Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ"

Transcript

1 Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1. Δπηδόηεζε επηρείξεζεο Ζ αηνκηθή επηρείξεζε θαηαζθεπήο έξγσλ ηέρλεο - κέινο καο ΓΛΔΝΖ ΜΤΡΣΩ (Α.Μ ) καο ππέβαιε αίηεκα λα αλαιάβεη ην ΒΔΑ ην θφζηνο κεηάβαζεο ελφο αηφκνπ (θα Γιέλε) ζην Παξίζη, φπνπ ην δηάζηεκα 24 έσο 27 Ηαλνπαξίνπ 2014 ζα δηεμαρζεί ε έθζεζε «Bijorhca Paris». Σν θφζηνο ησλ εηζηηεξίσλ (κεηάβαζε & επηζηξνθή) αλέξρεηαη ζε 395,00 Δπξψ. H επηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη κε πεξίπηεξν ζηελ αλσηέξσ έθζεζε. Σν αίηεκα είλαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 13.3 α ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπλεδξίαζε ηεο 11/06/2007). Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ. Ο Αξκφδηνο Τπάιιεινο Ζιίαο Κπξγηφπνπινο Ζ Πξντζηάκελε Εσή Λακπξηλέα Ζ Γ/ληξηα Παξαζθεπή Γηνβαλνπφπινπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη (94.1) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 1/35

2 2. εκηλάξηα γηα ηερληθνύο αζθαιείαο Γηαβίβαζε πξνζθνξώλ ε ζπλέρεηα απφθαζεο ΓΔ 58/ γηα δηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο θαη κε άιιν ζπλεξγάηε πέξαλ ηνπ ΚΔΚ ηεο ΓΔΒΔΔ ζηάιζεθε ειεθηξνληθά πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζε ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο. Αληαπνθξίζεθαλ θαη έζηεηιαλ πξνζθνξά νη παξαθάησ επηρεηξήζεηο: ERGOWAY ΚΔΚ ΔΠΔ Β θαηεγνξία 35 ψξεο 130 Γ θαηεγνξία 10 ψξεο 70 αλά άηνκν ΚΔΚ «Δ.ΚΔ.Π.Δ.Δ.» ΔΠΔ Β θαηεγνξία 35 ψξεο 110 Γ θαηεγνξία 10 ψξεο 55 αλά άηνκν ΚΔΚ ΓΔΒΔΔ Β θαηεγνξία 35 ψξεο 100 Γ θαηεγνξία 10 ψξεο 50 αλά άηνκν EMI ΚΔΚ ΑΔ Β θαηεγνξία 35 ψξεο 70 Γ θαηεγνξία 10 ψξεο 50 αλά άηνκν εκεηψλεηαη φηη ε πινπνίεζε ησλ ζεκηλαξίσλ άζθεζεο θαζεθφλησλ Σ.Α έρεη αλαηεζεί ζην ΚΔΚ ΓΔΒΔΔ κε ηελ ππνγξαθή εηήζηαο ζχκβαζεο, ε νπνία ιήγεη 26/1/2014. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαζέζεη αηηήζεηο γηα επηκφξθσζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο 55 επηρεηξήζεηο κέιε ΒΔΑ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαβηβαζηνχλ ζην ΚΔΚ πνπ ζα αλαηεζεί ε πινπνίεζε ησλ ζεκηλαξίσλ. Παξαθαινχκε γηα ηελ απφθαζή ζαο. Ζ Πξντζηακέλε Ζ Γ/ληξηα Μ. Καββαδία Π. Γηνβαλνπνχινπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη ζην ΚΔΚ ΓΔΒΔΔ (94.2) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 2/35

3 3. Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή πκβνύινπ ηνπ έξγνπ TOK TOC ( ) αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ζρέδην πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξφζιεςε ζπκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παθέησλ εξγαζίαο 3& 4 ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ tok-toc πνπ αθνξά ζηελ κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη ζηε θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηά ην ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο κεηαβίβαζεο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. εκεηψλεηαη φηη ην έξγν μεθίλεζε κε δηάξθεηα έσο θαη ν ζπληνληζκφο θαζψο θαη ε πινπνίεζε ησλ παθέησλ εξγαζίαο ηνπ α,β,γ θαη δ εμακήλνπ αλαηέζεθαλ ζηελ θ. Θέθια Υξηζηνθνξίδνπ, ε ζχκβαζε ζηηο νπνίαο έιεμε ζηηο Αξκφδηνο ππάιιεινο Ν. Μαλσιηάο Ζ Πξντζηακέλε Οηθνλνκηθνχ Ο Γ/ληήο Οηθνλνκηθνχ η. Γθνχθα Π.Μπελεηάηνο Αζήλα Α.Π: ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ TOK-TOC (1242R4) KAI XETIKA ME ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ Β.Δ.Α. ΣΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΣΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ (Παθέην εξγαζίαο 1, Γξάζε 1.1) KΑΗ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ ΣΩΝ ΠΑΚΔΣΩΝ ΔΡΓΑΗΑ 3 (3.11 ΚΑΗ 3.12) & 4 (4.3, 4.5 ΚΑΗ 4.6) ΜΔΥΡΗ ΣΗ ». ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Αθαδεκίαο 18, Αζήλα, Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 3/35

4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ & Γηνηθεηηθνχ Β.Δ.Α. Πξντζηάκελε Οηθνλνκηθνχ : θ. ηαπξνχια Γθνχθα Σει.: , ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ Β.Δ.Α.: Πξντζηακέλε θ. Εσή Λακπξηλέα Μνλάδα Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ TOK-TOC (1242R4)/www.tok-toc.eu Σει.: , Σν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζήλαο (λ.π.δ.δ. Β.Δ.Α), έρνληαο ππφςε, ηηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 1. Σν λ. 2081/1992 (ΦΔΚ Α 154/1992 «Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1712/1987 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εκπφξσλ, βηνηερλψλ θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3419/2005, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, (ΦΔΚ 297/Α / «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο»), 2. Σν Ν.Γ. 496/74 «πεξί ινγηζηηθνχ ησλ λ.π.δ.δ.» θαη ηνπ λ. 2362/95 (ΦΔΚ 247/ ) «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην λ. 3871/2010, 3. Σν λ. Σν λ.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/ ) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, Διέγρνπ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα» θαη ην άξζξν 24, παξ.4 ηνπ λ.2919/2001 (Φ.Δ.Κ. 128/Α/ ) 4. Σν λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 5. Σν π.δ 348/98 (ΦΔΚ 230/Α/1998), «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο πκβάζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 95/50/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ηνπιίνπ 1992» 6. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α /2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ»), Ωο επίζεο θαη: Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 4/35

5 1. Σo εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ κε ηνλ ζρεηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ 1242R4 TOK-TOC (Application Form) 2. Σν Έγγξαθν Πξνυπνζέζεσλ (Conditions Form) ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ έξγνπ 1242R4 TOK-TOC 3. Σνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC (Programme Manual) 4. Σνλ Οδεγφ Δπηθνηλσλίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC (Communications Guide) 5. Σε χκβαζε ηνπ ΒΔΑ κε ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC 6. Σε χκβαζε ηνπ ΒΔΑ κε ηνπο Δηαίξνπο ηνπ έξγνπ TOK-TOC (1242R4) 7. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ησλ Δηαίξσλ 8. Σo επηθαηξνπνηεκέλν ρέδην Δπηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ TOK-TOC (1242R4) ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΟ ΔΡΓΟ Ζ ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο κεηαβίβαζεο ζε εμσνηθνγελεηαθνχο ελδηαθεξφκελνπο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Ζ βηψζηκε ζπλέρεηά ηνπο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο αιιά θαη ζηελ απαζρφιεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηφρν γηα ηα θξάηε κέιε. Οη αληαγσληζηηθέο θαη θαηλνηφκεο πνιχ κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, είλαη δεκηνπξγνί πινχηνπ θαη γλψζεσλ πνπ δελ ζα πξέπεη λα ράλεηαη αιιά αληίζεηα ζα πξέπεη λα κεηαβηβάδεηαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ηδηνθηήηεο θαη εξγαδνκέλνπο ζηηο λεφηεξεο γεληέο ηδηνθηεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ζ επηρεηξεκαηηθή κεηαβίβαζε πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία κηαο νπζηαζηηθήο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ παιαηνχ θαη ηνπ λένπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ ζρέζε απηή εμειίζζεηαη ζε δσληαλφ θαη ζπλερψο ηξνπνπνηνχκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο απφ ηνλ έκπεηξν επηρεηξεκαηία θαη ηνπο παιαηφηεξνπο εξγαδφκελνπο πξνο ηνλ λέν δηάδνρν θαη ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο. Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ε θάζε επηρείξεζε απνηειεί ζεξκνθήπην γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ, φηαλ ήδε ππάξρνπλ πφξνη κε ηελ κνξθή εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκψλ, νηθνλνκηθή νληφηεηα, πξνζσπηθφ, αιιά πάλσ απφ φια έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ήδε ππάξρεη ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία, θαη εθαξκφδεηαη ζπλερψο ε ζπλέξγεηα θαη ε ζπλεξγαζία. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 5/35

6 Γπζηπρψο φκσο ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη νη ρψξεο ηεο ΔΔ νη νπνίεο έρνπλ αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηε ζηήξημε ηεο κεηαβίβαζεο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ειάρηζηεο. Οη ηνπηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί παξάγνληεο ζπρλά παξακεινχλ απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα. Σν έξγν TOK- TOC πξνσζεί ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο απφ επηρεηξεκαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ εηαηξία ηνπο ζε εμσνηθνγελεηαθά πξφζσπα θαζψο θαη νη ζπλζήθεο εμαζθάιηζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο κεηαβίβαζεο. Δπίζεο, ην ελ ιφγσ έξγν πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κεηαβίβαζε κέζα απφ νξγαλσκέλα γξαθεία ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γεληθφηεξα θα ηεο κεηαβίβαζεο εηδηθφηεξα θαη κε ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ ζπκβνπιεπηηθψλ εξγαιείσλ. Καηά ζπλέπεηα, ην ζέκα ηεο επηηπρνύο κεηαβίβαζεο κηαο κηθξήο νηθνγελεηαθήο εηαηξείαο ζε ζπγγεληθά πξφζσπα, αιιά θαη ζε θάπνην άμην ζπλεξγάηε ή ηξίην πξφζσπν είλαη ην θύξην κέιεκα ηνπ πκβνύινπ ηνπ έξγνπ ΣΟΚ-ΣΟC. θνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ πκβνχινπ, είλαη ε ζηήξημε ηνπ Β.Δ.Α, ζηα ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ΟΣΑ ηεο Αηηηθήο αιιά θαη ησλ ΟΣΑ ηεο Κατδεξζιάνπηεξλ, Γεξκαλίαο, θαζψο θαη Μεηξνπνιηηηθνχ Μπξαζφθ, ζηελ Πεξηθέξεηα Centru, Ρνπκαλίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο, ζα θαζνξίζνπλ ηελ ηειηθή Ζ αλαδήηεζε ηνπ ζπλερηζηή κηαο επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο μεθηλάεη απφ ηελ εκέξα έλαξμήο ηεο. Δπνκέλσο ν χκβνπινο ζα ζπλεξγαζηεί ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κε θάζε κηθξή νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ηνπ ελ ιφγσ Γήκνπ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο εμππεξεηψληαο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ θαηλνηνκία ηνπο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ έγθαηξε επηινγή ηθαλνχ ζπλερηζηή ηεο εηαηξείαο, ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε κεηαβίβαζε, ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ παιαηφηεξσλ ηδηνθηεηψλ ή εξγαδνκέλσλ θαη ησλ λέσλ, αιιά θαη ηε κεηαθνξά ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο απφ ηελ γεξαηφηεξε γεληά ζηε λέα. Ο χκβνπινο ζα ζηεξίμεη ηελ ζρεηηθή πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Αηηηθή θαη παξάιιεια ζα ζπκκεηέρεη ζηε νξγάλσζε ηξηψλ ΟΣΑ ζηελ ΔΔ, πξνβάιινληαο φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δεηήκαηνο θαη αληηκεησπίδνληαο φια ηα ζηξαηεγηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν θάζε επηρεηξεκαηίαο πξνθεηκέλνπ, είηε κφλνο ηνπ, είηε κε ηε βνήζεηα εθπξνζψπσλ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ λα ζπληνλίζεη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ππνζηεξηθηηθνχ κνληέινπ κεηαβίβαζεο επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. ηεο Δπξψπεο. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 6/35

7 Με γλψκνλα ηνλ θχθιν δσήο ηεο επηρείξεζήο ηνπ/ηεο, ν/ε θάζε επηρεηξεκαηίαο έρεη νπζηαζηηθά εξσηήκαηα θαη αλαδεηά βνήζεηα γηα λα ιάβεη ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (Γξαθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Γήκσλ), ηνπο νξγαληζκνχο ή θνξείο πξνψζεζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Δπηκειεηήξηα) θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Παλεπηζηήκηα ή Ηλζηηηνχηα). Ο χκβνπινο ζα εθαξκφζεη απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζα πξνβάιεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κεηαβίβαζε κε ηε βνήζεηα ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ηνπ έξγνπ πνπ ππεξεηεί κία επξσπατθή πξφθιεζε γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΖΖ: Δπηινγή πκβνχινπ, κε βάζε ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ζην αληηθείκελν, φπσο απηά ζα δηαθαλνχλ απφ ην βηνγξαθηθφ, ηελ Σερληθή Πξνζθνξά αιιά θαη ηε ζπκθεξφηεξε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ. Σν έξγν ηνπ πκβνύινπ αθνξά ελ κέξεη ηνλ πληνληζκφ θπξίσο φκσο ηελ πινπνίεζε ησλ παθέησλ εξγαζίαο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ TOK-TOC πνπ αθνξά ζηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη ζηε θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηά ην ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο κεηαβίβαζεο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γξάζε 1.1: Τπνζηήξημε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ έξγνπ. Γξάζε 3.12: Παξνηξχλζεηο πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο κεηαβίβαζεο. Γξάζε 4.3: Καζνδήγεζε ησλ Γξαθείσλ Δπηρεηξεκαηηθήο Μεηαβίβαζεο, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε επηιεγκέλνπο Γήκνπο. Γξάζε 4.5: Αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ ζηήξημεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Μεηαβίβαζεο (Γξάζε 4.2). Γξάζε 4.6: χληαμε ηειηθνχ κνληέινπ γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ΟΣΑ. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, δεδνκέλνπ φηη ε Αγγιηθή γιψζζα είλαη ε θχξηα γιψζζα επηθνηλσλίαο ηνπ ελ ιφγσ δηαθξαηηθνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ: Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 7/35

8 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην Β.Δ.Α. σο Κχξηνο Δηαίξνο ηνπ έξγνπ TOK-TOC (1242R4) απεπζχλεη Πξφζθιεζε Δλδηαθέξνληνο ζε πκβνχινπο θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ γξαθείσλ θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ Διιάδα, ζηε Ρνπκαλία θαη ζηε Γεξκαλία. Σν δηαηηζέκελν έξγν αλέξρεηαη ζηo κέγηζην πνζφ ησλ ΥΥΥΥΥ επξψ πιένλ Φ.Π.Α. ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Α. Όινη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο ζηελ Αγγιηθή θαη Διιεληθή Γιψζζα ζα δειψζνπλ ηαπηφρξνλα φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε θαη φπνηνο ηειηθά επηιεγεί ζα πξνζρσξήζεη αλεπηθχιαθηα ζηε χκβαζε πνπ ζα ζπληάμεη ην Β.Δ.Α. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο Πξφζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο. Β. Οη Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηεζνχλ κέρξη ηηο ΥΥ Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ψξα 14 :00 ζηα γξαθεία ηνπ Β.Δ.Α. ζηελ Αζήλα: α. ειεθηξνληθά ζην Δ-mail (ζηελ πεξίπησζε απηή ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα ζηαινχλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ην αξγφηεξν εληφο ηξηώλ (3) εκεξώλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο), β. απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν θαη ζα ιάβνπλ πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, γ. κε courier ζηε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο, Αθαδεκίαο 18, Αζήλα Ζ απφθαζε επηινγήο ηνπ πκβνχινπ ζα βαζηζηεί ζηνλ εμήο Σχπν: Κξηηήξην Δπηινγήο - Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θξηηήξην Δπηινγήο ηελ πιένλ ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε έθπησζε κεγαιχηεξε απφ 10%. Πξνζθνξέο, νη νπνίεο δελ ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζεο ζα απνξξίπηνληαη. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 8/35

9 επηπξφζζεηα νπνηνδήπνηε άιιν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θξηζεί απαξαίηεην θαη νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ην πξνζθνκίζνπλ. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκνιφγεζε επηκέξνπο θξηηεξίσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαζκνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηελ ρξήζε θξηηεξίσλ θαη ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα Σα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. Α/Α ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 1. Καηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ πκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο 20% 2. Καηαιιειφηεηα ηνπ πκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 40% 3. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ 40% Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 9/35

10 ύλνιν 100% Οη δηαγσληδφκελνη πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 75% ηεο απνιχηνπ κέγηζηεο βαζκνινγίαο (100) απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Δπίζεο απνθιείνληαη θαη φζνη δηαγσληδφκελνη ζπγθεληξψζνπλ θάησ απφ ην 70% ηεο απφιπηεο βαζκνινγίαο ηνπ θξηηεξίνπ ζε θάπνην απφ ηα θξηηήξηα. Ζ βαζκνινγία θάζε δηαγσληδφκελνπ, πνπ δελ απνθιείζηεθε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, θαη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ Βαζκνχ Σερληθήο Πξνζθνξάο (Β.Σ.Π.) θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Ο.Π.) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ηειηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη αλνίγκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά 85% θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 15%. Ο ηειηθφο βαζκφο (.Β.) θάζε δηαγσληδνκέλνπ, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:.β. = (Σ.Β.) x 0,85 + (Ο.Β). x 0,15 φπνπ : ΣΒ= (Β.Σ.Π. ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ) / (Μέγηζηνο Β.Σ.Π. κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ) θαη Ο.Β.= (Μηθξφηεξε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ) / (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Γηαγσληδνκέλνπ). Με βάζε ηελ παξαπάλσ βαζκνινγία νη Γηαγσληδφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα θαηά θζίλνπζα ζεηξά πλνιηθνχ βαζκνχ. Σα δεθαδηθά ςεθία ζηξνγγπινπνηνχληαη κέρξη θαη ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη θαη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ σο ν ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ είλαη ν δηαγσληδφκελνο κε ηνλ πςειφηεξν.β. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν ζα ππάξρεη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. ΤΜΒΑΖ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ: Με ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ πλεξγάηε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο παξά ην γεγνλφο φηη ζα έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην ΒΔΑ δηθαηνχηαη λα θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ επφκελν κεηνδφηε. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 10/35

11 Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη: Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. Γελ έρεη ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζ ππνηξνπή ή εγθιήκαηα γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. Γελ είλαη ππφδηθνο ιφγσ παξαπνκπήο κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 4β ηνπ Π.Γ 60/2007 γηα ηελ αλάζεζε ζηνλ ίδην Αλάδνρν λέαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, σο επαλάιεςε παξφκνησλ κε ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνθεξχζζνληαη κε ηελ παξνχζα. Σν αλψηαην πνζφ ησλ λέσλ απηψλ ππεξεζηψλ δχλαηαη λα αλέιζεη έσο ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία απηή γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο κπνξεί λα γίλεη ηνπιάρηζην 3κήλεο πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ TOK-TOC. Καηαβνιή ακνηβήο Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο, κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ακνηβψλ ηξίησλ, ζα γίλεηαη κε επηηαγή, κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. Ζ απνπιεξσκή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαιήο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ νπνπδήπνηε απηφ απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζηξέςεη θαη παξαδψζεη ζηελ Δηαηξεία φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 11/35

12 πξνθχςεη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ελαζρφιεζεο ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη θαη παξαδψζεη ην έξγν ηνπ αθνινπζψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC. Καζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Αζήλαο, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη φηαλ θιεζεί πξνο ηνχην, ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα παξνπζηάδεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαβξίζθεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλαληήζεηο αιιεινελεκέξσζεο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ (παξαηεξήζεηο, δηεπθξηλίζεηο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θιπ.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ, φπνηε θαιείηαη απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα θαη λα κελ γλσζηνπνηεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην νπνηαδήπνηε έγγξαθα, ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξάζρεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξείαο, νχηε λα δηαθεκίδεη ή αλαθνηλψλεη δεκφζηα φηη αλέιαβε ηελ παξνχζα παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ Δηαηξεία. ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Τπνβνιή πξνζθνξψλ έσο ηελ ΥΥΥ Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ώξα 14:00 αθξηβώο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ. Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ Ζ πξνζθνξά θάζε ππνςεθίνπ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο, ή κε ειεθηξνληθφ κήλπκα, ή κε αληηπξφζσπν, κε αλαγξαθή ησλ εμήο ζηνηρείσλ: Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα Ο Παξαιήπηεο «Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο» - Έλδεημε: Γηα ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Πξφρεηξσλ Μεηνδνηηθψλ Γηαγσληζκψλ». Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 12/35

13 «ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ TOK-TOC», - Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ Β.Δ.Α.: θ. ηαπξνύια Γθνύθα Σει.: Ζ θξάζε: «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ TOK-TOC (1242R4) KAI XETIKA ME ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ Β.Δ.Α. ΣΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΣΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ KΑΗ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΤΠΟΔΡΓΩΝ ΣΩΝ ΠΑΚΔΣΩΝ ΔΡΓΑΗΑ 3 & 4 ΜΔΥΡΗ ΣΗ ». Ο Αξ. Πξσηνθόιινπ ηεο Πξφζθιεζεο Σα ζηνηρεία κε πιήξε επσλπκία ηνπ απνζηνιέα (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο FAX, ). Ζ πξνζθνξά, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθφ κήλπκα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα. θαη ηελ Αγγιηθή γιψζζα. Με ηελ πξνζθνξά, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ: Α) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ή ζε πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη, Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ ππεχζπλε δήισζή ηνπο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθνξψλ, είλαη εμήληα (60) εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 13/35

14 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο, κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ ηε ιήμε ηεο, κε αλψηαην φξην, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ. Αληηπξνζθνξέο, δελ γίλνληαη δεθηέο γηα κέξνο ηνπ έξγνπ, ή αλ δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Σα ηερληθά θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά, θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ. Οι προζθορές, πρέπει απαραίηηηα, να ζσνοδεύονηαι από Πίνακα, με παρόμοιες εργαζίες ποσ έτοσν πραγμαηοποιηθεί από ηοσς σπουηθίοσς. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Άξζξν 5: Σηκέο πξνζθνξώλ λόκηζκα Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, ζα δνζνχλ ζε Δπξψ, θαη ζα αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ πκβνχινπ, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη ρσξίο Φ.Π.Α. ηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη, κέρξη θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. ε ηδηαίηεξε ζηήιε, ν ππνςήθηνο, ζα θαζνξίδεη ην πνζφλ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη ηηο ηηκέο, ν Φ.Π.Α. (δηεπθξ: αλ έρεη αλαγξαθεί εζθαικέλνο ν Φ.Π.Α., ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία). Ζ ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιακβάλεηαη ππφςε, γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ζα δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, νη αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο. Σν Β.Δ.Α., δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ, ή κε, ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Ο Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί απφ ηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΒΔΑ ζα θιεζεί εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε Αλάζεζεο ηνπ έξγνπ θαη Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 14/35

15 λα παξαδψζεη ηα παξαδνηέα νινθιεξσκέλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Γηα φζα ζέκαηα δελ πξνβιέπνληαη κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δλδηαθέξνληνο θαη ην ζπκβφιαην πνπ ζα ππνγξαθεί, ηζρχνπλ θαη αλαινγία, νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπκβάζεηο έξγνπ θαη ηνπ Ν. 3905/2010 (άξζξα 21-33), ε Απφθαζε 14023/ΔΤΘΤ 521/2010 πεξί Γηαρείξηζεο πζηήκαηνο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία». Οη ζπκβαιιφκελνη ζα επηιχζνπλ ζπκβηβαζηηθά θάζε πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ εξκελεία ηνπ παξφληνο, άιισο αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Αζήλα, 15 Ηαλνπαξίνπ 2014 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΒΔΑ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Π. ΡΑΒΑΝΖ Β. ΛΗΑΜΔΣΖ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Να επαλειερζεί θαη λα επαλέιζεη ζηελ επόκελε Γ.Δ. κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ Α Αληηπξνέδξνπ. Να ιεθζνύλ ππόςηλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ. (94.3) 4. Οξηζκφο Γ.. Οξηζκφο Γ. Ηαλνπαξίνπ Α) :00 - Επικφρωςη πρακτικών - Παρουςίαςη του Διαμεςολαβητή του Επενδυτή του «Invest in Grecce» - Διοικητικόσ απολογιςμόσ ΒΕΑ Δπηρεηξεκαηηθφ Πξφγξακκα «Επιχειρθματικι Τπευκυνότθτα και Αειφορία» (διακριτικόσ τίτλοσ: «Ευ Αειφορείν», ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ: «Ανάπτυξθ και Διάχυςθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτισ Επιχειριςεισ» που εντάςςεται ςτο πλαίςιο του Άξονα Προτεραιότητασ 5 «Ενίςχυςθσ τθσ Προςαρμοςτικότθτασ του Ανκρώπινου Δυναμικοφ και των Επιχειριςεων, ςτισ 3 περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου» του Ε. Π. «Ανάπτυξθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ». Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 15/35

16 - Νζο φορολογικό νομοςχζδιο για ακίνητα - Ενημζρωςη ελζγχου ΟΛ. Β) Σα κζματα των υνεδριάςεων του Δ.. κα ορίηονται ςτθν πρώτθ υνεδρίαςθ Δ.Ε. μετά τθν ςυνεδρίαςθ Δ.. (94.4) 5. Έγθξηζε δαπαλώλ γηα ζπκκεηνρή κειώλ Γ.. ΒΔΑ ζε εθζέζεηο ηνπ Δμσηεξηθνύ αο δηαβηβάδνπκε αίηεκα ηνπ πκβνχινπ ηνπ Γ.. ηνπ ΒΔΑ θ. Γνχθα Κσλ/λνπ γηα έγθξηζε δαπαλψλ κεηάβαζεο θαη δηακνλήο γηα ηε Γηεζλή έθζεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 4-7/2/2014 θαη ηνπ θ. Σδαλίθνπ πχξνπ γηα έγθξηζε δαπαλψλ κεηάβαζεο θαη δηακνλήο γηα ηελ θιαδηθή έθζεζε LIGHTING & BUILDING πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαλθθνχξηε 30/3-5/4/2014. Οη παξαπάλσ ζχκβνπινη δελ έρνπλ επηδνηεζεί ζην παξειζφλ γηα ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ Ζ Γ/ΝΣΡΗΑ ΕΩΖ ΛΑΜΠΡΗΝΔΑ Π. ΓΗΟΒΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη. Δμνπζηνδνηείηαη ν Β Αληηπξόεδξνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία λα δηεξεπλεζεί επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή. (94.5) 6. Πξνβνιή ηνπ δηακεζνιαβεηή ηνπ επελδπηή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΑ Στισ αρχϋσ Δεκεμβρύου 2013, πραγματοποιόθηκε ςτο Γραφεύο Προϋδρου Β.Ε.Α, ςυνϊντηςη ςυζότηςη με εκπροςώπουσ του «INVEST IN GREECE» - Διαμεςολαβητόσ του Επενδυτό. Σκοπόσ τησ, όταν η εξεύρεςη του πλϋον Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 16/35

17 αποτελεςματικού τρόπου, για την παροχό υπηρεςιών του Διαμεςολαβητό, ςτο Επιμελητόριο και τα μϋλη μασ. Στην παρουςύαςη, αναπτύχθηκε η νϋα αυτό θεςμικό υπηρεςύα και ζητόθηκε ςε πρώτη φϊςη, να προβϊλλει το Β.Ε.Α ςτην ιςτοςελύδα του (ςε μόνιμη βϊςη), το θεςμό και τα οφϋλη για τουσ πιθανούσ επενδυτϋσ. Ενημερωτικϊ, ςασ παραθϋτουμε για το θεςμό: «Τον Απρύλιο του 2013, με την ψόφιςη του νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωςη Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβϊλλοντοσ για τισ Στρατηγικϋσ και Ιδιωτικϋσ Επενδύςεισ και ϊλλεσ διατϊξεισ», θεςμοθετόθηκε η υπηρεςύα του» Διαμεςολαβητό του Επενδυτό», ωσ μϋροσ επύτευξησ του ςκοπού του «Invest in Greece Επενδύστε στην Ελλάδα». Η αρμοδιότητϊ του, εύναι να αποτελϋςει εργαλεύο επύλυςησ προβλημϊτων τα οπούα μπορεύ να αντιμετωπύςουν κϊποιεσ επενδύςεισ. Η απεμπλοκό θα επιτυγχϊνεται με δυο τρόπουσ: την ϊμεςη επικοινωνύα με Υπηρεςύεσ, Περιφϋρειεσ, Γενικϋσ Γραμματεύεσ και Υπουργεύα και την υποβολό προτϊςεων για τη βελτύωςη του θεςμικού πλαιςύου ςτον Υπουργό Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ». Από πλευρϊσ υπηρεςύασ, προτεύνεται (εφόςον αποφαςιςτεύ η προβολό του θεςμού ςτο site), να υπϊρξει και ανϊλογη - αντύςτοιχη ενημϋρωςη από την ιςτοςελύδα του Επενδυτό, ςχετικϊ με τη Διαμεςολϊβηςη ςε αςτικϋσ και εμπορικϋσ υποθϋςεισ, με ςύνδεςη (link) ςτο Β.Ε.Α και το ρόλο του. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεύ και η όποια ςύγχυςη ςτο κοινό αλλϊ παρϊλληλα θα προβληθεύ ευρύτερα και η αςτικό Διαμεςολϊβηςη, που εύναι και ςτουσ ϊμεςουσ ςτουσ ςτόχουσ μασ. Παρακαλούμε για την απόφαςό ςασ. Συνημμϋνα, ςασ υποβϊλλουμε το εγχειρύδιο παρουςύαςη του Επενδυτό, που μασ δόθηκε. Η Προώςταμϋνη Διευθύντρια Η Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη. Παξνπζίαζε ζην Γ.. Ηαλνπαξίνπ. (94.6) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 17/35

18 Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 1. Αλαλέσζε 50 αδεηώλ Symantec Endpoint Protection (ζρ. Πξνζθνξά Δηαηξείαο GK DATA LTD, Α.Π. 35/ Υρειάζεηαι να γίνει η εηήζια ανανέφζη ηφν αδειών τρήζης ηοσ ανηιικού προγράμμαηος ζηοσς σπολογιζηές ηοσ δικηύοσ ηοσ ΒΕΑ. Αθορά ηην κάλσυη ηφν σπολογιζηών από ιούς. Σο προχόν ηο οποίο τρηζιμοποιείηαι είναι ηης εηαιρίας SYMANTEC, ( ENDPOINT PROTECTION SUITE SMALL BUSINESS EDITION 4.0 EXPRESS BAND C) Η ανανέφζη ζύμθφνα με ηην προζθορά ηης εηαιρίας Α.Π. 35 /8/1/14 G.K. DATA LTD κοζηίζει : 50 άδειες ανανέφζης τ 30 εσρώ = 1500 εσρώ πλέον ΦΠΑ Μέτρι 1/2/14 πρέπει να γίνει η ανανέφζη ηφν αδειών τρήζης Παρακαλούμε για ηην έγκριζή ζας Ο ΠΡΟΪΣΑΜ. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ O Γηεπζπληήο Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Αλαβάιιεηαη γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. Να δεηεζνύλ θαη άιιεο πξνζθνξέο. (95.1) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 18/35

19 2. Γηαβίβαζε ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «Υ. Κνλδύιε Α. Παξαζθεπνπνύινπ ΟΔ» αο δηαβηβάδνπκε ζρέδην ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία Υ. Κνλδχιε-Α. Παξαζθεπνπνχινπ ΟΔ. πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά ηεο Γ.Δ. ηνπ ΒΔΑ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζή ζαο 61/30/ γηα αλαλέσζε ελφο έηνπο. Ο Αξκφδηνο Τπάιιεινο Μαλσιηάο Νίθνο Ζ Πξντζηακέλε Ο Γηεπζπληήο Γθνχθα ηαπξνχια Παλαγήο Μπελεηάηνο Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη ε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. (95.2) 3. Πίλαθαο Γαπαλώλ Απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2013 ηνπ Β.Δ.Α., θέξνληαη ζηελ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα έγθξηζε νη παξαθάησ δαπάλεο πιεξσκήο: Κ.Α. Γηθαηνχρνο Παξαζηαηηθφ Πνζφ Αηηηνινγία Παξαηεξήζεηο 1259 ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ 119/ ,20 Πξνκήζεηα ΓΡΖΓΟΡΖ Γειηίν εθεκεξίδσλ γηα ην Απνζηνιήο- δηάζηεκα 1/7/2013- Σηκνιφγην 31/12/2013 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 19/35

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 02.10.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ ΑΠOΝΣΔ: Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα