ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 38315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11.1/6343 Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας υπη κόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 8Α του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμο γή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λουτές διατάξεις» (Α 7), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του Ν. 4172/2013 (Α 167). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). γ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ. Του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ε. Του Π.Δ. 102/2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσί ας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α 169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 110 παρ. 4 και 5 του Ν. 4172/2013 (Α 167). στ. Του Π.Δ. 113/2013 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασί ας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδια γραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/ ) και άλλες διατάξεις» (Α 146). ζ. Του Π.Δ. 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (EEL 31/ )» (Α 251). η. Της υπ αριθμ. 7001/2/1454 κδ / κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός προδια γραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών πρώτης υποδοχής» (Β 2491). θ. Της υπ αριθμ / υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ανάθεση του Συστήματος Αιτημάτων Στέγασης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β 2016). ι. Της υπ αριθμ. Υ1.Γ.Π. οικ / υπουργικής απόφασης με θέμα: «Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχο κοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκό ων τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής» (Β 2745). 2. Την ανάγκη ανάπτυξης ενιαίων διαδικασιών στις Δο μές φιλοξενίας και κατάρτισης προδιαγραφών λειτουργί ας και διαδικασιών ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Δομών φιλοξενίας από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, όπου περιλαμβάνονται οι βασικές αρ χές λειτουργίας, οι προϋποθέσεις φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών, οι διαδικασίες ένταξης σε αυτές, καθώς και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού των ως άνω υπηρεσιών. Συγχρόνως, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών τόσο για τη συνολική λειτουργία των Δομών Φιλοξενίας, όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ Η ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Άρθρο 2 Διάρθρωση 1. Οι Δομές Φιλοξενίας υπάγονται στην Υπηρεσία Πρώ της Υποδοχής. 2. Οι Δομές λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, στις περιπτώσεις που στελεχώνονται και λειτουργούν από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 3. Στις περιπτώσεις που η διαχείριση των Δομών ή

2 38316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανατίθεται σε άλ λους δημόσιους φορείς ή σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η λειτουργία των δομών είναι ευθύνη των φορέων αυτών, ενώ διατηρεί την εποπτεία των δομών η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 4. Σε κάθε Δομή Φιλοξενίας ορίζεται ένας υπάλληλος ως Προϊστάμενος. 5. Οι Δομές διαρθρώνονται σε λειτουργικώς διακριτά Κλιμάκια, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Δομής: α. Διοίκησης και γραμματειακής υποστήριξης. β. Ιατρικής υποστήριξης. γ. Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. δ. Ασφάλειας. 6. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η διεπιστημονική και διακλαδική συνεργασία και επικοινωνία των ανωτέρω, μέσα από τακτικές ομαδικές συναντήσεις με συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού των δομών. Άρθρο 3 Τύποι δομών φιλοξενίας 1. Οι Δομές Φιλοξενίας διακρίνονται στις εξής κατη γορίες: α. Αιτούντων άσυλο γενική κατηγορία. Κατ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του Συμβουλίου 2003/9/ΕΚ, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτή σεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό νομοθετικό πλαί σιο με το Π.Δ. 220/2007, καθώς και της από 26ης Ιουνίου 2013 σχετικής αναδιατύπωσης Οδηγία 2013/33/ΕΕ (σχε τικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία) η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει επίσημα την Οδηγία 2003/9/ΕΚ μέχρι την β. Ασυνόδευτων ανηλίκων. Διακρίνονται σε: α) αρρένων και θηλέων έως 12 ετών, β) αρρένων άνω των 12 ετών και γ) θηλέων άνω των 12 ετών. Οι περιπτώσεις ανήλικων αδελφών που ανήκουν σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα, θα εξετάζονται εξατομι κευμένα. Λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αλλά και τη διαθεσιμότητα των δομών, θα τοποθετούνται ανάλογα. γ. Υπερηλίκων και ατόμων που έχουν αναπηρία ή πά σχουν από ανίατη ασθένεια. δ. Μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα και γυ ναικών σε κύηση ή λοχεία. ε. Θυμάτων βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης. στ. Θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. ζ. Αιτούντων εθελούσιας επιστροφής γενική κατη γορία. Για τις κατηγορίες ευάλωτων οι οποίοι χρήζουν συ νεχόμενης φροντίδας (π.χ. ΑΜΕΑ, υπερήλικας κ.α.) και οι οποίοι συνοδεύονται από συγγενικό τους πρόσωπο, δίνεται η δυνατότητα φιλοξενίας στην ίδια Δομή και του συνοδού τους. 2. Δύνανται να λειτουργούν μικτές δομές φιλοξενίας, όπου φιλοξενούνται παράλληλα δύο (2) ή περισσότερες διαφορετικού τύπου ομάδες, εφόσον το επιτρέπει η δι αμόρφωση χώρου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φιλοξενούμενων ομάδων. 3. Η φιλοξενία παρέχεται σε Κέντρα συλλογικής φι λοξενίας. 4. Η φιλοξενία δύναται να παρέχεται υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και σε: α. Αυτόνομα καταλύματα, όπως ενοικιαζόμενα διαμε ρίσματα. β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα. 5. Η λειτουργία των δομών ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να αναλαμβάνεται από άλλους δημό σιους φορείς ή να ανατίθεται σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Προϊστάμενου Δομής Ο Προϊστάμενος της εκάστοτε Δομής Φιλοξενίας με ριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις κατ εξου σιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις. Ειδικότερα: 1. Διευθύνει τη Δομή και ευθύνεται για την αποτελε σματική εκτέλεση του σκοπού αυτής. 2. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και τήρηση εσω τερικού κανονισμού λειτουργίας της εκάστοτε Δομής φιλοξενίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των φιλοξενούμενων. 3. Εξασφαλίζει την πληρότητα και ποιότητα των παρε χόμενων υπηρεσιών, εποπτεύει την αποδοτικότητά τους σύμφωνα με δείκτες αποδοτικότητας που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της εκάστοτε Δομής, και συ ντάσσει περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τα ανωτέρω που κοινοποιεί στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 4. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της Δομής Φιλοξενίας. 5. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και διασφαλί ζει την επιστημονική εποπτεία και παρακολούθηση του προσωπικού. Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των επαγγελματιών. 6. Εξετάζει με το απαραίτητο ενδιαφέρον τα προβλήμα τα των φιλοξενουμένων και μεριμνά για την επίλυσή τους. 7. Αναφέρει για θέματα των οποίων η επίλυση απαιτεί λήψη απόφασης από ανώτερα όργανα. 8. Είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση και κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Δομής. 9. Επιλαμβάνεται επί παντός θέματος που απειλεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της Δομής και σε συ νεργασία με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και κατά περίπτωση με άλλες αρχές λαμβάνει τα απαραίτητα αποτρεπτικά μέσα. 10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από τους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς και από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Κλιμακίων Οι αρμοδιότητες των Γραφείων του άρθρου 2 είναι οι εξής: α. Κλιμάκιο διοίκησης και γραμματειακής υποστήριξης: 1. Η καταγραφή των νεοεισερχομένων στη Δομή και η διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής, διαμονής και αποχώρησης. 2. Η τήρηση ατομικών φακέλων (στοιχείων καταγρα φής) των φιλοξενουμένων. 3. Η διεκπεραίωση διοικητικής φύσεως ενεργειών (δια κίνηση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου, γραμματειακή υποστήριξη). 4. Η διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δομής. 5. Η μέριμνα για την έγκαιρη παρασκευή ή παραλαβή και διανομή γευμάτων. 6. Η τήρηση προγράμματος καθαριότητας. 7. Η τήρηση προγράμματος δραστηριοτήτων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η τήρηση αρχείου της Δομής (αποφάσεων, προ γραμμάτων λειτουργίας, εργασίας, δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, φαγητού κ.α.). 9. Υποβάλλει μηνιαίες στατιστικές αναφορές για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δομής. β. Κλιμάκιο ιατρικής υποστήριξης: 1. Η παροχή υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου και α βάθμιας περίθαλψης. 2. Η επίβλεψη τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής των φιλοξενουμένων. 3. Η τήρηση ατομικών ιατρικών φακέλων. 4. Η διαχείριση φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού. 5. Η λήψη και παρακολούθηση ιατρικού ιστορικού, όπου χρειάζεται. 6. Η ενημέρωση των φιλοξενούμενων για θέματα υγι εινής και προληπτικής ιατρικής. 7. Η παραπομπή σε δευτεροβάθμια περίθαλψη των αναγκαίων περιπτώσεων. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται και από τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων και των κρατικών περιφερειακών ιατρείων. γ. Κλιμάκιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης: 1. Η υποδοχή των φιλοξενουμένων. 2. Η κατανομή των νεοεισερχομένων σε θαλάμους. 3. Η παροχή υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα. 4. Η ψυχοκοινωνική εκτίμηση των εξυπηρετούμενων. 5. Η συμβολή στην ανάπτυξη προγράμματος της δομής που θα βοηθά τους φιλοξενούμενους να προσαρμοστούν στον ελληνικό κοινωνικό ιστό. 6. Η λήψη και τακτική ενημέρωση του φακέλου κοινω νικού και ψυχολογικού ιστορικού. 7. Η διασύνδεση με δομές δευτεροβάθμιας περίθαλψης για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο. 8. Η εκτίμηση, προσδιορισμός και διαχείριση των κοι νωνικών, εκπαιδευτικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων. 9. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυ χαγωγικών ή άλλων προγραμμάτων με στόχο την προ σωπική ανάπτυξη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των φιλοξενουμένων. 10. Η πραγματοποίηση συναντήσεων διεπιστημονικής ομάδας με τον Προϊστάμενο και το λοιπό προσωπικό της δομής σε εβδομαδιαία βάση με σκοπό την επίλυση λειτουργικών και επιστημονικών ζητημάτων. 11. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση συναντήσεων νομικής συνδρομής και ενημέρωσης με νομικούς συμ βούλους ή δικηγόρους των φιλοξενουμένων στην πε ρίπτωση που δεν παρέχεται εντός της Δομής νομική συνδρομή, με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες καθώς και με φορείς της Κοι νωνίας των Πολιτών. Προϋπόθεση για τη συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών είναι η πιστοποίησή τους από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και η εγγραφή τους στο Μητρώο Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. 12. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συνεργασία με την τοπική κοινωνία για τους σκοπούς της Δομής Φιλοξενίας. Δ. Κλιμάκιο ασφάλειας: 1. Παρέχει υπηρεσίες επιτήρησης. 2. Διαχειρίζεται το σύστημα ελέγχου πρόσβασης ατό μων και αντικειμένων στη Δομή. 3. Καταρτίζει σχέδιο δράσης για περιπτώσεις ανάγκης. Άρθρο 6 Εποπτεία Αξιολόγηση Διασφάλιση ποιότητας 1. Η εποπτεία, παρακολούθηση και η αξιολόγηση της οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία ζήτημα, ασκεί ται από το αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 2. Σκοπός της εποπτείας είναι ειδικότερα: α) Παρακολούθηση γενικής λειτουργίας και διαχείρισης. β) Έλεγχος και αξιολόγηση της λειτουργίας και δια σφάλιση προδιαγραφών λειτουργίας. γ) Υποβολή αναφορών προόδου και αποτελεσμάτων ελέγχου προς το Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. δ) Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση θεμά των εσωτερικής λειτουργίας. ε) Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που ενδέχεται να προκύπτουν ή που τίθενται από τον Προϊστάμενο της Δομής αλλά και τους ίδιους τους φιλοξενούμενους. 3. Η εποπτεία γίνεται με τακτικές και έκτακτες επισκέ ψεις στις Δομές Φιλοξενίας σε συνεργασία με το προ σωπικό αυτών και με τρόπο που δεν προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία και στην παροχή υπηρεσιών της Δομής. 4. Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δομής βάσει της επίτευξης της στο χοθεσίας και των δεικτών αποδοτικότητας που θα κα θορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α Άρθρο 7 Αρχές λειτουργίας 1. Σκοπός της εκάστοτε δομής είναι η παροχή ενός στα θερού πλαισίου διαμονής (βραχείας και μέσης διάρκειας) ικανού να καλύπτει όχι μόνο τις βασικές βιοτικές και κοινω νικές ανάγκες των φιλοξενουμένων, αλλά και τις συναισθη ματικές, ψυχικές, μαθησιακές και ενταξιακές ανάγκες αυτών. 2. Δικαίωμα φιλοξενίας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών έχουν οι αιτούντες άσυλο κατ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του Συμβουλίου 2003/9/ΕΚ, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο τα κράτη μέλη που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο με το Π.Δ. 220/2007, καθώς και της από 26ης Ιουνίου 2013 σχετικής αναδιατύπωσης Οδηγία 2013/33/ΕΕ/,οι αιτούντες εθελούσιας επιστροφής και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3907/2011 (7 Α ). 3. Η φροντίδα των ως άνω ομάδων θα πρέπει να ανατί θεται σε κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες που κατανοούν τις πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες των φιλοξενουμένων σε συνδυασμό με τις ανάγκες στή ριξης και προστασίας τους. Οποιοσδήποτε εμπλέκεται σε αποφάσεις και διαδικασίες που αφορούν σε ασυνόδευτα παιδιά οφείλει να γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες προ στασίας που προκύπτουν. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν ασυνόδευτα παιδιά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 4. Η λειτουργία της Δομής προσανατολίζεται στην δια σφάλιση βασικών παραμέτρων όπως είναι η κάλυψη βιο λογικών και ψυχολογικών αναγκών των φιλοξενουμένων, η ελευθερία στην κίνηση και την έκφραση, η αναγνώριση της ατομικής τους αξίας, η αξιοπρέπεια, η ανεξαρτησία, η επιλογή και εφόσον είναι εφικτό η ανάπτυξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής εντός και εκτός δομής. Ειδικότερα:

4 38318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν στη στέγαση και σίτιση, την ενημέρωση και πληροφόρηση των φιλοξε νουμένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την υποστήριξη στις διαδικασίες έκδοσης νομιμοποιη τικών εγγράφων, την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, την πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και προσόντων και στην αγορά εργασίας όταν οι φιλοξενού μενοι έχουν σχετικό δικαίωμα. β. Οι Δομές Φιλοξενίας λειτουργούν καθημερινά σε ει κοσιτετράωρη βάση ως προς το έργο της φιλοξενίας, με όλες τις παραμέτρους της. Για το λόγο αυτό και για την καλύτερη οργάνωση της Δομής, καταρτίζεται ημερήσιο πρόγραμμα από το επιστημονικό προσωπικό το οποίο ρυθμίζει κάθε λειτουργία και επιμέρους δραστηριότητα. γ. Ως προς το έργο των διοικητικών υπηρεσιών, η λει τουργία αφορά σε πενθήμερη κάλυψη. δ. Το γραφείο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στην περίπτωση δομών που φιλοξενούν ευάλωτες ομάδες λειτουργεί και τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή καλύ πτοντας τουλάχιστον μια βάρδια είτε ενός κοινωνικού λειτουργού είτε ενός ψυχολόγου. ε. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες π.χ. εκπαιδευτικά προγράμ ματα, ιατρικές υπηρεσίες, παροχή νομικής υποστήριξης κ.α. παρέχονται σύμφωνα με τακτικό εβδομαδιαίο πρό γραμμα που καταρτίζει η εκάστοτε δομή. στ. Η φύλαξη και ασφάλεια παρέχεται σε 24ωρη βάση. 5. Επισημαίνεται ότι πρέπει η χρήση των υπηρεσιών να γίνεται βάσει συγκεκριμένων κανόνων και χρονοδιαγράμ ματος με στόχο την παροχή ίσων και ίδιας ποιότητας υπηρεσιών σε όλους, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη: α. Όλους τους διαθέσιμους πόρους, υλικά μέσα και προσωπικό. β. Τις ιδιαίτερες ανάγκες των φιλοξενουμένων (ηλικία, φύλο κ.λπ). γ. Τις ιδιαιτερότητες των φιλοξενουμένων (πολιτισμικές, θρησκευτικές κ.λπ.). 6. Οι Δομές Φιλοξενίας που στεγάζουν μικτούς πληθυ σμούς αντρών και γυναικών θα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια και προστασία των φιλοξενούμενων γυναικών από σεξουαλική παρενόχληση ή άλλου τύπου βίας λόγω φύλου που μπορεί να ασκηθεί μεταξύ των διαμενόντων. Κατά συνέπεια θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης όπως η σχετική ενημέρωση όλων των φιλοξενουμένων, η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, η ρητή αναφορά στον κανονισμό λειτουργίας και το συμφωνητικό φιλοξε νίας καθώς και η χωριστή και ασφαλής στέγαση. 7. Βάσει του παρόντος κανονισμού, με μέριμνα του Προ ϊστάμενου της εκάστοτε Δομής εκπονείται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ο οποίος δύναται να διαφορο ποιείται ανάλογα με τον τύπο της Δομής Φιλοξενίας στον οποίο αναφέρεται, προκειμένου να καλύπτει τις ιδιαίτε ρες ανάγκες των ανθρώπων που φιλοξενούνται εκεί και ο οποίος εγκρίνεται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Το περιεχόμενο του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού αφορά σε συγκεκριμένους κανόνες διαβίωσης και αρχές συμβίωσης, στον προσδιορισμό δεικτών αποδοτικότη τας που εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και μπορεί να αναθεωρηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των φιλοξενουμένων. Άρθρο 8 Προϋποθέσεις φιλοξενίας Στις Δομές Φιλοξενίας εισάγονται, υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι εισήλθαν στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των ευάλωτων ατόμων όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3907/2011 (7 Α ) ή έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας. Για τις ειδικές δομές αιτούντων εθελούσι ας επιστροφής, οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση εθελούσιας επιστροφής. 2. Δεν διαθέτουν εναλλακτικό περιβάλλον διαμονής ή άλλους οικονομικούς πόρους. 3. Δεν συντρέχουν για αυτούς λόγοι Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του προσωπικού και των φιλοξενουμένων της Δομής. Η συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που ανακύπτουν μετά την απόκτηση του δικαιώματος φιλο ξενίας, συνιστούν λόγο ανάκλησής του. 4. Δεν πάσχουν από ασθένεια που εγκυμονεί κίνδυνο επιδημίας κατά τα οριζόμενα στις οικείες πράξεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ή άλλες λοιμώδεις νό σους ή μεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες. 5. Δεν είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. Άρθρο 9 Υποβολή αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Αρμόδια αρχή για την υποβολή αιτήματος φιλοξενίας είναι το αρμόδιο Τμήμα του Ε.Κ.Κ.Α. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος κατανομής δικαιούχων φι λοξενίας, διασφαλίζεται η διασύνδεση των δομών φιλο ξενίας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με το πληροφοριακό σύστημα «ESTIA» του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), μέσω του οποίου υποβάλλονται όλα τα αιτήματα στέγα σης σε εθνικό επίπεδο. 2. Η αίτηση για φιλοξενία, καταχωρείται στο πληρο φοριακό σύστημα «ESTIA» σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του. 3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλουν να κατα τεθούν στη δομή από τους δικαιούχους: α. Αίτηση ενδιαφερομένου. β. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταυτοποιητι κού εγγράφου (εφόσον υπάρχει). γ. Απόφαση παραπομπής από Περιφερειακή Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή άλλου φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο αλλοδαπός ανήκει σε κατηγορία που δικαιούται φιλοξενίας. δ. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενήλικου στην οποία θα δηλώνει ότι δεν διαθέτει εναλλακτικό περιβάλλον διαμονής ή άλλους οικονομικούς πόρους προκειμένου να καλύψει τα έξοδα διαμονής φιλοξενίας. ε. Για τους αιτούντες που έχουν υποβληθεί σε διαδικα σία Πρώτης Υποδοχής, αντίγραφο του ιατρικού φακέλου (κάρτας υγείας, κοινωνικό ιστορικό, ψυχολογικό ιστορικό) από το ΚΕ.Π.Υ. ή την Κινητή Μονάδα Πρώτης Υποδοχής όπου έχει γίνει η καταγραφή τους και για τους λοιπούς αιτούντες πιστοποιητικό υγείας, προκειμένου να πιστο ποιηθεί ότι δεν πάσχουν από ασθένεια που εγκυμονεί κίνδυνο επιδημίας ή μεταδοτικές ασθένειες, κατά τα ορι ζόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 4. Για τη φιλοξενία σε Δομή Φιλοξενίας ανηλίκων, σε κάθε περίπτωση ο φιλοξενούμενος πρέπει να είναι ανήλι κος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία από τον Προϊστάμενο της Δομής για την ανηλικότητα, γίνεται παραπομπή σε φορέα του Ε.Σ.Υ. για τον προσ διορισμό ηλικίας σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ αριθμ. Υ1.Γ.Π. οικ / απόφασης με θέμα: «Πρό γραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών σε δο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μές πρώτης υποδοχής» (Β 2745), εφόσον δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την ως άνω απόφαση. 5. Για τη διασύνδεση με το Ε.Κ.Κ.Α. υπογράφεται συμ φωνία ένταξης στην κοινή βάση δεδομένων από κάθε δομή φιλοξενίας, στην οποία καταχωρούνται στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Για κάθε δομή ορίζεται συγκεκριμένος χρήστης του συστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της βάσης δεδομένων του Ε.Κ.Κ.Α. Άρθρο 10 Διαδικασία εισαγωγής σε δομή φιλοξενίας 1. Οι φιλοξενούμενοι αντιμετωπίζονται από το προσω πικό και τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα, και τα ατομικά τους δι καιώματα, όπως αυτά ορίζονται στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο, και τις εν γένει ανάγκες τους. 2. Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης μεριμνά για την υποδοχή και ένταξη του φιλοξενουμένου στη Δομή. 3. Η υποδοχή στη Δομή φιλοξενίας περιλαμβάνει: α) Εκπόνηση ατομικού προγράμματος ενημέρωσης για τον κάθε φιλοξενούμενο αναφορικά με τη διαβίωση στο νέο περιβάλλον. Η ενημέρωση γίνεται σε γλώσσα κατανοητή, και αφορά στις συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας της Δομής, αλλά και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φιλοξενουμένων. β) Σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού φιλοξενίας (παράρτημα 2) για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας και την αποδοχή των υποχρεώσεων από τους φιλοξενου μένους. Το συμφωνητικό υπογράφεται από κάθε φιλο ξενούμενο κατά τη διαδικασία υποδοχής. Στις περιπτώ σεις ασυνόδευτων ανήλικων, διασφαλίζεται η ενημέρωση τόσο των ιδίων όσο και των αρμόδιων Επιτρόπων για τους κανόνες λειτουργίας της Δομής. Σε περιπτώσεις που δεν έχει ορισθεί Επίτροπος, γίνεται ενημέρωση του Εισαγγελέα Ανηλίκων ή Πρωτοδικών στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως προσωρινού Επιτρόπου. γ) Την αποδοχή των όρων φιλοξενίας διαδέχεται η επι τόπου διεξαγωγή ξενάγησης στους κύριους χώρους της δομής, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών χώρων. δ) Παροχή ειδών ατομικής υγιεινής και ρουχισμού, εφό σον απαιτείται. Ο αναλώσιμος εξοπλισμός, θα πρέπει να είναι πλήρης και να ανανεώνεται όσο συχνά απαιτεί η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής των φιλοξενουμένων. ε) Παρουσίαση του κοιτώνα ή/και της κλίνης στο φι λοξενούμενο και τοποθέτησή του. 4. Μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες από την τοποθέτηση του φιλοξενούμενου, ολοκληρώνεται η λήψη του κοινω νικού και ψυχολογικού ιστορικού, εφόσον αυτό δεν είναι ήδη διαθέσιμο και διαμορφώνεται ατομικό πρόγραμμα υποστήριξης. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για όσους έχουν πρόβλημα υγείας και χρήζουν ιατρικής φροντίδας. 5. Δεδομένου ότι οι ομαδικές δυναμικές και διεργασίες που αναπτύσσονται σε έναν χώρο όπου καλούνται να συνυπάρξουν και να αλληλεπιδράσουν άτομα διαφορετι κών εθνικοτήτων, ιδεολογιών, πολιτισμικών και θρησκευ τικών πεποιθήσεων είναι σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία της Δομής, κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση των ήδη φιλοξενουμένων για την επικείμενη άφιξη νέου φιλοξενούμενου. Άρθρο 11 Διάρκεια φιλοξενίας Η διάρκεια παραμονής σε Δομή ορίζεται ως εξής: α) Για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας το δικαί ωμα παραμονής σε Δομή φιλοξενίας ισχύει για όσο δι άστημα είναι κάτοχοι δελτίου αιτούντος διεθνούς προ στασίας εν ισχύ. β) Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ενηλίκων ο χρόνος παραμονής σε Δομή είναι σε άμεση συνάρτηση με τις διαδικασίες επιστροφής και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και φορέων. γ) Για τους ασυνόδευτους ανήλικους μέχρι την ημέρα ενη λικίωσης. Δίνεται η δυνατότητα παράτασης της παραμονής από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ενηλικίωσης μόνο στις περιπτώσεις όπου ο φιλοξενούμενος έχει την ιδιότητα του μαθητή, φοιτητή ή σπουδαστή και με την προϋπόθεση ότι επαρκούν οι θέσεις φιλοξενίας σε συνάρτηση με τις αιτήσεις που υποβάλλονται. Άρθρο 12 Διακοπή φιλοξενίας 1. Η φιλοξενία διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι ίδιοι οι φιλοξε νούμενοι. Στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων το αίτημα υποβάλλεται από τον επίτροπο, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος διακοπής φιλοξενίας. Στην περίπτωση πρόωρης και εθελούσιας αποχώρησης, ενη μερώνεται το Ε.Κ.Κ.Α., το αρμόδιο Τμήμα της Υπηρεσίας πρώτης Υποδοχής, η Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και η Διεύθυνση Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ. Στις περιπτώσεις αιτούντων άσυλο ενημερώνεται και η Υπηρεσία Ασύλου. Στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση ο αρμόδιος εισαγγελέας. β. Με τη λήξη του οριζόμενου διαστήματος φιλοξενίας. γ. Έχουν πάψει να ισχύουν οι προϋποθέσεις απόκτησης δικαιώματος φιλοξενίας. Σε περίπτωση θετικής απόφα σης επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας, οι κάτοχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και τις σχετικές διαδικασίες και προε τοιμάζονται για την αυτονόμησή τους. δ. Παραβίαση των όρων φιλοξενίας που αναγράφονται στο κεφάλαιο υποχρεώσεις φιλοξενουμένων. Εξαιρούνται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι για τους οποίους θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη παραπομπή τους σε άλλη Δομή Φιλοξενίας μέσω Ε.Κ.Κ.Α 2. Με τη διακοπή της φιλοξενίας, παύει αυτοδικαίως η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και ο φιλο ξενούμενος οφείλει να αποχωρήσει από τη δομή, λαμ βάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. 220/2007 (Α 251). Άρθρο 13 Αποχώρηση 1. Το πλαίσιο αποχώρησης από τη δομή περιλαμβάνει: α) Ενημέρωση του φιλοξενούμενου σε γλώσσα που κατανοεί ως προς την επικείμενη αποχώρησή του, σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν αυτή πραγματοποιηθεί. β) Η αποχώρηση επέρχεται με την επίδοση της τελεσί δικης έκδοσης απόφασης διακοπής της παρεχόμενης φι λοξενίας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής, καθώς και το ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της αποχώρησης. γ) Ο φιλοξενούμενος λαμβάνει αντίγραφο της από φασης διακοπής φιλοξενίας σε γλώσσα που κατανοεί. δ) Πριν την αποχώρησή του ο φιλοξενούμενος προε τοιμάζεται κατάλληλα από το γραφείο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ως προς την επικείμενη αποχώρηση. ε) Στην περίπτωση που η ημέρα λήξης της διάρκειας φιλοξενίας είναι αργία ή εξαιρέσιμη, η αποχώρηση πραγ ματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

6 38320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Εάν κατά την αποχώρησή του ο φιλοξενούμενος δεν παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση από τη Δομή για τη φύ λαξη αυτών. 3. Σε περίπτωση άρνησης των φιλοξενουμένων να αποχωρήσουν από τη δομή ή μη τήρησης των όρων του παρόντος κανονισμού ή πρόκλησης βλάβης στη δομή, η διοίκηση διατηρεί δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη και λήψης των προβλεπόμενων μέτρων εις βάρος τους, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Άρθρο 14 Χώροι εγκατάστασης Οι λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των εγκα ταστάσεων των Δομών Φιλοξενίας, είναι αυτές που πε ριγράφονται στο παράρτημα 1 του παρόντος. Άρθρο 15 Παρεχόμενες υπηρεσίες 1. Υπηρεσίες που προσφέρονται στους φιλοξενούμε νους : α. Παροχή κατάλληλου και επαρκούς χώρου φιλοξενίας. β. Σίτιση (πρωινό μεσημεριανό δείπνο και δεκατιανό και απογευματινό σε Δομές όπου φιλοξενούνται παιδιά). γ. Παροχή ειδών ατομικής υγιεινής και ρουχισμού, εφό σον κρίνεται αναγκαίο. δ. Καθαριότητα Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας. ε. Ιατρική Φροντίδα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. στ. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη. ζ. Εκπαίδευση. η. Παροχή Νομικής Συνδρομής, εφόσον κρίνεται ανα γκαίο. θ. Παροχή διερμηνείας. ι. Εικοσιτετράωρη φύλαξη και ασφάλεια. 2. Ανάλογα με την κατηγορία των ατόμων που φιλοξε νούνται, και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, προσφέρο νται προγράμματα κοινωνικής ένταξης σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, και συγκεκριμένα: α. Μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. β. Πρόσβαση των ανηλίκων στο εκπαιδευτικό σύστημα. γ. Δημιουργική απασχόληση παιδιών σχολικής και προ σχολικής ηλικίας. δ. Εργαστήρια απασχόλησης ενηλίκων (ζωγραφικής, χειροτεχνιών, χορού κ.λπ). ε. Προγράμματα ψυχαγωγικών και ενημερωτικών δρα στηριοτήτων (αθλητισμός, χορός, ψυχαγωγικές εκδρομές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.). στ. Συμβουλευτική σε θέματα Κοινωνικής δικτύωσης και Επαγγελματικής ένταξης. ζ. Προώθηση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρ τισης. η. Συμβουλευτική σε Κοινωνικά και Προνοιακά ζητή ματα. 3. Οι αναφερόμενες υπηρεσίες είναι προσανατολισμέ νες στην κατεύθυνση της ανασύνταξης των δυνάμεων και της ενίσχυσης των ενήλικων μελών των οικογενειών που φιλοξενούνται, με την προοπτική της αυτόνομης ένταξης τους στην τοπική κοινωνική και οικονομική ζωή αλλά και στην ενίσχυση των φιλοξενουμένων στην προσπάθειά τους για δημιουργία λειτουργικών σχέσεων μεταξύ τους και στη δημιουργική ένταξή τους στην κοινωνία. 4. Στον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εκάστο τε Δομής Φιλοξενίας προσδιορίζονται δείκτες αποδοτι κότητας των υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω με στόχο την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της πληρότη τας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανά λογα με τις ανάγκες της ομάδας των φιλοξενουμένων. ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 16 Καθεστώς φιλοξενίας 1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που φιλοξενούνται στις Δο μές, τελούν υπό καθεστώς ελεύθερης διαβίωσης. Απο λαμβάνουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου και εξόδου από τη Δομή κατά τις ώρες που ορίζονται με απόφαση του επικεφαλής της δομής και κυκλοφορούν ελεύθερα σε προ καθορισμένους χώρους για να μην εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Δομής. Η εν γένει παραμονή τους στους χώρους αυτής ρυθμίζεται από τους κανόνες του παρόντος Κανονισμού και τις αποφάσεις του επικεφαλής της δομής. 2. Παρέχεται η δυνατότητα διανυκτέρευσης εκτός της δομής, ύστερα από σχετική αίτηση προς το γραφείο διοίκησης και έπειτα από αιτιολόγηση. Αδικαιολόγητη διανυκτέρευση άνω των τριών (3) ημερών εκτός Δομής, πέραν εξαιρετικών λόγων (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο), οδηγεί σε αυτοδίκαιη παύση του δικαιώματος παροχής φιλοξενίας και των υποστηρικτικών σε αυτή υπηρεσιών. Σε περιπτώσεις ανήλικων λαμβάνεται μέριμνα για την επανατοποθέτηση τους μέσω Ε.Κ.Κ.Α, αφού έχει προη γηθεί η σχετική αλληλογραφία. 3. Οι φιλοξενούμενοι έχουν την απόλυτη ευθύνη δια χείρισης των χρημάτων τους και των αντικειμένων τους. 4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Δομή, ατόμων που δεν φιλοξενούνται σε αυτή και δεν ανήκουν στο προσωπικό της. Κατόπιν αιτήσεως άλλου ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται ο λόγος της επίσκεψης, ο Προϊστάμενος μπορεί να εγκρίνει, για συγκεκριμένο χρόνο, είσοδο στη Δομή, υπό τον όρο ότι προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των φιλοξενούμε νων σε αυτή. Στην είσοδο της δομής θα πραγματοποιείται έλεγχος όλων των προσώπων που επιθυμούν να εισέλ θουν σε αυτήν για να επισκεφτούν φιλοξενούμενους ή στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Κάθε εισερχόμενος οφείλει να υπογράφει στο σχετικό βιβλίο που τηρείται στην είσοδο των δομών και να επιδεικνύει κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του. 5. Ο φορέας που λειτουργεί τη δομή οφείλει να συνά ψει ασφάλιση για την κάλυψη περιπτώσεων πυρκαγιάς, ζημίας και αστικής ευθύνης. 6. Για τη συνδρομή των φιλοξενουμένων, έχουν πρό σβαση στις Δομές Φιλοξενίας οι νομικοί σύμβουλοι ή οι δικηγόροι των φιλοξενουμένων, οι αντιπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες κα θώς και οι εγγεγραμμένοι φορείς στο Μητρώο φορέ ων της κοινωνίας των πολιτών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο πλαίσιο συνεργασίας με την εκάστοτε δομή. Καταρτίζεται τακτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων των αναφερόμενων συνεργατών και φορέων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Προκειμένου για την ασφά λεια των φιλοξενουμένων αλλά και του προσωπικού, η πρόσβαση θα αφορά μόνο σε πιστοποιημένους συγκε κριμένους συνεργάτες του εκάστοτε φορέα. Άρθρο 17 Αρχές που διέπουν τη φιλοξενία 1. Καθ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται για τους φιλοξενούμενους επαρκές βιοτικό επίπεδο, το οποίο να διασφαλίζει τη συντήρησή τους και να προστατεύει τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. 2. Οι αναφερόμενες παροχές διατίθενται σε είδος ή υπό μορφή οικονομικού βοηθήματος ή συμψηφιστικά κουπό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νια (voucher), ή συνδυασμό των τριών. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παρέχεται και οικονομικό βοήθημα για τα καθημερινά προσωπικά έξοδα. 3. Η λειτουργία των δομών μπορεί να στηρίζεται και στην ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των ίδιων των φιλοξενούμενων με χρήση της υπάρχουσας υποδομής, κάτω από την εποπτεία του προσωπικού της Δομής. Η συμμετοχή των φιλοξενουμένων δύναται να αφορά στην διαχείριση των υλικών μέσων αλλά και στις άυλες παραμέτρους της καθημερινής ζωής στη Δομή π.χ. ανά ληψη μεριδίου ευθύνης στη λειτουργία της δομής με συμμετοχή σε καθημερινές λειτουργίες. Άρθρο 18 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φιλοξενούμενων Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1. Οι φιλοξενούμενοι διατηρούν το δικαίωμα να λαμ βάνουν εξατομικευμένη φροντίδα και περίθαλψη χωρίς καμία διάκριση που άπτεται της φυλής τους, της εθνικής τους καταγωγής, της ηλικίας, του φύλου, των πολιτικών και θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου και άλλων χαρακτηριστικών. 2. Οι φιλοξενούμενοι δικαιούνται να απολαμβάνουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και αυτοδιαχείρισης των παραμέτρων της προσωπικής τους ζωής. Ενδεικτικά αναφέρονται παράμετροι όπως: διατροφή, ψυχοκοινωνική στήριξη, ιατρική περίθαλψη, ψυχαγωγία, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ένταξης κ.α. 3. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών που συγκεντρώνονται μέσω της επαγγελματικής πρακτικής του προσωπικού. Όλα τα δεδομένα τα οποία εμπιστεύεται ο φιλοξενούμε νος σε οποιονδήποτε εργαζόμενο της Δομής, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και να παρέχονται σε τρίτους μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης αυτού ή όπως ο νόμος ορίζει. 4. Πρόσβαση στα στοιχεία των φιλοξενουμένων έχουν οι δικαστικές και διωκτικές αρχές, τα αρμόδια όργανα της Δομής και η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Γνώση των στοιχείων αυτών, λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι φιλοξενούμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και, κατόπιν άδειας του αρμόδιου εισαγ γελέα, τρίτα πρόσωπα τα οποία έχουν έννομο συμφέρον. 5. Η επεξεργασία των στοιχείων απαγορεύεται, εκτός εάν πραγματοποιείται αποκλειστικά για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αυτά τα δεδομένα αναφέρονται. 6. Οι φιλοξενούμενοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής παραπόνων σε ειδική φόρμα παραπόνων, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη καθώς και το δικαίωμα ακρόασης στον Προϊστάμενο της Δομής. Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που φιλοξενούνται σε Δο μές Φιλοξενίας υποχρεούνται να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των υπολοίπων φιλοξενούμενων και του προσωπικού. Ειδικότερα: α. Οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονι σμούς που διέπουν τη λειτουργία της Δομής στην οποία διαμένουν. β. Υποχρεούνται να φέρονται με ευγένεια προς τους λοιπούς φιλοξενούμενους και το προσωπικό. Απαγορεύ εται αυστηρά η σωματική, συναισθηματική ή σεξουαλική παρενόχληση μελών του προσωπικού ή άλλων ενοίκων, καθώς και οποιαδήποτε μορφή βίαιης συμπεριφοράς. γ. Οι προσωπικές δραστηριότητες δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα μελών του προσωπικού ή άλλων ενοίκων. 2. Στην περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι του πα ρόντος κανονισμού ή των αποφάσεων του Προϊστάμε νου, προβλέπονται οι ακόλουθες, κατά σειρά βαρύτητας, κυρώσεις: α. Προφορική σύσταση. β. Έγγραφη παρατήρηση. γ. Διακοπή φιλοξενίας. 3. Το προσωπικό σε συνεργασία με το γραφείο ασφά λειας είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την εφαρμογή του μέτρου της προφορικής σύστασης. Αρμόδιος και υπεύθυνος για την εφαρμογή της έγγραφης παρατήρη σης και της διακοπής της φιλοξενίας είναι ο Επικεφαλής της Δομής. 4. Οι φιλοξενούμενοι απαγορεύεται να εισαγάγουν στη δομή φιλοξενίας και να κάνουν χρήση οποιονδήποτε απα γορευμένων ουσιών (ναρκωτικά, αλκοόλ), αντικειμένων ή/ και εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλικών που μπορεί να βλά ψουν τους ίδιους ή τρίτους. Σε περίπτωση διαπίστωσης των ανωτέρω γίνεται άμεση διακοπή της φιλοξενίας. 5. Οι φιλοξενούμενοι απαγορεύεται να αλλάζουν κλίνη ή/και κοιτώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκρι ση από τη διεύθυνση της δομής. 6. Οι φιλοξενούμενοι υπόκεινται σε έλεγχο ταυτοπρο σωπίας κατά την είσοδό τους στη δομή. 7. Οι φιλοξενούμενοι υπόκεινται σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αντικειμένων που εισαγάγουν στη δομή και ιδιαίτερα στο χώρο διαμονής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 8. Οι φιλοξενούμενοι απαγορεύεται να κάνουν ελεύθερη χρήση φωτιάς. 9. Οι φιλοξενούμενοι απαγορεύεται να επεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο στην υλικοτεχνική υποδομή και σε αυτοσχέδιες διαρρυθμίσεις των χώρων που φιλοξε νούνται. 10. Οι φιλοξενούμενοι απαγορεύεται να δημιουργούν αυτοσχέδιες κλίνες. 11. Οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να κάνουν ορθή χρήση των κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού. 12. Οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να αποθηκεύουν τα τρόφιμα μόνο εντός των προκαθορισμένων χώρων και σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού της δομής. 13. Οι φιλοξενούμενοι απαγορεύεται να καπνίζουν στους εσωτερικούς χώρους της δομής. 14. Οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να κυκλοφορούν και να έχουν πρόσβαση σε προκαθορισμένους χώρους και σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού της δομής Άρθρο 19 Υποχρεώσεις προσωπικού 1. Το προσωπικό, που εργάζεται στις Δομές Φιλοξενί ας εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας της εκάστοτε δομής, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις των προϊσταμένων τους. Το ίδιο ισχύει και για τους εθελοντές και φοιτητές που ασκούν βοηθητικά καθήκοντα. 2. Το προσωπικό, τα καθήκοντα του οποίου περιλαμ βάνουν το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων των φιλοξενουμένων, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

8 38322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να απευθύνονται στους ενοίκους με σεβασμό, ευγένεια, υπομονή και εμπι στευτικότητα σε όλα τα άτομα χωρίς καμία απολύτως διάκριση και να εμποδίζουν οποιαδήποτε παρενόχληση, εκμετάλλευση, κακή μεταχείριση ή παραμέληση των φι λοξενουμένων. 4. Απαγορεύεται η χρήση κάθε μορφής σωματικής ή λεκτικής βίας προς τους φιλοξενούμενους καθώς και η σύναψη σχέσεων εκμετάλλευσης κάθε τύπου (σεξουα λικές, οικονομικές ή εργασιακές) μεταξύ των μελών του προσωπικού και αυτών. 5. Οι προσωπικό απαγορεύεται να καπνίζει στους εσω τερικούς χώρους της δομής. Άρθρο 20 Επιλογή και Στελέχωση 1. Στην ομάδα προσωπικού αξιοποιούνται οι δυνατότη τες διεπιστημονικής προσέγγισης, μέσα από τη συνεργα σία επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων. Η στελέχωση αφορά επίσης και σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπι κό. Προκειμένου για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών αλλά και για την παροχή των προαναφερόμε νων υπηρεσιών, οι ειδικότητες που εμπεριέχονται στο σχεδιασμό είναι: Διοικητικός. Ψυχολόγος. Κοινωνικός Λειτουργός. Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, εφόσον λει τουργεί ιατρείο εντός της δομής. Νοσηλευτής, εφόσον λειτουργεί ιατρείο εντός της δομής. Νομικός, εφόσον στο σχεδιασμό της δομής παρέχο νται υπηρεσίες νομικής συνδρομής. Διερμηνέας, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διερμηνέων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Βοηθητικό Προσωπικό Επιμελητής. Καθαριστής Μάγειρας Φύλακας 2. Ο αριθμός του προσωπικού που απασχολείται στην κάθε Δομή δύναται να προσδιορίζεται στην κοινή υπουρ γική απόφαση σύστασης της κάθε Δομής έπειτα από εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ανάλογα με την κατηγορία, τη δυναμικότητα της κάθε Δομής και το βαθμό υποστηρικτικών υπηρεσιών που πα ρέχονται σε αυτή. Η κατανομή του προσωπικού, στις περιπτώσεις που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γίνεται από το προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 102/2012 (169 Α ), όπως ισχύει με το άρθρο 110 του Ν. 4172/2013 (167 Α ). 3. Στις περιπτώσεις Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε η αντιστοιχία των ειδικοτήτων του κοινωνικού λειτουργού και του δι ερμηνέα σε σχέση με τον αριθμό των επωφελούμενων να ανάγεται κατά ελάχιστο σε ένα προς δεκαεπτά. 4. Προκειμένου για την κάλυψη εξατομικευμένων ανα γκών, δύναται η απασχόληση προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων. Η στελέχωση αφορά σε κατά περίπτωση απασχόληση και για το χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο. 5. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής εγκρίνεται το διάστημα παροχής των ζητούμε νων προσωρινών υπηρεσιών όταν αυτές χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 6. Για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης δια σφαλίζεται η παρουσία ενός επιμελητή σε κάθε βάρδια μέχρι τις 23:00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (συμπε ριλαμβανομένων Σαββάτου και Κυριακής). 7. Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης του προσωπικού με εθελοντές και φοιτητές. Αυτοί ασκούν καθήκοντα βοηθητικά και εργάζονται με την εποπτεία και την υποστήριξη των επαγγελματικών στελεχών. Το πεδίο εργασίας αυτών καθορίζεται από την ειδικότητά τους. 8. Στην περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 5 του πα ρόντος, απαραίτητες προδιαγραφές σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού τίθενται στις σχετικές συμφωνίες ανάληψης. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη σύνταξη και περιγραφή του αντι κειμένου της θέσης εργασίας, τη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων, τις διαδικασίες προεπιλογής και συνέ ντευξης, την αξιοκρατική επιλογή και την τήρηση των σχετικών αρχείων. Άρθρο 21 Καθήκοντα προσωπικού 1. Το διοικητικό προσωπικό είναι αρμόδιο για την διοι κητική γραμματειακή υποστήριξη της δομής. Ειδικότερα: α. Διακίνηση αλληλογραφίας και αναπαραγωγή εγ γράφων. β. Τήρηση γενικού πρωτοκόλλου και γενικού αρχείου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων. γ. Διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων με συνεργα ζόμενους φορείς και υπηρεσίες. δ. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται. ε) Είναι αρμόδιο για τις προμήθειες της δομής. 2. Ο ψυχολόγος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας των φιλοξενουμένων. Ει δικότερα: α. Λειτουργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεο ντολογίας του κλάδου του. β. Διενεργεί ψυχολογική εκτίμηση με τη χρήση κατάλ ληλων ψυχομετρικών εργαλείων και συντάσσει ψυχολο γική αξιολόγηση όπου κρίνεται απαραίτητο. γ. Αναλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη των φι λοξενουμένων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς, ανάπτυξη δεξιοτήτων και λειτουργιών. Οι παρεμβάσεις γίνονται σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εξυπηρετούμενου, με σεβασμό στην πολιτισμική διαφορετικότητα. δ. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας. ε. Συμμετέχει στη διασύνδεση της δομής με την κοινό τητα μέσω κοινωνικής μελέτης της κοινότητας, ανάλυσης της δυναμικής της και ένταξής της στο κοινοτικό πλαί σιο, εκτιμώντας και αξιοποιώντας τις κοινοτικές πηγές για την κοινωνική αποκατάσταση των φιλοξενουμένων καθώς και μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 3. Ο κοινωνικός λειτουργός είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοι ακών αναγκών των φιλοξενουμένων, την ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου και για τη συνεργασία με την κοινότητα. Ειδικότερα μεριμνά για τα ακόλουθα: α. Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού. β. Κοινωνική αξιολόγηση των φιλοξενουμένων, του οι κογενειακού και υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Αξιοποίηση κοινωνικών και προνοιακών παροχών, υπηρεσιών, πηγών και προγραμμάτων υποστήριξης της κοινότητας. δ. Συγκρότηση ομάδων εθελοντικής εργασίας και φοι τητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση. ε. Κατά την υπηρεσία του προβαίνει σε: αα. ατομικές συνεντεύξεις των εξυπηρετούμενων κατά την εισαγωγή τους στον ξενώνα, ενημέρωση αυτών σύμ φωνα με τις οδηγίες του Προϊστάμενου για τα δικαι ώματα, τις υποχρεώσεις και τη λειτουργία της δομής, αξιολόγηση και κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης. ββ. παραπομπή στον ψυχολόγο της δομής, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την περαιτέρω εκτίμηση του περιστατικού. γγ. διατήρηση τακτικής επαφής με τους φιλοξενούμε νους, ιδιαίτερα κατά το χρονικό διάστημα προσαρμογής τους στη δομή. δδ. ενέργειες για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, την κάλυψη των αναγκών τους σε συνεργασία με άλ λους φορείς, τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους σε συνεργασία με το λοιπό προσωπικό της δομής και άλλους φορείς, την προετοιμασία των φιλο ξενούμενων που πρόκειται να αποχωρήσουν. εε. οργάνωση της αποθήκης ιματισμού και ειδών ατομι κής υγιεινής και διανέμει τα αναγκαία στους δικαιούχους με τη συνδρομή του λοιπού προσωπικού. 4. Ο διερμηνέας διαπολιτισμικός μεσολαβητής, ο ρόλος του οποίου έχει ιδιαίτερη σημασία και αφορά στη δια δικασία της επικοινωνίας και της σωστής μεταβίβασης της πληροφορίας και στα δύο μέρη: φιλοξενούμενους και προσωπικό, θα πρέπει να: α. Συνδράμει σε όλες τις διαδικασίες όπου είναι απα ραίτητη η παρουσία του για την επικοινωνία του προ σωπικού με τους φιλοξενούμενους της δομής. β. Παρέχει πληροφορίες στο προσωπικό προκειμένου για την κατανόηση των στερεοτύπων, των στάσεων και των αντιλήψεων των φιλοξενουμένων και συνδράμει ως πολιτιστικός μεσολαβητής στην προσαρμογή των φι λοξενουμένων στα δεδομένα του νέου περιβάλλοντος. 5. Το βοηθητικό προσωπικό (επιμελητές, κοινωνικοί φροντιστές, φύλακες, μάγειρες, καθαριστές), λειτουργεί επικουρικά και υποστηρικτικά για την ομαλή λειτουργία και αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εικοσιτετράωρη λειτουργία της δομής. Ειδικότερα: α. Έχει την ευθύνη της καλής και απρόσκοπτης λει τουργίας της δομής. β. Παρέχει υπηρεσίες διακριτικής επιτήρησης και επο πτεύει τη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων ως προς την ορθή διαχείρισή τους από τους εξυπηρετούμενους. γ. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση του προγράμ ματος λειτουργίας της Δομής (καθαριότητας, διανομής γευμάτων κ.λπ.) δ. Σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού αναφέρει στον Προϊστάμενο ή στο μέλος του προσωπι κού που είναι σε βάρδια ετοιμότητας. ε. συνοδεύει σε υπηρεσίες εκτός δομής τους ανήλικους, τα ΑΜΕΑ και τους υπερήλικες, σε έκτακτες περιπτώσεις και σε περίπτωση απουσίας του κοινωνικού λειτουργού. Άρθρο 22 Εκπαίδευση προσωπικού 1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής μεριμνά, σε συνεργα σία με άλλους δημόσιους, διεθνείς ή ιδιωτικούς φορείς για την παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης του προ σωπικού που απασχολείται στις Δομές. 2. Η ευθύνη για την ενημέρωση, διοργάνωση και γενικό τερη υποστήριξη της επιμόρφωσης του προσωπικού των δομών, ανήκει στο φορέα που αναλαμβάνει τη λειτουργία και διαχείριση της εκάστοτε Δομής. Άρθρο 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Οι Δομές φιλοξενίας σχεδιάζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το κατοχυρωμένο για όλους, ανεξαρτήτως διακρίσεων, δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. 2. Για την προστασία ατόμων που ανήκουν σε ευά λωτες ομάδες και την κατοχύρωση βασικών υπηρεσιών αρωγής προς αυτούς, διαμορφώνονται ιδιαίτεροι χώροι φιλοξενίας. 3. Οι ακόλουθες προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και ανάλογα με την κατηγορία των ευάλωτων ατόμων που θα φιλοξενούνται θα γίνεται διαφορετικός σχεδιασμός, με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ο προτεινόμενος χώρος φιλοξενίας θα πρέπει να πληροί τους όρους ασφάλειας όπως προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (περίφραξη, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, φωτισμός ασφαλείας, ειδικά υλικά κ.λπ). 3. Θα πρέπει να πληρούνται οι υγειονομικές προδια γραφές όπως αυτές προκύπτουν από το νόμο. 4. Παρέχεται επαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του απασχολούμενου προσωπικού και των φιλοξενούμενων. 5. Υπάρχει κατάλληλη διαρρύθμιση χώρου, όπως προ κύπτει από τις ιδιαίτερες ανάγκες της κατηγορίας που φιλοξενείται. 6. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των χώρων, για όλες τις κλιματο λογικές συνθήκες. 7. Εξασφαλίζεται επίσης επαρκής κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων σε σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύ ματος (πρίζες) και πηγών φωτισμού. 8. Όλοι οι υαλοπίνακες της Δομής να είναι ασφαλείς, οπλισμένοι ή επενδεδυμένοι με ειδική μεμβράνη και να σημαίνονται καταλλήλως. 9. Ο πίνακας του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι εφοδι ασμένος με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη. 10. Προκειμένου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνονται μέτρα για την ελεγχόμενη πρό σβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που λειτουρ γούν στις δομές καθώς και σε χώρους του Αρχείου όπου τηρούνται οι ατομικοί φάκελοι των φιλοξενούμενων. 11. Εξασφαλίζεται δικτύωση με την Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, προκειμένου για την σταθερή παρα κολούθηση από αυτή. Β. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η απαιτούμενη κτιριακή υποδομή μιας Δομής Φιλοξε νίας, ενδεικτικά έχει ως εξής: 1. Διοίκηση και Υπηρεσίες Υποστήριξης α. Γραφειακοί και λοιποί χώροι: αα. Γραφείο Προϊστάμενου ββ. Γραφείο γραμματείας και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει υποχώρους ανάλογα με το προσωπικό που θα απασχολείται γγ. Αίθουσα υποδοχής, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα δδ. Αίθουσα συνεδριάσεων, εφόσον υπάρχει η δυνα τότητα εε. Χώρος Αρχείου

10 38324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στστ. Τουαλέτες προσωπικού ζζ. Ιατρείο, όπου λειτουργεί αυτό εντός της δομής, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει δυο (2) υποχώρους κα τάλληλα διαμορφωμένους για την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. ηη. Αναρρωτήριο και χώρο υγιεινής, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. θθ. Γραφείο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ιι. Γραφείο Νομικής υποστήριξης, όπου λειτουργεί αυτό εντός της δομής και το οποίο περιλαμβάνει υποχώρους ανάλογα με το προσωπικό που θα απασχολείται, κατάλλη λα διαμορφωμένους για την παροχή ατομικών συνεδριών. β. Οι αναφερόμενοι στην παροχή υπηρεσιών υποστή ριξης χώροι, εξασφαλίζουν συνθήκες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. γ. Σε όλους τους χώρους διοίκησης και στους χώ ρους παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών εκτός από το αναρρωτήριο εξασφαλίζεται πρόσβαση σε επικοινωνία μέσω δομημένης καλωδίωσης (υπηρεσίες διαδικτύου τηλεφωνίας). δ. Παρέχεται επαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του απασχολούμενου προσωπικού (γραφεία, καθίσματα εργασίας, βιβλιοθήκες, καθίσματα επισκεπτών, Η/Υ και σχετικό εξοπλισμό, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών) όπως προκύπτει από την προβλεπόμενη χρήση του κάθε χώρου. 2. Χώροι εστίασης και φιλοξενίας α. Κοιτώνες με χώρους υγιεινής (w.c., νιπτήρες, ντους). Θα εξετάζεται κατά περίπτωση η χωροθέτηση των χώ ρων υγιεινής είτε εντός των κοιτώνων ή εξωτερικά σε συγκροτήματα w.c. β. Κουζίνες με οικιακές εστίες, ψυγείο, μικροσυσκευές, χωροθετημένες σε κατάλληλες θέσεις των κοινόχρη στων χώρων και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στους κοιτώνες για τη δυνατότητα παρασκευής ροφημάτων και ελαφρών γευμάτων. γ. Χώρος οικιακών πλυντηρίων στεγνωτηρίων, για το πλύσιμο και στέγνωμα του ατομικού ρουχισμού των φι λοξενουμένων. δ. Τραπεζαρία, για τη σίτιση των φιλοξενουμένων. ε. Σαλόνι καθιστικό χώρος ψυχαγωγίας, με τοποθέ τηση και λειτουργία τηλεόρασης. στ. Αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον υπάρχει η δυνατό τητα. ζ. Χώρος θρησκευτικής λατρείας. η. Χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων. θ. Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο χώρος ηλεκτρονι κών υπολογιστών με ελεγχόμενη πρόσβαση στο δι αδίκτυο για την προστασία από τους κινδύνους του διαδικτύου. ι. Παιδότοπος (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου), όταν η δομή αφορά σε παιδιά και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. 3. Υποστηρικτικοί και αποθηκευτικοί χώροι. α. Γραφείο Ασφάλειας control room για τη διασφάλιση της επίβλεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων και της εξωτερικής φύλαξης, όπου αυτό είναι δυνατό. β. Χώρος συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης. γ. Κουζίνα Μαγειρεία, για την προετοιμασία φαγητού, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. Στον χώρο του μαγειρεί ου κουζίνας, όπου υφίσταται, εξασφαλίζονται οι εγκατα στάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή συστήματος HACCP, κατ εφαρμογή της νομοθεσίας. δ. Χώρος επαγγελματικών πλυντηρίων στεγνωτηρίων Πλύσιμο και στέγνωμα λευκών ειδών και κλινοσκεπασμά των εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. ε. Τουαλέτες προσωπικού. στ. Αποθηκευτικοί χώροι για: αα. Είδη ατομικής υγιεινής και ένδυσης υπόδησης. ββ. Ιατροφαρμακευτικό υλικό. γγ. Γραφική ύλη. δδ. Υλικών συντήρησης και καθαριότητας. εε. Χρήση συνεργείου τροφοδοσίας. 4. Περιβάλλοντας χώρος. α. Υπαίθριοι ημιυπαίθριοι χώροι με πάγκους παγκάκια, στέγαστρο και εγκατάσταση παροχής νερού, για τον προαυλισμό και αθλοπαιδιές. β. Χώρος ασφαλούς στάθμευσης και ελιγμών μεγά λων οχημάτων (λεωφορεία, φορτηγά, απορριμματοφόρα, ασθενοφόρα), εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. γ. Χώρος ασφαλούς στάθμευσης οχημάτων προσω πικού και επισκεπτών, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ 1. ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Για τους ξενώνες ορίζουμε : α. Τέσσερα (4) τ.μ. κατ ελάχιστο ωφέλιμο χώρο για κάθε φιλοξενούμενο. β. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά χώρο, δεκαέξι (16) άτομα. γ. 1 λουτρό (w.c. ντους νιπτήρας) για χρήση έως έξι (6) ατόμων. δ. Εξασφάλιση πρόσβασης και φιλοξενίας Α.Μ.Ε.Α. σε όλο το δομημένο περιβάλλον και στους ελεύθερους χώ ρους (παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες/σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους π.χ. τραπεζαρία, χώρος ανα ψυχής, αίθουσα διδασκαλίας κ.λπ.). ε. Εξασφάλιση επαρκούς αριθμού κοιτώνων και χώρων υγιεινής για φιλοξενία Α.Μ.Ε.Α. στ. Ευρύχωρη κουζίνα, κατάλληλα διαμορφωμένη για την παρασκευή ροφημάτων και ελαφρών γευμάτων. ζ. Κοινόχρηστους χώρους: αα) σαλόνι, ββ) τραπεζαρία, γγ) αίθουσα διδασκαλίας, όπου αυτό είναι δυνατόν και δδ) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου αυτό είναι δυνατό. 2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ α. Κάθε αυτόνομη κατοικία που επιλέγεται πρέπει να διαθέτει: αα. 1 λουτρό (w.c. ντους νιπτήρας). ββ. Ευρύχωρη κουζίνα ώστε να καλύπτονται και οι ανά γκες τραπεζαρίας. γγ. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά κατοικία, ορίζονται τα έξι (6) άτομα, εκτός των περιπτώσεων πολυμελούς οικογένειας. δδ. Υπνοδωμάτιο των δύο (2) ατόμων, το μέγιστο, δια στάσεων οκτώ (8) τ.μ. το ελάχιστο. εε. Ευρύχωρο σαλόνι ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο των ενοίκων. β. Κάθε ενοικιαζόμενο δωμάτιο σε ξενοδοχείο ή του ριστικό κατάλυμα πρέπει να διαθέτει: αα. Υπνοδωμάτιο των τριών (3) ατόμων, το μέγιστο. ββ. Πρόσβαση σε εσωτερικό ή εξωτερικό κοινό χώρο υγιεινής. γ. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει: αα. Οι οικογένειες να στεγάζονται στον ίδιο χώρο (δω μάτιο ή διαμέρισμα). ββ. Ο προσωπικός χώρος (δωμάτιο ή διαμέρισμα) που παραχωρείται σε κάθε φιλοξενούμενο, να είναι ασφαλής, να κλειδώνει δηλαδή, και να μην είναι ελεύθερα προσβά σιμος σε τρίτους.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Παρέχονται ικανοποιητικές συνθήκες αξιοπρεπούς αν θρώπινης παραμονής και ασφάλειας. Οι προδιαγραφές προσαρμόζονται έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, ανάλογα με τη δυναμική της κάθε δομής αλλά και των ιδιαίτερων αναγκών των ευάλωτων ομάδων που φιλοξενούνται και κατά περίπτωση τα Κέ ντρα Συλλογικής Φιλοξενίας και τα αυτόνομα διαμερί σματα πρέπει να διαθέτουν την κατωτέρω υλικοτεχνική υποδομή: 1. Εξασφάλιση ψύξης θέρμανσης σε όλους τους χώρους με δυνατότητα κατ επιλογής λειτουργίας (π.χ. ανά όροφο ή πτέρυγα). Η ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία θα είναι για το χειμώνα 22 ο C, για το καλοκαίρι 26 ο 28 ο C, σχετική υγρασία μ.ο. 50%. 2. Εξασφάλιση συστήματος φυσικού εξαερισμού σε όλους τους χώρους (κοιτώνες, κοινόχρηστοι χώροι, γρα φεία, χώροι εστίασης) και φυσικού ή τεχνητού εξαερι σμού σε όλους τους χώρους υγιεινής. 3. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (περίφραξη, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, φωτισμός ασφαλείας, ειδικά υλικά κ.λπ.) για την αποτροπή παρεί σφρησης τρίτων στο χώρο. 4. Έξοδο κινδύνου στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι διαμένοντες και το προσωπικό της δομής φιλοξενίας. 5. Σύστημα πυρανίχνευσης πυρόσβεσης. 6. Σύστημα συναγερμού (σε περίπτωση πυρκαγιάς) και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση ανάγκης. 7. Πιστοποιητικά πυρασφάλειας θεωρημένα από τις αρμόδιες αρχές. 8. Εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες προδιαγρα φές και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή πόσιμου νερού, την αποφυγή πλημμυρών και λιμναζόντων υδάτων καθώς και τη διαχείριση των πα ραγόμενων λυμάτων και απορριμμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 9. Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για την πα ροχή ζεστού νερού. 10. Γενικά, όλες οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν με την πλέον πρόσφορη ενεργειακά μέθοδο (σύνδεση με δίκτυο παροχής φυσικού αερίου, με κεντρικό δίκτυο απο χέτευσης) 11. Επαρκή ξενοδοχειακό εξοπλισμό σύμφωνα με την δυναμική φιλοξενίας της εκάστοτε δομής. Η κατασκευή των επίπλων πρέπει να είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Για κάθε άτομο εξασφαλίζεται κρεβάτι με στρώμα και χώρος για προσωπικά αντικείμενα (ντουλάπι που μπορεί να κλει δώνει). Για παιδιά κάτω των δύο (2) ετών δεν απαιτείται κανονική κλίνη. Παρέχεται βρεφικό κρεβάτι στο δωμάτιο των γονέων. 12. Eπαρκή ξενοδοχειακό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. 13. Ένα μαξιλάρι για κάθε άτομο, σεντόνια, υποσέντονα και μαξιλαροθήκες σε επαρκή αριθμό και κλινοσκεπάσμα τα τουλάχιστον ένα (1) χειμερινό και ένα (1) καλοκαιρινό. 14. Οτιδήποτε άλλο απαιτεί η λειτουργία ενός μέσου νοικοκυριού, όπως ενδεικτικά: κουρτίνες, καναπέδες, καρέ κλες, πολυθρόνες, μοκέτες, καθρέπτες, οικιακά σκεύη κ.α Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυριού όπως ενδεικτικά πλυντήρια ρούχων, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα και απορ ροφητήρα. 16. Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό εξοπλισμό όπως εν δεικτικά τηλεόραση. 17. Είδη μπάνιου και ειδικά εξαρτήματα όπου χρειάζο νται, όπως ενδεικτικά για άτομα με κινητικές αναπηρίες. 18. Τοποθέτηση καρτοτηλεφώνων σε κατάλληλες θέ σεις των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων, για τα Κέ ντρα Συλλογικής Φιλοξενίας. 19. Τοποθέτηση ψυκτών πόσιμου νερού σε κατάλληλες θέσεις των κοινόχρηστων χώρων, για τα Κέντρα Συλλο γικής Φιλοξενίας. Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 1. Διασφαλίζεται η παροχή των βασικών ημερήσιων γευ μάτων των φιλοξενούμενων της δομής, δηλαδή πρωινό, γεύμα και δείπνο. Σε δομές ανηλίκων ή όπου φιλοξενού νται μικρά παιδιά διασφαλίζεται επιπλέον δεκατιανό και απογευματινό ελαφρύ γεύμα. 2. Καταρτίζεται κοινό μηνιαίο πρόγραμμα διατροφής, θεωρημένο από διαιτολόγο, στο οποίο, απαραίτητα, λαμ βάνονται υπόψη οι θρεπτικές ανάγκες, οι διατροφικές συνή θειες των φιλοξενουμένων και οι ειδικές ανάγκες ευάλωτων ατόμων, καθώς και οι περιορισμοί που επιβάλλονται για ιατρικούς λόγους ή για λόγους θρησκευτικών, εθνικών, πο λιτισμικών πεποιθήσεων ή άλλων πρακτικών αυτών. 3. Για το σκοπό αυτό και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κα ταρτίζεται και ατομικό πρόγραμμα διατροφής έτσι ώστε να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και η απαιτούμενη ποσότητα για την κάθε περίπτωση. 4. Η σίτιση μπορεί να προσφέρεται είτε από την ίδια τη Δομή Φιλοξενίας, είτε από εξωτερικό φορέα. Στην τελευταία περίπτωση, οι συμβαλλόμενες υπηρεσίες πα ροχής τροφοδοσίας θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν σχετική πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και ποιο τικής διαχείρισης και η διαδικασία της τροφοδοσίας να διέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 5. Στην περίπτωση που η φιλοξενία αφορά σε αυτό νομα διαμερίσματα, ή στην περίπτωση των Δομών που προσφέρεται η δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να παρασκευάζουν τα γεύματά τους με την παροχή πρώ των υλών ή την παροχή σε οικονομικό αντίτιμο, η Δομή δεν φέρει ευθύνη για τη διασφάλιση της απαραίτητης ημερήσιας σίτισης των φιλοξενουμένων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Στ. (τόπος) σήμερα (ημερομηνία) με ταξύ των: A. Της Δομής Φιλοξενίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Δομής κ....., πρώτου συμβαλλόμενου και B. Του...(όνομα)..(επώνυμο) του.. (πατρώνυμο). υπηκόου, δεύτερου συμβαλλόμενου, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά: 1. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, στο εξής καλούμενος φιλοξενούμενος, έγινε δεκτός/η προς φιλοξενία στη Δομή Φιλοξενίας.. για διάστημα το οποίο ξεκινά από και λήγει την.. 2. Ο φιλοξενούμενος ενημερώθηκε αναλυτικά και λε πτομερώς σε γλώσσα που κατανοεί και έλαβε γνώση, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους φιλοξενίας, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά το διάστημα φιλοξενίας. Ειδικότερα του εξηγήθηκε λεπτομερώς ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας της Δομής. 3. Ο φιλοξενούμενος θα χρησιμοποιεί το παραχωρού μενο δωμάτιο, κατάλυμα ή χώρο φιλοξενίας για να κα τοικεί ο ίδιος. Απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του σε άλλο πρόσωπο.

12 38326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Ο φιλοξενούμενος οφείλει να σέβεται και να τηρεί τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Δομής στην οποία διαμένει. 5. Ο φιλοξενούμενος οφείλει να χρησιμοποιεί το πα ραχωρούμενο δωμάτιο, κατάλυμα ή χώρο φιλοξενίας, τις εγκαταστάσεις του και τα πράγματα που υπάρχουν σε αυτό, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές και φθορές. Απαγορεύεται γενικά κάθε μεταβολή στο παραχωρούμενο δωμάτιο ή χώρο φι λοξενίας. Με την ίδια επιμέλεια υποχρεούται να χρησιμο ποιεί τους κοινόχρηστους χώρους και τα κοινής χρήσεως αντικείμενα της όλης Δομής. Απαγορεύεται ιδιαίτερα η ρύπανση δια της γραφής λέξεων και της σχεδίασης πα ραστάσεων στους τοίχους ή αλλού, η τοποθέτηση καρ φίδων και η επικόλληση φωτογραφιών ή άλλων εντύπων σ αυτούς με τρόπο που προξενεί ζημιά στους τοίχους και τα έπιπλα και η κατά οποιοδήποτε τρόπο ρύπανση του χώρου, των επίπλων και λοιπών αντικειμένων αυτού και των κοινόχρηστων χώρων και πραγμάτων των Δομών. Ειδικότερα ο φιλοξενούμενος οφείλει να διατηρεί καθαρό και ευπρεπισμένο το παραχωρημένο δωμάτιο, κατάλυμα ή χώρο φιλοξενίας. 6. Ο φιλοξενούμενος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και να μην προκαλεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση στους λοιπούς ένοικους καθώς και στο προσωπικό της Δομής. 7. Ο φιλοξενούμενος απαγορεύεται να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Η διοίκηση της Δομής εξουσιοδοτείται από τον φιλοξενούμενο να προβαίνει σε έλεγχο ιατρικών εξετάσεων σε περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια για χρήση απαγορευμένων ουσιών ή αλκοόλ. 8. Για την ασφαλή διαβίωσή του ο φιλοξενούμενος οφείλει να συνεργάζεται με τη διοίκηση της Δομής για τον έλεγχο της κατάστασης των εγκαταστάσεων του χώρου φιλοξενίας τους. Ο Προϊστάμενος της Δομής με τη συνοδεία του κοινωνικού λειτουργού καθώς και υπάλ ληλοι του αρμόδιου Τμήματος της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, μπορεί να επισκέπτεται, μαζί με τον φιλοξε νούμενο, το παραχωρούμενο δωμάτιο, κατάλυμα ή χώρο φιλοξενίας προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή να προβεί σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστά σεις αυτού, έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση του φιλοξενούμενου. 9. Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία κατοικίδιων ζώων. 10. Ο φιλοξενούμενος έλαβε πλήρη γνώση του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας και δη λώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις διατά ξεις του και κάθε τυχόν τροποποίησή τους στο μέλλον. Επίσης δέχεται ότι η παροχή χρήσης του παραχωρού μενου δωματίου, καταλύματος ή χώρου φιλοξενίας και των κοινόχρηστων χώρων αυτών, δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, αλλά παροχής δημοσίου δικαίου. 11. Με την λήξη της διάρκειας φιλοξενίας, ο φιλοξε νούμενος υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα και παύει αυτοδικαίως η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φιλο ξενίας. Σε κάθε περίπτωση ανανέωσης υπογράφεται συμφωνητικό ανανέωσης της φιλοξενίας. Επισημαίνεται ότι ο ενήλικας φιλοξενούμενος είναι ελεύθερος να απο χωρήσει οποτεδήποτε το επιθυμεί, πριν από τη λήξη της περιόδου φιλοξενίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγκαίρως. Ο φιλοξενού μενος κατά την αποχώρησή του, παραλαμβάνει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα και υπογράφει σχετικό έγ γραφο αποχώρησης. Αποχώρηση ανηλίκου γίνεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής ή έγγραφου αιτήματος του επιτρόπου του ανηλίκου. 12. Σε περίπτωση άρνησης του φιλοξενούμενου να αποχωρήσει, ή μη τήρησης των όρων του παρόντος συμφωνητικού και πρόσκλησης ζημίας ή βλάβης στο παραχωρημένο δωμάτιο, κατάλυμα ή χώρο φιλοξενίας και εφόσον έχουν ακολουθηθεί οι κατά σειρά βαρύτη τας κυρώσεις όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής έχει το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη και λήψης των προβλεπόμενων μέτρων εις βάρος τους, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 13. Στην περίπτωση λήξης της περιόδου φιλοξενίας, εάν κατά την αποχώρηση δεν γίνει παραλαβή ή υπάρξει άρνηση παραλαβής των προσωπικών αντικειμένων του φιλοξενούμενου, αναλόγως της περιπτώσεως και των υφιστάμενων δυνατοτήτων, αυτά μπορεί να φυλάσσο νται στην αποθήκη της Δομής μόνο για το διάστημα ενός (1) μήνα, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση υπεύθυ νης φύλαξής τους ή ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους. 14. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων αυτού του συμφωνητικού θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου απο δεικτικού μέσου. 15. Ο φιλοξενούμενος γνωρίζει και δίνει τη συγκατάθε σή του για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της φιλοξενίας και την παροχή κατάλληλης στήριξης. Σχετικά του επεξηγήθηκε λεπτομερώς και έλαβε πλήρη γνώση όλων όσων αναφέρονται στο άρθρο «Κώδικας Δεοντολογίας» του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας. Το παρόν συντάχθηκε σε δυο πρωτότυπα, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλομένους, υπογρά φτηκε από αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα όμοιο αντίτυπο. Ένα πρωτότυπο διατηρείται στον ατομικό φά κελο του φιλοξενούμενου. Η ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, η ανάγνωση και η υπογραφή του παρόντος έγινε στη γλώσσα., που κατανοεί ο φιλοξενούμενος, παρουσία διερμηνέα, ο οποίος επίσης υπογράφει το παρόν. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ: ΤΡΙΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ: Άρθρο 24 Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή, η οποία παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα, σχετικά με τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2310 300261 FAX 2310 318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 04/06/2015 Αρ.Πρωτ. 24848 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη»

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Σταθμός Εφήβων, Ισαύρων 48, Εξάρχεια Αθήνα 11475 τηλ: 210.3813290 www.sma-athens.org

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Σταθμός Εφήβων, Ισαύρων 48, Εξάρχεια Αθήνα 11475 τηλ: 210.3813290 www.sma-athens.org ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων εκτιμά την Εθελοντική Προσφορά ως υπηρεσία μέγιστου αλτρουισμού και αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους και ειδικότερα όταν αυτή η υπηρεσία αφορά σε ανήλικους, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Αποστολή _ Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ )

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. O Eργολάβος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005.

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία».

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία». Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Μαυρομματαίων 11, T.K.106 82 Τηλ. 3302240 Fax: 3302323 e-mail: mtsipra@otenet.gr ΘΕΜΑ: «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/3/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Λαμία, 19/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 71825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ - Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 7.1.02.7.2.1 12.06.2015 dde4599 Καν. 7 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4 Όλοι οι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα