ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 52355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ /Γ3Β/2365/ (ΦΕΚ 1146/Β /09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μη χανημάτων» Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενό τητας Ημαθίας Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι κής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων Δήμου Αγίων Αναρ γύρων Καματερού για το Α εξάμηνο του έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ3Β 1498/ (1) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ /Γ3Β/2365/ (ΦΕΚ 1146/Β /09) απόφασης του Υπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτι κών μηχανημάτων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 51/Α /99). 2. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α /2012) «Διορισμός Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Την υπ αριθμ. οικ /Γ3Β/2365/ (ΦΕΚ 1146/ Β /09) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων». 4. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθμ. οικ / Γ3Β/3789/ (ΦΕΚ 2231/Β /10) και Γ3Β/296/30687/ (ΦΕΚ 841/Β /12). 5. Την ανάγκη εξομάλυνσης της αγοράς μεταχειρι σμένων αγροτικών μηχανημάτων, λόγω της οικονομικής συγκυρίας. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφα σίζουμε: Άρθρο 1 Αντικαθίσταται το άρθρο 8, της υπ αριθμ. οικ / Γ3Β/2365/ (ΦΕΚ 1146/Β /09) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως: «Άρθρο 8 Εφαρμογή της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 715/Β /01) κοινής υπουργικής απόφασης και της υπ αριθμ. Δ13 Ε/9321/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1218/ Β /98). 1. Η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφο διασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, επιτρέπεται μέχρι τις Σε εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 97/68/ ΕΚ, 2000/25/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ενσωμα τωθεί στην ελληνική νομοθεσία με αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις, μετά την επιτρέπεται η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν ήδη εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον. 3. Όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρι σμένα εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προ βλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομη νίας αυτής. 4. Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές ισχύει η οικ /Γ5/2107/ υπουργική απόφαση, και η προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Ταξινόμησης είναι η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού.»

2 52356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση, αρχίζει να ισχύει από την ημε ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ F Αριθμ. οικ /1828 (2) Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟ ΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 παρ. 2 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.11 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανά πτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοί κηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α / ) «Οργανι σμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 και 18 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» 6. Τις διατάξεις του άρθρων 5 και 7 παρ.2 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α / «Εθνικό Τυπογρα φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 7. Την υπ αριθμ. ΓΠΚΜ 1327/ (ΦΕΚ1040/τ.Β / ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε δονίας περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντι περιφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη. 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αναγκαιότητα πα ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟ ΛΗ ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυ ξης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως κατωτέρω: Α. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑΣ Α.1 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 1. Την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης ηλεκτρο μηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι επεκτάσεις και τρο ποποιήσεις των αδειών αυτών καθώς και των αδειών λειτουργίας τους, σε λατομεία αδρανών υλικών. Α.2 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και αδειών λειτουργίας, για ιδία χρήση, ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρί ζονται γεωθερμικό δυναμικό. 2. Την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και αδειών λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. 3. Την χορήγηση των αδειών πωλητή και μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, καθώς και των αδειών διανομής και εμφιάλωσης υγραερίου. 4. Την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτα σης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας, σύμφωνα με το Ν. 3982/2011, στις Βιομηχανίες παραγωγής πετρελαιο ειδών και λιπαντικών (διυλιστήρια) με εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι και 367 KW (500 HP) και απο θηκευτική ικανότητα μέχρι και m3. 5. Την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης, επέκτα σης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας σύμφωνα με τον Ν. 3982/2011, στις: α) Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, εμφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, με αποθηκευτι κή ικανότητα μέχρι και m3 και με εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι και 367 KW (500 HP). β) Εγκαταστάσεις αναγέννησης ορυκτελαίων χωρίς περιορισμό στην εγκατεστημένη ισχύ και με αποθηκευ τική ικανότητα μέχρι και m3. γ) Εγκαταστάσεις ερευνών και εκμετάλλευσης υδρο γονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου, με εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι και 367 KW (500 HP) και με αποθηκευτική ικανό τητα μέχρι και m3. Α.3 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 1. Των βεβαιώσεων ολοκλήρωσης των εξαγωγικών υποχρεώσεων βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επαγγελ ματικών εργαστηρίων, ανεξάρτητα από την ιπποδύναμη αυτών. 2. Την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και των αδειών λειτουργίας αρτοποιείων, αμιγών κλιβάνων έψη σης και κουλουροποιΐας. 3. Την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και αδει ών λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων και σιδερωτήριων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. 4. Την έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογι κών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ συνολικού προϋπολογισμού άνω των ευρώ. 5. Την χορήγηση των ειδικών αδειών λειτουργίας των εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων. 6. Των βεβαιώσεων σχετικά με την αρτιότητα και κα ταλληλότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανι κών βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας. 7. Η εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων για τον προσ διορισμό της φορολογητέας αξίας τους. Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Β.1 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1. Την χορήγηση των αδειών παρασκευής, εισαγωγής και γενικά εμπορίας διαλυτικών, αραιωτικών, διαβρωτι κών βερνικιών, νιτρογλυκερίνης και οξικής κυτταρίνης καθώς και των βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται στις βαφές.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη σύσταση της ομάδας εργασίας για την εξακρί βωση της τήρησης των περί σημάνσεων διατυπώσεων, καθώς και τη διενέργεια εκτάκτων αγορανομικών ελέγ χων στα μετρικά όργανα και σταθμικές μονάδες. 3. Τις ανακοινώσεις περί πράξεων και στοιχείων Ανω νύμων Εταιρειών που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3604/ Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά περί Ανωνύμων Εταιρειών 5. Την επικύρωση καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/ Των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (παραγωγικές) Β.2 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βέροια, 11 Δεκεμβρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ F Αριθ. οικ /1826 (3) Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟ ΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφε ρειακής Ενότητας Ημαθίας. Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 παρ.2 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.11 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανά πτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοί κηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α / ) «Οργανι σμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 και 18 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 6. Τις διατάξεις του άρθρων 5 και 7 παρ.2 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α / «Εθνικό Τυπογρα φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 7. Την υπ αριθμ. ΓΠΚΜ 1327/ (ΦΕΚ 1040/τ. Β / ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμο διοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Πε ριφερειάρχη. 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αναγκαιότητα πα ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟ ΛΗ ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως κατωτέρω: 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙ ΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Υλοποίηση των Επιχειρησιακών σχεδίων του καν. 2200/99 των ομάδων παραγωγών του Νομού: Α) αναγνώ ριση ομάδων παραγωγών, Β) αξιολόγηση των προτάσε ων για τα επιχειρησιακά σχέδια και Γ) παραλαβή των εγκεκριμένων επενδύσεων των Επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων πιστοποίηση των αντίστοιχων πιστώσεων 2. Παρακολούθηση του Μητρώου αγροτών και αγροτι κών εκ/σεων και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων. 3. Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων παραγωγής σε συνεργασία με τα περιφερειακά γραφεία γεωργικής ανάπτυξης. 4. Υλοποίηση Προγράμματος RICA. 5. Νόμος 2520/97 Χορήγηση βεβαιώσεων για την ιδιότη τα του αγρότη για τους κύρια απασχόλησης γεωργών & νέους γεωργούς, επιδότηση επιτοκίου για την αγορά γης, επιδότηση της έκδοσης οικοδομικής άδειας της πρώτης κατοικίας των κατοίκων των μη δυναμικών περιοχών. 6. Υλοποίηση Προγράμματος του μέτρου 132 που αφο ρά τις ενισχύσεις του κόστους ένταξης των παραγωγών σε συστήματα παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον (παραλαβή αξιολόγηση πληρωμή των αιτήσεων). 7. Χορήγηση ενισχύσεων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 8. Μετεγκατάσταση σταφυλικών εγκαταστάσεων. 9. Χορήγηση αδειών λειτουργίας σταφυλικών εγκα ταστάσεων. 10. Χορήγηση βεβαιώσεων σκοπιμότητας κατασκευής γεωργικών αποθηκών. 11. Λειτουργία γραφείου δενδροκομίας. 12. Παρακολούθηση και συλλογή στατιστικών στοι χείων των καλλιεργειών και των εκτροφών του Νομού. 13. Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων. 14. Υλοποίηση των αντικειμένων του πρώην γραφείου Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας. 15. Έλεγχος στην παραγωγή και διακίνηση ζωοτροφών. 16. Έλεγχος ενστάσεων ενίσχυσης αιγοπροβάτων γά λακτος. 17. Διαχείριση των πρόσθετων ενισχύσεων, διαμέσου ΟΣΔΕ, σε σκληρό στάρι, βαμβάκι, θηλάζουσες αγελάδες, μοσχίδες κρεοπαραγωγής. 18. Έλεγχοι στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. 19. Διαχείριση ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος. 20. Χορήγηση βεβαιώσεων Καλ/γειας αγροτικών προ ϊόντων για την έκδοση αδειών λαϊκών αγορών. 21. Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας αγροτε μαχίων για καλλιέργεια, για την αγοραπωλησία αγρών. 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥ ΤΟΫΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ. 1. Φυτοϋγειονομικός έλεγχος στα εισαγόμενα φορτία από τρίτες χώρες. 2. Φυτοϋγειονομικός έλεγχος στα εξαγόμενα τράνζιτ φορτία.

4 52358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι σε καταστήματα εμπο ρίας αντιπροστατευτικών ουσιών. 4. Έλεγχοι σε καταγγελίες για παράνομα ραντίσματα. 5. Έλεγχοι σε προϊόντα που παράγονται σε άλλους νομούς της χώρας και εξάγονται από επιχειρήσεις του Νομού μας. 6. Έλεγχοι σε αγροτικά προϊόντα για την ύπαρξη ή μη υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε αυτά. 7. Έλεγχοι σε φυτώρια για την παραγωγή ή όχι υγιούς Πωλ/κού υλικού. 8. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε παραγωγούς για την εφαρμογή ή μη των κανόνων ασφάλειας των ραντι σμάτων. 9. Πραγματοποίηση ελέγχων για τη δημιουργία χάρ του εμφάνισης εντόμων και άλλων εχθρών που βρίσκο νται σε καθεστώς καραντίνας σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία. 10. Ποιοτικός έλεγχος στα εξαγόμενα μεταποιημένων. Κατεψυγμένων αγροτικών προϊόντων. 11. Ποιοτικός έλεγχος στα εισαγόμενα μεταποιημένων, κατεψυγμένων αγροτικών προϊόντων. 12. Δειγματοληψία από τις εισαγωγές και τις βιομηχα νίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και αποστολή σε κρατικά εργαστήρια. 13. Είσπραξη βασικών τελών ποιοτικού και φυτοϋγει ονομικού έλεγχου. 14. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές. 15. Ποιοτικός έλεγχος στα εξαγόμενα νωπών αγροτι κών προϊόντων. 16. Μητρώο έμπορων νωπών αγροτικών προϊόντων. 17. Δειγματοληψία από φορείς εμπορίας νωπών αγρο τικών προϊόντων ( ειδικά για εξαγωγές στη Ρωσία) και αποστολή σε κρατικά και μη εργαστήρια. 19. Είσπραξη κρατικού σήματος από φορείς εξαγωγής νωπών αγροτικών προϊόντων. 20. Οργάνωση και πραγματοποίηση ημερίδων για ενη μέρωση αγροτών και φορέων. 21. Χορήγηση ταινιών για τα κρασιά ονομασίας προ έλευσης. 22. Έλεγχος καταλληλότητας εγκαταστάσεων επιχει ρήσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων. 23. Έλεγχος καταλληλότητας εμπορικής υποδομής και εγκαταστάσεων επιχειρήσεων διακίνησης νωπών αγροτικών προϊόντων. 24. Επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια άσκησης έλεγχου επί των επεξεργασμένων μεταποιημένων και βαθειάς κατάψυξης οπωροκηπευτικών (α βαθιάς). 25. Επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια άσκησης έλεγχου επί των επεξεργασμένων μεταποιημένων και βαθειάς κατάψυξης οπωροκηπευτικών (β βαθιάς). 26. Επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια άσκησης έλεγχου επί των νωπών οπωροκηπευτικών (α βαθιάς). 27. Επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια άσκησης έλεγχου επί των νωπών οπωροκηπευτικών (β βαθιάς). 28. Εγκρίσεις νέων αδειών ανανέωση αδειών κατα στημάτων γεωργικών φαρμάκων. 29. Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. 30. Έλεγχος επιχειρήσεων (hob dot) θερμικής μετα χείρισης. 31. Έλεγχος επισκοπήσεων. 32. Έλεγχος κυκλοφορούντων γεωργικών φαρμάκων σε έμπορους και χρηστές. 3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 1. Αιτήματα ανάληψης δαπάνης για θέματα που αφο ρούν τη Διεύθυνση. 2. Λήψη και Άρση Υγειονομιών μέτρων σε περίπτωση επιζωοτίας ζώων. 3. Χορήγηση Oικονομικών Eνισχύσεων σε περίπτωση επιζωοτίας (μερική ή καθολική σφαγή). 4. Συγκρότηση Επιτροπής χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. 5. Συγκρότηση Επιτροπής χορήγησης άδειας πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων. 6. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις καταλληλότητας οδι κών οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων. 7. Εγκρίσεις καταχώρησης Εμπόρων ζώντων ζώων. 8. Άδειες διενέργειας Τεχνητής Σπερματέγχυσης πα ραγωγικών ζώων σε ιδιώτες σπερματεγχύσεις. 9. Επιδοτήσεις Μελισσοκομικών φαρμάκων. 10. Άδειες καταλληλότητας μεταφορικών μέσων για μεταφορά κρεάτων ιχθύων γάλακτος και ζωικών υπο προϊόντων. 11. Ορισμός μελών για σύσταση Τριμελούς και Πε νταμελούς Επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων ζωικής προέλευσης. 12. Πρόγραμμα λειτουργίας σφαγείων. 13. Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπών Ελέγ χου σταβλίσου και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. 14. Σύγκλιση Μεικτής Επιτροπής Ελέγχου Τροφίμων της ΠΕ. Ημαθίας. 4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1. Αρχή ενημερώσεων για τα επιχειρησιακά προγράμ ματα αλιείας. 2. Σύμφωνη γνώμη, έλεγχος φακέλων και παρακο λούθηση στο στάδιο υλοποίησης και λειτουργίας των επιχειρησιακών προγραμμάτων αλιείας. 3. Θέματα ερασιτεχνικής αλιείας εσωτερικών υδάτων. 4. Παροχή τεχνικών και άλλων οδηγιών για δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης αλιευ μάτων. 5. Συλλογή στατιστικών στοιχειών αλιευτικής και υδα τοκαλλιεργητής παραγωγής του Νομού. 6. Συνεργασία με ανώτατα και ανώτερα επιστημονικά ιδρύματα της χώρας για την εκπαίδευση νέων επιστη μόνων του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών. 7. Συμμετοχή σε επιτροπές θεμάτων αλιείας και περι βάλλοντος, όπως μισθώσεις θείων, καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, κήπε κ.λπ. 8. Παροχή βεβαιώσεων σε αλιείς για έκδοση αδειών για πλανόδιο εμπόριο αλιευμάτων ή για την συμμετοχή τους σε λαϊκές αγορές. 9. Σύμφωνη γνώμη για την επαγγελματικότητα νέου αλιέα. 10. Έγκριση μεταλεμβολόγησης επαγγελματικού αλι ευτικού σκάφους. 11. Παροχή βεβαιώσεων σε βιοκαλλιεργητές ιδιοκτήτες σκαφών για εκδόσεις βιβλίων ατέλειας καυσίμων. 12. Παροχή βεβαιώσεων σε βιοκαλλιεργητές ιδιοκτήτες σκαφών για επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. 13. Προώθηση θεμάτων στο περιφερειακό συμβούλιο για την αντιμετώπιση τοπικών αλιευτικών θεμάτων. 14. Παρακολούθηση, έλεγχος και λοιπές διοικητικές πράξεις των υδατοκαλλιεργητών μονάδων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παροχή βεβαιώσεων καταλληλότητας υδάτων για εκτροφή ιχθύων. 16. Παροχή βεβαιώσεων διαγραφής από το αλιευτικό μητρώο. 17. Έγκριση συμπλήρωσης αλιευτικών εργαλείων επαγ γελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας. 18. Έλεγχος τήρησης προγραμματικών συμβάσεων που καταρτίζει το τμήμα αλιείας. 19. Χορήγηση γόνου σε νέες πεστροφοκαλλιέργειες ή σε παλαιές μετά από διαπίστωση καταστροφών ζωικού κεφαλαίου. 5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 1. Έκδοση βεβαιώσεων για εξάλειψη υποθήκης. 2. Έκδοση βεβαιώσεων για επικύρωση ανωμάλων δι καιοπραξιών. 3. Έκδοση βεβαιώσεων για ατομικούς ή οικογενειακούς κλήρους. 4. Παροχή στοιχείων στο Δικαστικό Γραφείο Βέροιας μετά από έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία. 5. Αποστολή στοιχείων στα Δικαστικά Γραφεία σε περιπτώσεις προσφυγής εκ μέρους πολίτη σε αποφά σεις Ε.Α.Β. 6. Παροχή στοιχείων στο Ν.Σ.Κ. σε θέματα που αφο ρούν αγωγές πολιτών κατά του Ο.Κ.Χ.Ε. 7. Υπογραφή εγγράφων, αιτήσεων, δηλώσεων κ.λπ. προς το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας και την Κτη ματολόγιο κ.λπ. 8. Απαντήσεις επί αιτημάτων διορθώσεων των στοι χείων του Εθνικού Κτηματολογίου, έρευνα και έλεγχος στοιχείων για εκτάσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / διαβίβαση στοιχείων στο Δικαστικό Γρα φείο για υποβολή αγωγών. 9. Σύνταξη βεβαιωτικών καταστάσεων οφειλών κλη ρούχων. 10. Έκδοση βεβαιώσεων εξόφλησης τιμήματος. 11. Υποβολή ερωτημάτων προς Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομική Υπηρεσία. 12. Θεώρηση εγκρίσεων δαπάνης προμήθειας υλικών του Τμήματος. 13. Προμήθεια υλικών και έγκριση δαπανών με χρη ματοδότηση Ο.Σ.Δ.Ε. 14. Χορήγηση αποσπασμάτων διαγραμμάτων διανομών 15. Προτάσεις μεταβολών και αναμορφώσεων. 16. Θεώρηση διαγραμμάτων. 17. Χορήγηση αντιγράφων αρχείου. 18. Βεβαιώσεις για ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων. 19. Βεβαιώσεις για επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας 20. Απαντήσεις σε έρευνα πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής, υποβολή ενστά σεων & προσφυγών κατά αυτών. 21. Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας για εκτάσεις κυ ριότητας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Π.Ε. Ημαθίας. 23. Έλεγχος για παραχωρήσεις από Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας (λατομικών και εποικιστικών εκτάσεων). 24. Υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων, πληροφορι ακών εγγράφων και γενικά απαντήσεων του Τμήματος. 25. Συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων. 26. Σύνταξη Εποικιστικού Προγράμματος. 27. Υπογραφή βεβαιωτικών καταστάσεων οφειλών κληρούχων. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βέροια 11 Δεκεμβρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ F Αριθμ. απόφ. 357 (4) Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας μο νίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για το Α εξάμηνο του έτους Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», αρμοδιό τητες Δημάρχου. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ Την υπ αριθμ. 206/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αντι δήμαρχο Μαρία Παπαναγιωτάκη. 6. Την υπ αριθ. οικ.2/78400/0022/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 7. Τo γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν απο δυναμωθεί λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων τα έτη , της μείωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, των μετατάξεων, της εφεδρείας, ενώ μετά την εφαρμο γή του Ν. 3852/2010 όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν επιφορτιστεί με πλήθος νέων αρμοδιοτήτων. 8. Τις ανάγκες που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες του Δήμου μας: α. Στη Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών για την γραμ ματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων του ΔΣ καθώς και αυτών των Δημοτικών Κοινοτήτων, την λειτουργία του Ληξιαρχείου. Επίσης η Κοινωνική υπηρεσία υλοποιεί προγράμματα τις απογευματινές ώρες, πραγματοποιεί συ νεδρίες για άτομα που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης, κλείνει συναντήσεις με δίκτυα συνεργασίας (συναντήσεις με Μ.Κ.Ο. όπως ΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΝΟΣΤΟΣ, ΕΔΡΑ). β. Στη Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών: 1. Το Δημοτικό Κοιμητήριο λειτουργεί τις καθημερινές από 07:00 έως 19:00 και το Σαββατοκύριακο από 08:00 έως 13:00 για την ταφή εκταφή νεκρών, καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου των μνημάτων και των οστε οθηκών, το πλύσιμο των οστών και την τοποθέτησή τους σε κιβώτια, την αρίθμηση και τοποθέτηση των κιβωτίων των οστών στο οστεοφυλάκιο. 2. Η είσπραξη των εσόδων από τις λαϊκές αγορές του Σαββάτου, εμποροπανήγυρεις κ.λπ. γίνεται επί τόπου τις ώρες λειτουργίας τους και τέλεσής τους. γ. Στη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών που επιφορτίστηκαν με νέες αρμοδιότητες (πολεοδομικές, νέες χορηγήσεις αδει ών καταστημάτων και αδειών άσκησης επαγγελμάτων) και συντάσσει μελέτες για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ καθώς και μελέτες έργων, εργασιών και προμηθειών άμεσης ανά γκης με αποτέλεσμα την απογευματινή εργασία μέρους του προσωπικού της. Επίσης για την κάλυψη πολιτιστικών, εορ

6 52360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ταστικών και αθλητικών εκδηλώσεων από τεχνικά συνεργεία και ηλεκτρολόγους που τελούνται τις απογευματινές ώρες, τη συντήρηση των Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων όταν αυτά δεν είναι σε λειτουργία, τη συντήρηση του οδικού φωτισμού των κεντρικών αρτηριών από αργά το απόγευμα που λιγοστεύει η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. δ. Στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος που λειτουργεί και τις απογευματινές ώρες για τις παρακάτω ανάγκες: 1. Δυσκολία αποκομιδής απορριμμάτων στο εμπορικό κέ ντρο της πόλης κατά τη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών και παρκαρι σμένων οχημάτων 2. Καθαρισμός των λαϊκών αγορών κάθε Τρίτη, Τετάρτη κατά τις απογευματινές ώρες εργασίας και το Σάββατο 3. Καθαρισμός των χώρων που τελούνται οι πολιτιστικές, εορταστικές και αθλητικές εκδηλώσεις από εργάτες κατά τις απογευματινές ώρες 4. Συντήρηση των Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων κατά τις απογευματινές ώρες όταν αυτά δεν είναι σε λειτουργία 5. Σύσταση συ νεργείων σε επιφυλακή λόγω πολλών κρουσμάτων κλοπών και καταστροφών κυρίως σε σχολικά κτίρια για άμεση παρέμβαση 6. Εργασίες ποτισμάτων αργά το απόγευμα και τη νύχτα κατά τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο, με υδροφόρα οχήματα σε πλατείες, σχολεία, δρόμους για να αποφευχθούν τα κωλύματα που προκαλούνται στην κυκλοφορία τις πρωινές ώρες λόγω του μεγάλου όγκου των υδροφόρων οχημάτων, των πολλαπλών στάσεών τους ειδικά στους δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, αλλά και όχλησης σε σχολεία, πλύσιμο δρόμων, λαϊκών αγορών, πλατειών, αύλειων χώρων σχολείων 7. Μόνιμη επιφυλακή του τμήματος πρασίνου αλλά και εργατών για να επέμ βουν εφόσον χρειαστεί σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημ μυρών, πτώσεων δένδρων, που μπορεί να συμβούν καθ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου. ε. Στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας που εργά ζονται μόλις τέσσερις υπάλληλοι. Αυτοί καλύπτουν την έκταση όλου του Καλλικρατικού Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, καθώς ο πρώην Δήμος Καματερού δεν είχε επανδρώσει την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η υπηρεσία αυτή να μην μπορεί να λειτουργήσει σε βάρδιες καθώς κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων τις πρωινές ώρες. Εκτός όμως από το κανονικό τους ωράριο απασχολούνται και υπερωριακά για την κάλυψη πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων που τελούνται συνήθως απογεύματα, αλλά και για την αστυνόμευση των λαϊκών αγορών του Σαββάτου. στ. Στο γραφείο Δημάρχου που απαιτεί γραμματειακή υποστήριξη πολλές φορές και τις απογευματινές ώρες. ζ. Στη Διεύθυνση ΚΕΠ όπου ο όγκος της προσέλευσης του κοινού είναι τέτοιος που πολλές φορές οι υπάλλη λοι παραμένουν και πέραν του ωραρίου τους για την διεκπεραίωση της εσωτερικής τους εργασίας. η. Στη διεύθυνση Παιδείας προσχολικής αγωγής νηπι ακών και βρεφονηπιακών σταθμών για 1. τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων που έχουν εσπερινή λειτουργία καθώς και λόγω των ελλείψεων στο προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών. 2. Την φύλαξη των σχολείων που γίνεται σε δύο βάρδιες (07:00 15:00 και 14:00 22:00) σε περιπτώσεις ελλείψεων λόγω αδειών, ασθε νειών κ.λπ., αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρ θρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012, απογευ ματινή υπερωριακή εργασία μέχρι την 22η ώρα εργα σίμων ημερών για 196 μονίμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους του Δήμου μας, για το Α εξάμηνο του έτους 2013, όπως αναλυτικότερα αναφέρουμε: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 22Η ΩΡΑ ΠΕ ΑΝΘΡ/ΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 20 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Μ/ΚΩΝ 2 20 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 20 ΠΕ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 20 ΠΕ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 3 20 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 20 ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 2 20 ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 20 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 20 ΠΕ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 20 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 20 ΠΕ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Μ/ΚΩΝ Η/Υ 1 20 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 3 20 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 3 20 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 20 ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ 1 20 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 20 ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 20 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 20

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 20 ΤΕ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 20 ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 20 ΤΕ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 3 20 ΤΕ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 20 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 20 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 20 ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 9 20 ΔΕ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2 20 ΔΕ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣ/ΚΟΥ 1 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 4 20 ΔΕ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 20 ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1 20 ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1 20 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 4 20 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 20 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 20 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 9 20 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 20 ΔΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 20 ΔΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 1 20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 20 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 20 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 20 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 20 ΔΕ ΧΕΙΡ/ΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 5 20 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 20 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ 3 20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡ/ΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ ΒΟΗΘ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 20 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝ/ΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 4 20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 5 20 ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 20 ΣΥΝΟΛΟ 196 Οι συνολικές απογευματινές ώρες, που υπολογίζεται να διατεθούν κατ ανώτατο όριο, ανέρχονται σε είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (23.520). Η συνολική προκύπτουσα δαπάνη που υπολογίζεται με βάση τις παραπάνω ώρες ανέρχεται στο ποσό των ,00 περίπου και θα αντιμετωπιστεί από τους κάτωθι Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού έτους 2013: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας από συγκεκριμένους κάθε φορά υπαλλή λους θα βεβαιώνεται από τους αρμόδιους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αντιδημάρχους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άγιοι Ανάργυροι, 11 Δεκεμβρίου 2012 Η Αντιδήμαρχος ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

8 52362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2538 29 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/10 12 2009 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2939 2 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για τα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 82 9 Ιουνίου 200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1618 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα