ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/ και 21350/ έγγραφα του Ταμείου μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12, Τ.Κ Αθήνα Πληροφορίες: , -156, - 158, -159 Fax : : ΑΡΙΘ Η/ΝΙΑ: 29/3/2010 Αριθμός Διεκπεραίωσης: 8957 Αριθμός Συστημένου ΠΡΟΣ: Το Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκ/των Γενική Δ/νση Α'/θμιας. & Β/θμιας. Εκπ/σης Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Τμήμα Γ' (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν σε όλες τις Σχολικές Επιτροπές) Υπόψη: κ. Γ.Πλούσου Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ , Μαρούσι ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/ και 21350/ έγγραφα του Ταμείου μας Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών μας εγγράφων, αναφορικά με τη διενέργεια της κράτησης 3% επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών βάσει του αρ.22 του Π.Δ.422/81 -η εφαρμογή του οποίου είχε προσωρινά ανασταλεί από ορισμένα σχολεία μέχρι την οριστική αποσαφήνιση του θέματοςκαι κατόπιν της έκδοσης της επισυναπτόμενης αρ.437/ Γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από το Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. με την αρ.9 η Συν./ Απόφαση του, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Α. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 (ΦΕΚ 114/τ.Α ) επιβάλλεται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. «α) επί του αντιτίμου των δι' εργολαβίας ή άλλως πως, οπωσδήποτε, παρ' οιουδήποτε και υφ' οιονδήποτε τύπον προμηθευομένων ή χορηγουμένων εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού ειδών ή εκτελούμενων έργων, β) επί του αντιτίμου των πάσης φύσεως υπηρεσιών ή εργασιών των προσφερομένων υπό μη κεκτημένων την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ειδικού Ταμείου ή Ν.Π.Δ.Δ...» εφόσον «η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό α) των Πολιτικών Υπουργείων και Υπηρεσιών, β) των Ειδικών Ταμείων ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπό του Κράτους συσταθέντων και γ) πάσης Επιτροπής ή άλλου συλλογικού οργάνου Διοικήσεως, συσταθέντος υπό του Κράτους προς άσκησιν κρατικής λειτουργίας». Β. Βάσει της υπ'αρ.437/2007 Γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. «παρατηρείται ότι μετά τη θέσπιση των διατάξεων των αρ.113 Ν. 1892/1990, όπως ισχύουν, αλλά και των σχετικών διατάξεων που ακολούθησαν αυτού (αρ. 18 Ν.3320/2005 και αρ.35 Ν.3577/2007) οι κεντρικοί πόροι χρηματοδότησης των ΟΤΑ για τη λειτουργία των δημοσίων σχολείων δεν είναι πλέον ίδιοι και αυτοτελείς πόροι των ΟΤΑ, αλλά πόροι του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οποίους οι ΟΤΑ, ως διαχειριστές, είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν άμεσα στις σχολικές επιτροπές. Άλλωστε και ο νομοθέτης τους ανωτέρω πόρους τους χαρακτηρίζει πλέον ως "επιχορήγηση" των ΟΤΑ (πρβλ Σ.τ.Ε. 2996/1997)». Κατά συνέπεια, δεν υφίστανται για τις δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών οι απαλλαγές που ισχύουν για τις δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Δήμων και Κοινοτήτων (αρ.22 Π.Δ.422/81).

2 Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με την ως άνω Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. οι πραγματοποιούμενες από τις Σχολικές Επιτροπές δαπάνες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. για φωτισμό, τηλέφωνο, θέρμανση, αναλώσιμα κ.λπ.), της αμοιβής του προσωπικού καθαρισμού αυτών (αποκλειστικά για την περίπτωση που απασχολούνται με σύμβαση έργου 1 ), της εκτέλεσης έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω αρ.22 του Π.Δ.422/81 και άρα επιβάλλεται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Αντίθετα, οι δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών για την επισκευή και συντήρηση των δημοσίων σχολείων, που βαρύνουν τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων απαλλάσσονται της εν λόγω κράτησης [βάσει της υπ'αρ.43115/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών (ΦΕΚ Β'254), που κυρώθηκε ακολούθως με το αρ.1 4 Ν.Δ.2957/1954 (ΦΕΚΑΊ86)]. Γ. Ειδικές απαλλαγές από την κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. υφίστανται και στις περιπτώσεις: α) δαπανών των σχολικών επιτροπών για υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. 2, της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και των κατά τόπους δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (αρ.276, Ν.3463/2006) και β) συναλλαγών των Σχολικών Επιτροπών με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου, τα οποία ενώ εν γένει υποχρεούνται στη διενέργεια της κράτησης του αρ.22 του Π.Δ.422/81, δεν υπόκεινται στην εν λόγω κράτηση αποκλειστικά και μόνο για τις μεταξύ τους συναλλαγές. Δ. Η εν λόγω κράτηση (πλέον χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ) διενεργείται κανονικά επί του αντιτίμου των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 3, του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (σύμφωνα με την αρ. 13/2007 Γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.) και της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. ή των κατά τόπους Εταιριών Παροχής και Διανομής Φυσικού Αερίου 4. Η κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ (πλέον χαρτόσημο και εισφορά ΟΓΑ) υπολογίζεται στην περίπτωση της ΔΕΗ Α.Ε. επί της συνολικής αξίας ρεύματος (προ Φ.Π.Α. και ειδικών τελών για ΕΡΤ, Δήμο κλπ), στην περίπτωση του ΟΤΕ Α.Ε. επί των τελών για όλες τις παρεχόμενες από τον ΟΤΕ Υπηρεσίες (προ Φ.Π.Α.) και στην περίπτωση της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. επί του καθαρού ποσού της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας παροχής φυσικού αερίου. Ε. Η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. διενεργείται σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του ύψους της δαπάνης, βαρύνει τον προμηθευτή 5 των αγαθών ή υπηρεσιών και όχι τη Σχολική Επιτροπή και αποτελεί κοινωνικό πόρο που αποβλέπει στην ενίσχυση των εσόδων του Ταμείου για την πραγμάτωση σκοπών κοινωνικής ασφαλίσεως. Υπολογίζεται δε σε ποσοστό 3% επί της καθαρής αξίας της δαπάνης πριν το Φ.Π.Α. και ταυτόχρονα επί αυτής της κράτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ Δεν διενεργείται κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της αμοιβής του προσωπικού καθαριότητας που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με εξαίρεση τις υπερωρίες και πρόσθετες αμοιβές, που διενεργείται κράτηση 1% σύμφωνα με το αρ.27 του Π.Δ.422/81. 2 Δεν υφίσταται απαλλαγή από την κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. όσον αφορά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, οι οποίες δεν παρέχονται αποκλειστικά από τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (όπως συμβαίνει π.χ. για τα courier ή την αγορά ευχετήριων καρτών). 3 Έχει διαπιστωθεί ότι λόγω αδυναμίας προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων της ΔΕΗ Α.Ε. το ποσό των υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως ανεξόφλητο υπόλοιπο -με ειδοποίηση διακοπής- (ή ως «καθυστερούμενα» στους λογαριασμούς των υποκαταστημάτων Μέσης Τάσης), το οποίο όμως αναλογίζεται και άρα δεν αθροίζεται στο τελικό ποσό πληρωμής. 4 Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και οι κατά τόπους Εταιρίες Διανομής Αερίου και οι Εταιρίες Παροχής Αερίου απαλλάσσονται της υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτησης μόνο για την εγκατάσταση υπόγειων δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε κοινόχρηστους χώρους (άρ.7 3 του Ν.2364/1995). 5 Η Σχολική Επιτροπή οφείλει πριν από κάθε συναλλαγή να ενημερώνει τον προμηθευτή για την υποχρέωση διενέργειας των εν λόγω κρατήσεων, ώστε να αιτιολογεί το μειωμένο - κατά το ποσό των κρατήσεων- καθαρό πληρωτέο ποσό

3 του Ν. 187/43, όπως ισχύει, οφείλεται τέλος χαρτοσήμου 6 (ίσο με το 2% της κράτησης ΜΤΠΥ) και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. (ίση με 20% επί του χαρτοσήμου). Αναλυτικά Παραδείγματα: Σε δαπάνη της Σχολικής Επιτροπής κάτω των 150,006 π.χ. ύψους 100,006 προ Φ.ΠΑ. η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. ισούται με 3,00 (100,00x3%), το τέλος χαρτοσήμου με 0,06 (3,00x2%) και η εισφορά Ο.Γ.Α. με 0,01 (0,06x20%), ενώ το ποσό στο δικαιούχο προμηθευτή (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) ανέρχεται σε 96,93 πλέον Φ.ΠΑ. επί της αρχικής καθαρής αξίας (ίσο με 100x21%). Σε δαπάνη καθαρής αξίας άνω των 150,006 π.χ ,006 προ Φ.Π.Α. η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. ισούται με 30,006 (1.000,00x3%), το τέλος χαρτοσήμου με 0,606 (30,00x2%) και η εισφορά Ο.Γ.Α. με 0,12 (0,60x20%). Ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος (αρ.24 του Ν.2198/1994) υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (μετά την αφαίρεση των υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων, χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ) πολλαπλασιαζόμενου με το αντίστοιχο κατά περίπτωση συντελεστή (1%, 4% ή 8% αντίστοιχα) και έστω ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα ανέρχεται σε 38,776 (969,28x4%), ενώ το τελικό ποσό στο δικαιούχο μετά την αφαίρεση των κρατήσεων και του φόρου ισούται με 930,516 ( ,72-38,77) πλέον Φ.Π.Α. επί της αρχικής καθαρής αξίας (ίσο με 1.000x21%). Η παρακράτηση ποσοστού 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. αποδίδεται μέσω Δ.Ο.Υ. στον ειδικό ΚΑΕ 82986, ενώ τα τέλη Χαρτοσήμου και ΟΓΑ αποδίδονται μέσω Δ.Ο. Υ. στο ΔΗΜΟΣΙΟ στους σχετικούς ΚΑΕ (1229 και 1228 αντίστοιχα). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης του συνολικού ποσού κρατήσεων στην Εθνική Τράπεζα (αρ.λογ /04, ΙΒΑΝ: GR ) ή στη Τράπεζα Ελλάδος (αρ.λογ.26305/3, ΙΒΑΝ: GR ), οπότε η τελική απόδοση στο ΔΗΜΟΣΙΟ των τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ θα διενεργείται από το Ταμείο μας. Αντίγραφα των αποδεικτικών κατάθεσης θα αποστέλλονται περιοδικά στο Τμήμα Ελέγχου Εισφορών και Πόρων του Ταμείου μας για έλεγχο (τηλ.επικ ). Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Μ.Τ.Π.Υ. διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα για διεκδίκηση των οφειλομένων κρατήσεων δυνάμει του αρ. 73 του Π.Δ. 422/81. Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω από τη λήψη του παρόντος. Συνημμένη: η αρ.437/2007 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου, 2. Τμήμα Ελέγχου Εισφορών και Πόρων Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 6.Δεν επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ επί της διενεργούμενης κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ αποκλειστικά στις περιπτώσεις εξοφλήσεων κάθε είδους αμοιβών για απασχόληση με οποιαδήποτε νομική σχέση, που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης ως προς τους όρους απασχόλησης ή την αμοιβή (π.χ. συγκεκριμένο ωράριο) σύμφωνα με την από 21/12/2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΦΕΚ Α 288), όπως ισχύει σήμερα.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β, Α Αθήνα, 25 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα