Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014"

Transcript

1 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Λήµνου, ύστερα από την αριθµ. πρωτ / γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ηµήτριος Μαρινάκης 2. ηµήτριος Μπουλώτης 3. Ιωάννης Ποντίκας 4. Νεκτάριος Παλατιανός 5. Αντώνιος Παπαλιάς 6. Σαράντης Πανταζής 7. Βασίλειος Κριθαρέλλης ΑΠΟΝΤΕΣ Κανένας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθµός Απόφασης 431/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση του κατεπείγοντος των προτεινόµενων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος ανάφερε ότι θα πρέπει να συζητηθούν εννέα (9) θέµατα σ αυτήν τη συνεδρίαση, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγοντα, λόγω της εξαιρετικής σηµασίας τους για το ήµο και η αναβολή της συζήτησής τους θα θίξει τα συµφέροντά του. Τα θέµατα προς συζήτηση είναι τα εξής: ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους ιάθεση πιστώσεων για την αντιµετώπιση δαπανών τελών κυκλοφορίας, έτους Έγκριση ταχυδροµικών τελών. έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπάνης

2 Εξέταση αιτηµάτων για ρύθµιση οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/14. Κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του Υποέργου 1 «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» της Πράξης «Αναβάθµιση Λαογραφικής Συλλογής Πορτιανού Λήµνου». Κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Εκθεσιακές κατασκευές και προµήθειες» της Πράξης «Κέντρο ενηµέρωσης/υποδοχής επισκεπτών ιστορικού τουρισµού Πορτιανού Λήµνου». Κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του Υποέργου 3 «Τεκµηρίωση, συγκρότηση, επιµέλεια υλικού, ψηφιοποίηση υλικού, δηµιουργία ιστοσελίδας, ανάρτηση και έκθεση των αντικειµένων της συλλογής, συγγραφή κειµένων, εικαστική επεξεργασία εκθεµατικών ενοτήτων και εντύπου, δηµιουργία υλικού προβολής» της Πράξης «Κέντρο ενηµέρωσης/υποδοχής επισκεπτών ιστορικού τουρισµού Πορτιανού Λήµνου». Κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» της Πράξης «Κέντρο ενηµέρωσης Ρουσσοπουλίου Εκθεσιακός χώρος απολιθωµάτων & συλλογής αγροτικής κληρονοµιάς της Λήµνου». Κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του Υποέργου 3 «Τεκµηρίωση, συγκρότηση, επιµέλεια υλικού συλλογής, συντήρηση, ανάρτηση και έκθεση αντικειµένων, συγγραφή κειµένων, εικαστική επεξεργασία εκθεµατικών ενοτήτων του Κέντρου ενηµέρωσης Ρουσσοπουλίου Λήµνου- Εκθεσιακός Χώρος Απολιθωµάτων Λήµνου και Συλλογής της Αγροτικής Κληρονοµιάς» της Πράξης «Κέντρο ενηµέρωσης Ρουσσοπουλίου Εκθεσιακός χώρος απολιθωµάτων & συλλογής αγροτικής κληρονοµιάς της Λήµνου». Η συζήτηση των θεµάτων κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να προασπιστούν τα συµφέροντα του ήµου και να εκτελεστούν τα έργα το ταχύτερο. Καλείται στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06 3. Τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 4. Την παρ.4 του άρθρου 24 του Ν.3613/ Την εισήγηση του Προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα Εγκρίνει το κατεπείγον των προτεινόµενων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 431/2014 Αριθµός Απόφασης 432/2014

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο. Ο προϋπολογισµός του ήµου Λήµνου, για το οικονοµικό έτος 2014, ψηφίστηκε µε την αριθ. 363/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. Για την εύρυθµη λειτουργία του ήµου, πρέπει να προβούµε στη ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Επίσης: 1. Στον Κ.Α µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και κατόπιν των αριθ. 155/2014, 216/2014 και 387/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00 για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν. 2. Στον Κ.Α µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και κατόπιν της αριθ. 387/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν. 3. Στον Κ.Α µε τίτλο «Συνδροµή ήµου στο πρόγραµµα Γαλάζιες Σηµαίες υπέρ Ελληνικής εταιρείας προστασίας της φύσης» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και κατόπιν των αριθ. 59/2014 και 387/2014 αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση 2.450,00 για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν. 4. Στον Κ.Α µε τίτλο «Καταβολή προστίµου για αυθαίρετη κατασκευή - λεβητοστάσιο στο β Νηπιαγωγείο Μύρινας» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, κατόπιν της αριθ. 387/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 15,00 για την εξόφληση του πολεοδοµικού προστίµου. Καλείται στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

4 Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. Της διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/ τις αριθ. 363/2013, 59/2014, 155/2014, 216/2014 και 387/2014 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. 4. Τις σχετικές Π.Α.Υ. της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 5. Την εισήγηση του προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων, που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό του ήµου Λήµνου, οικονοµικού έτους 2014, για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών. A/A ΠΑΥ Ηµ/νία Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Κ.Α. Εξόδων /12/ /12/ /12/2014 έσµευση πίστωσης για αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 4.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη ήµου 3.000, /12/ /12/ /12/2014 Συνδροµή ήµου στο πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες» υπέρ Ελληνικής εταιρείας προστασίας της φύσης για το έτος , Καταβολή προστίµου για αυθαίρετη κατασκευή - λεβητοστάσιο στο β Νηπιαγωγείο Μύρινας 15, Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών από θεοµηνίες µε µηχανήµατα σε αγροτικά δίκτυα.ε Ν.Κούταλης 1.000, Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 432/2014 Αριθµός Απόφασης 433/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιάθεση πιστώσεων για την αντιµετώπιση δαπανών τελών κυκλοφορίας, έτους Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο. Με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 5 του ν. 2459/1997 καταργήθηκαν, οι απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας, των αυτοκινήτων οχηµάτων των ήµων κ.λ.π. εκτός αυτών που αναφέρονται στην περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/53, µε την οποία, όπως ρητά ορίζεται απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας «τα φορτηγά, υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητας και πυροσβεστικά τα' ανήκοντα κατά κυριότητα εις ήµους, Κοινότητας, Λιµενικούς Οργανισµούς και Λιµενικά Ταµεία ως και ανήκοντα κατά κυριότητα εις οργανισµούς ηµοσίου ικαίου υδροφόρα αυτοκίνητα». (Εγκ.Υπ.Οικον /ΠΟΛ 1215/01)

5 Οι ΟΤΑ δεν απαλλάσσονται από το τέλος άδειας οχήµατος, που επιβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.2873/00, για την έκδοση ή αντικατάσταση ή ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσικλετών (Εγκ.Υπ.Οικον /1303/ΠΟΛ 1300/00) Επίσης, οι ΟΤΑ δεν απαλλάσσονται από το τέλος χρήσης µηχανηµάτων έργου, που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.2052/92, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (άρθρο 26 Ν.2682/99). Ο προϋπολογισµός του ήµου Λήµνου, για το οικονοµικό έτος 2014, ψηφίστηκε µε την αριθ. 363/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. Για την εύρυθµη λειτουργία του ήµου, πρέπει να προβούµε στη ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Ειδικότερα: Στον Κ.Α µε τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί µε την αριθ. 387/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 1.885,00. Στον Κ.Α µε τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων ήµου» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και µε την αριθ. 387/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση 1.530,00. Στον Κ.Α µε τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων ήµου» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2014, πίστωση 1.200,00. Στον Κ.Α µε τίτλο «Εξόφληση τελών κυκλοφορίας αυτ/των υπηρεσίας καθαριότητας» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2014, πίστωση 5.500,00. Στον Κ.Α µε τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων υπηρεσίας Ύδρευσης-αποχέτευσης ήµου Λήµνου» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 105,00. Στον Κ.Α µε τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας υπηρεσίας πρασίνου» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, πίστωση 500,00. Στον Κ.Α µε τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί µε την αριθ. 387/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 420,00. Καλείται στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/ την Εγκ.Υπ.Οικον /ΠΟΛ 1215/01 3. την παρ. 18 του άρθρου 5 του ν. 2459/ την Εγκ.Υπ.Οικον /1303/ΠΟΛ 1300/00 5. Τις αριθ. 363/2013 και 387/2014 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. 6. Την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου.

6 7. τα σχετικά ειδοποιητήρια του Υπουργείου οικονοµικών για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. 8. Τις σχετικές Π.Α.Υ. της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 9. Την εισήγηση του προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και διαθέτει συνολική πίστωση 8.930,00 ευρώ σε βάρος των παρακάτω κωδικών του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων του ήµου Λήµνου για το έτος 2015 που δεν απαλλάσσονται από τα τέλη και ειδικότερα: A/A ΠΑΥ Ηµ/νία Αιτιολογία Συνολικό Ποσό ΚΑ Εξόδων /12/2014 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.885, /12/2014 Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων ήµου 1.530, /12/ /12/ /12/2014 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων ήµου 1.060, Εξόφληση τελών κυκλοφορίας αυτ/των υπηρεσίας καθαριότητας 3.825, Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων υπηρεσίας Υδρευσης-αποχέτευσης ήµου Λήµνου 105, /12/2014 Τέλη κυκλοφορίας υπηρεσίας πρασίνου 105, /12/2014 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών οχηµάτων 420, Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 433/2014 Αριθµός Απόφασης 434/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπάνης ταχυδροµικών τελών. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: «Με απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για αντιµετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων». Στον Κ.Α µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του και κατόπιν της αριθ. 387/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση ,00. Προτείνεται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 4.000,00, για τη δαπάνη αγοράς γραµµατοσήµων για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του ήµου και για ταχυδροµικά τέλη διανοµής των φακέλων ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων των ηµοτικών Ενοτήτων Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής και Νέας Κούταλης, του Γ τριµήνου 2014, διότι η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να καλυφθεί µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα, στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ήµου Λήµνου, κ. Παναγιώτη Καραφιλίππου. Στη συνέχεια κάλεσε τη Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

7 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 2 και 172 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 32 του Β.. 17/ Τις διατάξεις του Ν. 2685/ Την αριθ. 387/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου 5. Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Την αριθ. Α-1043/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 6. Την εισήγηση του προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. ιαθέτει πίστωση 4.000,00 σε βάρος του Κ.Α µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη», του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, για τη δαπάνη αγοράς γραµµατοσήµων για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του ήµου και για ταχυδροµικά τέλη διανοµής των φακέλων ύδρευσης, των τοπικών κοινοτήτων, των ηµοτικών Ενοτήτων Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής και Νέας Κούταλης, του Γ τριµήνου 2014, διότι η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να καλυφθεί µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα. 2. Εγκρίνει την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου Παναγιώτη Καραφιλίππου, Ε ιοικητικού µε βαθµό Β, ποσού 4.000,00, για τη δαπάνη αγοράς γραµµατοσήµων για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του ήµου και για ταχυδροµικά τέλη διανοµής των φακέλων ύδρευσης, των τοπικών κοινοτήτων, των ηµοτικών Ενοτήτων Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής και Νέας Κούταλης, του Γ τριµήνου Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασµό, µέχρι την 31 η εκεµβρίου Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.. 17/ Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 434/2014 Αριθµός Απόφασης 435/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξέταση αιτηµάτων για ρύθµιση οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/14. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την, από εισήγηση του προϊσταµένου του Τµήµατος Εσόδων, Ακίνητης Περιουσίας & Ταµείου του ήµου Λήµνου, κ. Αθανασίου Χαλκά, η οποία έχει, ως ακολούθως: «Σύµφωνα µε τον ν. 4257/14 άρθρο 51, δικαιούχοι ρύθµισης οφειλών θεωρούνται όσοι οφειλέτες έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς δήµους κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου και επιθυµούν να υπαχθούν στη ρύθµιση. Ρυθµίζονται όλες οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές προς δήµους από φόρους, τέλη, δικαιώµατα κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων, µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, τα πρόστιµα, τους τόκους υπερηµερίας ή τις τυχόν προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες που επιβαρύνουν τη βασική οφειλή µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (παρ. 1, 2 και 3, άρθρου 51, ν. 4257/14) Ι. Οι οφειλές πρέπει να ήταν (βεβαιωµένες και) ληξιπρόθεσµες την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου (παρ. 1 και 2). II. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των (βεβαιωµένων και) ληξιπρόθεσµων οφειλών του οφειλέτη προς έκαστο δήµο και όχι µέρος αυτών (παρ.2). III. Η υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς τον δήµο που έχει βεβαιώσει την οφειλή (παρ.3). Εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου, υποβάλλεται αίτηση του οφειλέτη προς τον δήµο που έχει βεβαιώσει τις οφειλές του. Με την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών ο οφειλέτης πρέπει να ενηµερωθεί από το δήµο για:

8 το σύνολο των ληξιπρόθεσµων κατά τη δηµοσίευση του νόµου οφειλών του, τις δυνατότητες ρύθµισης που έχει, ώστε να προκύπτει η πρώτη του καταβολή (εφάπαξ ή δόση) για το σύνολο των οφειλών. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητα η έκδοση συγκεντρωτικής κατάστασης ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπου θα παρουσιάζεται το ύψος των οφειλών του ανά κατηγορία (Α) και (Β), οι απαλλαγές και οι δόσεις. 2. Επί της αίτησης πραγµατοποιείται σχετική εισήγηση του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας όπου: παρουσιάζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσµων κατά τη δηµοσίευση του νόµου οφειλών του αιτούντος, το ύψος των οφειλών ανά κατηγορία (Α) και (Β), οι απαλλαγές και οι δόσεις βεβαιώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθµιση (υπαγωγή σε ρύθµιση του συνόλου των ληξιπρόθεσµων, ληξιπρόθεσµες κατά την ηµεροµηνία ψήφισης του νόµου, εµπρόθεσµη αίτηση του οφειλέτη και η εµπρόθεσµη πρώτη καταβολή (εξόφληση ή πρώτη δόση). 3. Η αίτηση µετά της σχετικής έκθεσης-εισήγησης του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας, διαβιβάζεται στην οικονοµική επιτροπή του δήµου, η οποία εξετάζει και αποφαίνεται σχετικά µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και πάντως πριν την καταβολή της επόµενης δόσης, µε πράξη της η οποία κοινοποιείται στον οφειλέτη ώστε να λάβει γνώση. 4. Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση πραγµατοποιείται η πρώτη καταβολή η οποία είναι ανάλογα είτε η εξόφληση, ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρυθµιζόµενης οφειλής. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών κατά τα ανωτέρω, «η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη επιτρεποµένης της υποβολής νέας αίτησης». Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που η οικονοµική επιτροπή αποφανθεί αρνητικά, το ποσό που κατεβλήθη συµψηφίζεται µε το σύνολο της οφειλής άνευ ρύθµισης. Mε την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4304/2014 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 ως εξής: «Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στον οικείο ήµο ή το ΝΠ αυτού το αργότερο έως τις Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε την υπαγωγή στην ρύθµιση οφειλών των παρακάτω οφειλετών για το σύνολο των οφειλών τους: ΑΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ Ι ΕΙ ΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 1 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,77 537,7 2 ΒΑΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Γ ,02 167,87 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ 2513 ΕΦΑΠΑΞ Α ,43 376,14 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΜΑΤΡΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Γ ,14 251,36

9 4 ΖΑΒΑΛΑΚΗ- ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι ΚΟΚ-Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,00 149,76 5 ΖΑΒΑΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,25 17,62 6 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Ι ,34 64,56 7 Κ.ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,81 48,61 8 ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ Ι ΚΟΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,6 9 ΚΑΚΑΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Ζ , ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ-A ,01 11 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ- Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Η ,10 119,02 12 ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ ΙΑ ,21 141,65 13 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΙΧΑΡ ΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι ΑΙΓΙΑΛΟΣ- Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ-IA33 792,07 57,52

10 14 ΛΕΟΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Γ ,11 846,21 15 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ι ΚΟΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,29 167,44 16 ΜΑΡΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Ζ ,59 45,87 17 ΜΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ME ΟΣΕΙΣ A ,47 514,48 18 ΜΠΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ ΙΓ ,77 654,78 19 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Ι ΚΟΚ, Υ ΡΕΥΣΗ, ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,60 878,23 20 ΜΠΕΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Ξ ,83 76,9 21 ΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΚΟΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ ΙΑ ,3 390,65 22 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Ε ,53 230,89 ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,68 205,06 24 ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΥ Ι ΚΟΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Α ,78 71,28 25 ΠΑΡΑΓΙΟΥ - ΟΥ ΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ-A ,63 217,55

11 26 ΠΑΤΣΑΡΙΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,79 145,54 27 ΠΑΤΣΑΡΙΣΟΥ ΑΦΟΙ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ A ,78 109,35 28 ΠΙΑΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ ΙΓ ,74 335,75 29 ΠΙΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,64 82,16 30 ΣΟΥΠΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Ζ ,83 422,9 31 ΤΡΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι ΒΟΣΚΗΣ- Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,32 45,38 32 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,33 209,37 33 ΤΣΑΓΚΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,96 49, , ,13 Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του Ν. 4257/ την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4304/ Την ανωτέρω εισήγηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Την αποδοχή των αιτήσεων των οφειλετών, την έγκριση υπαγωγής στη ρύθµιση του Ν. 4257/2014, µε οριστική εξόφληση της οφειλής ή µε ρύθµιση δόσεων καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, όπως φαίνεται παρακάτω: ΑΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ Ι ΕΙ ΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

12 1 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,77 537,7 2 ΒΑΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Γ ,02 167,87 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ 2513 ΕΦΑΠΑΞ Α ,43 376,14 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΜΑΤΡΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Γ ,14 251,36 4 ΖΑΒΑΛΑΚΗ- ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι ΚΟΚ-Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,00 149,76 5 ΖΑΒΑΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,25 17,62 6 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Ι ,34 64,56 7 Κ.ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,81 48,61 8 ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ Ι ΚΟΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,6 9 ΚΑΚΑΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Ζ , ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ-A ,01

13 11 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ- Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Η ,10 119,02 12 ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ ΙΑ ,21 141,65 13 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΙΧΑΡ ΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι ΑΙΓΙΑΛΟΣ- Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ-IA33 792,07 57,52 14 ΛΕΟΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Γ ,11 846,21 15 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ι ΚΟΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,29 167,44 16 ΜΑΡΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Ζ ,59 45,87 17 ΜΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ME ΟΣΕΙΣ A ,47 514,48 18 ΜΠΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ ΙΓ ,77 654,78 19 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Ι ΚΟΚ, Υ ΡΕΥΣΗ, ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,60 878,23 20 ΜΠΕΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Ξ ,83 76,9 21 ΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΚΟΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ ΙΑ ,3 390,65 22 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ Ε ,53 230,89

14 ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,68 205,06 24 ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΥ Ι ΚΟΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Α ,78 71,28 25 ΠΑΡΑΓΙΟΥ - ΟΥ ΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ-A ,63 217,55 26 ΠΑΤΣΑΡΙΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,79 145,54 27 ΠΑΤΣΑΡΙΣΟΥ ΑΦΟΙ Ι Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ A ,78 109,35 28 ΠΙΑΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΜΕ ΟΣΕΙΣ ΙΓ ,74 335,75 29 ΠΙΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,64 82,16 30 ΣΟΥΠΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Ζ ,83 422,9 31 ΤΡΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι ΒΟΣΚΗΣ- Υ ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,32 45,38 32 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,33 209,37 33 ΤΣΑΓΚΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΕΦΑΠΑΞ Γ ,96 49, , ,13 2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους οφειλέτες, ώστε να λάβουν γνώση. 3. Εξουσιοδοτείται ο ήµαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 435/2014

15 Αριθµός Απόφασης 436/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του Υποέργου 1 «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» της Πράξης «Αναβάθµιση Λαογραφικής Συλλογής Πορτιανού Λήµνου». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθ. πρωτ. οικ.1975/ απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντάχθηκε η πράξη µε τίτλο «Αναβάθµιση Λαογραφικής Συλλογής Πορτιανού Λήµνου» στον Άξονα Προτεραιότητας «08 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » µε κωδικό MIS και συνολικό προϋπολογισµό ,00. Με την αριθ. 150/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λήµνου, έγινε η αποδοχή της παραπάνω πίστωσης και η τροποποίηση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Η συνολική εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α µε τίτλο «Αναβάθµιση Λαογραφικής Συλλογής Πορτιανού Λήµνου» για την εκτέλεση της παραπάνω πράξης, ανέρχεται στο ποσό των ,00. Η παραπάνω πράξη περιλαµβάνει τα εξής υποέργα: 1. Υποέργο 1 «Προθήκες και λοιπές κατασκευές», προϋπολογισµού ,00 2. Υποέργο 2 «Τεκµηρίωση, συγκρότηση, επιµέλεια υλικού συλλογής, συντήρηση, ψηφιοποίηση υλικού, δηµιουργία ιστοσελίδας, ανάρτηση και έκθεση των αντικειµένων της συλλογής, συγγραφή κειµένων, εικαστική επεξεργασία εκθεµατικών ενοτήτων και εντύπου του Λαογραφικού Μουσείου Πορτιανού», προϋπολογισµού ,00 Με την αριθ. 150/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λήµνου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του Υποέργου 1 να εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό βάσει των διατάξεων της υπ. αριθµ / Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Με την αριθ. 170/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 22/2013 µελέτης του Υποέργου 1 που συνέταξε η αρµόδια ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου Λήµνου. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 3662/ έγγραφο της Ε Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διατυπώθηκε σύµφωνη γνώµη, για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 1 «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» µε την προϋπόθεση να µη προβεί ο ήµος Λήµνου σε δηµοσιότητα του σχεδίου διακήρυξης, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξυγίανσης του προγράµµατος, κατ εφαρµογή της Α.Π / επιστολής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 3999/ έγγραφό της, η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µε θέµα «Ολοκλήρωση διαδικασίας εξυγίανσης ΕΠ ΚΝΑ », γνωστοποίησε στο ήµο Λήµνου, ότι αίρεται η παραπάνω σχετική προϋπόθεση. Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: «1.Επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης προµήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών. Από το ποσό αυτό και µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια ( ) δρχ. απαιτείται διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριµελή επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατοµµυρίων ( ) δρχ. απαιτείται

16 σύναψη σύµβασης για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρµόζονται. Σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση µικτής προµήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχοµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.» Τα πιο πάνω χρηµατικά όρια όπως αυξήθηκαν µε την /602/0026/1998 (ΦΕΚ431 Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β ) αυξήθηκαν εκ νέου µε την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονοµικών ως εξής: α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Σύµφωνα µε την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες». Στη συνέχεια καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/ τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/95 3. τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 και 23 της Απόφασης του Υπ. Εσωτ / (ΕΚΠΟΤΑ). 4. τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) 5. την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 6. την σχετική Μελέτη Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου 7. την αριθ. 150/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λήµνου. 8. την αριθ. 170/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου 9. την αριθ. πρωτ. Οικ 3662/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Ε Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επί των τευχών δηµοπράτησης του Υποέργου το γεγονός ότι στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ήµου Λήµνου, οικονοµικού έτους 2014 και στον Κ.Α µε τίτλο «Αναβάθµιση Λαογραφικής Συλλογής Πορτιανού Λήµνου» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού , Tην αριθ. Α-1055/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 12. Την εισήγηση του Προέδρου. Αποφασίζει Οµόφωνα Α. Η διενέργεια εκτέλεσης της προµήθειας για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» της πράξης «Αναβάθµιση Λαογραφικής

17 Συλλογής Πορτιανού Λήµνου» θα γίνει, µετά από πρόχειρο διαγωνισµό, βάσει των διατάξεων της υπ. αριθµ / Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Β. ιαθέτει συνολική πίστωση των ,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α µε τίτλο Υποέργο 1 «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» της πράξης «Αναβάθµιση Λαογραφικής Συλλογής Πορτιανού Λήµνου», του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Γ. Καθορίζει, ως εξής, τους όρους του διαγωνισµού για την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας: A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - Συνοπτική παρουσίαση του Έργου Η παρούσα διακήρυξη αφορά την υλοποίηση του υποέργου 1 µε τίτλο: Προθήκες και λοιπές κατασκευές. Προβλέπεται η προµήθεια και εγκατάσταση προθηκών, διοραµάτων, µακετών, εκτυπώσεων, κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών επίπλων και κατασκευών, φωτισµού, οπτικοακουστικών µέσων, σήµανσης εξωτερικής έκθεσης. A Φάσεις Έργου - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου Ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω πακέτα εργασίας: Πακέτο εργασίας 1: Προµήθεια και εγκατάσταση προθηκών, διοραµάτων, µακετών και λοιπών ειδικών κατασκευών, υλικών σκηνογραφίας και επίπλων για την διαµόρφωση της έκθεσης Πακέτο εργασίας 2: Προµήθεια και τοποθέτηση φωτισµού έκθεσης Πακέτο εργασίας 3: Προµήθεια και τοποθέτηση εκτυπώσεων, πινακίδων, ενηµερωτικού φυλλαδίου και λεζαντών για τη µόνιµη έκθεση Πακέτο εργασίας 4: Προµήθεια και τοποθέτηση οπτικοακουστικών µέσων A Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Η διάρκεια του υποέργου δεν µπορεί να υπερβεί τους 6 µήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει (µε την τεχνική προσφορά του) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του υποέργου, σύµφωνα και µε τις Φάσεις Υλοποίησης του Υποέργου. Το χρονοδιάγραµµα είναι ουσιώδες και θα ληφθεί υπ' όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται. A Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή τριµελής Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ΕΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστηµα εξέλιξης του έργου και είναι αρµόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, µε βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΕ µπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. A Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Ο Ανάδοχος καθ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά µε την ΕΠΕ και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισµού και ελέγχου. Βασική δραστηριότητα της ΕΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η

18 παρακολούθηση και ο δειγµατοληπτικός έλεγχος των προσφερόµενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να µην αποκλίνουν από τα προβλεπόµενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΕ διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιµες ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του ήµου, τότε η ΕΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. A ιαδικασία παραλαβής Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγµατοποιείται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραλαβής και λειτουργίας του προς προµήθεια εξοπλισµού, µε την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τα παραδοτέα, το εµπρόθεσµο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα συναφθεί. A Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου - Πληρωµή Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούµενου εξοπλισµού. Ο Ανάδοχος στα σηµεία εγκατάστασης του εξοπλισµού και του λογισµικού υποχρεούται: - να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία - να συνεργασθεί µε τους υπευθύνους του Φορέα για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Υποέργου στον Ανάδοχο θα γίνει ως εξής: Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού έως 40% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, ποσού ίσου µε αυτό που θα υπολείπεται από το ποσό της προκαταβολής µείον το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του Παραρτήµατος 3 της παρούσας διακήρυξης. Εξόφληση του υπολοίπου συµβατικού τιµήµατος, µε την παραλαβή των πακέτων εργασίας και την οριστική παράδοση και παραλαβή του υποέργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια), τα οποία θα φέρουν τον αριθµό του φορολογικού του µητρώου και να παραδώσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Η δαπάνη του Υποέργου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, καθώς και κράτηση 0,10% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 3 του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204/ /Τεύχος Α ). Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. A Προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισµού

19 Ο προς προµήθεια εξοπλισµός, οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 1 της παρούσας. B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Αντικείµενο του διαγωνισµού Ο ήµος Λήµνου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή και σύµφωνα µε την 170/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και µε την 436/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά για το υποέργο µε τίτλο: «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» του Έργου «Αναβάθµιση Λαογραφικής Συλλογής Πορτιανού Λήµνου». Το προκηρυσσόµενο υποέργο είναι ενταγµένο στο ΕΠ. Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Οι απαιτήσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας προκήρυξης. -Προϋπολογισµός Ο προϋπολογισµός του υποέργου ανέρχεται στα ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ). Το υποέργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Π. Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό, όπως αυτός προσδιορίζεται παραπάνω απορρίπτονται. Οι δαπάνες του υποέργου θα βαρύνουν το πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΣΑΕΠ 0888 και είναι εγγεγραµµένο στο Π Ε µε κωδικό πράξης Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο ήµος Λήµνου ιεύθυνση έδρας του ήµου : Πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιµάνι Μύρινας, Τ.Κ.81400, Λήµνος Τηλέφωνα επικοινωνίας: Fax: Πληροφορίες: Τσόχα έσποινα & Καβαλέρης Παντελής -Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νοµικό πλαίσιο: Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Της υπ αρ / Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). Του Π..60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Του Π.. 118/2007 κανονισµός προµηθειών του ηµοσίου. Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

20 ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». ΤΟΥ Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131 Α/ ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9. Του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α 267/ , ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο Του άρθρο 157 «Εγγυήσεις» του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α /160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Την υπ. Αρίθµ: 237/ Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων., και τις εξής αποφάσεις: Την υπ αριθµόν 74/Α.Π. ΟΙΚ. 1365/ πρόσκληση της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του ΟΣΑΑ Λήµνου. Την υπ αριθµ. 410/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λήµνου που εγκρίνει την υποβολή πρότασης και την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση Λαογραφικής Συλλογής Πορτιανού». Την υπ αριθµ. ΟΙΚ /04/2014 απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ένταξη - χρηµατοδότηση του υποέργου στη ΣΑΕΠ Την 150/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λήµνου, µε την οποία έγινε αποδοχή ποσού ,00 για την υλοποίηση του υποέργου «Προθήκες και λοιπές κατασκευές», εγκρίθηκε η αριθ. 22/2013 µελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του. Την 170/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 22/2013 µελέτης. Την υπ. αριθµ. πρωτ. οικ.3262/ απόφαση της Ε Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για σύµφωνη γνώµη επί των τευχών δηµοπράτησης του υποέργου. Την 436/2014 απόφαση του της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, µε την οποία καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, για την προκήρυξη και διεξαγωγή του ιαγωνισµού του υποέργου: «Προθήκες και λοιπές κατασκευές». -Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 22 η Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στην έδρα του ήµου, Πλατεία Ηλία Ηλιού7, Λιµάνι Μύρινας, Τ.Κ.81400, Λήµνος. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναµονή της αξιολόγησής τους. -Τρόπος Λήψης των εγγράφων του ιαγωνισµού Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της /νσης Οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου Λήµνου (2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήµνου, αρµόδιος υπάλληλος κος Καβαλέρης Παντελής, τηλ , fax ) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002297226 2014-09-19

14PROC002297226 2014-09-19 Ευρωπαική Ένωση Ευρωπαικό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα, 17/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 143/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια κάδρων από καµβά µε φωτογραφίες και προθηκών Plexiglas για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

Θέµα: Προµήθεια κάδρων από καµβά µε φωτογραφίες και προθηκών Plexiglas για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου

Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την Γραµµογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 27/08/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 3754 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/12-6-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ Αρ. Πρωτ.: 2321 Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140 Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα