ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ , Fax , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» Αθήνα, 04/06 /2015 Αριθ. πρωτ: ΕΟΧ2/2950 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 46/2015 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΓΟΥΗ Σαχ. Διεφκυνςθ: Λ. υγγροφ 83 Σαχ. Κϊδικασ: 11745, ΑΘΘΝΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα Σθλ.: Φαξ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ» ΓΙΑ ΣΟ ΚΕ.Π.Τ. ΦΤΛΑΚΙΟΤ Προϋπολογιδόμενε Δαπάνε: ,09 σσμπεριλαμβανομένοσ τοσ Φ.Π.Α. 23% Κε δηθαίσκα πξναίξεζεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, γηα νιφθιεξε, ή κεγαιχηεξε, θαηά πνζνζηφ έσο 30%ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ έσο 50% ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Σετάρτη,

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αξ. Ξξνθήξπμεο- Αξ.Ξξση. Δίδνο Ξξνθήξπμεο: Θξηηήξην Αμηνιφγεζεο: Ρχπνο Ξξνκήζεηαο: Αλαζέηνπζα Αξρή: Φνξέαο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη νη πξνκήζεηεο: Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 46/ ΔΝΣ2/2950/ Αλνηθηφο Γεκφζηνο Κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο ζε Δπξψ ( ), κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο.κε δηθαίσκα πξναίξεζεο έσο 30%. Σακειφηεξε Ρηκή Ξξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο. πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ Νξεζηηάδαο ΦΔΘ 260/ Ζκεξνκελία : 15/07/2015 Ζκέξα: Ρεηάξηε θαη Ώξα: 11:00 κ.κ. Ζκεξνκελία Ιήμεο πνβνιήο ησλ Ξξνζθνξψλ Ρφπνο πνβνιήο Ξξνζθνξψλ: Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ: Ρφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ: Ρφπνο παξάδνζεο πιηθψλ: Ξξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο Ξιεξνθνξίεο: Ζκεξνκελία : 1507/2015 Ζκέξα: Ρεηάξηε θαη Ώξα:10:00 π.κ. ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΟΥΡΖΠ ΞΝΓΝΣΖΠ (Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ) Ι. Ππγγξνχ 83, ΡΘ 11745, Αζήλα Ζ 1 ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο Γηαγσληζκνχ ε νπνία νξίζηεθε απφ ηελ ππ αξηζ. ΡΞ1/2559/ απφθαζε Γ/ληή ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο. ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΟΥΡΖΠ ΞΝΓΝΣΖΠ (Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ) Ι. Ππγγξνχ 83, ΡΘ 11745, Αζήλα Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο. Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ζχκβαζε Γξαθείν Γηαρείξηζεο αλαιψζηκνπ θαη κε πιηθνχ ζην ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ Νξεζηηάδαο (ζα θαζνξηζηεί κεηά απφ ππφδεημε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ). Ξιεξνθνξίεο παξάδνζεο ζην Γξαθείν Γηαρείξηζεο ηνπ ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ, ηει ,68 (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) ,09 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.) Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά πνζνζηφ 85% απφ ην Σξεκαηνδνηηθφ Κεραληζκφ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΣΚ ΔΝΣ) θαη θαηά πνζνζηφ 15% απφ ην Δζληθφ Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γξαθείνπ Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ (Ρει / ) 2

3 Ζ πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πξνθεξχζζεη θαη δηεμάγεη Αλνηθηφ Γεκφζην Κεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΘΔΞ ΦΙΑΘΗΝ ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ έρνληαο ππ φςηλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηηο θείκελεο λνκνζεζίαο: Α) 1. Ρνλ Λ. 3907/2011 (ΦΔΘ 7/Β/ ) «Ίδξπζε ηεο πεξεζίαο Αζχινπ θαη πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο», πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/115/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 2. Ρν Λ. 2286/1995 (ΦΔΘ 19/Α /1995) «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3. Ρν Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143/η.Α / ) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Ρν Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ 160 Α / ) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 5. Ρν Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α /1995) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 6. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.(α-112)». 7. Ρν Λ. 3871/2010 (ΦΔΘ 141/Α /2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 8. Ρελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4250/2014(ΦΔΘ74/η. Α/ ). 9. Ρν Λ.4013/2011(ΦΔΘ 204/η.Α / )φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 παξ.1 ηνπ Λ.4038/2012(ΦΔΘ 14/η.Α /2012) «επηβνιή θαη απφδνζε θξάηεζεο 0, 10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». 10. Ρνπ Ξ.Γ/ηνο 102/2012 (Φ.Δ.Θ. 169/η. Α/ θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ Φ.Δ.Θ. 176/η.Α/ ) «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο ζην πνπξγείν Γεκφζηαο Ράμεο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε». 11. Ρελ ππ αξηζκ. 136/ απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ «Πχζηαζε ζέζεσλ Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ» (ΦΔΘ 389/ /Β ). 12. Ρελ ππ αξηζκ. 166 (ΦΔΘ 568/ ) απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Αλαπιεξψηξηα πνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Αλαζηαζία Σξηζηνδνπινπνχινπ» 13. Ρελ ππ αξηζκ. 11.1/2166 απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γ/ληή ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο» (ΦΔΘ 781/Β/ ). 14. To άξζξν 90 ηνπ «Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α /2005). 15. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 24/2015 (ΦΔΘ 20 η.α / ) «Πχζηαζε θαη κεηνλνκαζία πνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» 16. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 25/2015 (ΦΔΘ 21 η.α ) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Θπβέξλεζεο, πνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ». 17. Ρν Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150/Α /2007) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 18. Ρν Ξ.Γ. 113/2010 (ΦΔΘ 194/Α /2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 19. Ρν Ξ.Γ. 151/1998 (ΦΔΘ 116/Α /1998) «Γηαδηθαζία ειέγρνπ εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 20. Ρελ ππ αξηζκ. 16.1/770/ Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πεξί «Αλαλέσζεο γηα ηξία (3) έηε ηεο ζεηείαο ηνπ Ξαλαγηψηε Λίθα ηνπ Ζιία, ζηε ζέζε ηνπ Γ/ληή ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο, ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο». 21. Ρελ ππ αξηζ. ΔΚ/1-Β/89/ (ΦΔΘ 2420/Β/ ) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γεκφζηαο Ράμεο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε πεξί «Κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Ππληνληζκνχ, ηνπ Ξξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ, ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ηνπο Ξξντζηακέλνπο Ρκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαζψο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο 3

4 Αζχινπ θαη ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΔΚ/2/178/ (ΦΔΘ 1472,η.Β / ). 22. Ρε γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο (Λ.Π.Θ) κε αξηζκφ 117/2009 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 23. Ρελ ππ αξηζκ /739/ (ΦΔΘ 1291/Β /2010) Απφθαζε ηνπ π. Νηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Λ. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». 24. Ρελ ππ αξηζκ. πξση.ρξ1/2559/ (ΑΓΑ:Τ7Ε465ΦΘΔ-ΜΑΒ) πνπ ηξνπνπνηεί ηελ ππ αξηζκ.ρξ1/6961/ (ΑΓΑ:78ΔΜΗ-5ΘΚ) απφθαζε Γ/ληή ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην νηθ. έηνο Γηα ηελ νηθεία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, αξκφδηα είλαη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 25. Ρελ ππ αξηζκ.πξση.:ρξ1/6959 / (ΑΓΑ :ΤΤΛΓΗ-ΖΣΓ) απφθαζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Πχζηαζε -Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ ησλ δηαγσληζκψλ ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο Ρελ κε αξηζκφ ΡΞ7/44/ (ΑΓΑ: 6ΓΗΚΗ-ΘΙΥ) απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχζηαζε - ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Αγνξαδφκελσλ εηδψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ γηα ην ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο Ρνλ απφ «Θαλνληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Κεραληζκνχ ΔΝΣ » ("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism "), φπσο απηφο πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Σξεκαηνδνηηθνχ Κεραληζκνχ βάζεη ηνπ άξζξνπ 8.8 ηνπ Ξξσηνθφιινπ 38b ηεο ζπκθσλίαο ΔΝΣ, ηξνπνπνηήζεθε θαη έθηνηε ηζρχεη. 28. Ρελ ππ' αξηζκ /ΔΓ&ΞΙΑΞ 275/ Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ & Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (Φ.Δ.Θ 781/ Β/ ). 29. Ρν Πχκθσλν Ξξάμεο κε αξηζκ. πξση.: 8000/20/44-να / Ρε Ππιινγηθή Απφθαζε Δ502ΡΟΝΞ.0/ (ΑΓΑ ΒΙ4Φ-ΥΖΜ), ηελ Απφθαζε 14149/ΓΔ- 119/ (ΑΓΑ ΒΗΜ9Φ-Β6Λ) ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαζψο θαη ηελ ΠΑΔ 0508 θαη ηνπ ππ αξίζκ.2015πδ Θαη Β) φηη ε πξνκήζεηα εηδψλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη βαζηθή δηαδηθαζία πξψηεο ππνδνρήο. Αποφαςίζουμε Ξξνθεξχζζνπκε αλνηθηφ δεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζε Δπξψ ( ) κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ Ξξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο γηα ηνπο θηινμελνχκελνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία Ξξψηεο πνδνρήο ζην Θέληξν Ξξψηεο πνδνρήο (ΘΔ.Ξ.) Φπιαθίνπ, ζπλνιηθήο δαπάλεο ζαξάληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηα δέθα νθηψ επξψ θαη ελλέα ιεπηά #46.218,09 # ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ ή ηξηάληα επηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα εβδνκήληα πέληε επξψ θαη εμήληα νθηψ ιεπηά #37.575,68 # άλεπ ΦΞΑ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηζρχεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη θαη ηηο 30/04/2016. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Ρεηάξηε, 15/07/2015 θαη ψξα 11: 00 π.κ. ελψπηνλ ηεο 1 εο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην νηθ. έηνο 2015, ζηα γξαθεία ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο (Ι. Ππγγξνχ 83, Αζήλα). Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαζέηνληαη απηνπξνζψπσο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Ρεηάξηε, 15/07/2015 θαη ψξα 10:00 π.κ. ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζην Ξξσηφθνιιν ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, επί ηεο νδνχ Ι.Ππγγξνχ 83, ζηελ Αζήλα (ππφςε 4

5 Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ), θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ παξαπάλσ πεξεζία κέρξη ηελ Ρεηάξηε, 15/07/2015 θαη έσο 10:00 π.κ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 1.Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ : α) θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά β) ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά γ) ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 2. Νη πξνζθνξέο, ζα θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν ή αληηπξνζψπνπο ηνπο, ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιινπλ έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο πξνο απηνχο θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 3. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΡΑΗ ΥΠ ΑΞΑΟΑΓΔΘΡΖ. 4. Ρα πιηθά ηεο πξνκήζεηαο έρνπλ ππνινγηζηεί γηα 5760 άηνκα θαη κε θφζηνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα (8,50 ) / άηνκν, αθνξνχλ ζε είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη ρνξεγνχληαη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο. Ππγθεθξηκέλα: α/α ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1. Νδνληφβνπξηζεο ελειίθσλ Νδνληφβνπξηζεο παηδηθέο Νδνληφθξεκεο ελειίθσλ βάξνπο 75 έσο 125ml Νδνληφθξεκεο παηδηθέο βάξνπο έσο 75ml Παπνχλη ρεηξφο( κπάξα) βάξνπο 75 έσο 85gr Μπξαθάθηα (ηηκή/ηεκάρην) Πακπνπάλ (ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 200ml) Πακπνπάλ παηδηθά (ρσξίο δάθξπα) Ξάλεο βξεθηθέο (0-5 θηιά)(ηηκή/πάλα) Ξάλεο βξεθηθέο ( 6 15 θηιά )(ηηκή/πάλα) Ξάλεο βξεθηθέο ( 16 + θηιά )(ηηκή/πάλα) Κσξνκάληεια (πγξά παλάθηα) (ηεκάρην ηνπιάρηζηνλ ησλ 60 θχιισλ) Πεξβηέηεο κεζαίνπ κεγέζνπο (ηνπιάρηζηνλ 10 ζεξβ/παθέην) Πεξβηέηεο κεγάινπ κεγέζνπο (ηνπιάρηζηνλ 10 ζεξβ/παθέην) Αθξφο μπξίζκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 200ml/ηεκάρην) Ξαληφθιεο κηαο ρξήζεο (δεχγνο) Ζ πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε θαηά πνζνζηφ 30% ή κηθξφηεξε θαηά πνζνζηφ 50% πνζφηεηα θαη πάληα εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο. Γηα ηελ αλάζεζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο, θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ πξφζθιεζε πνζνχ, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή απνδνρή. Πε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο. 6. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε: Ρνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο γεληθνχο φξνπο ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ Ξ.1. ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ Ξ.2. ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 5

6 ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΠΡ πνπ επηζπλάπηνληαη. 7.Ρν ηεχρνο ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί : α)ζην site ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο (www.firstreception.gov.gr) β)ζην ΘΔΚΓΖΠ (Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (www.eprocurement.gov.gr) θαη γ)ζα απνζηαιεί ζε ςεθηαθή κνξθή, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Έβξνπ (www.evroschamber.gr) πξνο αλάξηεζε ζηα νηθεία ηκήκαηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ θαη δ)ζηελ ΓΔΑΞ m.el θαη m.o.yp πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ρακείνπ Δμσηεξηθψλ Ππλφξσλ, ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί : α)ζην πξφγξακκα <<Γηαχγεηα>> β)ζην Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Φ.Δ.Θ.) γ)ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ Νξεζηηάδαο Ξ.Δ. Δβξνπ δ)ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) Νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο Ξαλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη κία (1) εθεκεξίδα ηνπηθήο θπθινθνξίαο. Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ πεξεζία καο, απφ ηελ θα Εήθνπ Καξγαξίηα, ηειέθσλν Ν Γηεπζπληήο Ρεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο Παναγιώτες Νίκας 6

7 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α I. ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ II.ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 1 : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΟΘΟΝ 2 :ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ ΑΟΘΟΝ 3 :ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟΘΟΝ 4: ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΑΟΘΟΝ 5: ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΑΟΘΟΝ 6: ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΑΟΘΟΝ 7: ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΑΟΘΟΝ 8: ΡΗΚΔΠ ΑΟΘΟΝ 9: ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 10: ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΟΘΟΝ 11: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΑΟΘΟΝ 12: ΘΟΗΠΔΗΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 13: ΞΑΟΑΙΑΒΖ-ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 14: ΟΖΡΟΑ ΖΘΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΑΟΘΟΝ 15: ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 16: ΠΚΒΑΠΖ ΑΟΘΟΝ 17: ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ-ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΑΟΘΟΝ 18: ΘΟΥΠΔΗΠ-ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ ΑΟΘΟΝ 19: ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΑΡΑΗΥΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 20: ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΑΟΘΟΝ 21: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟΘΟΝ 22: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΟΘΟΝ 23: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΟΘΟΝ 24: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ Ξ.1.ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ Ξ.2.ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 1:ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΡΗΚΔΠ ΑΟΘΟΝ 2:ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΔΟΓΝ-ΞΝΗΝΡΗΘΖ-ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΑΟΘΟΝ 3:ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΟΘΟO 4:ΘΟΥΠΔΗΠ ΓΗΑ ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΖ Ζ ΞΙΖΚΚΔΙΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 5:ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ ΑΟΘΟΝ 6:ΡΖΟΖΠΖ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ ΑΟΘΟΝ 7:ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 8:ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΔΠ ΑΟΘΟΝ 9:ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΑΟΘΟΝ 10:ΒΑΟΡΖΡΑ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΑΟΘΟΝ 11:ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ-ΞΟΝΠΘΖΘΔΠ ΑΟΘΟΝ 12:ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ-ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 7

8 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α I. ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε. 2. Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαζέηνληαη απηνπξνζψπσο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Ρεηάξηε, 15/07/2015 θαη ψξα 10:00 π.κ. ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζην Ξξσηφθνιιν ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, επί ηεο νδνχ Ι.Ππγγξνχ 83, ζηελ Αζήλα (ππφςε Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ), θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ παξαπάλσ πεξεζία κέρξη ηελ Ρεηάξηε, 15/07/2015 θαη έσο 10:00 π.κ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 3. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 4. Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΑ. II. ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ζ δηάζεζε ηεο Ξξνθήξπμεο ζε έληππε κνξθή πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 09:00 πκ κε 17:00 κκ αδαπάλσο απφ ηελ έδξα ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε courier. Πηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Ξξνθήξπμεο κέζσ courier, ε πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. Νη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα παξαιακβάλνπλ ηεχρνο ηεο Ξξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ α) απφ ην Ξξσηφθνιιν ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο (Ππγγξνχ 83, Αζήλα, ηει ) β) απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ΘΔ.Ξ Φπιαθίνπ Νξεζηηάδαο Ξ.Δ. Έβξνπ γ) απφ ην site ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο (www.firstreception.gov.gr) δ) απφ ηε ζρεηηθή αλάξηεζε ζηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: θαη Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ.ξ. θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Ξξνθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1. Ζ πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ Γεκφζην Κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ Ξξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θηινμελνχκελσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζην ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ Νξεζηηάδαο Έβξνπ. Ρν θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο ρσξίο ΦΞΑ θαη αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο Ξξνθήξπμεο. Ζ πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε θαηά πνζνζηφ 30% ή κηθξφηεξε θαηά πνζνζηφ 50% πνζφηεηα. Γηα ηελ αλάζεζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο, θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ πξφζθιεζε πνζνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Πε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο. 8

9 2. Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,09 (ζαξάληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηα δέθα νθηψ επξψ θαη ελλέα ιεπηά) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά πνζνζηφ 85% απφ ην Σξεκαηνδνηηθφ Κεραληζκφ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΣΚ ΔΝΣ) θαη θαηά πνζνζηφ 15% απφ ην Δζληθφ Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Νη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα 1 ε Δπηηξνπή, ηελ Ρεηάξηε, , θαη ψξα 11:00 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο, Ππγγξνχ 83, Αζήλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Όζνη επηζπµνχλ λα ιάβνπλ µέξνο ζηνλ δηαγσληζµφ, πξέπεη λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Ρεηάξηε, θαη ψξα 10:00 π.κ. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία θαθέινπ πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη νη νπνίνη δχλαληαη λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζηελ Ρερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα αλαιχνπλ ην ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ηνπο αλά αλαιψζηκν είδνο σο εμήο: θαζαξή αμία είδνπο (ηηκή κνλάδνο) ζπλνιηθή θαζαξή αμία πνζφηεηαο είδνπο, θαζαξή αμία πξνζθνξάο ζπλφινπ εηδψλ, ζπλνιηθή αμία ΦΞΑ ζπλνιηθή δαπάλε πξνζθνξάο φισλ ησλ εηδψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ ( ). Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή ε πξνζθνξά δελ εθθξάδεηαη ζε Δπξψ ( ), ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Κεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο κε ηε κηθξφηεξε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο φισλ ησλ αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο ηνπ δηαγσληζκνχ, άλεπ ΦΞΑ, εθφζνλ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Γ (Ξ.1.ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ). ΑΟΘΟΝ 2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο. Ραρ. Γηεχζπλζε : Ι. Ππγγξνχ Αζήλα, Νηθνλνκηθφ Ρκήκα - Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ρειέθσλν & FAX ΑΟΘΟΝ 3 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Πην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζρνινχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλέο πξνζθνξέο. Θνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο κέινο ηεο Δ.Δ. Πηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: Όζνη δελ πιεξνχλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα πεξεζία ή Λ.Ξ.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο Γεκφζηαο πεξεζίαο ή Λ.Ξ.Γ.Γ γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Ρα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηεο κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 9

10 ΑΟΘΟΝ 4 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 1.Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν). 2. Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ: Νη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 3.1. Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» (κε θεθαιαία γξάκκαηα) Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα Ν αξηζκφο ηεο Ξξνθήξπμεο Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 4. Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο : 4.1. Πηνλ «ΘΟΗΥΠ ΦΑΘΔΙΝ» ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» Νη θάθεινη ΡΔΣΛΗΘΖΠ θαη ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 5. Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο, ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 6. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα 1 Ζ Δπηηξνπή ηεο πεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε Ξξνθήξπμε. - Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 10

11 - Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. - Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή Ν παξαπάλσ λένο θάθεινο, πνπ πεξηέρεη ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κφλν ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη Όζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. - Ν ρξφλνο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, νξίδεηαη ζε ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζήο ηνπο. - Ν ζπκκεηέρσλ πνπ ιακβάλεη γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν πξφζβαζεο, ζα ππνγξάςεη, ζε ζρεηηθή θαηάζηαζε, πνπ ζα ηεξεί, γηα ην ζθνπφ απηφ ε πεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα απνηειεί ην κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ην ρξφλν γλψζεο απηνχ. 8. Νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ. 9. Ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ παξνρψλ - ππεξεζηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηήζεηο ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ηεο Ξξνθήξπμεο Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο - απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 10. Δπηζεκαίλεηαη φηη: Κεηά απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη Νη πξνζθνξέο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο Κεηά απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, έπνληαη ηα παξαθάησ ζηάδηα: Η. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ: Αξρηθψο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηα ππνβιεζέληα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηηο θαη αξρήλ απνδεθηέο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θαη ελ ζπλερεία γλσκνδνηεί πνηεο απφ ηηο απηέο (θαη αξρήλ απνδεθηέο πξνζθνξέο) είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο. Πηε ζπλέρεηα, ππνβάιιεη ηε γλσκνδφηεζή ηεο ζην αξκφδην απνθαζίδνλ φξγαλν, πνπ ηελ εγθξίλεη ή απνξξίπηεη αηηηνινγεκέλα, δηαβηβάδνληαο πάξαπηα ηελ απφθαζή ηνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. ΗΗ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ: Κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ παξαπάλσ ζηαδίνπ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε 11

12 ησλ θαθέισλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ εμεηάδνπλ κεηά ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ θαη ηε κνλνγξαθή απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπλδηαγσληδνκέλσλ ηνπο. III. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: Κεηά απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα πεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν. Πηε ζπλέρεηα, ππνβάιιεη ηε γλσκνδφηεζή ηεο ζην αξκφδην απνθαζίδνλ φξγαλν, πνπ ηελ εγθξίλεη ή απνξξίπηεη αηηηνινγεκέλα, δηαβηβάδνληαο ηελ απφθαζή ηνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη θαιψληαο ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν λα ππνβάιεη ην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. Πηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ έγθπξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξέρεηαη πξφζβαζε εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο. IV. Κεηά απφ ηε κνλνγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απηή ππνβάιιεη ηε γλσκνδφηεζή ηεο ζην αξκφδην απνθαζίδνλ φξγαλν, πνπ ηελ εγθξίλεη ή απνξξίπηεη αηηηνινγεκέλα, δηαβηβάδνληαο ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν, ν νπνίνο θαιείηαη εληφο πξνζεζκίαο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. ΑΟΘΟΝ 5 ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Όζνη επηζπµνχλ λα ιάβνπλ µέξνο ζηνλ δηαγσληζµφ, πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Ρεηάξηε, θαη ψξα 10:00 π.κ. ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζην Ξξσηφθνιιν ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, επί ηεο νδνχ Ι. Ππγγξνχ 83, ζηελ Αζήλα (ππφςε Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ), θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ παξαπάλσ πεξεζία κέρξη ηελ Ρεηάξηε, θαη ψξα 10:00 π.κ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή µε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ. Ζκεξνκελία ηεο δηαδηθαζίαο αλνίγκαηνο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε Ρεηάξηε, θαη ψξα 11:00 π.κ. Πηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, Θεληξηθή πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα παξαιεθζνχλ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία θαθέινπ πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζηελ Ρερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ΑΟΘΟΝ 6 ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 1.Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2.Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε Ξξνθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3.Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε Ξξνθήξπμε. 4.Πηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 12

13 ΑΟΘΟΝ 7 ΔΓΓΖΠΔΗΠ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνζηνχ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΞΑ. 2 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. 2.1 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Λ.4281/2014. ΑΟΘΟΝ 8 ΡΗΚΔΠ 1. Νη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη κφλν ζε ΔΟΥ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Γ ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 2. Ξξνζθνξά πνπ δελ δίλεη ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ ζα θαζνξίδεη ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε. 3. Νη ηηκέο λννχληαη ΣΥΟΗΠ ΝΟΝ ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖΠ, ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖΠ, ΑΜΝΚΔΗΥΠΖΠ θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 5. Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: Θαζαξή αμία είδνπο (ηηκή κνλάδνο) ζπλνιηθή θαζαξή αμία πνζφηεηαο είδνπο, θαζαξή αμία πξνζθνξάο ζπλφινπ εηδψλ, ζπλνιηθή αμία ΦΞΑ ζπλνιηθή δαπάλε πξνζθνξάο εηδψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, δειαδή : Η. Ρηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο θάζε είδνπο άλεπ Φ.Ξ.Α., ζε ΔΟΥ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ. ΗΗ. Ππλνιηθή ηηκή ηεο ζπλνιηθνχ θφζηνπο / πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο άλεπ Φ.Ξ.Α., ζε ΔΟΥ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ. ΗΗΗ. Ππλνιηθή ηηκή φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο άλεπ Φ.Ξ.Α. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη θάζε είδνπο θξαηήζεσλ. IV. Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο. (Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζία). V. Ππλνιηθή ηηκή φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο κε Φ.Ξ.Α. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη θάζε είδνπο θξαηήζεσλ. 6. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζην ζχλνιν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο άλεπ Φ.Ξ.Α. 7. Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα επί ηε βάζεη ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο,, λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, απηφο, δε, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα ζηνηρεία απηά. 8. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο ε πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηεο, ζε πνζνζηφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 85% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά απηή, δεηεί γξαπηψο ηηο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 55 Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ). 9. Ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο. ΑΟΘΟΝ 9 ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Ζ κεηαθνξά -παξάδνζε ησλ αλαιψζηκσλ εηδψλ, ζα γίλεηαη κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά κέζα, πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο, ηνπ αλαδφρνπ, ζηηο 13

14 εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ Νξεζηηάδαο Έβξνπ, φπσο νξίδεηαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο (Ξεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ θαη ε παξαιαβή ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Αγαζψλ ηνπ ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ Νξεζηηάδαο, πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απ απηή εθφζνλ δελ παξέδσζε ηα αλαιψζηκα είδε αηνκηθήο πγηεηλήο κέζα ζηνλ ζπκβαηφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ηνπ ρνξεγήζεθε. Δάλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ζπλαίλεζε ηεο πεξεζίαο ηελ εθπιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πεξεζία δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε άιινλ αλάδνρν ηελ πξνκήζεηα. Ζ λέα ηηκή θαη ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά βαξχλεη ηνλ έθπησην αλάδνρν ή επηδηψθεηαη ε είζπξαμε απφ ηελ ηδηαίηεξε πεξηνπζία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ ζα ηνπ επηβιεζνχλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. ΑΟΘΟΝ 10 ΞΙΖΟΥΚΖ 1. Ζ πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη θάζε θνξά, κεηά ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ, απνινγηζηηθά κε ειεθηξνληθή πιεξσκή, ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ ηεο ΠΑΔ 0508 θαη ηνλ ππ αξηζκ. 2015ΠΔ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ αξκνδίσο, ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. Ρα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα παξαθάησ: - Ρηκνιφγην / Γ.Α. - Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ. - Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, ηα ζρεηηθά κε ηηο παξαζρεζείζεο πξνκήζεηεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ κελφο, ηηκνιφγηα θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ ηνλ αθνξνχλ, ζην Θέληξν Ξξψηεο πνδνρήο Φπιαθίνπ. 3. Ρνλ πξνκεζεπηή ζα βαξχλνπλ νη παξαθάησ λφκηκεο θξαηήζεηο : ΔΛΗΑΗΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΑΟΣΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ ΝΓΑ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 0,10% (επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο) 3% (3% επη ηνπ 0,10% ηεο ΔΑΑΓΖΠ) 20%(20%επί ησλ θξαηήζεσλ ηνπ Σαξηνζήκνπ) 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη Βεβαίσζε (παξ.1,αξζξν24, Λ.2198/1994) ΑΟΘΟΝ 11 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 1. Θαηά ηεο Ξξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, σο εμήο: α)θαηά ηεο Ξξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: Κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Ξξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 14

15 Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. β)θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν ( 2 ) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. γ)θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. δ)δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα ( 10 ) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 3.Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 4.Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο πεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 5.Ν πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ/ηνο 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα ( 30 ) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ν αξκφδηνο πνπξγφο ή ην αξκφδην γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 6.Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ξ.Γ.118/2007, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0, 10 επί ηνηο εθαηφ (0, 10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Ρν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Θ.Α.Δ.) 3741 ( παξάβνια απφ θάζε αηηία ). ΑΟΘΟΝ 12 ΘΟΗΠΔΗΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ Ρν αξµφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ φξγαλν, µε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ, µπνξεί λα πξνηείλεη: α. Θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. β. Καηαίσζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζεο. 15

16 ΑΟΘΟΝ 13 ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ε παξαιαβή απηψλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Αγαζψλ, ηνπ ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ Έβξνπ φπσο δηνξίδεηαη απφ ηελ πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο. ΑΟΘΟΝ 14 ΟΖΡΟΑ ΖΘΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο Πχκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. ΑΟΘΟΝ 15 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ Πηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 1. Ρελ πεξηγξαθή ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο. 2. Ρελ έθηαζε απηήο. 3. Ρελ ηηκή. 4. Ρελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο. 5. Ρε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο Ξξνθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ. 6. Ρελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Κε ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε δεηνχκελε πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Αλαπιεξψηξηαο πνπξγνχ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ΑΟΘΟΝ 16 ΠΚΒΑΠΖ 1. Κεηά απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε ζρεηηθή ζχκβαζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ην δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη φρη πέξαλ ηεο 30/04/ Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: α. Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο β. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε γ. Ρελ πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ έθηαζε (πνζφηεηα) απηήο δ. Ρελ ηηκή ε. Ρνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο ζη.ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο δ. Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο ε. Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο ζ. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα επηιχνληαη νη ηπρφλ δηαθνξέο 16

17 η. Ρνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο. 3. Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 4. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: α. Ξξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνβιεπφκελε πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο ζην ΘΔ.Ξ Φπιαθίνπ Νξεζηηάδαο. β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. ΑΟΘΟΝ 17 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά Ξξνθήξπμεο πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο πεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΟΘΟΝ 18 ΘΟΥΠΔΗΠ ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ Ρπρφλ θπξψζεηο επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 118/2007. ΑΟΘΟΝ 19 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΑΡΑΗΥΠΖΠ Καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, ιακβάλεη ρψξα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία είηε δελ αλαπηχρζεθε απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο είηε επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκά ηεο. β) Δθφζνλ ε δηαδηθαζία αλάζεζεο απέβε άγνλε, ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο ή απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ. γ) Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. δ) Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ε) Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο θαη αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ζη) Αλ ε πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθά ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, εθφζνλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. Αλ καηαησζεί ε δηαδηθαζία, ε αλαζέηνπζα αξρή επηζηξέθεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηηο πξνζθνξέο ή ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ έρνπλ ππνβιεζεί. 17

18 Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ αθχξσζε ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο, ή λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ, φπσο απηφ κεηαθέξζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. ΑΟΘΟΝ 20 ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 1. Ζ πεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ' απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνλ ζπκκεηέρνληα. 2. Ν ζπκκεηέρσλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 3. Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη ζε απιά αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε δπλάκεη ηνπ Λ.4250/ Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηερληθψλ θπιιαδίσλ, είλαη μελφγισζζα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 5. Πε θάζε πεξίπησζε ην Διιεληθφ θείκελν ζεσξείηαη θχξην θαη ππεξηζρχεη θάζε αληίζηνηρνπ μελφγισζζνπ θεηκέλνπ. 6. Ζ πεξεζία Ξξψηεο πνδνρήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε θαηά πνζνζηφ 30% ή κηθξφηεξε θαηά πνζνζηφ 50% πνζφηεηα. Γηα ηελ αλάζεζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο, θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ πξφζθιεζε πνζνχ, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή απνδνρή. Πε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ. 7. Ζ πεξεζία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη δαπάλε κφλν γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ πνπ παξαιακβάλεη. 8. Δθ φζνλ απαηηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πνπ ζα παξαιάβεη ηα είδε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζην ΘΔ.Ξ.. Φπιαθίνπ, νη αλάδνρνη ζα ηνπνζεηήζνπλ απηά ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζνχλ. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηπρφλ εγγπήζεηο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Δπηηξνπή παξαιαβήο ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο θαη εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ησλ εηδψλ εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηπρφλ ειαηησκαηηθά είδε. 9. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, ηε θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ ηζρχνπζα, γη απηφλ, θάζε θνξά ΠΠΔ, ηελ ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π.. Πε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν. 10. Νη παξαιήπηεο ηεο Ξξνθήξπμεο ππνρξενχληαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ, εγγξάθσο ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 11. Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο - πιεξνθνξίεο εθ κέξνπο ηεο πεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο. 18

19 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΑΟΘΟΝ 21 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. ε νπνία ζα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ην ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο θαη επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηνπ πξνβιεπφκελνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Πηελ πεξίπησζε Ππλεηαηξηζκνχ ή Δλψζεσο ή Θνηλνπξαμίαο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα είλαη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ, ίζε κε 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο 2. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ρσξίο ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: Η) Θα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίνλ ζπκκεηέρεη (αξηζκφο Ξξνθήξπμεο, αληηθείκελν- είδνο δηαγσληζκνχ). ΗΗ) λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ: Α) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ηα εμήο αδηθήκαηα : -ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξ. 1 θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ. - δσξνδνθίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Κατνπ 1977 (ΔΔ C 195 ηεο 25/6/1997, ζει. 1) ζην άξζξν 3, παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ). -απάηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. -λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97 ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). -γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. -γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Β) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φισλ ησλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζεο Ξξνθήξπμεο. ΗΗΗ) Ρν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Αλ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιιεη ην θπζηθφ πξφζσπν. Αλ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ππνβάιινπλ ππεχζπλεο δειψζεηο ν θαζέλαο μερσξηζηά : -νη δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ. -ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. -ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ. -Γηα ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο πνπ απνηεινχλ έλσζε θαηά ηηο αλσηέξσ δηαθξίζεηο. 3. πεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α 75) ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, φπσο θαη ησλ εθπξνζψπσλ φισλ ησλ θπζηθψλ ή 19

20 λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Έλσζε/Θνηλνπξαμία, ρσξίο ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : η) Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίνλ ζπκκεηέρεη (αξηζκφο Ξξνθήξπμεο, αληηθείκελν δηαγσληζκνχ) ηη) ζα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ : α) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. β) είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. γ) είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζην εηδηθφ επάγγεικα θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. δ) δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990/Α 101) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. ε) φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φισλ ησλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο. 4. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, φπσο θαη ησλ εθπξνζψπσλ φισλ ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Έλσζε/Θνηλνπξαμία, ρσξίο ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν πνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη : -φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ρσξίο θακία εμαίξεζε -φηη δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο θαη δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκφ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. -φηη ζε πεξίπησζε αθπξψζεσο ηνπ Γηαγσληζκνχ, δελ ζα έρεη θακηά αμίσζε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 5. Α. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Ξ.Δ: -ΦΔΘ ζχζηαζεο, -Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΘ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη), -ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ ΓΠ ή απφθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, -Ξξαθηηθφ Γ.Π πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή Ξξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ Ξξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν σο αληίθιεηνο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ. Β. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ν.Δ, Δ.Δ: -Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, -Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Γ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Φπζηθφ Ξξφζσπν, νθείιεη λα θαηαζέζεη: - Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Γ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, νθείιεη επηπιένλ λα θαηαζέζεη: -Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο φια ηα Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). -Ξξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Κέινπο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κέινπο: - ζηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, θαη - ζην Γηαγσληζκφ 20

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα