ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» Μονάδα Γ ιεύθυνση ιοικητικού - Οικονοµικού και Οργάνωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/10/ 2011 Αρ. Πρωτ: 1881 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. /νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες : Κ. Νταϊλιάνη, Σ. Σπηλιοπούλου Τηλ. : , 466 Fax : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών για την «τεκµηρίωση και θεµατική ευρετηρίαση αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων» του Υποέργου 1 «Υποστήριξη των διευρυµένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (Κωδικός ΟΠΣ ). Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 1. Το Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66) «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ιδίως το άρθρο 49 παράγραφος 11 γ αυτού όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 22 παράγραφος 3, Ν.3965/2011 (ΦΕΚ113). 4. To Ν. 3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 5. Το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/ ), καθώς και την Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ από τον ΕΚ αριθ. 1177/ και ιδίως το άρθρο 43 αυτού.

2 6. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α), εφαρµοζόµενου αναλογικά, για τις περιπτώσεις που ρητά ρυθµίζονται µε το παρόν. 7. Το Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/2010). 8. Την υπ αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 9. Την υπ αριθµόν 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ αριθµόν 23105/Γ ΑΑΠ 4632/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 10. Την υπ αριθµόν 37721/ (ΦΕΚ 278/τ.Υ.Ο.../ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για τον διορισµό του Αθ. Ξηρού στη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών. 11. Την απόφαση 4089/ (ΦΕΚ 1978/Β / ) του Υπουργού Εσωτερικών περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στη Γενική Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και στον Προϊστάµενο και στους Προϊσταµένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, του ΚΠΣ του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 12. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε. Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », Αύγουστος Την µε Α.Π. 3940/2010/ Απόφαση Ένταξης της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.», της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων», των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8 και 9 του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », µε ΣΑΕ 015/8 (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ ), µε κωδικό ΟΠΣ , συνολικού προϋπολογισµού Ευρώ (Α Α: 4ΑΛΘΚ-Κ). 14. Το µε Α.Π. 1314/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » για την προέγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα. 15. Την µε Α.Π. 943/ Απόφαση των Γενικών Γραµµατέων ΓΓΙΦ και ΕΑ&Η, για την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου 1 «Υποστήριξη των διευρυµένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων» (Ίδια Μέσα Αυτεπιστασία) στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.», της Κατ. Πράξης «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων» (Α Α: 4Α3ΨΚ-Ν9). 16. Την µε Α.Π. 952/ Απόφαση ορισµού µελών Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας των Παραδοτέων του Υποέργου 1 «Υποστήριξη των διευρυµένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων» (Ίδια Μέσα Αυτεπιστασία), στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.», της Κατ. Πράξης (Α Α: 4Α3ΨΚ-Α5). ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 1. την έκδοση και δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών για την «τεκµηρίωση και θεµατική ευρετηρίαση αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων» του Υποέργου 1 «Υποστήριξη των διευρυµένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων (Υλοποίηση µε Ίδια Μέσα) στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.», της Κατ. Πράξης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », Κωδικός ΟΠΣ

3 2. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (19.200,00 ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 3. Η αναλυτική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 4. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων της Σ.Α.Ε. Ε015/8 µε ενάριθµο κωδικό έργου 2011ΣΕ Το έργο έχει διάρκεια δέκα οκτώ µηνών (18) από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ανάθεσης. 6. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι µε ανάλογη ειδίκευση και εµπειρία σε συναφή µε το έργο θέµατα να υποβάλλουν προσφορές έως και 1/11/2011 και ώρες 9.00 π.µ έως µ.µ. σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 7. Η ανάθεση του Έργου στον/στην Ανάδοχο γίνεται εγγράφως µε Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Η παρούσα απόφαση και το Παράρτηµα Α, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες και Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ Συνηµµένο: Παράρτηµα Α : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέως Υπουργείου Εσωτερικών 2. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των Φύλων 3. Προϊσταµένη ΕΥΕ/ΓΓΙΦ. 4. /νση ιοικητικού Οικονοµικού και Οργάνωσης της ΓΓΙΦ 5. ΕΥΕ/ΓΓΙΦ - Φάκελος έργου /Υποέργο 1 6. Ο Ε (αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για την ανάρτηση στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΕΥ «ιοικητική Μεταρρύθµιση »

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «τεκµηρίωση και θεµατική ευρετηρίαση αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων» του Υποέργου 1 «Υποστήριξη των διευρυµένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (Κωδικός ΟΠΣ )). Αναθέτουσα Αρχή Προϋπολογισµός του έργου Αντικείµενο ιαδικασία ιάρκεια Εκτέλεσης Έργου Χρηµατοδότηση Έργου Κατηγορία Πράξης Τόπος κατάθεσης των προσφορών Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» ,00 (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) Η τεκµηρίωση και θεµατική ευρετηρίαση αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων Απευθείας ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών έκα οκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ανάθεσης. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων της Σ.Α.Ε. Ε015/8 µε ενάριθµο κωδικό έργου 2011ΣΕ Κατηγορία Πράξης «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων, για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 3.1. του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », Κωδικός ΟΠΣ Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων». Κοραή 4, Αθήνα,2 ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου I.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα υλοποιηθεί µέσα σε δέκα οκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο/Η Ανάδοχος θα υποστηρίζει το έργο της διεύρυνσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων, διασφαλίζοντας την επιστηµονική επάρκεια και επαλήθευση αυτών, εκτελώντας τις ακόλουθες ενέργειες:

5 Ο/Η Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Τεκµηρίωση και θεµατική ευρετηρίαση αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων». Η εργασία του/της αφορά στην εισαγωγή εγγραφών αρχειακών τεκµηρίων που αποτελούν την υπάρχουσα συλλογή του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων καθώς και άλλων τεκµηρίων που θα προκύψουν από τις συνεργασίες µε άλλα αρχεία και συλλογές. Η εισαγωγή θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων και στην ειδική βάση δεδοµένων του βιβλιοθηκονοµικού λογισµικού της βιβλιοθήκης, όπου έχει εφαρµοστεί το διεθνές πρότυπο αρχειακής περιγραφής σε πεδία Unimarc. Επίσης θα γίνει η διασύνδεση του τεκµηριωµένου υλικού µε τα ψηφιοποιηµένα ή ηλεκτρονικά κείµενα. Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου του/της, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη τις γνωµοδοτήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Πράξης (ΦΕΚ 1112/ ) και να ενσωµατώνει τις παρατηρήσεις της στη διαµόρφωση του υλικού που του/της έχει ανατεθεί να εκπονήσει, καθώς επίσης και τις παρατηρήσεις των Οµάδων Εργασίας. Οι υπηρεσίες του/της θα παρέχονται είτε στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε οπουδήποτε απαιτείται από την εγκεκριµένη Πράξη, µε σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της καθ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. 3. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ Το Έργο θα έχει διάρκεια δέκα οκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και θα παραδοθεί σταδιακά, µε τα εξής παραδοτέα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (κατάλληλη προς επεξεργασία): -Α Παραδοτέο: Τεκµηρίωση και θεµατική ευρετηρίαση αρχειακού υλικού του ιστορικού αρχείου της Βιβλιοθήκης (Καταχωρισµένες εγγραφές περίπου µε παράδοση κατ ελάχιστον εγγραφών ανά τρίµηνο) Συνολικός Χρόνος Παράδοσης: έκα επτά (17) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, όπως ειδικότερα θα εξειδικευτεί τµηµατικά στο κείµενο της σύµβασης. - Β Παραδοτέο: Έκθεση αποτελεσµάτων µε το σύνολο των διασυνδέσεων του τεκµηριωµένου υλικού µε τα ψηφιοποιηµένα ή ηλεκτρονικά κείµενα. Συνολικός Χρόνος Παράδοσης: εκαοκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το σύνολο της αµοιβής του/της Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ ( ), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισµού του έργου περιλαµβάνεται το σύνολο των προβλεπόµενων επιβαρύνσεων και δαπανών του/της Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Το Έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » µε την υπ αριθµ. 3940/2010/ απόφαση. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνει τη ΣΑΕ 015/8, µε ενάριθµο κωδικό έργου 2011ΣΕ , µε Κωδικό ΟΠΣ και υλοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995. Η πληρωµή του Αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων και όπως ειδικότερα θα αποτυπωθεί στην υπογραφείσα σύµβαση. 5. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1.Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συστήσει Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Έργου (Α.Π. 952/ / Α Α:4Α3ΨΚ-Α5), σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (Α.Π. 943/ / Α Α: 4Α3ΨΚ-Ν9). Η παρακολούθηση των εργασιών του/της Αναδόχου και για την έγκριση και παραλαβή όλων των παραδοτέων του θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Έργου Το Έργο της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας των Παραδοτέων του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) περιγράφεται ως εξής: Ο/Η Ανάδοχος υποβάλλει τα Παραδοτέα, µε συνοδευτική επιστολή µε την οποίαν αιτείται την παραλαβή τους.

6 Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Ε.Π.Π.Ε., η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. Ο/Η Ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και συµπληρωµένα. Η διαδικασία της επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές. Η Ε.Π.Π.Ε. αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: α) τη συνέπεια, β) τη συνάφεια, γ) την πληρότητα, δ) την αξιοπιστία/ ρεαλιστικότητα και ε) τη σαφήνεια τους. Η Ε.Π.Π.Ε. µπορεί : α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους σκοπούς του έργου. β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την καταλληλότητά του, ώστε να χρησιµοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου. Η µη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Ε.Π.Π.Ε. εντός της παραπάνω προθεσµίας των δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων. Μέσα στην προθεσµία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη του Έργου, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την Ε.Π.Π.Ε. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εµπρόθεσµη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγµατοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συµπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εις τριπλούν και το παραδίδει αρµοδίως. Η οριστική παραλαβή του Έργου πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου, µέσα σ έναν ηµερολογιακό µήνα από την παραλαβή και του τελευταίου αντιστοίχως παραδοτέου, µε τη σύνταξη πρακτικού οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 6. Ο/Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ 6.1. Ο/Η Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εξειδίκευση και εµπειρία σε συναφή µε το έργο θέµατα Οι υπηρεσίες του/της Αναδόχου δύναται να παρέχονται στον τόπο υλοποίησης της εγκεκριµένης πράξης, δηλαδή είτε στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε οπουδήποτε απαιτείται από την εγκεκριµένη Πράξη, µε σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της καθ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. 6.3 Ο/Η Ανάδοχος σε καµία περίπτωση δεν θεωρείται ότι είναι υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής ούτε ότι συµβάλλεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και η παρούσα δε διέπεται από τις διατάξεις του Εργατικού ικαίου (ατοµικές συµβάσεις εργασίας). 6.4 Ο/Η Ανάδοχος δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του/της σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο τηρώντας τις υποχρεώσεις του/της, που απορρέουν από την παρούσα Ο/Η Ανάδοχος οφείλει να παρέχει µε κάθε επιµέλεια τις ανατιθέµενες, µε την παρούσα σύµβαση, σε αυτόν υπηρεσίες και είναι υπεύθυνος/-η για κάθε ζηµία, που θα προκαλέσει στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε τρίτους, στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών του. 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προτάσεις κατατίθενται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και πλήρως επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή στην ελληνική γλώσσα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , Υπουργείο Εσωτερικών, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, Κοραή 4, 10564, Αθήνα, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, έως και και ώρες 9.00 π.µ έως µ.µ, και υποχρεωτικά περιλαµβάνουν τα παρακάτω: Επιστολή υποβολής πρότασης την οποία υπογράφει ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής και απευθύνεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Στην επιστολή αυτή πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος αποδέχεται την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρούσας πρόσκλησης.

7 Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 του παραρτήµατος Α. Περιγραφή της πρότασης προσέγγισης της υλοποίησης του έργου (τεχνική πρόταση), η οποία αναλυτικότερα θα καλύπτει τη µεθοδολογία προσέγγισης του φυσικού αντικειµένου για το συγκεκριµένο έργο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παρούσης. Οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς (χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ). Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι σε Ευρώ. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος δηλώνει ότι: α) δεν υπάρχει σε βάρος του/της προσφέροντα/ρούσης ή των νοµίµων εκπροσώπων του/της προσφέροντα/ρούσης οριστική καταδικαστική απόφαση για ένα ή περισσότερα αδικήµατα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ», και β) δεν ισχύει για τον/την προσφέροντα/ρούσα καµία εκ των αναφερόµενων προϋποθέσεων στο άρθρο 43 παρ. 2 του Π.. 60/ Ο/Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ο/Η υποψήφιος/α Ανάδοχος (µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει: Πτυχίο σχολής Αρχειονοµίας Α.Ε.Ι. (της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής). Επαγγελµατική εµπειρία σε Ιστορικά Αρχεία Εµπειρία στην χρήση βιβλιοθηκονοµικών λογισµικών και διαχείρισης αρχείων καθώς και πολύ καλή γνώση του προτύπου αρχειακής περιγραφής ( ΙΠΑΓ* (ISAD(G)) καθώς και του προτύπου κωδικοποίησης δεδοµένων EAD. Γνώση των Αγγλο-Αµερικάνικων Κανόνων Καταλογογράφησης (AACR) και των πεδίων Marc (κατά προτίµηση του Unimarc). Γνώση χειρισµού Η/Υ και του λογισµικού πακέτου MS-Office (Excel, Word). Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιµηθεί: Τίτλος σπουδών ή µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα, κ.λ.π. σε θέµατα γυναικείας ιστορίας ή φύλου (της ηµεδαπής ή αλλοδαπής). Εµπειρία σε θεµατική ευρετηρίαση. Εµπειρία στην χρήση του βιβλιοθηκονοµικού λογισµικού Vubis Smart. Σε περίπτωση που είναι νοµικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλώσει τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ανάλογη εµπειρία και τα οποία θα εκτελέσουν το εν λόγω έργο. 9. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9.1. Η ανάθεση του Έργου στον/στην Ανάδοχο γίνεται εγγράφως µε Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο Ο/Η υποψήφιος/α Ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύµβαση, µε την Αναθέτουσα Αρχή µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης. Ο/Η Ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή την σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή όµως, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του Π 118/07) Για την υπογραφή της σύµβασης ο/η επιλεγείς Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει, α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας, β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές και αντίστοιχη Υπεύθυνη ήλωση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους ο/η Ανάδοχος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές. γ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα (βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευµατία από την αρµόδια.ο.υ) 10. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο/η Ανάδοχος υπερβεί, µε αποκλειστική υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσµία περάτωσης του Έργου ή οποιαδήποτε τµηµατική προθεσµία υποβολής Παραδοτέων, αυτός/η υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, ως ακολούθως:

8 Για κάθε ηµέρα υπέρβασης συγκεκριµένης προθεσµίας υποβολής παραδοτέων του Έργου και µέχρι τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το 1,0% του συµβατικού προϋπολογισµού που αναλογεί στα εν λόγω Παραδοτέα. Για υπέρβαση της προθεσµίας υποβολής Παραδοτέων του Έργου µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στον Ανάδοχο να εκπληρώσει όλες τις καθυστερηµένες συµβατικές του υποχρεώσεις εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, τον κηρύσσει έκπτωτο µε παρακράτηση της αµοιβής του/της Η ποινική ρήτρα µπορεί να εισπραχθεί µε παρακράτηση από την αµοιβή του/της Αναδόχου Σε περίπτωση καθυστέρησης για λόγους που δεν αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του/της Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσµίες χωρίς να υπάρχει δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης. 11. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ / ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 11.1 Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο/η Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης ή οι οποίες σχετίζονται µε αυτήν, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριµένης Πράξης (εφεξής καλούµενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται εµπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιµοποιούνται από τον/την Αντισυµβαλλόµενο/-η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας Ο/Η Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των πληροφοριών που κατείχε µε τη λήξη τους παρούσας σύµβασης µε οποιοδήποτε τρόπο Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή/και τα δεδοµένα και εν γένει κάθε έργο, που εµπίπτει στις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον/την Ανάδοχο κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσµα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής, εκχωρουµένων και µεταβιβαζόµενων ήδη δια του παρόντος σ αυτόν όλων των σχετικών δικαιωµάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγµα, πλην του οριζόµενου στην παρούσα, το οποίο ρητά συµφωνείται ότι περιλαµβάνει και το για την εκχώρηση νόµιµο αντάλλαγµα. 12. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η δηµοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες και (σύµφωνα µε το άρθρο 38 της ΥΠΑΣΥ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

9 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο :... Όνοµα :... Όνοµα πατρός : ιεύθυνση αλληλογραφίας Οδός και αριθµός :... Πόλη / Περιφέρεια :... Ταχυδροµικός κώδικας :... Αριθµός τηλεφώνου οικίας :... Αριθµός τέλεφαξ :... Ε-mail : Ηµεροµηνία γέννησης : Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες): Απαλλαγή Εκπληρωµένη από :... /... /... έως :... /... / Τυπική εκπαίδευση (επισυνάψτε φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών) Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ονοµασία, πόλη, χώρα) Τίτλος αποδεικτικού / ειδικότητα Ηµερ/νία χορήγησης

10 6. Επαγγελµατική Εµπειρία (επισυνάψτε σχετικά φωτοαντίγραφα) Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα στο έργο Περίοδος Απασχόλησης στο Έργο (από-έως) 7. Επαγγελµατική κατάρτιση ή άλλοι κύκλοι µαθηµάτων (επισυνάψτε φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων) Ίδρυµα / Σχολή / Οργανισµός (ονοµασία, πόλη, χώρα) Τίτλος πτυχίου ή πιστοποιητικού / αντικείµενο Ηµερ/νία χορήγησης 8. Γνώσεις Ξένων Γλωσσών (επισυνάψτε φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΛΛΗ (σηµειώσατε ποια) Επίπεδο χαµηλότερο του Lower ή αντίστοιχου Επίπεδο Lower ή αντίστοιχο Επίπεδο Proficiency ή αντίστοιχο

11 9. Γνώσεις - Χειρισµός Η/Υ Για τις εφαρµογές που ακολουθούν, κατατάξτε τον εαυτό σας σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα: Επίπεδο 1: Απλή χρήση εφαρµογής, Επίπεδο 2: Ευχερής χρήση εφαρµογής & στοιχειώδης σχεδίαση, Επίπεδο 3: Ευχερής σχεδίαση εφαρµογών ΕΙ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΧΙ ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επεξεργαστής κειµένου Λογιστικό φύλλο Βάση δεδοµένων Εφαρµογή παρουσιάσεων Εφαρµογή παρακολούθησης έργων Τυφλό σύστηµα Internet / Χειρισµός άλλων εφαρµογών πληροφορικής ΝΑΙ ΟΧΙ Αναφέρατε αναλυτικά: Γνώσεις προγραµµατισµού Aναφέρατε αναλυτικά: 10. Κατάλογος δηµοσιεύσεων / Κοινωνική δραστηριότητα ηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν είναι πλήρεις και ακριβείς. Αναλαµβάνω την υποχρέωση µε την υποβολή του Βιογραφικού Σηµειώµατος να παράσχω τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις. Γνωρίζω ότι ουδέν στοιχείο του φακέλου µου θα µου επιστραφεί. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

12 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ) Κοραή 4, TK Αθήνα, Τηλ: FAX : , Σελίδα 16 από 12 Α Α: 45Ο9Ν-Μ9Η

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 6-3-2015 Νίκης 4, GR 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012 Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Διάρκεια του έργου: Από την

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ».

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδηµία Πλάτωνος Η Πολιτεία και ο Πολίτης» ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5: «Υπηρεσίες µετάφρασης, επιµέλειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα