ΕΡΓΟ/PROJECT : (03053)Ε.Ο.Α.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ/PROJECT : (03053)Ε.Ο.Α.Ε"

Transcript

1 ΕΡΓΟ/PROJECT : (03)Ε.Ο.Α.Ε. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ / EGNATIA HIGHWAY - FINAL DESIGN OF REINFORCED EMBANKMENT FOR THE REPLACEMENT OF THE T BRIDGE ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/LOCATION :ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΤΜΗΜΑ 2.. "ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ" EGNATIA HIGHWAY, PART 2.. "ARACHTHOS-PERISTERI" ΠΕΡΙΟ ΟΣ / PERIOD :03 ΑΝΑ ΟΧΟΣ/CONTRACTOR:Κ/ΞΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε.,ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & Τ.Ε./J/V HELLINIKI TEXNODOMIKI S.A., PANTEXNIKH S.A., TERNA S.A., ATHINA AETB. Το έργο αναφέρεται στην οριστική µελέτη του τµηµατος µεταξύ των σηράγγων Τ και Τ της Εγνατίας Οδού στο Τµήµα 2., το οποίο αποτελείται από επίχωµα για τον δεξιο κλάδο σε αντικατάσταση της αρχικά προταθείσας ηµιγέφυρας Τ και όρυγµα για τον αριστερό. Το επίχωµα βρίσκεται ανάντη έτερου επιχώµατος για την παραλλαγή της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Τρικάλων και τα δύο επιχώµατα εµπλέκονται. The project included the final design of the section between tunnels T and T of Egnatia Highway (section 2.), which consisted of an embankment for the right branch to replace the originally designed bridge T and a cut for the left. The embankment is above another embankment of Ioannina-Trikala Highway the two embankments are influencing each other. Η αρχική πρόταση περιελάµβανε την µελέτη του επιχώµατος ως οπλισµένου µε κλίση πρανούς 2:3 (υ:β) πάνω από το ήδη µελετηµένο οπλισµένο επίχωµα της Εθνικης Οδού. Ακολούθως το επίχωµα ξανασχεδιάστηκε για λόγους σύγκρισης ως άοπλο µε ήπια κλίση (1:2) πάνω από το - αοπλο και αυτό - επίχωµα της Εθνικής. The original proposal included the design of a geosynthetics reinforced embankment with a 2:3 inclination above the already designed reinforced embankment of the National Highway. In addition, the embankment was redesigned without any reinforcement with a 1:2 inclination above the Highway embankment - which was also redesigned without any reinforcement. Επιφανειακή τάφρος απορροής Εκσκαφή µε κλίση 3:2 µεγίστου ύψους,m Βαθµίδα πλάτους m µε επίκλιση % προς το εσωτερικό Εκσκαφή µε κλίση 2:1 µεγίστου ύψους m ÁÑÉÓÔ. ÊËÁÄÏ Õ KENTÑÉÊÏÓ ÁÎÏÍÁÓ ANAÖÏ ÑÁÓ ÄÅÎ ÉÏ Õ ÊËÁÄÏ Õ Μεταβατική ζώνη πάχους 1,00m στράγγισης πάχους 0,m

2 H=0.00 ΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 1 H=.00 H=.00 Επιφανειακή αποστραγγιστική τά φρ ος στράγγισης πάχους 0,3 0m Μεταβατική ζώνη πάχους 1,0 0m 3 Φρύδι πρανούς Στάθµη εκσκαφής 1 στρώση γεωπ λέγµατος τύπου For tra c 0kN /m µήκους m στ ρ άγγ ισης πάχους 0,3 0m στρώσεις γεωπλέγµατος τύπου Fortrac 1kN/m µήκ ους m ανά 1,0 m στ ρ ώσει ς γεωπ λέγµατος τύπ ου Fortrac 1kN/m µήκους m ανά 0,m στρώσεις γεωπλέγµατος τύπου Fortrac 1kN/m µήκ ους m ανά 0,m ÐÁÑÁËËÁÃÇÓ Â Å. Ï. ÉÙÁÍ Í ÉÍÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ ÁÑÉÓÔ. ÊËÁÄÏ Õ ÊÅÍ ÔÑÉÊÏ Ó ANAÖÏ ÑÁÓ ÄÅÎ ÉÏ Õ ÊËÁÄÏ Õ ÅÑÃÏ Å.Ï. ÉÙÁÍ Í ÉÍ ÙÍ - ÔÑÉÊÁËÙÍ È :3+.2 Dáîïí: È :3+.0 :3+.0 Dáîïí:.00 Πρώτη λύση: Οπλισµένο επίχωχµα µε κλίση 2:3 πάνω από οπλισµένο επίχωµα. First solution: Reinforced embankment with a 2:3 inclination above a reinforced embankment. y, Επιφανειακή αποστραγγιστική τάφρος ÁÎ Ï Í Á Ó ÐÁÑÁËËÁÃÇÓ Â Å.Ï. ÉÙÁÍ Í ÉÍÙÍ ÔÑÉÊÁËÙ Í ÁÑÉÓÔ. ÊËÁÄÏ Õ ÊÅÍ ÔÑÉÊÏ Ó A NAÖÏ ÑÁÓ Ä ÅÎ ÉÏ Õ ÊËÁ ÄÏ Õ Μεταβατική ζώνη πάχους 1,00m στράγγισης πάχους 0,m στράγγισης πάχους 0,m ÅÑÃÏ Å.Ï. ÉÙÁÍ Í ÉÍ ÙÍ - ÔÑÉÊÁ ËÙÍ È:3+.2 Dáîïí:.00.. È:3+.0 È:3+.0 Dáîïí:.00 εύτερη λύση: Αοπλο επίχωχµα µε κλίση 1:2 πάνω από άοπλο επίχωµα. Second solution: Unreinforced embankment with a 1:2 inclination above an unreinforced embankment. Το έργο περιλαµβάνει την µελέτη του οπλισµένου επιχώµατος και του ανάντη ορύγµατος, την συνοπτική προµέτρηση - προϋπολογισµό, την τεχνική περιγραφή των εργασιών κατασκευής του οπλισµένου επιχώµατος καθώς και την συγγραφή του Σχεδίου και του Φακέλλου Ασφάλειας και Υγείας. The project includes the design of the reinforced embankment, the final budget estimate, the technical description of the construction works and also the Health and Safety Plan and Map. ΟΨΗ ΣΤΟΝ ΠΟ Α ΤΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ. 3+ ΙΑΤΟΜΗ 0 Χ.Θ ΙΑΤΟΜΗ 2 Χ.Θ. 3+ ΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ. 3+ ΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ. 3+0 ΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ. 3+0 ΙΑΤΟΜΗ 0 Χ.Θ ΙΑΤΟΜΗ 2 Χ.Θ. 3+ ΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ. 3+ ΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ. 3+0 ΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ. 3+0 ΙΑΤΟΜΗ 0 Χ.Θ ΙΑΤΟΜΗ 2 Χ.Θ. 3+ ΙΑΤΟΜΗ Χ.Θ. 3+

3 ΕΡΓΟ/PROJECT:ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ-Ε ΕΣΣΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ/NATIONAL ROAD CHALKIDONA-EDESSA-FLORINA- JUGOSLAVIAN BORDERS. ΑΝΑ ΟΧΟΣ/CONTRACTOR:ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ/ATHINAIKI TECHNIKI S.A ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/LOCATION:ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ - ΒΕΥΗ - Β.ΕΛΛΑ Α/XINO NERO-VEVI- NORTH GREECE. ΠΕΡΙΟ ΟΣ/PERIOD:02 Η εδαφοτεχνική έρευνα περιλάµβανε την εκτέλεση () δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων και την εγκατάσταση πιεζοµέτρων και κλισιοµέτρων σε χαρακτηριστικές θέσεις. Η γεωτεχνική µελέτη αφορούσε την µεθοδολογία ανακατασκευής των επιχωµάτων µε τη χρήση γεωσυνθετικών υλικών και αντιβάρων ποδός. The geotechnical investigation included the performance of eleven sampling borholes and the installation of piezometers and inclinometers at characteristic locations. Geotechnical design for embankments rehabilitation involved the use of reinforcing geosynthetics and toe counter weights.

4 ΕΡΓΟ/PROJECT : (00) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ / IMPROVEMENT OF THE NATIΟNAL ROAD ANTIRION - AMFILOCHIA INCLUDING AGRINIO DEVIATION ROAD. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/LOCATION :ΥΠΟΤΜΗΜΑ Γ (Χ.Θ )/SUBPART FROM CH ΠΕΡΙΟ ΟΣ / PERIOD :ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 00/APRIL - NOVEMBER 00 Αντικείµενο του έργου ήταν η διαστασιολόγηση των πρόσθετων µέτρων βελτιστοποίησης της αντοχής του υπέδαφους που αφορούσαν την κατασκευή των επιχωµάτων από Χ.Θ. + έως Χ.Θ. +0 (εξυγίανση, κατακόρυφα στραγγιστήρια, σταδιακή κατασκευή επιχωµάτων µέγιστου ύψους m περίπου). Geotechnical design of additional improvement measures for the subsoil bearing capacity related to the construction of embankments from ch. + to ch. +0 (remediation layers, vertical drains, staged construction for up to m high embankments). 1ο στάδιο Προφόρτιση ( µήνες) (1st stage) Preloading ( months) 2ο στάδιο: Προφόρτιση + µήνες (2nd stage) Preloading + months 3ο στάδιο: Τελικό (στερεοποίηση υ=0.0 σε µήνες) (3rd stage) final consolidation for months (u=0,0) ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (GEOLOGICAL LAYOUT) Eκτελέσθηκαν συνολικά επτά () γεωτρήσεις και τρία(3) φρέατα. Totally, seven () boreholes and three (3) test pits were performed. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ (GEOLOGICAL LONGITUDINAL PROFILE)

5 ΕΡΓΟ/PROJECT : (000) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. +0 ΕΩΣ Χ.Θ. +0 / FINAL GEOLOGICAL-GEOTECHNICAL STUDY OF LANDSLIDE AREA AT KRYSTALOPIGI FROM CH. +0 TO CH. +0 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/LOCATION : ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ''ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ'' / EGNATIA ODOS - SECTION ''NEOHORI - KRYSTALLOPIGI'' ΠΕΡΙΟ ΟΣ / PERIOD :00-03 ΑΝΑ ΟΧΟΣ/CONTRACTOR: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. / EGNATIA ODOS S.A. Το έργο περιλαµβάνει την γεωλογική αποτύπωση και µελέτη, την γεωτεχνική έρευνα, την γεωλογική - υδραυλική αξιολόγηση της περιοχής, την γεωτεχνική µελέτη και σχεδιασµό των χωµατουργικών έργων, την υδραυλική µελέτη της περιοχής καθώς και την παρακολούθηση της περιοχής µε χρήση γεωτεχνικών οργάνων. The project included the geological mapping and study, the geotechnical investigation, the geological - hydraulics evaluation of the area, the geotechnical study and design of the cuts and embankments, the hydraulics study as well as the observation of the area with the use of geotechnical instruments.

6 ΕΡΓΟ/PROJECT : (0000) ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΙΟΛΙΑ, Ν.ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ. WATER POND, KIOLIA, KASTELLORISO ISLAND. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/LOCATION :ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ/KASTELLORISO ISLAND. ΠΕΡΙΟ ΟΣ / PERIOD :00-01 ΑΝΑ ΟΧΟΣ/CONTRACTOR:Ζ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΤΕ/Z.S. CHARALAMBAKIS S.A. Λεπτοµέρειες κατά την κατασκευή Details during contruction Οκτώβριος/Ocotober 00 Σεπτέβριος/September 01 Υπηρεσίες γεωτεχνικού συµβούλου και ποιοτικού ελέγχου κατά την φάση της κατασκευής λιµνοδεξαµενής χωρητικότητας 00 m3. Η στεγανότητα του έργου επιτέυχθηκε µε τη χρήση γεωµεµβράνης HDPE πάχους 1,0 mm. Geotechnical consulting and quality control during the construction stage of a m 3 water- pond, water - prooved by means of HDPE geomembrane of 1,0 mm thickness. Γενική όψη / General view Νοέµβριος/November 01

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές μεθόδους του ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα Νοέμβριος 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 2.2 Τεχνικά Σχέδια- ιαγράμματα Εγκεκριμένου Έργου TAP

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 2.2 Τεχνικά Σχέδια- ιαγράμματα Εγκεκριμένου Έργου TAP Παράρτημα 2.2 Τεχνικά Σχέδια- ιαγράμματα Εγκεκριμένου Έργου TAP Διασπορά σωληνών Κάμψη σωληνών Πηγή: ERM SpA (Δεκέμβριος 2011) Πηγή: ERM SpA (Δεκέμβριος 2011) Συγκόλληση σωληνών Μηχανοκίνητη συσκευή συγκόλλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομικευμένα Πρότυπα Επιλογής Μεταφορικού Μέσου στην Αστική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Εξατομικευμένα Πρότυπα Επιλογής Μεταφορικού Μέσου στην Αστική Περιοχή Θεσσαλονίκης Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 2004, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 2 Εξατομικευμένα Πρότυπα Επιλογής Μεταφορικού Μέσου στην Αστική Περιοχή Θεσσαλονίκης Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΛΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2 2 The restoration of the National Theatre in Athens, a 19th century s emblematic building of an utmost cultural importance is giving back to the city its missing allure. The project aims to revitalize

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα