M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil"

Transcript

1 Copyright 2009 Alumil

2 Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus 002 Alumil M9400 Softlight plus V

3 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí êáé ãåíéêüôåñá ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéý ïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ åã åéñßäéïõ êáé äåí áðïôåëïýí áíáäçìïóßåõóç áðü Üëëåò ðçãýò. ¼ëá ôá êåßìåíá, ãñáöéêü, åéêüíåò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé óå ïðïéïäþðïôå ôìþìá ôïõ åã åéñßäéïõ áðïôåëïýí ðíåõìáôéêþ éäéïêôçóßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõò. ÊÜèå áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, óå ïðïéïäþðïôå ìýóï, ìåôü Þ Üíåõ åðåîåñãáóßáò, ðåñéå ïìýíùí ôïõ åã åéñßäéïõ ùñßò ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç Üäåéá, äåí åðéôñýðåôáé. Ç ìç åðéôñåðôþ ñþóç ôïõ õëéêïý ôïõ åã åéñßäéïõ óçìáßíåé áõôüìáôá êáôáëïãéóìü åõèõíþí óýìöùíá ìå ôïí Í. 2121/93 êáé ôïõò êáíüíåò äéåèíïýò äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁðïêÞñõîç Åõèýíçò: Ðñïóðáèïýìå íá êüíïõìå áõôü ôï åã åéñßäéï êáé ôá ðåñéå üìåíá ôïõ áîéüðéóôá, áëëü ôõ üí áíáêñßâåéåò ìðïñåß íá ðñïêýøïõí. Ç åôáéñåßá äåí åõèýíåôáé ãéá ôõðïãñáöéêü ëüèç, ðáñáëåßøåéò êáé áíáêñßâåéåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï. Ïé ðëçñïöïñßåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï õðüêåéíôáé óå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Copyright Notice: Copyright 2009 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaim any responsibility for typographical errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or timeliness of information contained in this manual. V Alumil M9400 Softlight plus 003

4 Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus Γενικές Πληροφορίες 1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 2 gr/cm, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα ΕΝ AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (ΕΝ) Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 755-2, με συντελεστή 2 ελαστικότητας 70kN/mm. Οι ανοχές βασίζονται στο ΕΝ Επαφή με άλλα υλικά 2.1 Μέταλλα Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα αλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης. 2.2 Ξύλο Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρυς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται. 2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil. General Information 1. Aluminium as a fabrication material Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outside use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus 2 of elasticity of 70kN/mm. The tolerances are based on EN Contact with other materials 2.1 Metals When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical tension and oxidizing are experienced by the more electro-negative metal. Aluminium is electro-negative compared to most metals. Unprotected steel rusts and attacks aluminium. In order to avoid corrosion on aluminium, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel on the other hand has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead is also more electro-positive than aluminium and should be insulated as well. 2.2 Timber Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as oak and walnut however, produce acids which attach and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided. 2.3 Lime/Cement In humid conditions, lime or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil. 004 Alumil M9400 Softlight plus V

5 Γενικές Πληροφορίες General Information 3.Επιφανειακή επεξεργασία Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα: Αποχρώσεις ανοδίωσης: Φυσικό ματ χρώμα Μπρούτζινο χρώμα Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS. Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής: Λευκό Καφέ Χρώματα RAL Χρώματα SABLE Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat. 4.Αποθήκευση Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις: 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία 4.2Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία. 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους. 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα. 5.Συντήρηση του αλουμινίου Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε αγροτικές περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, μπορεί να υποβάλλεται σε βελτιωτική επεξεργασία με ένα πολύ λεπτό επίχρισμα αδιάβροχου φιλμ, διαθέσιμο από την ALUMIL. 3.Surface treatment The following colours are available: Anodised finish: Natural colour etched Bronze colour Special anodised colours The anodising process is carried out according to the EWAA- EURAS regulations. Painted finish: White Brown RAL colours Sable colours The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations. 4.Storage To avoid superficial damage the following precautions should be taken: 4.1 Store the profiles in a dry area 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish. 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them. 4.4 Store the profiles in packed form. 5.Aluminium maintenance Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For rural areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Lukewarm water should be with a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium constructions there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL. V Alumil M9400 Softlight plus 005

6 Γενικές Πληροφορίες General Information Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές M9400 Softline plus European standards and reference material EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 2: Tolerances on dimensions and form Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2 Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts Alumil M9400 Softlight plus V

7 Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Γενικές Πληροφορίες General Information European standards and reference material EN EN ENV EN EN EN EN EN EN Παράθυρα, πόρτες κ;αι εξώφυλλα - Αντίσταη στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion V Alumil M9400 Softlight plus 007

8 Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus 1.Επεξήγηση των συμβόλων: A = Γωνία επιπεδότητας Sp = Ειδικό = Ροπή αδρανείας x-x C = Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή = Πριόνι = Ροπή αδρανείας y-y N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή = Κονδύλι = Βάρος S = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή = Ματσόλα από καουτσούκ = Προφίλ = Γωνία σύνδεσης μεταβλητή = Οδηγός διάτρησης = Αριθμός σελίδας = Σύνδεσμος τραβέρσας/ταφ = Πρεσσάκι * = Δεν υπάρχει απόθεμα = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Μονωτικό υλικό = Μέγιστο πλάτος I = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα = στιγμιαία κόλλα = Μέγιστο ύψος = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = μονωτική ταινία = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Εξωτερική περίμετρος = Τάπα 1. Explanation of symbols: A = Alignment corner Sp = Special = Moment of inertia x-x C = Crimp cleat = Saw = Moment of inertia y-y N = Nail cleat = Milling bit = Weight S = Spring cleat = Rubber mallot = Profile = Corner cleat, adjustable = Drill Jig = Page number = Transom cleat = Punching Tool * = Not a stock item = Transom, cleat adjustable = Sealant = Width I = Couple Cleat = Instant glue = Height = Reinforcing plate for corners = Sealing tape = Reinforcing plate for joints = External perimeter = End cover 008 Alumil M9400 Softlight plus V

9 Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics V Alumil M9400 Softlight plus 009

10 Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus Óýóôçìá áíïéãïìýíùí êïõöùìüôùí áëïõìéíßïõ ìå éäéáßôåñá åõñý ðåäßï åöáñìïãþí Ôá 10 äõíáôü óçìåßá ôïõ óõóôþìáôïò : 1. Ôï óýóôçìá Ì9400 SOFTLINE PLUS åßíáé ðéóôïðïéçìýíï áðü ôï äéåèíïýò öþìçò ãåñìáíéêü éíóôéôïýôï IFT ROSENHEIM, üóïí áöïñü ôçí õäáôïóôåãáíüôçôá êáé ôçí áíåìïðåñáôüôçôá óôéò õøçëýò êáôçãïñßåò C E. 2. Ç äéáäéêáóßá âáöþò ôïõ óõóôþìáôïò åßíáé ðéóôïðïéçìýíç êáé äéåíåñãåßôáé óýìöùíá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ðñüôõðá âáöþò QUALICOAT êáé GSB. 3. Ï ó åäéáóìüò, ç äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò, êáé ï Ýëåã ïò ðïéüôçôáò üëùí ôùí äéáôïìþí ôïõ óõóôþìáôïò Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï äéåèíýò ðñüôõðï ÅÍ ISO 9001: ÌåãÜëç ðïéêéëßá ó åäßùí ãéá ôéò åóùôåñéêýò êáé åîùôåñéêýò åðéöüíåéåò ôùí ðïñôïðáñáèýñùí 5. ÐïëëÝò äõíáôüôçôåò êáôáóêåõþò Ðáíôæïõñéþí 6. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá áíôéêáôüóôáóç îýëéíùí êïõöùìüôùí 7. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá êáôáóêåõþ åóùôåñéêþí èõñþí 8. Ëýóåéò ãéá óõíäõáóìïýò ÁíïéãïìÝíùí - ÓõñïìÝíùí 9. ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá åìöüíéóç ðáñüìïéá ìå áõôþ ôùí îýëéíùí êïõöùìüôùí. 10. Ðëçèþñá Üëëùí êáôáóêåõáóôéêþí ëýóåùí ìå ðüìðïëëåò ôõðïëïãßåò. ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÔÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÊñÜìá áëïõìéíßïõ AlMgSi (EN AW 6060) Óêëçñüôçôá 12 Webster Þ 70 Ç minimum ÅëÜ éóôï ðü ïò âáöþò 75 µm minimum ÐÜ ïò äéáôïìþí (min-max) 1,4-1,6 mm ëåã ïò äéáóôüóåùí äéáôïìþí EN DIN ÐëÜôïò âáóéêþò êüóáò / âáóéêïý öýëëïõ Åßäïò õáëïðßíáêá ðïõ ìðïñåß íá äå èåß ÌÝãéóôï âüñïò õáëïðéíüêùí Åßäïò óôåãüíùóçò 45/52 mm Ìïíüò Þ äéðëüò, áðü 4 Ýùò 32 mm Ìå áðëü ìåíôåóý Ýùò 75 Kg/öýëëï Ìå åíßó õóç ôïõ ìåíôåóý Ýùò 130 Kg Ôñéþí åðéðýäùí, ìå êåíôñéêþ óôåãüíùóç Aluseal êáé åëáóôéêü áðü EPDM 010 Alumil M9400 Softlight plus V

11 Γενικές Πληροφορίες General Information Architectural system for hinged aluminium frames with a very wide application range 10 Added - value features : 1. Ì9400 SOFTLINE PLUS has been certified by IFT ROSENHEIM, to reach Class C sealing and Class E impermeability. 2. The process of electrostatic powder coating of the system is certified with the European Standards QUALICOAT and GSB. 3. The design, the production process and the quality control of the system are certified with ÅÍ ISO 9001: Profile variety, offering a range number of choices on the aesthetic appearance of windows and doors in both the interior and exterior. 5. Many alternatives for the fabrication of hinged shutters 6. Provision of solutions for replacement windows. 7. Specifically developed profiles for Interior Doors. 8. Solutions for the combined use of hinged and sliding systems on a single frame. 9. Profiles for aluminium frames assembling the appearance of wooden ones. 10. Variety of solutions for any architectural applications and typology. SYSTEM TECHNICAL SPECIFICATIONS Aluminium alloy extruded AlMgSi (EN AW 6060) Hardness Minimum powder coating thickness 12 Webster Þ 70 ÇÂ minimum 75 µm minimum Profile thickness (min-max) 1,4-1,6 mm Profile Geometry Control EN DIN Basic sash width / Basic frame width 45/52 mm Supporting glazing Maximum glazing weight Sealing and impermeability. Single, double, from 4 up to 32 mm 75 kg/sash using a plain hinge 130 kg using heavy-load hinges ALUSEAL system, with EPDM gaskets applied in 3 levels V Alumil M9400 Softlight plus 011

12 Ηχομόνωση Sound insulation M9400 Softline plus M9501 M9312 M9317 M9300 Silicone Τίμες σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Πάχος υαλοπινάκων Glass thickness (mm) Ηχομόνωση υαλοπινάκων Sound resistance glass only (Rw) Ηχομόνωση υαλοπινάκων και πλαίσιο Sound resistance glass and frame (Rw) 7* 35 db 32 db 9* 37 db 34 db 11* 38 db 35 db 13* 39 db 36 db 6*/12/4 34 db 31 db 6*/12/6 37 db 34 db 8*/12/5 38 db 35 db 8*/12/8 40 db 37 db * Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης (PVB) * Acoustic PVB laminated safety glass 012 Alumil M9400 Softlight plus V

13 Θερμομόνωση Thermal insulation B D 190,00 Φ B-C = -24,3 W/m F E U E-F = 3,20 W/(m 2 K) A 97,50 C Name λ[w/(m K)] Aluminium (Si alloys) 160,000 EPDM (ethylene propylene diene monomer) 0,250 Panel 0,035 Slightly ventilated air cavity, Eps=0.9 Un_ThermalBreak air cavity, Eps=0.9 Unventilated air cavity, Eps=0.9 Name q[w/m 2 ] θ[ o C] h[w/(m 2 K)] Exterior, frame 0,000 25,000 Interior, frame, normal 20,000 7,69231 Interior, frame, reduced 20,000 5,000 Symmetry/Model section 0,000 U = f A Φ ΔT - U b p p b f = -24,308-20,000-3,196 0,190 0,098 = 6,2 W/(m 2.K) V Alumil M9400 Softlight plus 013

14 Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus 014 Alumil M9400 Softlight plus V

15 ÅõñåôÞñéï Ðñïößë Profile Index V Alumil M9400 Softlight plus 015

16 Περίληψη Προφίλ Profile Overview M9400 Softline plus mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,40 56,80 243,30 7,18 4, M ,35 56,80 308,80 8,45 19, M923 29,95 28,00 170,90 0,42 1, M946 26,50 19, ,56 0, M ,60 52,50 267,40 7,43 5, M ,0 16, ,17 0, M ,00 105,80 299,20 37,43 3, M ,00 30,80 165,40 0,94 0, M ,80 22,00 111,70 0,32 0, M , ,80 5,79 15, M ,60 71,80 498,10 22,97 22, M ,70 44,00 228,70 2,28 1, Alumil M9400 Softlight plus V

17 Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,60 67,00 366,40 18,12 5, M ,40 25,80 139,60 0,53 0, M ,00 115,50 472,90 88,34 26, M ,00 115,50 564,20 145,59 118, M ,40 65, ,90 10, M ,50 45,00 272,40 7,73 4, M ,00 147,00 537,10 142,53 23, M ,00 49,05 369,10 9,31 6, M ,80 45,00 333,60 8,14 6, M ,00 45,00 424,80 14,26 41, M ,00 45,00 376,30 12,43 18, M ,35 54,00 556,90 5,34 1, V Alumil M9400 Softlight plus 017

18 Περίληψη Προφίλ Profile Overview M9400 Softline plus mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,00 59,00 378,00 16,12 9, M ,60 29, ,96 0, M ,50 19, ,31 0, M ,50 19, ,23 0, M ,00 42,00 215,49 2,46 1, M ,90 4,20 47,60 0,01 0, M ,00 15,9 85 0,12 0, M ,50 23,05 177,80 0,55 0, M ,50 54,00 312,50 11,79 5, M ,50 54,00 404,80 15,51 11, M ,80 45,00 264,20 3,28 1, M ,00 13, ,06 0, Alumil M9400 Softlight plus V

19 Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,40 45,00 220,60 3,39 0, M ,00 23,90 196,10 0,52 1, M ,80 30,50 140,5 0,68 0, M ,80 59,00 193,40 5,30 0, M ,00 39,00 278,80 8,26 13, M ,00 13,90 178,40 0,28 1, M ,00 10,00 111,40 3,01 0, M9336A 56,00 19,90 153,20 0,39 4, M ,20 39,00 147,90 1,50 0, M ,90 80,00 247,80 8,81 1, M9338A 24,70 76,80 240,80 8,36 1, M ,15 120,00 450,90 100,60 12, V Alumil M9400 Softlight plus 019

20 Περίληψη Προφίλ Profile Overview M9400 Softline plus mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,10 28,00 137,50 0,51 0, M ,00 88,00 288,00 26,78 2, M ,90 100,00 233,10 12,76 0, M ,00 64,90 178,30 7,35 0, M ,00 45,00 311,30 7,30 7, M ,00 52, ,06 17, M ,50 10,00 140,20 0,09 2, M ,00 24,70 293,10 0,64 9, M ,00 60,00 200,70 4,51 0, M ,00 45,00 292,80 8,25 5, M ,90 4,60 48,20 0,01 0, M ,90 90,00 224,00 13,73 1, Alumil M9400 Softlight plus V

21 Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,90 110,00 293,60 23,79 1, M ,90 60,00 157,30 4,10 0, M ,50 10, ,48 0, M ,00 180,00 604,70 287,13 18, M ,40 59,00 444,60 20,42 15, M ,60 28,00 198,90 1,04 0, M ,90 87,00 275,90 12,71 1, M ,00 45,00 329,40 10,68 10, M ,00 45,00 332,80 10,44 10, M ,90 45,00 255,00 7,19 5, M ,00 57,00 234,30 14,48 14, M ,60 41,20 171,50 3,56 6, V Alumil M9400 Softlight plus 021

22 Περίληψη Προφίλ Profile Overview M9400 Softline plus mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,50 52,00 396,80 18,40 27, M ,30 117, ,31 11, M ,00 72,40 408,90 16,08 7, M ,30 117, ,38 0, M ,10 83,00 469,70 23,59 11, M ,00 28, ,40 14, M ,00 39,00 367,60 12,32 49, M ,00 100,00 414,90 55,81 12, M ,00 45,00 330,40 10,65 9, M ,30 42,05 261,20 4,86 1, M ,00 39,00 369,00 11,58 46, M ,50 15,10 118,60 0,16 0, Alumil M9400 Softlight plus V

23 Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,80 48,30 241,00 3,48 5, M ,80 50,65 220,00 2,98 3, M ,50 53,50 240,20 3,70 5, M ,00 116,00 448,00 78,91 19, M ,80 70,00 380,20 20,92 15, M ,80 93,00 431,70 45,67 22, M ,00 93,00 402,60 44,25 15, M ,00 74,50 365,60 25,62 11, M ,40 43,90 304,10 2,88 15, M ,00 26,57 221,20 0,53 6, M ,40 118,40 444,50 107,61 107, M ,00 67,00 328,30 18,93 11, V Alumil M9400 Softlight plus 023

24 Περίληψη Προφίλ Profile Overview M9400 Softline plus mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,80 32,80 281,30 1,92 6, M ,00 59,00 377,50 15,91 9, M ,80 11,20 152,40 0,25 1, M ,38 11,20 182,40 0,34 4, M ,00 50,00 268,00 3,77 9, M ,00 50,00 337,60 4,09 21, M ,00 47,00 267,90 2,72 3, M ,50 67,00 380,20 20,09 12, M ,90 67,00 364,50 23,37 18, M ,00 58,20 373,00 13,56 10, M ,80 70,00 399,40 24,02 18, M ,60 52,00 348,70 12,72 7, Alumil M9400 Softlight plus V

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil M11000 lutherm plus opyright 2010 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus 002 lumil M11000 lutherm plus V11.2010 M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-6 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 3-6 H2200 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων σε Στέγες H2200 Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-10 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 11-1 102-X-30 : Σειρά 3 πανέλων σε κατά πλάτος διάταξη και κλίση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η ιδανική επιλογή για κάθε ανοιγόμενο κούφωμα. Η διαχρονικότητα των κλασικών γραμμών, το άψογο φινίρισμα και η υψηλή λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N Η σειρά EUROPA 6000 είναι ένα συρόμενο Υβριδικό σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης, το οποίο καλύπτει τόσο τις τάσεις της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 800 είναι ένα νέο οικονομικό συρόμενο σύστημα με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Είναι ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 4000 series is designed in

EUROPA 4000 series is designed in Η σειρά EUROPA 4000 σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε κτίρια με υαλοπετάσματα. Εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα, καλύπτει όλους τους τύπους κατασκευής υαλοπετάσματος, από το Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE Opening Systems 08 Thermal Break Opening Systems 10 Folding Systems 12 Sliding Systems 14 Thermal Break Sliding Systems 18 Thermal Break Lift and Slide Systems 20

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile.

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile. Προφίλ εταιρείας Company Profile Περιεχόμενα 3 Προφίλ εταιρείας /company profile 4 Γιατί κουφώματα gp / Why gp Frames? 5 Ποιότητα gp / gp Quality 6 Πόρτα εισόδου gp 590 Entrance door gp 590 7 Πόρτες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA SHADOW είναι ένα. ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής. σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο. χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός

Η σειρά EUROPA SHADOW είναι ένα. ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής. σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο. χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός Η σειρά EUROPA SHADOW είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός και της θερμοκρασίας, σε επιθυμητά επίπεδα. Η φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS ALUMINIUM ENTRANCE DOORS 1 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS OPEN THE RIGHT ONE www.internodoors.com www.internodoors.com 3 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS INDEX 06 12 18 24 PIVOT CARBON PIVOT BASE PIVOT WOOD PIVOT GLASS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ 6-16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΑΤLAS 18-20 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FLEXY 22-23 EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 28-34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ARGOS 36-39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 42-45 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540872 C Publication date: 3 Nov 2009 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Kit DSL. Kit DSL. Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου

Kit DSL. Kit DSL. Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου Sliding luminium Windows ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 1005422 Kit DSL για όλες τις σειρές αλουμινίου Τα Κit DSL μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις σειρές αλουμινίου με πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480 Instructions for use Washer-dryer! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 GR Ελληνικά,15 RO Română,29 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the

Διαβάστε περισσότερα

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Όλες οι πόρτες EUROPA-GARDESA παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14351-1. Αντιπροσωπευτικά δείγματα των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα