ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνα: & Τηλεομοιότυπο (fax): Ηλ. Διεύθυνση ( ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ» 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής η Τράπεζα) προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο «Δειγματοληπτική Έρευνα για την Οικονομική Κατάσταση των Νοικοκυριών». Το έργο θα πραγματοποιηθεί από έως και στo πλαίσιο της αντίστοιχης έρευνας του Ευρωσυστήματος Household Finance and Consumption Survey (HFCS). Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα, καταγράφοντας στοιχεία που αφορούν κυρίως το εισόδημα, την περιουσία, τα δάνεια και την κατανάλωση. Η έρευνα διενεργείται σε τυχαίο, αντιπροσωπευτικό δείγμα των ιδιωτικών νοικοκυριών της χώρας με προσωπικές συνεντεύξεις, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAPI-Computer Assisted Personal Interviews). Το ερωτηματολόγιο βασίζεται στο κοινό ερωτηματολόγιο της HFCS και η τελική του μορφή προσδιορίζεται από την Τράπεζα. Η ανάθεση αφορά τη διεξαγωγή της έρευνας για την Οικονομική Κατάσταση των Νοικοκυριών με προσωπικές συνεντεύξεις περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων συναφών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου: - της δειγματοληψίας - της προσαρμογής του ερωτηματολογίου σε CAPI - της έρευνας πεδίου - του ελέγχου των στοιχείων και την προσαρμογή αυτών σε προκαθορισμένο τύπο αρχείων. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εκτός εάν από το κείμενο της προκήρυξης προκύπτει ρητά τυχόν διαφορετική έννοια, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη συνέχεια: Σελίδα 1 από 33

2 i. Ανάθεση σημαίνει την απόφαση του εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας, με την οποία η σύμβαση ανατίθεται στο διαγωνιζόμενο που θα επιλεγεί ii. Διαγωνιζόμενος σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία/σύμπραξη φυσικών ή/και νομικών προσώπων που παραδεκτά συμμετέχει στο διαγωνισμό iii. Εκπρόσωπος σημαίνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον διαγωνιζόμενο, στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα διαγωνισμού. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο κατά νόμο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, τότε ο εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να ορίζεται με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο iv. Προσφορά σημαίνει την τεχνική και οικονομική πρόταση για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, που καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον διαγωνιζόμενο σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα έγγραφα διαγωνισμού v. Ομάδα Έργου σημαίνει το σύνολο των φυσικών προσώπων που ο ανάδοχος ορίζει υπεύθυνα για την οργάνωση, εποπτεία και εκτέλεση του έργου. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους, θα πρέπει όμως να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας τους, το οποίο και πρέπει να υποβληθεί και στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι όροι της συνεργασίας. Το πρόσωπο που ορίζεται από την κοινοπραξία / σύμπραξη να ενεργεί εκ μέρους της για τους σκοπούς της σύμβασης θα είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος να δεσμεύει την κοινοπραξία / σύμπραξη. Κάθε μέλος της κοινοπραξίας / σύμπραξης ευθύνεται όχι μόνο για το μέρος που του αναλογεί αλλά για ολόκληρη την προσφορά. Απαγορεύεται ο ίδιος διαγωνιζόμενος να συμμετέχει σε δύο κοινοπραξίες που έχουν υποβάλλει διαφορετικές προσφορές στην Τράπεζα. Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου η ευθύνη αυτή υφίσταται πλέον για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής ή εκτέλεσης του έργου από ένα μέλος της κοινοπραξίας / σύμπραξης για οποιοδήποτε λόγο, να αντεπεξέλθει στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του είτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών είτε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη ευθύνονται από κοινού για την εκπλήρωση της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους, μπορούν δε να προτείνουν αντικαταστάτη, η συμμετοχή του οποίου εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας. Σελίδα 2 από 33

3 Δεν γίνεται δεκτός διαγωνιζόμενος εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, της δωροδοκίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή για οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που τυχόν θίγει τα οικονομικά συμφέροντα ή/και το κύρος της Τράπεζας. Η Τράπεζα δύναται να αποκλείει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό σε διαγωνιζόμενους οι οποίοι: i. τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας, συνδιαλλαγής των άρθρ. 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας, ΦΕΚ Α 153) ή έχει κινηθεί εναντίον τους σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση παρόμοιας φύσης διαδικασίας, προβλεπόμενης από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ii. έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Για τα νομικά πρόσωπα αφορά στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή διαχειριστές iii. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή φόρων iv. παρέβησαν ουσιώδη όρο σύμβασης και δεν τήρησαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο άλλης ανάθεσης από την Τράπεζα v. προέβησαν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών οι οποίες ζητήθηκαν από την Τράπεζα vi. έρχονται σε επαφή με άλλους υποψηφίους με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πιστοποιήσουν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις ανωτέρω προβλεπόμενες περιπτώσεις υπογράφοντας τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν ζητηθούν, τα οποία προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη (άρθρο 6). Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης ανακύψουν λόγοι αποκλεισμού, όπως οι ανωτέρω αναφερόμενοι, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Τράπεζα αμελλητί. 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα υποχρεωτικά κατά το Παράρτημα ΙΙΙ προσκομιζόμενα στοιχεία που αποδεικνύουν την τεχνική επάρκεια των υποψηφίων. Η εν λόγω επάρκεια-ικανότητα των υποψηφίων ελέγχεται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της εμπειρίας τους. Λόγω της ειδικής φύσης του έργου, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ειδική εμπειρία σε ομοίου περιεχομένου και μορφής έργα. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν: Σελίδα 3 από 33

4 i. κατάλληλη δομή και οργάνωση, προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου, ii. ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, και να έχουν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη εκτελέσει επιτυχώς δύο (2) τουλάχιστον έργα, συναφούς εννοιολογικού και μεθοδολογικού περιεχομένου, iii. αποδεδειγμένη εμπειρία, άνω των πέντε (5) ετών, του project manager του έργου σε ομοίου περιεχομένου και μορφής έργα και με απαιτήσεις ανάλογης ακαδημαϊκής κατάρτισης, iv. αποδεδειγμένη εμπειρία, άνω των πέντε (5) ετών, του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου σε συναφούς περιεχομένου και μορφής έργα και με απαιτήσεις ανάλογης ακαδημαϊκής κατάρτισης, v. αποδεδειγμένη εμπειρία των υπεύθυνων των ομάδων του έργου, τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε συναφούς περιεχομένου και μορφής έργα και με απαιτήσεις ανάλογης ακαδημαϊκής κατάρτισης, vi. ειδική εμπειρία - τεχνογνωσία (που να αποδεικνύεται μέσω υλοποιηθέντων έργων): σε σύνθετες, μεγάλης κλίμακας έρευνες πεδίου (fieldwork) με υψηλές απαιτήσεις σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης, σε στατιστικές μελέτες και έρευνες για την παραγωγή οικονομικών μεγεθών, στον υπολογισμό αναγωγικών συντελεστών, το σχεδιασμό και την παραγωγή δεικτών, την εφαρμογή τεχνικών και άλλων μεθοδολογιών που σχετίζονται με την ποιοτική υλοποίηση των συνολικών απαιτήσεων του έργου. 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά διατυπώνεται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα.το περιεχόμενο της προσφοράς πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης. Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο φέροντα σφραγίδα ή μονογραφή στο κλείσιμο του. Ο φάκελος και οι υποφάκελοι πρέπει να είναι σφραγισμένοι, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται κατά τρόπο ο οποίος να διαφυλάσσει το απόρρητο της διαδικασίας μέχρι την αξιολόγησή τους. Προς τούτο πρέπει να είναι καλά κλεισμένες και να μη φέρουν ενδείξεις οι οποίες να δύνανται να εκληφθούν ως παραβιάζουσες το απόρρητο. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων. Εάν οι προσφορές φέρουν ξέσματα, διορθώσεις, προσθήκες κλπ θα πρέπει να φέρουν τη μονογραφή του υποψηφίου. Ο κύριος φάκελος υποβάλλεται με τις παρακάτω ενδείξεις: i. την πλήρη επωνυμία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρίας, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, κλπ.) Σελίδα 4 από 33

5 ii. iii. την ένδειξη Προσφορά για το Έργο Δειγματοληπτική Έρευνα για την οικονομική κατάσταση των Νοικοκυριών «Αριθμός Προκήρυξης 2/2013» τις ακόλουθες ενδείξεις: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 1ος όροφος, γραφ Δευτέρα 10:00π.μ. Προσφορά η οποία θα κατατεθεί ή περιέλθει καθ οιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνεται υπόψη. Εάν οι υποψήφιοι είναι κοινοπραξίες: i. οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη που αποτελούν την κοινοπραξία / σύμπραξη είτε διά των κατά νόμο εκπροσώπων τους είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους, ii. στις προσφορές πρέπει να αναγράφεται το τμήμα από το σύνολο της προσφοράς το οποίο αντιστοιχεί σε έκαστο μέλος της ένωσης. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους ως εξής: i. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, ii. «Υποφάκελος Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς». Περιέχει σε δύο αντίτυπα το Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς πλήρως και ορθά συμπληρωμένο. Οι υποφάκελοι πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Το ένα από τα δύο αντίτυπα των προσφορών πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς τους. O υποφάκελος της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει CD με τα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή. Κάθε σελίδα του «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ» πρέπει να είναι μονογραφημένη από τον εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Στις περιπτώσεις αποστολής των προσφορών, αυτές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποσταλεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και έχουν περιέλθει στο Τμήμα Διακίνησης Αλληλογραφίας της Τράπεζας το αργότερο την προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης, με την ένδειξη Σελίδα 5 από 33

6 «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Η εγγραφή στο προς το σκοπό αυτό βιβλίο αποτελεί πλήρη απόδειξη. Η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει για την εξ οιουδήποτε λόγου τυχόν καθυστερημένη περιέλευση σε αυτήν προσφοράς. 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Τα περιεχόμενα των υποφακέλων που υποβάλλονται περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: Α. Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Α.1. Υπεύθυνη δήλωση όπως φαίνεται στο συνημμένο 1. Α.2. Εγγυητική επιστολή ποσού ύψους 5% επί του προσφερόμενου ποσού συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, μπορεί να είναι μία κοινή ή περισσότερες από μία για όλα τα μέλη της ένωσης, αρκεί να καλύπτεται συνολικά το ποσό της εγγύησης και όλες οι εγγυητικές να ισχύουν υπέρ όλων των μελών της ένωσ ης. Α.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία : i. αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Διακήρυξης, ii. δηλώνεται και κατόπιν, ως την ανάθεση του έργου αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, κατά το οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ για το κάθε υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή παύση δραστηριοτήτων ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο, είναι εγγεγραμμένο στο οικείο Επιμελητήριο, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ίσχυε και εξακολουθεί να εφαρμόζεται επί εκκρεμών εκκαθαρίσεων (βλ. άρθρα Πτωχευτικού Κώδικα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Α.4. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά δικαιολογητικό Σελίδα 6 από 33

7 από το οποίο να προκύπτει ότι ο αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως και προσηκόντως για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Σε περίπτωση κοινοπραξιών η εξουσιοδότηση απαιτείται από κάθε μέλος της κοινοπραξίας / σύμπραξης. Α.5. Υπεύθυνη δήλωση ή υπεύθυνες δηλώσεις ότι: i. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση, ii. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο του έργου, iii. διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κλπ.) για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Α.6. Απόσπασμα του καταστατικού των νομικών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, στον οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους, ή πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά. Α.7. Απόφαση του αρμοδίου, σύμφωνα με το καταστατικό οργάνου, για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό με συγκεκριμένη αναφορά στα τμήματα που συμμετέχει. Σε περίπτωση κοινοπραξίας / σύμπραξης εγκρίνονται η συμμετοχή του φορέα στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στον προϋπολογισμό του έργου, ο επικεφαλής της ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης. Τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα των ατόμων τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή του έργου και να υποβάλλουν τα βιογραφικά σημειώματά τους. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι προκειμένου να αποδείξουν τα παραπάνω οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: i. βιογραφικά σημειώματα, όλων των στελεχών του υποψηφίου που θα απασχοληθούν στο έργο, με ειδική αναφορά στα επαγγελματικά προσόντα, στην τεκμηρίωση της εμπειρίας τους σε ανάλογα ή συναφή έργα (παρομοίου περιεχομένου και μορφής) ως εξής: για τον υπεύθυνο έργου τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, για τον επιστημονικό υπεύθυνο έργου τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια και για τους υπεύθυνους των ομάδων έργου τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, καθώς και στην αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ii. κατάλογο τουλάχιστον δύο (2) έργων, συναφούς εννοιολογικού και μεθοδολογικού περιεχομένου που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη ο διαγωνιζόμενος. Απαιτείται κατάλογος καθώς και αναλυτική περιγραφή των εν λόγω έργων - με αναφορά στο μέγεθος κάθε έργου, της ημερομηνίας υπογραφής σύμβασης, Σελίδα 7 από 33

8 της περιόδου υλοποίησης και του φορέα που προέβη στην ανάθεση του έργου, iii. αναλυτικό έγγραφο του υποψήφιου στο οποίο αποδεικνύεται η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε σταδίου της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας (με λεπτομερή περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε σταδίου) σε προηγούμενα έργα, iv. αναλυτικό έγγραφο του υποψήφιου στο οποίο αποδεικνύεται η χρήση CAPI σε προηγούμενες έρευνες. Πρέπει επίσης να γίνει λεπτομερής περιγραφή του τρόπου προγραμματισμού του CAPI, v. αναλυτικό έγγραφο του υποψήφιου στο οποίο αποδεικνύεται η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε σταδίου της έρευνας πεδίου (π.χ. τρόπος διεξαγωγής συνεντεύξεων, μέθοδοι προσέγγισης των συνεντευξιαζόμενων σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής στη συνέντευξη, εκπαίδευση συνεντευκτών, έλεγχος και εποπτεία έρευνας πεδίου), vi. vii. έγγραφο του υποψήφιου με αναφορά του μέρους της σύμβασης το οποίο ο διαγωνιζόμενος προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και κατάθεση βεβαιώσεων συνεργασίας του υπεργολάβου. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του επιλεγέντα. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω υπεργολαβίας, και ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ουδόλως συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις και επικυρωμένα αντίγραφα των Ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσεως των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, viii. οικονομικά στοιχεία και συγκεκριμένα: α) αντίγραφα ελεγμένων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών και β) δήλωση του συνολικού κύκλου εργασιών και γ) δήλωση του κύκλου εργασιών σχετικά με εκτελέσεις συναφών έργων με το αντικείμενο της προκήρυξης που προβλέπεται να καλυφθούν από τη σύμβαση, που να είναι τουλάχιστον 300% σε αξία της υποβληθείσας προσφοράς (ετήσιο κόστος). Σε περίπτωση κοινοπραξίας / σύμπραξης ο ετήσιος κύκλος εργασιών αφορά το σύνολο των εταιριών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία / σύμπραξη. Επιπροσθέτως οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο κατά την κρίση τους υποστηρικτικό στοιχείο της αίτησής τους. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών. Η Τράπεζα δύναται να ζητήσει από τους Διαγωνιζόμενους την αποσαφήνιση ή τη Σελίδα 8 από 33

9 συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα συμπληρώσουν το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών (5) από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. Β. Περιεχόμενα υποφακέλου «Τεχνική και Οικονομική Προσφορά» Θα περιέχει προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σε δύο αντίτυπα το συνημμένο Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, καθώς και σε ψηφιακή μορφή (CD), με το συνολικό ποσό, ολογράφως και αριθμητικά. Οι τιμές, για το σύνολο των εργασιών, πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Οι τιμές δίδονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η προσφερόμενη υπηρεσία. Για τη συμπλήρωση του Εντύπου Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συνυπολογίσει τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, τα πάσης φύσεως έξοδα και το κέρδος του. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες με όλα τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, όπως προδιαγράφονται στην Προκήρυξη, να μην περιέχουν επιφυλάξεις, αιρέσεις ή όρους που τις καθιστούν απαράδεκτες ούτε να έχουν ξέσματα, διορθώσεις, προσθήκες, επεγγραφές κλπ. που τις καθιστούν ασαφείς, οπότε εκτιμώ νται ελεύθερα. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται για την προσφορά του είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών. Όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται με την προσφορά παραμένουν στην Τράπεζα. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν προσκομίζει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα απαραίτητα κατά την Προκήρυξη δικαιολογητικά ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ή εφόσον προκύπτει από τα δικαιολογητικά ότι δεν δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ανάθεσης του έργου, αποκλείεται του διαγωνισμού. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση θα διενεργείται από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών της Τράπεζας ως εξής: Η Επιτροπή Αποσφράγισης συνέρχεται στην Αθήνα στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 1ος όροφος, γραφ. 104 στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. και αφού ελέγξει το απαραβίαστο των φακέλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό συνεχίζει στην αποσφράγιση πρώτα του υποφακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σελίδα 9 από 33

10 Μετά την αποσφράγιση όλων των υποφακέλων των διαγωνιζομένων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι πλήρη, τότε η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση του υποφακέλου της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται οι υποψήφιοι (φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών / κοινοπραξιών). 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης της Τράπεζας με γνώμονα την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς. Η επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ-Κριτήρια Αξιολόγησης. Πίνακας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με τις τιμές που πρόσφερε κάθε διαγωνιζόμενος και με μνεία εκείνων που λόγω ελλείψεως απαραίτητων δικαιολογητικών, οι προσφορές τους κρίθηκαν απορριπτέες αναρτάται στα γραφεία του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων καθώς και στον ιστοχώρο της Τράπεζας. Πριν προβεί σε ανάθεση, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της Τράπεζας δύναται να επισκεφτεί τα γραφεία ενός ή περισσότερων από τους διαγωνιζόμενους και να συναντήσει εκπροσώπους της διοίκησης και του προσωπικού εάν αυτό κριθεί απαραίτητο ή να τους καλέσει στην Τράπεζα. Η προσφορά θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: i. την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με βαρύτητα 70%, που αποτελείται από τα ακόλουθα κριτήρια: ποιότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκτέλεσης και εμπειρία και προσόντα των μελών της προτεινόμενης ομάδας έργου ii. τους οικονομικούς όρους με βαρύτητα 30%. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται. Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτεται. 9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο όσοι έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Η ένσταση απευθύνεται στην Επιτροπή Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών της Τράπεζας και αποστέλλεται εγγράφως στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων ως εξής: i. Κατά των διαδικασιών υποβολής και αποσφράγισης προσφορών, καθώς και κατά της συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτήν: Η ένσταση αυτή ασκείται εγγράφως το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία της ανάρτησης του οικείου πίνακα στο χώρο της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας για τη διαδικασία ανάθεσης. Η ένσταση Σελίδα 10 από 33

11 ii. κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου στη διαδικασία ανάθεσης κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός της κατά το προηγούμενο εδάφιο προθεσμίας από τον ενιστάμενο και στον διαγωνιζόμενο κατά του οποίου στρέφεται. Κατά της απόφασης κατακύρωσης ανάθεσης: Η ένσταση αυτή ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της απόφασης στο χώρο της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας για τη διαδικασία ανάθεσης. Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους οι οποίοι αφορούν στη νομιμότητα των προσβαλλόμενων πράξεων. Η ένσταση δεν αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Τράπεζα. Οι ενστάσεις εξετάζονται, το ταχύτερο δυνατό, από την Επιτροπή Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με ευθύνη τους. 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΘΕΣΗ Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού η Τράπεζα ειδοποιεί εγγράφως αυτόν στον οποίο ανατίθεται το έργο και τον προσκαλεί να καταθέσει στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ δικαιολογητικά, τα απαραίτητα, για την κατάρτιση της σύμβασης, νομιμοποιητικά έγγραφα και να προσέλθει προς υπογραφή της, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του. 11. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αν ο επιτυχών διαγωνιζόμενος δεν υπογράψει τη σχετική σύμβαση έργου ή δεν καταθέσει τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία, εκπίπτει από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα θα είναι ελεύθερη να επιλέξει την επόμενη αποδεκτή προσφορά ή να προχωρήσει σε επανάληψη του διαγωνισμού. Ο διαγωνιζόμενος ευθύνεται για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της Τράπεζας από τη μη υπογραφή της σύμβασης και ιδίως για ζημία που θα προέρχεται είτε από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς του και της τιμής της επόμενης αποδεκτής προσφοράς, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού. 12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα υπάγεται στην αποκλειστική κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Είναι απαράδεκτη η απευθείας εισαγωγή της διαφοράς στα δικαστήρια, χωρίς να έχει υποβληθεί και εξεταστεί αρμοδίως ένσταση κατά το άρθρο 9. Σελίδα 11 από 33

12 13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά από αυτή χωρίς χρονικό περιορισμό να μην αποκαλύπτει (ή καθ οιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν σε τρίτους) και να μη χρησιμοποιεί οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την Τράπεζα, καθώς επίσης και να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αφορά και τους καθ οιονδήποτε τρόπο ή ιδιότητα προστεθέντες, βοηθούς εκπληρώσεων και εν γένει συνεργάτες του διαγωνιζόμενου. 14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της προκήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν απόκλιση από τους όρους της προκήρυξης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στην προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται του δικαιώματος της, κατά την απόλυτη κρίση της, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ή κήρυξης αυτού άκαρπου και στη συνέχεια της επανάληψης αυτού ή απευθείας ανάθεσης ή οριστικής ματαίωσης του έργου. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν καμία αξίωση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, σε κάθε δε περίπτωση οι Διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των προσφορών τους. Σελίδα 12 από 33

13 Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων: Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μητρώου και Συλλογής Στοιχείων Επιχειρήσεων Η παρούσα δημοσίευση συντάχθηκε με βάση τον Κανονισμό Προμηθειών της Τράπεζας. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Προκήρυξης δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Τράπεζας και περίληψη αυτής στον οικονομικό τύπο. Συνημμένα i. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ii. Βιογραφικό Σημείωμα (σχέδιο) iii. Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς iv. Έντυπο Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών v. Παράρτημα Ι vi. Παράρτημα ΙΙ vii. Παράρτημα ΙΙΙ Αθήνα, Ο Υποδιευθυντής Σελίδα 13 από 33

14 Προς την Τράπεζα της Ελλάδος ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Δειγματοληπτική Έρευνα για την Οικονομική Κατάσταση των Νοικοκυριών» Αριθμός Προκήρυξης 2 / 2013 Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, , ώρα 10:00π.μ. Σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το πιο πάνω θέμα δηλώνω ότι: i. Δεν εμπίπτω σε κανένα από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της Προκήρυξης ii. Θα πληροφορήσω άμεσα την Τράπεζα της Ελλάδος εάν υπάρξει αλλαγή οποιονδήποτε δεδομένων σε σχέση με τα πιο πάνω. iii. Σε περίπτωση που μου ζητηθούν οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες από το αρμόδιο για την κατακύρωση του παρόντος Διαγωνισμού όργανο, θα ανταποκριθώ πρόθυμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. iv. Αναγνωρίζω πλήρως και αποδέχομαι ότι οποιαδήποτε λανθασμένη ή ημιτελής πληροφόρηση που παρέχεται εκ μέρους μου στη διαδικασία του Διαγωνισμού αυτού και ήθελε διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς μου. Αναγνωρίζω επίσης και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που μου ανατεθεί η σύμβαση και δεν προσκομίσω τα απαραίτητα πιστοποιητικά τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου από το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Υπογραφή Διαγωνιζόμενου ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του (πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που υπογράφει το έντυπο προσφοράς) Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Υπογράφοντος Α.Φ.Μ. Ιδιότητα Υπογράφοντος Διεύθυνση Τηλέφωνο επικοινωνίας Τηλεομοιότυπο επικοινωνίας (fax) Ηλ. Διεύθυνση ( ) Σελίδα 14 από 33

15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος Εργασίας / θέση στην Εταιρία: Θέση στην Ομάδα έργου: Ακαδημαϊκά προσόντα: Επαγγελματικά Προσόντα / Μέλος Επαγγελματικών Ενώσεων: Γνώσεις : Επαγγελματική Εμπειρία: Επάρκεια αναφορικά με τα απαιτούμενα του έργου: Πρόσθετα στοιχεία: Συμπληρώστε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. δημοσιεύσεις, ξένες γλώσσες κλπ.) θεωρείται σχετικό εκτός από τα παραπάνω που είναι υποχρεωτικά. Σελίδα 15 από 33

16 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς την Τράπεζα της Ελλάδος i. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της προκήρυξης / του έργου, εμείς οι υπογράφοντες, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και ολοκληρώσουμε το αντικείμενο της προκήρυξης / του έργου, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη συνημμένη τεχνική και οικονομική προσφορά μας για το ποσό των ευρώ (ολογράφως) Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. % ii. Αναλαμβάνουμε, εάν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, να εκτελέσουμε το έργο, μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. iii. Η προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για 90 ημέρες και αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή οποτεδήποτε πριν την εκπνοή της ισχύος της. iv. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα μεταδώσουμε σε τρίτους οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, γνώσεις, έγγραφα ή άλλο υλικό το οποίο μας έχει δοθεί ή έχει περιέλθει σε γνώση μας κατά την ετοιμασία της προσφοράς. v. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Με τιμή, Υπογραφή Διαγωνιζόμενου ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Υπογράφοντος Ιδιότητα Υπογράφοντος Δεόντως εξουσιοδοτημένος/η/οι να υπογράφει/ουν προσφορές και συμβάσεις εκ μέρους και για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου με τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζόμενου Διεύθυνση Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο (fax) Ηλ. Διεύθυνση ( ) Σφραγίδα Διαγωνιζόμενου Ημερομηνία Σελίδα 16 από 33

17 Σημείωση 1 η : Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, τότε, εάν ο υπογράφων είναι ο κατά νόμο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου θα πρέπει να υποβάλει επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν τούτο καθώς και το δικαίωμα του υπογράφοντος να δεσμεύει το νομικό πρόσωπο, διαφορετικά, θα πρέπει να υποβάλει πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του νομικού προσώπου, με το οποίο να παρέχεται ειδικό πληρεξούσιο στον υπογράφοντα να υπογράφει προσφορές και συμβάσεις εκ μέρους και για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου. Σημείωση 2 η : Σε περίπτωση κοινοπραξίας / σύμπραξης φυσικών ή / και νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για αυτήν όπως και τα στοιχεία κάθε μέλους της. Σημείωση 3 η : Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον διαγωνιζόμενο ή τον Εκπρόσωπό του. Επίσης ο διαγωνιζόμενος για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να διαθέτει και να υποβάλλει στοιχεία που εγγυώνται την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου όπως οργανωτική δομή, λειτουργία, οικονομικά και λοιπά μεγέθη του διαγωνιζόμενου. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο Παράρτημα ΙΙ. Σελίδα 17 από 33

18 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση προς την Τράπεζα Ελλάδος Εγγυητική επιστολή Υπεύθυνη δήλωση κατά την παράγραφο. 6.Α.3 Αποδεικτικά στοιχεία Εκπροσώπου (π.χ. πληρεξούσιο) Υπεύθυνες δηλώσεις κατά την παράγραφο. 6.Α.5 Στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου και απόφαση του αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή στον διαγωνισμό Συμφωνητικό συνεργασίας κοινοπραξίας / σύμπραξης Βιογραφικά σημειώματα του project manager, του επιστημονικού υπεύθυνου και των λοιπών μελών της ομάδας του έργου. Αποδεικτικά εμπειρίας σε ομοίου περιεχομένου και μορφής έργο Αντίγραφα ελεγμένων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως για τα τρία(3) τελευταία έτη Υπεύθυνη δήλωση κύκλου εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη Υποφάκελος Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς ΝΑΙ/ΟΧΙ Σελίδα 18 από 33

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨ ΙΑ Δειγματοληπτική μέθοδος Ο πληθυσμός που καλύπτει η έρευνα ορίζεται σαν το σύνολο των ιδιωτικών νοικοκυριών της χώρας. Το δείγμα θα πρέπει να επιλεγεί με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Η τελική δειγματοληπτική μονάδα είναι το νοικοκυριό. Οι μονάδες ανάλυσης είναι τα νοικοκυριά και τα μέλη τους (οι ορισμοί δίδονται στο Β μέρος). Η μέθοδος δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθεί για την έρευνα των νοικοκυριών είναι η στρωματοποιημένη μέθοδος (stratified sampling). Στο πλαίσιο της δειγματοληψίας πρέπει να αναπτυχθούν κάποια χαρακτηριστικά του δειγματοληπτικού σχεδίου π.χ. κριτήρια στρωμάτωσης, αριθμός πρωτογενών μονάδων, διασπορά. Ο διαγωνιζόμενος καλείται να προσδιορίσει με λεπτομέρεια το δειγματοληπτικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιήσει, το σχεδιασμό δείγματος που προτείνει καθώς και τον τρόπο επιλογής των δειγματοληπτικών μονάδων σε κάθε δειγματοληπτικό στάδιο. Δειγματοληψία εύπορων νοικοκυριών με μεγαλύτερο δειγματοληπτικό κλάσμα Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα γίνει δειγματοληψία των εύπορων νοικοκυριών [εύπορων περιοχών, εφόσον η δειγματοληψία γίνει με το συνήθη τρόπο] με μεγαλύτερο δειγματοληπτικό κλάσμα. Η ΤτΕ θα προσδιορίσει [τις περιοχές] και το κλάσμα αυτό. Μέγεθος του δείγματος, ποσοστά απόκρισης, πρόσθετο δείγμα Το αρχικό μέγεθος δείγματος προσδιορίζεται στα νοικοκυριά. Το τελικό δείγμα δεν θα είναι μικρότερο από νοικοκυριά. Για να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την επίτευξη υψηλού ποσοστού απόκρισης των νοικοκυριών στην έρευνα. Η Τράπεζα προκειμένου να εξυπηρετήσει το σκοπό αυτό θα συντάξει μία ενημερωτική επιστολή με την οποία θα προσκαλεί τα νοικοκυριά να συμμετάσχουν στην έρευνα και στην οποία θα αναγράφεται ο σκοπός και η σημασία της έρευνας και θα τονίζεται η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων. Σελίδα 19 από 33

20 Η ανάδοχος εταιρία θα αναλάβει την αποστολή ή επίδοση της επιστολής αυτής πριν την πρώτη επίσκεψη του ερευνητή στα επιλεγμένα νοικοκυριά. Οι επισκέψεις θα πρέπει να γίνονται κυρίως αργά το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα έτσι ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη νοικοκυριών που όλα τα μέλη τους εργάζονται. Οι επαναληπτικές επισκέψεις σε περίπτωση μη επαφής θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικές ώρες και ημέρες. Σε περίπτωση μη επαφής θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον τέσσερις (4) επισκέψεις σε διαφορετικές ώρες και ημέρες και σε διάστημα όχι μικρότερο των δύο εβδομάδων πριν θεωρηθεί η μονάδα του δείγματος σαν «μη επαφή». Για την περίπτωση που το ποσοστό απόκρισης είναι μικρότερο του 50% θα πρέπει μαζί με το αρχικό δείγμα να επιλεγεί επιπλέον δείγμα, με την ίδια δειγματοληπτική μέθοδο, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ότου καλυφθούν νοικοκυριά. Ο διαγωνιζόμενος καλείται να προσδιορίσει με λεπτομέρεια ποια άλλα μέτρα πρόκειται να λάβει ώστε ο βαθμός απόκρισης στην έρευνα να είναι υψηλός (μέθοδοι προσέγγισης των νοικοκυριών, μέθοδοι σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής κλπ). Δώρο στους συμμετέχοντες Θα αναφέρεται από την αρχική επαφή με το επιλεγέν νοικοκυριό η ύπαρξη δώρου (κινήτρου) για τη συμμετοχή του στην έρευνα. Α2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CAPI Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με προσωπικές συνεντεύξεις με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAPI), στην κατοικία των επιλεχθέντων νοικοκυριών. Ο διαγωνιζόμενος καλείται να αναλάβει την προσαρμογή του ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή (CAPI). Χαρακτηριστικά του CAPI Το CAPI θα πρέπει να ενσωματώσει: - τη ροή/διακλάδωση (routing) του ερωτηματολογίου και τη χρήση των filters, - τη χρήση διαστημάτων απαντήσεων στην περίπτωση που ο ερωτώμενος δεν δώσει ακριβή αριθμητική απάντηση (δυνατότητα σταθερών διαστημάτων όπως και ανοιχτών, που θα προσδιορίζονται από τον ερωτώμενο).επίσης: - θα πρέπει για κάθε αριθμητική απάντηση να υπάρχουν έλεγχοι, ενώ άλλοι θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την Τράπεζα. Π.χ. οι δοθείσες αριθμητικές τιμές θα πρέπει να είναι μέσα σε συγκεκριμένα όρια κατά περίπτωση. Επίσης, για κάποιες μεταβλητές θα πρέπει να ελέγχεται η τιμή σε σχέση με προηγούμενες απαντήσεις. Για κάθε Σελίδα 20 από 33

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 «Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 Για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα στέγασης Ε.Τ.Ε.Α. με Ι. Αξιολόγηση προτεινόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 04 Σεπτεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ.Πρωτ. 2170 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08-07-2016 Αρ. Πρωτ.: 1456 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ. 1544 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.100,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ, 21-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών για τη μεταφορά διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα