Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο : FAX : Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2005 Αρ. Πρ.: ΔΙΟΙΚ/Φ.920/1/15183 Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο : FAX : Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ Θέμα: Επιλογή Αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών (SLA) μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)». Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημ. Μην. Έτος Ημέρα Εβδομάδας Ώρα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.- Γ.Γ.Δ.Δ Β. Σοφίας 15 Αθήνα 28/09/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ πμ πμ αίθουσα συγκεντρώσεων 1 ος όροφος Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ # ,00# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Χρόνος διάρκειας του έργου : Τριάντα Έξι (36) μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης σε Φ.Ε Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ Ε.Ε. 05/08/ /08/2005 ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 1 -

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95)"Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". β) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " γ) Tου ΠΔ 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992, του Π.Δ.18/00(ΦΕΚ 15/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.346/98(Α 230) σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Οκτωβρίου 1997 καθώς και του ΠΔ 101/2003 (ΦΕΚ 95/Α/ ), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ. δ) Του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", συμπληρωματικά και αναλογικά. ε) Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο..., όπως τροποποιήθηκε από την 97/52/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Οκτωβρίου ζ) Του άρθρου 8 «Κρατικές Προμήθειες» του Ν.2741/99 (ΦΕΚ199/Α/99 «Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις η) Του Π.Δ. 82/96 Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου. θ) Του Ν. 3021/ «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ/Α/143/2002. ι) Της αριθ.υαπ/φ.30/γ/133/367/ (ΦΕΚ/Β/1223/ ) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την έγκριση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α των προμηθειών εξοπλισμού πληροφορικής και παροχής συναφών υπηρεσιών. κ) Του άρθρου 24 του Ν.2198/94(ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. λ) Του Ν.2522/97(ΦΕΚ 178/Α/97)περί Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. μ) Της αρ /808/0026(φεκ 433/Β/96)Υπουργικής απόφασης: Καθορισμός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» ν) Του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α/88) "Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. ξ) Του Π.Δ. 373/95 (ΦΕΚ 201/Α/95) "Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 2 -

3 καθορισμός των αρμοδιοτήτων του" και του Π.Δ. 400/95 (ΦΕΚ 226/Α/95) "Σύσταση Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της". ο) Της απόφασης ΔΙΔΚ/Φ.1/2/4948/ (ΦΕΚ/Β/312/ ) Συμπλήρωση της 8393/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης κ.λ.π. Τη με αρ. πρωτ. 2/21585/ απόφαση της 20 ης Διεύθυνσης Προϋπολογισμού με θέμα: «Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων επόμενων οικον. ετών». Τη με αρ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ41.1/32/336/ άδεια της Υ.Α.Π. Το με αρ. πρωτ. οικ. 2173/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: Διενέργεια ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών (SLA) μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών ΤΠΕ και συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών (SLA) μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)», σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης αυτής, τον πίνακα αξιολόγησης και τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού # # (δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα , 1 ος όροφος, Αίθουσα Συγκεντρώσεων), ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί : α. στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β. στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» και γ. σε δύο οικονομικές εφημερίδες : «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Δραγατσανίου 8, Αθήνα «ΚΕΡΔΟΣ» Λ. Κηφισίας 178, Χαλάνδρι δ. σε μία πολιτική εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» Φειδίου 12, Αθήνα 4. Διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως: ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 3 -

4 a. σχετικά με τους όρους της προκήρυξης από: την κα Όλγα Ζώρη, τηλ , τηλ.: fax b. σχετικά με το αντικείμενο του έργου από τους κ.κ. Παπανικολάου Ευάγγελο Τηλ και Κακλαμάνη Φαίδωνα Τηλ Προσφορές που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο Μέρος Α, Κεφάλαιο Α.2, άρθρο Τα έξοδα δημοσίευσης, στον Ελληνικό Τύπο {Δύο (2) Οικονομικές Εφημερίδες και μία (1) Πολιτική} βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο. 7. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται με τις προαναφερόμενες διατάξεις του σκεπτικού αυτής της απόφασης και την ισχύουσα Νομοθεσία. 8. Τα Μέρη Α, Β, Γ, Δ αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Προκήρυξης αυτής. 9. Αντίγραφα της παρούσας δίνονται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ., Δ/νση Οικονομικού- Τμήμα Προμηθειών - Βασ. Σοφίας 15 - Γραφείο Ώρα π.μ. έως μμ με την καταβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος πενήντα ευρώ # 50,00# στον ειδικό λογαριασμό Αρ /6 του Λογαριασμού 234 με τίτλο «Ε.Δ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Κατάθεση Ποσών από την διάθεση προκηρύξεων αρ. 2 ΠΔ 394/96». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Β. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείo Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προϋπολογισμού 5. Διεύθυνση Διοικητικού (για ορισμό Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών καθώς και Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου). ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Όπως ο πίνακας διανομής (Επιμελητήρια) ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 4 -

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της υπ αρ. προκήρυξης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1.1 ΓΕΝΙΚΑ Α.1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.2.1 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α.2.2.ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.2.3.ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.2.4. ΑΡΘΡΟ 4 : Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού Α.2.5. ΑΡΘΡΟ 5: Αποτέλεσμα - Κατακύρωση Α.2.6. ΑΡΘΡΟ 6: Κατάρτιση Σύμβασης - Εγγυήσεις Α.2.7. ΑΡΘΡΟ 7 : Πληρωμή - Κρατήσεις - Έκπτωση - Κυρώσεις Α.2.8. ΑΡΘΡΟ 8: Διοίκηση - Οργάνωση του Έργου Α.2.9. ΑΡΘΡΟ 9 : Κυριότητα Προϊόντων Δικαιώματα Επεκτάσεις Α ΑΡΘΡΟ 10 : Παράδοση - Παραλαβή ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εισαγωγή ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...24 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πλαίσιο αναφοράς του έργου Υπάρχουσα κατάσταση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (E-GOVERNMENT) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΈΡΓΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ - ΚΕΠ Λειτουργίες του Σημερινού Κεντρικού Συστήματος Πληροφόρησης, Υποστήριξης και Διασύνδεσης των ΚΕΠ Το πλαίσιο λειτουργίας του Υπάρχοντος Συστήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικές Προδιαγραφές Νέου Έργου ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Δομικά Συστατικά Αρχιτεκτονικής Βάση Δεδομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εξωτερικές διεπαφές ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΈΡΓΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -Δ.Δ Βασικά Έργα Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ FAX SERVER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενδεικτικές Ελάχιστες Απαιτούμενες Λειτουργίες του Συστήματος ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Βασικά Υποέργα-Υποσυστήματα Νέου Έργου...42 ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 5 -

6 7.1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σκοπός Ενεργοποίηση Ενδεικτικές ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργίες για το Υποσύστημα ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CALL CENTRE) Σκοπός Ενεργοποίηση Ενδεικτικές ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργίες Υποσυστήματος Ελάχιστες Λειτουργικές απαιτήσεις Υποσυστήματος ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) Σκοπός Ενεργοποίηση Ενδεικτικές Ελάχιστες Διαθέσιμες λειτουργίες Υποσυστήματος Ειδικές απαιτήσεις Υποσυστήματος Απαιτήσεις εξοπλισμού ΥΠΟΕΡΓΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΕΑΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (VPN) ΥΠΟΕΡΓΟ 6 ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 7 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ HELP DESK Τεχνική υποστήριξη εργου -SLA ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΡΟΟΠΤΩΝ, ΕΦΕΔΡΕΙΑ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ FAX SERVER Απαιτήσεις Επιδόσεων ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Λειτουργικές απαιτήσεις Παραδοτέα ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπόνηση Τεύχους Ανάλυσης Απαιτήσεων Μελέτη Μετάπτωσης - Ολοκλήρωσης ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη ή/και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος Εγκατάσταση εξοπλισμού και πληροφοριακού συστήματος Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Πιλοτική λειτουργία ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SLA Βασικό χρονοδιάγραμμα έργου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ Σχήμα διοίκησης έργου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ...90 ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 6 -

7 13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Πίνακας Συμμόρφωσης 1: Συγκέντρωση, κωδικοποίηση και ψηφιοποίηση της διοικητικής πληροφορίας της Δημόσιας Πληροφορίας Πίνακας Συμμόρφωσης 2: Διαδικτυακή πύλη διοικητικής πληροφόρησης & ηλεκτρονικών συναλλαγών Πίνακας Συμμόρφωσης 3: Παροχή Πληροφοριών και Υποβολή Αιτήσεων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Centre) Πίνακας Συμμόρφωσης 4: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) Πίνακας Συμμόρφωσης 5: Έλεγχος Διαχείριση Λήψη Αποφάσεων Πίνακας Συμμόρφωσης 6: Συντονισμός, Ενημέρωση και Εκπαίδευση των χρηστών ΚΕΠ, Call Center, του Συστήματος - Τεχνική Υποστήριξη Help-Desk Γενικός Πίνακας Συμμόρφωσης: «Αρχιτεκτονική» Γενικός Πίνακας Συμμόρφωσης: «Εκπαιδευτικές Προδιαγραφές» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Α)ΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Δ)ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε)ΠΙΠΕΔΟΥ (Π)ΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ (Υ)ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Εισαγωγή Αντικείμενο των ΑΔΕΠΥ Απόδοση, Παρακολούθηση και Αναφορές Διαχείριση Προβλημάτων Καθήκοντα και Ευθύνες Πελάτη Εγγυήσεις και Μέτρα Θεραπείας Ασφάλεια Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (Α)ΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Δ)ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε)ΠΙΠΕΔΟΥ (Π)ΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ (Υ)ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Εισαγωγή Αντικείμενο των ΑΔΕΠΥ Απόδοση, Παρακολούθηση και Αναφορές Διαχείριση Προβλημάτων Καθήκοντα και Ευθύνες Αναθέτουσας Αρχής Εγγυήσεις και Μέτρα Θεραπείας Ασφάλεια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΠΕ ΑΝΑ ΚΕΠ Πίνακας εξοπλισμού ΤΠΕ ανά ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 7 -

8 Ανήκει στην προκήρυξη: 1. ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 8 -

9 1.1. Κεφάλαιο Α. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α.1.1 ΓΕΝΙΚΑ Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα Α.1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: 1. Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. 2. Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή.(υπόδειγμα Μέρος Δ ) 3. Δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 2 του Κεφαλαίου 2, Μέρος Α. 4. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις παραγράφους Α έως και Α καθώς και με τον Πίνακα του Μέρους Β. 5. Ο χρόνος υλοποίησης - διάρκειας του έργου ορίζεται μεγαλύτερος των τριάντα έξι (36) μηνών σε πλήρη λειτουργία. 6. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των έξι (6) μηνών. 7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται. 8. Περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία, εκτός του Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς Κεφάλαιο Α. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.2.1 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών (SLA) μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)», συνολικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ # ,00# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης αυτής, τον πίνακα αξιολόγησης και τα παραρτήματα Μέρη Β, Γ και Δ αντίστοιχα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης, Α Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του υπό προμήθεια έργου. Α Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Α Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β Α.2.2.ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ Α Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένες τεχνικές ικανότητες, ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 9 -

10 Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες προμηθευτών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 21 του ΠΔ 346/95, 7 του ΠΔ 394/96, 2 του ΠΔ 84/92 και 1 και 2 του ΠΔ 134/96. Α Δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου). Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Α Εάν ο Ανάδοχος του έργου που θα επιλεγεί δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούται να συστήσει σε αυτή, εφόσον δε διατηρεί ήδη, γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο (με άρτιο συνεργείο, ειδικευμένο προσωπικό κ.λ.π..), για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α Ο Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριότητας, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως του διαγωνιζόμενου, εφόσον πρόκειται περί ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου. 5. Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. Α Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση θα ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 10 -

11 υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου, εντός του «φακέλου των Δικαιολογητικών». Για τους διαγωνιζόμενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Α Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή του διαγωνιζόμενου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας της Κοινότητας στην οποία είναι εγκατεστημένος, που θα εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού ή να προσκομίσουν ανάλογη ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 346/98. Α Ειδικά οι ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που προβλέπονται από το Π.Δ. 82/1996 (Α 66) σύμφωνα με τον Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Α Στην περίπτωση Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, κάθε συμμετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Α Επιπρόσθετα στον Φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ υποχρεωτικά περιλαμβάνονται: 1. Υπεύθυνη Δήλωση(του Ν.1599/86) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση. 2. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/86) ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 3. Υπεύθυνη Δήλωση(του Ν.1599/86) ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα. 4. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/86) ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2, παρ Υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/86) ότι δεν τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 6. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από την αρμόδια αρχή με ιδιαίτερη μνεία για το τεχνικό προσωπικό και τους υπεύθυνους του ποιοτικού ελέγχου, καθώς και τα βιογραφικά των υπεύθυνων που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου. Ας σημειωθεί ότι τυχόν αλλαγή Υπεύθυνων της Ομάδας Έργου του Ανάδοχου, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 7. Κατάλογο των κυριοτέρων έργων, τα οποία έγιναν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη με δημοσίους ή ιδιωτικούς αποδέκτες, με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες και με ιδιαίτερη μνεία σε παρόμοια έργα. 8. Υποβολή αντιγράφου του ισολογισμού της επιχειρήσεως ή απόσπασμα αυτού των τελευταίων τριών (3) ετών, που να αποδεικνύουν τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα του διαγωνιζομένου, για όσους κατά νόμο έχουν υποχρέωση. 9. Δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως και του κύκλου εργασιών αυτής, όσον αφορά τα είδη που αποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης, κατά τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη. 10. Γενικές πληροφορίες του συμμετέχοντα : α. Δικαιολογητικά σύστασης, σε περίπτωση νομικών προσώπων. ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 11 -

12 β. Στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). γ. Ιστορικό και κύρια βήματα της ανάπτυξής της. δ. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος δραστηριοτήτων). ε. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης: υπεργολαβίες, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο. στ. A Σε περίπτωση ενώσεων: έγγραφη συμφωνία και επικεφαλής εταίρος (project leader). Σε περίπτωση Κοινοπραξιών ή ενώσεων Εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση. Α κοινοπραξία ή Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ύψους επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη της ισχύος των προσφορών (Άρθρο 25 ΠΔ 394/96). Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (Μέρος Δ της παρούσας προκήρυξης). Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή σύμπραξης, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς διαγωνιζόμενους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Α Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Α Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί των δικαιολογητικών πλην της εγγυητικής επιστολής και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. Α Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του προμηθευτή εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή Α.2.3.ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Α ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι προσφορές πρέπει να: α) έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα,με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. β) έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται: στο Μέρος Α (Φάκελος Δικαιολογητικά - Α ), στο Μέρος Β (Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου. ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 12 -

13 γ) αναφέρουν τη γενική συνολική τιμή της προσφοράς, η οποία θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως στο σχετικό πίνακα 13.7 Παράρτημα 7 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Μέρος Β.3. χωρίς ΦΠΑ, υποχρεωτικά δε να αναφέρουν το ποσοστό ΦΠΑ, στο οποίο υπάγεται το έργο. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) δ) είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π.. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η δε αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο, με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα,ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Α ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α Οι προσφορές (Φάκελος Δικαιολογητικών, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) αντίγραφα το καθένα που θα τεθούν μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Σε ένα από τα τρία (3) αυτά αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, η δε αρίθμηση των σελίδων τυπωμένη με σφραγίδα, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Α Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, από έως 12.00, την 28 η Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, στην Αίθουσα Συγκεντρώσεων, στον 1ο όροφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα. Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραιτήτως να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ και ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη: ; ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ; ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ; ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ; Βασ. Σοφίας ΑΘΗΝΑ ; Ημερομηνία Διαγωνισμού.: 28/09/2005 ; ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο ΔΙΟΙΚ/ Φ.920/1/15183// ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Παροχή υπηρεσιών (SLA) μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)». ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 13 -

14 Α Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επίσης, το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CDs). Με ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία και σε ηλεκτρονική μορφή (CDs). Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Α Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. Θα απευθύνεται στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γ.Γ.Δ.Δ. & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα και θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή πριν αρχίσει ο διαγωνισμός. Α Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. Α ΤΙΜΕΣ Α Οι προσφερόμενες τιμές θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις (παρ. Α ), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Α Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικών Πινάκων της Προκήρυξης. Α Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή στην οικονομική προσφορά, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Άρθρο 16 παρ. 6 Π.Δ. 394/96). Α Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν. ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΓΔΔ & ΗΔ - Σελ. 14 -

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2412/11-04-2014 Ανοικτού για την Ανάθεση του Έργου «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #3.122.067,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #3.122.067,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 10 / 8 / 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 17 /2005 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 17 /2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα