Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: ,54 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 18 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 00/00/2012 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 83

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 12 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 14 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 16 C3.1 Γενικές Απαιτήσεις 16 C3.2 Αρχιτεκτονική του συστήματος 16 C3.2.1 Φυσική αρχιτεκτονική 16 C3.2.2 Λογική αρχιτεκτονική, εργαλεία και τεχνικές 17 C3.2.3 Ασφάλεια 19 C3.3 Λειτουργικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος 22 C3.3.1 Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος 22 C3.4 Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών υποέργων 2, 3 και 4 42 C3.4.1 Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών Υποέργου 2 42 C3.4.2 Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών και Υπηρεσιών Υποέργου 3 48 C3.4.3 Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών και Υπηρεσιών Υποέργου 4 50 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 56 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 56 C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 56 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 56 C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 56 C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ) 57 C4.1.5 Άλλες δαπάνες 57 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 57 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 57 C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 58 C4.5 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 59 C4.5.1 Πίνακας ΧΧ 59 C4.5.2 Πίνακας ΥΥ 59 C4.5.3 Πίνακας ΖΖ 59 Σελίδα 2 από 83

3 C4.5.4 Σχέδιο Σύμβασης 60 C C4.5.6 Πρότυπο Συμβόλαιο Υπηρεσιών («SLA») 60 Σελίδα 3 από 83

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Ηρακλείου Αγ Τίτου 1, ΤΚ 71202, Ηράκλειο Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 4 από 83

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 83

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Ηρακλείου Αγ. Τίτου 1, ΤΚ 71202, Ηράκλειο Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 6 από 83

7 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 83

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Ηρακλείου Αγ. Τίτου 1, ΤΚ 71202, Ηράκλειο Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Σελίδα 8 από 83

9 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 83

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Ηρακλείου Αγ. Τίτου 1, ΤΚ 71202, Ηράκλειο Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 10 από 83

11 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 83

12 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Ηρακλείου Αγ. Τίτου 1, ΤΚ 71202, Ηράκλειο Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 12 από 83

13 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 13 από 83

14 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Απασχόληση στο Έργο Έργο (ή Θέση) Περίοδος (από ΑΜ 2 έως) / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 14 από 83

15 / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 83

16 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Γενικές Απαιτήσεις Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Περιγραφή της προσέγγισης του υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με τους στόχους, απαιτήσεις και εύρος του Αντικειμένου Περιγραφή της προσέγγισης του υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με τους κινδύνους και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του Έργου Περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος, με ανάλυση σε πακέτα εργασίας και παραδοτέα Να αναφερθούν οι σχετικές προσφερόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών και διαχειριστών στο εξοπλισμό, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες του κάθε έργου Να αναφερθούν οι σχετικές προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας, εγγύησης καλής λειτουργίας, και συντήρησης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C3.2 Αρχιτεκτονική του συστήματος C3.2.1 Φυσική αρχιτεκτονική Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Φυσική αρχιτεκτονική Να περιγραφεί η Φυσική Αρχιτεκτονική του συστήματος σύμφωνα με τα 1.1 αναγραφόμενα στις ενότητες Α3.2 και Α3.3 της παρούσας. Ύπαρξη Αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται εύκολα μελλοντικές 1.2 επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή Σελίδα 16 από 83 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

17 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ εξοπλισμού. Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του υποέργου 1 Άλλα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης φυσικής Αρχιτεκτονικής ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C3.2.2 Λογική αρχιτεκτονική, εργαλεία και τεχνικές Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Γενικά Να περιγραφεί η Λογική Αρχιτεκτονική του συστήματος, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην ενότητα Α3.2 της 1.1 παρούσας, η σύνδεσή της με τη φυσική αρχιτεκτονική και τα πλεονεκτήματά της σχετικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών 1.2 εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. Χρήση σύγχρονου και διαδεδομένου 1.3 RDBMS Λογισμικό εφαρμογών με υψηλές δυνατότητες παραμετροποίησης, 1.4 επέκτασης και προσαρμογής, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης Να αναφερθεί τυχόν προσφορά πηγαίου 1.5 κώδικα εφαρμογών 2 Διαλειτουργικότητα Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών όλων των υποέργων όπως και η διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα θα πρέπει να βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα (HL7, προφίλ 2.1 ολοκλήρωσης IHE, W3C/web services ή άλλα σχετικά πρότυπα επικοινωνίας) εκτός εξαιρέσεων όπου οι απαιτήσεις επικοινωνίας δεν καλύπτονται από κάποιο πρότυπο οι εφαρμογές του έργου όπως ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Πρόνοιας 2.2 (ΗΦΥΠ) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασυνδεσιμότητας με τρίτα συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου (πχ NAI NAI NAI ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 17 από 83

18 νοσοκομεία) με χρήση ανοικτών προτύπων (HL7, προφίλ ολοκλήρωσης IHE, W3C/web services κλπ). 2.3 Θα πρέπει να υλοποιηθούν κατ ελάχιστον οι απαιτούμενες διεπαφές μεταξύ των εφαρμογών των υποέργων 2, 3 και 4. Να αναλυθεί ο τρόπος διασύνδεσης 2.4 Συμφωνία με τα πρότυπα του ελληνικού πλαισίου διαλειτρουργικότητας (e-gif) 3 Πολυκαναλική πρόσβαση 3.1 Όλες οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες NAI online μέσω Web εφαρμογών Οι υπηρεσίες υποστήριξης του προσωπικού NAI 3.2 των δομών παροχής κοινωνικής φροντίδας θα είναι διαθέσιμες και σε φορητές συσκευές Οι συσκευές τηλεφροντίδας και NAI 3.3 τηλεπαρακολούθησης θα διασυνδέονται ασύρματα «Οικογενειακοί φροντιστές» και NAI 3.4 εξυπηρετούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται με χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης Τα συστήματα στο σπίτι κάθε NAI 3.5 εξυπηρετούμενου θα χειρίζονται με διαδραστικό τρόπο 4 Ευχρηστία Φιλικότητα 4.1 Γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) NAI 4.2 Περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη με υποδείξεις, μηνύματα λαθών, on line help NAI 4.3 Δυνατότητα χρήσης λίστας επιλογών (drop-down lists) για διάφορες επιλογές NAI 4.4 Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την διενέργεια ελέγχων ορθότητας των δεδομένων που εισάγονται π.χ. έλεγχοι NAI ημερομηνιών εντός προκαθορισμένων ορίων κ.λπ 4.5 Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών κριτηρίων, wildcards και λοιπών διευκολύνσεων σε όλες τις οθόνες αναζήτησης ή NAI συμπλήρωσης στοιχείων 5 Προσβασιμότητα 5.1 Το σύστημα θα υιοθετεί την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) (κριτήριο αξιολόγησης Β4). Η διάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παρούσα δράση, αφού αυτή απευθύνεται Σελίδα 18 από 83

19 σε ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες με ιδιαίτερες απαιτήσεις προσβασιμότητας. C3.2.3 Ασφάλεια Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Γενικά Να τεκμηριωθεί ο τρόπος που θα 1.1 διασφαλιστεί η Ασφάλεια δεδομένων του συστήματος Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με το νομοθετικό και το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της 1.2 Ελλάδας (Ν2472/97) και της Ε.Ε., και να προστατεύει το ιατρικό απόρρητο (πχ. Διαδικασία συγκατάθεσης του ασθενή στην επεξεργασία των δεδομένων του). Να αναφερθεί ο τρόπος. Το σύστημα πρέπει να διασφαλίζει το 1.3 ιατρικό και προσωπικό απόρρητο. Να αναφερθούν οι σχετικοί μηχανισμοί διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου. 2 Προσβάσεις Χρηστών Η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. Οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που προσφέρονται πρέπει να υποστηρίζουν τη δυνατότητα ορισμού των στοιχείων 2.1 πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών όπως μοναδικό κωδικό χρήστη (userid) και κωδικό πρόσβασης (password). Ειδικά για τους κωδικούς πρόσβασης πρέπει να υποστηρίζονται σύνθετοι κωδικοί με αριθμούς, χαρακτήρες και ειδικούς χαρακτήρες. Οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που προσφέρονται πρέπει να συνδέονται και να συνεργάζονται με το σύστημα διαχείρισης χρηστών και να 2.2 υποστηρίζουν ένα μηχανισμό δημιουργίας χρηστών, έτσι ώστε κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση μόνο στα αναγκαία δεδομένα που αφορούν την εργασία του.. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να 2.3 καταχωρούνται με ασφαλή τρόπο στο σύστημα και να κρυπτογραφούνται. Ορισμός μοναδικού κωδικού χρήστη για 2.4 όλα τα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος (single sign on) Σελίδα 19 από 83 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

20 2.5 Ορισμός κανόνων δημιουργίας password (π.χ. ελάχιστος αριθμός προαπαιτούμενων χαρακτήρων, κανόνες αλλαγής σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.) 2.6 Αποτροπή χρήσης κοινών και ευρέως διαδεδομένων κωδικών πρόσβασης Ενσωμάτωση συστήματος αυθεντικοποίησης χρηστών (user 2.7 authentication) και ψηφιακής υπογραφής, βασισμένο σε υποδομές δημόσιου-ιδωτικού κλειδιού (Public Key Infarstructure- PKI) 2.8 Υποστήριξη κρυπτογράφησης και ηλεκτρονικής υπογραφής για τους χρήστες 2.9 Προμήθεια chip card reader και chip cards για πιστοποίηση χρηστών (user 40 authentication) 3 Ασφάλεια δεδομένων Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να περιγράψει συνοπτικά τη μεθοδολογία κάλυψης των παρακάτω βασικών αρχών ασφαλείας δεδομένων που θα υλοποιήσει: Πιστοποίηση (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των μερών μιας ανταλλαγής δεδομένων. Εξουσιοδότηση (Authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η τήρηση του απορρήτου των δεδομένων. Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομένα θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια, δηλαδή να μην υπόκενται σε αλλοίωση. Μη άρνησης συμμετοχής (nonrepudiation): 3.1 ο χρήστης δεν πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή των δεδομένων. Έλεγχος (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, πρόσβαση ή τροποποίηση κάθε δεδομένου. Διαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση των διαδικασιών της επεξεργασίας ώστε να μπορούν να ελεγχθούν. Διαθεσιμότητα (availability): τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν χρειάζεται. 3.2 Ορισμός ασφάλειας επιπέδου βάσης Σελίδα 20 από 83

21 δεδομένων, δηλαδή ορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη και ανά αντικείμενο της βάσης δεδομένων ( πίνακες, indexes, views, κλπ) Να περιγραφεί και τεκμηριωθεί το σύστημα 3.3 ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (Data integrity) που θα εφαρμοστεί. 4 Έλεγχος του συστήματος Ύπαρξη κεντρικού αρχείου καταγραφής σφαλμάτων εφαρμογής (Error Log) για 4.1 αναδρομική εξέταση των σφαλμάτων του συστήματος. Οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που προσφέρονται πρέπει να διαθέτουν δυνατότητες διαχείρισης και παρακολούθησης των μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών πρόσβασης και ειδικότερα: Να καταγράφουν τις αποτυχημένες προσπάθειες ανά κωδικό πρόσβασης. Να αποκλείουν χρήστες από το σύστημα μετά από ορισμένες συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες (παραμετροποιήσιμο) Να αποκλείουν ανενεργούς χρήστες από το σύστημα μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας (τουλάχιστον 4.2 μεγαλύτερο από ένα έτος). Να τηρούν πλήρες αρχείο (log files) των χρηστών που συνδέονται με το σύστημα (κωδικός χρήστη, ημερομηνία, ώρα, διάρκεια, τερματικό πρόσβασης, κλπ) Να σημειώνουν το χρονικό σημείο (timestamp) όλων των καταχωρήσεων και των τροποποιήσεων στις εγγραφές του συστήματος (audit trail). Να περιγραφεί αναλυτικά η μεθοδολογία που θα εφαρμόσει ο υποψήφιος ανάδοχος. Να σημειωθεί ότι ΔΕΝ ζητείται ειδικό λογισμικό παρακολούθησης αλλά καταγραφή των κινήσεων σε επίπεδο βάσης δεδομένων. Σελίδα 21 από 83

22 C3.3 Λειτουργικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος C3.3.1 Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος C Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Κέντρου Διαχείρισης Δεδομένων (ΗΚΔΔ) C Εξυπηρετητής, σύστημα δίσκων, ικρίωμα Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. SERVER 1.1. ΑΡΙΘΜΟΣ SERVER ΤΥΠΟΣ SERVER ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ 1.3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ >= ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΗΝΩΝ >= ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ >=16GB 1.6. ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ECC 1.7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ >=4 GB 1.8. SATA RAID CONTROLLER NAI 1.9. SUPPORT RAID 0,1,10 NAI GIGABIT ETHERNET ON BOARD >= NIC ETHERNET with INTEL PRO 1000 GT, 1 PCIe ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MS NAI WINDOWS 2008 SERVER, MS HYPER-V SERVER 2008, REDHAT LINUX, SUSE LINUX ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΣΚΩΝ >= ΑΡΙΘΜΟΣ FAN >= ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE CLASS B NAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LOW NOICE ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΗ ON SITE NAI 2. Εξωτερικό υποσύστημα δίσκων 2.1. Υποσύστημα δίσκων με σύνδεση iscsi 1Gbps 2.2. Αριθμός θυρών επικοινωνίας προς τους 2 servers ανά ελεγκτή 2.3. Δυνατότητα τοποθετήσεις επιπλέον συνδέσεων FC 8Gbps, FCoE, 10GE isicsi, SAS 2.4. Αριθμός προσφερόμενων ελεγκτών του 1 υποσυστήματος δίσκων 2.5. Δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου ελεγκτή σε διάταξη (active-active) 2.6. Μνήμη Cache συστήματος ανά ελεγκτή 2 GB 2.7. Υποστήριξη δίσκων SAS, Near Line SAS ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 22 από 83

23 καθώς και μίξης αυτών 2.8. Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον μονάδας δίσκων που θα ελέγχονται από τους Controllers της βασικής μονάδας 2.9. Μέγιστη διαμόρφωση του συστήματος σε δίσκους Υποστήριξη τοπολογίας προστασίας δεδομένων δίσκων RAID levels 0, 1, 1+0, 5, Δυνατότητα υποστήριξη τοπολογίας προστασίας δεδομένων δίσκων RAID Να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε άλλα RAID (RAID migration) Να προσφέρεται η δυνατότητα δυναμικής προστασίας των δεδομένων της Cache μετά από πτώση της τάσης για απεριόριστο χρονικό διάστημα Να προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας snapshots Να προσφέρεται η δυνατότητα αντιγραφής των δεδομένων ενός δίσκου σε περίπτωση επικείμενης καταστροφής ενός δίσκου Να προσφέρεται η δυνατότητα spin down των δίσκων Να προσφέρεται η δυνατότητα κρυπτογράφησης των δεδομένων στους δίσκους Να υποστηρίζει την δυνατότητα remote replication των δεδομένων σε ίδιο ή μεγαλύτερο σύστημα Να παρέχονται δίσκοι 600GB 15,000rpm Hot Swap SAS Να παρέχονται δίσκοι 2TB 7,200rpm Hot Swap NL-SAS Να παρέχονται τα καλώδια και ότι άλλο χρειάζεται για την διασύνδεση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού server & υποσύστημα δίσκων Να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης το οποίο να λειτουργεί με Web interface Το λογισμικό διαχείρισης να επιτρέπει την εύκολη και απλή μορφοποίηση (να τεκμηριωθέι) Να παρέχεται υποστήριξη multi-pathing επικοινωνίας με τους servers Το λογισμικό διαχείρισης να επιτρέπει λειτουργίες alert notification και remote service access Δυνατότητα εξυπηρέτησης servers με λειτουργικά Windows Server2003 & 2008, 120 NAI NAI 4 4 NAI NAI Σελίδα 23 από 83

24 Solaris8, 9, 10, RedHat Enterprise Linux Server & Advanced Platform, HP-UX, IBM AIX, VMware vsphere & VMware Infrastructure, Citrix XenServer Το προσφερόμενο σύστημα να καλύπτεται από 3-ετή εγγύηση 3. Ικρίωμα (rack) 1 NAI 3. 42U mmx600mmx1000mm NAI Γυάλινη πόρτα ασφαλείας με πλαίσιο από NAI χάλυβα και κλειδαριά (άνοιγμα σε γωνία 180 ) Πίσω Κάλλυμα αποσπάσιμο και NAI κλειδώσιμο, από χάλυβα με γυάλινη πόρτα ασφαλείας 3.4. Πλάγια Καλλύματα αποσπάσιμα και NAI κλειδώσιμα από χάλυβα 3.5. Είσοδος Καλωδίων από την κορυφή και το NAI κατώτατο σημείο, με μηχανισμό στο πάτωμα για προστασία στη θραύση των καλωδίων Πολύμπριζο 6 θέσεων για rack, με NAI προστασία και φίλτρο EMI/RFI Σετ 2 ανεμιστήρες με θερμοστάτη. NAI Εγκατάσταση στο επάνω μέρος του rack. Κυκλοφορία αέρα μέχρι 6m³ / λεπτό. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0-35 C Φορτίο 1000 kg NAI 3.9. Εγγύηση ενός (1) έτους NAI C RDBMS για τον Server Λογισμικό RDBMS A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Γενικά Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία 1.1 διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού Η αδειοδότηση του λογισμικού να καλύπτει την πρόσβαση του συνόλου των επιχειρησιακών χρηστών και 1.2 απεριόριστου αριθμού άλλων πιστοποιημένων χρηστών από το διαδίκτυο. Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου 1.3 λογισμικού σε σχέση με το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου 1.4 λογισμικού σε σχέση με την φυσική και λογική αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προσφέρεται Σελίδα 24 από 83

25 Λογισμικό RDBMS A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1.5 Πλήρης υποστήριξη του Unicode v.2 ή νεώτερου (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών). Πλήρης υποστήριξη της UTF-8 κωδικοποίησης 1.6 Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης. Να περιγραφούν οι δυνατότητες. 1.7 Χρησιμοποίηση του συνόλου της RAM του συστήματος 2 Χαρακτηριστικά ασφάλειας 2.1 Δυνατότητες auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα. Να αναφερθούν. 2.2 Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης ΒΔ θα πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών και να περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με τους ρόλους και τα δικαιώματα. Αυτό να μπορεί να γίνει και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες καταλόγου (directory services) της κεντρικής υποδομής. 2.3 Περιγραφή διαδικασιών ανάνηψης από καταστροφή δεδομένων (disaster recovery) βάσει της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής 2.4 Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να τηρεί δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή 2.5 Να αναφερθεί η υποστήριξη δυνατότητας αποθήκευσης εικόνων (images) και κειμένου (Text) στο DBMS και ο τρόπος διαχείρισης. 2.6 Σε κάθε περίπτωση, το προσφερόμενο DBMS πρέπει να καλύπτεται πλήρως από εξουσιοδοτημένη υποστήριξη στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα 3 Δυνατότητες προγραμματισμού 3.1 Υποστήριξη ANSI SQL Υποστήριξη declarative referential integrity controls 3.3 Υποστήριξη stored procedures 3.4 Υποστήριξη database triggers C Εξοπλισμός Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. PC desktop (για τις Δομές Κοινωνικής Φροντίδας) 1.1. Αριθμός Τεμαχίων Motherboard Front Side Bus speed (Mhz) Θύρες Επέκτασης & επικοινωνίας SATA II NAI ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 25 από 83

26 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αριθμός SATA ports PCI-E x PCI-E x PCI Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000 UTP 1 (Gigabit) On Board Αριθμός USB 2.0 θυρών 6 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Μέγιστος αριθμός CPU Κάρτα ήχου 7ch Μέγιστη Μνήμη (GB) CPU Αριθμός Επεξεργαστών Αριθμός Πυρήνων Απόδοση (Passmark Score 2015 (http://www.cpubenchmark.net/) Cache μνήμη (MB) L2+L Κεντρική Μνήμη Μέγεθος (GB) RAM Τύπος Μνήμη DDR Non-ECC, Un- Buffered Memory 1.5. Μονάδα Σκληρού Δίσκου Πλήθος μονάδων Πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον ελεγκτή SATA 2 ή καλύτερο Συνολική Ωφέλιμη χωρητικότητα (GΒ) ανά 500 μονάδα δίσκου Ταχύτητα περιστροφής (RPM) Buffer (MB) Κάρτα Οθόνης on board 1.7. Οδηγός Οπτικού Δίσκου DVD±R/RW Πλήθος μονάδων Πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον ελεγκτή SATA Ταχύτητα εγγραφής DVD-R/DVD+R/RW 16/16/ Ταχύτητα ανάγνωσης CD/DVD 48/ Buffer 2048 Kb 1.8. Case Συνολικά trays 5,25 3 Σελίδα 26 από 83

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα