ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : FAX : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ- CATERING) ΚΩΔ. CPV ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.2 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 1.3 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός ισχύει. 1.4 Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 1.5 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει. 1.6 Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 2.1 Την με αρ. 1 η / απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών σίτισης. 2.5 Την με αρ. πρωτ.345/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( ΑΔΑ: Ω1ΕΦ4690Β2-ΓΙΦ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση Υπηρεσιών Σίτισης (εξωτερική τροφοδοσία catering), σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Σελίδα 1 από 32

2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Eυρώ με Φ.Π.Α από πιστώσεις του Νοσοκομείου. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα ξεκινάει με την κατακύρωση και θα λήγει με την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/01/2015 ΩΡΑ: 10:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23/01/2015 ΩΡΑ: 11:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή διαγωνισμού) που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό. 2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ και μετά από προηγούμενη θεώρηση των ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής υποχρεούται για την εξόφληση να υποβάλλει τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI Άρθρο 1o Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί. 2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, με ποινή απόρριψης, μαζί με τηv προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά : α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, Σελίδα 2 από 32

3 iii) - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), και - η επιχείρησή τους δεν τελεί σε υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται α) ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, α- ναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, β) ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού και γ) ότι δεν έ- χουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι: i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη. ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται, πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.στ και 1.ζ, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σχετικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης στον τομέα δραστηριότητας που αφορά ειδικότερα το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή, άλλως, για όσο χρόνο λειτουργία έχει συμπληρωθεί από την σύστασή της επιχείρησης. 3. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί. Άρθρο 2o Χρόνος -τρόπoς κατάρτισης και υπoβoλής διαδικασία αποσφράγισης - χρόvoς ισχύος τωv πρoσφoρώv, καθώς και λοιποί γενικοί όροι 2.1. Οι εvδιαφερόμεvoι πoυ θα συμμετάσχoυv στov διαγωvισμό πρέπει vα υπoβάλoυv τηv πρoσφoρά τoυς με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ότι άλλo απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα σε δύo (2) αvτίγραφα και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλoς της Αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Ο τίτλος του διαγωνισμού Ο αριθμός της διακήρυξης Σελίδα 3 από 32

4 Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα 2.3. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: Kλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συμμετoχής Κλειστός υπoφάκελoς με την ένδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στov oπoίo θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και φύλλο συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης. Στο Φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες της διακήρυξης τεχνικές προδιαγραφές. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό φάκελo επίσης μέσα στov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι φάκελoι oικovoμικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της πρoσφoράς δεv είvαι δυvατόv λόγω τoυ μεγάλoυ όγκoυ vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελo,τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λoιπές εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβησίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρχει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραμμέvη και μovoγραμμέvη απo τov πρoσφέρovτα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv απoσφράγιση και αξιολόγηση τωv πρoσφoρώv τηv ημερoμηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη με την παρακάτω διαδικασία: Απoσφραγίζovται oι κυρίως φάκελoι καθώς και oι φάκελoι τωv τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή όλα τα δικαιoλoγητικά και oι τεχvικές πρoσφoρές κατά φύλλo. Οι φάκελoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv δεv απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή και τoπoθετoύvται σ έvα vέo φάκελo o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπoγράφεται απo τηv ίδια επιτρoπή. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τις κατατιθέμενες τεχνικές προσφορές μόνο για τους προσφέροντες που έχουν καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης προσφορών Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση αυτών, και συντάσσει συγκριτικό πίνακα τιμών καθώς και πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών. Οι φάκελoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv,για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, κατά τηv αξιoλόγηση τωv τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv,απoδεκτές, δεv απoσφραγίζovται αλλά επιστρέφovται μετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισμoύ Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης. Διευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv ζητoύvται απo αρμόδιο όργαvo, είτε εvώπιov τoυ, είτε ύστερα απo έγγραφo της υπηρεσίας, μετά απo σχετική γvωμoδότηση τoυ oργάvoυ. Απo τις διευκριvίσεις πoυ δίvovται, λαμβάvovται υπόψη μόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα σημεία πoυ ζητήθηκαv Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες. Η έvαρξη της πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ. Σελίδα 4 από 32

5 2.9. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ απo τηv παρoύσα διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πρίv απo τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo απo τη διακήρυξη. Άρθρo 3o Τμηματική Προσφορά - Αντιπροσφορές 3.1. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα των ζητουμένων ειδών όπως αυτά εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται ως απαράδεκτες Επίσης, δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές όπως επίσης και αυτόνομες διαφορετικές προσφορές από τον ίδιο συμμετέχοντα. Άρθρο 4o Προσφερόμενη τιμή 4.1. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α.) Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά Προσφορές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ αυτές σχέση του ευρώ προς ξέvo νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: - Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. - Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών Θα δοθεί δαπάνη μηνιαίας αποζημίωσης για την κάλυψη του καθαρισμού η οποία θα αφορά το σύνολο του παρεχόμενου έργου Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή μέχρι λήξεως της σύμβασης. Οι τιμές των προσφορών δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της ανάθεσης), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 5o Στοιχεία για την επιχείρηση 5.1. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Σελίδα 5 από 32

6 Άρθρο 6o Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωvισμoύ 6.1. Κριτήριο για την κατακύρωση του ανωτέρω έργου και την τελική επιλογή του Αναδόχου είναι η ΧΑΜΗ- ΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ όπως αυτή προκύπτει μέσα από το άθροισμα των σταθμισμένων τιμών κάθε ομάδας ζητούμενης δίαιτας (Α έως ΣΤ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ). Η σταθμισμένη τιμή προκύπτει από το γινόμενο της προσφερόμενης τιμής επί του συντελεστή στάθμισης για κάθε ομάδα δίαιτας (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε). Η σταθμισμένη τιμή για τα ζητούμενα είδη της ομάδων (ΣΤ) υπολογίζεται για κάθε ζητούμενο είδος ξεχωριστά σαν το γινόμενο της προσφερόμενης τιμής κάθε είδους επί του συντελεστή στάθμισης για το ανάλογο είδος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ). Πίνακας όπου περιλαμβάνεται ο συντελεστής στάθμισης τιμής για κάθε ομάδα των ζητούμενων ειδών καθώς και του τρόπου υπολογισμού της τελικής συγκριτικής τιμής παρατίθεται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) της παρούσας διακήρυξης. Επιπλέον του πίνακα του Παραρτήματος ΣΤ να συμπληρωθεί ο πίνακας του Παραρτήματος Ζ με τιμή ανά δίαιτα Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ανακηρύσσεται ο ανάδοχος της προμήθειας Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα ανάδοχο. 6.6 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 7 ο Παράδοση υλικών Παραλαβή υλικών 7.1 Οι παραγγελίες και οι αντίστοιχες παραδόσεις υλικών θα γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γ. Ν. Κιλκίς και θα είναι τμηματικές του συνόλου των κατακυρωμένων ποσοτήτων. 7.2 Η παράδοση υλικών θα γίνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής έγγραφης παραγγελίας του αρμόδιου τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Η παράδοση θα γίνεται με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου στις αποθήκες του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου. Άρθρο 8o Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 9o Γνωστοποίηση Διαγωνισμού Τα τεύχη τωv διακηρύξεωv θα διατίθεvται απo τo Τμήμα Πρoμηθειώv του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 12: Περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 9.3 Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο Σελίδα 6 από 32

7 «http://et.diavgeia.gov.gr/f/kilkis_hospital». Άρθρο 10o Γενικά 10.1 Για ό,τι δεv πρoβλέπεται απo τηv παρoύσα διακήρυξη, εφαρμόζονται oι περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ διατάξεις, όπως ισχύoυv κάθε φoρά. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» - ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ»- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ»- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε»- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ»- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ»- ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Σελίδα 7 από 32

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές για την διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9001 και να τηρεί όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποτελεσματική οργάνωση της δομής της, την πρόληψη λαθών και παραλείψεων, καθώς και την δυνατότητα εντοπισμού των λαθών με τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Προς τούτο, το σύστημα ποιότητας του προσφέροντος θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000, από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών, απαιτείται η πιστοποίηση για καθένα ξεχωριστά από τους προσφέροντες, στο πεδίο που αυτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 2. Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP και αυτό θα πιστοποιείται από διαπιστευμένο φορέα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δε πιστοποίηση θα είναι σύμφωνη με ένα τουλάχιστον Ευρωπαϊκό πρότυπο. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών, απαιτείται η πιστοποίηση για καθένα ξεχωριστά από τους προσφέροντες, στο πεδίο που αυτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ε- ντός της κοινοπραξίας ή της ένωσης. Τα πιστοποιητικά HACCP πρέπει να ανανεώνονται άμεσα πριν από την ημερομηνία λήξης τους. 3. Προσδιορισμός της μέγιστης δυναμικότητας παραγόμενων γευμάτων την ημέρα (με παράθεση των σχετικών αποδεικτικών) εντός της τελευταίας τριετίας, και σημερινή δυναμικότητα τουλάχιστον 500 μερίδων ημερησίως. 4. Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα. 5. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας σε περίπτωση ανάθεσης του έργου. 6. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής φαγητών όλων των εταιρειών που συμμετέχουν χωρίς καμία ειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 7. Το Νοσοκομείο διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του αναδόχου ανά πάσα στιγμή. 8. Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει μεθοδολογία βάση της οποίας θα διασφαλίζεται, θα αποδεικνύεται και θα είναι μετρίσιμη η ικανοποίηση των ασθενών, καθώς και μεθοδολογία ενημέρωσης της Διοίκησης του νοσοκομείου για το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών. 9. Όλα τα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. Όλα τα τρόφιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των φαγητών, θα πρέπει να είναι νωπά (εκτός και αν προσδιορίζονται διαφορετικά από το διαιτολόγιο), Α ποιότητος και κατά προτίμηση Ελληνικά. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν, για όσα προϊόντα δεν έχουν Ελληνική προέλευση. 10. Το φαγητό θα πρέπει να προσκομίζεται στο Νοσοκομείο σε ατομικές μερίδες, σε αεροστεγή συσκευασία ούτως ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα οι κανόνες υγιεινής και η εύκολη διακίνηση και χρήση. Η συσκευασία των φαγητών πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την αναθέρμανση του φαγητού σε φούρνους μικροκυμάτων που ο ανάδοχος υποχρεούται σε παράδοση όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο ΙΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Σελίδα 8 από 32

9 11. Καθημερινά τα παρασκευαζόμενα τρόφιμα θα ακολουθούν το πρόγραμμα διαιτολογίου, το οποίο θα αποστέλλεται εβδομαδιαίως ή μηνιαίως (σύμφωνα με την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ν.Κιλκίς) στη χορηγό εταιρεία, σε εύλογο πρότερο χρόνο από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του, με τρόπο που θα αποδεικνύει την ενέργεια. Ενδεικτικά διαιτολόγια που βρίσκονται σε χρήση στο Γ.Ν. Κιλκίς επισυνάπτονται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ»). Τα διαιτολόγια αυτά ενδεχομένως να τροποποιηθούν, να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν με νέα κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 12. Ενδεικτικό εδεσματολόγιο και μεριδολόγιο (βάρος μερίδων) επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑ- ΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ»). Το βάρος των φαγητών, ανά μερίδα που αναφέρονται είναι σε μαγειρευμένη ή έτοιμη, κατά περίπτωση μορφή. 13. Η παραγγελία για τον ακριβή αριθμό μερίδων των φαγητών θα δίνεται από τη διαχείριση τροφίμων του Νοσοκομείου την προηγούμενη ημέρα, με τρόπο που θα αποδεικνύει την ενέργεια, έως τις π.μ. και θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης των μερίδων +10% ή -10% επί της παραγγελίας τρεις (3) ώρες πριν την ώρα παράδοσης του κάθε γεύματος. 14. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των μερίδων φαγητού, ε- φόσον κρίνει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ότι είναι ύποπτα ή ακατάλληλα για τους ασθενείς ή το προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράβασης και η εταιρεία θα υποχρεούται να αντικαταστήσει τις μερίδες που επιστρέφονται. Διαφορετικά το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί αντίστοιχες μερίδες φαγητού από άλλους χορηγητές, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον προσφέροντα ανάδοχο. 15. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιάσει το Νοσοκομείο με κατάλληλο εξοπλισμό, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο ΙΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 16. Η μεταφορά παράδοση και η παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 17. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιάζει επαρκώς το Νοσοκομείο και αναλόγως των αναγκών με τα απαραίτητα σκεύη και αναλώσιμα (αλάτι, πιπέρι, χαρτοπετσέτες κτλ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο ΙV «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΟ- ΦΗΣ». II. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Ο χορηγητής πρέπει να προμηθεύσει με τον παρακάτω εξοπλισμό το Γ.Ν. Κιλκίς: Δύο (2) δίστηλα ψυγεία (για τον κεντρικό σταθμό τροφίμων του Νοσοκομείου) φέροντα κατάλληλα θερμόμετρα για την καταγραφή της θερμοκρασίας τους. Τρία (3) μονόστηλα ψυγεία (από ένα για την Κουζίνα Παθολογικής Κλινικής, την Κουζίνα Ορθοπεδικών Κλινικών και την Κουζίνα των Εφημερευόντων Ιατρών του νοσοκομείου) φέροντα κατάλληλα θερμόμετρα για την καταγραφή της θερμοκρασίας τους. Τέσσερις (4) φούρνους μικροκυμάτων (από ένα για τον κεντρικό σταθμό τροφίμων, την Κουζίνα Παθολογικής Κλινικής, την Κουζίνα Ορθοπεδικών Κλινικών και την Κουζίνα των Εφημερευόντων Ιατρών του νοσοκομείου). Έναν (1) ψυγειοκαταψύκτη (για τον κεντρικό σταθμό τροφίμων του Νοσοκομείου) φέροντα κατάλληλο θερμόμετρο για την καταγραφή της θερμοκρασίας του. 2. Ο παραπάνω εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, ενώ ο χορηγητής αναλαμβάνει τη συντήρηση ή ενδεχόμενη ανάγκη άμεσης αντικατάστασής του. IΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Ο χορηγητής φέρει ακέραια την ευθύνη για τη συμμορφούμενη προς τις αρχές HACCP μεταφορά των τροφίμων και την παράδοση τους στο προσωπικό του Γ.Ν. Κιλκίς σε κατάσταση ασφαλή Σελίδα 9 από 32

10 για τη δημόσια υγεία, οργανοληπτικά ακέραιη και στην κατάλληλη θερμοκρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. 2. Ο χορηγητής φέρει ακέραια την ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των τροφίμων σε χρόνο που υποδεικνύεται όπως παρακάτω και στον τόπο που υποδεικνύεται από το Τμήμα Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς. 3. Όλα τα τρόφιμα του Πρωινού γεύματος και του Προγεύματος πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού του νοσοκομείου (επιτροπής παραλαβής, υπεύθυνων διανομής και σερβιρίσματος) το αργότερο μέχρι τις 06:00 π.μ. της ημέρας που πρόκειται να σερβιριστούν. 4. Όλα τα τρόφιμα του Γεύματος (μεσημεριανού) και του Απογευματινού γεύματος πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού του νοσοκομείου (επιτροπής παραλαβής, υπεύθυνων διανομής και σερβιρίσματος) το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ. και όχι νωρίτερα από τις 11:45 π.μ. της ημέρας που πρόκειται να σερβιριστούν (πλην του γάλακτος και των γιαουρτιών των αντίστοιχων γευμάτων που μπορούν να παραδίδονται σε πρότερο χρόνο). 5. Όλα τα τρόφιμα του Δείπνου και του Νυκτερινού γεύματος πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού του νοσοκομείου (επιτροπή παραλαβής, υπεύθυνων διανομής και σερβιρίσματος) το αργότερο μέχρι τις 06:00 μ.μ. και όχι νωρίτερα από τις 05:45 μ.μ. της ημέρας που πρόκειται να σερβιριστούν (πλην του γάλακτος και των γιαουρτιών των αντίστοιχων γευμάτων που μπορούν να παραδίδονται σε πρότερο χρόνο). 6. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι κατάλληλα ομαδοποιημένα ώστε να εξυπηρετούν τη εντός του νοσοκομείου διαδικασία σίτισης, σύμφωνα με την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς. 7. Τα τρόφιμα πρέπει να φέρονται σε κατάλληλη ατομική συσκευασία μιας χρήσης με διαφανές κάλυμμα, ώστε να είναι ευδιάκριτο το περιεχόμενο και θα φέρει κατάλληλη επισήμανση (ετικέτα) για το περιεχόμενο τρόφιμο και την ημερομηνία παραγωγής του. Δείγματα των συσκευασιών με τις ετικέτες τους που θα χρησιμοποιεί ο χορηγητής πρέπει να κατατεθούν στην επιτροπή του παρόντος διαγωνισμού και φυλάσσονται με την ευθύνη του Γ.Ν. Κιλκίς μέχρι το πέρας της συμβάσεως, είναι δε δεσμευτικά για τον χορηγητή για τον τρόπο συσκευασίας των τροφίμων που θα χορηγεί στο νοσοκομείο. 8. Το Γ.Ν. Κιλκίς δικαιούται εφόσον το κρίνει σκόπιμο να ζητάει από τον χορηγητή την παράδοση επιπλέον μερίδων από τα χορηγούμενα τρόφιμα χωρίς τιμολόγηση, ποσότητας ίσης με τον αριθμό των μελών της επιτροπής παραλαβής τροφίμων, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των χορηγούμενων τροφίμων, για την οποία εγγυάται και φέρει ακέραιη την ευθύνη ο χορηγητής. 9. Τα τρόφιμα παραλαμβάνονται από επιτροπή παραλαβής τροφίμων, όπως αυτή ορίζεται για τον αριθμό, για την ιδιότητα των μελών της και τις υποχρεώσεις της από ημερήσια διαταγή του Διοικητή του Γ.Ν.Κιλκίς. ΙV. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Ο χορηγητής δεσμεύεται ότι θα χορηγεί καθημερινά στο Γεύμα και το Δείπνο κουβέρ, αριθμού α- ντίστοιχου με τον αριθμό των σιτιζομένων ατόμων του νοσοκομείου, που θα περιέχει ατομική χαρτοπετσέτα, πλαστικό κουτάλι σούπας, πλαστικό πιρούνι, πλαστικό μαχαίρι, οδοντογλυφίδα και υγρομάντηλο. 2. Ο χορηγητής δεσμεύεται ότι θα προμηθεύει επαρκώς το νοσοκομείο σε καλαμάκια ροφήματος, πλαστικά κουτάλια, ζαχαρομερίδες, φακελάκια τσάι, μικρομερίδες πιπεριού και άλατος, μηλόξυδα,λάδι ( έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ) και μερίδες λεμονιών. 3. Ο χορηγητής δεσμεύεται να προμηθεύσει τα διανομεία (παθολογικής, ορθοπεδικής, κεντρικού σταθμού σίτισης )με μάτι ηλεκτρικό μιας εστίας (μέγεθος μεγάλο)(3 τεμ).επίσης και 1 τεμ (μάτι ηλεκτρικό, με τις ίδιες διαστάσεις) για εφεδρεία. 4. Ο χορηγητής πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε επιπλέον τρόφιμα όπως αυτά εμφανίζονται στο παράρτημα Ε της διακήρυξης. Σελίδα 10 από 32

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ.4/2015) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η παρασκευή όλων των τροφίμων (ωμών ή μαγειρεμένων) να γίνεται με ελαιόλαδο Α ποιότητας και κατά προτίμηση Ελληνικής προελεύσεως. 2. Οι σάλτσες των φαγητών να παρασκευάζονται από ντοματάκια «κονκασέ» ή φρέσκια ντομάτα και όχι πελτέ ντομάτας. 3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μεταλλαγμένων προϊόντων για την παρασκευή των γευμάτων. 4. ΚΡΕΑΣ: Το κρέας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των τροφίμων να είναι νωπό να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα ποιοτικής κατάταξης AR3. Ο αμνός να έχει επιφανειακό λίπος πάχους όχι μεγαλύτερο των 6χλστ.. Η μέτρηση θα γίνεται στην περιοχή του ισχίου του στέρνου και στην έσω επιφάνεια του μηρού. Τα χοιρινά μαδητού τύπου να είναι κατηγορίας U ή R, τα χοιρινά τύπου καρέ να είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Αγορανομική διάταξη και η προέλευση του σφαγείου να είναι από ωμοπλάτη ή την οσφυϊκή χώρα. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 5. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ: Τα αλλαντικά που χρησιμοποιεί ο χορηγητής τόσο αυτά όσο και οι πρώτες ύλες και ενδείξεις τους να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 6. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας της εποχής και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες από μια σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη του προμηθευτή. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 7. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%): Τα κοτόπουλα που χρησιμοποιεί ο χορηγητής για την παρασκευή του σιτηρεσίου θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε ε- γκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν διατραφεί με καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Σελίδα 11 από 32

12 8. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ: Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 9. ΑΥΓΑ: Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι άνω των 63 γρ. (μέγεθος L). 10. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ: Τα προμηθευμένα είδη πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ/τος 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και την μεταφορά. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 ο C για 15 ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασία για την επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδρασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξείδρασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης». Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6 ο στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική στοιβάδα πλαστικού του ¼ λίτρου ή μεγαλύτερη κατά την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς. Στην συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστεριώσεως. Το παστεριωμένο γάλα μπορεί να είναι περιεκτικότητας 0% ή 1,5% ή 3,5% σε λιπαρά κατά την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς. Τα κιτία πρέπει να παραδίδονται στα Νοσοκομεία σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν χειρολαβές ώστε να προστατεύεται στις μετακινήσεις. Οι συσκευασίες (κιβώτια) πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή. Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία αυτοδύνάμου ψύξεως και να φέρουν την σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 11. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 2% ΚΑΙ 0% ΚΑΙ 3,85% ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ: Να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 2% και 0% και 3,85% σε συσκ. 200 γραμμάριων. Το προμηθευόμενο γιαούρτι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ή να διατηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 12. ΑΡΤΟΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Τα αρτίδια πρέπει να είναι βάρους γρ. και να φέρονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος πλαστικής ατομικής συσκευασίας. 13. ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: Τα είδη γαλακτοκομίας (τυρί προδιαγραφές Π.Ο.Π., κασέρι προδιαγραφές Π.Ο.Π., κεφαλοτύρι προδιαγραφές Π.Ο.Π.) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Προκειμένου για φέτα και τελεμέ τα τρίμματα αποκλείονται. Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθ. Του Π.Δ. 56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), HACCP ή να τηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές, και στην προσφορά να δηλώνονται η προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης και εφαρμόζει σύστημα HACCP. Το τηγμένο τυρί να είναι σε συσκευασία 8 τεμαχίων βάρους 17,5 γρ. έκαστο. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 14. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΛΙ: Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους που θα προσδιορίζεται από το Τμήμα Διατροφής του Γ.Ν. Κιλκίς., και σε συσκευασία των 20 γραμμαρίων ζελέ. Γενικά η Σελίδα 12 από 32

13 μαρμελάδα και το μέλι που χορηγούνται να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π. 15. ΚΟΜΠΟΣΤΑ: Η πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με ποσοστό ζάχαρης 14-16%. Το προϊόν να μην περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες ή μικρόβια που να υποδηλώνουν εντερική μόλυνση που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου. Γενικά η προμηθευόμενη κομπόστα να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 16. ΓΛΥΚΑ: Η γέμιση των γλυκών ταψιού θα γίνετε αποκλειστικά με καρύδι σε αναλογία ¼ με τα φύλλα κρούστας και το κανταϊφι στο έτοιμο στραγγισμένο προϊόν. Τα κοκ θα έχουν γέμιση από κρέμα ζαχαροπλαστικής, αναμεμειγμένη με σοκολάτα και εξωτερικά επενδυμένα με σοκολάτα. Οι τρούφες θα προσφέρονται σκέτες με σοκολάτα (σκουλικάκια). Τα είδη που περιέχουν σοκολάτα θα πρέπει να παρασκευάζονται από γνήσια κουβερτούρα που θα αναγράφεται στις ενδείξεις και όχι από προϊόν απομιμήσεως και θα παρασκευάζονται από άριστη και κατάλληλη ποιότητα υλικών με άριστες συνθήκες καθαριότητας και σε εργαστήρια που είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία άδεια λειτουργίας. Τα γλυκά να είναι τυλιγμένα ανά ένα ή σε ειδική για τρόφιμα αρίστης ποιότητας ατομική συσκευασία. Σελίδα 13 από 32

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ. ΤΑΚΤΙΚΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΙΤΑ) (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 4/2015) ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή Αυγό ή Κασέρι ή Μέλι Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ. Γάλα πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο 0,25L ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι πλήρες Φρούτο εποχής ή Γλυκό ατομικό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο,κρέμα, ζελέ, γιαούρτι με φρούτα, γιαούρτι με φρούτα & δημητριακά Σαλάτα εποχής Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας με φασολάκια, Κοτόπουλο Φούρνου με πατάτες, Παστίτσιο, Φακές κ.λ.π.) ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι πλήρες 200g - Γλυκό ατομικό ή Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο, κρέμα, ζελέ, γιαούρτι με φρούτα, γιαούρτι με φρούτα & δημητριακά Σαλάτα εποχής-ελαφρύ πιάτο τακτικής(π.χ. Μακαρόνια με σάλτσα, Ρύζι πιλάφι, Μανιταρόσουπα κ.λ.π.) ΠΡΩΙΝΟ: ΓΕΥΜΑ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 1. Μαρμελάδα ή Μέλι ή Αυγό βραστό ή Κασέρι (κανονικό ή με λίγα λιπαρά) ή Τυράκι τυγμένο(2 τεμ-κανονικό ή με χαμηλά λιπαρά) ή Τυρί φέτα Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ.(λευκό ή ολικής) Γάλα πλήρες Ή ημι-αποβουτυρωμένο 0,25L ή 2. Σάντουιτς κανονικό (κασέρι-γαλοπούλα )ή (νηστίσιμο) & Γάλα πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο) & 1 αυγό βραστό ή 3. Τυρόπιτα σπανακόπιτα-κολοκυθόπιτα ατομική μερίδα & Γάλα πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο & 1 αυγό βραστό 4. Σε γιορτινές μέρες : Κασέρι Ή Τυράκι τυγμένο (2 τεμ) ή Τυρί φέτα Ή 1 αυγό βραστό- Ψωμί ατομ.(λευκό ή ολικής)-μαργαρίνη Ατομ.-Γάλα πλήρες ή ημι-αποβουτυρωμένο 0,25L- Kρουασάν ατομική συσκ. Ή Τσουρεκάκι ατομ.συσκ Ψωμί ατομ. λευκό ή ολικής Τυρί φέτα Ή Γιαούρτι 200γρ(πλήρες ή 2% ) Φρούτο εποχής ή Γλυκό ατομικό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο, χαλβά, τσουρεκάκι, ζελέ, γιαούρτι με φρούτα, γιαούρτι με φρούτα & δημητριακά Σαλάτα εποχής Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας με φασολάκια, Κοτόπουλο Φούρνου με πατάτες, Παστίτσιο, Φακές κ.λ.π.) Στις γιορτινές μέρες επιπλέον με τα άλλα τρόφιμα σαλάτα αλοιφή π.χ τζατζίκι,μελιτζανοσαλάτα κρασί κόκκινο ή λευκό ημίγλυκο ατομ.συσκ (0,25L) ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι (πλήρες ή 2% ) 200γρ - Γλυκό ατομικό ή Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο όπως στο γεύμα Σαλάτα εποχής Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας κοκκινιστό με μακαρόνια, Τας-κεμπάπ με ρύζι πιλάφι, Κρεατοχορτόσουπα κ.λ.π.) Φακελάκι Νες-Καφέ Γαλατάκι ατομικό (μερίδα καφέ)- Σάντουιτς (κασέρι γαλοπούλα ) =1 τεμ. Σελίδα 14 από 32

15 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό Μαρμελάδα ή Μέλι ή Κασέρι (κανονικό ή με λίγα λιπαρά ) ή Τυράκι τυγμένο κανονικό ή με χαμηλά λιπαρά (2 τεμ)- Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ. Γάλα πλήρες ή ημι-αποβουτυρωμένο 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ σκέτο ή με φρούτα ή Φυσικό χυμό φρούτων (0.25 L) ΓΕΥΜΑ : Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι (πλήρες ή 2%) 200 γρ Φρούτο εποχής ή Γλυκό ατομικό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο,κρέμα, ζελέ, χαλβά, γιαούρτι με φρούτα, γιαούρτι με φρούτα & δημητριακά Σαλάτα εποχής Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας με φασολάκια, Κοτόπουλο Φούρνου με πατάτες, Παστίτσιο, Φακές κ.λ.π.) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ σκέτο ή με φρούτα ή Φυσικό χυμό φρούτων (0.25 L) ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Τυρί φέτα - Γλυκό ατομικό ή Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο τύπου ζελέ,ρυζόγαλο, τσουρεκάκι ατομ., κέικ ατομ. Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο τακτικής ή Κύριο πιάτο διαίτης και Κύριο πιάτο Τακτικής Εφημερευόντων Ιατρών (π.χ. Κρέας κοκκινιστό με μακαρόνια, Τας-κεμπάπ με ρύζι πιλάφι, Κρέας βραστό με μακαρόνια, Μπιφτέκι με ρύζι πιλάφι, Κρεατοχορτόσουπα κ.λ.π.) Γιαούρτι (πλήρες ή 2%) 200g ή γάλα πλήρες ή 2% ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό Κασέρι με λίγα λιπαρά ή Ανθότυρο μερίδα ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ανάλατη Μαργαρίνη Ατομ. Με Χαμηλά λιπαρά Ψωμί ολικής ατομ.ή ολικής ατομική συσκ 30 γρ Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ή Φρούτο ή Ζελέ άγλυκο κατάλληλο για διαβητικούς ή Κομπόστα άγλυκη ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ολικής ατομ ή ολικής ατομική συσκ 30 γρ. Τυρί φέτα ή Γιαούρτι 2% 200g ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ή κασέρι με λίγα λιπαρά Φρούτο εποχής ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη Σαλάτα εποχής ή βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο τακτικής (π.χ. Κρέας με φασολάκια, Κοτόπουλο με ρύζι, Κοτόπουλο με μπάμιες, Φακές κ.λ.π.) ή ειδικές μερίδες (κρέας κοκ ή κοτ. Ή μπιφτέκι (120 γρ) & ζυμαρικά (100 γρ) ή λαχανικά (200 γρ) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ή Φρούτο ή Ζελέ άγλυκο κατάλληλο για διαβητικούς ή Κομπόστα άγλυκη ή Γιαούρτι άλιπο 0 2% σε λιπαρά. ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ολικής ατομ. ή ολικής ατομική συσκ 30 γρ Τυρί φέτα ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημιαποβουτυρωμένη ή κασέρι με λίγα λιπαρά Φρούτο εποχής Σαλάτα εποχής ή βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο τακτικής ή Κύριο πιάτο διαίτης (π.χ. Κρέας κοκκινιστό με λαχανικά μαγειρεμένα Τας-κεμπάπ με ρύζι πιλάφι, Κρέας βραστό με μακαρόνια, Μπιφτέκι με ρύζι πιλάφι, Κρεατοχορτόσουπα κ.λ.π.) ή ειδικές μερίδες (κρέας κοκ(120 γρ) & ζυμαρικά (100 γρ) ή λαχανικά (200 γρ) Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g ΥΔΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΠΡΩΙΝΟ: Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές. Γάλα πλήρες 0,25L ή τσάϊ ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200g Σούπα διαίτης Σελίδα 15 από 32

16 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200g Σούπα διαίτης ΥΔΡΙΚΗ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΔΙΑΙΤΑ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές. Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ ή κομπόστα ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200g Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ή Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200 g- Σούπα Γιουβαρλάκια ή Κοτόσουπα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ ή κομπόστα ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200g Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ή Φρυγανιές Γιαούρτι πλήρες 200 g- Σούπα Γιουβαρλάκια ή Κοτόσουπα ΥΔΡΙΚΗ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟ: Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές σίκ. (ατομ. συσκ.) Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές σικ. ατομική συσκ. Γιαούρτι 2% λιπαρά 200g Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ή Φρυγανιές σικ. (ατομ. συσκ..)- Γιαούρτι πλήρες 200 g- Σούπα Γιουβαρλάκια ή Κοτόσουπα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Γιαούρτι 2% λιπαρά 200g Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ή Φρυγανιές σικ. (ατομ. συσκ..)- Γιαούρτι πλήρες 200 g- Σούπα Γιουβαρλάκια ή Κοτόσουπα ΕΛΑΦΡΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΔΙΑΙΤΑ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή μέλι Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ. Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ ή κομπόστα φρούτου ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ατομ. Κομπόστα φρούτου Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ ή κομπόστα φρούτου ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Γιαούρτι πλήρες 200g Κομπόστα φρούτου Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Ελαφρύ πιάτο διαίτης (Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά Σελίδα 16 από 32

17 ή Ρύζι πιλάφι) ΕΛΑΦΡΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό ή ανθότυρο μερίδα ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη μερίδα Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ολικής ατομ. Ή ατομικ.συσκ 30 γρ Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ολικής ατομ. ή ατομικ. συσκ.30 γρ Κομπόστα φρούτου άγλυκη Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ολικής ατομ. Ή ατομικ συσκ 30 γρ Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Κομπόστα φρούτου άγλυκη Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Ελαφρύ πιάτο διαίτης (Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΕΛΑΦΡΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΑ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό Κασέρι ή Μαρμελάδα ή Μέλι Μαργαρίνη Ατομ. Ψωμί ατομ. Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή Ζελέ ή Επιδόρπιο Γιαούρτης με φρούτα ή Κομπόστα φρούτου ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ατομ. Γιαούρτι πλήρες 200g Τυρί φέτα Φρούτο Εποχής Ή Γλυκό Ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο, κρέμα, ζελέ Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή Ζελέ σκέτο ή φρούτων ή Επιδόρπιο Γιαούρτης με φρούτα ή Κομπόστα φρούτου ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ατομ. Γιαούρτι πλήρες 200g Τυρί φέτα Φρούτο Εποχής ή Γλυκό Ή Άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο, κρέμα, ζελέ Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΚΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή ζελέ σκέτο ή φρούτων ή κομπόστα φρούτου ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Γιαούρτι (πλήρες ή 2%) 200g Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ή ζελέ σκέτο ή φρούτων ή κομπόστα φρούτου ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Γιαούρτι (πλήρες ή 2%) 200g Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) Σελίδα 17 από 32

18 ΔΙΑΙΤΑ ΓΑΣΤΡΟΡΡΑΓΙΑΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαργαρίνη Ατομ. Φρυγανιές Γάλα πλήρες 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Κοτόπουλο βραστό με Πουρέ πατάτας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Κοτόπουλο βραστό με Πουρέ πατάτας ΔΙΑΙΤΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή μέλι Μαργαρίνη ατομ. με χαμηλά λιπαρά Φρυγανιές Τσάι ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Κομπόστα φρούτου Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Κομπόστα φρούτου Σαλάτα βραστών λαχανικών Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΙΑΙΤΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή Μέλι Αυγό βραστό ή Κασέρι με λίγα λιπαρά ή Ανθότυρο ή Μυζήθρα ημιαποβ.(κάποιες μέρες την εβδομάδα) Μαργαρίνη Ατομ. Με Χαμηλά Λιπαρά Ψωμί ολικής ατομ. Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα ή Ζελέ σκέτο ή με φρούτα ή Κομπόστα φρούτου ή Επιδόρπιο γιαούρτης 2% με φρούτα ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ολικής ατομ. Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Τυρί φέτα ή Ανθότυρο ή Μυζήθρα ημιαποβ Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο,κρέμα, ζελέ ή γλυκό Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ολικής ατομ. Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Τυρί φέτα ή Ανθότυρο ή Μυζήθρα ημιαποβ Φρούτο εποχής ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο,κρέμα, ζελέ ή γλυκό Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Αυγό βραστό ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ή κασέρι με χαμηλά λιπαρά ή τυράκι τυγμένο με χαμηλά λιπαρά (2 τεμ) Μαργαρίνη ατομ. με χαμηλά λιπαρά Ψωμί ολι- Σελίδα 18 από 32

19 κής ατομ.ή 30 γρ Γάλα 0-1,5% λιπαρά 0,25L ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ή φρούτο ΓΕΥΜΑ: Ψωμί ολικής ατομ ή 30 γρ. Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Τυρί φέτα ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ή κασέρι με χαμηλά λιπαρά ή τυράκι τυγμένο με χαμηλά λιπαρά (2 τεμ) Φρούτο εποχής ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη ή φρούτο ΔΕΙΠΝΟ: Ψωμί ολικής ατομ.ή 30 γρ Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Τυρί φέτα ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβουτυρωμένη ή κασέρι με χαμηλά λιπαρά ή τυράκι τυγμένο με χαμηλά λιπαρά (2 τεμ) Φρούτο εποχής ή ζελέ άγλυκο ή κομπόστα άγλυκη Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΝΕΦΡΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαργαρίνη Ατομ. με χαμηλά λιπαρά Φρυγανιές Τσάι άγλυκο ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κρέμα άγλυκη ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές Φρούτο εποχής Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κρέμα άγλυκη ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές Φρούτο εποχής Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών Τυρί φέτα ή ανθότυρο ή μυζήθρα ημι-αποβ. Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g ΔΙΑΙΤΑ 40g ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή μέλι Μαργαρίνη ατομ. κανονική ή με χαμηλά λιπαρά Φρυγανιές σίτου ή σίκαλης (ατομ.συσκ.) Τσάι ΠΡΟΓΕΥΜΑ: - ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές σίτου ή σίκαλης (ατομ.συσκ.) Φρούτο εποχής Σούπα διαίτης (με ½ φλιτζ το ζυμαρικό) Σαλάτα βραστών λαχανικών (1 φλιτζ) 60 γρ κρέας ή μπιφτέκι ή κοτόπουλο ή ψάρι ή άλλο κρέας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κομπόστα ατομ. ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές σίτου ή σίκαλης (ατομ.συσκ.) Φρούτο εποχής Σούπα διαίτης (με ½ φλιτζ το ζυμαρικό) - Γιαούρτι ( πλήρες ή 2% ) 200g ΔΙΑΙΤΑ ΕΚΤΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΝΟ: Μαρμελάδα ή μέλι Μαργαρίνη Ατομ.ή με χαμηλά λιπαρά Φρυγανιές σίτου ή σικ.(ατομ.συσκ.) Γάλα 0-1,5% ή πλήρες 0,25L ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές σίτου ή σικ.(ατομ.συσκ.) Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Σούπα διαίτης Σαλάτα Σελίδα 19 από 32

20 βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές σίτου ή σικ.(ατομ.συσκ.) Γιαούρτι 0-2% λιπαρά 200g Σούπα διαίτης Σαλάτα βραστών λαχανικών ή εποχής Κύριο πιάτο διαίτης (Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι + Πατάτες βραστές/ φούρνου/ πουρέ ή Ζυμαρικά ή Ρύζι πιλάφι) ΑΠΛΗ ΔΙΑΙΤΑ Β ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΕΥΜΑ: Φρυγανιές σίτου ή σικ. Γιαούρτι (πλήρες ή 2%)200g Τυρί φέτα Φρούτο εποχής ή γλυκό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο ή κρέμα ή ζελέ Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι ΔΕΙΠΝΟ: Φρυγανιές σίτου ή σικ. Γιαούρτι (πλήρες ή 2% )200g Τυρί φέτα Φρούτο εποχής ή γλυκό ή άλλο επιδόρπιο τύπου ρυζόγαλο ή κρέμα ή ζελέ Σούπα διαίτης Κρέας βραστό ή Κοτόπουλο βραστό ή Ψάρι βραστό ή Μπιφτέκι Σελίδα 20 από 32

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα