiation (radiance exposure) in the collector aperture MJ/m 2 H d Ζκεξήζηα δηάρπηε ειηαθή αθηηλνβνιία ζην παξάζπξν ηνπ ζπιιέθηε Daily diffuse solar irradiation (radiance exposure) in the collector aperture MJ/m 2 H tilt Mέζε κεληαία ειηαθή αθηηλoβνιία ζε θεθιηκέλν επίπεδν Monthly average daily solar radiation on a tilted plane MJ/m 2 Q L Υθέιηκε ελέξγεηα πνπ ιακβάλεηαη από ην ζύζηεκα Useful energy extracted from the system MJ Q d Εεηνύκελε ελέξγεηα από ην ζύζηεκα Heat demand MJ t a Θεξκνθξαζία αέξα πεξηβάιινληνο Ambient or surrounding air temperature o C t main Θεξκνθξαζία θξύνπ λεξνύ δηθηύνπ Cold water supply temperature o C t sn Θεξκνθξαζία αέξα πεξηβάιινληνο ην ειηθό κεζεκέξη Ambient or surrounding air temperature at solar noon o C u Ραρύηεηα πεξηβάιινληνο αέξα Surrounding air speed m/s V d Νγθνο λεξνύ απνκάζηεπζεο Volume of water drawn-off m 3 V s Νγθνο δεμακελήο Fluid capacity of the store l U s Ππληειεζηήο ζεξκηθώλ απσιεηώλ δεμακελήο Storage tank heat loss coefficient W/K Γείκηες / Subscripts (av) (day) (max) Κέζε ηηκή ηεο παξακέηξνπ / Average (mean) value of parameter Κέζε ηηκή ηεο παξακέηξνπ ηελ πεξίνδν 6 ώξεο πξηλ ην ειηαθό κεζεκέξη έσο 6 ώξεο κεηά από απηό / Average (mean) value of parameter during the period 6 h before solar noon to 6 h after solar noon Κέγηζηε ηηκή ηεο παξακέηξνπ / Maximum value of parameter ΔΓΘ / 5.3 Πειίδα / Page 12 από / from 12

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / "DEMOKRITOS" NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289 Action 2 Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA April 12 Coordinated by: In the framework of the LIFE09

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 1 PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 SPECIFICATION No SS-57 REVISION No.15 280MVA, 400 / 157.5 / 30kV THREE-PHASE AUTOTRANSFORMERS I. SCOPE The scope of the present specification

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς Συνθήκες Κίνησης σε Ευφυζς Δίκτυο. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ισάλλα Π. Καγηαλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ ΔΑΜ ΑΑΜΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

wall-mounted condensing boiler instructions manual for users and fitters Centrale murale cu gaz, cu condensare manual de instrucţiuni destinat

wall-mounted condensing boiler instructions manual for users and fitters Centrale murale cu gaz, cu condensare manual de instrucţiuni destinat GB RO RU HU GR wall-mounted condensing boiler instructions manual for users and fitters Centrale murale cu gaz, cu condensare manual de instrucţiuni destinat utilizatorului şi instalatorului Hастенные

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations.

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations. Contents Page 1. Message from the Chairman of the Board of Directors 3 2. VIOHALCO S.A. 9 3. Steel Operations 21 4. Copper Operations 34 5. Aluminium Operations 47 6. Real Estate Development Operations

Διαβάστε περισσότερα

Project no. EIE/04/059/S07.38622. ST-ESCOs. Development of pilot Solar Thermal Energy Service Companies (ST-ESCOs) with high replication potential.

Project no. EIE/04/059/S07.38622. ST-ESCOs. Development of pilot Solar Thermal Energy Service Companies (ST-ESCOs) with high replication potential. ST-ESCOs Project no. EIE/04/059/S07.38622 ST-ESCOs Development of pilot Solar Thermal Energy Service Companies (ST-ESCOs) with high replication potential. Intelligent Energy Europe (EIE) Type of action:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF BUSINESS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups Michael Vitellas Supervisor: I.

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration & Air Conditioning Equipment ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS VARIO - VRT V - 170 VRT 50-365 VARIO - VRT

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540872 C Publication date: 3 Nov 2009 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ Κεντρικά γραφεία: Καστοριάς 12 & Λ. Αθηνών 36, 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ. κέντρο: 210 3456768, Fax: 210 3457617 Αποθήκες: Αγ. Όρους

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα