ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : FAX : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ- CATERING) ΚΩΔ. CPV ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.2 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 1.3 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός ισχύει. 1.4 Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 1.5 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει. 1.6 Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 2.1 Την με αρ. 1 η / απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών σίτισης. 2.5 Την με αρ. πρωτ.345/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( ΑΔΑ: Ω1ΕΦ4690Β2-ΓΙΦ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση Υπηρεσιών Σίτισης (εξωτερική τροφοδοσία catering), σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Σελίδα 1 από 32

2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Eυρώ με Φ.Π.Α από πιστώσεις του Νοσοκομείου. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα ξεκινάει με την κατακύρωση και θα λήγει με την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/01/2015 ΩΡΑ: 10:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23/01/2015 ΩΡΑ: 11:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή διαγωνισμού) που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό. 2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ και μετά από προηγούμενη θεώρηση των ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής υποχρεούται για την εξόφληση να υποβάλλει τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI Άρθρο 1o Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί. 2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, με ποινή απόρριψης, μαζί με τηv προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά : α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, Σελίδα 2 από 32

3 iii) - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), και - η επιχείρησή τους δεν τελεί σε υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται α) ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, α- ναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, β) ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού και γ) ότι δεν έ- χουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι: i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη. ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται, πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.στ και 1.ζ, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σχετικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης στον τομέα δραστηριότητας που αφορά ειδικότερα το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή, άλλως, για όσο χρόνο λειτουργία έχει συμπληρωθεί από την σύστασή της επιχείρησης. 3. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί. Άρθρο 2o Χρόνος -τρόπoς κατάρτισης και υπoβoλής διαδικασία αποσφράγισης - χρόvoς ισχύος τωv πρoσφoρώv, καθώς και λοιποί γενικοί όροι 2.1. Οι εvδιαφερόμεvoι πoυ θα συμμετάσχoυv στov διαγωvισμό πρέπει vα υπoβάλoυv τηv πρoσφoρά τoυς με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ότι άλλo απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα σε δύo (2) αvτίγραφα και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλoς της Αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Ο τίτλος του διαγωνισμού Ο αριθμός της διακήρυξης Σελίδα 3 από 32

4 Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα 2.3. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: Kλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συμμετoχής Κλειστός υπoφάκελoς με την ένδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στov oπoίo θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και φύλλο συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης. Στο Φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες της διακήρυξης τεχνικές προδιαγραφές. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό φάκελo επίσης μέσα στov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι φάκελoι oικovoμικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της πρoσφoράς δεv είvαι δυvατόv λόγω τoυ μεγάλoυ όγκoυ vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελo,τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λoιπές εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβησίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρχει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραμμέvη και μovoγραμμέvη απo τov πρoσφέρovτα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv απoσφράγιση και αξιολόγηση τωv πρoσφoρώv τηv ημερoμηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη με την παρακάτω διαδικασία: Απoσφραγίζovται oι κυρίως φάκελoι καθώς και oι φάκελoι τωv τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή όλα τα δικαιoλoγητικά και oι τεχvικές πρoσφoρές κατά φύλλo. Οι φάκελoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv δεv απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή και τoπoθετoύvται σ έvα vέo φάκελo o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπoγράφεται απo τηv ίδια επιτρoπή. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τις κατατιθέμενες τεχνικές προσφορές μόνο για τους προσφέροντες που έχουν καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης προσφορών Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση αυτών, και συντάσσει συγκριτικό πίνακα τιμών καθώς και πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών. Οι φάκελoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv,για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, κατά τηv αξιoλόγηση τωv τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv,απoδεκτές, δεv απoσφραγίζovται αλλά επιστρέφovται μετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισμoύ Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης. Διευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv ζητoύvται απo αρμόδιο όργαvo, είτε εvώπιov τoυ, είτε ύστερα απo έγγραφo της υπηρεσίας, μετά απo σχετική γvωμoδότηση τoυ oργάvoυ. Απo τις διευκριvίσεις πoυ δίvovται, λαμβάvovται υπόψη μόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα σημεία πoυ ζητήθηκαv Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες. Η έvαρξη της πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ. Σελίδα 4 από 32

5 2.9. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ απo τηv παρoύσα διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πρίv απo τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo απo τη διακήρυξη. Άρθρo 3o Τμηματική Προσφορά - Αντιπροσφορές 3.1. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα των ζητουμένων ειδών όπως αυτά εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται ως απαράδεκτες Επίσης, δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές όπως επίσης και αυτόνομες διαφορετικές προσφορές από τον ίδιο συμμετέχοντα. Άρθρο 4o Προσφερόμενη τιμή 4.1. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α.) Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά Προσφορές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ αυτές σχέση του ευρώ προς ξέvo νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: - Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. - Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών Θα δοθεί δαπάνη μηνιαίας αποζημίωσης για την κάλυψη του καθαρισμού η οποία θα αφορά το σύνολο του παρεχόμενου έργου Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή μέχρι λήξεως της σύμβασης. Οι τιμές των προσφορών δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της ανάθεσης), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 5o Στοιχεία για την επιχείρηση 5.1. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Σελίδα 5 από 32

6 Άρθρο 6o Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωvισμoύ 6.1. Κριτήριο για την κατακύρωση του ανωτέρω έργου και την τελική επιλογή του Αναδόχου είναι η ΧΑΜΗ- ΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ όπως αυτή προκύπτει μέσα από το άθροισμα των σταθμισμένων τιμών κάθε ομάδας ζητούμενης δίαιτας (Α έως ΣΤ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ). Η σταθμισμένη τιμή προκύπτει από το γινόμενο της προσφερόμενης τιμής επί του συντελεστή στάθμισης για κάθε ομάδα δίαιτας (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε). Η σταθμισμένη τιμή για τα ζητούμενα είδη της ομάδων (ΣΤ) υπολογίζεται για κάθε ζητούμενο είδος ξεχωριστά σαν το γινόμενο της προσφερόμενης τιμής κάθε είδους επί του συντελεστή στάθμισης για το ανάλογο είδος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ). Πίνακας όπου περιλαμβάνεται ο συντελεστής στάθμισης τιμής για κάθε ομάδα των ζητούμενων ειδών καθώς και του τρόπου υπολογισμού της τελικής συγκριτικής τιμής παρατίθεται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) της παρούσας διακήρυξης. Επιπλέον του πίνακα του Παραρτήματος ΣΤ να συμπληρωθεί ο πίνακας του Παραρτήματος Ζ με τιμή ανά δίαιτα Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ανακηρύσσεται ο ανάδοχος της προμήθειας Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα ανάδοχο. 6.6 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 7 ο Παράδοση υλικών Παραλαβή υλικών 7.1 Οι παραγγελίες και οι αντίστοιχες παραδόσεις υλικών θα γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γ. Ν. Κιλκίς και θα είναι τμηματικές του συνόλου των κατακυρωμένων ποσοτήτων. 7.2 Η παράδοση υλικών θα γίνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής έγγραφης παραγγελίας του αρμόδιου τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Η παράδοση θα γίνεται με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου στις αποθήκες του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου. Άρθρο 8o Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 9o Γνωστοποίηση Διαγωνισμού Τα τεύχη τωv διακηρύξεωv θα διατίθεvται απo τo Τμήμα Πρoμηθειώv του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 12: Περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 9.3 Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο Σελίδα 6 από 32

7 «http://et.diavgeia.gov.gr/f/kilkis_hospital». Άρθρο 10o Γενικά 10.1 Για ό,τι δεv πρoβλέπεται απo τηv παρoύσα διακήρυξη, εφαρμόζονται oι περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ διατάξεις, όπως ισχύoυv κάθε φoρά. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» - ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ»- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ»- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε»- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ»- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ»- ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Σελίδα 7 από 32

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές για την διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9001 και να τηρεί όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποτελεσματική οργάνωση της δομής της, την πρόληψη λαθών και παραλείψεων, καθώς και την δυνατότητα εντοπισμού των λαθών με τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Προς τούτο, το σύστημα ποιότητας του προσφέροντος θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000, από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών, απαιτείται η πιστοποίηση για καθένα ξεχωριστά από τους προσφέροντες, στο πεδίο που αυτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 2. Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP και αυτό θα πιστοποιείται από διαπιστευμένο φορέα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δε πιστοποίηση θα είναι σύμφωνη με ένα τουλάχιστον Ευρωπαϊκό πρότυπο. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών, απαιτείται η πιστοποίηση για καθένα ξεχωριστά από τους προσφέροντες, στο πεδίο που αυτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ε- ντός της κοινοπραξίας ή της ένωσης. Τα πιστοποιητικά HACCP πρέπει να ανανεώνονται άμεσα πριν από την ημερομηνία λήξης τους. 3. Προσδιορισμός της μέγιστης δυναμικότητας παραγόμενων γευμάτων την ημέρα (με παράθεση των σχετικών αποδεικτικών) εντός της τελευταίας τριετίας, και σημερινή δυναμικότητα τουλάχιστον 500 μερίδων ημερησίως. 4. Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα. 5. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας σε περίπτωση ανάθεσης του έργου. 6. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής φαγητών όλων των εταιρειών που συμμετέχουν χωρίς καμία ειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 7. Το Νοσοκομείο διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του αναδόχου ανά πάσα στιγμή. 8. Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει μεθοδολογία βάση της οποίας θα διασφαλίζεται, θα αποδεικνύεται και θα είναι μετρίσιμη η ικανοποίηση των ασθενών, καθώς και μεθοδολογία ενημέρωσης της Διοίκησης του νοσοκομείου για το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών. 9. Όλα τα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. Όλα τα τρόφιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των φαγητών, θα πρέπει να είναι νωπά (εκτός και αν προσδιορίζονται διαφορετικά από το διαιτολόγιο), Α ποιότητος και κατά προτίμηση Ελληνικά. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν, για όσα προϊόντα δεν έχουν Ελληνική προέλευση. 10. Το φαγητό θα πρέπει να προσκομίζεται στο Νοσοκομείο σε ατομικές μερίδες, σε αεροστεγή συσκευασία ούτως ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα οι κανόνες υγιεινής και η εύκολη διακίνηση και χρήση. Η συσκευασία των φαγητών πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την αναθέρμανση του φαγητού σε φούρνους μικροκυμάτων που ο ανάδοχος υποχρεούται σε παράδοση όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο ΙΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Σελίδα 8 από 32

9 11. Καθημερινά τα παρασκευαζόμενα τρόφιμα θα ακολουθούν το πρόγραμμα διαιτολογίου, το οποίο θα αποστέλλεται εβδομαδιαίως ή μηνιαίως (σύμφωνα με την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ν.Κιλκίς) στη χορηγό εταιρεία, σε εύλογο πρότερο χρόνο από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του, με τρόπο που θα αποδεικνύει την ενέργεια. Ενδεικτικά διαιτολόγια που βρίσκονται σε χρήση στο Γ.Ν. Κιλκίς επισυνάπτονται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ»). Τα διαιτολόγια αυτά ενδεχομένως να τροποποιηθούν, να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν με νέα κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 12. Ενδεικτικό εδεσματολόγιο και μεριδολόγιο (βάρος μερίδων) επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑ- ΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ»). Το βάρος των φαγητών, ανά μερίδα που αναφέρονται είναι σε μαγειρευμένη ή έτοιμη, κατά περίπτωση μορφή. 13. Η παραγγελία για τον ακριβή αριθμό μερίδων των φαγητών θα δίνεται από τη διαχείριση τροφίμων του Νοσοκομείου την προηγούμενη ημέρα, με τρόπο που θα αποδεικνύει την ενέργεια, έως τις π.μ. και θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης των μερίδων +10% ή -10% επί της παραγγελίας τρεις (3) ώρες πριν την ώρα παράδοσης του κάθε γεύματος. 14. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των μερίδων φαγητού, ε- φόσον κρίνει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ότι είναι ύποπτα ή ακατάλληλα για τους ασθενείς ή το προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράβασης και η εταιρεία θα υποχρεούται να αντικαταστήσει τις μερίδες που επιστρέφονται. Διαφορετικά το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί αντίστοιχες μερίδες φαγητού από άλλους χορηγητές, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον προσφέροντα ανάδοχο. 15. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιάσει το Νοσοκομείο με κατάλληλο εξοπλισμό, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο ΙΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 16. Η μεταφορά παράδοση και η παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 17. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιάζει επαρκώς το Νοσοκομείο και αναλόγως των αναγκών με τα απαραίτητα σκεύη και αναλώσιμα (αλάτι, πιπέρι, χαρτοπετσέτες κτλ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο ΙV «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΟ- ΦΗΣ». II. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Ο χορηγητής πρέπει να προμηθεύσει με τον παρακάτω εξοπλισμό το Γ.Ν. Κιλκίς: Δύο (2) δίστηλα ψυγεία (για τον κεντρικό σταθμό τροφίμων του Νοσοκομείου) φέροντα κατάλληλα θερμόμετρα για την καταγραφή της θερμοκρασίας τους. Τρία (3) μονόστηλα ψυγεία (από ένα για την Κουζίνα Παθολογικής Κλινικής, την Κουζίνα Ορθοπεδικών Κλινικών και την Κουζίνα των Εφημερευόντων Ιατρών του νοσοκομείου) φέροντα κατάλληλα θερμόμετρα για την καταγραφή της θερμοκρασίας τους. Τέσσερις (4) φούρνους μικροκυμάτων (από ένα για τον κεντρικό σταθμό τροφίμων, την Κουζίνα Παθολογικής Κλινικής, την Κουζίνα Ορθοπεδικών Κλινικών και την Κουζίνα των Εφημερευόντων Ιατρών του νοσοκομείου). Έναν (1) ψυγειοκαταψύκτη (για τον κεντρικό σταθμό τροφίμων του Νοσοκομείου) φέροντα κατάλληλο θερμόμετρο για την καταγραφή της θερμοκρασίας του. 2. Ο παραπάνω εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, ενώ ο χορηγητής αναλαμβάνει τη συντήρηση ή ενδεχόμενη ανάγκη άμεσης αντικατάστασής του. IΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Ο χορηγητής φέρει ακέραια την ευθύνη για τη συμμορφούμενη προς τις αρχές HACCP μεταφορά των τροφίμων και την παράδοση τους στο προσωπικό του Γ.Ν. Κιλκίς σε κατάσταση ασφαλή Σελίδα 9 από 32

10 για τη δημόσια υγεία, οργανοληπτικά ακέραιη και στην κατάλληλη θερμοκρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. 2. Ο χορηγητής φέρει ακέραια την ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των τροφίμων σε χρόνο που υποδεικνύεται όπως παρακάτω και στον τόπο που υποδεικνύεται από το Τμήμα Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς. 3. Όλα τα τρόφιμα του Πρωινού γεύματος και του Προγεύματος πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού του νοσοκομείου (επιτροπής παραλαβής, υπεύθυνων διανομής και σερβιρίσματος) το αργότερο μέχρι τις 06:00 π.μ. της ημέρας που πρόκειται να σερβιριστούν. 4. Όλα τα τρόφιμα του Γεύματος (μεσημεριανού) και του Απογευματινού γεύματος πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού του νοσοκομείου (επιτροπής παραλαβής, υπεύθυνων διανομής και σερβιρίσματος) το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ. και όχι νωρίτερα από τις 11:45 π.μ. της ημέρας που πρόκειται να σερβιριστούν (πλην του γάλακτος και των γιαουρτιών των αντίστοιχων γευμάτων που μπορούν να παραδίδονται σε πρότερο χρόνο). 5. Όλα τα τρόφιμα του Δείπνου και του Νυκτερινού γεύματος πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού του νοσοκομείου (επιτροπή παραλαβής, υπεύθυνων διανομής και σερβιρίσματος) το αργότερο μέχρι τις 06:00 μ.μ. και όχι νωρίτερα από τις 05:45 μ.μ. της ημέρας που πρόκειται να σερβιριστούν (πλην του γάλακτος και των γιαουρτιών των αντίστοιχων γευμάτων που μπορούν να παραδίδονται σε πρότερο χρόνο). 6. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι κατάλληλα ομαδοποιημένα ώστε να εξυπηρετούν τη εντός του νοσοκομείου διαδικασία σίτισης, σύμφωνα με την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς. 7. Τα τρόφιμα πρέπει να φέρονται σε κατάλληλη ατομική συσκευασία μιας χρήσης με διαφανές κάλυμμα, ώστε να είναι ευδιάκριτο το περιεχόμενο και θα φέρει κατάλληλη επισήμανση (ετικέτα) για το περιεχόμενο τρόφιμο και την ημερομηνία παραγωγής του. Δείγματα των συσκευασιών με τις ετικέτες τους που θα χρησιμοποιεί ο χορηγητής πρέπει να κατατεθούν στην επιτροπή του παρόντος διαγωνισμού και φυλάσσονται με την ευθύνη του Γ.Ν. Κιλκίς μέχρι το πέρας της συμβάσεως, είναι δε δεσμευτικά για τον χορηγητή για τον τρόπο συσκευασίας των τροφίμων που θα χορηγεί στο νοσοκομείο. 8. Το Γ.Ν. Κιλκίς δικαιούται εφόσον το κρίνει σκόπιμο να ζητάει από τον χορηγητή την παράδοση επιπλέον μερίδων από τα χορηγούμενα τρόφιμα χωρίς τιμολόγηση, ποσότητας ίσης με τον αριθμό των μελών της επιτροπής παραλαβής τροφίμων, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των χορηγούμενων τροφίμων, για την οποία εγγυάται και φέρει ακέραιη την ευθύνη ο χορηγητής. 9. Τα τρόφιμα παραλαμβάνονται από επιτροπή παραλαβής τροφίμων, όπως αυτή ορίζεται για τον αριθμό, για την ιδιότητα των μελών της και τις υποχρεώσεις της από ημερήσια διαταγή του Διοικητή του Γ.Ν.Κιλκίς. ΙV. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Ο χορηγητής δεσμεύεται ότι θα χορηγεί καθημερινά στο Γεύμα και το Δείπνο κουβέρ, αριθμού α- ντίστοιχου με τον αριθμό των σιτιζομένων ατόμων του νοσοκομείου, που θα περιέχει ατομική χαρτοπετσέτα, πλαστικό κουτάλι σούπας, πλαστικό πιρούνι, πλαστικό μαχαίρι, οδοντογλυφίδα και υγρομάντηλο. 2. Ο χορηγητής δεσμεύεται ότι θα προμηθεύει επαρκώς το νοσοκομείο σε καλαμάκια ροφήματος, πλαστικά κουτάλια, ζαχαρομερίδες, φακελάκια τσάι, μικρομερίδες πιπεριού και άλατος, μηλόξυδα,λάδι ( έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ) και μερίδες λεμονιών. 3. Ο χορηγητής δεσμεύεται να προμηθεύσει τα διανομεία (παθολογικής, ορθοπεδικής, κεντρικού σταθμού σίτισης )με μάτι ηλεκτρικό μιας εστίας (μέγεθος μεγάλο)(3 τεμ).επίσης και 1 τεμ (μάτι ηλεκτρικό, με τις ίδιες διαστάσεις) για εφεδρεία. 4. Ο χορηγητής πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε επιπλέον τρόφιμα όπως αυτά εμφανίζονται στο παράρτημα Ε της διακήρυξης. Σελίδα 10 από 32

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ.4/2015) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η παρασκευή όλων των τροφίμων (ωμών ή μαγειρεμένων) να γίνεται με ελαιόλαδο Α ποιότητας και κατά προτίμηση Ελληνικής προελεύσεως. 2. Οι σάλτσες των φαγητών να παρασκευάζονται από ντοματάκια «κονκασέ» ή φρέσκια ντομάτα και όχι πελτέ ντομάτας. 3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μεταλλαγμένων προϊόντων για την παρασκευή των γευμάτων. 4. ΚΡΕΑΣ: Το κρέας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των τροφίμων να είναι νωπό να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα ποιοτικής κατάταξης AR3. Ο αμνός να έχει επιφανειακό λίπος πάχους όχι μεγαλύτερο των 6χλστ.. Η μέτρηση θα γίνεται στην περιοχή του ισχίου του στέρνου και στην έσω επιφάνεια του μηρού. Τα χοιρινά μαδητού τύπου να είναι κατηγορίας U ή R, τα χοιρινά τύπου καρέ να είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Αγορανομική διάταξη και η προέλευση του σφαγείου να είναι από ωμοπλάτη ή την οσφυϊκή χώρα. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 5. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ: Τα αλλαντικά που χρησιμοποιεί ο χορηγητής τόσο αυτά όσο και οι πρώτες ύλες και ενδείξεις τους να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 6. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας της εποχής και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες από μια σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη του προμηθευτή. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 7. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%): Τα κοτόπουλα που χρησιμοποιεί ο χορηγητής για την παρασκευή του σιτηρεσίου θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε ε- γκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν διατραφεί με καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Σελίδα 11 από 32

12 8. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ: Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 9. ΑΥΓΑ: Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι άνω των 63 γρ. (μέγεθος L). 10. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ: Τα προμηθευμένα είδη πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ/τος 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και την μεταφορά. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 ο C για 15 ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασία για την επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδρασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξείδρασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης». Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6 ο στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική στοιβάδα πλαστικού του ¼ λίτρου ή μεγαλύτερη κατά την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς. Στην συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστεριώσεως. Το παστεριωμένο γάλα μπορεί να είναι περιεκτικότητας 0% ή 1,5% ή 3,5% σε λιπαρά κατά την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς. Τα κιτία πρέπει να παραδίδονται στα Νοσοκομεία σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν χειρολαβές ώστε να προστατεύεται στις μετακινήσεις. Οι συσκευασίες (κιβώτια) πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή. Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία αυτοδύνάμου ψύξεως και να φέρουν την σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 11. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 2% ΚΑΙ 0% ΚΑΙ 3,85% ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ: Να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 2% και 0% και 3,85% σε συσκ. 200 γραμμάριων. Το προμηθευόμενο γιαούρτι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ή να διατηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 12. ΑΡΤΟΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Τα αρτίδια πρέπει να είναι βάρους γρ. και να φέρονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος πλαστικής ατομικής συσκευασίας. 13. ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: Τα είδη γαλακτοκομίας (τυρί προδιαγραφές Π.Ο.Π., κασέρι προδιαγραφές Π.Ο.Π., κεφαλοτύρι προδιαγραφές Π.Ο.Π.) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Προκειμένου για φέτα και τελεμέ τα τρίμματα αποκλείονται. Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθ. Του Π.Δ. 56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), HACCP ή να τηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές, και στην προσφορά να δηλώνονται η προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης και εφαρμόζει σύστημα HACCP. Το τηγμένο τυρί να είναι σε συσκευασία 8 τεμαχίων βάρους 17,5 γρ. έκαστο. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 14. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΛΙ: Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους που θα προσδιορίζεται από το Τμήμα Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς., και σε συσκευασία των 20 γραμμαρίων ζελέ. Γενικά η Σελίδα 12 από 32

13 μαρμελάδα και το μέλι που χορηγούνται να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π. 15. ΚΟΜΠΟΣΤΑ: Η πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με ποσοστό ζάχαρης 14-16%. Το προϊόν να μην περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες ή μικρόβια που να υποδηλώνουν εντερική μόλυνση που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου. Γενικά η προμηθευόμενη κομπόστα να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 16. ΓΛΥΚΑ: Η γέμιση των γλυκών ταψιού θα γίνετε αποκλειστικά με καρύδι σε αναλογία ¼ με τα φύλλα κρούστας και το κανταϊφι στο έτοιμο στραγγισμένο προϊόν. Τα κοκ θα έχουν γέμιση από κρέμα ζαχαροπλαστικής, αναμεμειγμένη με σοκολάτα και εξωτερικά επενδυμένα με σοκολάτα. Οι τρούφες θα προσφέρονται σκέτες με σοκολάτα (σκουλικάκια). Τα είδη που περιέχουν σοκολάτα θα πρέπει να παρασκευάζονται από γνήσια κουβερτούρα που θα αναγράφεται στις ενδείξεις και όχι από προϊόν απομιμήσεως και θα παρασκευάζονται από άριστη και κατάλληλη ποιότητα υλικών με άριστες συνθήκες καθαριότητας και σε εργαστήρια που είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία άδεια λειτουργίας. Τα γλυκά να είναι τυλιγμένα ανά ένα ή σε ειδική για τρόφιμα αρίστης ποιότητας ατομική συσκευασία. Σελίδα 13 από 32

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ. ΤΑΚΤΙΚΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΙΤΑ) (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 4/2015) ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή Αυγό ή Κασέρι ή Μέλι Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ. Γάλα πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο 0,25L ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι πλήρες Φρούτο εποχής ή Γλυκό ατομικό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο,κρέμα, ζελέ, γιαούρτι με φρούτα, γιαούρτι με φρούτα & δημητριακά Σαλάτα εποχής Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας με φασολάκια, Κοτόπουλο Φούρνου με πατάτες, Παστίτσιο, Φακές κ.λ.π.) ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι πλήρες 200g - Γλυκό ατομικό ή Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο, κρέμα, ζελέ, γιαούρτι με φρούτα, γιαούρτι με φρούτα & δημητριακά Σαλάτα εποχής-ελαφρύ πιάτο τακτικής(π.χ. Μακαρόνια με σάλτσα, Ρύζι πιλάφι, Μανιταρόσουπα κ.λ.π.) ΠΡΩΙΝΟ: ΓΕΥΜΑ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 1. Μαρμελάδα ή Μέλι ή Αυγό βραστό ή Κασέρι (κανονικό ή με λίγα λιπαρά) ή Τυράκι τυγμένο(2 τεμ-κανονικό ή με χαμηλά λιπαρά) ή Τυρί φέτα Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ.(λευκό ή ολικής) Γάλα πλήρες Ή ημι-αποβουτυρωμένο 0,25L ή 2. Σάντουιτς κανονικό (κασέρι-γαλοπούλα )ή (νηστίσιμο) & Γάλα πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο) & 1 αυγό βραστό ή 3. Τυρόπιτα σπανακόπιτα-κολοκυθόπιτα ατομική μερίδα & Γάλα πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο & 1 αυγό βραστό 4. Σε γιορτινές μέρες : Κασέρι Ή Τυράκι τυγμένο (2 τεμ) ή Τυρί φέτα Ή 1 αυγό βραστό- Ψωμί ατομ.(λευκό ή ολικής)-μαργαρίνη Ατομ.-Γάλα πλήρες ή ημι-αποβουτυρωμένο 0,25L- Kρουασάν ατομική συσκ. Ή Τσουρεκάκι ατομ.συσκ Ψωμί ατομ. λευκό ή ολικής Τυρί φέτα Ή Γιαούρτι 200γρ(πλήρες ή 2% ) Φρούτο εποχής ή Γλυκό ατομικό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο, χαλβά, τσουρεκάκι, ζελέ, γιαούρτι με φρούτα, γιαούρτι με φρούτα & δημητριακά Σαλάτα εποχής Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας με φασολάκια, Κοτόπουλο Φούρνου με πατάτες, Παστίτσιο, Φακές κ.λ.π.) Στις γιορτινές μέρες επιπλέον με τα άλλα τρόφιμα σαλάτα αλοιφή π.χ τζατζίκι,μελιτζανοσαλάτα κρασί κόκκινο ή λευκό ημίγλυκο ατομ.συσκ (0,25L) ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι (πλήρες ή 2% ) 200γρ - Γλυκό ατομικό ή Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο όπως στο γεύμα Σαλάτα εποχής Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας κοκκινιστό με μακαρόνια, Τας-κεμπάπ με ρύζι πιλάφι, Κρεατοχορτόσουπα κ.λ.π.) Φακελάκι Νες-Καφέ Γαλατάκι ατομικό (μερίδα καφέ)- Σάντουιτς (κασέρι γαλοπούλα ) =1 τεμ. Σελίδα 14 από 32

15 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό Μαρμελάδα ή Μέλι ή Κασέρι (κανονικό ή με λίγα λιπαρά ) ή Τυράκι τυγμένο κανονικό ή με χαμηλά λιπαρά (2 τεμ)- Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ. Γάλα πλήρες ή ημι-αποβουτυρωμένο 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ σκέτο ή με φρούτα ή Φυσικό χυμό φρούτων (0.25 L) ΓΕΥΜΑ : Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι (πλήρες ή 2%) 200 γρ Φρούτο εποχής ή Γλυκό ατομικό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο,κρέμα, ζελέ, χαλβά, γιαούρτι με φρούτα, γιαούρτι με φρούτα & δημητριακά Σαλάτα εποχής Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας με φασολάκια, Κοτόπουλο Φούρνου με πατάτες, Παστίτσιο, Φακές κ.λ.π.) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ σκέτο ή με φρούτα ή Φυσικό χυμό φρούτων (0.25 L) ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα - Γλυκό ατομικό ή Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο τύπου ζελέ,ρυζόγαλο, τσουρεκάκι ατομ., κέικ ατομ. Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο τακτικής ή Κύριο πιάτο διαίτης και Κύριο πιάτο Τακτικής Εφημερευόντων Ιατρών (π.χ. Κρέας κοκκινιστό με μακαρόνια, Τας-κεμπάπ με ρύζι πιλάφι, Κρέας βραστό με μακαρόνια, Μπιφτέκι με ρύζι πιλάφι, Κρεατοχορτόσουπα κ.λ.π.) Γιαούρτι (πλήρες ή 2%) 200g ή γάλα πλήρες ή 2% ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό Κασέρι με λίγα λιπαρά ή Ανθότυρο μερίδα ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ανάλατη Μαργαρίνη Ατομ. Με Χαμηλά λιπαρά Ψωμί ολικής ατομ.ή ολικής ατομική συσκ 30 γρ Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ή Φρούτο ή Ζελέ άγλυκο κατάλληλο για διαβητικούς ή Κομπόστα άγλυκη ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ολικής ατομ ή ολικής ατομική συσκ 30 γρ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι 2% 200g ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ή κασέρι με λίγα λιπαρά Φρούτο εποχής ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη Σαλάτα εποχής ή βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας με φασολάκια, Κοτόπουλο με ρύζι, Κοτόπουλο με μπάμιες, Φακές κ.λ.π.) ή ειδικές μερίδες (κρέας κοκ ή κοτ. Ή μπιφτέκι (120 γρ) & ζυμαρικά (100 γρ) ή λαχανικά (200 γρ) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ή Φρούτο ή Ζελέ άγλυκο κατάλληλο για διαβητικούς ή Κομπόστα άγλυκη ή Γιαούρτι άλιπο 0 2% σε λιπαρά. ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ολικής ατομ. ή ολικής ατομική συσκ 30 γρ Τυρί φέτα ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημιαποβουτυρωμένη ή κασέρι με λίγα λιπαρά Φρούτο εποχής Σαλάτα εποχής ή βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο τακτικής ή Κύριο πιάτο διαίτης (π.χ. Κρέας κοκκινιστό με λαχανικά μαγειρεμένα Τας-κεμπάπ με ρύζι πιλάφι, Κρέας βραστό με μακαρόνια, Μπιφτέκι με ρύζι πιλάφι, Κρεατοχορτόσουπα κ.λ.π.) ή ειδικές μερίδες (κρέας κοκ(120 γρ) & ζυμαρικά (100 γρ) ή λαχανικά (200 γρ) Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g ΥΔΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΠΡΩΙΝΟ: Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές. Γάλα πλήρες 0,25L ή τσάϊ ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200g Σούπα διαίτης Σελίδα 15 από 32

16 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200g Σούπα διαίτης ΥΔΡΙΚΗ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΔΙΑΙΤΑ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές. Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ ή κομπόστα ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200g Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ή Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200 g- Σούπα Γιουβαρλάκια ή Κοτόσουπα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ ή κομπόστα ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200g Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ή Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200 g- Σούπα Γιουβαρλάκια ή Κοτόσουπα ΥΔΡΙΚΗ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟ: Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές σίκ. (ατομ. συσκ.) Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές σικ. ατομική συσκ. Γιαούρτι 2% λιπαρά 200g Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ή Φρυγανιές σικ. (ατομ. συσκ..)- Γιαούρτι πλήρες 200 g- Σούπα Γιουβαρλάκια ή Κοτόσουπα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Γιαούρτι 2% λιπαρά 200g Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ή Φρυγανιές σικ. (ατομ. συσκ..)- Γιαούρτι πλήρες 200 g- Σούπα Γιουβαρλάκια ή Κοτόσουπα ΕΛΑΦΡΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΔΙΑΙΤΑ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή μέλι Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ. Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ ή κομπόστα φρούτου ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ατομ. Κομπόστα φρούτου Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ ή κομπόστα φρούτου ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Γιαούρτι πλήρες 200g Κομπόστα φρούτου Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Ελαφρύ πιάτο διαίτης (Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά Σελίδα 16 από 32

17 ή Ρύζι πιλάφι) ΕΛΑΦΡΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό ή ανθότυρο μερίδα ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη μερίδα Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ολικής ατομ. Ή ατομικ.συσκ 30 γρ Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ολικής ατομ. ή ατομικ. συσκ.30 γρ Κομπόστα φρούτου άγλυκη Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ολικής ατομ. Ή ατομικ συσκ 30 γρ Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Κομπόστα φρούτου άγλυκη Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Ελαφρύ πιάτο διαίτης (Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΕΛΑΦΡΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΑ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό Κασέρι ή Μαρμελάδα ή Μέλι Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ. Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή Ζελέ ή Επιδόρπιο Γιαούρτης με φρούτα ή Κομπόστα φρούτου ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ατομ. Γιαούρτι πλήρες 200g Τυρί φέτα Φρούτο Εποχής Ή Γλυκό Ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο, κρέμα, ζελέ Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή Ζελέ σκέτο ή φρούτων ή Επιδόρπιο Γιαούρτης με φρούτα ή Κομπόστα φρούτου ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Γιαούρτι πλήρες 200g Τυρί φέτα Φρούτο Εποχής ή Γλυκό Ή Άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο, κρέμα, ζελέ Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΚΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ σκέτο ή φρούτων ή κομπόστα φρούτου ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Γιαούρτι (πλήρες ή 2%) 200g Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ σκέτο ή φρούτων ή κομπόστα φρούτου ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Γιαούρτι (πλήρες ή 2%) 200g Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) Σελίδα 17 από 32

18 ΔΙΑΙΤΑ ΓΑΣΤΡΟΡΡΑΓΙΑΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Κοτόπουλο βραστό με Πουρέ πατάτας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Κοτόπουλο βραστό με Πουρέ πατάτας ΔΙΑΙΤΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή μέλι Μαργαρίνη ατομ. με χαμηλά λιπαρά Φρυγανιές Τσάι ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Κομπόστα φρούτου Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Κομπόστα φρούτου Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΙΑΙΤΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή Μέλι Αυγό βραστό ή Κασέρι με λίγα λιπαρά ή Ανθότυρο ή Μυζήθρα ημιαποβ.(κάποιες μέρες την εβδομάδα) Μαργαρίνη Ατομ. Με Χαμηλά Λιπαρά Ψωμί ολικής ατομ. Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή Ζελέ σκέτο ή με φρούτα ή Κομπόστα φρούτου ή Επιδόρπιο γιαούρτης 2% με φρούτα ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ολικής ατομ. Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Τυρί φέτα ή Ανθότυρο ή Μυζήθρα ημιαποβ Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο,κρέμα, ζελέ ή γλυκό Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ολικής ατομ. Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Τυρί φέτα ή Ανθότυρο ή Μυζήθρα ημιαποβ Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο,κρέμα, ζελέ ή γλυκό Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ή κασέρι με χαμηλά λιπαρά ή τυράκι τυγμένο με χαμηλά λιπαρά (2 τεμ) Μαργαρίνη ατομ. με χαμηλά λιπαρά Ψωμί ολι- Σελίδα 18 από 32

19 κής ατομ.ή 30 γρ Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ή φρούτο ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ολικής ατομ ή 30 γρ. Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Τυρί φέτα ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ή κασέρι με χαμηλά λιπαρά ή τυράκι τυγμένο με χαμηλά λιπαρά (2 τεμ) Φρούτο εποχής ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ή φρούτο ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ολικής ατομ.ή 30 γρ Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Τυρί φέτα ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ή κασέρι με χαμηλά λιπαρά ή τυράκι τυγμένο με χαμηλά λιπαρά (2 τεμ) Φρούτο εποχής ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαργαρίνη Ατομ. με χαμηλά λιπαρά Φρυγανιές Τσάι άγλυκο ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Φρούτο εποχής Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Φρούτο εποχής Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Τυρί φέτα ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβ. Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g ΔΙΑΙΤΑ 40g ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή μέλι Μαργαρίνη ατομ. κανονική ή με χαμηλά λιπαρά Φρυγανιές σίτου ή σίκαλης (ατομ.συσκ.) Τσάι ΠΡΟΓΕΥΜΑ: - ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές σίτου ή σίκαλης (ατομ.συσκ.) Φρούτο εποχής Σούπα διαίτης (με ½ φλιτζ το ζυμαρικό) Σαλάτα βραστών λαχανικών (1 φλιτζ) 60 γρ κρέας ή μπιφτέκι ή κοτόπουλο ή ψάρι ή άλλο κρέας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κομπόστα ατομ. ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές σίτου ή σίκαλης (ατομ.συσκ.) Φρούτο εποχής Σούπα διαίτης (με ½ φλιτζ το ζυμαρικό) - Γιαούρτι ( πλήρες ή 2% ) 200g ΔΙΑΙΤΑ ΕΚΤΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή μέλι Μαργαρίνη Ατομ.ή με χαμηλά λιπαρά Φρυγανιές σίτου ή σικ.(ατομ.συσκ.) Γάλα 0-1,5% ή πλήρες 0,25L ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές σίτου ή σικ.(ατομ.συσκ.) Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Σούπα διαίτης Σαλάτα Σελίδα 19 από 32

20 βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές σίτου ή σικ.(ατομ.συσκ.) Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΛΗ ΔΙΑΙΤΑ Β ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές σίτου ή σικ. Γιαούρτι (πλήρες ή 2%)200g Τυρί φέτα Φρούτο εποχής ή γλυκό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο ή κρέμα ή ζελέ Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές σίτου ή σικ. Γιαούρτι (πλήρες ή 2% )200g Τυρί φέτα Φρούτο εποχής ή γλυκό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο ή κρέμα ή ζελέ Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι Σελίδα 20 από 32

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γ2/2283/15-03-2016 Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς Τηλέφωνο : 23413 51626

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 21 /201 4

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 21 /201 4 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.05 14:00:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘΡΚ4690Β2-ΠΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 14/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. Γ2/2683 4 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ2/ 7428 /15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Θωμάς Κατσαντάς ΤΗΛ. : 23413 51626

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικό Ημερομηνία: 15/04/2011 Γραφείο Προμηθειών Αρ.Πρωτ. : Γ2/3327 Πληροφορίες: Ράιας Αθανάσιος ΤΗΛ. : 2341351626 FAX : 2341351657

Τμήμα Οικονομικό Ημερομηνία: 15/04/2011 Γραφείο Προμηθειών Αρ.Πρωτ. : Γ2/3327 Πληροφορίες: Ράιας Αθανάσιος ΤΗΛ. : 2341351626 FAX : 2341351657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα Οικονομικό Ημερομηνία: 15/04/2011 Γραφείο Προμηθειών Αρ.Πρωτ. : Γ2/3327 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ4690Β2-ΙΕΠ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Σελίδα 1 από 13

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ4690Β2-ΙΕΠ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Σελίδα 1 από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αρ. πρωτ. Γ/2/ 3823 /30-05-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες: Νίκη Ιωαννίδου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γ2/3028/07-04-2016 Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς Τηλέφωνο : 23413 51626

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς Τηλέφωνο : 23413 51626 Fax : 23413 51657

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 19/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αρ. πρωτ. Γ/2/5081 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Ιωαννίδου

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιµα θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7082 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 28/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. Γ2/2606 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠΥΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠΥΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠΥΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ CPV 55320000-9 ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Μελέτης: 119 Ηµεροµηνία: 24/8/2015 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.963,46

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/966

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. πρωτ. : 15562 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Για πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης Κάθε υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 24/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. Γ2/1495 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3343 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 25/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. Γ2/1554 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 59/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 59/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γ2/3156/22-04-2015 Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς Τηλέφωνο : 23413 51626

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 21 Σεπτεμβρίου 2015 Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Αρ. πρωτ: 10875

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 21 Σεπτεμβρίου 2015 Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Αρ. πρωτ: 10875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 21 Σεπτεμβρίου 2015 Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Αρ. πρωτ: 10875 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 13 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 5269/

Αρ. Πρωτ.: 5269/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Λέρος 19/5/2017 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου Αρ. Πρωτ.: 5269/22-5-17 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Γ.Ν - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 23 Αυγούστου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 23 Αυγούστου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 23 Αυγούστου 2010 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Θεόδωρος Αγγελόπουλος Τηλ.: 2713 601145 Fax: 2713 601175 Email :anag@arcadia.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ IEYΘYNΣH IOIKΗΣΗΣ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: 6-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλ/φορίες :Δελιτζιάς Ν.- Π.Μαγγούφη Τηλ. : 24313-50702

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 7439 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Προς: Οικονομικούς Φορείς Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186754 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 13.09.2016 3 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/13.09.2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΜΗΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ:12-6-2015 (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 9781 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :7081 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Αριθ. Μελέτης : 3/2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Θεσσαλονίκη σήμερα στις 21-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ. οι: 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Αριθ. Μελέτης : 02/2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι Περιγραφή Είδους

Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι Περιγραφή Είδους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 17543/18-7-2014 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 15/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23-12-2014 Αριθ.Πρωτ. 19391 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 Για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προυπολογιζόμενη δαπάνη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 20/09/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 9871 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 20/09/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 9871 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 00907 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 987 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες: Ιουλίττα Αγγέλη Τηλέφωνο: 07.86.437 Φαξ: 07..007 E-mail: iaggeli@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ)

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης θα προβεί σε διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.04 12:24:29 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΡΒ946907Μ-ΜΝΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΙ ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΓΑΛΑ Γάλα φρέσκο 180-200 ml 124 6,4 9,6 6,8 Γάλα εβαπορέ ¼ κουτιού 158 8.6 11.3 9 Προκειµένου να καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα