ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (SolNet PID)» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Επιδαύρου 2-4 Πάτρα Τ.Κ Πληροφορίες: Ηλιόπουλος Βασίλης Τηλ/νο: Fax: Ηλ/νική ιεύθυνση: ΚΟΙΝ: Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία (ΕΥΚΕΚΟ), Μονάδα Γ Επιτόπιων Επαληθεύσεων. ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα της πράξης «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» µε κωδικό ΟΠΣ: Έχοντας υπ όψιν: 1. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ). 2. Την µε αριθµ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 1

2 3. Την µε αριθµ. πρωτ /οικ (ΦΕΚ Μαΐου 2011) τροποποίηση της µε αριθµ. πρωτ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. πρωτ /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 4. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 µε το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συµπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού». 5. Την µε αριθµ. πρωτ /οικ.3.33/ (ΦΕΚ 16/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και ιαδικασία Εφαρµογής των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο ». 6. Την µε αριθµ. πρωτ.: 3652/ΕΥΘΥ 114/ Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» 7. Την µε αριθµ. πρωτ / Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» 8. Το Σύµφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόµενης απόφασης ένταξης 9. Το Τεχνικό ελτίο Πράξης 10. Την µε αριθµ. πρωτ.. απόφαση προέγκρισης της ΕΥΚΕΚΟ. (συµπληρώνεται µετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης) 2

3 11. Την από 29/5/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Σ περί ορισµού νόµιµου εκπροσώπου (Πρακτικό Νο1) 12. Την πιθανή απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για την έναρξη υλοποίησης δράσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέγκρισης. Αποφασίζουµε Εγκρίνουµε την υλοποίηση µε ίδια µέσα της πράξης «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» και κωδικό ΟΠΣ «375597», ως ακολούθως: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ) Επωνυµία ΑΣ (Ελληνικά): Επωνυµία ΑΣ (Αγγλικά): Συντονιστής φορέας Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης /νση ΑΣ: Τηλέφωνο ΑΣ: ΦΑΞ ΑΣ: Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου ΑΣ: /νση Συντονιστή Εταίρου: Τηλ. (Συντονιστή Εταίρου): Fax (Συντονιστή Εταίρου): «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες» «Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (SolNet PID)» 1. EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. 2. Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 3. ήµος Θέρµου 4. Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ξηροµέρου 5. Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. 6. Νοµαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Αιτωλοακαρνανίας «Η Ελπίδα» 7. Data Research and Consulting Ανώνυµη Εταιρεία Μελετών και Συµβούλων Επιδαύρου 2-4, Πάτρα Τ.Κ Τσιχριτζής Παναγιώτης Επιδαύρου 2-4, Πάτρα Τ.Κ

4 (Συντονιστή Εταίρου): Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου Έργου εκ µέρους του Συντονιστή Εταίρου: Σχοινάς Νικόλαος 1.2. ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Οι δράσεις που περιλαµβάνει η πράξη είναι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΡΑΣΕΙΣ Συντονισµός και ιαχείριση Πράξης Μελέτες ικτύωση Συντονισµός και ιαχείριση Πράξης Μελέτη Τοπικής Αγοράς Εργασίας ηµιουργία και λειτουργία άτυπης δοµής δικτύωσης της Α.Σ. και δικτύου εσωτερικής οργάνωσης Ανάπτυξη και Λειτουργία ικτύου Τοπικών και Υπερτοπικών Φορέων ηµιουργία, λειτουργία και συντήρηση ανοιχτού portal Ενέργειες Ενηµέρωσης - ιοργάνωση ηµερίδων Έντυπο ενηµερωτικό υλικό και δηµοσιεύσεις- διαφηµίσεις σε ΜΜΕ Ευαισθητοποίησης ηµιουργία και οργάνωση γραφείου info-desk Κατάρτιση - Επιµόρφωση Πληροφόρηση Συµβουλευτική Υποστήριξη Κατάρτιση ωφελούµενων Επιµόρφωση ωφελούµενων Συµβουλευτική Υποστήριξη Εργοδοτών (Mentoring) Επιχειρηµατική Συµβουλευτική Συµβουλευτική υποστήριξη Ωφελουµένων 1.3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός για την πράξη ανέρχεται στα και κατανέµεται ανά κατηγορία παρεµβάσεων ως εξής: ράσεις Προϋπολογισµός Μελέτες 3.000,00 ικτύωση ,00 Ενέργειες Ενηµέρωσης ,00 Ευαισθητοποίησης Συντονισµός και διαχείριση πράξης ,00 Κατάρτιση- Επιµόρφωση ,00 Πληροφόρηση- Συµβουλευτική ,00 Υποστήριξη ΣΥΝΟΛΟ ,00 4

5 1.4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των φτωχών, των µεταναστών και των άτοµα µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (SolNet PID)» λαµβάνοντας υπόψη: την υπ αριθµ. πρωτ /οικ.4.60/ ανοιχτή πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», τα συνοδευτικά της ανωτέρω πρόσκλησης έντυπα και τον Οδηγό για ικαιούχους, έχει προσδιορίσει την περιοχή παρέµβασης (ΠΠ) του προτεινόµενου σχεδίου στα όρια των καλλικρατικών δήµων Θέρµου, Αγρινίου και Ξηρόµερου. Πιο συγκεκριµένα, η περιοχή παρέµβασης (ΠΠ) περιλαµβάνει τη συνολική έκταση των νέων ήµων Θέρµου, Αγρινίου και Ξηρόµερου οι οποίοι προέκυψαν µετά την εφαρµογή του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης». Ο ήµος Αγρινίου, µε έδρα το Αγρίνιο, αποτελούµενος από τους δήµους α. Αγρινίου β. Παραβόλας γ. Παρακαµπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου ζ. Παναιτωλικού η. Αρακύνθου θ. Μακρύνειας και ι. Θεστιέων, οι οποίοι καταργήθηκαν. Ο ήµος Ξηροµέρου, µε έδρα τον Αστακό, αποτελούµενος από τους δήµους α. Αστακού β. Φυτειών και γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργήθηκαν. Ο ήµος Θέρµου, στον οποίο δεν επήλθε καµία µεταβολή. Ο ήµος Θέρµου χαρακτηρίζεται ως ορεινός. Στον χάρτη που ακολουθεί απεικονίζονται τα όρια της ΠΠ καθώς και η σχετική της θέση σε σχέση µε την περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Χάρτης 1 Πρόγραµµα Καλλικράτης Νέοι δήµοι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 5

6 1.5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της πράξης και των δράσεων που την απαρτίζουν έχει υπολογισθεί ότι η υλοποίησή της θα αρχίσει άµεσα µετά την ένταξη της πράξης. Ο ικαιούχος δεσµεύεται ότι µε την ένταξη της πράξης κατευθείαν θα ξεκινήσει και η υλοποίησή της εκτιµώντας ότι η ηµεροµηνία έναρξης θα είναι στις 1/7/2012 ενώ η λήξη της πράξης στις 31/5/2014 αφού απαιτούνται (23) µήνες προκειµένου να ολοκληρωθεί µε επιτυχία το έργο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Στόχος της παρέµβασης Το παρόν Σχέδιο ράσης ενσωµατώνει τόσο τους στόχους του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» γενικά, όσο και τους συγκεκριµένους της ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην υπ αριθµ. πρωτ /οικ.4.60/ (κωδικός 4) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Οικονοµία. Ο κύριος στόχος του Σχεδίου ράσης είναι η στήριξη των ατόµων της περιοχής των ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου που ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες: (Άτοµα µε Αναπηρία, µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, οικονοµικοί µετανάστες, άτοµα 6

7 ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούµενα από φτώχεια). Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν Σχέδιο ράσης στοχεύει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων µε βασική επιδίωξη την εξασφάλιση της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, ως αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέµβασης Γενικά χαρακτηριστικά οµάδας στόχου Η προς υλοποίηση πράξη αφορά συγκεκριµένα σε Μακροχρόνια Άνεργους 45 ετών και άνω µε χαµηλά τυπικά προσόντα, Άτοµα στα όρια της φτώχειας, Άτοµα µε αναπηρία, Οικονοµικοί µετανάστες. Τα χαρακτηριστικά αυτών των οµάδων-στόχου είναι: Μακροχρόνια Άνεργοι 45 ετών και άνω µε χαµηλά τυπικά προσόντα Ως άνεργοι νοούνται τα άτοµα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέµβασης. Ως µακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριµένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτοµα που παραµένουν άνεργοι για διάστηµα περισσότερο των 12 µηνών. Άτοµα µε αναπηρία Η εν λόγω οµάδα στόχος περιλαµβάνει επιµέρους κατηγορίες όπως τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, τα Άτοµα µε προβλήµατα αισθητήριων οργάνων, άτοµα µε ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Οικονοµικοί Μετανάστες Η έννοια του οικονοµικού µετανάστη περιλαµβάνει τα άτοµα εκείνα που έχουν µετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόµενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών µελών. Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούµενα από φτώχεια Σύµφωνα µε την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ιαβίωσης των Νοικοκυριών (Statistics on Income and Living Conditions) έτους 2010, µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το έτος 2009, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ισχύουν τα ακόλουθα: Το χρηµατικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των ευρώ ανά άτοµο και σε ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Το µέσο ετήσιο ατοµικό ισοδύναµο εισόδηµα ανέρχεται σε ,94 ευρώ και το µέσο ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών της Xώρας σε ,38 ευρώ. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιµώνται σε και τα µέλη τους σε To 20,1% του πληθυσµού της Χώρας απειλείται από τη φτώχεια, όταν το κατώφλι υπολογίζεται στο 60%, της διάµεσου του συνολικού διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος. Ο παραπάνω δείκτης, υπολογιζόµενος µε την ίδια µµεθοδολογία, παρουσιάζει σχετική σταθερότητα κατά τα τελευταία 15 έτη ( ) για τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, κυµαινόµενος µεταξύ 19,5% και 23% Αριθµός ωφελουµένων του σχεδίου δράσης Η πράξη έχει προγραµµατιστεί για 80 ωφελούµενους οι οποίοι θα ανήκουν στην οµάδα στόχου των ατόµων µε αναπηρία, των µακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, των οικονοµικών µεταναστών και των ατόµων ευρισκόµενων σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούµενων από φτώχεια. 7

8 Σύντοµη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα Η πράξη έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελείται από Κατηγορίες ράσεων, ράσεις και ενέργειες. Παρακάτω περιγράφονται µε τον πιο συνοπτικό τρόπο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΑΣΗ 1. Μελέτη Τοπικής Αγοράς Αντικείµενο της δράσης «Μελέτη Τοπικής Αγοράς» της πράξης, είναι η ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας στην περιοχή των ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου. ΙΚΤΥΩΣΗ ΡΑΣΗ 2. ηµιουργία και λειτουργία άτυπης δοµής δικτύωσης της Α.Σ. και δικτύου εσωτερικής οργάνωσης Αντικείµενο της δράσης «ηµιουργία Άτυπης οµής ικτύωσης της Α.Σ.» είναι η δηµιουργία µίας υποοµάδας της Οµάδας Έργου η οποία θα αναλάβει να συντονίζει το σύνολο των δράσεων δικτύωσης, καθώς και η ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική δικτύωση των µελών/ εταίρων της Α.Σ. ΡΑΣΗ 3. Ανάπτυξη και Λειτουργία ικτύου Τοπικών και Υπερτοπικών Φορέων Αντικείµενο της δράσης «Ανάπτυξη και Λειτουργία ικτύου Τοπικών και Υπερτοπικών Φορέων» αποτελεί η δικτύωση της Α.Σ. µε τρίτους και συγκεκριµένα α) επιχειρήσεις των κρίσιµων κλάδων υπαγωγής του Σχεδίου ράσης, β) τοπικούς φορείς που ασχολούνται άµεσα και έµµεσα µε την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση, γ) κοινωνικούς εταίρους, δ) θεσµικούς φορείς εκπροσώπησης των οµάδων στόχου, ε) άλλες Αναπτυξιακές Συµπράξεις µε συναφή ή και µη αντικείµενα Έργου σε γειτονικές, ή µη, περιοχές παρέµβασης, κ.λπ. (ενδεικτικά: επιµελητήρια, ΣΕΒ, εµπορικοί σύλλογοι Εργατικό Κέντρο και γενικά εκπρόσωποι εργαζοµένων, ΟΑΕ, σύλλογοι πολιτών µε κοινωνικά ενδιαφέροντα, εκκλησία, φιλανθρωπικά σωµατεία κ.ά.). ΡΑΣΗ 4. ηµιουργία, λειτουργία και συντήρηση ανοιχτού portal Αντικείµενο της δράσης «ηµιουργία, λειτουργία και συντήρηση ανοιχτού portal» αποτελεί η ηλεκτρονική δικτύωση της Α.Σ. µε όλες τις κατηγορίες κοινού. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΑΣΗ 5 ιοργάνωση ηµερίδων Πρόκειται ίσως για την πιο σηµαντική ενέργεια δηµοσιοποίησης και προβολής του Σχεδίου ράσης η οποία εξυπηρετεί και τον σκοπό της δράσης της δικτύωσης αλλά και αυτόν της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ηµερίδες έχουν προγραµµατιστεί τόσο κατά την αρχική περίοδο υλοποίησης του Σχεδίου ράσης όσο και καθόλη τη διάρκεια µέχρι και το πέρας των εργασιών. ΡΑΣΗ 6. Έντυπο ενηµερωτικό υλικό και δηµοσιεύσεις- διαφηµίσεις σε ΜΜΕ Αντικείµενο της δράσης «Έντυπο ενηµερωτικό υλικό και δηµοσιεύσειςδιαφηµίσεις σε ΜΜΕ» είναι ο σχεδιασµός, η αναπαραγωγή και η διανοµή έντυπου ενηµερωτικού υλικού (φυλλάδια, µπροσούρες, οδηγούς, αφίσες, κλπ.) και ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων (καταχωρήσεις, δελτία τύπου, κλπ.) αλλά και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών spot η θεµατολογία του οποίου θα αφορά σε επιµέρους στοιχεία του Έργου και θα διαφοροποιείται ανάλογα µε την φάση στην οποία βρίσκεται η Πράξη (έναρξη, υλοποίηση, λήξη). ΡΑΣΗ 7 Οργάνωση και λειτουργία γραφείου ενηµέρωσης (info-desk) Αντικείµενο της δράσης «Οργάνωση και λειτουργία γραφείου ενηµέρωσης (info-desk)» αποτελεί ο σχεδιασµός, η οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία γραφείου ενηµέρωσης του προγράµµατος στην έδρα της Α.Σ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΡΑΣΗ 8: Συντονισµός και διαχείριση της Πράξης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΣΗ 9: Κατάρτιση ωφελουµένων (9.1, 9.2, 9.3, 9.4) Έχοντας ως βασικό σκοπό την ένταξη των ωφελούµενων στην αγορά εργασίας µέσω της κατάλληλης προετοιµασίας τους, προβλέπεται: η ανάπτυξη προγραµµάτων κατάρτισης, ο σχεδιασµός και ο καθορισµός σχετικών βέλτιστων πρακτικών που 8

9 αφορά την υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων και οι οποίες (πρακτικές) θα αποτελέσουν αντικείµενο διάχυσης σε όλη τη χώρα, η ανάπτυξη ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα είναι διαθέσιµο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. ΡΑΣΗ 10: Επιµόρφωση ωφελουµένων Αντικείµενο της δράσης «Επιµόρφωση ωφελουµένων» είναι η επιµόρφωση των µελών της οµάδας- στόχου σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας, κοινωνικής οικονοµίας και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, καθώς και η υλοποίηση σεµιναρίων ειδικής θεµατολογίας ανά κατεύθυνση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΣΗ 11 Συµβουλευτική υποστήριξη Εργοδοτών (mentoring) Η συγκεκριµένη δράση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του έργου που αναλαµβάνει η Αναπτυξιακή Σύµπραξη στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου. Αφορά στην προσέγγιση, ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τους στόχους του σχεδίου, στην επιλογή συνεργαζόµενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούµενους και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και mentoring στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. ΡΑΣΗ 12 Επιχειρηµατική Συµβουλευτική Η δράση «Επιχειρηµατική Συµβουλευτική» αφορά στην παροχή τεχνικής, νοµικής και άλλης στήριξης των ωφελουµένων που θα ιδρύσουν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις στην περιοχή αναφοράς. Οι οµάδες θα στηριχθούν από τοπικούς φορείς, που ονοµάζονται Φορείς Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας, οι οποίοι θα συνεργαστούν στενά µε την ΑΣ και τους τοπικούς φορείς. ΡΑΣΗ 13 Συµβουλευτική Υποστήριξη ωφελούµενων Η συγκεκριµένη δράση αποτελεί επίσης βασική δέσµη ενεργειών που αναλαµβάνει η Αναπτυξιακή Σύµπραξη στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου ράσης. Αφορά στην ενηµέρωση και υποστήριξη των ωφελουµένων για τους στόχους του σχεδίου και τη συνολική προετοιµασία τους προκειµένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας Αποτελέσµατα ως προς τους ωφελούµενους: Εκτιµώµενα Αποτελέσµατα: i. αριθµός ωφελουµένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση 20 (οι 10 θα ιδρύσουν 2 κοινωνικές επιχειρήσεις και οι 10 θα ιδρύσουν ατοµικές επιχειρήσεις) ii. αριθµός ωφελουµένων που θα 35 προσληφθούν σε επιχειρήσεις iii. αριθµός ωφελουµένων που θα υπογράψουν συµβάσεις απόκτησης 5 εργασιακής εµπειρίας στον ιδιωτικό τοµέα iv. αριθµός ωφελουµένων που θα προετοιµαστούν για ένταξη σε άλλα 20 προγράµµατα Σύνολο ωφελουµένων: 80 αριθµός κοινωνικών επιχειρήσεων και 2 επιχειρήσεις-10 απασχολούµενων σε αυτές ωφελούµενοι αριθµός θέσεων απασχόλησης που 10 δηµιουργούνται σε δυναµικούς κλάδους 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 9

10 2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ιαδικασία για την άµεση επιλογή των ωφελουµένων (µηχανισµός, δράσεις δηµοσιοποίησης προσέλκυσης ωφελούµενων) Για την επιτυχία της πράξης είναι πολύ σηµαντική η επιλογή των κατάλληλων ωφελούµενων και λέγοντας κατάλληλων εννοούµε αυτών που έχουν την θέληση για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Βασική προτεραιότητα είναι να γίνει γνωστό σε όσο το δυνατόν περισσότερους υποψήφιους ωφελούµενους η υλοποίηση της πράξης και οι στόχοι της. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν σχεδιαστεί διάφορες ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω. Μετά την συγκέντρωση των στοιχείων όσων δηλώσουν την πρόθεσή τους να συµµετέχουν στην πράξη θα τηρηθεί µια διαδικασία και εν τέλει έχουν τεθεί συγκεκριµένα κριτήρια προκειµένου να επιλεγεί η κατάλληλη οµάδα των ωφελούµενων. Οι διαδικασία καθώς και τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται αµέσως παρακάτω. Ενηµέρωση.Υ.Α.: Μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων για την υλοποίηση του έργου γνωστοποιείται στην τοπική ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (.Υ.Α.) (αν στην περιοχή δεν λειτουργεί ΥΑ η γνωστοποίηση γίνεται στην αρµόδια Τοπική Υπηρεσία Απασχόλησης-Γραφείο Εργασίας) από την Α.Σ. η πρόθεσή της να υλοποιήσει το συγκεκριµένο έργο, καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. Υπόδειξη: Η.Υ.Α. προτείνει ανέργους ευπαθών κοινωνικά οµάδων προς ένταξη και συγκεκριµένα που ανήκουν σε τουλάχιστον µία από τις παρακάτω οµάδες- στόχο: Άτοµα µε Αναπηρία, µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, οικονοµικοί µετανάστες, άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούµενα από φτώχεια. Ενηµέρωση φορέων που εκπροσωπούν τα άτοµα ΕΚΟ. Όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ΥΑ, µετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων και την ένταξη της πράξης γνωστοποιείται στο φορέα από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη η πρόθεσή της να υλοποιήσει το συγκεκριµένο έργο, καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. Επιπλέον ενηµερώνονται και φορείς που ασχολούνται µε την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων (ΚΕΘΙ κλπ), για να προτρέψουν µε την σειρά τους άνεργες γυναίκες που πληρούν τα κριτήρια ώστε να γραφούν στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ και να συµµετάσχουν στην διαδικασία επιλογής ωφελουµένων. Υπόδειξη: Ο φορέας υποδεικνύει στην Α.Σ. ανέργους ευπαθών κοινωνικά οµάδων που θα µπορούσαν να επιλεγούν ως ωφελούµενοι για την πράξη. Η Α.Σ. θα προβεί στην τελική επιλογή των ανέργων µέσα από την επιτροπή επιλογής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Εξεύρεση υποψηφίων ωφελούµενων µε πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.): Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες η Α.Σ. θα προβεί στην εξεύρεση των ωφελούµενων µε δική του πρωτοβουλία. Για το λόγο αυτό, θα προβεί σε ανοιχτή πρόσκληση, απευθυνόµενη στην οµάδα στόχο της περιοχής υλοποίησης της πράξης. Η πρόσκληση αυτή έχει πολλές µορφές και µπορεί να είναι: ανακοίνωση σε εφηµερίδες, ανάρτηση της πρόσκλησης σε ενώσεις των ωφελουµένων, αρµόδιους φορείς, ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ, αφίσες σε χώρους όπου κινείται η οµάδα στόχος, κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικασία της πρόσκλησης συµµετοχής υποψήφιων ωφελουµένων θα χρησιµοποιηθούν µέσα επικοινωνίας προσβάσιµα στην οµάδα στόχου, µε σκοπό τη µεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφορίας. Η προσέγγιση των ωφελουµένων είναι δυσχερής για πολλούς αντικειµενικούς και υποκειµενικούς λόγους, καθώς οι οµάδες αυτών των ωφελουµένων δεν έχουν ιδιαίτερη κινητικότητα, πράγµα που σηµαίνει ότι η µεγαλύτερη πιθανότητα είναι από τη µια πλευρά να µην είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ και από την άλλη να µην διαβάζουν τις ανακοινώσεις ή να µην δίνουν σηµασία σε αυτές. Για την αποφυγή λοιπόν µίας τέτοιας κατάστασης θα οργανωθεί µια εκστρατεία από τα στελέχη της Α.Σ., ώστε να προσεγγιστούν αυτές οι οµάδες µε σκοπό την ενηµέρωση και την κινητοποίηση αυτών. Κατά τη διαδικασία της «εκστρατείας» αναζήτησης ωφελουµένων από τα στελέχη της Α.Σ. θα γίνεται καταγραφή (απογραφική), αλλά και σύνταξη του Ατοµικού Σχεδίου ράσης. Τα µέλη της Α.Σ. γνωρίζουν πού και µε ποιο τρόπο θα προσεγγίσουν αυτές τις οµάδες, καθώς επίσης και πόσοι περίπου είναι. 10

11 Εξάλλου η επιλογή αυτών των οµάδων για το σχέδιο δράσης δεν ήταν τυχαία, αλλά στηρίχτηκε σε παρελθούσα εµπειρία, αλλά και στις επίσηµες και ανεπίσηµες καταγραφές κυρίως από τοπικούς φορείς αλλά και από άλλους, έχοντες στοιχεία και δεδοµένα σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης προς την κατεύθυνση της διάδοσης της πληροφορίας έναρξης υλοποίησης της πράξης θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι ενέργειες της πράξης καθώς και οι στόχοι που θα επιτευχθούν. Προώθηση σε ΚΠΑ: Όσοι υποψήφιοι προκύψουν από την ανοικτή πρόσκληση θα σταλούν στα ΚΠΑ και στις ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, προκειµένου να εγγραφούν (εφόσον δεν είναι εγγεγραµµένοι και δεν έχουν εκδώσει κάρτα ανεργίας) και να µπει στη διαδικασία ετοιµασίας το Ατοµικό Σχέδιο ράσης από τον εργασιακό σύµβουλο. Αυτό βέβαια θα γίνει µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που τα στελέχη µας κρίνουν ότι τα άτοµα αυτά είναι ικανά να προβούν σε αυτή τη διαδικασία (δηλαδή µόνοι τους να προσέλθουν στις δηµόσιες υπηρεσίες). Σε αυτούς λοιπόν τους ωφελούµενους κρατούνται µόνο τα στοιχεία τους (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή), για να είναι εφικτή η επιβεβαίωση, από τους υπευθύνους των δηµοσίων υπηρεσιών, η προσέλευσή τους σε αυτούς. Στην περίπτωση που αυτό δεν επιβεβαιωθεί, τα στελέχη µας θα έρθουν σε επικοινωνία µε τους υποψήφιους ωφελούµενους και σε συνάντηση µε αυτούς θα προβούν οι ίδιοι στη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για τη σύνταξη του Ατοµικού Σχεδίου ράσης (ο φορέας έχει προµηθευτεί από τον ΟΑΕ τα εργαλεία που χρησιµοποιεί σε αυτές τις περιπτώσεις και µε την εµπειρία του είναι σε θέση να ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που σε κανονικές συνθήκες θα υλοποιούνταν από τον εργασιακό σύµβουλο) ιάγνωση Αναγκών ωφελούµενων Οι ωφελούµενοι θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη στην επιτροπή επιλογής. Σε αυτές τις συναντήσεις κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη προσωπικής σχέσης και η καλλιέργεια εµπιστοσύνης µεταξύ των ωφελουµένων και των στελεχών της Α.Σ.. Το στάδιο αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου ο ωφελούµενος να πειστεί για την ανάγκη συµµετοχής του στην πράξη, καθώς και για τα θετικά οφέλη που θα αποκοµίσει από τη συµµετοχή του. Παράλληλα, θα συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο που θα βοηθήσει στη σύνταξη του Ατοµικού Σχεδίου ράσης. Μετά από αυτή τη συνάντηση θα έχει ολοκληρωθεί η διάγνωση των αναγκών των ωφελουµένων ως προς: o o τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη τις ιδιαίτερες ικανότητες που µπορεί να υποδείξουν, ώστε να οδηγηθούν σε επαγγελµατικές επιλογές Στο τέλος της παραπάνω διαδικασίας (υπόδειξη ωφελουµένων από ΚΠΑ και συγκέντρωση αυτών από την εξατοµικευµένη προσέγγιση των στελεχών µας) γίνεται από το διοικητικό προσωπικό του φορέα µας µια πλήρης καταγραφή (σε ηλεκτρονική µορφή). Στην περίπτωση που ο αριθµός αυτών είναι αυτός που έχει προβλεφθεί από το Σχέδιο ράσης, τότε η διαδικασία που ακολουθεί είναι αυτή της ενηµέρωσης των ωφελουµένων σχετικά µε το πρόγραµµα του Σχεδίου ράσης, δεν υφίσταται ανάγκη επιλογής. Στην περίπτωση όµως που οι ωφελούµενοι προκύψουν σε µεγαλύτερο αριθµό από τον προβλεφθέντα στο παρόν Σχέδιο ράσης, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει επιλογή αυτών. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία και η µεθοδολογία αυτής. Συγκέντρωση όλων των υποψηφίων: Αφού έχει συγκεντρωθεί ικανός αριθµός υποψηφίων, η Α.Σ. επικοινωνεί µε τους υποψηφίους και ορίζει ηµεροµηνίες κατά τις οποίες θα συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο της αίτησης, το τεστ προσωπικότητας και ικανοτήτων και θα διενεργηθεί η συνέντευξη. Επιτροπή επιλογής: Η επιτροπή επιλογής του υποψηφίου αναδόχου, η οποία έχει την ευθύνη του συντονισµού της διαδικασίας της επιλογής, απαρτίζεται από τους ακόλουθους: Υπεύθυνος Έργου, Επιστηµονικός Υπεύθυνος, εκπρόσωπος φορέων της οµάδας στόχου, εκπρόσωπος επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης. 11

12 Μεθοδολογία επιλογής: Ερωτηµατολόγιο Αίτηση συµµετοχής: Συµπληρώνεται από τους υποψηφίους ερωτηµατολόγιο το οποίο έχει διττό ρόλο: από τη µια αποτελεί αίτηση συµµετοχής και από την άλλη συνάθροιση των δηµογραφικών στοιχείων και της δήλωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων για να γίνει η επιλογή. Τεστ προσωπικότητας και ικανοτήτων: ίνονται στους υποψηφίους τεστ προσωπικότητας ανεπτυγµένα από ειδικούς εργασιακούς ψυχολόγους και σταθµισµένα στον ελληνικό πληθυσµό, καθώς και τεστ ικανοτήτων, για να διερευνηθεί η έµφυτη κλίση του υποψηφίου. Συνέντευξη: Η επιτροπή επιλογής κατά τη συνέντευξη έχει µπροστά της την αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα. Κύριος σκοπός της συνέντευξης είναι να «γνωρίσει» η επιτροπή τους υποψηφίους µέσω της αµφίδροµης επικοινωνίας. Το σηµαντικότερο στοιχείο που προσθέτει η συνέντευξη στη διαδικασία επιλογής είναι η σύγκριση µεταξύ των υποψηφίων, για να διαπιστωθούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που πιθανόν δεν είναι ανιχνεύσιµα στα τεστ προσωπικότητας και ικανοτήτων, µε σκοπό να δηµιουργηθούν οµοιογενείς οµάδες. Η οµοιογένεια και η συνοχή της οµάδας, στοιχείο πολύ σηµαντικό για την εξέλιξη και την αποτελεσµατικότητα του έργου: µια οµάδα µε συνοχή παρουσιάζει τους ίδιους ρυθµούς αφοµοίωσης της παρεχόµενης γνώσης, δηµιουργεί αποτελεσµατικότερες οµάδες εργασίας και έχει κοινά οράµατα και επιδιώξεις. Άλλος σκοπός της συνέντευξης είναι να επικυρωθεί η ακρίβεια των αναγραφοµένων στην αίτηση στοιχείων και να πιστοποιηθεί η ταυτοπροσωπία του υποβάλλοντος την αίτηση και του συνεντευξιαζόµενου και η παρατήρηση κάποιων άλλων στοιχείων που δεν µπορούν να αξιολογηθούν µε διαφορετικό τρόπο πέρα από την κατά πρόσωπο συζήτηση (βλ. παρακάτω στα κριτήρια). Η συνέντευξη βασίζεται σε προκαθορισµένες ερωτήσεις έτσι ώστε κατά το δυνατό να υπάρχει αντικειµενικότερη αξιολόγηση όλων των υποψηφίων. Επιπλέον υπάρχει «ελτίο Συνέντευξης» για κάθε έναν υποψήφιο. Συµπληρώνεται από την επιτροπή επιλογής µετά τη συνέντευξη. Περιέχει τις παρατηρήσεις της επιτροπής για κάθε ένα από τα κριτήρια που αξιολογεί, τυχόν επιπλέον παρατηρήσεις και τη βαθµολογία της επιτροπής για κάθε καταρτιζόµενο. Προϋποθέσεις ωφελουµένων για τη συµµετοχή τους στην πράξη: να ανήκουν σε άτοµα ΕΚΟ και ειδικότερα στην οµάδα στόχο της πράξης. να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ (ανεξάρτητα εάν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι) ή πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι, λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελµατικές ενώσεις επιµελητήρια, π.χ. µηχανικοί, δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ ). Στη δεύτερη περίπτωση µε δήλωση του Νόµου 1599/86, οι υποψήφιοι, βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι, αναφέροντας και το χρονικό διάστηµα ανεργίας στον κλάδο τους. Ειδικότερα για τη δεύτερη περίπτωση ανέργων (µη εγγεγραµµένοι) πρέπει να ισχύει το ένα από τα δύο ακόλουθα κριτήρια επιλογής: α) το ετήσιο εισόδηµά τους από επαγγελµατική δραστηριότητα µέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού µε βάση το εκκαθαριστικό σηµείωµα του προηγούµενου οικονοµικού έτους β) η µη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούµενο οικονοµικό έτος. ηλικιακά να είναι άνω των 18 ετών να έχει γίνει εξατοµικευµένη παρέµβαση και να έχει συνταχθεί Ατοµικό Σχέδιο ράσης, να έχουν αποδεδειγµένα ενδιαφέρον για το αντικείµενο του έργου και να θέλουν να µπουν στην αγορά εργασίας (κρίνεται από το Ατοµικό Σχέδιο ράσης, τη συνέντευξη και τα τεστ προσωπικότητας), Αν κάποιος υποψήφιος δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις, δεν προκρίνεται στην επόµενη φάση της επιλογής, δηλαδή στην αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής Κριτήρια επιλογής: Εφόσον οι υποψήφιοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις που περιγράφτηκαν προηγουµένως, καταρτίζονται τα επιπλέον κριτήρια στη βάση των οποίων θα γίνει η 12

13 τελική επιλογή: 1. Προσόντα (επίπεδο σπουδών, βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, συνάφεια σπουδών, ξένες γλώσσες κ.λπ.) 2. Εργασιακή εµπειρία 3. Κοινωνικά Κριτήρια (προστατευόµενα µέλη, οικογενειακή κατάσταση, µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα κ.λπ.) 4. Ποσότητα επιδοτούµενων προγραµµάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος 5. Κριτήρια Συνέντευξης (Επικοινωνία, παρουσία, εµφάνιση, συµπεριφορά, ευστροφία, εργατικότητα/ επαγγελµατικοί στόχοι, ενδιαφέρον/ καταλληλότητα για το πρόγραµµα κ.λπ.) 6. Κριτήρια προσωπικότητας/ ενδιαφερόντων: ιαστάσεις επαγγελµατικών κλίσεων ενδιαφερόντων, που εξάγονται από τις απαντήσεις των υποψηφίων σε ειδικό ερωτηµατολόγιο, προσαρµοσµένο στην σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα των επαγγελµάτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από αυτά. Έτσι προκύπτει αξιολόγηση των ενδιαφερόντων ανά κατηγορίες επαγγελµάτων. 7. Κριτήρια δοκιµασίας δεξιοτήτων: λεκτική ικανότητα και κατανόηση κειµένου, αριθµητικός και αναλυτικός συλλογισµός, χωροχρονική αντίληψη. 8. Κριτήρια χρονικής διάρκειας ανεργίας Σχετικά µε τη διαδικασία της συνέντευξης και της δοκιµασίας δεξιοτήτων, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση του γενικότερου κριτηρίου της «ωριµότητας»: Μία από τις ενέργειες της παρούσας πράξης είναι η κατάρτιση των ωφελούµενων. Για την επιλογή καταρτιζοµένων ευπαθών κοινωνικά οµάδων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ), εφαρµόζεται το κριτήριο της ωριµότητας, µε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή επίτευξη της κοινωνικής τους ενσωµάτωσης (mainstreaming). Η ωριµότητα του υποψηφίου καταρτιζόµενου συνίσταται στην ικανότητά του να συµµετέχει ενεργά και ισότιµα στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική χωρίς να αντιµετωπίζει προβλήµατα γλωσσικής κατανόησης, αναλφαβητισµού και επικοινωνίας. Όλα τα συγκεντρωθέντα δεδοµένα, δηλαδή: οι πληροφορίες της αίτησης, τα αποτελέσµατα των τεστ ενδιαφερόντων / προσωπικότητας και δεξιοτήτων, οι βαθµοί της συνέντευξης εισάγονται σε ηλεκτρονικές βάσεις έτσι, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Ποσοτικοποίηση κριτηρίων: Για το κάθε ένα από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω και σχετίζονται µε το εργαλείο αξιολόγησης της αίτησης του υποψηφίου, έχει αναπτυχθεί ένα σύστηµα ποσοτικοποιηµένης αξιολόγησης, προκειµένου να επιτευχθεί κατά το δυνατό αντικειµενικότητα. Το κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολογείται µε βαθµό κλίµακας Οι βαθµολογίες αυτές δεν µπαίνουν αυθαίρετα, αλλά προκύπτουν από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης. Το σύστηµα αυτό καθορίζει-βαθµολογεί αυτόµατα µε αυστηρά δοµηµένο ποσοτικό τρόπο όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Για όλα τα κριτήρια της συνέντευξης η επιτροπή επιλογής δίνει ένα βαθµό ανά υποψήφιο. Με την τελική επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων των ψυχοµετρικών τεστ εξάγονται βαθµολογίες τόσο για τους δεξιότητες όσο και για τη συσχέτιση των ενδιαφερόντων / προσωπικότητας του υποψηφίου µε το πρόγραµµα κατάρτισης. Για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια υπολογίζεται συντελεστής βαρύτητας, προκειµένου να βγει, συνολικά για την κάθε µία οµάδα κριτηρίων, βαθµός ανά υποψήφιο. Τελικός υπολογισµός: Από την προηγούµενη διαδικασία έχει προκύψει ο τελικός βαθµός για κάθε έναν υποψήφιο σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι βαθµοί αυτοί πολλαπλασιάζονται µε τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο και το άθροισµα αυτών αποτελεί τον τελικό βαθµό του κάθε υποψηφίου. Κριτήρια: Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο: Κ1: ΠΡΟΣΟΝΤΑ 0,15 13

14 Κ2: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,1 Κ3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0,18 Κ4: ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0,02 Κ5: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 0,1 Κ6: ΤΕΣΤ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,25 Κ7: ΤΕΣΤ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 0,2 Ο τελικός βαθµός δηλαδή αξιολόγησης του υποψηφίου προκύπτει από τον τύπο: ΣΒ = (K1x0,15) + (K2x0,1) + (K3x0,18) + (K4x0,02) + (K5x0,1) + (K6x0,25) + (K7x0,2) όπου: ΣΒ = Συνολικός βαθµός υποψηφίου Κ1 Κ7 = Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων Θα επιδιωχθεί ώστε η οµάδα που τελικά θα επιλεγεί να λαµβάνει υπόψη της την ισότητα των 2 φύλων (θα επιδιωχθεί το 60% να είναι γυναίκες) και θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους είναι άνω των 45 καθώς θα υπάρχει ειδική ποσόστωση στον υπολογισµό του τελικού βαθµού τους Μεθοδολογία υποστήριξης και παρακολούθησης των ωφελουµένων κατά την υλοποίηση της παρέµβασης Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη έχει σχεδιάσει ένα σύστηµα παροχής στήριξης των ατόµων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες οµάδες µε στόχο την πρόληψη του αποκλεισµού τους από την αγορά εργασίας και κατ ακολουθία την πρόληψη του κοινωνικού τους αποκλεισµού. Ειδικότεροι στόχοι του συστήµατος παροχής στήριξης είναι: Η κοινωνική και εργασιακή προετοιµασία των ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων, Η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόµου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελµατικές που είναι απαραίτητες για να ενσωµατωθεί κοινωνικά και επαγγελµατικά µε τον υπόλοιπο πληθυσµό, εφαρµόζοντας την πολιτική του mainstreaming. Η ενδυνάµωση των ατόµων που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας. Η άµβλυνση του κινδύνου διεύρυνσης και έντασης του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισµού ευπαθών κοινωνικά οµάδων. Η ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη. Η ενίσχυση της οµάδας και ενεργοποίησή της προς την κατεύθυνση της αυτόβελτίωσης, τόνωση της αυτοπεποίθησης. Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των ατόµων της οµάδας για την απόκτηση «θετικών στάσεων» ζωής και τη δηµιουργία «εσωτερικών κινήτρων» για συµµετοχή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή Η ενεργοποίηση, κινητοποίηση και ψυχολογική υποστήριξη των ατόµων της οµάδας-στόχου, ώστε να ενεργοποιηθούν αποτελέσµατα κυρίως στην αντιµετώπιση κι επίλυση δυσκολιών ή προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στη συντέλεση της ενεργούς και άµεσης κοινωνικής τους ένταξης. Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, µέσα από την ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις ικανότητές τους Η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση για ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέµατα που τους αφορούν Η εργασιακή προετοιµασία Η διερεύνηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων (µέσω επιστηµονικών τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας) Η γνώση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους παρέχονται από την αγορά εργασίας Η ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασιµότητας. Η αλληλοϋποστήριξη στην προσπάθεια προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 14

15 Η ευαισθητοποίηση τόσο των φορέων (εργοδότες, κοινωνικές οργανώσεις κ.λπ.), όσο και του κοινού γενικότερα για την άµβλυνση της αρνητικής συµπεριφοράς απέναντι στην οµάδα-στόχο µε σκοπό την αρµονική συνύπαρξη της οµάδας και της τοπικής κοινωνίας όπου ζουν. Η καταπολέµηση του κοινωνικού στιγµατισµού. Η άρση των προκαταλήψεων και των εµποδίων. Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας µέσω της ενηµέρωσης και διάχυσης πληροφοριών Η άµβλυνση της αρνητικής συµπεριφοράς απέναντι στην ευπαθή οµάδα µε σκοπό την αρµονική συνύπαρξη της οµάδας και της τοπικής κοινωνίας όπου ζουν. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό όπως: οι εργοδότες, οι κοινωνικές οργανώσεις και οι εκπρόσωποι φορέων. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν µέσα από µία σειρά ενεργειών στήριξης και συγκεκριµένα: 1. Η Α.Σ. συνεργάζεται µε ειδικό κοινωνιολόγο, ψυχολόγο και εργασιακό σύµβουλο, προκειµένου να αναπτυχθούν συµπληρωµατικές υπηρεσίες στήριξης προς τους ωφελούµενους που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες οµάδες. Αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά οι ενέργειες. 2. Η Α.Σ. συνεργάζεται µε συλλόγους, φορείς ή πρωτοβουλίες πολιτών που εργάζονται για την προώθηση θεµάτων ισότητας ευκαιριών µε τους οποίους θα ανταλλάσσουν πληροφορίες επί θεµάτων ισότητας ευκαιριών, διοργανώνουν κοινές εκδηλώσεις, συνεργάζονται στην εκπόνηση ερευνών για την καταγραφή του επιπέδου ισότητας ευκαιριών στην τοπική κοινωνία, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες εµπέδωσης και διάδοσης της ιδέας µέσω του περιοδικού και του ηµερήσιου τύπου όπως και µέσω των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 3. Η Α.Σ. θα έχει στενή συνεργασία µε όλες τις οργανώσεις που εκπροσωπούν και υποστηρίζουν κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες και άτοµα αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας και επίσης θα έχει συνεργασία µε Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΦΠΣΥΥ). Παράλληλα η Α.Σ. δόµησε ένα σύστηµα Υπηρεσιών Στήριξης των καταρτιζοµένων που περικλείει την όλη πορεία τους, δηλαδή από τη µέρα της επιλογής τους για συµµετοχή στο πρόγραµµα κατάρτισης ως και τη µέρα προώθησής τους και τοποθέτησής τους σε θέση εργασίας. Πριν την έναρξη της πράξης: Προηγείται η εξατοµικευµένη προσέγγιση του κάθε υποψηφίου ωφελουµένου και η σύνταξη του Ατοµικού σχεδίου δράσης. Αυτή η διαδικασία είναι πολύτιµη και θα χρησιµεύσει στην Α.Σ., µε την τροφοδότηση πολύτιµου υλικού. Από την Α.Σ. δίνεται σε κάθε έναν υποψήφιο τεστ ενδιαφερόντων προσωπικότητας και δεξιοτήτων. Αυτά τα τεστ αποκαλύπτουν το επαγγελµατικό του προφίλ και επιδίδεται στον ωφελούµενο µετά το πέρας της πράξης. Πριν την έναρξη του προγράµµατος επιλέγονται οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες δεσµεύονται να προσλάβουν ωφελούµενους. Κατά τη διάρκεια της πράξης Οι εκπαιδευτικές ενότητες «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας» και «Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας και βασικές αρχές εργατικής νοµοθεσίας» - οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενέργεια κατάρτισης- δίνουν στον ωφελούµενο πολύτιµα εφόδια, όπως µεθόδους βελτίωσης της αυτοεικόνας και της ετεροεικόνας, επαγγελµατικό προσανατολισµό, διαδικασίες τρόποι αναζήτησης εργασίας, τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σηµειώµατος συνοδευτικής επιστολής, διαδικασίες επιλογής προσωπικού, τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη, συµπεριφορά στο χώρο εργασίας, Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηµατικότητας κ.λπ. Εξειδικευµένα στελέχη της Α.Σ. ενηµερώνουν τους ωφελούµενους για θέµατα ανεργίας, οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής δοµής του σύγχρονου και µελλοντικού εργασιακού κόσµου, εργατικού δικαίου κ.λπ. Οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να αντλήσουν στοιχεία, τρόπους, τεχνικές εξεύρεσης εργασίας από κατάλληλα ενηµερωµένη βιβλιοθήκη που υπάρχει. Βιβλιογραφία αφορά και στους τρόπους εξεύρεσης εργασίας, αλλά και στη δηµιουργία 15

16 νέας επιχείρησης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στους ωφελούµενους (µετά το πέρας της πράξης). Μετά το πέρας της πράξης Φάκελος Εργασιακών στοιχείων: Ο καθένας ωφελούµενος ξεχωριστά εφοδιάζεται από το Γραφείο ιασύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας µε το «Φάκελο Εργασιακών στοιχείων». Τα περιεχόµενα του φακέλου των εργασιακών στοιχείων είναι: Πρότυπο Βιογραφικό σηµείωµα, Προφίλ προσωπικότητας και αναλυτική αναφορά του προφίλ, Αποτελέσµατα τεστ ικανοτήτων και αναλυτική αναφορά του τεστ ικανοτήτων, Γενική αξιολόγηση καθ όλη τη διάρκεια της πράξης, Κατάλογος µε επιχειρήσεις της περιοχής, Κείµενο µε ενέργειες που µπορεί να κάνει ο άνεργος απόφοιτος στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας, Προτεινόµενη Βιβλιογραφία µε θέµατα, όπως: πώς πρέπει να συµπεριφέρεται σε µία συνέντευξη ένας υποψήφιος, τι να προσέχει στη σύνταξη του βιογραφικού του κ.λπ., Πληροφορίες για Νοµοθεσία, Κίνητρα, Επιδοτήσεις, ιαδικασίες δηµιουργίας νέας επιχείρησης. ίνεται στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται για τη δηµιουργία καινούργιας επιχείρησης, Έντυπο ενηµέρωσης για τα τρέχοντα προγράµµατα π.χ. ΟΑΕ, που δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας, Συστατική επιστολή από τις επιχειρήσεις που έγινε η πρακτική, όπου αναφέρονται οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιό της. Συχνή τηλεφωνική επικοινωνία µε τους ωφελούµενους για ενηµέρωση για την επαγγελµατική τους κατάσταση: Τα αποτελέσµατα αυτής της επικοινωνίας καταχωρούνται στο Μητρώο Εκπαιδευοµένων το οποίο έχει δυο µορφές: µία ηλεκτρονική και µία έντυπη (φάκελος): Ηλεκτρονικό και έντυπο Μητρώο Αποστολή σε επιλεγµένες επιχειρήσεις εντύπων µε την παρουσίαση του προγράµµατος και τα βιογραφικά των ωφελούµενων Προώθηση των ωφελούµενων προς επιχειρήσεις µέσα από την καθηµερινή προσωπική επικοινωνία Αποστολή σε γραφεία ευρέσεως εργασίας και κέντρα προώθησης στην απασχόληση εντύπων µε την παρουσίαση του προγράµµατος και τα βιογραφικά των καταρτισθέντων Εξατοµικευµένη προσέγγιση Γραφειοκρατικές διαδικασίες ιευκόλυνση πρόσληψης Επαφή µε κοινωνικούς εταίρους ιοργάνωση ηµερίδων (career day) Αναζήτηση εργασίας µέσω αγγελιών καταχωρηµένων σε βάσεις δεδοµένων Εφαρµογή κανονιστικού πλαισίου προαγωγής της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης κατά την διαδικασία επιλογής Η διαδικασία επιλογής που επιλέγεται όχι µόνο δεν αντίκειται στην ενσωµάτωση των αρχών της ισότητας και της µη διάκρισης αλλά έχει δοµηθεί µε τρόπο ώστε, να προάγει την καταπολέµηση των στερεοτύπων για την θέση µελών ΕΚΟ στην τοπική οικονοµία και κοινωνία. Η διάσταση της ίσης συµµετοχής εκπροσώπων όλων των ΕΚΟ οµάδων στόχων του σχεδίου αποτελεί κύρια παράµετρο για την δόµηση της διαδικασίας επιλογής, γεγονός που συνιστά εξίσωση των ευκαιριών που προσφέρονται. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται ευρύτερα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατά, όπως το δικαίωµα στην εκπαίδευση, στην κοινωνικοποίηση, στη συµµετοχή, στην υγεία, στην ψυχαγωγία. Ενδεικτικά η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης κατά την διαδικασία επιλογής των ωφελούµενων εξασφαλίζεται από: Την αποστολή ενηµερωτικών επιστολών πριν την εφαρµογή της διαδικασίας επιλογής σε όλους τους φορείς προώθησης της ισότητας των δύο φύλων, ώστε να ενισχυθεί η συµµετοχή των γυναικών. Την ενηµέρωση των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης του ΟΕΑ για τον συντονισµό των ενεργειών όσον αφορά ειδικά την συµµετοχή και ενηµέρωση των επιµέρους πληθυσµών της οµάδας-στόχου της περιοχής που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό. 16

17 την υλοποίηση ενεργειών εντοπισµού, προσέγγισης, ευαισθητοποίησης κινητοποίησης ατόµων που δεν έχουν πρόσβαση στους τυπικούς φορείς εκπροσώπησής τους, ή απλά δεν τους αξιοποιούν ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Η πράξη αφορά στην προετοιµασία των άνεργων ωφελούµενων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σχεδιάζεται ότι από τους ωφελούµενους 10 θα απορροφηθούν από τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας τις οποίες θα διατηρήσουν για τουλάχιστον 3 µήνες (οι υπόλοιποι 25 σχεδιάζεται ότι θα απασχοληθούν στις νέες επιχειρήσεις που θα ιδρύσουν ωφελούµενοι της παρούσας πράξης). Τις θέσεις αυτές θα καλύψουν ωφελούµενοι της πράξης. Η Α.Σ. θα έρθει σε επαφή µε επιχειρήσεις και µε συγκεκριµένα κριτήρια θα επιλέξει αυτές που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη του στόχου. Η επιλογή των κατάλληλων επιχειρήσεων καταλαµβάνει σηµαίνουσα θέση στο σχεδιασµό. Η σωστή επιλογή των επιχειρήσεων συντελεί στη µετατροπή των γνώσεων σε δεξιότητες από τους ωφελούµενους και παράλληλα αποτελεί το πρώτο βήµα για την περαιτέρω (µετά το τρίµηνο) επαγγελµατική αποκατάστασή τους ιαδικασία προσέγγισης και επιλογής των επιχειρήσεων και διάγνωσης των αναγκών τους Εν πρώτοις θα αναζητηθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες θα συµµετάσχουν στην ενέργειες ευαισθητοποίησης των εργοδοτών στα πλαίσια της πράξης. Οι ηµερίδες που θα διενεργηθούν θα οργανωθούν ώστε στην αρχή να κρατούνται τα στοιχεία των εκπροσώπων των επιχειρήσεων καθώς και βασικά στοιχεία των επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπούν. Τα στοιχεία επιχειρήσεων που θα ζητούνται θα είναι τα εξής: επωνυµία επιχείρησης, διεύθυνση (νοµός, περιφέρεια), τηλέφωνο, , αντικείµενο δραστηριότητας, περιοχή δραστηριότητας, ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου, η ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού, ο αριθµός των εργαζοµένων κ.ο.κ. Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθεί ένα µητρώο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση από την οποία θα αντληθούν οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρουν µε κριτήρια την αντιστοιχία του κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας µε το αντικείµενο του προγράµµατος κατάρτισης και την άσκηση δραστηριότητας στην περιοχή του ενδιαφέροντός µας. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο, προκειµένου να επιλεγούν οι επιχειρήσεις. Το µητρώο αυτό θα εµπλουτιστεί και µε επιχειρήσεις που έχουν στην διάθεσή τους οι εταίροι της ΑΣ καθώς και µε επιχειρήσεις που έχουν συνεργαστεί οι εταίροι της Α.Σ.. Η λίστα που θα προκύψει από την αναζήτηση στο µητρώο, η οποία θα περιλαµβάνει τις κατάλληλες επιχειρήσεις, θα προωθηθεί στον Υπεύθυνο Έργου της πράξης. Αυτός είναι που διαθέτει την εµπειρία, αλλά και την ευθύνη να επιλέξει ποιες είναι οι πιο κατάλληλες για την επιτυχία του στόχου της πράξης. Με τις επιχειρήσεις της διαµορφωµένης από τον Υπεύθυνο Έργου λίστας θα γίνει προσωπική επαφή από στέλεχος της Α.Σ.. Στην επικοινωνία αυτή θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά της οµάδας στόχου, στους σκοπούς του σχεδίου, στο περιεχόµενο, στους στόχους, στο ρόλο της συγκεκριµένης ενέργειας και στον τρόπο υλοποίησής της µέσα στην επιχείρηση. Από τις επιχειρήσεις θα ζητηθεί να εκφράσουν την πρόθεσή τους να αποδεχτούν την συµµετοχή τους στην πράξη η οποία σηµαίνει την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για τουλάχιστον 3 µήνες. Επίσης θα ζητηθεί από την κάθε επιχείρηση και να συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναµικό, τις ειδικότητες που λείπουν στο παρόν αλλά και τι αριθµός και ειδικότητα προσωπικού εκτιµούν ότι θα χρειαστούν στο µέλλον. Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος Έργου θα κάνει την επιλογή των κατάλληλων 17

18 επιχειρήσεων από όσες επιχειρήσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον Τα κριτήρια επιλογής Τα κριτήρια µε τα οποία θα γίνει η επιλογή είναι τα εξής: o Το µέγεθος της επιχείρησης, το εύρος των δραστηριοτήτων, η προοπτική ανάπτυξης, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός, ο αριθµός των απασχολουµένων, οι ειδικότητες του προσωπικού, οι εµπειρίες των στελεχών και τυχόν προηγούµενη συνεργασία. o Η πρόθεση των επιχειρήσεων να απασχολήσει καταρτιζόµενους µετά το πέρας του τριµήνου. Αυτό έχει άµεση σχέση και µε το µέγεθος της επιχείρησης, την δυναµική της και τις προοπτικές εξέλιξης και επέκτασής της. Έτσι η λίστα µε τις επιχειρήσεις που θα αποδεχθούν τη συνεργασία θα πάρει την τελική της µορφή. Κατά την τελική επιλογή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο κριτήριο της πρόθεσης απασχόλησης και µετά το πέρας του τριµήνου µεταξύ των επιχειρήσεων εκείνων που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις. Οι ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες της οµάδας στόχου της πράξης επέβαλλαν συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής για τις επιχειρήσεις. Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολία εισόδου στην εργασία και απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό ή υφίστανται ήδη κοινωνικό αποκλεισµό. Με τις ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί στην παρούσα πράξη, και µέσω των γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρονται στο θεωρητικό µέρος της κατάρτισης, δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για επιτυχή είσοδο ή επάνοδο των ωφελουµένων στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό το νέο περιβάλλον εργασίας των ωφελουµένων θα επιλεγεί µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: είναι εύκολα προσβάσιµο, καλύπτει υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, έχει χώρους εργασίας εργονοµικά διαµορφωµένους, διαθέτει οργανωµένη µέθοδο εσωτερικής εκπαίδευσης των εργαζοµένων, εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι οργάνωσης των εργασιών, εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι και τεχνικές παραγωγής, χρησιµοποιείται κατάλληλος και σύγχρονος εξοπλισµός, εφαρµόζονται οι αρχές της διασφάλισης ποιότητας, διακρίνεται από κοινωνική υπευθυνότητα, διοικείται από ανθρώπους εµπνέονται από τις αξίες της συνεργασίας, της ανεκτικότητας στο διαφορετικό και της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εργασία. Επιπλέον, για να αυξηθούν οι πιθανότητες παραµονής των εργαζόµενων στην επιχείρηση, οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: υγιή οικονοµική θέση διευρυνόµενο κύκλο εργασιών τα τελευταία χρόνια σηµαντικό πελατολόγιο σταθερό κύκλωµα προµηθειών και διανοµής αναπτυξιακό σχεδιασµό για τα επόµενα χρόνια Τα παραπάνω αποτελούν εγγύηση και δηµιουργούν προϋποθέσεις για συνέχιση της απασχόλησης των ωφελουµένων στις εταιρίες και µετά το πέρας του τριµήνου. Ωστόσο, η µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας που θα λάβουν οι ωφελούµενοι από την τοποθέτησή τους στις επιχειρήσεις, προϋποθέτει κι άλλες ενέργειες: Ενηµέρωση - επιµόρφωση από τον υπεύθυνο έργου προς τα εµπλεκόµενα στελέχη τις επιχείρησης σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας στόχου, τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν την διεκπεραίωση της εργασίας και το σχεδιασµό για την άρση των πιθανών εµποδίων. ιενέργεια τακτικών ελέγχων από τον υπεύθυνο έργου για την τήρηση του αρχικού σχεδιασµού. 18

19 ιενέργεια τακτικών ελέγχων από τον υπεύθυνο έργου για την πρόληψη και την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων που σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας στόχου. Συνεχής επίβλεψη για όλο το προβλεπόµενο τρίµηνο της πορείας του ωφελούµενου µέσα στην επιχείρηση ιαδικασία υποστήριξης των εργοδοτών (mentoring) Πριν την έναρξη απασχόλησης των ωφελουµένων στις επιχειρήσεις ο υποψήφιος ανάδοχος έχει σχεδιάσει κάποιες ενέργειες υποστήριξης των εργοδοτών. Οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν συναντήσεις µε τους εργοδότες στις οποίες τα στελέχη της σύµπραξης θα προσπαθήσουν να ευαισθητοποιήσουν προς την κατεύθυνση της πρόσληψης εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. Επίσης θα γίνουν σεµινάρια για την διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο. Από την άλλη µεριά η Α.Σ. έχει σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα προσλάβουν ωφελούµενους, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και του τρόπου διεύρυνσης της επιχείρησής τους. Θα τους παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες και θα τους προτείνουν λύσεις σε εµπόδια που υπάρχουν για την ανάπτυξή τους καθώς και νέους καινοτόµους τρόπους για την επίτευξή της. Η µέθοδος που επιλέγεται για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφηκαν είναι αυτή του mentoring. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι το Mentoring διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην οικοδόµηση και ανάδειξη νέων γνώσεων, ικανοτήτων και ταλέντων, πόσο µάλλον στην περίπτωση που το ζητούµενο είναι η ενσωµάτωση ευάλωτων κοινωνικά οµάδων στον εργασιακό χώρο ιαδικασία παρακολούθησης επί τρίµηνο µετά την πρόσληψη, των ωφελουµένων Κατά το τρίµηνο απασχόλησης των ωφελούµενων στις νέες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων εκτός από τις παραπάνω ενέργειες που περιγράφηκαν θα οριστεί από την Α.Σ. υπεύθυνος- επόπτης ο οποίος θα είναι στην διάθεση των ωφελουµένων για επιτόπια παρακολούθησή τους, επίλυση προβληµάτων αλλά και για να κάνει προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών για την εξυπηρέτηση των ωφελουµένων. Ο επόπτης αυτός θα δίνει ανά 15 µέρες αναφορά στον υπεύθυνο έργου προκειµένου να ενηµερώνεται η Α.Σ. σχετικά µε προβλήµατα, λύσεις και γενικά θέµατα που δηµιουργούνται και πώς αντιµετωπίζονται προκειµένου να ενισχυθεί η πιθανότητα διατήρησης του ωφελούµενου και της θέσης εργασίας και µετά το πέρας του τριµήνου ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ (συµπεριλαµβανοµένου του Συντονισµού και της ιαχείρισης της πράξης) ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΑΣΗ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: α/α Φορείς Υλοποίησης Προϋπολογισµός 1 DATA RC 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΧΟΙ 19

20 Αντικείµενο της δράσης «Μελέτη Τοπικής Αγοράς» της πράξης, είναι η ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας στην περιοχή των ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου. Η µελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια της προετοιµασίας του Σχεδίου ράσης της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των φτωχών, των µεταναστών και των άτοµα µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (SolNet PID)». Στόχος της συγκεκριµένης δράσης (µελέτη) είναι η ανάδειξη των αναγκών των οµάδων στόχου του σχεδίου και της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας, καθώς και των τρόπων µε τους οποίους αυτές θα καλυφθούν. Επίσης, αναδεικνύονται οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, που θα αποτελέσουν τη βάση για την υποστήριξη και ενίσχυση νέων επιχειρηµατιών και ανάδειξη νέων βιώσιµων πεδίων επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Επιπλέον, µέσα από τη µελέτη παρουσιάζεται η υπάρχουσα τοπική, περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης, όπως επίσης τα λοιπά τοπικά σχέδια δράσης για την Απασχόληση, δράσεις του αντίστοιχου ΠΕΠ, παρεµβάσεις που εντάσσονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» ή άλλα Ε.Π. κλπ. Η µελέτη βασίζεται σε δευτερογενή ανάλυση δεδοµένων από τις πλέον έγκυρες πηγές καθώς και σε πληροφορίες και στοιχεία που παρείχαν φορείς της περιοχής µε αρµοδιότητες που άπτονται των προς διερεύνηση πεδίων. Πέρα από τη διασφαλισµένη εγκυρότητα των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν, βασική επιδίωξη κατά την εκπόνηση της µελέτης είναι η άντληση και αξιοποίηση των πλέον πρόσφατων διαθέσιµων στοιχείων. Επιπλέον, η επιτόπια έρευνα σε φορείς της περιοχής έδωσε στους µελετητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν επαρκώς τα προβλήµατα και τις προοπτικές ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας τον απαιτούµενο υψηλό βαθµό εστίασης σε περιοχές και οµάδες στόχου, ο οποίος δεν παρέχεται από τις επίσηµες στατιστικές. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΣΗ Η δράση απευθύνεται στην οµάδα έργου του Σχεδίου ράσης, στα µέλη της Α.Σ., στους εκπροσώπους των ωφελουµένων και στο σύνολο των εµπλεκοµένων τοπικών φορέων, κάθε ένας από τους οποίους συνδράµει µε τον δικό του ρόλο στον σχεδιασµό και την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Η µελέτη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της Πράξης καθώς τα πορίσµατα που απορρέουν από αυτή, υποδεικνύουν τις βασικές κατευθύνσεις παρέµβασης. Σε δεύτερο επίπεδο, οι ωφελούµενοι από την ράση καταλήγουν οι ίδιες οι οµάδες ωφελούµενου πληθυσµού της συνολικής Πράξης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΑΣΗΣ Αναµενόµενα παραδοτέα/προϊόντα o Μελέτη Τοπική Αγοράς Εργασίας, µε ανάλυση στα παρακάτω θεµατικά πεδία: Πληθυσµιακά στοιχεία της περιοχής παρέµβασης Εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού Αγορά εργασίας Βασικά οικονοµικά µεγέθη της περιοχής παρέµβασης Τοµεακή διάρθρωση του παραγόµενου προϊόντος Επιχειρηµατικότητα Αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής παρέµβασης υναµικοί κλάδοι της περιοχής παρέµβασης Ειδικές πληθυσµιακές οµάδες και στοιχεία για την απασχολησιµότητα αυτών Πολιτικές και εργαλεία για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Προβλήµατα και δυνατότητες της περιοχής παρέµβασης Μεθοδολογία υλοποίησης Η παρούσα µελέτη στηρίζεται στην ανάλυση στοιχείων που αντλήθηκαν από δύο 20

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Δικτύωση Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Κατάρτιση & Επιμόρφωση Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργοδοτών Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 22/01/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στον ήµο Σουφλίου» η οποία εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ!

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! e-mail: info@as-prosvasis.org Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! Ελάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κοµοτηνή 2/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1099 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Υπεύθυνοι επικοινωνίας ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ : Παναγιώτα Μπέκα τηλ. 210-8210519 ΚΕΑΝ: Ηρώ Λούκα τηλ. 210-2692880 4ELEMENTS: Ελίνα Κολοκοτρώνη τηλ. 210-3306086 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 300,000 200,000 100,000 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. 19 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο. 19 Φεβρουαρίου 2015 Ενημερωτικό Δελτίο. Α.Σ. «Απασχόληση και Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία» 19 Φεβρουαρίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, 71202 - Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ.Βλασάκης Τηλέφωνο : 2813 404540 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 4 Μάιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060 «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (µε διακριτικό τίτλο SolNet PID)» Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

4η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

4η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης»

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗ: «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» 2ο Forum Φυσικής Δικτύωσης-Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο χλμ Νάουσας προς Σ.Σ. Νάουσας, ΤΚ 59200, Νάουσα Τηλ: 2332020250 Φαξ: 2332022212 E-mail: esperide@otenet.gr Νάουσα, 08/07/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 27/3/2015 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προγράµµατος Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαμία 24-2-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Είναι στο χέρι μας όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, αρχικά επιβράδυνσης των συνεπειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Αιτωλοακαρνανίας» ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Αιτωλοακαρνανίας» ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Αιτωλοακαρνανίας» ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 16/05/2013 Αρ. πρωτ: 135/2013

Θεσσαλονίκη, 16/05/2013 Αρ. πρωτ: 135/2013 Θεσσαλονίκη, 16/05/2013 Αρ. πρωτ: 135/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Επιστημονικού Υπευθύνου Πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΩ http://synergo-topsa.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΕ.Α.ΕΠ. Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8250419 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011»

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011» Γραφείο ιασύνδεσης ομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011» Γραφείο ιασύνδεσης (Γ..) Ίδρυση: 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα