Αθήνα 28 / 3 / 2014 Γ30/66 Δ Π Δ Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Δ Μ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 28 / 3 / 2014 Γ30/66 Δ Π Δ Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Δ Μ Ι Α"

Transcript

1 Αθήνα 28 / 3 / 2014 Απιθμ. Ππωη. Γ30/66 Βαθμόρ Πποη/ηαρ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ:ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟ/ΚΟΤ Σασ.Γ/νζη : Αγ. Κωνζηανηίνος 8 Σασ.Κώδικαρ: ΑΘΖΝΑ Σηλέθωνα : FAX : Δ-mail : ΘΔΜΑ : <<Πποζκλήζειρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ >> Δ Π Δ Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Δ Μ Ι Α Π Ρ Ο : 1. Γενικέρ Γ/νζειρ 2. Γ/νζειρ ηηρ Γιοίκηζηρ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 3. Τποκ/ηα (Πεπ/κά & Σοπικά) ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 4. ΔΤΠΔΑ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 5. Κ.Δ.Α.Ο 6. Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ Κ.Δ.Α.Ο. (όπωρ ο ζςνημμένορ πίνακαρ) αρ κοινοποιούμε θωηοανηίγπαθα ηων παπακάηω πποζκλήζεων εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ζηελέσωζη ςπηπεζιών με μεηαηάξειρ / αποζπάζειρ, οι οποίερ διαβιβάζηηκαν ζηην Τπηπεζία μαρ από ηη Γενική Γπαμμαηεία Κοινωνικών Αζθαλίζεων, με ηο από 27/3/2014 μήνςμά ηηρ, μέζω ηλεκηπονικού ηασςδπομείος: α)η με απ. ππωη. Φ.7.1/4407/427/ ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη ζηελέσωζη ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ ςνηονιζμού και Δθαπμογήρ δπάζεων ζηοςρ Σομείρ ηηρ Δνέπγειαρ, ηος Φςζικού Πλούηος και ηηρ Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ (ΔΤΔΓ ΔΝ/ΚΑ)-(ΑΓΑ: ΒΗΚ0- Γ1Π) β)η με απ. ππωη / Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη ηελέσωζη ηος Δθνικού Σαμείος Δπισειπημαηικόηηηαρ & Ανάπηςξηρ (ΑΓΑ: ΒΗΞΟ46ΦΥΦΕ- Σ3Π) γ) η με απ. ππωη. ΔΤΔΤΣ/Γ/ΦVIIIα/173/ Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη ζηελέσωζη ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ ςνηονιζμού και Δθαπμογήρ ηος Τποςπγείος Σοςπιζμού (6 θέζειρ ) -(ΑΓΑ: ΒΗΚΟΟ-Τ6Π) δ)η με απ. ππωη / Ανακοίνωζη Ππόζκληζη για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Ηδιωηικών Δπενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ (ΑΓΑ: ΒΗΞΠΦ-ΝΤ) και ε)η με απ. ππωη / Ανακοίνωζη Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για μεηάηαξη ςπαλλήλων ζηο Νομικό ςμβούλιο ηος Κπάηοςρ. Οι ενδιαθεπόμενοι ςπάλληλοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ (ενηόρ ηων πποβλεπόμενων ζε κάθε ανακοίνωζη-ππόζκληζη πποθεζμιών) ζηο θοπέα ςποδοσήρ, με ηαςηόσπονη κοινοποίηζη ζηη Γιοίκηζη ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, Γιεύθςνζη Γιοικηηικού Πποζωπικού, Σμήμα Καηάζηαζηρ Πποζωπικού, ενώ για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ θα ππέπει να απεςθύνονηαι ζηα ηηλέθωνα ηος θοπέα ςποδοσήρ, ηα οποία αναθέπονηαι ζηα ζςνημμένα έγγπαθα. Καηόπιν ηων ανωηέπω, παπακαλούμε με εςθύνη ηων πποϊζηαμένων ημημάηων γπαθείων διοικηηικού, να λάβοςν γνώζη οι διοικηηικοί ςπάλληλοι ηηρ μονάδαρ ζαρ. ςν/να : 30 υύλλα Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΛΟΤΡΙΓΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η Πποϊστ/νη τος Σμήματορ Γπαμματειακήρ Τποστήπιξηρ & Γιοικ/κήρ Μέπιμναρ

2 ΑΔΑ: ΒΙΚΣ0-Δ1Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Γ Μεσογείων Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Βασιλάκου Τηλ: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014 Α.Π.: Φ7.1/4407/427 Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής δράσεων στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ). Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής δράσεων στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ), προκειµένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως ισχύει, στη µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. Το θεσµικό πλαίσιο αναφοράς περιλαµβάνει: Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/A/ ) µε τίτλο «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/ ), το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ) και το Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/ ) και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 18 αυτού. Την υπ αριθµ. 13/Φ 7.11/18797/ (ΦΕΚ 1540/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µε τίτλο: «Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 7718/293/ (ΦΕΚ 525/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο «Τροποποίηση της µε Α.Π. 13/Φ7.11/18797/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1540/Β/ ) για τη

3 ΑΔΑ: ΒΙΚΣ0-Δ1Π σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών». Την υπ αριθµ. 13/Φ 7.11/18801/ (ΦΕΚ 1577/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µε τίτλο «Προσδιορισµός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. Φ7.1/27911/1188/ (ΦΕΚ 2154/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο «Τροποποίηση της µε Α.Π. 13/Φ7.11/18801/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο Προσδιορισµός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΦΕΚ 1577/Β/ )». Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέµονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Οκτώ (8) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ εκ των οποίων: Έξι (6) θέσεις Μηχανικών ή Θετικών Επιστηµών. Μία (1) θέση Οικονοµολόγου ή ιοικητικού Οικονοµικού. Μία (1) θέση Νοµικού. Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ, κατά προτεραιότητα Πληροφορικής, ιοικητικού Οικονοµικού ή Μηχανικού. Εκ των ανωτέρω συνολικά οκτώ (8) θέσεων ΠΕ η µία (1) αφορά σε θέση Προϊσταµένου της Μονάδας Β1 «Μονάδα Εφαρµογής ράσεων στους τοµείς της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου» της ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ. Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρµοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) και ισχύει. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ, δύναται να µετακινηθεί ή αποσπασθεί προσωπικό για τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα παράτασης µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007, ως ισχύει. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ αριθµ. οικ. 13/Φ7.11/18801/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1577/Β/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. Φ7.1/27911/1188/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2154/Β/31-12-

4 ΑΔΑ: ΒΙΚΣ0-Δ1Π 2010), ενώ είναι επιθυµητό να διαθέτουν σχετική εµπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του Γ ΚΠΣ. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την εν ισχύ νοµοθεσία, η µισθοδοσία των υπαλλήλων που θα µετακινηθούν ή αποσπαστούν στην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ, βαρύνει τον φορέα προέλευσής τους. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν: Αίτηση υποψηφιότητας (συνηµµένο υπόδειγµα) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (συνηµµένο τυποποιηµένο υπόδειγµα) Η προσκόµιση τίτλων σπουδών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων, αποδεικτικών εµπειρίας, αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών κ.ο.κ. θα συντελεσθεί σε επόµενο της υποβολής της αίτησης και του βιογραφικού σηµειώµατος στάδιο, εφ όσον ζητηθεί από την ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτηση και το βιογραφικό τους σηµείωµα, µέχρι την Παρασκευή 11/04/2014 και ώρες 08:00-15:00 στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, µε την ένδειξη «Για τη στελέχωση της ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ». Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και µε συστηµένη επιστολή ή courier. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα σχετικά υποδείγµατα θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: και ώρες 10:00-15:00. Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε την παρούσα πρόσκληση σε όλους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών ευθύνης σας. Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης Συνηµµένα: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπόδειγµα Βιογραφικό σηµείωµα - υπόδειγµα

5 ΑΔΑ: ΒΙΚΣ0-Δ1Π ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Όλα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υπουργείων, /νσεις ιοικητικού Προσωπικού, καθώς και Αυτοτελείς Γραµµατείες (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠ και ΝΠΙ του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα) Όλες οι Αποκεντρωµένες ιοικήσεις, /νσεις ιοίκησης Όλες οι Περιφέρειες, /νσεις ιοίκησης Όλες οι Ε.Υ. και Ε..Α. ΜΟ Α.Ε. Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Ι. Μανιάτη Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Στ. Καλαφάτη Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Α. Παπαγεωργίου Γραφείο Γενικής Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ, κας Ν. Γιαννακοπούλου Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Κ. Μαθιουδάκη Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κου Σ. Αλεξιάδη Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, κου Κ. Τριάντη Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ασών, κου Γ. Αµοργιανιώτη ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ, Μονάδα Γ

6 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ46ΨΧΨΖ-Τ3Π ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ξενίας Αθήνα Τ: , ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αθήνα, 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, με σκοπό τη Στελέχωση του Εθνικού Ταμείουυ Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης. Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξηςς με το διακριτικό τίτλο τ «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» (Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου), προτίθεται να προβεί στη μετάταξη ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού που ήδη υπηρετείί στο δημόσιο ή σε φορείς του ευρύτερουυ δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), όπως ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α ). Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες Αναλυτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & αποτελεσματικότητα Ικανότητα εργασίας σε δυναμικόό περιβάλλον Υψηλά κίνητρα, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα να ν διαχειρίζεται ποικίλα θέματα Γνώση Η/Υ 3τη τουλάχιστον εμπειρία σε έναα ή περισσότερα από τα τ κατωτέρωω αντικείμενα: στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, ενδεικτικά στους τομείς της Βιομηχανίας, της Ενέργειας, του Τουρισμού, των Μεταφορών και

7 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ46ΨΧΨΖ-Τ3Π Επικοινωνιών, της Υγείας, του Περιβάλλοντος, της Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, του Εμπορίου στη χρηματοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων, τον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών έργων, τη διαμόρφωση και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων δημοσίων υπηρεσιών Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α ), σε κενές οργανικές θέσεις, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από γνώμη του Δ.Σ. της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως αποτέλεσμα συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητας των υποψηφίων. Η σχετική δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Προσωπικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη από τον/την ενδιαφερόμενο/η καθώς και το Βιογραφικό τους Σημείωμα έως την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Στο βιογραφικό σημείωμα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: Προσωπικά στοιχεία & στοιχεία επικοινωνίας Σπουδές & Τίτλοι σπουδών Γνωστική Επάρκεια Ξένων Γλωσσών Επαγγελματική εμπειρία και ειδική αναφορά σε εξειδικευμένη γνώση με αναφορά σε ιδιότητα (θέση), χρόνο και διάρκεια κατοχής της, εργοδότη και περιγραφή του αντικειμένου εργασίας Παρούσα εργασιακή κατάσταση, με αναφορά σε φορέα απασχόλησης (Δημόσιος Τομέας, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ), αλλά και σε μορφή της εργασιακής σχέσης (Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος, Σχέση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, κλπ) Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν αρχικώς την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ως άνω περιγραφόμενο βιογραφικό τους σημείωμα. Η προσκόμιση δικαιολογητικών που επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα στοιχεία του βιογραφικού θα

8 ΑΔΑ: ΒΙΞΟ46ΨΧΨΖ-Τ3Π γίνεται κατόπιν προσκλήσεως της εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης. Πληροφορίες: Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, ή Ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού Γεώργιος Η. Γεροντούκος Εμμανουήλ Α. Καβαρνός ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (με παράκληση όπως αναρτήσει την παρούσα ανακοίνωση στο δικτυακό της τόπο) 2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Διεύθυνση Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ).

9 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα: Γ Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4-2 ος όροφος 10564, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Διαμαντάκου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦVIIIα/173 Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις). Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως εξής: Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ, εκ των οποίων :Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών, Μία (1) θέση ΠΕ Νομικών και Δύο (2) θέσεις ΠΕ με εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ Μία (1) θέση ΤΕ Μία (1) θέση ΔΕ Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ αριθμ / Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β/2654/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2174/Β/ ) και 9352/ (ΦΕΚ 1038/Β/ ) όμοιες αποφάσεις. Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που καθορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/ ), της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ) και του άρθρου πρώτο του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/ ). Όσοι επιλεγούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα προταθούν να τοποθετηθούν στην ΕΥΣΕΥΤ με μετακίνηση ή απόσπαση για (4) έτη. Ειδικότερα, για τις θέσεις των ΠΕ και ΤΕ θα συνεκτιμηθούν: Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Η ευχέρεια χρήσης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων επικοινωνίας. Για τη θέση ΔΕ θα συνεκτιμηθούν: Η εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη ομάδων και προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Η ευχέρεια χρήσης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων επικοινωνίας. 1

10 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου) έως σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της ΕΥΣΕΥΤ. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα, 2 ος όροφος γραφείο 7 είσοδος εντός στοάς) και ώρες Αίτηση για μια εκ των θέσεων (επισυνάπτεται υπόδειγμα). Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (επισυνάπτεται υπόδειγμα). Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Η παρούσα πρόσκληση, τα τυποποιημένα έγγραφα της αίτησης και του βιογραφικού, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής του, διατίθενται από τα γραφεία της ΕΥΣΕΥΤ και βρίσκονται αναρτημένα στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν στη διεύθυνση Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ Πίνακας Αποδεκτών: Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των παρακάτω Υπηρεσιών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα στους υπαλλήλους και στους εποπτευόμενες από αυτές φορείς.. 1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Βασιλίσσης Σοφίας Υπουργείο Οικονομικών Κ. Σερβίας 10, Αθήνα 3. Υπουργείο Εξωτερικών Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα 4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Μεσογείων , Χολαργός 5. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών Δικτύων Μεσογείων 119, Αθήνα 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αμαλιάδος 17, Αθήνα 7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 8. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Πειραιώς 40, Αθήνα 9. Υπουργείο Υγείας Αριστοτέλους 17, Αθήνα 10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αχαρνών 2, Αθήνα 11. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς 12. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 13. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων 96, Αμπελόκηποι 14. Υπουργείο Τουρισμού Αμαλίας Υπουργείο Επικρατείας Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα 16. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Διοικητήριο Θεσσαλονίκη 17. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου Όλες οι αποκεντρωμένες διοικήσεις 19. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές 2

11 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π ΑΙΤΗΣΗ Του/της.. Όνοµα πατρός.. Τηλ. Επικοινωνίας..... Σχέση εργασίας... Κατηγορία... ΠΡΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Αίτηση στελέχωσης της ΕΥΣΕΥΤ Παρακαλώ όπως, Συνηµµένα έγγραφα: 1. Τυποποιηµένο Βιογραφικό Σηµείωµα 2. Υπεύθυνη ήλωση 3. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Ο/Η αιτών/ούσα (Υπογραφή) 3

12 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση του Τυποποιημένου Βιογραφικού. ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν Φύλλο πριν τη συμπλήρωση. Στο σημείο 6 «Τυπική εκπαίδευση» να συμπληρωθεί η ειδικότητα του Πτυχίου (π.χ. Πολιτικός Μηχανικός) ή το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού (π.χ. Διδακτορικό σε Μοριακή Βιολογία). Για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναφερθεί το είδος Λυκείου. Στο σημείο 7 «Επαγγελματική κατάρτιση» να αναφερθούν τα πλέον μακροχρόνια σεμινάρια/ κύκλοι μαθημάτων (διάρκειας 100 ωρών και πλέον), ή από τα βραχυχρόνια τα πιο σημαντικά κατά την κρίση σας. Στο σημείο 8 «Γνώσεις Ξένων Γλωσσών». Εάν υπάρχουν να επισυναφθούν φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών (πτυχία, διπλώματα και λοιπές βεβαιώσεις). Για τη συμπλήρωση του σημείου 9 «Επαγγελματική εμπειρία»: Επισημαίνεται ότι: Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας δεν αναγνωρίζεται άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Η έμμισθη πρακτική άσκηση (stage) προσμετράται ως επαγγελματική εμπειρία. Για κάθε θέση εργασίας συμπληρώνεται διαφορετική σελίδα. Διαφορετική θέση εργασίας συνιστά η αλλαγή καθηκόντων από την προηγούμενη θέση (είτε λόγω εξέλιξης, είτε λόγω διαφορετικού αντικειμένου). Παράδειγμα θέσεων εργασίας που καταλαμβάνει ένας Δημόσιος Υπάλληλος: Ο κος Δημητρίου απασχολείται επί 20 έτη στο Δημόσιο. Ήταν αρχικά υπάλληλος του Τμήματος Α για 2 έτη και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Τμήμα Β, όπου παρέμεινε για άλλα 4 έτη. Κατόπιν, έγινε τμηματάρχης του Τμήματος Β, και μετά από 7 έτη προήχθη σε Διευθυντή της Διεύθυνσης Χ, όπου παραμένει ως σήμερα. Ο υπάλληλος αυτός κατέλαβε 4 θέσεις εργασίας, και για κάθε μία από αυτές θα συμπληρώσει διαφορετική σελίδα στο σημείο 9. Στο τμήμα Α του πίνακα συμπληρώνεται ο ακριβής τίτλος της θέσης εργασίας, ο εργοδότης και περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο εργασίας. Εάν η θέση εργασίας είναι / ήταν θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθμός των υφισταμένων. Στο τμήμα Β του πίνακα συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετες αρμοδιότητες διοίκησης που ασκήθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα. Συμπληρώνεται δηλαδή εδώ η συμμετοχή του ατόμου σε Ομάδες Έργου ή Εργασίας, στις οποίες είχε ρόλο διοίκησης (συντονιστή, προέδρου κλπ.) Στο τμήμα Γ του πίνακα καταγράφονται τα προγράμματα /έργα /μελέτες /έρευνες με τις οποίες ασχολήθηκε ο δηλών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (εάν υπάρχουν), είτε στα πλαίσια της θέσης εργασίας του είτε και εκ παραλλήλου (εφόσον υπήρχε παράλληλη δραστηριότητα). Για τη συμπλήρωση του τμήματος Γ «Τυχόν συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα /έργα /μελέτες /έρευνες»: Στην στήλη «Αντικείμενο Προγράμματος/έργου/μελέτης/έρευνας» συμπληρώνεται το σχετικό αντικείμενο καθώς και τα καθήκοντα / ατομικός ρόλος του δηλούντος. Στην στήλη «Προϋπολογισμός» συμπληρώνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος /έργου /μελέτης /έρευνας, εάν υπάρχει. Ειδικά για τις μελέτες και τις κατασκευές των δημοσίων ή/και ιδιωτικών έργων, να συμπληρώνεται σε παρένθεση και το ποσοστό συμμετοχής στις μελέτες ή στις κατασκευές αντίστοιχα, δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο ο δηλών συνέβαλε με την εργασία του στην ολοκλήρωση της μελέτης ή της κατασκευής. 4

13 Στη στήλη Φορέας συμπληρώνεται ο Φορέας που ήταν υπεύθυνος για την ανάθεση και την παρακολούθηση του προγράμματος /έργου /μελέτης/έρευνας. Σημειώνεται ότι το τμήμα Γ αφορά και στην ειδική εμπειρία των λογιστών, στελεχών πληροφορικής, γραμματέων, κλπ. Στη συνέχεια παρατίθενται δύο παραδείγματα συμπλήρωσης του τμήματος Γ. Παράδειγμα 1 (αφορά σε Τεχνική Μελέτη): Τίτλος Μελέτης : Μελέτη επαρχιακής οδοποιίας Ν. Άρτας Διάρκεια Μελέτης : 6/1997 έως 12/1998 Αντικείμενο προγραμμ./ Έργου/μελέτης/έρευνας : Εκπόνηση οριστικής μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης οδικού άξονα από θέση... έως κόμβο... Ν.Άρτας. Τα καθήκοντα μου αφορούσαν στην εκπόνηση τμήματος της μελέτης, στον γενικό συντονισμό, καθώς και στον τελικό έλεγχο σχεδίων και κειμένων. Προϋπολογισμός Μελέτης : δρχ (60%) Φορέας (ανάθεσης μελέτης) : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΝΑ/2 Παράδειγμα 2 (αφορά σε Έργο): Τίτλος Εργου: Δημιουργία Κέντρου Γυναικών Τρικάλων Διάρκεια Εργου: 10/1992 έως 7/1994 Αντικείμενο προγραμμ./ Έργου/μελέτης/έρευνας : Η οικονομική διαχείριση του Έργου, δηλαδή οι απαραίτητες επαφές και συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους στο Έργο, η σύνταξη των αναγκαίων εγγράφων, η συλλογή των παραστατικών και η αποστολή τους προς την αρμόδια εθνική αρχή Προϋπολογισμός Εργου: δρχ Φορέας: Αναπτυξιακή Τρικάλων Πηγή Χρηματοδότησης: Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση Άξονας NOW Στο σημείο 10 Γνώση-Χρήση Η/Υ : στη στήλη Ονομασία Εφαρμογής, για επεξεργαστή κειμένου συμπληρώνεται π.χ. Word, για παρακολούθηση έργων συμπληρώνεται π.χ. Primavera, κοκ. Το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: 1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι πλήρεις και ακριβείς. 2. Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι: i. Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. ii. Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας iii. ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π ζωής. Δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 3. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω όταν μου ζητηθούν τα σχετικά με τα σημεία 6 και 9 του Τυποποιημένου Βιογραφικού Σημειώματος δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις. 4. Γνωρίζω ότι ουδέν στοιχείο του φακέλου μου θα μου επιστραφεί. 5

14 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέση φωτογραφίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Επώνυµο :... Όνοµα :... Όνοµα πατρός : ιεύθυνση αλληλογραφίας Οδός και αριθµός :... Πόλη / Περιφέρεια :... Ταχυδροµικός κώδικας :... Αριθµός τηλεφώνου οικίας :... Αριθµός τηλεφώνου εργασίας :... Αριθµός τέλεφαξ :... Ε-mail :... Όνοµα και αριθµός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας µου: Ηµεροµηνία γέννησης : Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες): Απαλλαγή Εκπληρωµένη από :... /... /... έως : /... / Προσδιορίστε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες για τις οποίες έχετε ή είχατε προταθεί:

15 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π 6. Τυπική εκπαίδευση (επισυνάψτε φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών) Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ονοµασία, πόλη, χώρα) Τίτλος αποδεικτικού / ειδικότητα Ηµερ/νία χορήγησης 7. Επαγγελµατική κατάρτιση ή άλλοι κύκλοι µαθηµάτων (επισυνάψτε φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων) Ίδρυµα / Σχολή / Οργανισµός (ονοµασία, πόλη, χώρα) Τίτλος πτυχίου ή πιστοποιητικού / αντικείµενο Ηµερ/νία χορήγησης 8. Γνώσεις Ξένων Γλωσσών (επισυνάψτε φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών, εάν υπάρχουν) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΛΛΗ (σηµειώσατε ποια) Επίπεδο χαµηλότερο του Lower ή αντίστοιχου Επίπεδο Lower ή αντίστοιχο Επίπεδο Proficiency ή αντίστοιχο 3

16 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π 9. Επαγγελµατική εµπειρία που απέκτησα µετά το πτυχίο / δίπλωµα (επισυνάψτε αποδεικτικά προϋπηρεσίας) 9.1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Ηµεροµηνίες (ηµέρα, µήνας, έτος): από / / Α. Ακριβής τίτλος θέσης έως / / Εργοδότης Περιγραφή αντικειµένου εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθµός των υφισταµένων) Β. Τυχόν πρόσθετες αρµοδιότητες διοίκησης κατά το ανωτέρω διάστηµα ( ιοίκηση Οµάδων Έργου ή Εργασίας) Τίτλος θέσης ιάρκεια Αντικείµενο Οµάδας Έργου ή Εργασίας Αριθµός ατόµων Φορέας Γ. Τυχόν συµµετοχή σε αναπτυξιακά προγράµµατα / έργα / µελέτες / έρευνες του ηµοσίου ή / και Ιδιωτικού Τοµέα στην ανωτέρω θέση Τίτλος Προγράµµατος / Έργου / Μελέτης / Έρευνας ιάρκεια Αντικείµενο Προγράµµατος / Έργου / Μελέτης / Έρευνας Προϋπολογισµός (εφόσον υπάρχει) Φορέας Πηγή Χρηµατοδότησης 3

17 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π 9.2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Ηµεροµηνίες (ηµέρα, µήνας, έτος): από / / Α. Ακριβής τίτλος θέσης έως / / Εργοδότης Περιγραφή αντικειµένου εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθµός υφισταµένων) Β. Τυχόν πρόσθετες αρµοδιότητες διοίκησης κατά το ανωτέρω διάστηµα ( ιοίκηση Οµάδων Έργου ή Εργασίας) Τίτλος θέσης ιάρκεια Αντικείµενο Οµάδας Έργου ή Εργασίας Αριθµός ατόµων Φορέας Γ. Τυχόν συµµετοχή σε αναπτυξιακά προγράµµατα / έργα / µελέτες / έρευνες του ηµοσίου ή / και Ιδιωτικού Τοµέα στην ανωτέρω θέση Τίτλος Προγράµµατος / Έργου / Μελέτης / Έρευνας ιάρκεια Αντικείµενο Προγράµµατος / Έργου / Μελέτης / Έρευνας Προϋπολογισµός (εφόσον υπάρχει) Φορέας Πηγή Χρηµατοδότησης 4

18 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π 10. Γνώσεις - Χειρισµός Η/Υ Για τις εφαρµογές που ακολουθούν, κατατάξτε τον εαυτό σας σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα: Επίπεδο 1: Απλή χρήση εφαρµογής, Επίπεδο 2: Ευχερής χρήση εφαρµογής & στοιχειώδης σχεδίαση, Επίπεδο 3: Ευχερής σχεδίαση εφαρµογών ΕΙ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επεξεργαστής κειµένου Λογιστικό φύλλο Βάση δεδοµένων Εφαρµογή παρουσιάσεων Εφαρµογή παρακολούθησης έργων ΟΧΙ ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΑΙ Τυφλό σύστηµα ΟΧΙ Internet / Χειρισµός Ο.Π.Σ. Χειρισµός άλλων εφαρµογών πληροφορικής Αναφέρατε αναλυτικά:. Γνώσεις προγραµµατισµού Aναφέρατε αναλυτικά: 11. Κατάλογος δηµοσιεύσεων / Κοινωνική δραστηριότητα

19 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π 12. Εργασιακή κατάσταση Α. Σηµερινή θέση εργασίας (προσδιορίστε και συµπληρώστε το φορέα): 1. ηµόσιος Τοµέας Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ο.Τ.Α Ν.Π Ν.Π.Ι..: Ανώνυµες Εταιρείες ηµοσίου Άλλο Β. Εργασιακή σχέση: 1. Μόνιµος ηµόσιος Υπάλληλος 2. Σχέση Ιδιωτικού ικαίου στο ηµόσιο Τοµέα : ι. Εργασία Αορίστου Χρόνου ιι. Εργασία Ορισµένου Χρόνου ηµ/νία λήξης.. 3. Σχέση εργασίας στον Ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα : ι. Εργασία Αορίστου Χρόνου ιι. Εργασία Ορισµένου Χρόνου ηµ/νία λήξης. Γ. Σε περίπτωση απόσπασης, ο φορέας προέλευσης είναι: 1. ηµόσιος Τοµέας (προσδιορίστε τον φορέα) 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (προσδιορίστε τον φορέα) 3. Ο.Τ.Α (προσδιορίστε τον φορέα) 6

20 ΑΔΑ: ΒΙΚΣΟΟ-Υ6Π 4. Ν.Π Ν.Π.Ι..: (προσδιορίστε τον φορέα) Ανώνυµες Εταιρείες ηµοσίου (προσδιορίστε τον φορέα) Άλλο (προσδιορίστε τον φορέα) ηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν είναι πλήρεις και ακριβείς. Αναλαµβάνω την υποχρέωση µε την υποβολή της Αίτησης Υποψηφιότητας να παράσχω τα σχετικά µε τα σηµεία 6 & 9 δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις. Γνωρίζω ότι ουδέν στοιχείο του φακέλου µου θα µου επιστραφεί. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 7

21 ΑΔΑ: ΒΙΞΠΦ-5ΝΥ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ: Χρ Π.Δ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζεί ε Γεληθή Γηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ απφζπαζε ππαιιήισλ, κνλίκσλ ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/1982, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ζαπάνηα (40) ζέζεηο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ φινη νη κφληκνη ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππάιιεινη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία. 1. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΧΝ Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ ζα πιεξσζνχλ έρνπλ σο εμήο: KΑΣΗΓΟΡΘΑ ΚΛΑΔΟ ΘΕΕΘ ΠΔ ΠΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 12 ΣΔ ΓΔ ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΔ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα: Γ Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4-2 ος όροφος 10564, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Διαμαντάκου E-mail: diamantakou_d@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ύο (2) Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε. Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Π.Ε. Κοζάνη, 05/11/2014 [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 2/40

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Θ. Κουτιανούδης

Διαβάστε περισσότερα

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα 13 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/302 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού ΑΘΗΝΑ 23-5-2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5942(ΔKH/A)829 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αχαρνών 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου Αρ. Πρωτ: ΠΡΠ7155171014 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/06/14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/06/14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 52/06/4 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΔΑ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, 104 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 59 11 498-210 59 11 851. Fax: 210 53 19 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ 36 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310-835 990, 836 785, 889 650 www.kek-cmh.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εμπορία Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών Ημερομηνία : 11.5.2010 Αριθμ. Πρωτ.: 1704 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100 Ρόδος Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285117,2109285109, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 22 /6 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121 /11 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΔΑ: ΒΕΑ26ΣΙ-ΖΥ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα