ΣΕΤΧΟ 19 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΤΧΟ 19 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou"

Transcript

1 ΣΕΤΧΟ 19 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ By: Maria Byron Panayidou 1

2 Editorial Μπικε το 2012 για τα καλά και άλλουσ μασ βρίςκει αιςιόδοξουσ, άλλουσ ματαιόδοξουσ, ενϊ άλλουσ πάλι μασ βρίςκει να δεχόμαςτε τθν κατάςταςθ και να προςπακοφμε να κζςουμε ςε ςωςτι γραμμι τα πανιά του ςκάφουσ που λζγεται ηωι, να ιςοςτακμίςουμε το φορτίο μασ και να ρυκμίςουμε τθ ςτάςθ μασ για να αντιμετωπίςουμε το παρόν κακεςτϊσ, ι αλλιϊσ το ςτάτουσ κβο, όςο καλφτερα μποροφμε. Εμζνα, ςαν μθτζρα, με αφινει να ανθςυχϊ για το μζλλον τθσ Ελζνθσ μου, τθσ κόρθσ μου, που είναι ςχεδόν 18 ετϊν, ςτθν ζκτθ τάξθ τθσ Αγγλικισ χολισ, και ζνα μόνο χρόνο πριν τθ χρονιά όπου κα ανοίξει τα φτερά τθσ και κα ξεκινιςει τθ δικι τθσ ηωι χαράηοντασ τθ δικι τθσ πορεία. Η αγωνία ςτθν κορφφωςι τθσ, αφοφ φζτοσ είναι θ χρονιά όπου κα κάνουμε όλεσ τισ αιτιςεισ για πανεπιςτιμια. Και είναι μια χρονοβόρα αλλά και δφςκολθ διαδικαςία μιασ και πρζπει πρϊτα να βρεκοφν τα πανεπιςτιμια που ζχουν αυτό που κζλει να ςπουδάςει (Marine Biology), μετά να κάνεισ το ξεςκόνιςμα αφαιρϊντασ κάποια που είναι πολφ μικρά, πολφ μεγάλα, κρθςκευτικοφ προςανατολιςμοφ, για γυναίκεσ/άνδρεσ μόνο, ςε πολφ μικρζσ ι πολφ μεγάλεσ πόλεισ και λοιπά. Κακϊσ περνά αυτό, μπαίνεισ ςτθν ιςτοςελίδα του κακενόσ και βλζπεισ τθν πανεπιςτθμιοφπολθ, βλζπεισ τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν, τθν τοποκεςία, τα ακλιματα και τισ δραςτθριότθτεσ κλπ. Κοιτάηεισ τι ηθτοφν από πλευράσ εξετάςεων, τι βακμοφσ απαιτοφν και που ςτζκεται το παιδί ςου ςε ςχζςθ με αυτά. Και θ ιςτορία προχωρά με το άγχοσ να κορυφϊνεται αναμζνοντασ τισ απαντθτικζσ επιςτολζσ από τα πανεπιςτιμια! Ακόμθ, με βρίςκει να περιμζνω τισ 14 Φεβρουαρίου, μζρα που θ Ελζνθ μου κα γίνει 18 χρονϊν και με το καλό κα πάρει και τθν άδεια οδιγθςισ τθσ. Εκεί να δείτε άγχοσ!!! αν διατροφολόγο, με βρίςκει να ζχει βγει ςτον αζρα θ καινοφρια μου εφαρμογι για το iphone/ipad, που ονομάηεται «Μαγειρεφοντασ με τον οφπερ Μάγειρα» ι Cooking with the Super Chef. Είναι μια εφαρμογι που ζχει ςυνδυάςει τθν αγάπθ μου για το Thermomix, τισ διατροφικζσ μου γνϊςεισ, και τθν μόδα για το iphone/ipad. Θα ςασ πω περιςςότερα πιο κάτω. Επίςθσ, ςαν διατροφολόγο, με βρίςκει να κζλω να προςπακιςω ακόμθ περιςςότερο και να δουλζψω ακόμθ πιο ςκλθρά για να ςασ βοθκϊ με τισ διατροφικζσ ςασ ανάγκεσ αφοφ πάντα πίςτευα και πάντα κα πιςτεφω πωσ θ διατροφι μασ ζχει απόλυτθ ςχζςθ με τθν υγεία μασ. Σζλοσ, ςαν άτομο, το 2012 με βρίςκει να ανυπομονϊ να ξεκινιςω τθν εκπαίδευςθ για τον περίπλουσ ιςτιοπλοϊκό αγϊνα ςτον οποίο, με τθ βοικεια του Θεοφ και χορθγϊν, κα κάνω, ξεκινϊντασ από τον Ιοφλιο/Αφγουςτο 2013 και ο οποίοσ κα κρατιςει 11 μινεσ. Η πρϊτθ εκπαίδευςθ κα με βρει να περνϊ το Πάςχα φζτοσ ςτισ κρφεσ κάλαςςεσ τθσ Αγγλίασ. Δεκαπζντε μζρεσ κα πολεμϊ με τα κφματα και τα ρεφματα τθσ Αγγλίασ, ςτθν προςπάκειά μου να προετοιμαςτϊ κατάλλθλα για αυτό τον αγϊνα που πραγματικά κεωρϊ πωσ κα είναι εμπειρία ηωισ αλλά μαηί και ζνα από τα όνειρα μου. ε περίπτωςθ που κζλετε ι μπορείτε να με βοθκιςετε ς αυτι μου τθν προςπάκεια, παρακαλϊ όπωσ επικοινωνιςετε μαηί μου. Και θ πιο μικρι βοικεια, για μζνα κα είναι μεγάλθ. ασ ευχαριςτϊ λοιπόν εκ των προτζρων! Αν κζλετε να μάκετε περιςςότερα για αυτό τον αγϊνα, μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ ςτο Διεύθυνση: Προδρόμου 34, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία Address: 34 Prodromou Street, Engomi 2406, Nicosia YOUR NUTRITIONAL UPDATE / Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ Ownership: Ιδιοκτηςία: Monthly edition Μηνιαία ζκδοςη Editor in Chief, Diligence, Creation of articles & Design: Maria Byron Panayidou Τπεφθυνη ζκδοςησ, Επιμζλεια, Δημιουργία κειμζνων & χεδιαςμόσ: Μαρία Βφρων Παναγίδου The information contained in this e-newsletter is for educational purposes only. The content is not intended to substitute or replace professional medical advice, or treatment. Please check with your physician before using any information in this booklet. The information provided is based on recommendation and portrays the personal view of the writers. Τηλέφωνο: (Telephone) Τηλεομοιότυπο: (Fax) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ( ) Για τη Διατροφολόγο (Μαρία Βύρων Παναγίδου): Για γενικές πληροφορίες: Για ραντεβού: 2

3 Περιεχόμενα Οι γυναίκεσ λατρεφουν τη ςοκολάτα! 4 4 Σοκολάηα! Και ζε ποιον δεν αρέζει; 5 Μεμού για καλύτερο λίμπιμτο! Ο έρωτας περνάει απ το στομάχι! 6 Infra Red Therm Lipolisis 7 8 οκολάτεσ δεν είναι όλεσ οι ίδιεσ. Άρα ποια διαλζγουμε; 8 Αφροδισιακά τρόφιμα! Είςαι ό,τι τρωσ ακόμα και ςτο κρεβάτι! 9 11 Ώρα μάθηςησ Διάσημα γμωμικά 12 Μαγειρεύοντας με τον Σούπερ Μάγειρα Συνταγές του μήνα 3

4 Οι γυναίκες λατρεύουν τη σοκολάτα! Ζ γεχζε ηεο ζνθνιάηαο είλαη ζίγνπξα αθαηακάρεηε, φκσο ην γεγνλφο φηη πνιιέο γπλαίθεο έρνπλ έληνλε επηζπκία λα ηξψλε ζνθνιάηα ιίγν πξηλ ηελ πεξίνδν θαίλεηαη λα νθείιεηαη, ελ κέξεη, ζε νξηζκέλα ελεξγά ζπζηαηηθά ηεο φπσο ην καγλήζην. Απηφ γηαηί ε πηψζε ησλ επηπέδσλ ηεο πξνγεζηεξφλεο πξηλ απφ ηελ πεξίνδν επζχλεηαη γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο δηάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο γπλαίθεο (πξνεκελνξξπζηαθφ ζχλδξνκν). Σν θαθάν, πνπ είλαη ε πινπζηφηεξε θπζηθή πεγή καγλεζίνπ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ άλνδν ησλ επίπεδσλ ηεο πξνγεζηεξφλεο θαη λα πεξηνξίζεη ηελ έληαζε ηνπ πξνεκκελνξξπζηαθνχ ζπλδξφκνπ. Όκσο αξθεηέο αθφκα ρεκηθέο αληηδξάζεηο παίδνπλ ην ξφιν ηνπο ζηε ζνθνιαηνκαλία. Ζ ζνθνιάηα ελεξγνπνηεί ηελ έθθξηζε ησλ ελδνξθηλψλ ζηνλ εγθέθαιν. Πξφθεηηαη γηα νπζίεο πνπ πξνθαινχλ κηα επράξηζηε αίζζεζε παξφκνηα κε απηήλ πνπ βηψλεη έλαο δξνκέαο χζηεξα απφ αξθεηά κίιηα. Δπηπιένλ ε ζνθνιάηα πεξηέρεη αλαλδακίδε, έλα λεπξνδηαβηβαζηή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επθνξία πνπ καο πξνθαιεί ε ζνθνιάηα θαη πηζηεχεηαη φηη ιεηηνπξγεί ζηνλ εγθέθαιν κε παξφκνην ηξφπν φπσο ε ηεηξαυδξνθαλαβηλφιε, πνπ βξίζθεηαη ζηε καξηρνπάλα! Σνθνιάηα! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη; Απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα ηξφθηκα, απφ ηα πην θαηεγνξεκέλα θαη φκσο... ίγνπξα, ε βεινχδηλε πθή ηεο ζνθνιάηαο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ αγαπάκε ηφζν πνιχ. Δάλ ινηπφλ αηζζάλεζηε φηη έρεηε απνθηήζεη θάπνηα αθαηαλίθεηε, ηδηαίηεξε αδπλακία γηα ηελ ζνθνιάηα, κελ ληψζεηε ελνρέο, δελ είζηε νη κφλνη, νχηε θαη ζπκβαίλεη θάηη ην αλεζπρεηηθφ ζηνλ νξγαληζκφ ζαο ή ζηνλ ςπρνινγηθφ ζαο θφζκν. Απινχζηαηα ε ζνθνιάηα είλαη απφ ηε θχζε ηεο εζηζηηθά απνιαπζηηθή θαη επράξηζηε πξνμελψληαο κάιηζηα θαη έλα ζπλαίζζεκα επδαηκνλίαο. Γχξσ απφ ηελ ζνθνιάηα θπξηαξρνχλ δηάθνξεο απφςεηο, φρη θαη ηφζν επράξηζηεο γηα ηνλ θάζε ζνθνιαηνθάγν. Αο δνύκε ινηπόλ από ηη απνηειείηαη απηό ην ζεζπέζην "κειαρξηλό" γιπθό πνπ έρεη θαηαθηήζεη ηελ πθήιην από ηελ επνρή ησλ Μάγηα... Αζβέζηην, θσζθόξν, καγλήζην: Απηά είλαη φια αλφξγαλα ζηνηρεία πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη κεηαβνιηζκφ ησλ νζηψλ θαη ησλ δνληηψλ. Βηηακίλε Δ: Μηα βηηακίλε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο κεκβξάλεο (=ηα ηνηρψκαηα) ησλ θπηηάξσλ καο. Καθεΐλε: Ίζσο λα κελ μέξαηε πσο ε θαθεΐλε δελ ππάξρεη κφλν ζηνλ θαθέ αιιά θαη ζε άιια ηξφθηκα φπσο είλαη ε ζνθνιάηα. Ζ νπζία απηή δηεγείξεη ην θεληξηθφ λεπξηθφ καο ζχζηεκα. Ληπαξέο νπζίεο: Ζ ζνθνιάηα απνηειείηαη κέρξη θαη θαηά 50% (αλάινγα κε ην είδνο ηεο) απφ θνξεζκέλα ιίπε. Πξσηεΐλεο: Οη πξσηεΐλεο είλαη απαξαίηεηεο παληνχ ζηνλ νξγαληζκφ καο. Σίδεξνο: Όρη, εδψ θπζηθά δελ αλαθέξνκαη ζην κέηαιιν πνπ βξίζθνπκε ζε ζξαλία θαη θαξέθιεο! Μάιινλ ελλνψ ην ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ζχλζεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο, ε νπνία κεηαθέξεη ην νμπγφλν κέζα ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηνπ αίκαηνο. Φπηηθέο νπζίεο: Σν θαθάν απφ ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη ε ζνθνιάηα, πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ 600 (!) θπηηθέο νπζίεο. Φαιθόο: Οχηε θη εδψ αλαθέξνκαη ζην κέηαιιν απφ ην νπνίν θηηάρλνληαη ηα κεηάιιηα γηα ηνλ ηξίην ληθεηή ελφο αγψλα δξφκνπ! Ο ραιθφο ζην ζψκα ζπκβάιιεη ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ ζηδήξνπ, βνεζά ζηελ ζχλζεζε κειαλίλεο ζην δέξκα θαη ζηα καιιηά φπσο θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Πνιπάζρνινο βιέπεηε ν ραιθφο! Δπίζεο: Δίλαη ελδηαθέξνλ αθφκε πσο ε ζνθνιάηα πεξηέρεη αθπιεζαλνιακίλεο, πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηε θπζηθή δηάζπαζε ηεο αλαλδακίδεο, επνκέλσο ην θπζηθφ απηφ επθνξηθφ παξακέλεη ζηνλ νξγαληζκφ καο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θάλνληαο καο λα αηζζαλφκαζηε θαιά επί καθξχηεξν ρξφλν. Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ε ζνθνιάηα πεξηέρεη ην απαξαίηεην ακηλνμέν ηξππηνθάλε, πνπ κεηαβνιίδεηαη ζηε βηηακίλε Β 3 (ληαζίλε) θαη ζηε ζεξνηνλίλε (λεπξνδηαβηβαζηήο κε αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε). Άξα, δελ είλαη θαζφινπ παξάμελν πνπ δεηάκε ζνθνιάηα! Μπνξεί απηή ε ζνθνιαηνκαλία λα έρεη εξκελεία, φκσο δελ πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζαλ δηθαηνινγία. Οη ζεξκίδεο ηνπο είλαη πνιιέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απνζήθεπζήο ηνπο θαλεξά! Πξνζνρή ινηπφλ. ίγνπξα ζα έρεηε αθνχζεη γηα ηελ παξάμελε ηδηφηεηα πνπ ππνηίζεηαη πσο έρεη ε ζνθνιάηα λα πξνθαιεί αθκή (ζππξάθηα!). Γηαηί παξάμελε; Γηφηη θαλέλαο επηζηήκνλαο δελ έρεη θαηνξζψζεη πνηέ λα απνδείμεη θάηη ηέηνην, άξα κάιινλ πεξί παξαμεληάο πξφθεηηαη! Ζ ζνθνιάηα καο θάλεη ρνληξνχο! Δ ινηπφλ ιάζνο! Ζ ζνθνιάηα λαη κελ πεξηέρεη πνιιά ιηπαξά θαη ζεξκίδεο (πεξίπνπ 500 ζεξκίδεο αλά 100 γξακκάξηα) αιιά δελ είλαη απηή πνπ καο θάλεη ρνληξνχο. Όηαλ θάπνηνο ηξψεη ζπζηεκαηηθά πεξηζζφηεξν θαγεηφ απφ φηη ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο ηνπ, ηφηε θαηαλαιψλεη ιηγφηεξεο ζεξκίδεο απφ απηέο πνπ παίξλεη. Απηφ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ζηελ παρπζαξθία. Γελ είλαη ινηπφλ νξζφ λα πνχκε φηη ηξψγνληαο ζνθνιάηα ζα παρχλνπκε. Δίλαη κφλν φηαλ ηξψκε ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο ζνθνιάηαο πνπ ζα πάξνπκε πεξηηηφ βάξνο. Ζ ζνθνιάηα κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη κέξνο κηαο ζσζηήο δηαηξνθήο, εάλ εκείο ηξψκε κηθξέο πνζφηεηεο θαη κεηψλνπκε ηα ππφινηπα ιηπαξά ζηε δηαηξνθή καο. Δίδε ζνθνιάηαο: Η λευκή σοκολάτα θηηάρλεηαη απφ βνχηπξν θαθάν, δάραξε, γάια θαη αξηχκαηα φπσο ε βαλίιηα Η σοκολάτα γάλακτοο θηηάρλεηαη απφ δσκφ θαθάν, βνχηπξν θαθάν, δάραξε, γάια θαη αξηχκαηα. Η σκούρα σοκολάτα θηηάρλεηαη απφ δσκφ θαθάν, βνχηπξν θαθάν, δάραξε θαη αξηχκαηα. Κάπνηα πξφηππα γηα ηε ζνθνιάηα δελ θαηαηάζζνπλ ηε ιεπθή ζνθνιάηα σο ζνθνιάηα γηαηί δελ πεξηέρεη δσκφ θαθάν παξά κφλν βνχηπξν θαθάν. Γηα παξάδεηγκα ηα δηεζλή πξφηππα ηνπ Κψδηθα Alimentarius γηα ηε ζνθνιάηα δελ πεξηιακβάλνπλ ηε ιεπθή ζνθνιάηα, αληί γηα απηφ έρνπλ έλα μερσξηζηφ πξφηππν φπνπ απνθαινχληαη βνχηπξν θαθάν πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο. ε απηφ ην πξφηππν έλα ειάρηζην ηεο ηάμεο ηνπ 20% πξνδηαγξάθεηαη λα πεξηέρεηαη ζην βνχηπξν θαθάν πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο. 4

5 Μενού για καλύτερο λίμπιντο! Γεπηέξα: Πξσί: Υπκφ απφ κπαλάλα, κέιη, θπηηθφ γάια θαη θαξχδηα Δλδηάκεζν: Πνξηνθάιη, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: ηήζνο γαινπνχιαο κε καχξν ξχδη θαη ζπαλάθη ζαιάηα, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. θηζηίθηα Αηγίλεο, λεξφ Γείπλν: λεξφ νινκφ θηιέην κε παηάηα πνπξέ θαη ζπαξάγγηα, Πξν χπλνπ: Τξίηε: Πξσί: Δλδηάκεζν: 2-3 θαξφηα, λεξφ Γεκεηξηαθά κε θπηηθφ γάια θαη μεξνχο θαξπνχο 30 γξ. θαξχδηα, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Γαξίδεο ζράξαο κε ξχδη θαη ζαιάηα κε ζπφξνπο θνπθνπλαξηνχ, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: Παμηκάδη νιηθήο αιέζεσο, λεξφ Γείπλν: αιάηα κε αβνθάλην, πηλφιηα θαη ςσκί νιηθήο αιέζεσο, λεξφ Πξν χπλνπ: Μήιν, λεξφ Τεηάξηε: Πξσί: Δλδηάκεζν: Κξάθεξ νιηθήο αιέζεσο κε κέιη, θξέζθν ρπκφ κήινπ ή πνξηνθαιηνχ 30 γξ. αλάκεηθηα μεξά θξνχηα, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Φαθή κε ξχδη θαη ηξηκκέλν θαξφην, θαη ζαιάηα, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. Ακχγδαια, λεξφ Γείπλν: λεξφ Πξν χπλνπ: Πέκπηε: Αλάκεηθηα ρφξηα βξαζηά κε καχξν ξχδη θαη ζαιάηα, Πξφβεην γηανχξηη κε κέιη θαη θαξχδηα Πξσί: Φπηηθφ γάια, θξπγαληά κε καξκειάδα θαη θαηζηθίζην ηπξί Δλδηάκεζν: Πνξηνθάιη, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Ξηθία ζράξαο κε άγξην ξχδη, πξάζν θαη ζαιάηα, λεξφ Παξαζθεπή: Πξσί: Απγφ βξαζηφ κε πνιχζπνξν ςσκί θαη ληνκάηα, αγγνχξη θαη θπηηθφ γάια Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. ειηφζπνξνπο Γείπλν: αιάηα κε ηφλν, ιηαζηέο ληνκάηεο, θαη ςσκί, λεξφ Πξν χπλνπ: Μπαλάλα, λεξφ Δλδηάκεζν: Αριάδη, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Φαζφιηα γίγαληεο κε θαξφην, ζέιηλν, ρπκφ ληνκάηαο, ςσκί, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. θηζηίθηα, λεξφ Γείπλν: Πξν χπλνπ: Φηιεηάθηα ρνηξηλά ζράξαο κε ξχδη θαη αξαθά, λεξφ Αλαλά ζε θέηεο, λεξφ Σάββαην: Πξσί: Δλδηάκεζν: Υπκφ απφ κπαλάλα, κέιη, θπηηθφ γάια θαη θαξχδηα 30 γξ. ζηαθίδεο ή δακάζθελα παζηά, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Σζηπνχξα ζράξαο κε ξχδη θαη ζαιάηα, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: Μπαλάλα, λεξφ Κπξηαθή: Γείπλν: Πξν χπλνπ: αιάηα κε ζαιαζζηλά θαη πνιχζπνξν ςσκί, λεξφ Πξφβεην γηανχξηη κε θξνχηα, λεξφ Πξσί: Δλδηάκεζν: Κξάθεξ νιηθήο αιέζεσο κε κέιη, θξέζθν ρπκφ κήινπ ή πνξηνθαιηνχ Κξάθεξ κε θαηζηθίζην ηπξί, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Κνηφπνπιν κε πνπξέ παηάηαο θαη αξαθά, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. ζπφξνπο θνπθνπλαξηνχ, λεξφ Γείπλν: Πξν χπλνπ: παλάθη βξαζηφ κε άγξην ξχδη θαη ζαιάηα, λεξφ Πνξηνθάιη, λεξφ 5

6 Ο έξσηαο πεξλάεη απ ην ζηνκάρη... Ο ξνκαληηζκφο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο καο, λένε οι ειδικοί, θαη ε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ είλαη κηα θαιή επθαηξία λα εθαξκφζνπκε ηε ζπκβνπιή ηνπο. Βεβαίσο, κία κέξα ην ρξφλν δελ είλαη ηθαλή δφζε... βειηίσζεο, αιιά ε 14ε Φεβξνπαξίνπ κπνξεί λα καο θάλεη λα αλαθαιχςνπκε ηελ θξπθή ξνκαληηθή πηπρή ηνπ εαπηνχ καο θαη δηθή καο είλαη ε απφθαζε αλ ζα ηελ θξαηήζνπκε γηα πάληα ζε θφξκα. Τπάξρνπλ ρίιηνη ηξφπνη γηα λα δείμνπκε θαη λα απνιαχζνπκε ην ξνκαληηζκφ. Φπρνιφγνη θαη ζπγγξαθείο έρνπλ αθηεξψζεη νιφθιεξα βηβιία ζην ζέκα θαη ζπλήζσο νη «νδεγίεο» είλαη πνιχ απιέο. Σν κπζηηθφ είλαη λα ζπκφκαζηε φηη ν ξνκαληηζκφο δελ ρξεηάδεηαη παξά κηθξά πξάγκαηα γηα λα... επηδήζεη. Γελ απαηηεί ζπζίεο θαη δελ πξνυπνζέηεη νπσζδήπνηε πξφζζεηα έμνδα, ζέιεη εθπιήμεηο θαη θαληαζία, δεζηή θαξδηά θαη ρακφγειν, επξεκαηηθφηεηα αιιά θαη... παξαδνζηαθέο ζπλήζεηεο. Μπνξεί λα είλαη θεξηά θαη θφθθηλν θξαζί, καζάδ γηα δχν θαη ξνκαληηθέο ηαηλίεο ζην βίληεν, θάξηεο θαη γξάκκαηα αγάπεο. Μπνξεί λα είλαη έλα μαθληθφ «ζ' αγαπψ» ζην πξσηλφ μχπλεκα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ θαη, θπξίσο, παξεκβνιή ζην ξνπηηληάξηθν ξπζκφ νπνηαζδήπνηε θαζεκεξηλήο εκέξαο. Δπηιέγνληαο κεξηθνχο απφ ηνπο ρίιηνπο ηξφπνπο, θαηαγξάςακε θάπνηεο ηδέεο - αθεηεξία γηα ηε δηθή ζαο, εληειψο πξνζσπηθή, ιίζηα ξνκαληηζκνχ, πνπ ζίγνπξα ζα είλαη ηφζν πινχζηα φζν ε ςπρή ζαο. 1. Μεηαηξέςηε θάζε ζπλεζηζκέλε θίλεζε ζε εμαηξεηηθή! Αλάςηε θεξηά ζην ηξαπέδη, πάξηε πξσηλφ ζην θξεβάηη, δψζηε έλα θηιί γηα θάζε «επραξηζηψ» ζην ζχληξνθν ζαο, αθήζηε θξπθά κηα θάξηα ζηε ζέζε πνπ ζα θαζίζεη γηα λα θάεη. 2. «Γελ ζηακαηάκε λα παίδνπκε επεηδή κεγαιψλνπκε, κεγαιψλνπκε επεηδή ζηακαηάκε λα παίδνπκε», ιέεη ν George Bernard Shaw. Δλειηθίσζε δελ ζεκαίλεη «ζηείξα» θαη «ζηεγλή» ζρέζε. Σν παηρλίδη ηνπ ξνκαληηζκνχ δελ αθνξά κφλν ηνπο λεαξνχο ή ηνπο λεφλπκθνπο. Αλ έρεηε μεράζεη ηελ επνρή πνπ εθθξάδαηε ην ξνκαληηζκφ ζαο, πξέπεη λα μαλαδηδάμεηε ηνλ εαπηφ ζαο απφ ηελ αξρή. 3. Σν επίκνλν βιέκκα ίζηα ζηα κάηηα θαη ε ςηζπξηζηή θσλή είλαη «ζπληαγέο» αιάλζαζηεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο, δηαηείλνληαη νη... ζχκβνπινη ηνπ ξνκαληηζκνχ. 4. Πξνο ηνπο άληξεο: Αλνίμηε ηεο ηελ πφξηα ηνπ απηνθηλήηνπ, ηξαβήμηε ηελ θαξέθια γηα λα θαζίζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δείπλνπ, βνεζήζηε ηελ λα θνξέζεη ην παιηφ ηεο. 5. Αλ απνθαζίζεηε λα θάλεηε δψξν, βάιηε ην πξνζσπηθφ ζαο ζηίγκα. Αλ είλαη πνξηνθφιη, «θξχςηε» κηα θνηλή ζαο θσηνγξαθία ζηελ εηδηθή ζήθε, αλ είλαη θιεηδνζήθε βάιηε κέζα ην θιεηδί ηνπ απηνθηλήηνπ θη αο κελ νδεγεί, αλ είλαη CD ζεκεηψζηε πνην ηξαγνχδη είλαη αθηεξσκέλν εμαηξεηηθά. 6. Γείμηε ελδηαθέξνλ, κάζεηε θαη ξσηήζηε γηα φια ηα λνχκεξα ξνχρσλ ηνπ ζπληξφθνπ ζαο. Πνπθάκηζν, θνχζηα, εζψξνπρα, παληειφλη, ζα είζηε πάληα πξνεηνηκαζκέλνο θαη ελεκεξσκέλνο, ελψ απφ κφλν ηνπ ην ελδηαθέξνλ απηφ είλαη θνιαθεπηηθφ. 7. Πνηα είλαη ηα πην... πνλεξά κέξε γηα λα θξχςεηε κηα θάξηα ή έλα κηθξφ δψξν-έθπιεμε; Σα ζρεηηθά γθάινπ ππνζηεξίδνπλ: θάησ απφ ην καμηιάξη, κέζα ζην γάληη ηνπ, κέζα ζηελ ηζάληα ηεο, κέζα... ζην ςπγείν, θάησ απφ ηελ πεηζέηα. 8. Έξεπλεο αλά ηνλ θφζκν έρνπλ απνδείμεη πσο ζε πνζνζηφ 99% νη γπλαίθεο «ςεθίδνπλ» ινπινχδηα, ελψ κφλν ην 1% δείρλεη πξψηε πξνηίκεζε ζηα κεηξεηά! Σα ινπινχδηα εληππσζηάδνπλ φκσο θαη ηνπο άληξεο, πνπ εθπιήζζνληαη ηδηαίηεξα επράξηζηα φηαλ ιάβνπλ κηα αλζνδέζκε. Όζν γηα ην θαγεηό: Πξνζπαζήζηε λα ζεξβίξεηε ειαθξά θαγεηά, ή κε ιίγεο ζεξκίδεο - εθηφο βέβαηα αλ ζέιεηε λα πεξάζεηε ην ππφινηπν βξάδπ πξνζπαζψληαο λα ρσλέςεηε! INFRA RED THERM LIPOLISIS Γνθηκάζηε λα απεπζπλζείηε ζε φιεο ηηο αηζζήζεηο: θάληε ην θαγεηφ ζαο εχγεπζην, επράξηζην ζηελ νζκή αιιά θαη ηελ εκθάληζε. Μελ μεράζεηε ην επηδφξπην, πξνηηκήζηε φκσο θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε θάηη γιπθφ, φρη φκσο βαξχ. Γελ πξέπεη λα πξνζέμεηε κφλν ηελ πνζφηεηα ηνπ θαγεηνχ πνπ ζα θαηαλαιψζεηε, αιιά θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ αιθνφι. Μεξηθά πνηεξάθηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ επράξηζην θιίκα, κεξηθά παξαπάλσ ζα ζαο ζηείινπλ ζχληνκα γηα χπλν! Σαΐζηε ν έλαο ηνλ άιιν, ή ηνπιάρηζηνλ μνδέςηε έλα -δχν ιεπηά παξαθνινπζψληαο ην ζχληξνθφ ζαο λα ηξψεη. Κξαηήζηε ππφ έιεγρν θαη ην θσηηζκφ. Όινη δείρλνπκε νκνξθφηεξνη ππφ ην θσο ησλ θεξηψλ. Δπηπιένλ, έλα δσκάηην θσηηζκέλν κε θεξηά είλαη πάληα πνιιά ππνζρφκελν. Αλ δελ πξνηηκάηε ηα θεξηά κεηψζηε ην θσηηζκφ θαιχπηνληαο κε θνπιάξηα ηα θσηηζηηθά. Έηζη ζα δψζεηε θαη ρξψκα! Μελ μεράζεηε ζε θακία πεξίπησζε ην κνπζηθφ θνκκάηη ηεο βξαδηάο. Καιή ηδέα ζα ήηαλ επίζεο λα αξσκαηίζεηε ην ρψξν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, θξαηήζηε...ρακεινχο ηφλνπο, ψζηε ν/ ε ζχληξνθφο ζαο λα κπνξεί θαη λα ζαο κηιήζεη άλεηα, αιιά θαη λα...αλαπλεχζεη 6

7 Τι είναι το Infra Red Therm Lipolysis ; Είναι μια ειδικής κατασκευής συσκευή εκπομπής θερμικών υπέρυθρων κυμάτων με τη μορφή ερυθρού φωτός. Πως λειτουργεί το Infra Red Therm Lipolysis ; Εκπέμπει ασφαλές, θεραπευτικό φως (ηλεκτροθερμία) το οποίο επιδρά σημαντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας καύσης και απώλειας λιπώδους μάζας από τον οργανισμό (σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση μέτριας έντασης). Πόσο χρόνο θα πρέπει να διαθέτω; Ελάχιστος χρόνος χρειάζεται, εφόσον η κάθε προπόνηση με το Infra Red Therm Lipolysis είναι πολύ σύντομη και διαρκεί μόλις 29 λεπτά! Σο Infra Red Therm Lipolysis είναι αποτελεσματικό έως και 9 φορές στην καύση λιπώδους μάζας και στην απώλεια βάρους, σε σύγκριση με το τρέξιμο στον συμβατικό διάδρομο για 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού: Τηλ: diatrofologos.com For more information or an appointment: Tel: diatrofologos.com Walk for 29 minutes and you have the result of 4.5 hours of running!!! Does that sound like a miracle? Well, that s exactly what the Infra Red Therm Lipolisis is. A miracle! Now you can too, melt that fat away and kiss it goodbye!!! 7

8 οκολάτεσ δεν είναι όλεσ οι ίδιεσ! Άρα ποια διαλζγουμε; Ο πιξ αγαπημέμξπ γεσρςικόπ πειοαρμόπ, η ρξκξλάςα, μπξοεί μα απξςελέρει μέοξπ εμόπ ιρξοοξπημέμξσ διαςοξτικξύ ποξγοάμμαςξπ. Πξιξ είδξπ ρξκξλάςαπ, όμχπ, είμαι ςξ καςαλληλόςεοξ; Η λεσκή ρξκξλάςα έυει ςα ίδια θοεπςικά ρσρςαςικά με ςιπ ρκξύοεπ ρξκξλάςεπ; Μια ρξκξλάςα με νηοξύπ καοπξύπ έυει πεοιρρόςεοεπ θεομίδεπ από μια απλή; Παοακάςχ σπάουξσμ ξι απαμςήρειπ ρε ασςά αλλά και ρε άλλα εοχςήμαςα, κάμξμςαπ έμα crash test! Λεσκή ρξκξλάςα: Η ρξκξλάςα πξσ δεμ είμαι ρξκξλάςα! Όρξ κι αμ ακξύγεςαι πεοίεογξ, η λεσκή ρξκξλάςα δεμ είμαι ρξκξλάςα. Κι ασςό γιαςί δεμ πεοιέυει κακαόμαζα (γι ασςό άλλχρςε και δεμ έυει ρκξύοξ υοώμα), αλλά μόμξ ςξ λίπξπ ςξ ξπξίξ ποξέουεςαι από ςξσπ ρπόοξσπ ςξσ κακάξ (κακαξβξύςσοξ). Τα σπόλξιπα βαρικά ρσρςαςικά είμαι ρσμήθχπ γάλα, ζάυαοη, βαμίλια για άοχμα και λεκιθίμη. Η μεγάλη πεοιεκςικόςηςα ςηπ ρε λίπξπ ςημ καθιρςά 1 η όρξμ ατξοά ςη θεομιδική ςηπ ανία, εμώ η απξσρία ςηπ κακαόμαζαπ ςημ καθιρςά ςελεσςαία ρε πεοιεκςικόςηςα αμςιξνειδχςικώμ ξσριώμ, ξι εσεογεςικέπ ιδιόςηςεπ ςχμ ξπξίχμ είμαι γμχρςέπ. Έςρι, παοόλξ ςξ όςι πεοιέυει βιςαμίμεπ A και D (λόγχ γάλακςξπ), δεμ θεχοείςαι η καςαλληλόςεοη επιλξγή για όρξσπ θέλξσμ μα ακξλξσθήρξσμ μια ιρξοοξπημέμη διαςοξτή. Σξκξλάςα γάλακςξπ με νηοξύπ καοπξύπ: Σσμδσαρμόπ «κόλαρη» Δσρςσυώπ ξι θεομίδεπ κι εδώ ρσμευίζξσμ μα σπάουξσμ (και είμαι ρυεδόμ ξι ίδιεπ με ςηπ απλήπ ρξκξλάςαπ γάλακςξπ, αμ αμαλξγιρςείςε όςι ξ υώοξπ πξσ «καλύπςξσμ» ξι νηοξί καοπξί ποιμ καλσπςόςαμ από ρξκξλάςα). Από διαςοξτικήπ άπξφηπ όμχπ η ρξκξλάςα γάλακςξπ με νηοξύπ καοπξύπ είμαι μια καλύςεοη επιλξγή από ςημ απλή! Απξςελεί έμα πιξ πλήοεπ γεύμα, δίμξμςαπ ςημ αίρθηρη ςξσ κξοερμξύ, εμώ η διαςοξτική ανία ςχμ νηοώμ καοπώμ ςημ αμεβάζει έμα ρκαλί πιξ πάμχ! Η βιςαμίμη Ε πξσ πεοιέυεςαι ρςξσπ νηοξύπ καοπξύπ έουεςαι μα ποξρςεθεί ρςα αμςιξνειδχςικά ςηπ ρξκξλάςαπ, κάμξμςαπ ςξμ ρσμδσαρμό πιξ σγιειμό. Μαύοη ρξκξλάςα: Η βαρίλιρρα! Η καςαλληλόςεοη επιλξγή! Νξ 1 ρςημ πεοιεκςικόςηςα ρε αμςιξνειδχςικά και λιγόςεοεπ θεομίδεπ από όλεπ ςιπ ποξηγξύμεμεπ (όυι όμχπ όςι είμαι και λίγεπ ). Τα απξςελέρμαςα ςχμ μελεςώμ πξσ βλέπξσμ ςξ τχπ ςηπ δημξριόςηςαπ μιλξύμ ρσμευώπ για ςιπ εσεογεςικέπ δοάρειπ ςηπ καςαμάλχρηπ ςηπ ρςημ σγεία. Ποξρξυή! Μημ ςξ παοακάμεςε! Τίπξςα δεμ μαπ κάμει καλό αμ δεμ είμαι με μέςοξ! Αθξνδηζηαθά ηξόθηκα: Σα ηξφθηκα θαη νη αθξνδηζηαθέο ηνπ ηδηφηεηεο, απαζρνινχλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ αξραηφηεηα. Απφ ηα αξραία ρξφληα δειαδή, νη άλζξσπνη αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δηάζεζε θαη απφδνζε. ίγνπξα ε δηαηξνθή είλαη ζεκαληηθή θαη αλ δελ πείζεζηε απ ηα ιφγηα, θαιά θάλεηε λα δνθηκάζεηε ηα πην θάησ θαη ζα πεηζηείηε: Μπαλάλα: Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε βηηακίλεο θαη θάιην, βνεζάλε ζηελ αχμεζε θαη ηελ παξαγσγή νξκνλψλ θαη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπτθνχ καο ζπζηήκαηνο. Σνθνιάηα: Δίλαη ην πην δεκνθηιείο αθξνδηζηαθφ ζε φιν ηνλ θφζκν, αθνχ πεξηέρεη ηρλνζηνηρεία ηα νπνία δίλνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη πεξηέρεη ηα πεξηζζφηεξα αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία απφ θάζε άιιν αθξνδηζηαθφ, θαη ηξεηο απφ ηηο βαζηθφηεξεο νπζίεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ καο. Οη νπζίεο απηέο είλαη ε θαθεΐλε, πνπ ιεηηνπξγεί σο δηεγεξηηθφ θαη αθππληζηηθφ, ε ζεηνβξσκίλε, πνπ εξεζίδεη ηνπο θαξδηαθνχο κχεο θαη εμάπηεη ην λεπξηθφ καο ζχζηεκα, θαη ε θαηλπιαηζπιακίλε, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο δηάζεζεο θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηεο θαηάζιηςεο. Δθηφο φκσο απφ ηηο νπζίεο απηέο, πνπ δίλνπλ ελέξγεηα ζηνλ νξγαληζκφ καο θαη θάλνπλ ηνπο παικνχο ηεο θαξδηάο λα επηηαρχλνληαη, έρεη θαη κία νπζία ηελ θελπιεζπιακίλε, πνπ ζχκθσλα κε έξεπλεο, δεκηνπξγεί ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ςπρνινγηθή καο θαηάζηαζε. Μέιη: πκβάιιεη ζηελ θαιή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξαπεπηηθφ θαηά ηεο ζηεηξφηεηαο θαη ηεο αληξηθήο αληθαλφηεηαο. Αβνθάλην: Λεηηνπξγεί ππέξ ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή θαζαξίδεη ηα αγγεία, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε βηηακίλεο, ζε ηρλνζηνηρεία θαη ζε ζξεπηηθέο νπζίεο αιιά θαη ράξε ζηελ δξνζεξή ηνπ γεχζε θαη ηελ πεξίεξγε πθή ηνπ, ηνπνζεηείηε ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ καο. Σηξείδηα: πεξηέρνπλ ςεπδάξγπξν, ν νπνίνο είλαη έλα κέηαιιν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ γνληκφηεηα θαη ηελ θαιή πγεία ηεο ζεμνπαιηθήο ζαο δσήο. Δίλαη έλαο απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ παξαγσγή ηεζηνζηεξφλεο, ηεο νξκφλεο δειαδή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Υδαηάλζξαθεο: πεξηέρνπλ ζεξνηνλίλε, κία νπζία πνπ βνεζάεη ζηελ εθζπεξκάησζε θαη ζηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο. Οη ηξνθέο πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζηε δηαηξνθή καο, γηα λα αλαπαξάγνπλ ηελ ζεξνηνλίλε είλαη νη πδαηάλζξαθεο, φπσο ηα καθαξφληα. Σξκξλάςα γάλακςξπ: Η αδσμαμία ςωμ πεοιρρόςεοωμ Σε ρυέρη με ςη λεσκή ρξκξλάςα κι όρξμ ατξοά ςη θοεπςική ςηπ ανία είμαι ξμξλξγξσμέμχπ καλύςεοη! Εδώ έυξσμε ςξ κακαξβξύςσοξ αλλά και ςημ κακαόμαζα, άοα και ςα πξλύςιμα αμςιξνειδχςικά! Έυξσμε επίρηπ τώρτξοξ, αρβέρςιξ και βιςαμίμη Β ςα ξπξία όμχπ (για κακή μαπ ςύυη!) ρσμξδεύξμςαι από πξλλά ζχικά λιπαοά και πξλλέπ-πξλλέπ θεομίδεπ Πηζηεχνπκε φηη ε πγηεηλή δηαηξνθή ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε γεληθά ηνπ νξγαληζκνχ. Αλαπφθεπθηα επεξγεηνχλ θαη ηε ζεμνπαιηθή δσή. Ζ θαιή δηαηξνθή, ε μεθνχξαζε, ν θαιφο χπλνο, ν έιεγρνο ηνπ ζηξεο, θαη ε ηαθηηθή ζσκαηηθή εμάζθεζε, είλαη αλακθίβνια απαξαίηεηα γηα κηα πγηή ζεμνπαιηθή δσή. 8

9 Είςαι ό,τι τρωσ ακόμη και ςτο κρεβάτι! Ηζπαληθή κχγα, απγά θαξδεξίλαο, θέξαην ηνπ ξηλφθεξνπ, ζηξείδηα, θαξχδηα κε κέιη Απφ ηελ αξραηφηεηα νη άλζξσπνη αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δηάζεζε θαη απφδνζε. Μηα αλαδξνκή ζηελ αξραηφηεηα, ηδηαίηεξα ηελ Διιεληθή, φπνπ ν έξσηαο είρε αλαρζεί ζε «επηζηήκε», αιιά θαη ηξφπνο δσήο, απνδεηθλχεη φηη πνιχ πξηλ απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ Βηάγθξα (ην πεξηβφεην κπιε ραπάθη), ν άλζξσπνο έςαρλε πάληνηε θαη παληνχ γηα νπζίεο ή αθφκε θαη αληηθείκελα πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδαλ έληνλε εξσηηθή επηζπκία θαη θαιή απφδνζε ζην ζεμ. Ο Ηππνθξάηεο γηα παξάδεηγκα, ν παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο, ζπληζηνχζε ηηο θαθέο γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αλδξψλ, ν Πινχηαξρνο ζχζηελε ηε θαζνιάδα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζεμνπαιηθήο δηάζεζεο θαη νξκήο θαη ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε φηη ν δπφζκνο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ θαηαλαισλφηαλ, είρε εμαηξεηηθέο αθξνδηζηαθέο ηδηφηεηεο. Οηηδήπνηε πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαηξέςεη ηνπο άλδξεο ζε Θενχο ηνπ ζεμ γηλφηαλ ειθπζηηθφ θαη επηζπκεηφ!! Αθφκα θαη πξνζσπηθφηεηεο νη νπνίνη ήηαλ πγηήο θαη λένη, είραλ κηα έληνλε αλάγθε γηα αλαδήηεζε ηξνθίκσλ πνπ ζα ηνπο έθαλε πην δπλαηνχο θαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνλ εξσηηθφ ηνπο ζχληξνθν αιιά θαη ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ο δηαζεκφηεξνο εξαζηήο ζην θφζκν άιισζηε, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ Καδαλφβα, έπηλε έλα θιηηδάλη ζνθνιάηα πξηλ πάεη λα ζπλαληήζεη ηελ ζχληξνθφ ηνπ ζην θξεβάηη. Έπηλε αθφκε κηζφ πνηήξη ρπκφ γθξέηπθξνπη θαη κήινπ κε θαλέια ηξείο θνξέο ηε κέξα θαη θάζε πξσί έηξσγε 50 σκά ζηξείδηα. ε αληίζεζε, ν Γνλ Ενπάλ, γηα λα πεηχρεη ήπηα ή έληνλε δηέγεξζε, έπηλε αξγά θαη κηα ψξα πξηλ απφ ηελ επαθή έλα πνηήξη ρπκφ ληνκάηαο κε κηζή θνπηαιηά ςηινθνκκέλν βαζηιηθφ. Οη αξραίνη Έιιελεο πάλησο, έδηλαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ φιε ηειεηνπξγία ηνπ γεχκαηνο, γη' απηφ θαη αθηέξσλαλ αξθεηφ ρξφλν ζην θαγεηφ θαη ζπκκεηείραλ θαη κε ηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αηζζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα λα δηεγείξνπλ ηελ εξσηηθή δηάζεζε, ζπλήζηδαλ λα πηάλνπλ ην θαγεηφ κε ηα ρέξηα, ππνζηεξίδνληαο φηη ην άγγηγκα πξνθαιεί επραξίζηεζε, ελψ πίζηεπαλ πνιχ ζηηο έληνλεο κπξσδηέο πνπ δηεγείξνπλ ηηο αηζζήζεηο. Μεγάιε ζεκαζία δηλφηαλ ζηελ εκθάληζε θαη ζηε ζεηξά πνπ έθηαλαλ ηα θαγεηά ζην ηξαπέδη, ελψ ζπλδχαδαλ ηα γεχκαηά ηνπο κε απαγγειίεο πνηεκάησλ, θηινζνθηθέο ζπδεηήζεηο θαη κνπζηθή. Καιφ είλαη λα πνχκε πσο δελ ππάξρνπλ αξθεηά επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα επηβεβαηψλνπλ ηα πην πάλσ αιιά επεηδή νη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ησλ αξραίσλ γηα ηηο ηξνθέο θαη ηα βφηαλα είλαη κνλαδηθήο αμίαο, εκείο ηνπο πηζηεχνπκε! Αθξνδηζηαθά πάλησο ζεσξνχληαη ηα ηξφθηκα ηα νπνία καο δίλνπλ ελέξγεηα, πξνζθέξνπλ δηέγεξζε, βνεζνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή θαη καο πξνζηαηεχνπλ απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο. Πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο νη νπνίεο καο ηνλψλνπλ θαη καο αλαδσνγνλνχλ. Δληζρχνπλ δειαδή ηνλ νξγαληζκφ καο κε ηνλ πην θπζηθφ ηξφπν! Πνιιά ηξόθηκα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί αθξνδηζηαθά, ηα θπξηόηεξα όκσο είλαη: Σα ζαιαζζηλά, ηα νπνία είλαη πινχζηα ζε ακηλνμέα θαη ςεπδάξγπξν, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή νξκνλψλ φπσο ηα αλδξνγφλα θαη ε ηεζηνζηεξφλε. Ζ έιιεηςε ςεπδάξγπξνπ ζεσξείηαη ε αηηία γηα ηελ αλδξηθή αληθαλφηεηα. Σα ζαιαζζηλά είλαη επίζεο θαιή πεγή ληαζίλεο (βηηακίλεο B3) ε νπνία δξα ζηα άθξα ηνπ αγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθαιψληαο ηε δηαζηνιή ηνπο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ θαιχηεξε αηκάησζε ηνπ αλδξηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα κχδηα, ηα ζηξείδηα, ηα θπδψληα θαη ην ρηαπφδη έρνπλ ηελ θαιχηεξε θήκε! Οη μεξνί θαξπνί (ακχγδαια, θαξχδηα θαη ζπφξνη θνπθνπλαξηνχ) αθνχ πεξηέρνπλ θπηηθέο ίλεο, αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία θαη ςεπδάξγπξν βειηηψλνπλ ηε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο έηζη απμάλεηε θαη ε ζεμνπαιηθή επηζπκία. Φξνχηα φπσο είλαη ην ζηαθχιη, ε κπαλάλα, ν αλαλάο, ηα ζχθα, νη θξάνπιεο, ηα κνχξα, ην αβνθάλην θαη ε βαλίιηα ζεσξνχληαη αθξνδηζηαθά, ην θάζε έλα γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο! Σν ζηαθχιη πεξηέρεη πνηθηιία ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ εμνχ θαη ήηαλ γλσζηά σο αθξνδηζηαθά απφ ηα αξραία ειιεληθά ζπκπφζηα. Ζ κπαλάλα είλαη πινχζηα ζε βηηακίλεο θαη θάιην πνπ βνεζά ζηελ αχμεζε θαη ηελ παξαγσγή νξκνλψλ θαη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπτθνχ καο ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζην έλδπκν βξσκαιεΐλε ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ. Σα ζχθα είλαη πινχζηα ζε ακηλνμέα θαη απμάλνπλ ηε libido θαζψο βειηηψλνπλ θαη ηε ζεμνπαιηθή αληνρή. Σν αβνθάλην θαηαηάζζεηαη ζηηο πςειέο ζέζεηο ησλ αθξνδηζηαθψλ αθνχ πξνέξρεηαη απφ ην δέληξν ησλ φξρεσλ, θαζψο έηζη ην είραλ νλνκάζεη, θαη γηα απηφ θαη απέθηεζε απηή ηελ θήκε. Μάιηζηα νη Αδηέθνη απαγφξεπαλ ζηηο παξζέλεο ηελ θαηαλάισζή ηνπ! Έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα, αθνχ θαζαξίδεη ηα αγγεία ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. H βαλίιηα ζεσξείηαη φηη, κέζσ ηεο κπξσδηάο ηεο, πξνθαιεί έλα αίζζεκα επθνξίαο θαη επεξεάδεη ηε ζεμνπαιηθή δηάζεζε. Δπίζεο αθξνδηζηαθά ζεσξνχληαη ηα αξσκαηηθά θπηά θαη ηα κπαραξηθά. Οξηζκέλα απφ απηά είλαη ν βαζηιηθφο, ν κατληαλφο, ην ζέιηλν, ην γιπθάληζν, ην πξάζν, ν κάξαζνο, ην κνζρνθάξπδν, ην πηπέξη θαη ην ζθφξδν. Όια απηά πεξηέρνπλ πιεζψξα βηηακηλψλ, αληηνμεηδσηηθψλ, ηρλνζηνηρείσλ θαη θπηηθψλ ηλψλ πνπ γεκίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ καο κε ελέξγεηα θαη δίλνπλ κηα αίζζεζε ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο. Ο κατληαλφο θαη ην ζέιηλν ζεσξνχληαη αθξνδηζηαθά πεξηζζφηεξν γηα ηηο γπλαίθεο παξά γηα ηνπο άλδξεο αθνχ ην ζέιηλν απειεπζεξψλεη κία κπξσδηά παξφκνηα κε ηνλ αλδξηθφ ηδξψηα πνπ αλαζηαηψλεη ηηο γπλαίθεο δηφηη ελεξγνπνηεί ηηο ππνδνρείο ησλ θεξνξκφλσλ ηνπο, ελψ ν κατληαλφο απνηειεί δηεγεξηηθφ γηα ηε κήηξα. Σν ζθφξδν πεξηέρεη αιηΐλε (ή αιιηζίλε), έλα ζπζηαηηθφ πνπ απμάλεη ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηα ζεμνπαιηθά φξγαλα θαη απμάλεη ηε ιίκπηλην. Απφ ηελ αξραηφηεηα έρεη ηε θήκε ηνπ εξσηηθνχ, αλαδσνγνλεηηθνχ, ζεξαπεπηηθνχ αιιά θαη εμαηξεηηθά δξαζηηθνχ θπηνχ θαηά ηεο βαζθαλίαο θαη ηεο καγείαο. Σν γιπθάληζν είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα αθξνδηζηαθά αθνχ νη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ πσο ε ρξήζε ηνπ ζην καγείξεκα θαη ην πηπίιηζκα ησλ ζπφξσλ ηνπ απμάλεη ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία. Πεξηέρεη αλεζφιε ζε πνζνζηφ 80% πεξίπνπ, νπζία ε νπνία πηζηεχεηαη φηη δίλεη ζην ζψκα κηα μερσξηζηή κπξσδηά θαη εκθαλίδεη ήπηα νηζηξνγφλα δξάζε. Δπίζεο ιεηηνπξγεί θαη σο ζεξαπεπηηθφ θαηά ηεο αληθαλφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο απνκάθξπλζεο. Σν κέιη θαη ν βαζηιηθφο πνιηφο (έλα πνιχηηκν κειηζζνθνκηθφ πξντφλ) επίζεο, ζεσξνχληαη αθξνδηζηαθά. Σν κέιη απφ κφλν ηνπ ή καδί κε ζνπζάκη, ήηαλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηηο αξραηνειιεληθέο ζαιάηεο. Δπίζεο, ζηελ αξραία Αίγππην, νξηζκέλα θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζηεηξφηεηαο ή ηεο αληθαλφηεηαο βαζίδνληαλ ζε απηφ. Δίρε ηελ θήκε ηνπ ακαξησινχ ζπζηαηηθνχ, γηαηί ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα εξσηηθά θίιηξα θαη ζπληαγέο θαζψο θαη ζαλ θχξην επηδφξπην, αθνχ δεκηνπξγνχζε έληαζε θαη πάζνο ζηελ εξσηηθή επαθή. Σέινο, ην «mead» (έλα ξφθεκα απφ κέιη, λεξφ, καγηά θαη δχκε) ρξεζηκνπνηνχληαλ αθφκε θαη ζην Μεζαίσλα κε ζηφρν ηελ απνπιάλεζε. Πέξα φκσο απφ απηά, ην κέιη απνηειεί έλα ηξφθηκν κε ςειή ζξεπηηθή αμία θαη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα, ην κεηαβνιηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο. Οη μεξνί θαξπνί (θαηά πξνηίκεζε ηα θαξχδηα, ηα εμσηηθά θξνχηα θ.α.) είλαη ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ηνπ κειηνχ γηα έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ εξσηηθή καο δσή. Γε ζα κπνξνχζακε θπζηθά λα παξαιείςνπκε θαη ηε ζνθνιάηα αθνχ είλαη ην πην δεκνθηιέο αθξνδηζηαθφ ηξφθηκν ζε φιν ηνλ θφζκν. Γελ είλαη άδηθα πνπ έρεη ζπλδπαζηεί θαη κε ηε Μέξα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ, κέξα ηνπ έξσηα θαη ηεο αγάπεο! Ζ ζνθνιάηα άιισζηε πεξηέρεη ηρλνζηνηρεία ηα νπνία δίλνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο, ελψ παξάιιεια πεξηέρεη θαη ηα πεξηζζφηεξα αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία απφ θάζε άιιν αθξνδηζηαθφ, πνπ ηελ θαζηζηνχλ ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ καο. Γελ είλαη ιίγνη κάιηζηα απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ε ζνθνιάηα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ππνθαηάζηαην ηνπ έξσηα. Όζν εληππσζηαθφ πάλησο θη αλ αθνχγεηαη, νη ηξνθέο πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ην νξκνληθφ καο ζχζηεκα, ηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία, αθφκε θαη ηελ αλαπαξαγσγή θαη ζεμνπαιηθή επηζπκία. Όζν θη αλ δελ ππάξρνπλ ζαθείο επηζηεκνληθέο ελδείμεηο γηα ην αλ ηα ηξφθηκα είλαη αθξνδηζηαθά, ε πηνζέηεζε κηα ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ε θαζεκεξηλή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα βειηηψλνπλ ηε δηάζεζή καο θαη, επνκέλσο, θαη ηε ιίκπηληφ καο!! 9

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11)

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΣΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα