ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ"

Transcript

1 1 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ πγγξαθέαο: Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο Α. ΔΙΑΓΧΓΗ Η ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο έρεη βαζηζηεί ζε θείκελα ηνπ Ιππνθξάηε (κεηάθξαζε ηνπ Γεσξγίνπ Κ. Πνπξλαξφπνπινπ, εθδφζεηο ΜΑΡΣΙΝΟ) θαη ηνπ Γαιελνχ (εθδ. Οδ. Υαηδφπνπινο) απφ ηε κηα πιεπξά. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο έρεη βαζηζηεί ζηελ Γηεζλή βηβιηνγξαθία (βιέπε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ). Β. ΘΔΧΡΙΑ YIN YANG Σελ πξψηε αλαθνξά ζηε ζεσξία YIN YANG ηε ζπλαληάκε ζην I TSING (βηβιίν ησλ Αιιαγψλ). «Ο θφζκνο ζπληίζεηαη απφ ηελ αθξαία πνιηθφηεηα. Απηή είλαη πνπ γελλά ηηο δχν αξρέο YIN YANG ( liang yi)». ην βηβιίν ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα (Νέη Κηλγθ, ν Οπελ, Ληλγ νπ) πνπ είλαη ην βηβιίν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή, ε ζεσξία YIN YANG απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο παζνινγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. ην βηβιίν ηνπ Ιππνθξάηε «Πεξί δηαίηεο», ην πξψην φπνπ θαηά ηε γλψκε κνπ εθηίζεληαη νη βαζηθέο θηινζνθηθέο αξρέο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ιαηξηθήο, ζηε ζειίδα 37 ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ, ζηελ 3 ε παξάγξαθν, αλαθέξεηαη: «Όια ηα δψα θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο απνηεινχληαη απφ δχν ζηνηρεία, δηάθνξα θαηά ηε δχλακε, αιιά ζχκθσλα θαηά ηε ρξήζε, ην χδσξ ιέγσ θαη ην ππξ. Απηά ηα δχν ελσκέλα επαξθνχλ κεηαμχ ηνπο θαη γηα φια ηα άιια, κα ην έλα ρσξίο ην άιιν δελ επαξθεί νχηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, νχηε γηα θαλέλαλ άιιν. Η δχλακε ηνπ θαζελφο είλαη απηή: Σν ππξ κπνξεί πάληνηε λα θηλήζεη ηα πάληα, ην χδσξ πάληνηε λα ζξέςεη ηα πάληα. Καζέλα κε ηε ζεηξά ηνπ δακάδεη θαη δακάδεηαη ζε θάζε άθξε, απφ δσ θαη απφ θεη φπνπ είλαη δπλαηφ λα θηάζεη. Καλέλα δελ κπνξεί λα θπξηαξρήζεη απφιπηα γηα ηνλ αθφινπζν ιφγν: Σν ππξ, φηαλ θηάζεη ζηελ άθξε ηνπ χδαηνο, ηνπ ιείπεη ε ηξνθή θη έηζη επηζηξέθεη πξνο ην ζεκείν πνπ κπνξεί λα ηνπ δψζεη ηξνθή. Σν χδσξ φηαλ θηάζεη ζηελ άθξε ηνπ ππξφο ράλεη ηελ θίλεζή ηνπ, ζηακαηάεη θαη φηαλ ζηακαηήζεη δελ έρεη δχλακε πηα, κα αλαιίζθεηαη γηα λα ζξέςεη ην ππξ πνπ έξρεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ θαλέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία δελ κπνξεί λα θπξηαξρήζεη απφιπηα. Δάλ θπξηαξρνχζε πνηέ ην έλα απφ ηα δχν, νπνηνδήπνηε θαη αλ θπξηαξρνχζε, θαλέλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα δελ ζα ήηαλ φπσο είλαη αθξηβψο ηψξα. Αιιά κέλνληαο έηζη, ζα είλαη ηα ίδηα πάληνηε θαη δελ ζα ιείςεη νχηε ην έλα νχηε ην άιιν, νχηε θαη ηα δχν ηαπηφρξνλα. Έηζη ινηπφλ ην ππξ θαη ην χδσξ, φπσο είπα επαξθνχλ πάληνηε ζε φια, ηφζν γηα ην κέγηζην, φζν θαη γηα ην ειάρηζην». ΘΔΧΡΙΑ ΣΧΝ 5 ΚΙΝΗΔΧΝ (WU XING) & ΘΔΧΡΙΑ ΣΧΝ 4 ΣΟΙΥΔΙΧΝ Η αλάιπζε ηεο βαζχηεξεο πνηφηεηαο ησλ αξηζκψλ απνηειεί θνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ δχν Ιαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ηξεηο πξψηνη αξηζκνί (1,2,3) εθθξάδνπλ ην ζρέδην δφκεζεο ηνπ θφζκνπ. Σν 4 είλαη ν πξψηνο αξηζκφο κέζα απφ ηνλ νπνίν νη ηξεηο πξψηεο δπλάκεηο (1,2,3) δηαηάζζνληαη ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηνλ θφζκν. Οη Κηλέδνη απνδίδνπλ ζηνλ αξηζκφ 4, ηελ πνηφηεηα ησλ 4 πξσηαξρηθψλ ζπκπαληηθψλ δπλάκεσλ. Η δχλακε YUEN ε νπνία εθθξάδεη ηελ ηάζε ηεο αλάπηπμεο, ηελ πιηθή έθθξαζε ηεο δεκηνπξγίαο έηζη φπσο εθδειψλεηαη απφ ηε δηεξγαζία ηεο άλζηζεο θαη ηεο βιάζηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Άλνημεο.

2 2 Η δχλακε ηεο θνξχθσζεο HENG ε νπνία εθθξάδεη ηελ ηάζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ ππέξηαηε εθδήισζή ηεο, έηζη φπσο απηή εθδειψλεηαη απφ ηελ δηεξγαζία ηεο θαξπνθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Καινθαηξηνχ. Η δχλακε ηεο ζπγθέληξσζεο ή ηεο ζπξξίθλσζεο LI, ε νπνία εθθξάδεη ηελ πξψηε θαζνδηθή θίλεζε θαη επηζηξνθή πίζσ ζηε κάλα γε έηζη φπσο απηή εθδειψλεηαη απφ ηε δηεξγαζία ηεο πηψζεο ησλ θαξπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φζηλνπψξνπ. Σέινο ε δχλακε ηεο εζσηεξίθεπζεο ZHI, ε νπνία εθθξάδεη ηελ ηάζε ηεο εζσηεξίθεπζεο, ηελ θνξχθσζε ηεο θαζνδηθφηεηαο, έηζη φπσο απηή εθδειψλεηαη απφ ηελ εξεκία θαη αδξάλεηα ησλ θπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Υεηκψλα. Η ζεσξία ησλ 5 θηλήζεσλ (WU XING) ζηεξίδεηαη ζηελ έθθξαζε ησλ 4 πξνεγνχκελσλ δπλάκεσλ ζηε γήηλε πξαγκαηηθφηεηα. Σν θέληξν πηα απηήο ηεο εθθξαζκέλεο δπλακηθήο είλαη ν αξηζκφο 5 ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηηο 4 πξνεγνχκελεο ζπκπαληηθέο δπλάκεηο έηζη φπσο πινπνηνχληαη ζηελ γήηλε πξαγκαηηθφηεηα. ηελ Αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή δελ ππάξρεη αλαθνξά ζην 5. Ο Γαιελφο επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Ηξάθιεηην ζην βηβιίν ηνπ «Πεξί ησλ θαζ Ιππνθξάηελ ζηνηρείσλ» αλαθέξεη: «Όζνη ινηπφλ ππνζηεξίδνπλ φηη θάπνην απφ ηα ζχλζεηα ζψκαηα δεκηνπξγείηαη απφ θσηηά, αέξα λεξφ θαη γε ιέλε πηζαλά πξάγκαηα...» Οη Αξραίνη Έιιελεο κε θχξην εθθξαζηή ηνλ Ηξάθιεηην ππνζηεξίδνπλ φηη φια ηα πιηθά πξάγκαηα ζηνλ θφζκν πνπ αληηιακβαλφκαζηε εκπεξηέρνπλ ηα 4 ζηνηρεία θσηηά, αέξα λεξφ θαη γε. Σα 4 απηά ζηνηρεία αληηζηνηρνχλ ζηηο 4 πξσηαξρηθέο δπλάκεηο ησλ Κηλέδσλ. YUEN (αέξαο), HENG (θσηηά), LI (γε), ZHI (λεξφ). ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή ε ζεσξία ησλ ηεζζάξσλ πξσηαξρηθψλ δπλάκεσλ ή πέληε θηλήζεσλ (WU XING) έρεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σν πξψην είλαη φηη φια ηα θαηλφκελα έρνπλ ζε δηάθνξνπο βαζκνχο αληίζηνηρεο πνηφηεηεο κε ηηο 4 πξσηαξρηθέο δπλάκεηο θαη έηζη φια κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. Π.ρ. YUEN ηάζε αλάπηπμεο επέθηαζε αέξαο Άλνημε Ήπαξ δεκηνπξγηθφηεηα πξάζηλν θ.ι.π. Σν δεχηεξν είλαη φηη κεηαμχ ησλ 4 απηψλ δπλάκεσλ ππάξρνπλ εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο πνπ έρνπλ έλαλ δεκηνπξγηθφ (Yang) ή ειεγθηηθφ (Yin) ραξαθηήξα. Καη ζ απηά ηα δχν ζηνηρεία ε Αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή αθνινπζεί ηελ Κηλέδηθε. Δθείλνο πνπ πεξηγξάθεη ηηο εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 4 ζηνηρείσλ είλαη ν Ηξάθιεηηνο ζην απφζπαζκα 76. «Η θσηηά δεη κε ηνλ ζάλαην ηεο γεο θαη ν αέξαο κε ην ζάλαην ηεο θσηηάο, ην λεξφ δεη κε ην ζάλαην ηνπ αέξα θαη ε γε κε ην ζάλαην ηνπ λεξνχ» Γ. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΣΗΝ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 1. ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΗΠΑΣΟ. Σν Ήπαξ ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή είλαη ην φξγαλν ην νπνίν εθθξάδεη κέζα ζην ζψκα ηελ πξσηαξρηθή δχλακε Yuen, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε επέθηαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. ηελ Αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή ε ιέμε Ήπαξ παξάγεηαη απφ ηε ιέμε Έπαξ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ην επαίξνκαη. Σν επαίξνκαη σο ξήκα, εθθξάδεη ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ θαηάιεςε πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ, δειαδή ηελ ηάζε γηα αλάπηπμε θαη επέθηαζε. 2. ΠΔΡΙ ΣΗ ΚΑΡΓΙΑ. ηελ Κηλέδηθε Ιαηξηθή ε Καξδηά είλαη ν απηνθξάηνξαο θαη ζ απηήλ θηινμελείηαη ην Shen (Πλεχκα ή ε ςπρή ηνπ αηφκνπ). Η Καξδηά ζρεηίδεηαη κε ηελ πξσηαξρηθή δχλακε HENG (θσηηά). ηνλ Γαιελφ (Γαιελφο 5 ε παξάγξαθνο, ζει. 328 θαηά ηνλ Υξχζηππν) «...ε Καξδία θαηά ηηλα θξάηεζηλ θαη θπξείαλ, απφ ηνπ ελ απηή είλαη ην θπξηεχνλ θαη θξαηνχλ ηεο ςπρήο κέξνο.» Αληηζηνηρίεο ππάξρνπλ θαη κε ηα ινηπά φξγαλα κεηαμχ ησλ δχν Ιαηξηθψλ. Γ. ΘΔΧΡΙΑ ΜΔΗΜΒΡΙΝΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΓΧΝ ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή νη κεζεκβξηλνί θαη νη θιάδνη παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν, ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, φζν θαη ζηε ζεξαπεία. ην θεθ. 27 ηνπ ν Οπελ αλαθέξεηαη: «Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζηνλ νπξαλφ ππάξρνπλ

3 3 έλαζηξεο θηλήζεηο θαη ζηε γε πνηάκηα, ζην αλζξψπηλν ζψκα, θαη αληηζηνηρία, ππάξρνπλ κεζεκβξηλνί (Yang) θαη αγγεία (Yin). Ο Ιππνθξάηεο ζην «ΠΔΡΙ ΦΤΙΟ ΑΝΘΡΧΠΟΤ» (κεηάθξαζε Γεσξγίνπ Κ. Πνπξλαξφπνπινπ, εθδφζεηο ΜΑΡΣΙΝΟ, Σφκνο Γ, ζει.233, παξάγξαθνο 11) αλαθέξεη: «Οη κεγαιχηεξεο θιέβεο έρνπλ ηελ αθφινπζε δηάηαμε: Τπάξρνπλ 4 δεχγε ζην ζψκα. Σν έλα απ απηά ηα δεχγε, έρνληαο αθεηεξία ην πίζσ κέξνο ηεο θεθαιήο, πεξλάεη απφ ηνλ ηξάρειν, δηαηξέρεη απφ πίζσ ηε ξάρε θαη θζάλεη απφ ηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά, ζηα ηζρία θαη ηα ζθέιε. Έπεηηα, πεξλψληαο απφ ηηο θλήκεο, θαηαιήγεη ζηα εμσηεξηθά ζθπξά θαη ηνπο άθξνπο πφδεο. Πξέπεη ινηπφλ λα θάλνπκε ηηο αθαηκάμεηο γηα ηνπο πφλνπο ηεο ξάρεο θαη ησλ ηζρχσλ ζην εμσηεξηθφ κέξνο ησλ ηγλχσλ θαη ησλ ζθπξψλ. Οη θιέβεο ηνπ δεχηεξνπ δεχγνπο πνπ ιέγνληαη ζθαγίηηδεο, θζάλνπλ απφ ηελ θεθαιή, πιεζίνλ ησλ ψησλ, πεξλνχλ απφ ηνλ ηξάρειν, δηαηξέρνπλ ηε ξάρε απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηελ άιιε θαη θαηεπζχλνληαη θαηά κήθνο ηεο νζθπτθήο ρψξαο ζηνπο φξρεηο θαη ηνπο κεξνχο. Έπεηηα απφ ην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ ηγλχσλ θαη ηηο θλήκεο, ζηα έζσ ζθπξά θαη ηνπο άθξνπο πφδεο. Πξέπεη ινηπφλ, ζηνπο πφλνπο ηεο κέζεο θαη ησλ φξρεσλ λα θάλνπκε ηηο αθαηκάμεηο απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ηγλχσλ θαη ησλ ζθπξψλ. Σν ηξίην δεχγνο ησλ θιεβψλ, απφ ηνπο θξνηάθνπο θαηεπζχλεηαη, πεξλψληαο απφ ηνλ ηξάρειν, πξνο ηηο σκνπιάηεο. Έπεηηα θέξεηαη πξνο ηνλ πλεχκνλα θαη θζάλεη, ε θιέβα ηεο δεμηάο πιεπξάο ζηα αξηζηεξά θαη ε θιέβα ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ζηα δεμηά, ελψ εθείλε ηεο δεμηάο πιεπξάο θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ πλεχκνλα ζηνλ καζηφ, ηε ζπιήλα θαη ην λεθξφ θη εθείλε ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ πλεχκνλα πξνο ηνλ καζηφ δεμηά, ην ζπθψηη θαη ην λεθξφ. Η θαηάιεμε θαη ησλ δχν θιεβψλ απηψλ είλαη ν δαθηχιηνο. Σν ηέηαξην κέξνο θαηεπζχλεηαη απφ ην εκπξφζζην κέξνο ηεο θεθαιήο θαη ησλ καηηψλ, θάησ απφ ηνλ απρέλα θαη ηηο θιείδεο, έπεηηα απφ ην επάλσ κέξνο, πεξλψληαο απφ ηνπο βξαρίνλεο πξνο ηελ πηπρή ηνπ αγθψλα. Ύζηεξα, πεξλψληαο απφ ηα αληηβξάρηα, πξνο ηνπο θαξπνχο θαη ηα δάρηπια, έπεηηα απφ ηα δάρηπια αλεβαίλεη πξνο ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ θαη ηα αληηβξάρηα ζηηο πηπρέο ησλ αγθψλσλ, απφ ην θάησ κέξνο ησλ βξαρηφλσλ πξνο ηηο καζράιεο θαη απφ ην επάλσ κέξνο ησλ πιεπξψλ ε κηα θιέβα θζάλεη ζηε ζπιήλα θαη ε άιιε ζην ζπθψηη, ελψ θαη νη δχν θαηαιήγνπλ, πεξλψληαο απφ ηελ θνηιηά, ζηα γελλεηηθά φξγαλα. Απηή είλαη ε δηαθιάδσζε ησλ κεγάισλ θιεβψλ. Τπάξρνπλ επίζεο ζην ζψκα πάκπνιιεο θαη πνηθηιφκνξθεο θιέβεο, κε αθεηεξία ηελ θνηιηά, πνπ κεηαθέξνπλ ηελ ηξνθή ζηνλ νξγαληζκφ...» Δδψ αμίδεη λα γίλεη έλα ζρφιην γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε ζχγρξνλε Ιαηξηθή έρεη απνκαθξπλζεί ηφζν απφ ηηο Ιππνθξαηηθέο αξρέο, αλ θαη ρσξίο λα ην απνδέρεηαη ή λα ην γλσξίδεη, ζηεξίδεηαη ζ απηέο. Η κεηάθξαζε ηνπ Γ. Πνπξλαξφπνπινπ είλαη θαηά θνηλή γλψκε ε αξηηφηεξε απφ ηηο ππάξρνπζεο κεηαθξάζεηο. Παξ φια απηά, ζ απηή ηελ παξάγξαθν, φπνπ ν Ιππνθξάηεο κηιά γηα θάπνηνπο άγλσζηνπο ζε εκάο κεζεκβξηλνχο, αξθεηά παξφκνηνπο φκσο κε απηνχο ηεο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο, ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θιέβεο. Ο φξνο θιέβεο εδψ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο γλσζηέο καο θιέβεο, αιιά θάπνηα θαλάιηα ελέξγεηαο πνπ γλψξηδε θαη ρξεζηκνπνηνχζε ν Ιππνθξάηεο. Παξ φια απηά ν Γεψξγηνο Πνπξλαξφπνπινο, κε γλσξίδνληαο γηα ηε ζεσξία ησλ κεζεκβξηλψλ πεξηγξάθεη απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ θεθάιαην κε ηνλ ηίηιν: «πγθερπκέλε άπνςε ηνπ Ιππνθξάηε πεξί θιεβψλ». Αλαξσηηέκαη πφζνη αλαγλψζηεο ησλ Ιππνθξαηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Γ. Πνπξλαξφπνπινπ απαμίσζαλ λα δηαβάζνπλ απηήλ ηελ ηφζν ζεκαληηθή παξάγξαθν απφ ηνλ άζηνρν ραξαθηεξηζκφ απηφ. Κάπσο έηζη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ πνδνπαηήζεθε θαη ιεειαηήζεθε ε Αξραία Διιεληθή γλψζε, φρη κφλν απφ ηνπο θαλαηηθνχο ερζξνχο ηεο, αιιά θαη απφ ηνπο έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο. Δ. ΑΡΥΔ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη ε εηεξνπαζεηηθή σο βαζηθή αξρή ζεξαπείαο. Σν θξχν αληηκεησπίδεηαη κε δέζηε θαη ε δέζηε κε θξχν. Ο Ιππνθξάηεο ζην πνιχ ζεκαληηθφ βηβιίν ηνπ «ΠΔΡΙ ΦΤΧΝ», ζηελ 1 ε παξάγξαθν αλαθέξεη μεθάζαξα: «Σα αληίζεηα είλαη ηα ηάκαηα ησλ αληηζέησλ (ηα ελαληία ησλ ελαληίσλ εζηίλ ηήκαηα) γηαηί ε ηαηξηθή είλαη πξφζζεζε θαη αθαίξεζε: αθαίξεζε ζε θάηη πνπ πιενλάδεη θαη πξφζζεζε ζε θάηη πνπ ιείπεη θαη φπνηνο θάλεη ηνχην κε άξηζην ηξφπν είλαη άξηζηνο γηαηξφο, φπνηνο φκσο είλαη

4 4 απνκαθξπζκέλνο πνιχ απφ απηή ηελ αληίιεςε, έρεη απνκαθξπλζεί πνιχ θαη απφ ηελ ηαηξηθή ηέρλε. Σ. ΜΔΘΟΓΟΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ηα δχν Ιαηξηθά ζπζηήκαηα ε δηαηξνθή θαη ηα βφηαλα παίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ζεξαπεπηηθφ ξφιν (βιέπε εξγαζία Αι. Σειηθίδε). Ο Ιππνθξάηεο φκσο δελ αξθείηαη ζε απηά. ε θάπνηα ζεκεία ησλ πξνεγνχκελσλ θαλαιηψλ πνπ αλαπηχμακε (βι. πεξί κεζεκβξηλψλ) εθαξκφδεη θαη ηερληθέο παξφκνηεο ηνπ βεινληζκνχ (ζπγθεθξηκέλα: θαπηεξηαζκφ, αθαίκαμε, ηξχπεκα κε βειφλα θαη αθαίξεζε αίκαηνο): «ΠΔΡΙ ΦΤΙΟ ΑΝΘΡΧΠΟΤ», παξάγξαθνο 11: «Πξέπεη ινηπφλ νη αθαηκάμεηο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, κα πξέπεη λα θξνληίδεη θαλείο ψζηε λα γίλνληαη απηέο φζν ην δπλαηφλ καθξχηεξα απφ ην κέξνο φπνπ παξνπζηάδνληαη νη πφλνη, φπνπ ζπζζσξεχεηαη ην αίκα. Πξέπεη ινηπφλ λα θάλνπκε ηηο αθαηκάμεηο γηα ηνπο πφλνπο ηεο ξάρεο θαη ησλ ηζρχσλ ζην εμσηεξηθφ κέξνο ησλ ηγλχσλ θαη ησλ ζθπξψλ». ΔΠΙΛΟΓΟ Όια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ εδξαηψλνπλ κε ηνλ πην αλαληίξξεην ηξφπν ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα ρηιηάδεο ζεκεία ζπλάληεζεο. Όζν θαλείο εκβαζχλεη είηε πξνο ηνλ έλα, είηε πξνο ηνλ άιιν πφιν, αλαθαιχπηεη ζπλερψο θαηλνχξγηα, εδξαηψλνληαο ηελ πεπνίζεζε ηεο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Η «ΑΚΑΓΗΜΙΑ Αξραίαο Διιεληθήο & Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο» ηδξχεηαη αθξηβψο πάλσ ζην ζεκέιην άμνλα πνπ δεκηνπξγεί απηή ε ηαπηφηεηα θαη έξρεηαη λα εκβαζχλεη, κέζα απφ ζπλερή κειέηε θαη λα δηεπξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ έλσζε. Πνηα είλαη φκσο ε ζεκαζία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο; Η Π.Κ.Ι. ζήκεξα απνηειεί ηνλ θπξίαξρν πφιν ζπκπιήξσζεο αληίζεζεο (Yin Yang) ηεο ζχγρξνλεο Ιαηξηθήο. φιν ηνλ θφζκν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Γπηηθφ θφζκν, ε Π.Κ.Ι. κέζα απφ ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο πξαθηηθέο (βεινληζκφο θ.ι.π.)απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε επηθάλεηα θαη αλαγλψξηζε. Αλ θαη εθφζνλ ε πηζαλφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν Ιαηξηθψλ ζπζηεκάησλ ηζρχεη, ηφηε ε ζεσξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ιαηξηθήο κπνξεί λα δηαδερζεί, αιιά θαη λα εξκελεχζεη θαιχηεξα, κηα θαη είλαη πην θνληά ζην δπηηθφ Ννπ, ηελ ζεσξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο. Απηφ πξφθεηηαη λα δψζεη πλνή αλαγέλλεζεο ζηελ θαηά η άιια μεραζκέλε Αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή θαη ηαπηφρξνλα λα επαλαθέξεη ην Αξραίν Διιεληθφ Πλεχκα ζηελ θπξίαξρε ζέζε πνπ νθείιεη λα θαηέρεη ζηελ παγθφζκηα άζθεζε ηεο Ιαηξηθήο ζην ζεκεξηλφ θφζκν. Βηβιηνγξαθία: 1. Ιππνθξάηνπο Άπαληα ηα Κείκελα, Δθδφζεηο ΜΑΡΣΙΝΟ, επηκέιεηα Γ.Κ. Πνπξλαξφπνπινο (Καζεγεηήο Ιζηνξίαο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ) 2. Γαιελνχ Άπαληα ηα Κείκελα, Δθδφζεηο Οδπζζέαο Υαηδφπνπινο. 3. «Ηξάθιεηηνο». πγγξαθέαο Κψζηαο Αμειφο. 4. Σα θείκελα ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα: (ΝΔΙ ΚΙΝΓΚ, Ο ΟΤΔΝ), κεηάθξαζε Φηιήκνλαο Ρψζζεο. 5. «Η βαζηθή Θεσξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο». πγγξαθέαο Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. 6. The foundations of Traditional Chinese Medicine. πγγξαθέαο Giovanni Maciocia. 7. The Web that has no weaver. πγγξαθέαο Ted Kaptchuk. 8. «πγθξηηηθή κειέηε* κεηαμχ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη ηεο Κηλέδηθεο Βνηαλνζεξαπείαο». πγγξαθείο: Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο, Μαπξάθε Μάγηα, Διεπζεξία Μαληδψξνπ, Παπαδνγηάλλε Δχα, Λαδάο Αλδξέαο, Ιάζνλαο Γαλίθαο, Παλαγίδνπ Άιθεζηηο, Δηξήλε αξξή. Η εξγαζία απηή αλαθνηλψζεθε ζην 2 ν Μεζνγεηαθφ πλέδξην Βνηαλνζεξαπείαο, ππφ ηελ Αηγίδα ηεο Φαξκαθεπηηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.

5 5 *ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κειέηε θαη ζχγθξηζε ηεο ηαηξηθήο βνηαλνινγίαο ηνπ Γηνζθνπξίδε (γλσζηήο κε ηίηιν «Πεξί Ύιεο Ιαηξηθήο», κεηαθξαζκέλεο ζηα λέα Διιεληθά απφ ηηο εθδφζεηο Οδπζζέαο Υαηδφπνπινο) θαη ηεο Ιαηξηθήο βνηαλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θηλέδνη. Σν «Πεξί Ύιεο Ιαηξηθήο» ηνπ Γηνζθνπξίδε (1 νο αη. κ.υ.) απνηειεί ην πξψην γξαπηφ θείκελν πνπ αλαιχεη ζεξαπεπηηθέο δξάζεηο βνηάλσλ (κε ηνλ φξν απηφ ελλννχκε πξντφληα θπηηθήο αιιά θαη δσηθήο πξνέιεπζεο) ζην Γπηηθφ θφζκν. Πάλσ ζ απηφ ην θείκελν θαζψο θαη ζηελ πεξηξξένπζα πξνθνξηθή γλψζε ζηεξίρηεθε θαη εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεηαη ε άζθεζε ηεο βνηαλνζεξαπείαο, αιιά θαη ηεο ζχγρξνλεο βηνρεκηθήο ηαηξηθήο ζηνλ Γπηηθφ θφζκν. Αθξηβψο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (1 νο κ.υ. αη.) γξάθεηαη ζηελ Κίλα έλα αληίζηνηρν κε ην «Πεξί Ύιεο Ιαηξηθήο» ην νπνίν θαηαγξάθεη ζεξαπεπηηθέο δξάζεηο βνηάλσλ θαη νλνκάδεηαη «SHEN NON GAN BEN CAO» (ν Καλφλαο ηνπ Θετθνχ Καιιηεξγεηή). Σν θείκελν απηφ δελ κπνξέζακε λα ην βξνχκε ζε Αγγιηθή κεηάθξαζε γη απηφ ρξεζηκνπνηήζακε ην Materia Medica ηεο ηαηξηθήο ζρνιήο ηεο αγθάεο (ζε αγγιηθή κεηάθξαζε) πνπ ζεσξείηαη σο ε πην αμηφπηζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ «SHEN NON GAN BEN CAO». θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο θνηλψλ ζηνηρείσλ, κεηαμχ ησλ δχν βνηαλνζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Μέζα απφ ηελ πνξεία ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 1. Μεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ ππάξρεη έλα θνηλφ ζηνηρείν ην νπνίν είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο: Σν εθάζηνηε βφηαλν αλαιχεηαη ζε δχν επίπεδα: Σν πξψην επίπεδν είλαη απηφ ηεο αλάιπζεο ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ βνηάλνπ, κε βάζε ηνπο φξνπο : ζεξκφ, ςπρξφ, πγξφ, μεξφ, ζηππηηθφ, δξηκχ θαη γεχζεηο (πηθξφ, γιπθφ, αικπξφ, μηλφ) θ.α. Αλάιπζε ε νπνία ζπλαληηέηαη θαη ζηα δχν ζπγγξάκκαηα αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκθσλνχλ ζηα επηκέξνπο βφηαλα σο πξνο απηέο ηηο ηδηφηεηεο). Σν επίπεδν απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην αληίζηνηρν ηεο ζεκεξηλήο βηνρεκηθήο αλάιπζεο βνηάλσλ. Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη απηφ ηεο αλάιπζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ βνηάλσλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, κε φξνπο, φπσο: Τπαθηηθφ, δηνπξεηηθφ, ηνλσηηθφ, καιαθηηθφ, αθξνδηζηαθφ, επνπισηηθφ, εκεηηθφ, ρνιαγσγφ, θιεγκαηαγσγφ, αηκαηαγσγφ, θ.α.. θαη ε αλάιπζε απηή ζπλαληηέηαη θαη ζηα δχν βνηαλνζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκθσλνχλ ζε επηκέξνπο βφηαλα. 2. Ο Γηνζθνπξίδεο πεξηγξάθεη πεξίπνπ 950 βφηαλα (θπηηθά, δσηθά ή νξπθηά) πξντφληα. Οη θηλέδνη ζην «SHEN NON GAN BEN CAO» πεξίπνπ 365. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε ζρεηηθά κε ηελ νλνκαηνινγία, δηαπηζηψζακε φηη αξθεηέο δεθάδεο απφ απηά είλαη θνηλά. 3. Αλάκεζα ζηα θνηλά βφηαλα ππάξρνπλ: α. Κάπνηα ζηα νπνία απνδίδνληαη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο σο πξνο ηε θχζε ή σο πξνο ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο δξάζε, απφ ηνλ Γηνζθνπξίδε θαη απφ ηνπο θηλέδνπο. β. Κάπνηα ζηα νπνία εκθαλίδνληαη θνηλά ζηνηρεία αιιά θαη δηαθνξέο. γ. Κάπνηα ζηα νπνία ζπλαληάκε, αλ φρη απφιπηε, ηνπιάρηζηνλ παξφκνηα αληίιεςε, ηφζν φζνλ αθνξά ζηε θπζηνγλσκία (ελεξγεηαθή θχζε) άιια θαη ζηε ζεξαπεπηηθή δξάζε. Μέζα απ απηή ηε ζπγθξηηηθή κειέηε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη κεηαμχ ησλ δχν βνηαλνζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, παξά ηε γεσγξαθηθά απφζηαζε, ππάξρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα θνηλά, παξά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. ήκεξα ζην Γπηηθφ θφζκν ππάξρεη αθχπληζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε βνηάλσλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. Η αθχπληζε απηή, ζε κεγάιν βαζκφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμάπισζε αλαηνιίηηθσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνηχπσλ, αλάκεζα ζηα νπνία θπξίαξρν ξφιν παίδνπλ ηα θηλέδηθα βφηαλα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κεηαμχ ησλ δχν ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ππάξρεη κάιινλ ζχγθιηζε, παξά απφθιηζε, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν αληηθαηάζηαζεο ησλ θηλέδηθσλ (φισλ ή κεξηθψλ) κε ειιεληθά ή Μεζνγεηαθά βφηαλα.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψληα.

Πξόινγνο εθδόηε. Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψληα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 17 ο, Απρίλιος 2015 Πξόινγνο εθδόηε Έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεχρνπο ηεο Παηψληαο. Πνιιά είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα