ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ"

Transcript

1 1 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ πγγξαθέαο: Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο Α. ΔΙΑΓΧΓΗ Η ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο έρεη βαζηζηεί ζε θείκελα ηνπ Ιππνθξάηε (κεηάθξαζε ηνπ Γεσξγίνπ Κ. Πνπξλαξφπνπινπ, εθδφζεηο ΜΑΡΣΙΝΟ) θαη ηνπ Γαιελνχ (εθδ. Οδ. Υαηδφπνπινο) απφ ηε κηα πιεπξά. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο έρεη βαζηζηεί ζηελ Γηεζλή βηβιηνγξαθία (βιέπε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ). Β. ΘΔΧΡΙΑ YIN YANG Σελ πξψηε αλαθνξά ζηε ζεσξία YIN YANG ηε ζπλαληάκε ζην I TSING (βηβιίν ησλ Αιιαγψλ). «Ο θφζκνο ζπληίζεηαη απφ ηελ αθξαία πνιηθφηεηα. Απηή είλαη πνπ γελλά ηηο δχν αξρέο YIN YANG ( liang yi)». ην βηβιίν ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα (Νέη Κηλγθ, ν Οπελ, Ληλγ νπ) πνπ είλαη ην βηβιίν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή, ε ζεσξία YIN YANG απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο παζνινγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. ην βηβιίν ηνπ Ιππνθξάηε «Πεξί δηαίηεο», ην πξψην φπνπ θαηά ηε γλψκε κνπ εθηίζεληαη νη βαζηθέο θηινζνθηθέο αξρέο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ιαηξηθήο, ζηε ζειίδα 37 ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ, ζηελ 3 ε παξάγξαθν, αλαθέξεηαη: «Όια ηα δψα θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο απνηεινχληαη απφ δχν ζηνηρεία, δηάθνξα θαηά ηε δχλακε, αιιά ζχκθσλα θαηά ηε ρξήζε, ην χδσξ ιέγσ θαη ην ππξ. Απηά ηα δχν ελσκέλα επαξθνχλ κεηαμχ ηνπο θαη γηα φια ηα άιια, κα ην έλα ρσξίο ην άιιν δελ επαξθεί νχηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, νχηε γηα θαλέλαλ άιιν. Η δχλακε ηνπ θαζελφο είλαη απηή: Σν ππξ κπνξεί πάληνηε λα θηλήζεη ηα πάληα, ην χδσξ πάληνηε λα ζξέςεη ηα πάληα. Καζέλα κε ηε ζεηξά ηνπ δακάδεη θαη δακάδεηαη ζε θάζε άθξε, απφ δσ θαη απφ θεη φπνπ είλαη δπλαηφ λα θηάζεη. Καλέλα δελ κπνξεί λα θπξηαξρήζεη απφιπηα γηα ηνλ αθφινπζν ιφγν: Σν ππξ, φηαλ θηάζεη ζηελ άθξε ηνπ χδαηνο, ηνπ ιείπεη ε ηξνθή θη έηζη επηζηξέθεη πξνο ην ζεκείν πνπ κπνξεί λα ηνπ δψζεη ηξνθή. Σν χδσξ φηαλ θηάζεη ζηελ άθξε ηνπ ππξφο ράλεη ηελ θίλεζή ηνπ, ζηακαηάεη θαη φηαλ ζηακαηήζεη δελ έρεη δχλακε πηα, κα αλαιίζθεηαη γηα λα ζξέςεη ην ππξ πνπ έξρεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ θαλέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία δελ κπνξεί λα θπξηαξρήζεη απφιπηα. Δάλ θπξηαξρνχζε πνηέ ην έλα απφ ηα δχν, νπνηνδήπνηε θαη αλ θπξηαξρνχζε, θαλέλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα δελ ζα ήηαλ φπσο είλαη αθξηβψο ηψξα. Αιιά κέλνληαο έηζη, ζα είλαη ηα ίδηα πάληνηε θαη δελ ζα ιείςεη νχηε ην έλα νχηε ην άιιν, νχηε θαη ηα δχν ηαπηφρξνλα. Έηζη ινηπφλ ην ππξ θαη ην χδσξ, φπσο είπα επαξθνχλ πάληνηε ζε φια, ηφζν γηα ην κέγηζην, φζν θαη γηα ην ειάρηζην». ΘΔΧΡΙΑ ΣΧΝ 5 ΚΙΝΗΔΧΝ (WU XING) & ΘΔΧΡΙΑ ΣΧΝ 4 ΣΟΙΥΔΙΧΝ Η αλάιπζε ηεο βαζχηεξεο πνηφηεηαο ησλ αξηζκψλ απνηειεί θνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ δχν Ιαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ηξεηο πξψηνη αξηζκνί (1,2,3) εθθξάδνπλ ην ζρέδην δφκεζεο ηνπ θφζκνπ. Σν 4 είλαη ν πξψηνο αξηζκφο κέζα απφ ηνλ νπνίν νη ηξεηο πξψηεο δπλάκεηο (1,2,3) δηαηάζζνληαη ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηνλ θφζκν. Οη Κηλέδνη απνδίδνπλ ζηνλ αξηζκφ 4, ηελ πνηφηεηα ησλ 4 πξσηαξρηθψλ ζπκπαληηθψλ δπλάκεσλ. Η δχλακε YUEN ε νπνία εθθξάδεη ηελ ηάζε ηεο αλάπηπμεο, ηελ πιηθή έθθξαζε ηεο δεκηνπξγίαο έηζη φπσο εθδειψλεηαη απφ ηε δηεξγαζία ηεο άλζηζεο θαη ηεο βιάζηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Άλνημεο.

2 2 Η δχλακε ηεο θνξχθσζεο HENG ε νπνία εθθξάδεη ηελ ηάζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ ππέξηαηε εθδήισζή ηεο, έηζη φπσο απηή εθδειψλεηαη απφ ηελ δηεξγαζία ηεο θαξπνθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Καινθαηξηνχ. Η δχλακε ηεο ζπγθέληξσζεο ή ηεο ζπξξίθλσζεο LI, ε νπνία εθθξάδεη ηελ πξψηε θαζνδηθή θίλεζε θαη επηζηξνθή πίζσ ζηε κάλα γε έηζη φπσο απηή εθδειψλεηαη απφ ηε δηεξγαζία ηεο πηψζεο ησλ θαξπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φζηλνπψξνπ. Σέινο ε δχλακε ηεο εζσηεξίθεπζεο ZHI, ε νπνία εθθξάδεη ηελ ηάζε ηεο εζσηεξίθεπζεο, ηελ θνξχθσζε ηεο θαζνδηθφηεηαο, έηζη φπσο απηή εθδειψλεηαη απφ ηελ εξεκία θαη αδξάλεηα ησλ θπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Υεηκψλα. Η ζεσξία ησλ 5 θηλήζεσλ (WU XING) ζηεξίδεηαη ζηελ έθθξαζε ησλ 4 πξνεγνχκελσλ δπλάκεσλ ζηε γήηλε πξαγκαηηθφηεηα. Σν θέληξν πηα απηήο ηεο εθθξαζκέλεο δπλακηθήο είλαη ν αξηζκφο 5 ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηηο 4 πξνεγνχκελεο ζπκπαληηθέο δπλάκεηο έηζη φπσο πινπνηνχληαη ζηελ γήηλε πξαγκαηηθφηεηα. ηελ Αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή δελ ππάξρεη αλαθνξά ζην 5. Ο Γαιελφο επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Ηξάθιεηην ζην βηβιίν ηνπ «Πεξί ησλ θαζ Ιππνθξάηελ ζηνηρείσλ» αλαθέξεη: «Όζνη ινηπφλ ππνζηεξίδνπλ φηη θάπνην απφ ηα ζχλζεηα ζψκαηα δεκηνπξγείηαη απφ θσηηά, αέξα λεξφ θαη γε ιέλε πηζαλά πξάγκαηα...» Οη Αξραίνη Έιιελεο κε θχξην εθθξαζηή ηνλ Ηξάθιεηην ππνζηεξίδνπλ φηη φια ηα πιηθά πξάγκαηα ζηνλ θφζκν πνπ αληηιακβαλφκαζηε εκπεξηέρνπλ ηα 4 ζηνηρεία θσηηά, αέξα λεξφ θαη γε. Σα 4 απηά ζηνηρεία αληηζηνηρνχλ ζηηο 4 πξσηαξρηθέο δπλάκεηο ησλ Κηλέδσλ. YUEN (αέξαο), HENG (θσηηά), LI (γε), ZHI (λεξφ). ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή ε ζεσξία ησλ ηεζζάξσλ πξσηαξρηθψλ δπλάκεσλ ή πέληε θηλήζεσλ (WU XING) έρεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σν πξψην είλαη φηη φια ηα θαηλφκελα έρνπλ ζε δηάθνξνπο βαζκνχο αληίζηνηρεο πνηφηεηεο κε ηηο 4 πξσηαξρηθέο δπλάκεηο θαη έηζη φια κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. Π.ρ. YUEN ηάζε αλάπηπμεο επέθηαζε αέξαο Άλνημε Ήπαξ δεκηνπξγηθφηεηα πξάζηλν θ.ι.π. Σν δεχηεξν είλαη φηη κεηαμχ ησλ 4 απηψλ δπλάκεσλ ππάξρνπλ εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο πνπ έρνπλ έλαλ δεκηνπξγηθφ (Yang) ή ειεγθηηθφ (Yin) ραξαθηήξα. Καη ζ απηά ηα δχν ζηνηρεία ε Αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή αθνινπζεί ηελ Κηλέδηθε. Δθείλνο πνπ πεξηγξάθεη ηηο εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 4 ζηνηρείσλ είλαη ν Ηξάθιεηηνο ζην απφζπαζκα 76. «Η θσηηά δεη κε ηνλ ζάλαην ηεο γεο θαη ν αέξαο κε ην ζάλαην ηεο θσηηάο, ην λεξφ δεη κε ην ζάλαην ηνπ αέξα θαη ε γε κε ην ζάλαην ηνπ λεξνχ» Γ. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΣΗΝ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 1. ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΗΠΑΣΟ. Σν Ήπαξ ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή είλαη ην φξγαλν ην νπνίν εθθξάδεη κέζα ζην ζψκα ηελ πξσηαξρηθή δχλακε Yuen, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε επέθηαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. ηελ Αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή ε ιέμε Ήπαξ παξάγεηαη απφ ηε ιέμε Έπαξ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ην επαίξνκαη. Σν επαίξνκαη σο ξήκα, εθθξάδεη ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ θαηάιεςε πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ, δειαδή ηελ ηάζε γηα αλάπηπμε θαη επέθηαζε. 2. ΠΔΡΙ ΣΗ ΚΑΡΓΙΑ. ηελ Κηλέδηθε Ιαηξηθή ε Καξδηά είλαη ν απηνθξάηνξαο θαη ζ απηήλ θηινμελείηαη ην Shen (Πλεχκα ή ε ςπρή ηνπ αηφκνπ). Η Καξδηά ζρεηίδεηαη κε ηελ πξσηαξρηθή δχλακε HENG (θσηηά). ηνλ Γαιελφ (Γαιελφο 5 ε παξάγξαθνο, ζει. 328 θαηά ηνλ Υξχζηππν) «...ε Καξδία θαηά ηηλα θξάηεζηλ θαη θπξείαλ, απφ ηνπ ελ απηή είλαη ην θπξηεχνλ θαη θξαηνχλ ηεο ςπρήο κέξνο.» Αληηζηνηρίεο ππάξρνπλ θαη κε ηα ινηπά φξγαλα κεηαμχ ησλ δχν Ιαηξηθψλ. Γ. ΘΔΧΡΙΑ ΜΔΗΜΒΡΙΝΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΓΧΝ ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή νη κεζεκβξηλνί θαη νη θιάδνη παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν, ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, φζν θαη ζηε ζεξαπεία. ην θεθ. 27 ηνπ ν Οπελ αλαθέξεηαη: «Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζηνλ νπξαλφ ππάξρνπλ

3 3 έλαζηξεο θηλήζεηο θαη ζηε γε πνηάκηα, ζην αλζξψπηλν ζψκα, θαη αληηζηνηρία, ππάξρνπλ κεζεκβξηλνί (Yang) θαη αγγεία (Yin). Ο Ιππνθξάηεο ζην «ΠΔΡΙ ΦΤΙΟ ΑΝΘΡΧΠΟΤ» (κεηάθξαζε Γεσξγίνπ Κ. Πνπξλαξφπνπινπ, εθδφζεηο ΜΑΡΣΙΝΟ, Σφκνο Γ, ζει.233, παξάγξαθνο 11) αλαθέξεη: «Οη κεγαιχηεξεο θιέβεο έρνπλ ηελ αθφινπζε δηάηαμε: Τπάξρνπλ 4 δεχγε ζην ζψκα. Σν έλα απ απηά ηα δεχγε, έρνληαο αθεηεξία ην πίζσ κέξνο ηεο θεθαιήο, πεξλάεη απφ ηνλ ηξάρειν, δηαηξέρεη απφ πίζσ ηε ξάρε θαη θζάλεη απφ ηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά, ζηα ηζρία θαη ηα ζθέιε. Έπεηηα, πεξλψληαο απφ ηηο θλήκεο, θαηαιήγεη ζηα εμσηεξηθά ζθπξά θαη ηνπο άθξνπο πφδεο. Πξέπεη ινηπφλ λα θάλνπκε ηηο αθαηκάμεηο γηα ηνπο πφλνπο ηεο ξάρεο θαη ησλ ηζρχσλ ζην εμσηεξηθφ κέξνο ησλ ηγλχσλ θαη ησλ ζθπξψλ. Οη θιέβεο ηνπ δεχηεξνπ δεχγνπο πνπ ιέγνληαη ζθαγίηηδεο, θζάλνπλ απφ ηελ θεθαιή, πιεζίνλ ησλ ψησλ, πεξλνχλ απφ ηνλ ηξάρειν, δηαηξέρνπλ ηε ξάρε απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηελ άιιε θαη θαηεπζχλνληαη θαηά κήθνο ηεο νζθπτθήο ρψξαο ζηνπο φξρεηο θαη ηνπο κεξνχο. Έπεηηα απφ ην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ ηγλχσλ θαη ηηο θλήκεο, ζηα έζσ ζθπξά θαη ηνπο άθξνπο πφδεο. Πξέπεη ινηπφλ, ζηνπο πφλνπο ηεο κέζεο θαη ησλ φξρεσλ λα θάλνπκε ηηο αθαηκάμεηο απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ηγλχσλ θαη ησλ ζθπξψλ. Σν ηξίην δεχγνο ησλ θιεβψλ, απφ ηνπο θξνηάθνπο θαηεπζχλεηαη, πεξλψληαο απφ ηνλ ηξάρειν, πξνο ηηο σκνπιάηεο. Έπεηηα θέξεηαη πξνο ηνλ πλεχκνλα θαη θζάλεη, ε θιέβα ηεο δεμηάο πιεπξάο ζηα αξηζηεξά θαη ε θιέβα ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ζηα δεμηά, ελψ εθείλε ηεο δεμηάο πιεπξάο θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ πλεχκνλα ζηνλ καζηφ, ηε ζπιήλα θαη ην λεθξφ θη εθείλε ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ πλεχκνλα πξνο ηνλ καζηφ δεμηά, ην ζπθψηη θαη ην λεθξφ. Η θαηάιεμε θαη ησλ δχν θιεβψλ απηψλ είλαη ν δαθηχιηνο. Σν ηέηαξην κέξνο θαηεπζχλεηαη απφ ην εκπξφζζην κέξνο ηεο θεθαιήο θαη ησλ καηηψλ, θάησ απφ ηνλ απρέλα θαη ηηο θιείδεο, έπεηηα απφ ην επάλσ κέξνο, πεξλψληαο απφ ηνπο βξαρίνλεο πξνο ηελ πηπρή ηνπ αγθψλα. Ύζηεξα, πεξλψληαο απφ ηα αληηβξάρηα, πξνο ηνπο θαξπνχο θαη ηα δάρηπια, έπεηηα απφ ηα δάρηπια αλεβαίλεη πξνο ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ θαη ηα αληηβξάρηα ζηηο πηπρέο ησλ αγθψλσλ, απφ ην θάησ κέξνο ησλ βξαρηφλσλ πξνο ηηο καζράιεο θαη απφ ην επάλσ κέξνο ησλ πιεπξψλ ε κηα θιέβα θζάλεη ζηε ζπιήλα θαη ε άιιε ζην ζπθψηη, ελψ θαη νη δχν θαηαιήγνπλ, πεξλψληαο απφ ηελ θνηιηά, ζηα γελλεηηθά φξγαλα. Απηή είλαη ε δηαθιάδσζε ησλ κεγάισλ θιεβψλ. Τπάξρνπλ επίζεο ζην ζψκα πάκπνιιεο θαη πνηθηιφκνξθεο θιέβεο, κε αθεηεξία ηελ θνηιηά, πνπ κεηαθέξνπλ ηελ ηξνθή ζηνλ νξγαληζκφ...» Δδψ αμίδεη λα γίλεη έλα ζρφιην γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε ζχγρξνλε Ιαηξηθή έρεη απνκαθξπλζεί ηφζν απφ ηηο Ιππνθξαηηθέο αξρέο, αλ θαη ρσξίο λα ην απνδέρεηαη ή λα ην γλσξίδεη, ζηεξίδεηαη ζ απηέο. Η κεηάθξαζε ηνπ Γ. Πνπξλαξφπνπινπ είλαη θαηά θνηλή γλψκε ε αξηηφηεξε απφ ηηο ππάξρνπζεο κεηαθξάζεηο. Παξ φια απηά, ζ απηή ηελ παξάγξαθν, φπνπ ν Ιππνθξάηεο κηιά γηα θάπνηνπο άγλσζηνπο ζε εκάο κεζεκβξηλνχο, αξθεηά παξφκνηνπο φκσο κε απηνχο ηεο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο, ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θιέβεο. Ο φξνο θιέβεο εδψ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο γλσζηέο καο θιέβεο, αιιά θάπνηα θαλάιηα ελέξγεηαο πνπ γλψξηδε θαη ρξεζηκνπνηνχζε ν Ιππνθξάηεο. Παξ φια απηά ν Γεψξγηνο Πνπξλαξφπνπινο, κε γλσξίδνληαο γηα ηε ζεσξία ησλ κεζεκβξηλψλ πεξηγξάθεη απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ θεθάιαην κε ηνλ ηίηιν: «πγθερπκέλε άπνςε ηνπ Ιππνθξάηε πεξί θιεβψλ». Αλαξσηηέκαη πφζνη αλαγλψζηεο ησλ Ιππνθξαηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Γ. Πνπξλαξφπνπινπ απαμίσζαλ λα δηαβάζνπλ απηήλ ηελ ηφζν ζεκαληηθή παξάγξαθν απφ ηνλ άζηνρν ραξαθηεξηζκφ απηφ. Κάπσο έηζη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ πνδνπαηήζεθε θαη ιεειαηήζεθε ε Αξραία Διιεληθή γλψζε, φρη κφλν απφ ηνπο θαλαηηθνχο ερζξνχο ηεο, αιιά θαη απφ ηνπο έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο. Δ. ΑΡΥΔ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη ε εηεξνπαζεηηθή σο βαζηθή αξρή ζεξαπείαο. Σν θξχν αληηκεησπίδεηαη κε δέζηε θαη ε δέζηε κε θξχν. Ο Ιππνθξάηεο ζην πνιχ ζεκαληηθφ βηβιίν ηνπ «ΠΔΡΙ ΦΤΧΝ», ζηελ 1 ε παξάγξαθν αλαθέξεη μεθάζαξα: «Σα αληίζεηα είλαη ηα ηάκαηα ησλ αληηζέησλ (ηα ελαληία ησλ ελαληίσλ εζηίλ ηήκαηα) γηαηί ε ηαηξηθή είλαη πξφζζεζε θαη αθαίξεζε: αθαίξεζε ζε θάηη πνπ πιενλάδεη θαη πξφζζεζε ζε θάηη πνπ ιείπεη θαη φπνηνο θάλεη ηνχην κε άξηζην ηξφπν είλαη άξηζηνο γηαηξφο, φπνηνο φκσο είλαη

4 4 απνκαθξπζκέλνο πνιχ απφ απηή ηελ αληίιεςε, έρεη απνκαθξπλζεί πνιχ θαη απφ ηελ ηαηξηθή ηέρλε. Σ. ΜΔΘΟΓΟΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ηα δχν Ιαηξηθά ζπζηήκαηα ε δηαηξνθή θαη ηα βφηαλα παίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ζεξαπεπηηθφ ξφιν (βιέπε εξγαζία Αι. Σειηθίδε). Ο Ιππνθξάηεο φκσο δελ αξθείηαη ζε απηά. ε θάπνηα ζεκεία ησλ πξνεγνχκελσλ θαλαιηψλ πνπ αλαπηχμακε (βι. πεξί κεζεκβξηλψλ) εθαξκφδεη θαη ηερληθέο παξφκνηεο ηνπ βεινληζκνχ (ζπγθεθξηκέλα: θαπηεξηαζκφ, αθαίκαμε, ηξχπεκα κε βειφλα θαη αθαίξεζε αίκαηνο): «ΠΔΡΙ ΦΤΙΟ ΑΝΘΡΧΠΟΤ», παξάγξαθνο 11: «Πξέπεη ινηπφλ νη αθαηκάμεηο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, κα πξέπεη λα θξνληίδεη θαλείο ψζηε λα γίλνληαη απηέο φζν ην δπλαηφλ καθξχηεξα απφ ην κέξνο φπνπ παξνπζηάδνληαη νη πφλνη, φπνπ ζπζζσξεχεηαη ην αίκα. Πξέπεη ινηπφλ λα θάλνπκε ηηο αθαηκάμεηο γηα ηνπο πφλνπο ηεο ξάρεο θαη ησλ ηζρχσλ ζην εμσηεξηθφ κέξνο ησλ ηγλχσλ θαη ησλ ζθπξψλ». ΔΠΙΛΟΓΟ Όια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ εδξαηψλνπλ κε ηνλ πην αλαληίξξεην ηξφπν ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα ρηιηάδεο ζεκεία ζπλάληεζεο. Όζν θαλείο εκβαζχλεη είηε πξνο ηνλ έλα, είηε πξνο ηνλ άιιν πφιν, αλαθαιχπηεη ζπλερψο θαηλνχξγηα, εδξαηψλνληαο ηελ πεπνίζεζε ηεο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Η «ΑΚΑΓΗΜΙΑ Αξραίαο Διιεληθήο & Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο» ηδξχεηαη αθξηβψο πάλσ ζην ζεκέιην άμνλα πνπ δεκηνπξγεί απηή ε ηαπηφηεηα θαη έξρεηαη λα εκβαζχλεη, κέζα απφ ζπλερή κειέηε θαη λα δηεπξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ έλσζε. Πνηα είλαη φκσο ε ζεκαζία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο; Η Π.Κ.Ι. ζήκεξα απνηειεί ηνλ θπξίαξρν πφιν ζπκπιήξσζεο αληίζεζεο (Yin Yang) ηεο ζχγρξνλεο Ιαηξηθήο. φιν ηνλ θφζκν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Γπηηθφ θφζκν, ε Π.Κ.Ι. κέζα απφ ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο πξαθηηθέο (βεινληζκφο θ.ι.π.)απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε επηθάλεηα θαη αλαγλψξηζε. Αλ θαη εθφζνλ ε πηζαλφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν Ιαηξηθψλ ζπζηεκάησλ ηζρχεη, ηφηε ε ζεσξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ιαηξηθήο κπνξεί λα δηαδερζεί, αιιά θαη λα εξκελεχζεη θαιχηεξα, κηα θαη είλαη πην θνληά ζην δπηηθφ Ννπ, ηελ ζεσξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο. Απηφ πξφθεηηαη λα δψζεη πλνή αλαγέλλεζεο ζηελ θαηά η άιια μεραζκέλε Αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή θαη ηαπηφρξνλα λα επαλαθέξεη ην Αξραίν Διιεληθφ Πλεχκα ζηελ θπξίαξρε ζέζε πνπ νθείιεη λα θαηέρεη ζηελ παγθφζκηα άζθεζε ηεο Ιαηξηθήο ζην ζεκεξηλφ θφζκν. Βηβιηνγξαθία: 1. Ιππνθξάηνπο Άπαληα ηα Κείκελα, Δθδφζεηο ΜΑΡΣΙΝΟ, επηκέιεηα Γ.Κ. Πνπξλαξφπνπινο (Καζεγεηήο Ιζηνξίαο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ) 2. Γαιελνχ Άπαληα ηα Κείκελα, Δθδφζεηο Οδπζζέαο Υαηδφπνπινο. 3. «Ηξάθιεηηνο». πγγξαθέαο Κψζηαο Αμειφο. 4. Σα θείκελα ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα: (ΝΔΙ ΚΙΝΓΚ, Ο ΟΤΔΝ), κεηάθξαζε Φηιήκνλαο Ρψζζεο. 5. «Η βαζηθή Θεσξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο». πγγξαθέαο Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. 6. The foundations of Traditional Chinese Medicine. πγγξαθέαο Giovanni Maciocia. 7. The Web that has no weaver. πγγξαθέαο Ted Kaptchuk. 8. «πγθξηηηθή κειέηε* κεηαμχ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη ηεο Κηλέδηθεο Βνηαλνζεξαπείαο». πγγξαθείο: Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο, Μαπξάθε Μάγηα, Διεπζεξία Μαληδψξνπ, Παπαδνγηάλλε Δχα, Λαδάο Αλδξέαο, Ιάζνλαο Γαλίθαο, Παλαγίδνπ Άιθεζηηο, Δηξήλε αξξή. Η εξγαζία απηή αλαθνηλψζεθε ζην 2 ν Μεζνγεηαθφ πλέδξην Βνηαλνζεξαπείαο, ππφ ηελ Αηγίδα ηεο Φαξκαθεπηηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.

5 5 *ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κειέηε θαη ζχγθξηζε ηεο ηαηξηθήο βνηαλνινγίαο ηνπ Γηνζθνπξίδε (γλσζηήο κε ηίηιν «Πεξί Ύιεο Ιαηξηθήο», κεηαθξαζκέλεο ζηα λέα Διιεληθά απφ ηηο εθδφζεηο Οδπζζέαο Υαηδφπνπινο) θαη ηεο Ιαηξηθήο βνηαλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θηλέδνη. Σν «Πεξί Ύιεο Ιαηξηθήο» ηνπ Γηνζθνπξίδε (1 νο αη. κ.υ.) απνηειεί ην πξψην γξαπηφ θείκελν πνπ αλαιχεη ζεξαπεπηηθέο δξάζεηο βνηάλσλ (κε ηνλ φξν απηφ ελλννχκε πξντφληα θπηηθήο αιιά θαη δσηθήο πξνέιεπζεο) ζην Γπηηθφ θφζκν. Πάλσ ζ απηφ ην θείκελν θαζψο θαη ζηελ πεξηξξένπζα πξνθνξηθή γλψζε ζηεξίρηεθε θαη εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεηαη ε άζθεζε ηεο βνηαλνζεξαπείαο, αιιά θαη ηεο ζχγρξνλεο βηνρεκηθήο ηαηξηθήο ζηνλ Γπηηθφ θφζκν. Αθξηβψο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (1 νο κ.υ. αη.) γξάθεηαη ζηελ Κίλα έλα αληίζηνηρν κε ην «Πεξί Ύιεο Ιαηξηθήο» ην νπνίν θαηαγξάθεη ζεξαπεπηηθέο δξάζεηο βνηάλσλ θαη νλνκάδεηαη «SHEN NON GAN BEN CAO» (ν Καλφλαο ηνπ Θετθνχ Καιιηεξγεηή). Σν θείκελν απηφ δελ κπνξέζακε λα ην βξνχκε ζε Αγγιηθή κεηάθξαζε γη απηφ ρξεζηκνπνηήζακε ην Materia Medica ηεο ηαηξηθήο ζρνιήο ηεο αγθάεο (ζε αγγιηθή κεηάθξαζε) πνπ ζεσξείηαη σο ε πην αμηφπηζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ «SHEN NON GAN BEN CAO». θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο θνηλψλ ζηνηρείσλ, κεηαμχ ησλ δχν βνηαλνζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Μέζα απφ ηελ πνξεία ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 1. Μεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ ππάξρεη έλα θνηλφ ζηνηρείν ην νπνίν είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο: Σν εθάζηνηε βφηαλν αλαιχεηαη ζε δχν επίπεδα: Σν πξψην επίπεδν είλαη απηφ ηεο αλάιπζεο ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ βνηάλνπ, κε βάζε ηνπο φξνπο : ζεξκφ, ςπρξφ, πγξφ, μεξφ, ζηππηηθφ, δξηκχ θαη γεχζεηο (πηθξφ, γιπθφ, αικπξφ, μηλφ) θ.α. Αλάιπζε ε νπνία ζπλαληηέηαη θαη ζηα δχν ζπγγξάκκαηα αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκθσλνχλ ζηα επηκέξνπο βφηαλα σο πξνο απηέο ηηο ηδηφηεηεο). Σν επίπεδν απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην αληίζηνηρν ηεο ζεκεξηλήο βηνρεκηθήο αλάιπζεο βνηάλσλ. Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη απηφ ηεο αλάιπζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ βνηάλσλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, κε φξνπο, φπσο: Τπαθηηθφ, δηνπξεηηθφ, ηνλσηηθφ, καιαθηηθφ, αθξνδηζηαθφ, επνπισηηθφ, εκεηηθφ, ρνιαγσγφ, θιεγκαηαγσγφ, αηκαηαγσγφ, θ.α.. θαη ε αλάιπζε απηή ζπλαληηέηαη θαη ζηα δχν βνηαλνζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκθσλνχλ ζε επηκέξνπο βφηαλα. 2. Ο Γηνζθνπξίδεο πεξηγξάθεη πεξίπνπ 950 βφηαλα (θπηηθά, δσηθά ή νξπθηά) πξντφληα. Οη θηλέδνη ζην «SHEN NON GAN BEN CAO» πεξίπνπ 365. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε ζρεηηθά κε ηελ νλνκαηνινγία, δηαπηζηψζακε φηη αξθεηέο δεθάδεο απφ απηά είλαη θνηλά. 3. Αλάκεζα ζηα θνηλά βφηαλα ππάξρνπλ: α. Κάπνηα ζηα νπνία απνδίδνληαη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο σο πξνο ηε θχζε ή σο πξνο ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο δξάζε, απφ ηνλ Γηνζθνπξίδε θαη απφ ηνπο θηλέδνπο. β. Κάπνηα ζηα νπνία εκθαλίδνληαη θνηλά ζηνηρεία αιιά θαη δηαθνξέο. γ. Κάπνηα ζηα νπνία ζπλαληάκε, αλ φρη απφιπηε, ηνπιάρηζηνλ παξφκνηα αληίιεςε, ηφζν φζνλ αθνξά ζηε θπζηνγλσκία (ελεξγεηαθή θχζε) άιια θαη ζηε ζεξαπεπηηθή δξάζε. Μέζα απ απηή ηε ζπγθξηηηθή κειέηε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη κεηαμχ ησλ δχν βνηαλνζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, παξά ηε γεσγξαθηθά απφζηαζε, ππάξρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα θνηλά, παξά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. ήκεξα ζην Γπηηθφ θφζκν ππάξρεη αθχπληζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε βνηάλσλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. Η αθχπληζε απηή, ζε κεγάιν βαζκφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμάπισζε αλαηνιίηηθσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνηχπσλ, αλάκεζα ζηα νπνία θπξίαξρν ξφιν παίδνπλ ηα θηλέδηθα βφηαλα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κεηαμχ ησλ δχν ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ππάξρεη κάιινλ ζχγθιηζε, παξά απφθιηζε, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν αληηθαηάζηαζεο ησλ θηλέδηθσλ (φισλ ή κεξηθψλ) κε ειιεληθά ή Μεζνγεηαθά βφηαλα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. Πξφινγνο εθδφηε.

Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. Πξφινγνο εθδφηε. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 15 ο, Απρίλιος 2013 Πξφινγνο εθδφηε. Μεηά απφ έλαλ θαη πιένλ ρξφλν, ε Παηψληα μαλακπαίλεη ζην ηππνγξαθείν. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ)

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) Πεπίληψη Τν θεθάιαην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην Κξνηαθνγλαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Πεηξηηάθεο Δπζηάζηνο Α.Μ: 3245 Δηζεγεηήο: Γωληαλάθεο Δκκαλνπήι ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Ανάπτυξη Εφαρμογής με εικόνες υναισθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα