ΣΕΤΧΟ 19 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΤΧΟ 19 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou"

Transcript

1 ΣΕΤΧΟ 19 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ By: Maria Byron Panayidou 1

2 Editorial Μπικε το 2012 για τα καλά και άλλουσ μασ βρίςκει αιςιόδοξουσ, άλλουσ ματαιόδοξουσ, ενϊ άλλουσ πάλι μασ βρίςκει να δεχόμαςτε τθν κατάςταςθ και να προςπακοφμε να κζςουμε ςε ςωςτι γραμμι τα πανιά του ςκάφουσ που λζγεται ηωι, να ιςοςτακμίςουμε το φορτίο μασ και να ρυκμίςουμε τθ ςτάςθ μασ για να αντιμετωπίςουμε το παρόν κακεςτϊσ, ι αλλιϊσ το ςτάτουσ κβο, όςο καλφτερα μποροφμε. Εμζνα, ςαν μθτζρα, με αφινει να ανθςυχϊ για το μζλλον τθσ Ελζνθσ μου, τθσ κόρθσ μου, που είναι ςχεδόν 18 ετϊν, ςτθν ζκτθ τάξθ τθσ Αγγλικισ χολισ, και ζνα μόνο χρόνο πριν τθ χρονιά όπου κα ανοίξει τα φτερά τθσ και κα ξεκινιςει τθ δικι τθσ ηωι χαράηοντασ τθ δικι τθσ πορεία. Η αγωνία ςτθν κορφφωςι τθσ, αφοφ φζτοσ είναι θ χρονιά όπου κα κάνουμε όλεσ τισ αιτιςεισ για πανεπιςτιμια. Και είναι μια χρονοβόρα αλλά και δφςκολθ διαδικαςία μιασ και πρζπει πρϊτα να βρεκοφν τα πανεπιςτιμια που ζχουν αυτό που κζλει να ςπουδάςει (Marine Biology), μετά να κάνεισ το ξεςκόνιςμα αφαιρϊντασ κάποια που είναι πολφ μικρά, πολφ μεγάλα, κρθςκευτικοφ προςανατολιςμοφ, για γυναίκεσ/άνδρεσ μόνο, ςε πολφ μικρζσ ι πολφ μεγάλεσ πόλεισ και λοιπά. Κακϊσ περνά αυτό, μπαίνεισ ςτθν ιςτοςελίδα του κακενόσ και βλζπεισ τθν πανεπιςτθμιοφπολθ, βλζπεισ τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν, τθν τοποκεςία, τα ακλιματα και τισ δραςτθριότθτεσ κλπ. Κοιτάηεισ τι ηθτοφν από πλευράσ εξετάςεων, τι βακμοφσ απαιτοφν και που ςτζκεται το παιδί ςου ςε ςχζςθ με αυτά. Και θ ιςτορία προχωρά με το άγχοσ να κορυφϊνεται αναμζνοντασ τισ απαντθτικζσ επιςτολζσ από τα πανεπιςτιμια! Ακόμθ, με βρίςκει να περιμζνω τισ 14 Φεβρουαρίου, μζρα που θ Ελζνθ μου κα γίνει 18 χρονϊν και με το καλό κα πάρει και τθν άδεια οδιγθςισ τθσ. Εκεί να δείτε άγχοσ!!! αν διατροφολόγο, με βρίςκει να ζχει βγει ςτον αζρα θ καινοφρια μου εφαρμογι για το iphone/ipad, που ονομάηεται «Μαγειρεφοντασ με τον οφπερ Μάγειρα» ι Cooking with the Super Chef. Είναι μια εφαρμογι που ζχει ςυνδυάςει τθν αγάπθ μου για το Thermomix, τισ διατροφικζσ μου γνϊςεισ, και τθν μόδα για το iphone/ipad. Θα ςασ πω περιςςότερα πιο κάτω. Επίςθσ, ςαν διατροφολόγο, με βρίςκει να κζλω να προςπακιςω ακόμθ περιςςότερο και να δουλζψω ακόμθ πιο ςκλθρά για να ςασ βοθκϊ με τισ διατροφικζσ ςασ ανάγκεσ αφοφ πάντα πίςτευα και πάντα κα πιςτεφω πωσ θ διατροφι μασ ζχει απόλυτθ ςχζςθ με τθν υγεία μασ. Σζλοσ, ςαν άτομο, το 2012 με βρίςκει να ανυπομονϊ να ξεκινιςω τθν εκπαίδευςθ για τον περίπλουσ ιςτιοπλοϊκό αγϊνα ςτον οποίο, με τθ βοικεια του Θεοφ και χορθγϊν, κα κάνω, ξεκινϊντασ από τον Ιοφλιο/Αφγουςτο 2013 και ο οποίοσ κα κρατιςει 11 μινεσ. Η πρϊτθ εκπαίδευςθ κα με βρει να περνϊ το Πάςχα φζτοσ ςτισ κρφεσ κάλαςςεσ τθσ Αγγλίασ. Δεκαπζντε μζρεσ κα πολεμϊ με τα κφματα και τα ρεφματα τθσ Αγγλίασ, ςτθν προςπάκειά μου να προετοιμαςτϊ κατάλλθλα για αυτό τον αγϊνα που πραγματικά κεωρϊ πωσ κα είναι εμπειρία ηωισ αλλά μαηί και ζνα από τα όνειρα μου. ε περίπτωςθ που κζλετε ι μπορείτε να με βοθκιςετε ς αυτι μου τθν προςπάκεια, παρακαλϊ όπωσ επικοινωνιςετε μαηί μου. Και θ πιο μικρι βοικεια, για μζνα κα είναι μεγάλθ. ασ ευχαριςτϊ λοιπόν εκ των προτζρων! Αν κζλετε να μάκετε περιςςότερα για αυτό τον αγϊνα, μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ ςτο Διεύθυνση: Προδρόμου 34, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία Address: 34 Prodromou Street, Engomi 2406, Nicosia YOUR NUTRITIONAL UPDATE / Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ Ownership: Ιδιοκτηςία: Monthly edition Μηνιαία ζκδοςη Editor in Chief, Diligence, Creation of articles & Design: Maria Byron Panayidou Τπεφθυνη ζκδοςησ, Επιμζλεια, Δημιουργία κειμζνων & χεδιαςμόσ: Μαρία Βφρων Παναγίδου The information contained in this e-newsletter is for educational purposes only. The content is not intended to substitute or replace professional medical advice, or treatment. Please check with your physician before using any information in this booklet. The information provided is based on recommendation and portrays the personal view of the writers. Τηλέφωνο: (Telephone) Τηλεομοιότυπο: (Fax) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ( ) Για τη Διατροφολόγο (Μαρία Βύρων Παναγίδου): Για γενικές πληροφορίες: Για ραντεβού: 2

3 Περιεχόμενα Οι γυναίκεσ λατρεφουν τη ςοκολάτα! 4 4 Σοκολάηα! Και ζε ποιον δεν αρέζει; 5 Μεμού για καλύτερο λίμπιμτο! Ο έρωτας περνάει απ το στομάχι! 6 Infra Red Therm Lipolisis 7 8 οκολάτεσ δεν είναι όλεσ οι ίδιεσ. Άρα ποια διαλζγουμε; 8 Αφροδισιακά τρόφιμα! Είςαι ό,τι τρωσ ακόμα και ςτο κρεβάτι! 9 11 Ώρα μάθηςησ Διάσημα γμωμικά 12 Μαγειρεύοντας με τον Σούπερ Μάγειρα Συνταγές του μήνα 3

4 Οι γυναίκες λατρεύουν τη σοκολάτα! Ζ γεχζε ηεο ζνθνιάηαο είλαη ζίγνπξα αθαηακάρεηε, φκσο ην γεγνλφο φηη πνιιέο γπλαίθεο έρνπλ έληνλε επηζπκία λα ηξψλε ζνθνιάηα ιίγν πξηλ ηελ πεξίνδν θαίλεηαη λα νθείιεηαη, ελ κέξεη, ζε νξηζκέλα ελεξγά ζπζηαηηθά ηεο φπσο ην καγλήζην. Απηφ γηαηί ε πηψζε ησλ επηπέδσλ ηεο πξνγεζηεξφλεο πξηλ απφ ηελ πεξίνδν επζχλεηαη γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο δηάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο γπλαίθεο (πξνεκελνξξπζηαθφ ζχλδξνκν). Σν θαθάν, πνπ είλαη ε πινπζηφηεξε θπζηθή πεγή καγλεζίνπ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ άλνδν ησλ επίπεδσλ ηεο πξνγεζηεξφλεο θαη λα πεξηνξίζεη ηελ έληαζε ηνπ πξνεκκελνξξπζηαθνχ ζπλδξφκνπ. Όκσο αξθεηέο αθφκα ρεκηθέο αληηδξάζεηο παίδνπλ ην ξφιν ηνπο ζηε ζνθνιαηνκαλία. Ζ ζνθνιάηα ελεξγνπνηεί ηελ έθθξηζε ησλ ελδνξθηλψλ ζηνλ εγθέθαιν. Πξφθεηηαη γηα νπζίεο πνπ πξνθαινχλ κηα επράξηζηε αίζζεζε παξφκνηα κε απηήλ πνπ βηψλεη έλαο δξνκέαο χζηεξα απφ αξθεηά κίιηα. Δπηπιένλ ε ζνθνιάηα πεξηέρεη αλαλδακίδε, έλα λεπξνδηαβηβαζηή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επθνξία πνπ καο πξνθαιεί ε ζνθνιάηα θαη πηζηεχεηαη φηη ιεηηνπξγεί ζηνλ εγθέθαιν κε παξφκνην ηξφπν φπσο ε ηεηξαυδξνθαλαβηλφιε, πνπ βξίζθεηαη ζηε καξηρνπάλα! Σνθνιάηα! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη; Απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα ηξφθηκα, απφ ηα πην θαηεγνξεκέλα θαη φκσο... ίγνπξα, ε βεινχδηλε πθή ηεο ζνθνιάηαο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ αγαπάκε ηφζν πνιχ. Δάλ ινηπφλ αηζζάλεζηε φηη έρεηε απνθηήζεη θάπνηα αθαηαλίθεηε, ηδηαίηεξε αδπλακία γηα ηελ ζνθνιάηα, κελ ληψζεηε ελνρέο, δελ είζηε νη κφλνη, νχηε θαη ζπκβαίλεη θάηη ην αλεζπρεηηθφ ζηνλ νξγαληζκφ ζαο ή ζηνλ ςπρνινγηθφ ζαο θφζκν. Απινχζηαηα ε ζνθνιάηα είλαη απφ ηε θχζε ηεο εζηζηηθά απνιαπζηηθή θαη επράξηζηε πξνμελψληαο κάιηζηα θαη έλα ζπλαίζζεκα επδαηκνλίαο. Γχξσ απφ ηελ ζνθνιάηα θπξηαξρνχλ δηάθνξεο απφςεηο, φρη θαη ηφζν επράξηζηεο γηα ηνλ θάζε ζνθνιαηνθάγν. Αο δνύκε ινηπόλ από ηη απνηειείηαη απηό ην ζεζπέζην "κειαρξηλό" γιπθό πνπ έρεη θαηαθηήζεη ηελ πθήιην από ηελ επνρή ησλ Μάγηα... Αζβέζηην, θσζθόξν, καγλήζην: Απηά είλαη φια αλφξγαλα ζηνηρεία πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη κεηαβνιηζκφ ησλ νζηψλ θαη ησλ δνληηψλ. Βηηακίλε Δ: Μηα βηηακίλε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο κεκβξάλεο (=ηα ηνηρψκαηα) ησλ θπηηάξσλ καο. Καθεΐλε: Ίζσο λα κελ μέξαηε πσο ε θαθεΐλε δελ ππάξρεη κφλν ζηνλ θαθέ αιιά θαη ζε άιια ηξφθηκα φπσο είλαη ε ζνθνιάηα. Ζ νπζία απηή δηεγείξεη ην θεληξηθφ λεπξηθφ καο ζχζηεκα. Ληπαξέο νπζίεο: Ζ ζνθνιάηα απνηειείηαη κέρξη θαη θαηά 50% (αλάινγα κε ην είδνο ηεο) απφ θνξεζκέλα ιίπε. Πξσηεΐλεο: Οη πξσηεΐλεο είλαη απαξαίηεηεο παληνχ ζηνλ νξγαληζκφ καο. Σίδεξνο: Όρη, εδψ θπζηθά δελ αλαθέξνκαη ζην κέηαιιν πνπ βξίζθνπκε ζε ζξαλία θαη θαξέθιεο! Μάιινλ ελλνψ ην ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ζχλζεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο, ε νπνία κεηαθέξεη ην νμπγφλν κέζα ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηνπ αίκαηνο. Φπηηθέο νπζίεο: Σν θαθάν απφ ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη ε ζνθνιάηα, πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ 600 (!) θπηηθέο νπζίεο. Φαιθόο: Οχηε θη εδψ αλαθέξνκαη ζην κέηαιιν απφ ην νπνίν θηηάρλνληαη ηα κεηάιιηα γηα ηνλ ηξίην ληθεηή ελφο αγψλα δξφκνπ! Ο ραιθφο ζην ζψκα ζπκβάιιεη ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ ζηδήξνπ, βνεζά ζηελ ζχλζεζε κειαλίλεο ζην δέξκα θαη ζηα καιιηά φπσο θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Πνιπάζρνινο βιέπεηε ν ραιθφο! Δπίζεο: Δίλαη ελδηαθέξνλ αθφκε πσο ε ζνθνιάηα πεξηέρεη αθπιεζαλνιακίλεο, πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηε θπζηθή δηάζπαζε ηεο αλαλδακίδεο, επνκέλσο ην θπζηθφ απηφ επθνξηθφ παξακέλεη ζηνλ νξγαληζκφ καο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θάλνληαο καο λα αηζζαλφκαζηε θαιά επί καθξχηεξν ρξφλν. Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ε ζνθνιάηα πεξηέρεη ην απαξαίηεην ακηλνμέν ηξππηνθάλε, πνπ κεηαβνιίδεηαη ζηε βηηακίλε Β 3 (ληαζίλε) θαη ζηε ζεξνηνλίλε (λεπξνδηαβηβαζηήο κε αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε). Άξα, δελ είλαη θαζφινπ παξάμελν πνπ δεηάκε ζνθνιάηα! Μπνξεί απηή ε ζνθνιαηνκαλία λα έρεη εξκελεία, φκσο δελ πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζαλ δηθαηνινγία. Οη ζεξκίδεο ηνπο είλαη πνιιέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απνζήθεπζήο ηνπο θαλεξά! Πξνζνρή ινηπφλ. ίγνπξα ζα έρεηε αθνχζεη γηα ηελ παξάμελε ηδηφηεηα πνπ ππνηίζεηαη πσο έρεη ε ζνθνιάηα λα πξνθαιεί αθκή (ζππξάθηα!). Γηαηί παξάμελε; Γηφηη θαλέλαο επηζηήκνλαο δελ έρεη θαηνξζψζεη πνηέ λα απνδείμεη θάηη ηέηνην, άξα κάιινλ πεξί παξαμεληάο πξφθεηηαη! Ζ ζνθνιάηα καο θάλεη ρνληξνχο! Δ ινηπφλ ιάζνο! Ζ ζνθνιάηα λαη κελ πεξηέρεη πνιιά ιηπαξά θαη ζεξκίδεο (πεξίπνπ 500 ζεξκίδεο αλά 100 γξακκάξηα) αιιά δελ είλαη απηή πνπ καο θάλεη ρνληξνχο. Όηαλ θάπνηνο ηξψεη ζπζηεκαηηθά πεξηζζφηεξν θαγεηφ απφ φηη ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο ηνπ, ηφηε θαηαλαιψλεη ιηγφηεξεο ζεξκίδεο απφ απηέο πνπ παίξλεη. Απηφ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ζηελ παρπζαξθία. Γελ είλαη ινηπφλ νξζφ λα πνχκε φηη ηξψγνληαο ζνθνιάηα ζα παρχλνπκε. Δίλαη κφλν φηαλ ηξψκε ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο ζνθνιάηαο πνπ ζα πάξνπκε πεξηηηφ βάξνο. Ζ ζνθνιάηα κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη κέξνο κηαο ζσζηήο δηαηξνθήο, εάλ εκείο ηξψκε κηθξέο πνζφηεηεο θαη κεηψλνπκε ηα ππφινηπα ιηπαξά ζηε δηαηξνθή καο. Δίδε ζνθνιάηαο: Η λευκή σοκολάτα θηηάρλεηαη απφ βνχηπξν θαθάν, δάραξε, γάια θαη αξηχκαηα φπσο ε βαλίιηα Η σοκολάτα γάλακτοο θηηάρλεηαη απφ δσκφ θαθάν, βνχηπξν θαθάν, δάραξε, γάια θαη αξηχκαηα. Η σκούρα σοκολάτα θηηάρλεηαη απφ δσκφ θαθάν, βνχηπξν θαθάν, δάραξε θαη αξηχκαηα. Κάπνηα πξφηππα γηα ηε ζνθνιάηα δελ θαηαηάζζνπλ ηε ιεπθή ζνθνιάηα σο ζνθνιάηα γηαηί δελ πεξηέρεη δσκφ θαθάν παξά κφλν βνχηπξν θαθάν. Γηα παξάδεηγκα ηα δηεζλή πξφηππα ηνπ Κψδηθα Alimentarius γηα ηε ζνθνιάηα δελ πεξηιακβάλνπλ ηε ιεπθή ζνθνιάηα, αληί γηα απηφ έρνπλ έλα μερσξηζηφ πξφηππν φπνπ απνθαινχληαη βνχηπξν θαθάν πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο. ε απηφ ην πξφηππν έλα ειάρηζην ηεο ηάμεο ηνπ 20% πξνδηαγξάθεηαη λα πεξηέρεηαη ζην βνχηπξν θαθάν πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο. 4

5 Μενού για καλύτερο λίμπιντο! Γεπηέξα: Πξσί: Υπκφ απφ κπαλάλα, κέιη, θπηηθφ γάια θαη θαξχδηα Δλδηάκεζν: Πνξηνθάιη, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: ηήζνο γαινπνχιαο κε καχξν ξχδη θαη ζπαλάθη ζαιάηα, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. θηζηίθηα Αηγίλεο, λεξφ Γείπλν: λεξφ νινκφ θηιέην κε παηάηα πνπξέ θαη ζπαξάγγηα, Πξν χπλνπ: Τξίηε: Πξσί: Δλδηάκεζν: 2-3 θαξφηα, λεξφ Γεκεηξηαθά κε θπηηθφ γάια θαη μεξνχο θαξπνχο 30 γξ. θαξχδηα, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Γαξίδεο ζράξαο κε ξχδη θαη ζαιάηα κε ζπφξνπο θνπθνπλαξηνχ, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: Παμηκάδη νιηθήο αιέζεσο, λεξφ Γείπλν: αιάηα κε αβνθάλην, πηλφιηα θαη ςσκί νιηθήο αιέζεσο, λεξφ Πξν χπλνπ: Μήιν, λεξφ Τεηάξηε: Πξσί: Δλδηάκεζν: Κξάθεξ νιηθήο αιέζεσο κε κέιη, θξέζθν ρπκφ κήινπ ή πνξηνθαιηνχ 30 γξ. αλάκεηθηα μεξά θξνχηα, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Φαθή κε ξχδη θαη ηξηκκέλν θαξφην, θαη ζαιάηα, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. Ακχγδαια, λεξφ Γείπλν: λεξφ Πξν χπλνπ: Πέκπηε: Αλάκεηθηα ρφξηα βξαζηά κε καχξν ξχδη θαη ζαιάηα, Πξφβεην γηανχξηη κε κέιη θαη θαξχδηα Πξσί: Φπηηθφ γάια, θξπγαληά κε καξκειάδα θαη θαηζηθίζην ηπξί Δλδηάκεζν: Πνξηνθάιη, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Ξηθία ζράξαο κε άγξην ξχδη, πξάζν θαη ζαιάηα, λεξφ Παξαζθεπή: Πξσί: Απγφ βξαζηφ κε πνιχζπνξν ςσκί θαη ληνκάηα, αγγνχξη θαη θπηηθφ γάια Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. ειηφζπνξνπο Γείπλν: αιάηα κε ηφλν, ιηαζηέο ληνκάηεο, θαη ςσκί, λεξφ Πξν χπλνπ: Μπαλάλα, λεξφ Δλδηάκεζν: Αριάδη, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Φαζφιηα γίγαληεο κε θαξφην, ζέιηλν, ρπκφ ληνκάηαο, ςσκί, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. θηζηίθηα, λεξφ Γείπλν: Πξν χπλνπ: Φηιεηάθηα ρνηξηλά ζράξαο κε ξχδη θαη αξαθά, λεξφ Αλαλά ζε θέηεο, λεξφ Σάββαην: Πξσί: Δλδηάκεζν: Υπκφ απφ κπαλάλα, κέιη, θπηηθφ γάια θαη θαξχδηα 30 γξ. ζηαθίδεο ή δακάζθελα παζηά, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Σζηπνχξα ζράξαο κε ξχδη θαη ζαιάηα, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: Μπαλάλα, λεξφ Κπξηαθή: Γείπλν: Πξν χπλνπ: αιάηα κε ζαιαζζηλά θαη πνιχζπνξν ςσκί, λεξφ Πξφβεην γηανχξηη κε θξνχηα, λεξφ Πξσί: Δλδηάκεζν: Κξάθεξ νιηθήο αιέζεσο κε κέιη, θξέζθν ρπκφ κήινπ ή πνξηνθαιηνχ Κξάθεξ κε θαηζηθίζην ηπξί, λεξφ Μεζεκεξηαλφ: Κνηφπνπιν κε πνπξέ παηάηαο θαη αξαθά, λεξφ Απνγεπκαηηλφ: 30 γξ. ζπφξνπο θνπθνπλαξηνχ, λεξφ Γείπλν: Πξν χπλνπ: παλάθη βξαζηφ κε άγξην ξχδη θαη ζαιάηα, λεξφ Πνξηνθάιη, λεξφ 5

6 Ο έξσηαο πεξλάεη απ ην ζηνκάρη... Ο ξνκαληηζκφο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο καο, λένε οι ειδικοί, θαη ε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ είλαη κηα θαιή επθαηξία λα εθαξκφζνπκε ηε ζπκβνπιή ηνπο. Βεβαίσο, κία κέξα ην ρξφλν δελ είλαη ηθαλή δφζε... βειηίσζεο, αιιά ε 14ε Φεβξνπαξίνπ κπνξεί λα καο θάλεη λα αλαθαιχςνπκε ηελ θξπθή ξνκαληηθή πηπρή ηνπ εαπηνχ καο θαη δηθή καο είλαη ε απφθαζε αλ ζα ηελ θξαηήζνπκε γηα πάληα ζε θφξκα. Τπάξρνπλ ρίιηνη ηξφπνη γηα λα δείμνπκε θαη λα απνιαχζνπκε ην ξνκαληηζκφ. Φπρνιφγνη θαη ζπγγξαθείο έρνπλ αθηεξψζεη νιφθιεξα βηβιία ζην ζέκα θαη ζπλήζσο νη «νδεγίεο» είλαη πνιχ απιέο. Σν κπζηηθφ είλαη λα ζπκφκαζηε φηη ν ξνκαληηζκφο δελ ρξεηάδεηαη παξά κηθξά πξάγκαηα γηα λα... επηδήζεη. Γελ απαηηεί ζπζίεο θαη δελ πξνυπνζέηεη νπσζδήπνηε πξφζζεηα έμνδα, ζέιεη εθπιήμεηο θαη θαληαζία, δεζηή θαξδηά θαη ρακφγειν, επξεκαηηθφηεηα αιιά θαη... παξαδνζηαθέο ζπλήζεηεο. Μπνξεί λα είλαη θεξηά θαη θφθθηλν θξαζί, καζάδ γηα δχν θαη ξνκαληηθέο ηαηλίεο ζην βίληεν, θάξηεο θαη γξάκκαηα αγάπεο. Μπνξεί λα είλαη έλα μαθληθφ «ζ' αγαπψ» ζην πξσηλφ μχπλεκα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ θαη, θπξίσο, παξεκβνιή ζην ξνπηηληάξηθν ξπζκφ νπνηαζδήπνηε θαζεκεξηλήο εκέξαο. Δπηιέγνληαο κεξηθνχο απφ ηνπο ρίιηνπο ηξφπνπο, θαηαγξάςακε θάπνηεο ηδέεο - αθεηεξία γηα ηε δηθή ζαο, εληειψο πξνζσπηθή, ιίζηα ξνκαληηζκνχ, πνπ ζίγνπξα ζα είλαη ηφζν πινχζηα φζν ε ςπρή ζαο. 1. Μεηαηξέςηε θάζε ζπλεζηζκέλε θίλεζε ζε εμαηξεηηθή! Αλάςηε θεξηά ζην ηξαπέδη, πάξηε πξσηλφ ζην θξεβάηη, δψζηε έλα θηιί γηα θάζε «επραξηζηψ» ζην ζχληξνθν ζαο, αθήζηε θξπθά κηα θάξηα ζηε ζέζε πνπ ζα θαζίζεη γηα λα θάεη. 2. «Γελ ζηακαηάκε λα παίδνπκε επεηδή κεγαιψλνπκε, κεγαιψλνπκε επεηδή ζηακαηάκε λα παίδνπκε», ιέεη ν George Bernard Shaw. Δλειηθίσζε δελ ζεκαίλεη «ζηείξα» θαη «ζηεγλή» ζρέζε. Σν παηρλίδη ηνπ ξνκαληηζκνχ δελ αθνξά κφλν ηνπο λεαξνχο ή ηνπο λεφλπκθνπο. Αλ έρεηε μεράζεη ηελ επνρή πνπ εθθξάδαηε ην ξνκαληηζκφ ζαο, πξέπεη λα μαλαδηδάμεηε ηνλ εαπηφ ζαο απφ ηελ αξρή. 3. Σν επίκνλν βιέκκα ίζηα ζηα κάηηα θαη ε ςηζπξηζηή θσλή είλαη «ζπληαγέο» αιάλζαζηεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο, δηαηείλνληαη νη... ζχκβνπινη ηνπ ξνκαληηζκνχ. 4. Πξνο ηνπο άληξεο: Αλνίμηε ηεο ηελ πφξηα ηνπ απηνθηλήηνπ, ηξαβήμηε ηελ θαξέθια γηα λα θαζίζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δείπλνπ, βνεζήζηε ηελ λα θνξέζεη ην παιηφ ηεο. 5. Αλ απνθαζίζεηε λα θάλεηε δψξν, βάιηε ην πξνζσπηθφ ζαο ζηίγκα. Αλ είλαη πνξηνθφιη, «θξχςηε» κηα θνηλή ζαο θσηνγξαθία ζηελ εηδηθή ζήθε, αλ είλαη θιεηδνζήθε βάιηε κέζα ην θιεηδί ηνπ απηνθηλήηνπ θη αο κελ νδεγεί, αλ είλαη CD ζεκεηψζηε πνην ηξαγνχδη είλαη αθηεξσκέλν εμαηξεηηθά. 6. Γείμηε ελδηαθέξνλ, κάζεηε θαη ξσηήζηε γηα φια ηα λνχκεξα ξνχρσλ ηνπ ζπληξφθνπ ζαο. Πνπθάκηζν, θνχζηα, εζψξνπρα, παληειφλη, ζα είζηε πάληα πξνεηνηκαζκέλνο θαη ελεκεξσκέλνο, ελψ απφ κφλν ηνπ ην ελδηαθέξνλ απηφ είλαη θνιαθεπηηθφ. 7. Πνηα είλαη ηα πην... πνλεξά κέξε γηα λα θξχςεηε κηα θάξηα ή έλα κηθξφ δψξν-έθπιεμε; Σα ζρεηηθά γθάινπ ππνζηεξίδνπλ: θάησ απφ ην καμηιάξη, κέζα ζην γάληη ηνπ, κέζα ζηελ ηζάληα ηεο, κέζα... ζην ςπγείν, θάησ απφ ηελ πεηζέηα. 8. Έξεπλεο αλά ηνλ θφζκν έρνπλ απνδείμεη πσο ζε πνζνζηφ 99% νη γπλαίθεο «ςεθίδνπλ» ινπινχδηα, ελψ κφλν ην 1% δείρλεη πξψηε πξνηίκεζε ζηα κεηξεηά! Σα ινπινχδηα εληππσζηάδνπλ φκσο θαη ηνπο άληξεο, πνπ εθπιήζζνληαη ηδηαίηεξα επράξηζηα φηαλ ιάβνπλ κηα αλζνδέζκε. Όζν γηα ην θαγεηό: Πξνζπαζήζηε λα ζεξβίξεηε ειαθξά θαγεηά, ή κε ιίγεο ζεξκίδεο - εθηφο βέβαηα αλ ζέιεηε λα πεξάζεηε ην ππφινηπν βξάδπ πξνζπαζψληαο λα ρσλέςεηε! INFRA RED THERM LIPOLISIS Γνθηκάζηε λα απεπζπλζείηε ζε φιεο ηηο αηζζήζεηο: θάληε ην θαγεηφ ζαο εχγεπζην, επράξηζην ζηελ νζκή αιιά θαη ηελ εκθάληζε. Μελ μεράζεηε ην επηδφξπην, πξνηηκήζηε φκσο θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε θάηη γιπθφ, φρη φκσο βαξχ. Γελ πξέπεη λα πξνζέμεηε κφλν ηελ πνζφηεηα ηνπ θαγεηνχ πνπ ζα θαηαλαιψζεηε, αιιά θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ αιθνφι. Μεξηθά πνηεξάθηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ επράξηζην θιίκα, κεξηθά παξαπάλσ ζα ζαο ζηείινπλ ζχληνκα γηα χπλν! Σαΐζηε ν έλαο ηνλ άιιν, ή ηνπιάρηζηνλ μνδέςηε έλα -δχν ιεπηά παξαθνινπζψληαο ην ζχληξνθφ ζαο λα ηξψεη. Κξαηήζηε ππφ έιεγρν θαη ην θσηηζκφ. Όινη δείρλνπκε νκνξθφηεξνη ππφ ην θσο ησλ θεξηψλ. Δπηπιένλ, έλα δσκάηην θσηηζκέλν κε θεξηά είλαη πάληα πνιιά ππνζρφκελν. Αλ δελ πξνηηκάηε ηα θεξηά κεηψζηε ην θσηηζκφ θαιχπηνληαο κε θνπιάξηα ηα θσηηζηηθά. Έηζη ζα δψζεηε θαη ρξψκα! Μελ μεράζεηε ζε θακία πεξίπησζε ην κνπζηθφ θνκκάηη ηεο βξαδηάο. Καιή ηδέα ζα ήηαλ επίζεο λα αξσκαηίζεηε ην ρψξν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, θξαηήζηε...ρακεινχο ηφλνπο, ψζηε ν/ ε ζχληξνθφο ζαο λα κπνξεί θαη λα ζαο κηιήζεη άλεηα, αιιά θαη λα...αλαπλεχζεη 6

7 Τι είναι το Infra Red Therm Lipolysis ; Είναι μια ειδικής κατασκευής συσκευή εκπομπής θερμικών υπέρυθρων κυμάτων με τη μορφή ερυθρού φωτός. Πως λειτουργεί το Infra Red Therm Lipolysis ; Εκπέμπει ασφαλές, θεραπευτικό φως (ηλεκτροθερμία) το οποίο επιδρά σημαντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας καύσης και απώλειας λιπώδους μάζας από τον οργανισμό (σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση μέτριας έντασης). Πόσο χρόνο θα πρέπει να διαθέτω; Ελάχιστος χρόνος χρειάζεται, εφόσον η κάθε προπόνηση με το Infra Red Therm Lipolysis είναι πολύ σύντομη και διαρκεί μόλις 29 λεπτά! Σο Infra Red Therm Lipolysis είναι αποτελεσματικό έως και 9 φορές στην καύση λιπώδους μάζας και στην απώλεια βάρους, σε σύγκριση με το τρέξιμο στον συμβατικό διάδρομο για 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού: Τηλ: diatrofologos.com For more information or an appointment: Tel: diatrofologos.com Walk for 29 minutes and you have the result of 4.5 hours of running!!! Does that sound like a miracle? Well, that s exactly what the Infra Red Therm Lipolisis is. A miracle! Now you can too, melt that fat away and kiss it goodbye!!! 7

8 οκολάτεσ δεν είναι όλεσ οι ίδιεσ! Άρα ποια διαλζγουμε; Ο πιξ αγαπημέμξπ γεσρςικόπ πειοαρμόπ, η ρξκξλάςα, μπξοεί μα απξςελέρει μέοξπ εμόπ ιρξοοξπημέμξσ διαςοξτικξύ ποξγοάμμαςξπ. Πξιξ είδξπ ρξκξλάςαπ, όμχπ, είμαι ςξ καςαλληλόςεοξ; Η λεσκή ρξκξλάςα έυει ςα ίδια θοεπςικά ρσρςαςικά με ςιπ ρκξύοεπ ρξκξλάςεπ; Μια ρξκξλάςα με νηοξύπ καοπξύπ έυει πεοιρρόςεοεπ θεομίδεπ από μια απλή; Παοακάςχ σπάουξσμ ξι απαμςήρειπ ρε ασςά αλλά και ρε άλλα εοχςήμαςα, κάμξμςαπ έμα crash test! Λεσκή ρξκξλάςα: Η ρξκξλάςα πξσ δεμ είμαι ρξκξλάςα! Όρξ κι αμ ακξύγεςαι πεοίεογξ, η λεσκή ρξκξλάςα δεμ είμαι ρξκξλάςα. Κι ασςό γιαςί δεμ πεοιέυει κακαόμαζα (γι ασςό άλλχρςε και δεμ έυει ρκξύοξ υοώμα), αλλά μόμξ ςξ λίπξπ ςξ ξπξίξ ποξέουεςαι από ςξσπ ρπόοξσπ ςξσ κακάξ (κακαξβξύςσοξ). Τα σπόλξιπα βαρικά ρσρςαςικά είμαι ρσμήθχπ γάλα, ζάυαοη, βαμίλια για άοχμα και λεκιθίμη. Η μεγάλη πεοιεκςικόςηςα ςηπ ρε λίπξπ ςημ καθιρςά 1 η όρξμ ατξοά ςη θεομιδική ςηπ ανία, εμώ η απξσρία ςηπ κακαόμαζαπ ςημ καθιρςά ςελεσςαία ρε πεοιεκςικόςηςα αμςιξνειδχςικώμ ξσριώμ, ξι εσεογεςικέπ ιδιόςηςεπ ςχμ ξπξίχμ είμαι γμχρςέπ. Έςρι, παοόλξ ςξ όςι πεοιέυει βιςαμίμεπ A και D (λόγχ γάλακςξπ), δεμ θεχοείςαι η καςαλληλόςεοη επιλξγή για όρξσπ θέλξσμ μα ακξλξσθήρξσμ μια ιρξοοξπημέμη διαςοξτή. Σξκξλάςα γάλακςξπ με νηοξύπ καοπξύπ: Σσμδσαρμόπ «κόλαρη» Δσρςσυώπ ξι θεομίδεπ κι εδώ ρσμευίζξσμ μα σπάουξσμ (και είμαι ρυεδόμ ξι ίδιεπ με ςηπ απλήπ ρξκξλάςαπ γάλακςξπ, αμ αμαλξγιρςείςε όςι ξ υώοξπ πξσ «καλύπςξσμ» ξι νηοξί καοπξί ποιμ καλσπςόςαμ από ρξκξλάςα). Από διαςοξτικήπ άπξφηπ όμχπ η ρξκξλάςα γάλακςξπ με νηοξύπ καοπξύπ είμαι μια καλύςεοη επιλξγή από ςημ απλή! Απξςελεί έμα πιξ πλήοεπ γεύμα, δίμξμςαπ ςημ αίρθηρη ςξσ κξοερμξύ, εμώ η διαςοξτική ανία ςχμ νηοώμ καοπώμ ςημ αμεβάζει έμα ρκαλί πιξ πάμχ! Η βιςαμίμη Ε πξσ πεοιέυεςαι ρςξσπ νηοξύπ καοπξύπ έουεςαι μα ποξρςεθεί ρςα αμςιξνειδχςικά ςηπ ρξκξλάςαπ, κάμξμςαπ ςξμ ρσμδσαρμό πιξ σγιειμό. Μαύοη ρξκξλάςα: Η βαρίλιρρα! Η καςαλληλόςεοη επιλξγή! Νξ 1 ρςημ πεοιεκςικόςηςα ρε αμςιξνειδχςικά και λιγόςεοεπ θεομίδεπ από όλεπ ςιπ ποξηγξύμεμεπ (όυι όμχπ όςι είμαι και λίγεπ ). Τα απξςελέρμαςα ςχμ μελεςώμ πξσ βλέπξσμ ςξ τχπ ςηπ δημξριόςηςαπ μιλξύμ ρσμευώπ για ςιπ εσεογεςικέπ δοάρειπ ςηπ καςαμάλχρηπ ςηπ ρςημ σγεία. Ποξρξυή! Μημ ςξ παοακάμεςε! Τίπξςα δεμ μαπ κάμει καλό αμ δεμ είμαι με μέςοξ! Αθξνδηζηαθά ηξόθηκα: Σα ηξφθηκα θαη νη αθξνδηζηαθέο ηνπ ηδηφηεηεο, απαζρνινχλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ αξραηφηεηα. Απφ ηα αξραία ρξφληα δειαδή, νη άλζξσπνη αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δηάζεζε θαη απφδνζε. ίγνπξα ε δηαηξνθή είλαη ζεκαληηθή θαη αλ δελ πείζεζηε απ ηα ιφγηα, θαιά θάλεηε λα δνθηκάζεηε ηα πην θάησ θαη ζα πεηζηείηε: Μπαλάλα: Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε βηηακίλεο θαη θάιην, βνεζάλε ζηελ αχμεζε θαη ηελ παξαγσγή νξκνλψλ θαη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπτθνχ καο ζπζηήκαηνο. Σνθνιάηα: Δίλαη ην πην δεκνθηιείο αθξνδηζηαθφ ζε φιν ηνλ θφζκν, αθνχ πεξηέρεη ηρλνζηνηρεία ηα νπνία δίλνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη πεξηέρεη ηα πεξηζζφηεξα αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία απφ θάζε άιιν αθξνδηζηαθφ, θαη ηξεηο απφ ηηο βαζηθφηεξεο νπζίεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ καο. Οη νπζίεο απηέο είλαη ε θαθεΐλε, πνπ ιεηηνπξγεί σο δηεγεξηηθφ θαη αθππληζηηθφ, ε ζεηνβξσκίλε, πνπ εξεζίδεη ηνπο θαξδηαθνχο κχεο θαη εμάπηεη ην λεπξηθφ καο ζχζηεκα, θαη ε θαηλπιαηζπιακίλε, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο δηάζεζεο θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηεο θαηάζιηςεο. Δθηφο φκσο απφ ηηο νπζίεο απηέο, πνπ δίλνπλ ελέξγεηα ζηνλ νξγαληζκφ καο θαη θάλνπλ ηνπο παικνχο ηεο θαξδηάο λα επηηαρχλνληαη, έρεη θαη κία νπζία ηελ θελπιεζπιακίλε, πνπ ζχκθσλα κε έξεπλεο, δεκηνπξγεί ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ςπρνινγηθή καο θαηάζηαζε. Μέιη: πκβάιιεη ζηελ θαιή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξαπεπηηθφ θαηά ηεο ζηεηξφηεηαο θαη ηεο αληξηθήο αληθαλφηεηαο. Αβνθάλην: Λεηηνπξγεί ππέξ ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή θαζαξίδεη ηα αγγεία, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε βηηακίλεο, ζε ηρλνζηνηρεία θαη ζε ζξεπηηθέο νπζίεο αιιά θαη ράξε ζηελ δξνζεξή ηνπ γεχζε θαη ηελ πεξίεξγε πθή ηνπ, ηνπνζεηείηε ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ καο. Σηξείδηα: πεξηέρνπλ ςεπδάξγπξν, ν νπνίνο είλαη έλα κέηαιιν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ γνληκφηεηα θαη ηελ θαιή πγεία ηεο ζεμνπαιηθήο ζαο δσήο. Δίλαη έλαο απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ παξαγσγή ηεζηνζηεξφλεο, ηεο νξκφλεο δειαδή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Υδαηάλζξαθεο: πεξηέρνπλ ζεξνηνλίλε, κία νπζία πνπ βνεζάεη ζηελ εθζπεξκάησζε θαη ζηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο. Οη ηξνθέο πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζηε δηαηξνθή καο, γηα λα αλαπαξάγνπλ ηελ ζεξνηνλίλε είλαη νη πδαηάλζξαθεο, φπσο ηα καθαξφληα. Σξκξλάςα γάλακςξπ: Η αδσμαμία ςωμ πεοιρρόςεοωμ Σε ρυέρη με ςη λεσκή ρξκξλάςα κι όρξμ ατξοά ςη θοεπςική ςηπ ανία είμαι ξμξλξγξσμέμχπ καλύςεοη! Εδώ έυξσμε ςξ κακαξβξύςσοξ αλλά και ςημ κακαόμαζα, άοα και ςα πξλύςιμα αμςιξνειδχςικά! Έυξσμε επίρηπ τώρτξοξ, αρβέρςιξ και βιςαμίμη Β ςα ξπξία όμχπ (για κακή μαπ ςύυη!) ρσμξδεύξμςαι από πξλλά ζχικά λιπαοά και πξλλέπ-πξλλέπ θεομίδεπ Πηζηεχνπκε φηη ε πγηεηλή δηαηξνθή ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε γεληθά ηνπ νξγαληζκνχ. Αλαπφθεπθηα επεξγεηνχλ θαη ηε ζεμνπαιηθή δσή. Ζ θαιή δηαηξνθή, ε μεθνχξαζε, ν θαιφο χπλνο, ν έιεγρνο ηνπ ζηξεο, θαη ε ηαθηηθή ζσκαηηθή εμάζθεζε, είλαη αλακθίβνια απαξαίηεηα γηα κηα πγηή ζεμνπαιηθή δσή. 8

9 Είςαι ό,τι τρωσ ακόμη και ςτο κρεβάτι! Ηζπαληθή κχγα, απγά θαξδεξίλαο, θέξαην ηνπ ξηλφθεξνπ, ζηξείδηα, θαξχδηα κε κέιη Απφ ηελ αξραηφηεηα νη άλζξσπνη αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δηάζεζε θαη απφδνζε. Μηα αλαδξνκή ζηελ αξραηφηεηα, ηδηαίηεξα ηελ Διιεληθή, φπνπ ν έξσηαο είρε αλαρζεί ζε «επηζηήκε», αιιά θαη ηξφπνο δσήο, απνδεηθλχεη φηη πνιχ πξηλ απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ Βηάγθξα (ην πεξηβφεην κπιε ραπάθη), ν άλζξσπνο έςαρλε πάληνηε θαη παληνχ γηα νπζίεο ή αθφκε θαη αληηθείκελα πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδαλ έληνλε εξσηηθή επηζπκία θαη θαιή απφδνζε ζην ζεμ. Ο Ηππνθξάηεο γηα παξάδεηγκα, ν παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο, ζπληζηνχζε ηηο θαθέο γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αλδξψλ, ν Πινχηαξρνο ζχζηελε ηε θαζνιάδα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζεμνπαιηθήο δηάζεζεο θαη νξκήο θαη ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε φηη ν δπφζκνο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ θαηαλαισλφηαλ, είρε εμαηξεηηθέο αθξνδηζηαθέο ηδηφηεηεο. Οηηδήπνηε πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαηξέςεη ηνπο άλδξεο ζε Θενχο ηνπ ζεμ γηλφηαλ ειθπζηηθφ θαη επηζπκεηφ!! Αθφκα θαη πξνζσπηθφηεηεο νη νπνίνη ήηαλ πγηήο θαη λένη, είραλ κηα έληνλε αλάγθε γηα αλαδήηεζε ηξνθίκσλ πνπ ζα ηνπο έθαλε πην δπλαηνχο θαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνλ εξσηηθφ ηνπο ζχληξνθν αιιά θαη ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ο δηαζεκφηεξνο εξαζηήο ζην θφζκν άιισζηε, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ Καδαλφβα, έπηλε έλα θιηηδάλη ζνθνιάηα πξηλ πάεη λα ζπλαληήζεη ηελ ζχληξνθφ ηνπ ζην θξεβάηη. Έπηλε αθφκε κηζφ πνηήξη ρπκφ γθξέηπθξνπη θαη κήινπ κε θαλέια ηξείο θνξέο ηε κέξα θαη θάζε πξσί έηξσγε 50 σκά ζηξείδηα. ε αληίζεζε, ν Γνλ Ενπάλ, γηα λα πεηχρεη ήπηα ή έληνλε δηέγεξζε, έπηλε αξγά θαη κηα ψξα πξηλ απφ ηελ επαθή έλα πνηήξη ρπκφ ληνκάηαο κε κηζή θνπηαιηά ςηινθνκκέλν βαζηιηθφ. Οη αξραίνη Έιιελεο πάλησο, έδηλαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ φιε ηειεηνπξγία ηνπ γεχκαηνο, γη' απηφ θαη αθηέξσλαλ αξθεηφ ρξφλν ζην θαγεηφ θαη ζπκκεηείραλ θαη κε ηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αηζζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα λα δηεγείξνπλ ηελ εξσηηθή δηάζεζε, ζπλήζηδαλ λα πηάλνπλ ην θαγεηφ κε ηα ρέξηα, ππνζηεξίδνληαο φηη ην άγγηγκα πξνθαιεί επραξίζηεζε, ελψ πίζηεπαλ πνιχ ζηηο έληνλεο κπξσδηέο πνπ δηεγείξνπλ ηηο αηζζήζεηο. Μεγάιε ζεκαζία δηλφηαλ ζηελ εκθάληζε θαη ζηε ζεηξά πνπ έθηαλαλ ηα θαγεηά ζην ηξαπέδη, ελψ ζπλδχαδαλ ηα γεχκαηά ηνπο κε απαγγειίεο πνηεκάησλ, θηινζνθηθέο ζπδεηήζεηο θαη κνπζηθή. Καιφ είλαη λα πνχκε πσο δελ ππάξρνπλ αξθεηά επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα επηβεβαηψλνπλ ηα πην πάλσ αιιά επεηδή νη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ησλ αξραίσλ γηα ηηο ηξνθέο θαη ηα βφηαλα είλαη κνλαδηθήο αμίαο, εκείο ηνπο πηζηεχνπκε! Αθξνδηζηαθά πάλησο ζεσξνχληαη ηα ηξφθηκα ηα νπνία καο δίλνπλ ελέξγεηα, πξνζθέξνπλ δηέγεξζε, βνεζνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή θαη καο πξνζηαηεχνπλ απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο. Πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο νη νπνίεο καο ηνλψλνπλ θαη καο αλαδσνγνλνχλ. Δληζρχνπλ δειαδή ηνλ νξγαληζκφ καο κε ηνλ πην θπζηθφ ηξφπν! Πνιιά ηξόθηκα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί αθξνδηζηαθά, ηα θπξηόηεξα όκσο είλαη: Σα ζαιαζζηλά, ηα νπνία είλαη πινχζηα ζε ακηλνμέα θαη ςεπδάξγπξν, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή νξκνλψλ φπσο ηα αλδξνγφλα θαη ε ηεζηνζηεξφλε. Ζ έιιεηςε ςεπδάξγπξνπ ζεσξείηαη ε αηηία γηα ηελ αλδξηθή αληθαλφηεηα. Σα ζαιαζζηλά είλαη επίζεο θαιή πεγή ληαζίλεο (βηηακίλεο B3) ε νπνία δξα ζηα άθξα ηνπ αγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθαιψληαο ηε δηαζηνιή ηνπο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ θαιχηεξε αηκάησζε ηνπ αλδξηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα κχδηα, ηα ζηξείδηα, ηα θπδψληα θαη ην ρηαπφδη έρνπλ ηελ θαιχηεξε θήκε! Οη μεξνί θαξπνί (ακχγδαια, θαξχδηα θαη ζπφξνη θνπθνπλαξηνχ) αθνχ πεξηέρνπλ θπηηθέο ίλεο, αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία θαη ςεπδάξγπξν βειηηψλνπλ ηε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο έηζη απμάλεηε θαη ε ζεμνπαιηθή επηζπκία. Φξνχηα φπσο είλαη ην ζηαθχιη, ε κπαλάλα, ν αλαλάο, ηα ζχθα, νη θξάνπιεο, ηα κνχξα, ην αβνθάλην θαη ε βαλίιηα ζεσξνχληαη αθξνδηζηαθά, ην θάζε έλα γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο! Σν ζηαθχιη πεξηέρεη πνηθηιία ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ εμνχ θαη ήηαλ γλσζηά σο αθξνδηζηαθά απφ ηα αξραία ειιεληθά ζπκπφζηα. Ζ κπαλάλα είλαη πινχζηα ζε βηηακίλεο θαη θάιην πνπ βνεζά ζηελ αχμεζε θαη ηελ παξαγσγή νξκνλψλ θαη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπτθνχ καο ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζην έλδπκν βξσκαιεΐλε ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ζεμνπαιηθή πγεία ησλ αλδξψλ. Σα ζχθα είλαη πινχζηα ζε ακηλνμέα θαη απμάλνπλ ηε libido θαζψο βειηηψλνπλ θαη ηε ζεμνπαιηθή αληνρή. Σν αβνθάλην θαηαηάζζεηαη ζηηο πςειέο ζέζεηο ησλ αθξνδηζηαθψλ αθνχ πξνέξρεηαη απφ ην δέληξν ησλ φξρεσλ, θαζψο έηζη ην είραλ νλνκάζεη, θαη γηα απηφ θαη απέθηεζε απηή ηελ θήκε. Μάιηζηα νη Αδηέθνη απαγφξεπαλ ζηηο παξζέλεο ηελ θαηαλάισζή ηνπ! Έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα, αθνχ θαζαξίδεη ηα αγγεία ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. H βαλίιηα ζεσξείηαη φηη, κέζσ ηεο κπξσδηάο ηεο, πξνθαιεί έλα αίζζεκα επθνξίαο θαη επεξεάδεη ηε ζεμνπαιηθή δηάζεζε. Δπίζεο αθξνδηζηαθά ζεσξνχληαη ηα αξσκαηηθά θπηά θαη ηα κπαραξηθά. Οξηζκέλα απφ απηά είλαη ν βαζηιηθφο, ν κατληαλφο, ην ζέιηλν, ην γιπθάληζν, ην πξάζν, ν κάξαζνο, ην κνζρνθάξπδν, ην πηπέξη θαη ην ζθφξδν. Όια απηά πεξηέρνπλ πιεζψξα βηηακηλψλ, αληηνμεηδσηηθψλ, ηρλνζηνηρείσλ θαη θπηηθψλ ηλψλ πνπ γεκίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ καο κε ελέξγεηα θαη δίλνπλ κηα αίζζεζε ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο. Ο κατληαλφο θαη ην ζέιηλν ζεσξνχληαη αθξνδηζηαθά πεξηζζφηεξν γηα ηηο γπλαίθεο παξά γηα ηνπο άλδξεο αθνχ ην ζέιηλν απειεπζεξψλεη κία κπξσδηά παξφκνηα κε ηνλ αλδξηθφ ηδξψηα πνπ αλαζηαηψλεη ηηο γπλαίθεο δηφηη ελεξγνπνηεί ηηο ππνδνρείο ησλ θεξνξκφλσλ ηνπο, ελψ ν κατληαλφο απνηειεί δηεγεξηηθφ γηα ηε κήηξα. Σν ζθφξδν πεξηέρεη αιηΐλε (ή αιιηζίλε), έλα ζπζηαηηθφ πνπ απμάλεη ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηα ζεμνπαιηθά φξγαλα θαη απμάλεη ηε ιίκπηλην. Απφ ηελ αξραηφηεηα έρεη ηε θήκε ηνπ εξσηηθνχ, αλαδσνγνλεηηθνχ, ζεξαπεπηηθνχ αιιά θαη εμαηξεηηθά δξαζηηθνχ θπηνχ θαηά ηεο βαζθαλίαο θαη ηεο καγείαο. Σν γιπθάληζν είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα αθξνδηζηαθά αθνχ νη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ πσο ε ρξήζε ηνπ ζην καγείξεκα θαη ην πηπίιηζκα ησλ ζπφξσλ ηνπ απμάλεη ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία. Πεξηέρεη αλεζφιε ζε πνζνζηφ 80% πεξίπνπ, νπζία ε νπνία πηζηεχεηαη φηη δίλεη ζην ζψκα κηα μερσξηζηή κπξσδηά θαη εκθαλίδεη ήπηα νηζηξνγφλα δξάζε. Δπίζεο ιεηηνπξγεί θαη σο ζεξαπεπηηθφ θαηά ηεο αληθαλφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο απνκάθξπλζεο. Σν κέιη θαη ν βαζηιηθφο πνιηφο (έλα πνιχηηκν κειηζζνθνκηθφ πξντφλ) επίζεο, ζεσξνχληαη αθξνδηζηαθά. Σν κέιη απφ κφλν ηνπ ή καδί κε ζνπζάκη, ήηαλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηηο αξραηνειιεληθέο ζαιάηεο. Δπίζεο, ζηελ αξραία Αίγππην, νξηζκέλα θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζηεηξφηεηαο ή ηεο αληθαλφηεηαο βαζίδνληαλ ζε απηφ. Δίρε ηελ θήκε ηνπ ακαξησινχ ζπζηαηηθνχ, γηαηί ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα εξσηηθά θίιηξα θαη ζπληαγέο θαζψο θαη ζαλ θχξην επηδφξπην, αθνχ δεκηνπξγνχζε έληαζε θαη πάζνο ζηελ εξσηηθή επαθή. Σέινο, ην «mead» (έλα ξφθεκα απφ κέιη, λεξφ, καγηά θαη δχκε) ρξεζηκνπνηνχληαλ αθφκε θαη ζην Μεζαίσλα κε ζηφρν ηελ απνπιάλεζε. Πέξα φκσο απφ απηά, ην κέιη απνηειεί έλα ηξφθηκν κε ςειή ζξεπηηθή αμία θαη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα, ην κεηαβνιηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο. Οη μεξνί θαξπνί (θαηά πξνηίκεζε ηα θαξχδηα, ηα εμσηηθά θξνχηα θ.α.) είλαη ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ηνπ κειηνχ γηα έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ εξσηηθή καο δσή. Γε ζα κπνξνχζακε θπζηθά λα παξαιείςνπκε θαη ηε ζνθνιάηα αθνχ είλαη ην πην δεκνθηιέο αθξνδηζηαθφ ηξφθηκν ζε φιν ηνλ θφζκν. Γελ είλαη άδηθα πνπ έρεη ζπλδπαζηεί θαη κε ηε Μέξα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ, κέξα ηνπ έξσηα θαη ηεο αγάπεο! Ζ ζνθνιάηα άιισζηε πεξηέρεη ηρλνζηνηρεία ηα νπνία δίλνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο, ελψ παξάιιεια πεξηέρεη θαη ηα πεξηζζφηεξα αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία απφ θάζε άιιν αθξνδηζηαθφ, πνπ ηελ θαζηζηνχλ ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ καο. Γελ είλαη ιίγνη κάιηζηα απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ε ζνθνιάηα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ππνθαηάζηαην ηνπ έξσηα. Όζν εληππσζηαθφ πάλησο θη αλ αθνχγεηαη, νη ηξνθέο πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ην νξκνληθφ καο ζχζηεκα, ηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία, αθφκε θαη ηελ αλαπαξαγσγή θαη ζεμνπαιηθή επηζπκία. Όζν θη αλ δελ ππάξρνπλ ζαθείο επηζηεκνληθέο ελδείμεηο γηα ην αλ ηα ηξφθηκα είλαη αθξνδηζηαθά, ε πηνζέηεζε κηα ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ε θαζεκεξηλή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα βειηηψλνπλ ηε δηάζεζή καο θαη, επνκέλσο, θαη ηε ιίκπηληφ καο!! 9

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γαζηπονομία ωρ εναλλακηική μοπθή ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ. Δπηβιέπσλ/νπζα: Κνπξεκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

νθνιάηα: «καχξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπφο»;

νθνιάηα: «καχξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπφο»; Γεληθφ Λχθεην Σήλνπ Α Σάμε ρ. Έηνο 2013-2014 Α Σεηξάκελν νθνιάηα: «καχξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπφο»; Τπεχζπλε θαζεγήηξηα Άλλα Παλαγησηάθε (ΠΔ07) νθνιάηα: «καύξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπόο»; Οκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΔΦΖΒΔΗΑ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ: 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε ηνπ Δαπηνύ 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Έξεπλα & Εηνηκαζία Νίθνο Σηαύξνπ Γηαλλνπθά, B.Sc.Hons, M.Sc., Ph.D. Έκδοση 2013 Υνξεγνί: Υεκείν Γηαλλνπθά - Yiannoukas Medical Laboratories Ltd. HealthCare Services Ltd. Clinical

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα