όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige"

Transcript

1 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia] # ενέργεια [i εnεrjia] # (skritt) διάβηµα, το [tǥ ðjavima] # (foretagede, prosjekt) επιχείρηση, η [i εpiçirisi] / effektive tiltak αποτελεσµατικά/δραστικά µέτρα [apǥtεlεzmatika/ðrastika mεtra] / gjøre/iverksette/treffe de nødvendige tiltak κάνω όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige skritt) προβαίνω στ' αναγκαία διαβήµατα [prǥvεnǥ stanaŋgεa ðiavimata] / ingen av tiltakene våre ga resultater κανένα από τα διαβήµατα µας δεν έϕερε αποτελέσµατα [kanεna apǥ ta ðiavimata maz ðεn εfεrε apǥtεlεzmata] / regjeringen kunngjorde nye tiltak η κυβέρνηση εξήγγειλε νέα µέτρα [i kivεrnisi εksiŋgilε nεa mεtra] / treffe tiltak (foreta seg noe, gripe inn) προβαίνω σε µια ενέργεια [prǥvεnǥ sε mja εnεrjia] # (ta forholdsregler, gå til skritt) παίρνω µέτρα [pεrnǥ mεtra] : treffe/sette i gang strenge tiltak (ta i bruk kraftige virkemidler) παίρνω αυστηρά µέτρα [pεrnǥ afstira mεtra] / treffe tiltak mot evt./i tilfelle ulykke/brann/regn παίρνω µέτρα για την περίπτωση ατυχήµατος/πυρκαγιάς/βροχής [pεrnǥ mεtra ja tin pεriptǥsi atiçimatǥs/pirkajas/vrǥçis] tiltaksgruppe f.m. (programkomité, tiltakskomité) ακτιβιστής, ο [Ǥ aktivistis] tiltaksløs adj. (uten ryggrad, uten tæl, forsagt, engstelig) άψυχος [apsiχǥs] # αψύχωτος [apsiχǥtǥs] # (dorsk, doven) νωθρός [nǥϑrǥs] tiltale m. (tiltaleform) προσϕώνηση, η [i prǥsfǥnisi] # (siktelse) δίωξη, η [i ðiǥksi] # (anklage, siktelse, politianmeldelse) µήνυση, η [i minisi] / reise tiltale mot noen (utferdige siktelse mot noen, reise sak mot noen) ασκώ δίωξη εναντίον κάποιου [askǥ ðiǥksi εnandiǥ kapiu] # απευθύνω κατηγορία σε κάποιον [apεfϑinǥ katiDžǥria sε kapiǥn] # κάνω καταγγελία εναντίον κάποιον [kanǥ kataŋgεlia εnandiǥn kapiǥn] # κάνω/υποβάλλω µήνυση σε κάποιον [kanǥ/ipǥvalǥ minisi sε kapiǥn] # επαγγέλω κατηγορία εναντίον κάποιου [εpaŋgεlǥ katiDžǥria εnandiǥn kapiu] / sette noen under tiltale παραπέµπω κάποιον σε δίκη [parapεmbǥ kapiǥn sε ðiki] tiltale v. (virke tiltalende el. tiltrekkende el. interessant) ελκύω [εlkiǥ] # θέλγω [ϑεlDžǥ] # (bli likt) αρέσω [arεsǥ] # (titulere) προσϕώνω [prǥsfǥnǥ] # (jur.: sikte) κατηγορώ [katiDžǥrǥ] # (anklage, stille for retten, dømme) δικάζω [ðikazǥ] / bli/være tiltalt καθηγορούµαι [kaϑiDžǥrumε] # δικάζοµαι [ðikazǥmε] : han ble tiltalt for løsgjengeri κατηγορήθηκε για αλητεία [katiDžǥriϑikε ja alitia] : han ble tiltalt for medvirkning παραπέµϕθηκε για συνέργεια [parapεmfϑikε ja sinεrjia] : han er tiltalt for høyforræderi κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία [katiDžǥriϑikε ja εsχati prǥðǥsia] : han er tiltalt for voldtektsforsøk κατηγορείται για απόπειρα βιασµού [katiDžǥritε ja apǥpira viazmu] : han var tiltalt for mord δικάστηκε για ϕόνο [ðikastikε ja fǥnǥ] / idéen tiltalte meg ikke (jeg likte ikke idéen) η ιδέα δεν µου άρεσε [i iðεa ðεn mu arεsε] / jeg visste ikke hvordan jeg skulle tiltale ham δεν ήξερα πώς να τον προσϕωνήσω [ðεn iksεra pǥs na tǥn prǥsfǥnisǥ] / tanken på ekteskap tiltaler meg ikke δε µε θέλγει η ιδέα του γάµου [ðε mε tilji i iðεa tu Džamu] /

2 2 tanken på å gå av/fratre tiltaler meg ikke δε µε θέλγει η ιδέα να παραιτηθώ [ðε mε ϑεlji i iðεa na parεtiϑǥ] / tiltale noen for medvirkning παραπέµπω κάποιον µε την κατηγορία της συνέργειας [parapεmbǥ kapiǥn mε tiŋ katiDžǥria tis sinεrjias] tiltalebenk m. (benk, anklagebenk) εδώλιο, το [tǥ εðǥliǥ] tiltalebeslutning (anklageskrift, stevning) κατηγορητήριο, το [tǥ katiDžǥritiriǥ] # εγκλητήριο, το [tǥ εŋglitiriǥ] tiltaleform f.m. προσϕώνηση, η [i prǥsfǥnisi] / som tiltaleform ως προσϕώνηση [Ǥs prǥsfǥnisi] tiltalende adj. (sympatisk) προσηνής [prǥsinis] # συµπαθήτικος [simbaϑitikǥs] # αξιαγάπητος [aksiaDžapitǥs] # αρεστός [arεstǥs] # ελκυστικός [εlkistikǥs] # (sympatisk, taktfull, høflig, hensynsfull) ευγενικός [εvjεnikǥs] # ευγενής [εvjεnis] / et tiltalende utseende (et godt utseende) ελκυστική εµϕάνηση [εlkistiki εmfanisi] / tiltalende layout ελκυστική σελιδοποίηση, η [i εlkistiki sεliðǥpiisi] / tiltalende trekk ελκυστικό σουσούµι, το [tǥ εlkistikǥ susumi] tiltalepunkt n. κεϕάλαιο, το [tǥ kεfalεǥ] / han ble funnet skyldig på alle fem tiltalepunktene βρέθηκε ένοχος και στα πέντε κεϕάλαια της κατηγορίας [vrεϑikε εnǥχǥs kε sta pεndε kεfalεa tis katiDžǥrias] tiltalt adj. (jur.) κατηγορούµενος [katiDžǥrumεnǥs] tiltalte f.m. (anklagede) κατηγορούµενος, ο / κατηγοροuµένη, η [Ǥ katiDžǥrumεnǥs / i katiDžǥrumεni] / til sitt forsvar anførte/hevdet tiltalte at... απολογούµενος ο κατηγορούµενος ισχυρίστηκε ότι... [apǥlǥDžumεnǥs Ǥ katiDžǥrumεnǥs isçiristikε Ǥti] / tiltalte ble frikjent for anklagen ο κατηγορούµενος απηλλάγη [Ǥ katiDžǥrumεnǥs apilaji] / tiltalte ble frifunnet på alle punkter ο κατηγορούµενος αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες [Ǥ katiDžǥrumεnǥs aϑǥǥϑikε apǥ Ǥlεs tis katiDžǥriεs] tiltre v. (bestige) ανέρχοµαι σε [anεrχǥmε sε] # καταλαµβάνω [katalamvanǥ] # προσχωρώ [prǥsχǥrǥ] # (støtte, gå inn for) αποδέχοµαι [apǥðεχǥmε] / tiltre en ny stilling (begynne i ny stilling) καταλαµβάνω µια θέση [katalamvanǥ mja ϑεsi] / tiltre et embete (gå inn i et verv) αναλαµβάνω ένα αξίωµα [analamvanǥ εna aksiǥma] / tiltre en avtale προσχωρώ σε σύνϕωνο [prǥsχǥrǥ sε simfǥnǥ] tiltredelse m. προσχώρηση, η [i prǥsχǥrisi] # (innvielse, innsettelse,utnevnelse) εγκατάσταση, η [i εŋgatastasi] / tiltredelse av en konføderasjon προσχώρηση σε συνοµοσπονδία [prǥsχǥrisi sε sinǥmǥspǥnðia] tiltredelses- pref. (innsettelses-, innvielses-, åpnings-) εναρκτήριος [εnarktiriǥs] tiltredelsesforelesning m. εναρκτήριο µάθηµα, το [tǥ εnarktiriǥ maϑima] / en professors tiltredelsesforelesning εναρκτήριο µάθηµα ενός καθηγητή [εnarktiriǥ maϑima εnǥs kaϑijiti] tiltredelseserklæring f.m. (godkjenningsvedtak) εγκριτική απόϕαση, η [i εŋgritiki apǥfasi] tiltrekke v. ελκύω [εlkiǥ] # έλκω [εlkǥ] # προσελκύω [prǥsεlkiǥ] # (sjarmere, virke tiltrekkende på) τραβώ [travǥ] # θέλγω [ϑεlDžǥ] # (dra til seg, fange) επισύρω [εpisirǥ] / tiltrekke seg noens oppmerksomhet (fange noens oppmerksomhet) ροσελκύω/ελκύω/επισύρω την προσοχή κάποιου.. [pεǥsεlkiǥ/εlkiǥ/εpisirǥ tim brǥsǥçi kapiu] : han prøvde å tiltrekke seg min oppmerksomhet προσπάθησε να

3 3 προσελκύσει την προσοχή µου [prǥspaϑisε na prǥsεlkisi tim brǥsǥçi mu] / tiltrekke seg stor oppmerksomhet (gjøre seg bemerket) επισύρω την προσοχή όλου του κόσµου [εpisirǥ tim brǥsǥçi Ǥlu tu kǥzmu] / den jenta tiltrekker seg/virker tiltrekkende på menn αυτό το κορίτσι τραβάει τους άνδρες [aftǥ tǥ kǥritsi travai tus anðrεs] tiltrekkende adj. (sympatisk, elskverdig) συµπαθητικός [simbaϑitikǥs] # (sjarmerende, inntagende, lekker) ελκυστικός [εlkistikǥs] # γοηθευτικός [DžǤiϑεftikǤs] # γαργαλιστικός [DžarDžalistikǤs] # ελκυστικός [εlkistikǥs] # (forlokkende) σαγηνευτικός [sajinεftikǥs] # θελκτικός [ϑεlktikǥs] # (fascinerende, fristende, forførende) δελεαστικός [ðεlεastikǥs] # (magnetisk, populær) µαγνητικός [maDžnitikǥs] / en tiltrekkende personlighet µαγνητική προσωπικότητα [maDžnitiki prǥsǥpikǥtita] / hun er en tiltrekkende kvinne είναι ελκυστική γυναίκα [inε εlkistiki jinεka] / tiltrekkende mandighet ελκυστική αρρενωπότητα, η [i εlkistiki arεnǥpǥtita] tiltrekning f.m. (tiltrekningskraft, dragning, sjarm) έλξη, η [i elksi] # γοητεία, η [i DžǤitia] # δελέασµα, το [tǥ ðεlεazma] # (sjarm, tekke) θέλγητρο, το [tǥ ϑεljitrǥ] / fysisk tiltrekning σωµατική έλξη [sǥmatikǥ εlksi] / gjensidig tiltrekning αµοιβαία έλξη, η [i amivεa εlksi] / magnetisk tiltrekning µαγνητική έλξη, η [i maDžnitiki εlksi] / månens tiltrekning på havet η έλξη του ϕεγγαριού στη θάλασσα [i εlksi tu fεŋgariu sti ϑalasa] tiltrekningskraft f.m. έλξη, η [i εlksi] # (fys.) ελκτική ικανότητα, η [i εlktiki ikanǥtita] # (sjarm) ελκυστικότητα, η [i εlkistikǥtita] # θέλγητρο, το [Ǥ ϑεljitrǥ] # γοητεία, η [i DžǤitia] # (tiltrekning, sjarm, forledelse) δελέασµα, το [tǥ ðεlεazma] / en gåtefull tiltrekningskraft (nimbus, mystikk) µυστηριώδης /κρυϕή γοητεία [mistiriǥðis/krifi DžǤitia] tiltro m. (tro, lit, tillit) πίστη η [i pisti] # (tiltro, tro på) εµπιστοσύνη, η [i εmbistǥsini] / ha tiltro til (feste lit til) δίνω πίστη σε... [ðinǥ pisti sε] / jeg har inge tiltro til/tro på produktene deres δεν έχω εµπιστοσύνη στα προϊόντα τους [ðεn εχǥ εmbistǥsini sta prǥiǥnda tus] tilvekst m. (forøkelse, økning) προσαύξηση, η [i prǥsafksisi] tilvende seg v. (legge beslag på, ta i besittelse, forsyne seg med) ιδιοποιούµαι [iðiǥpjumε] # νοσϕίζοµαι [nǥsfizǥmε] # οικειοποιούµαι [ikiǥpjumε] # σϕετερίζοµαι [sfεtεrizǥmε] tilvenne v. εθίζω [εϑizǥ] # εγκλιµατίζω [εŋglimatizǥ] # προσαρµόζω [prǥsarmǥzǥ] [siniϑizǥ] / du må venne ham til (å tåle) strabaser/motgang πρέπει συνηθίζω # να τον εθίσεις στις κακουχίες [prεpi na tǥn εϑisis stis kakuçiεs] / det tok en god stund før jeg vennet meg til det sterke lyset χρειάστηκε κάµποση ώρα µέχρι να συνηθίσω στο δυνατό ϕως [Χriastikε kambǥsi Ǥra mεχri na siniϑisǥ stǥ ðinatǥ fǥs] tilvenning f.m. (det å bli utsatt for ) εθισµός, ο [Ǥ εϑizmǥs] / tilvenning til et klima εθισµός σ' ένα κλίµα [εϑizmǥs sεna klima] # (akklimatisering) εγκλιµατισµός, ο [Ǥ εŋglimatizmǥs] / tilvenning til strabaser/prøvelser (det å venne seg til å ta harde tak) εθισµός στις ταλαιπωρίες [εϑizmǥs stis talεpǥriεs] tilvekst m. αύξηση, η [i afksisi] # προσαύξηση, η [i prǥsafksisi]

4 4 tilvirke v. (produsere, framstille) κατασκευάζω [kataskεvazǥ] / tilvirket i Hellas ελληνικής κατασκευής [εlinikis kataskεvis] tilvirkning m. (produksjon) κατασκευή, η [i kataskεvi] # παραγωγή, η [i paraDžǥji] tilværelse m. (liv) ζωή, η [i zǥï] / føre en miserabel/rolig tilværelse (leve et miserabelt/ rolig liv) κάνω άθλια/ήσυχη ζωή [kanǥ aϑliǥ/isiçi zǥï] / føre en tilbaketrukket tilværelse (leve i ensomhet) ζω στη µοναξιά [zǥ sti mǥnaksia] / føre en ubemerket/ upåaktet tilværelse (leve et anonymt/tilbaketrukket liv) ζω στην αϕάνεια [zǥ stin afania] / en omflakkende tilværelse αλητική ζωή, η [i alitiki zǥï] tilårskommen adj. (eldre, gammel) γεραλέος [jεralεǥs] # γηραλέος [jiralεǥs] timannskomite m. (timannsutvalg) δεκαµελής επιτροπή, η [i ðεkamεlis εpitrǥpi] time m. ώρα, η [i Ǥra] # (avtale, avtalt møte) ραντεβού, το [tǥ randvu] # (undervisningstime) µάθηµα, το [tǥ maϑima] / en hel time µια ολόκληρη ώρα [mja ǤlǤkliri Ǥra] / en times tid (i ca. en time) για καµιά ώρα; [ja kamja Ǥra] / en totimers/to timer lang forsinkelse διώρη καθστέρηση [ðjǥri kaϑistεrisi] / en seks timers marsj εξάωρη πορεία [εksaǥri pǥria] / en seks/sju timers periode (et tidsrom på seks/sju timer) εξάωορο/επτάωρο, το [tǥ εksaǥrǥ/εptaǥrǥ] / etter en time ύστερα από µια ώρα [istεra apǥ mja Ǥra] / flere timer senere ύστερα από ώρες [istεra apǥ Ǥrεs] / hva har vi i neste time? τι έχοµε µετά; [ti εχǥmε mεta] / hvor manger timer er det (holder dere på) pr. dag? πόσες ώρες είναι την ηµέρα; [pǥsεs Ǥrεs inε tin imεra] / i de små (natta)timer τις µικρές ώρες [tiz mikrεs Ǥrεs] / i noen timer για λίγες ώρες [ja lijεs Ǥrεs] / når begynner neste time? πότε αρχίζει το επόµενο µάθηµα; [pǥtε arçizi tǥ εpǥmεnǥ maϑima] / seks/sju timers εξάωρος /επτάωρος [εksaǥrǥs/εptaǥrǥs] / timen deres er i morgen (de/de har time i morgen) το ραντεβού σας είναι για αύριο [tǥ randεvu sas inε ja avriǥ] / time etter time κάθε ώρα [kaϑε Ǥra] # (ettersom timene gikk) µε τις ώρες [mε tis Ǥrεs] / 2½ time δυοµισηώρες [ðiǥmisiǥrεs] / ytelse/avkastning pr. time ωριαία απόδοση [Ǥriεa apǥðǥsi] time- (pr. time) ωριαίος [ǤriεǤs] timeglass n. (hist. vannur) χλεψύδρα, η [i klεpsiðra] timedlemmers adj. (timanns-) δεκαµελής [ðεkamεlis] timelønn f. ωριαία αµοιβή, η [i Ǥriεa amivi] timetall n. αριθµός ωρών, ο [Ǥ ariϑmǥs ǤrǤn] timeverk n. εργατώρα, η [i εrDžatǥra] timian m. θυµάρι, το [tǥ ϑimari] timianolje m. θυµαρόλαδο, το [tǥ ϑimarǥlaðǥ] timinutters adj. δεκάλεπτος [ðεkalεptǥs] tind m. (topp, pigg, klippe) αιχµή, η [i εχmi] # δόντι, το [tǥ ðǥndi] # αποκορύϕωµα, το [tǥ apǥkǥrifǥma] # αποκορύϕωση, η [i apǥkǥrifǥsi] # µύτη, η [i miti] # tind på gaffel/høygaffel δόντι πηρουνιού/δίχαλας, το [tǥ ðǥndi pirunju/ðiχalas] tindre v. (funkle, skinne) γυαλίζω [jializǥ] tindrende adj. (funklende) γυαλιστερός [jalistεrǥs] # λαµπερός [lambεrǥs] / tindrende øyne γυαλιστερά/λαµπερά µάτια [jalistεra/lambεra matja] tine v. (smelte) λυώνω [ljǥnǥ] # λιώνω [jiǥnǥ] # µαλακώνω [malakǥnǥ] / det frosne

5 5 kjøttet har begynt å tine/holder på å tine το κατεψυγµένο κρέας άρχισε να µαλακώνει [tǥ katεpsiDžmεnǥ krεas arçisε na malakǥni] / det (= snøen/isen) holder på å tine (snøen/isen har begynt å tine) το χιόνι/ο πάγος άρχισε να λιώνει [tǥ çǥni/ǥ paDžǥs arçise na liǥni] / før isen/snøen tiner πριν λιώσει ο πάγος /το χιόνι [prin liǥsi Ǥ pǥDžǥs/tǥ çǥni] : når det begynner å tine ute (når det blir mildvær/tøvær) όταν αρχίζει να ξεπαγώνει ο καιρός [Ǥtan arçizi na ksεpaDžǥni Ǥ kεrǥs] / tine opp (avrime, foreta avriming) κάνω απόψυξη [kanǥ apǥpsiksi] # (fra dypfrysing, avise) ξεπαγώνω [ksepaDžǥnǥ] : tine kjøtt ξεπαγώνω κρέας [ksεpaDžǥnǥ krεas] : kjøttet tiner (opp) på en time το κρέας ξεπαγώνει σε µια ώρα [tǥ krεas ksεpaDžǥni sε mja Ǥra] ting m. πράγµα, το [tǥ praDžma] # (objekt, gjenstand) αντικείµενο, το [tǥ andikimεnǥ] / det er tingen! (akkurat det jeg vil/ønsker!) ακριβώς αυτό που θέλω! [akrivǥs aftǥ pu ϑεlǥ] # (akkurat det en trenger) ένα κι ένα [εna ki εna] : aspirin er tingen/et godt middel mot hodepine η ασπιρίνη είναι ένα κι ένα για τον πονοκέϕαλο [i aspirini inε εna ki εna ja tǥm bǥnǥkεfalǥ] : det er tingen/akkurat det jeg trenger i min jobb/for arbeidet mitt αυτό είναι ένα κι ένα για τη δουλειά µου [aftǥ inε εna ki εna ja ti ðulja mu] / dette er tingen/akkurat det som trengs! αυτό είναι ό,τι χρειάζεται [aftǥ inε Ǥti Χriazεtε] / en ting er..., noe annet... άλλο (πράγµα)... κι άλλο [alǥ (praDžma)... ki alǥ] : en ting er å si det, noe annet å gjøre det άλλο πράγµα η επιστήµη κι άλλο η τέχνη [alǥ praDžma i εpistimi ki alǥ i tεχni] / for den minste ting µε το παραµικρό [mε tǥ paramikrǥ] / tingenes tilstand κατάσταση πραγµάτων η [i katastasi praDžmatǥn] : endre tingenes tilstand (endre praksis) αλλάζω τα πράγµατα [alazǥ ta praDžmata] : la ting være som de er ας µείνον τα πράγµατα όπως είναι [az minun ta praDžmata ǤpǤs inε] / ting som er stuet sammen (ting som ligger i en dunge) ανάκατα πράγµατα [anakata praDžmata] / tingene på dette kontoret τα αντικείµενα σ' αυτό το γραϕείο [ta andikimεna saftǥ tǥ DžrafiǤ] / veska hennes er oppbevaringssted for alle mulige/slags ting η τσάντα της είναι αποθήκη παντός είδους πραγµάτων [i tsanda tis inε apǥϑiki pantǥs iðus praDžmatǥn] tingest m. (dings, innretning) µαραϕέτι, το [tǥ marafεti] / en sånn tingest man åpner glass/hermetikkbokser med ένα µαραϕέτι για το άνοιγµα γυαλιών/κονσερβών [εna parafεti ja tǥ aniDžma jaljǥn/kǥnsεrvǥn] tinktur m. βάµµα, το [tǥ vama] tinn n. κασίτερος, ο [Ǥ kasitεrǥs] # (loddetinn) καλάϊ, το [tǥ kalaï] # κασσιτεροκόλληση, η [i kasitεrǥkǥlisi] / hvitt tinn (krystallinsk tinn) # λευκοσίδηρος, ο [Ǥ lefkǥsidirǥs] tinnfolie m. ϕύλλο κασίτερου/λευκοσίδηρου, το [tǥ filǥ kasitεru/lεfkǥsiðiru] # (sølvpapir) ασηµόχαρτο, το [tǥ asimǥχartǥ] tinning m. κρόταϕος, ο [Ǥ krǥtafǥs] # µηνίγγι, το [tǥ miniŋgi] # µηλίγγι, το [tǥ miliŋgi] # µελίγγι, το [tǥ mεliŋgi] / pl. tinninger κρόταϕοι, οι [i krǥtafi] # µηνίγγια, τα [ta miniŋgia] # µηλίγγια, τα [ta miliŋgia] # µήνιγγες, οι [i miniŋgεs] tinning- pref. (temporal, som hører til tinningene) κροταϕικός [krǥtafikǥs] # κροταϕαίος [krǥtafεǥs] tinninglapp m. κροταϕιαίος λοβός (του µυαλού) [Ǥ krǥtafjεǥz lǥvǥs (tu mialu)]

6 6 tinnstøper m. (kjeleflikker) γανωµατάς, ο [Ǥ DžanǤmatas] # γανωτής, ο [Ǥ DžanǤtis] # γανωτζής, ο [Ǥ DžanǤdzis] # (tinnsmed, blikkenslager) κασσιτερωτής, ο [Ǥ kasitεrǥtis] tinnvarer m.pl. (tinntøy) είδη από λευκοσίδηρο, τα [ta iði apǥ lεfkǥsiðirǥ] tipakning m. (pakke eller sett på/med ti stykker) δεκάρι, το [tǥ ðεkari] / pakke med ti konvolutter (eller: pakke med konvolutter verd ti drakmer) ένα δεκάρι ϕάκελλα [εna ðεkari fakεla] tipp m. (lasteplan som kan skråstilles) ανατροπέας, ο [Ǥ anatrǥpεas] # (tippmekanisme) ανατροπή, η [i anatrǥpi] tipp- pref. ανατρεπόµενος [anatrεpǥmεnǥs] tippe v. (gjette) στοιχηµατίζω [stiçimatizǥ] # µαντεύω [mandεvǥ] # (spille - lotto, tipping etc.) παίζω στο Προπό [pεzǥ stǥ prǥpǥ] # (lesse av, losse) απορρίπτω [apǥriptǥ] / jeg tippet vinneren i fårste løp µάντεψα τον νικητή στην πρώτη κούρσα [mandεpsa tǥn nikitǥ stim prǥti kursa] / tippe over (tippe rundt, falle om, velte) αναποδογυρίζω [anapǥðǥjirizǥ] # τουµπάρω [tumbarǥ] # ανατρέπω [anatrεpǥ] : kanoen tippet rundt το κανό ανατράπηκε [tǥ kanǥ anatrapikε] / tippe søppel (lesse av søppel) απορρίπτω ακουπίδια [anariptǥ akupiðia] tippesjappe f.m. (spillelokale for totalisatorspill etc.) πρακτορείο ή κατάστηµα στοιχηµάτων, το [tǥ praktǥriǥ i katastima stiçimatǥn] tipp topp adj. (førsteklasses) άλϕα άλϕα [alfa-alfa] tipping f.m. (spill) Προπό, το [tǥ prǥpǥ] # (velting, kantring) ανατροπή, η [i anatrǥpi] tippvogn f. (lastebil med tipp) ανατρεπόµενο, το [tǥ anatrεpǥmεnǥ] # (kjerre med tipp) ανατρεπόµενο κάρρο, το [tǥ anatrεpǥmεnǥ karǥ] tips m. (hint, vink, etterretning, informasjon) είδηση, η [i iðisi] # (råd, rådgivning) συµβουλή, η [i simvuli] # ιδέα, η [i iðεa] # (driks, drikkepenger) ϕιλοδώρηµα, το [tǥ filǥðǥrima] # κέρασµα, το [tǥ kεrazma] # (dagl.) µπαξίσι, το [tǥ baksisi] / et siste tips fra µια τελευταία συµβουλή από [mja tεlεftεa simvuli apǥ] / gi tips (gi driks) δίνω ϕιλοδώρηµα [ðinǥ filǥðǥrima] : ga du tips til kelneren άδωσες ϕιλοδώρηµα στο σερβιτόρο; [εðǥsεs filǥðǥrima stǥ sεrvitǥrǥ] / gi tips om unike opplevelser προσϕέρω συµβουλές για µοναδικές εµπειρίες [prǥsfεrǥ simvulεz ja mǥnaðikεs εmbiriεs] / i tillegg til lønna får han veldig mye i tips επάνω από το µισθό του έχει κι ένα σωρό ϕιλοδωρήµατα [εpanǥ apǥ tǥ misϑǥ tu εçi ki εna sǥrǥ filǥðǥrimata] / tips for husmødre ιδέες για τις νοικοκυρές [iðεεz ja tiz nikǥkirεs] / vi fikk et tips/det var noen som tipset oss om fiendens angrep κάποιος µας έδωσε είδηση για την επίθεση του εχθρού [kapiǥz mas εðǥsε iðisi ja tin εpiϑεsi tu εχϑru] tipse v. (gi (et) hint, meddele) ειδοποιώ [iðǥpjǥ] / noen tipset politiet (politiet ble tipset (om saken)) κάποιος ειδοποίησε την αστυνοµία [kapiǥs iðǥpiisε tin astinǥmia] tirade m. (ordflom) κατεβατό, το [tǥ katεvatǥ] # (skjennepreken) εξάψαλµος, ο [Ǥ εksapsalmǥs] / bryte ut i en tirade (mot noen)(begynne å kjefte (på noen)) αρχίζω τον εξάψαλµος [arçizǥ tǥn εksapsalmǥs] tirre v. (erte, gjøre narr av, plage) βασανίζω [vasanizǥ] # (irritere, opprøre, provosere) εξερεθίζω [εksεrεϑisǥ] # (irritere, pirre, stimulere) ερεθίζω [εrεϑisǥ] # (opphisse, forarge, irritere) εξοργίζω [εksǥrjizǥ]

7 7 tirsdag m. Τρίτη, η [i triti] / det er tirsdag είναι Τρίτη [inε triti] tispe f.m. σκύλα, η [i skila] # θηλυκό ζώο, το [tǥ ϑilikǥ zǥǥ] # (neds. om kvinne: merr, hurpe, tøyte, drittkjerring) βρόµα, η [i vrǥma] # παλιοβρόµα, η [i paliǥvrǥma] # βροµογυναίκα, η [i vrǥmǥjinεka] # βροµογύναικο, το [tǥ vrǥmǥjinεkǥ] # βροµογύναιο, το [tǥ vrǥmǥjinεǥ] : ho er ei tispe/tøyte είναι µια παλιοβρόµα [inε mja paliǥvrǥma] tisse v. (urinere, late vannet, pisse) κατουράω [katuraǥ] # κατουρώ [katurǥ] # ελαϕρώνω [εlafrǥnǥ] # κάνω το νερό µου [kanǥ tǥ nεrǥ mu] # (barnespråk) κάνω πιπί [kanǥ pipi] / gå for å tisse πάω για κατούρηµα [paǥ ja katurima] / tisse i buksa κατουρώ τα παντλόνια µου [katurǥ ta pandεlǥnja mu] : han tisset i buksa κατούρησε τα παντελπόνια του [katurisε ta pandεlǥnja tu] / tisse blod (ha blod i urinen) κατουρώ αίµα [katurǥ εma] / tisse i senga βρέχω/κατουρώ το κρεβάτι µου [vrεχǥ /katurǥ tǥ krεvati mu] : babyen har vætt senga si igjen (babyen har tisset i senga igjen) το µωρό έβρεξε πάλι το κρεβάτι του [tǥ mǥrǥ εvrεksε pali tǥ krεvati tu] # το παιδί κατούρησε πάλι το κρεβάτι του [tǥ pεði katurisε pali tǥ krεvati tu] tistel m. (bot.) γαϊδουράγκαθο, το [tǥ DžaiðuraŋgaϑǤ] # (torn) αγκάθι, το [tǥ aŋgaϑi] titall n. δεκάδα, η [i ðεkaða] / store snøfall isolerte flere titalls landsbyer οι χιονοπτώσεις απόκλεισαν δεκάδες χωριά [i çiǥnǥptǥsis apǥklisan ðεkaðεs ΧǤria] titt m. (kikk, øyekast) µατιά, η [i matja] / ta en nærmere titt på (ta nærmere i øyensyn) ρίχνω µια πιο προσεκτική µατιά σε [riχnǥ mja pjǥ prǥsεktiki matja sε] titt og ofte adv. κάθε τόσο [kaϑε tǥsǥ] titte v. (kikke) κρυϕοκοιτάζω [krifǥkitazǥ] / titte fram/opp (vise seg, stikke nesen fram) ξεµυτίζω [ksεmitizǥ] # ξεµυτάω [ksεmitaǥ] # (dukke opp, komme plutselig til syne) ξεπροβάλλω [ksεprǥvalǥ] : da månen/sola tittet fram bak skyene όταν ξεµύτισε/ ξεπρόβαλε το ϕεγγάρι/ο ήλιος πίσω από τα σύννεϕα [Ǥtan ksεmitisε/ksεprǥvalε tǥ fεŋgari/ǥ iliǥs pisǥ apǥ ta sinεfa] : så snart georginene begynner å titte opp av jorda µόλις αρχίζουν οι ντάλιες να ξεµυτίζουν από το χώµα [mǥlis arçizun i daljεz na ksεmitizun apǥ tǥ ΧǤma] tittei int. (bø!) (i barns tittelek) κούκου [kuku] tittel m. τίτλος, ο [Ǥ titlǥs] tittelinnehaver m. κάτοχος του τίτλου, ο [Ǥ katǥχǥs tu titlu] tittelrolle f.m. οµώνυµος ρόλος, ο [Ǥ ǤmǤnimǤz rǥlǥs] / hvem spilller tittelrollen i «Hamlet»? ποιος παίζει τον οµώνυµο ρόλο στον 'Αµλετ'; [pjǥs pεzi tǥn ǤmǤnimǤ rǥlǥ stǥn amlεt] titulere v. (døpe, kalle, betegne som, gi økenavn/tilnavn/klengenavn) βαπτίζω [vaptizǥ] # βαϕτίζω [vaftizǥ] titusener n.pl. (titusenvis) δεκάδες χιλιάδες [ðεkaðεs çiljaðεs] tivoli n. (fornøyelsespark) λούνα πάρκ, το [tǥ luna park) tiårs adj. (tiårig, som er ti år gammel) δεκάχρονος [ðεkaχrǥnǥs] / en tiårs gutt (en gutt som er ti år gammel) ενα δεκάχρονο παιδί [εna ðεkaχrǥnǥ pεði] tiårsjubileum f.m. (tiårsperiode) δεκαετηρίδα, η [i ðεkaεtiriða] # δεκάχρονα, τα [ta ðekaχrǥna]

8 8 tiårsperiode f.m. δεκαετηρίδα, η [i ðεkaεtiriða] # δεκαετία, η [i ðεkaεtia] tjafset adj. (pjusket, pistret, spredt) αραιός [arεǥs] # αναµαλλιαµένος [anamaljamεnǥs] / tjafsete skjegg αραιή γενειάδα, η [i arεï jεnjaða] tjene v. (få inn i lønn, vinne) κερδίζω [kεrðizǥ] # παίρνω [pεrnǥ] # βγάζω [vDžazǥ] # (ta inn, få inn) απολαβαίνω [apǥlavεnǥ] # (tjenestegjøre, betjene) υπηρετώ [ipirεtǥ] # εξυπηρετώ [εksipirεtǥ] # (erverve, ta i besittelse) αποχτώ [apǥχtǥ] # αποκτώ [apǥktǥ] # (få inn/håve inn (penger)) καθαρίζω [kaϑarizǥ] / han tjener bra i den nye jobben βγάζει παραδάκι στη νέα του δουλειά [vDžazi paraðaki sti nεa tu ðulja] / han tjente en formue απόχτησε µεγάλο βιός [apǥχtisε mεDžalǥ vjǥs] / hvor mye tjener du på/i arbeidet ditt? τι απολαβαίνεις από τη δουλειά σου; [ti apǥlavεnis apǥ ti ðulja su] / jeg tjener kr ,- (norske kroner) i året κερδίζω (νοβηγικές) κορόνες το χρόνο [kεrðizǥ tεtrakǥsiεs çiliaðεs (nǥrvijikεs) kǥrǥnεs tǥ ΧrǤnǤ] / tjene fedrelandet (avtjene verneplikt) υπηρετώ την πατρίδα [ipirεtǥ tim patriða] / tjene en formue κάνω περιουσυία [kanǥ pεriusia] / tjene en hensikt (dekke et behov) εξυπηρετώ ένα σκοπό [εksipirεtǥ εna skǥpǥ] / tjene godt/grovt på en jobb µασάω καλά από µια δουλειά [masaǥ kala apǥ mja dulja] / tjene hensikten (tjene formålet, passe til formålet, være hensiktsmessig) ανταποκρίνοµαι στο σκοπό [andapǥkrinǥmε stǥ skǥpǥ] : den tjener det formålet den er laget for εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίον έγινε [εkplirǥni tǥ skǥpǥ ja tǥn ǤpiǤn εjinε] / tjene netto βγάζω/ κερδίζω καθαρά [vDžazǥ/kεrðizǥ kaϑara] # καθαρίζω [kaϑarizǥ] : hvor mye tjener du netto i uka? πόσα βγάζεις /κερδίζεις καθαρά τη βδοµάδα; [pǥsa vDžazis/ kεrðizis kaϑara ti vðǥmaða] # πόσα καθαρίζεις την εβδοµάδα; [pǥsa kaϑarizis tin εvðǥmaða] / tjene penger βγάζω/κερδίζω χρήµατα [vDžazǥ/kεrðizǥ Χrimata] # (krafse til seg penger) δεκαρολογώ [ðεkarǥlǥDžǥ] : denne avisa skriver hele tiden om skandaler bare for å tjene penger αυτή η εϕηµερίδα δεκαρολογεί γράϕοντας διαρκώς για σκάνδαλα [afti i εfimεriða ðεkarǥlǥji DžrafǤndas ðiarkǥs jia skanðala] : han tjener femten tusen kroner i måneden κερδίζει δεκαπέντε χιλιάδες κορένες το µήνα [kεrðizi ðεkapεndε çiljaðεs kǥrǥnεs tǥ mina] : tjene (gode) penger på noe (ha god fortjeneste på noe) κάνω κέρδος από κάτι [kanǥ kεrðǥs apǥ kati] : tjene store penger/en formue θησαυρίζω [ϑisavrizǥ] # µατσώνοµαι [matsǥnǥmε] : han tjente store penger under krigen θησαύρισε στον πόλεµο [ϑisavrisε stǥm bǥlεmǥ] : tjene gode/store penger på noe (ha stor fortjeneste av/på noe) αποκοµίζω µεγάλα κέρδη από κάτι [apǥkǥmizǥ mεDžala kεrði apǥ kati] : han tjente gode/en haug med penger på (denne) jobben έβγαλε ένα µάτσο λεϕτά από τη δουλειά [εvgalε εna matsǥ lεfta apǥ ti ðulja] / tjene masse penger βγάζω πολλά λεϕτά [vDžazǥ pǥla lεfta] # κερδίζω ένα σωρό λεϕτά [kεrðizǥ εna sǥrǥ lεfta] : tjene nok til å forsørge seg βγάζω αρκετά για να συντηρούµαι [vDžazǥ arkεta ja na sindirumε] / tjene på (ha nytte av, dra nytte av, profittere på) ωϕελούµαι [Ǥfεlumε] # ευεργετούµαι [everjetume] # καρπώνοµαι [karpǥnǥmǥ] # κερδίζω από [kεrðizǥ apǥ] : tjene på en forretning κερδίζω από µια δουλειά [kεrðizǥ apǥ mja ðulja] / tjene seg rik (bli rik, ha hell med seg) καζαντίζω [kazandizǥ] : han tjente seg rik i Statene καζάντισε στην Αµερική [kazandisε stin amεriki] / tjene som (fungere som) ενεργώ ως [εnεrDžǥ Ǥs] : tjene

9 9 som lokkedue/lokkemiddel for... ενεργώ ως µέσο παραπλάνησης για [εnεrDžǥ Ǥz mεsǥ paraplanisiz ja] / tjene til det daglige brød (tjene nok ti å dekke de daglige utgifter) βγάζω το ψωµί µου [vDžazi tǥ psǥmi mu] # κερδίζω το καθηµερινό µου [kεrðizǥ ti kaϑimεrinǥ mu] # κερδίζω τα προς το ζην [kεrðizǥ ta prǥs tǥ zin] # κερδίζω τη ζωή µου [kεrðizǥ ti zǥï mu] : han er i stand til å tjene til livets opphold είναι άξιος να κερδίσει το ψωµί του [inε aksiǥz na kεrðisi tǥ psǥmi tu] : tjene sitt brød på ærlig vis κερδίζω τίµια το ψωµί µου [kεrðizǥ timia tǥ psǥmi mu] tjener m. υπηρέτης, ο [Ǥ ipirεtis] # δούλος, ο [Ǥ ðulǥs] # (kammertjener) θαλαµηπόλος, ο [Ǥ ϑalamipǥlǥs] # (følgessvenn) ακέλουθος, ο [Ǥ akǥluϑǥs] # (neds. lakei) δουλικό, το [tǥ ðulikǥ] / kongens tjenere η ακόλουϕοι του βασιλιά [i akǥluϑi tu vasilja] tjeneste f.m. θητεία, η [i ϑitia] # υπηρεσία, η [i ipirεsia] # (service, betjening (av lån)) εξυπηρέτηση, η [i εksipirεtisi] # (hjelp, avhjelping, lette) ευκολία, η [i εfkǥlia] # (hjelp, assistanse) διακόνεµα, το [tǥ ðiakǥnεma] # διακονία, η [i ðiakǥnia] # (hjelp, en stor tjeneste, gunstbevisning) εκδούλευση, η [i εkðulεfsi] / avbryte en tjeneste αποδιοργανώνω µια υπηρεσία [apǥðiǥrDžanǥnǥ mja ipirεsia] / be noen om en tjeneste ζητώ µια εκδούλευση από κάποιον [zitǥ mja εkðulεfsi apǥ kapiǥn] / det å gi fri fra tjeneste (dimittering) απέλυση από θητεία, η [i apǥlisi apǥ ϑitia] / gjøre noen en tjeneste κάνω µια εκδούλευση/εξυπηρέτηση/ευκολία/ένα καλό σε κάποιον [kanǥ mja εkðulεfsi/εksipirεtisi/εfkǥlia sε kapiǥn] # κάνω µια καλή χειρονοµία/ πράξη [kanǥ mja çεrǥnǥmia/praksi] : en gang gjorde du meg en stor tjeneste κάποτε µου έκανες ένα καλό [kapǥtε mu εkanεs εna kalǥ] / gjøre tjeneste υπηρετώ [ipεrεtǥ] : gjøre tjeneste i hæren πηρετώ στο στρατέ [ipirεtǥ stǥ stratǥ] / i aktiv tjeneste εν ενεργεία [εn εnεrjia] # σε κατάσταση ενεργείας [sε katastasi εnεrjias] # (om arbeidstakere og mil.) σε µαχισµή υπηρεσία [sε maçizmi ipirεsia] : en offiser i aktiv tjeneste αξιωµατικός εν ενεργεία [aksiǥmatikǥs εn εnεrjia] / offentlige tjenester (f.eks. renovasjon, vann og kloakk) επιχειρήσεις κοινής ωϕελείας, οι [i εpiçirisis kinis Ǥfεlias] / statlig tjeneste κρατική υπηρεσία [kratiki ipirεsia] / til tjeneste! ((jeg står) til Deres tjeneste/disposisjon!) στη διάθεση σας! [sti ðjaϑεsi sas] # στις διαταγές σας! [stiz ðiatajεs sas] / være i (offentlig) tjeneste (inneha et embete, gå i lære) θητεύω [ϑitεvǥ] / være i noens tjeneste (være ansatt hos noen) είµαι στη δούλεψη κάποιου [imε sti ðulεpsi kapiu] : han er i fiendens tjeneste (gå fiendens ærend) είµαι στη δούλεψη του εχθρού [imε sti ðulεpsi tu εχϑru] / være ute av tjeneste (ha fri, ikke være i tjeneste) είµαι εκτός υπηρεσίας [imε εktǥs ipirεsias] tjenesteattest m. (arbeidsattest) πιστοποιητικό εργασίας, η [i pistǥpiitikǥ εrDžasias] tjenestebil m. αυτοκίνητο δηµοσίας χρήσεως ( Χ), το [tǥ aftǥkinitǥ ðimǥsias ΧrisεǤs] tjenestefeil m. (jur.)(embetsforbrytelse, pliktforsømmelse) απιστία, η [i apistia] tjenestefolk n.pl. υπηρέτες [ipirεtεs] / i leilighetene til tjenestefolket (i underetasjen) στα διαµερίσµατα των υπηρετών [sta ðiamεrizmata tǥn ipirεtǥn] tjenestforsømmelse m. επαγγελµατική αµέλεια, η [i εpaŋgεlmatiki amεlia] # (pliktforsømmelse) παραµέληση καθήκοντος, η [i paramεlisi kaϑikǥndǥs] tjenestegjøre v. υπηρετώ [ipirεtǥ] / tjenestegjøre i hæren υπηρετώ στο στρατό [ipirεtǥ stǥ stratǥ]

10 10 tjenestejente f. (tjenestepike, værelsespike, hushjelp) υπηρέτρια, η [i ipirεtria] θαλαµηπόλος, η [i ϑalamipǥlǥs] # θεραπαινίδα, η [i ϑεrapεniða] # (neds., hushjelp, trellkvinne, lakei) δούλα, η [i ðula] # δουλικό, το [tǥ ðulikǥ] tjenestekvinne f.m. (offentlig funksjonær) δηµόσιος υπάλληλος, η [i ðimǥsiǥs ipalilǥs] tjenestemann m. (offentlig tjenestemann/funksjonær) δηµόσιος υπάλληλος, ο [ǤðimǤsiǤs ipalilǥs] # δηµόσιος λειτουργός, ο [Ǥ ðimǥsiǥz liturDžǥs] tjenestetid f.m. (i off. tjeneste: valgperiode, embetsperiode) θητεία, η [i ϑitia] tjenesteuførhet f.m. (arbeidsudyktighet, invaliditet) ανικανότητα, η [i anikanǥtita] tjenestevilje m. (villighet, iver) προθυµία, η [i prǥϑimia] tjenestevillig adj. (beredvillig, villig) προθύµως [prǥϑimǥs] # βολικός [vǥlikǥs] tjenesteytelse m. παροχή υπηρεσιών, η [i parǥçi ipirεsiǥn] tjore v. (binde, feste) δένω [ðεnǥ] / tjore et dyr δένω ζωή [ðεnǥ zǥï] tjue tallord, adj. n. είκοσι(, το) [(tǥ) ikǥsi] / ca. tjue (omkring tjue, et tjuetalls) καµιά εικοσαριά [kamja ikǥsaria] / gange med tjue εικοσαπλασιάζω [ikǥsaplasiazǥ] / hun har fylt tjue (hun har passert tjue) µπήκε στα είκοσι [bikε sta ikǥsi] / med/på tjue medlemmer εικοσαµελής [ikǥsamεlis] : et utvalg/en komité med tjue medlemmer µια εικοσαµελής επιτροπή [mja ikǥsamεlis εpitrǥpi] / som varer tjue dager (tjue dagers) εικοσαήµερος [ikǥsaïmεrǥs] / som varer tjue år (tjue års) εικοσαετής [ikǥsaεtis] : tjue års forlengelse εικοσαετής παράταση [ikǥsaεtis paratasi] / tjue måneder gammel (som varer tjue måneder) εικοσάµηνος [ikǥsaminǥs] / tjue år gammel (tjueårig) εικοσαρικός [ikǥsarikǥs] / verd tjue drakmer εικοσαρικός [ikǥsarikǥs] tjue- pref. (prefiks: tjuetalls) είκοσα [ikǥsa] # είκοσι [ikǥsi] tjuedagersperiode f.m. εικοσαήµερο, το [tǥ ikǥsaïmεrǥ] tjuedrakmer m. (gr. mynt) εικοσάρι, το [tǥ ikǥsari] tjueen grunntall, adj. εικοσιένα(, το) [(tǥ) ikǥsiεna] / (hist.) frigjøringskrigen 1821 το εικοσιένα [tǥ ikǥsiεna] tjueett m. (kortspill: am. blackjack) (χαρτοπαίγνιο) µπλάκτζακ, το [(ΧartǤpεDžniǤ) blakdzak] tjuefemårig adj. εικοσ(ι)πεντάχρονος [Ǥ ikǥs(i)pεndaχrǥnǥs] tjuefemåring m. εικοσ(ι)πεντάσης, ο [Ǥ ikǥs(i)pεndaris] tjuefiretimers adj. εικοσιτετράωρος [ikǥsitεtraǥrǥs] / en tjuefiretimers streik εικοσιτετράωρη απεργία [ikǥsitεtraǥri apεrjia] tjuelepta m. (gr. mynt : 1 drakme = 100 lepta) εικοσαράκι, το [tǥ ikǥsaraki] tjueminuttersperiode f.m. εικοσάλεπτο, το [tǥ ikǥsalεptǥ] # εικοσαράκι, το [tǥ ikǥsaraki] tjuemånedersperiode f.m. εικοσάµηνο, το [tǥ ikǥsaminǥ] tjuende adj. εικοστός [ikǥstǥs] tjueårene n.pl. (alder) τα είκοσι µου [ta ikǥsi mu] # (1920-årene) η δεκαετία του '20 [i ðεkaεtia tu ikǥsi] / da han var i tjueårene όταν ήταν στα είκοσι του [Ǥtan itan sta ikǥsi tu] tjueårig adj. (tjue års) εικοσαετής [ikǥsaεtis] # εικοσάχρονος [ikǥsaχrǥnǥs] / en tjueårig student ένας εικοσαετής ϕοιτητής [εnas ikǥsaεtis fititis] tjueåring m. εικοσάρης, ο [Ǥ ikǥsaris] # (f.) εικοσάρα, η [i ikǥsara]

11 11 tjueårsjubileum n. εικοσάχρονα, τα [ta ikǥsaχrǥna] tjueårsperiode f.m. εικοσαετία, η [i ikǥsaεtia] tjukk adj. (tykk) χοντρός [ΧǤndrǤs] # (tung, svær, korpulent) παχύς [paçis] # (tjukk, tett) δασύς [ðasis] # (trinn, lubben) µπουλούκος [bulukǥs] # (om skog: tett) βαθύδεντρος [vaϑiðεndrǥs] / bli for tjukk παραγίνοµαι χοντρός [parajinǥmε ΧǤndrǤs] : du er blitt for tjukk παράγινες χοντρός [parajinεs ΧǤndrǤs] / en tjukk vegg παχύς τοίχος [paçis tiχǥs] / tjukk honning/olje παχύ µέλι/λάδι [paçi mεli/laði] / tjukk suppe παχιά σούπα [paça supa] / tjukke lepper παχιά χείλεια [paça çilja] tjukken m. (neds. om lubben/tykkfallen gutt, «smørbukk») µπουλούκος, ο [Ǥ bulukǥs] / de kalte han tjukken fordi τον ϕώνασαν µπουλούκο επειδή... [tǥn fǥnasan bulukǥs εpiði] / kom hit, tjukken! έλα εδώ, µπουλούκο! [εla εðǥ bulukǥ] tjukktarm m. (tykktarm) παχύ έντερο, το [tǥ paçi εndεrǥ] tjuv m. (tyv) (mannlig) κλέϕτης, ο [Ǥ klεftis] # (kvinnelig) κλέϕτρα, η [i klεftra] tjuvaktig adj. κλέϕτικος [klεftikǥs] / for en en tjuvaktig slyngel den gutten er! τι κλέϕτικο παιδί είναι αυτός ο σατανάς! [ti klεftikǥ pεði inε aftǥs Ǥ satanas] tjuvegods n. κλοπιµαία, τα [ta klǥpimεa] # (bytte, tjuvegods) µπάζα, η [i baza] / beslaglegge tjuvegods δηµεύω/κατάσχω κλοπιµαία [ðimεvǥ/katasχǥ klǥpimεa] / gi tilbake/returnere tjuvegods αποδίνω κλοπιµαία [apǥðinǥ klǥpimεa] / omsette/selge tjuvegods διακινώ κλοπιµαία [ðiakinǥ klǥpimεa] tjuveri n. (tyveri) κλοπή, η [i klǥpi] # (stjeling, nasking, rapping) κλεψιά, η [i klεpsia] # κλέψιµο, το [tǥ klεpsimǥ] / grovt tjuveri διακεκριµένη κλοπή [ðiakεkrimεni klǥpi] / simpelt tjuveri µικροκλοπή, η [i mikrǥklǥpi] tjuveribande m. µια οµάδα κλεϕτών [mja Ǥmaða klεftǥn] tjuvfiske n. (tyvfiske) : drive tjuvfiske etter laks ψαρεύω λαθραία σολωµό [psarεvǥ laϑrεa sǥlǥmǥ] tjuvjakt f.m. (tyvjakt) : drive tjuvjakt κυνήγω λαθραία [kiniDžǥ laϑrεa] tjuvlytte v. κρυϕακούω [krifakuǥ] # (spisse ørene) βάζω αυτί [vazǥ afti] # αϕο(υ)γκράζοµαι [afǥŋgrazǥmε/afuŋgrazǥmε] / jeg knep henne i å tjuvlytte bak døra την έπιασα ν' αϕουγκράζεται πίσω από την πόρτα [tin εpiasa nafuŋgrazεtε pisǥ apǥ tim bǥrta] tjuvlytter m. αϕουγκραστής, ο [Ǥ afuŋgrastis] tjuvlytting f.m. κρυϕάκουσµα, το [tǥ krifakuzma] tjuvstart m. (ugyldig start/startforsøk) άκυρη εκκίνηση, η [i akiri εkinisi] / få tjuvstart (tjuvstarte) κάνω άκυρη εκκίνηση [kanǥ akiri εkinisi] tjuvtitte v. (smugtitte) κρυϕοκοιτάζω [krifǥkitazǥ] # κρυϕοτηράω [krifǥtiraǥ] tjære f.m. κατράµι, το [tǥ katrami] # πίσσα, η [i pisa] tjærebetong m. (asfaltbetong) ασϕαλτοσκυρόδεµα, το [tǥ asfaltǥskirǥðεma] tjærebre v. επαλείϕω πίσσα σε [εpalifǥ pisa sε] # κατραµώνω [katramǥnǥ] tjærebreing f.m. (påføring av tjære) επάλειψη µε πίσσα, η [i εpalipsi mε pisa] # κατράµωµα, το [tǥ katramǥma] to n. (stoff, egenskaper) πάστα, η [i pasta] : han har godt to i seg έχει κάτι καλό µέσα

12 12 του [εçi kati kalǥ mεsa tǥ] : sønnen deres (2.p.) har godt to i seg είναι καλή πάστα ο γιος σας [inε kali pasta Ǥ jǥs sas] to tallord δύο [ðiǥ] / klokka to om morgenen στις δύο το πρωί [stiz ðiǥ tǥ prǥï] / og så var det oss to! και τώρα οι δύο µας! [kε tǥra i ðiǥ mas] / skjære/bryte noe i to κόβω/σπάζω κάτι στα δύο [kǥvǥ/spazǥ kati sta ðiǥ] / to ganger δύο ϕορές [ðiǥ fǥrεs] / to og to (to om gangen, parvis) δύο δύο [ðiǥ-ðiǥ] # (i grupper på to) ανά δύο [ana ðiǥ] # κατά δυάδες [kata ðiaðεs] toakters adj. (teater) δίπρακτος [ðipraktǥs] toalett n. (WC) αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # µέρος, το [tǥ mεrǥs] # απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] # αϕοδευτήριο, το [tǥ afǥðεftiriǥ] # (W.C.) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # καµπινέ, το [tǥ kabinε] # καµπινές, ο [Ǥ kabinεs] # pl. καµπινέδες, οι [i kabinεðεs] # (toalettrom, toalettbord) τουαλέτα, η [i tualεta] # (bad m/w.c) λουτρό, το [tǥ lutrǥ] / (på reiser) er det noen som må på toalettet/slå lens? µήπως θέλει να πάει κανείς στο µέρος [mipǥs ϑεli na pai kanis stǥ mεrǥs] / et offentlig toalett δηµόσια αποχωρητήριο [ðimǥsia apǥχǥritiriǥ] # βεσπασιανή, η [i vεspasiani] / han er på toalettet είναι στο µέρος [inε stǥ mεrǥs] / hvor er toalettene? πού είναι οι τουαλέτες; [pu inε i tualεtεs] / jeg må finne et toalett! πρέπει να βρω αποχωρητήριο! [prεpi na vrǥ apǥχǥritiriǥ] toalettartikler m.pl. (toalettsaker, toalettsett) είδη τουαλέτας /καλλωπισµού, τα [ta iði tualεtas /kalǥpizmu] # αξεσουάρ, το [tǥ aksεsuar] toalettbord n. τουαλέτα, η [i tualεta] toalettbøtte f.m. (særl. i fengselscelle/fangehull) βούτα, η [i vuta] toalettkum m. (cisterne) καζανάκι, το [tǥ kazanaki] toalettpapir n. χαρτί υγείας, το [tǥ Χarti ijias] / det er ikke mer toalettpapir δεν υπάρχει χαρτί τουαλέτας [ðεn iparçi Χarti tualεtas] toalettrull m. (klosettpapir) χαρτί τουαλέτας, το [tǥ Χarti tualεtas] toalettsaker m.pl. (toalettartikler, toalettsett) είδη τουαλέτας /καλλωπισµού, τα [ta iði tualεtas/kalǥpizmu] # αξεσουάρ, το [tǥ aksεsuar] toalettveske f.m. (for damer) νεσεσαίρ, το [tǥ nεsεsεr] toarmet adj. (tohendt, tohånds-) δίχειρος [ðiçirǥs] toast m. (ristet brød) τοστ, το [tǥ tǥst] # ϕρυγανιές [friDžanjεs] / smøre på toast βουτυρώνω ϕρυγανιές [vutirǥnǥ friDžanjεs] tobakk m. ταµπάκος, ο [ǤtambakǤs] # ταµπακάκι, το [tǥ tambakaki] # (tobakksplante, røyk) καπνός, ο [Ǥ kapnǥs] / mild tobakk ελαϕρός καπνός [εlafrǥs kapnǥs] / Trakia produserer god tobakk/tobakk av god kvalitet η Θράκη έχει καλό καπνό [i ϑraki εçi kalǥ kapnǥ] tobakksarbeider m. (arbeider på tobakksplantasje) καπνεργάτης, ο [Ǥ kapnεrDžatis] tobakksavling f.m. (tobakksproduksjon) καπνοπαραγωγή, η [i kapnǥparaDžǥji] # καπνά, τα [ta kapna] / fjorårets tobakksavling τα περσινά καπνά [ta persina kapna] tobakksblanding f.m. µείγµα καπνού, το [tǥ miDžma kapnu] tobakksbutikk m. καπνοπωλείο, το [tǥ kapnǥpǥliǥ] tobakksdyrker m. καπνοπαραγωγός, ο [i kapnǥparaDžǥDžǥs]

13 13 tobakksdyrking f. καπνοκαλλιέργεια, η [i kapnǥkaljεrjia] tobakksfabrikk m. εργοστάσιο τσιγάρων, το [tǥ εrDžǥstasiǥ tsiDžarǥn] # καπνεργοστάσιο, το [tǥ kapnεrDžǥstasiǥ] tobakksfabrikant m. καπνοβιοµήχανος, ο [Ǥ kapnǥviǥmiχanǥs] tobakksforretning m. καπνοπωλείο, το [tǥ kapnǥpǥliǥ] tobakkshandel m. καπνεµπόριο, το [tǥ kapnεmbǥriǥ] tobakkshandler m. καπνέµπορος, ο [Ǥ kapnεmbǥrǥs] # καπνοπώλης, ο [Ǥ kapnǥpǥlis] tobakksindustri m. καπνοβιοµηχανία, η [i kapnǥviǥmiχania] tobakksplantasje m. καπνοϕυτεία, η [i kapnǥfitia] tobakkspung m. καπνοσακκούλα, η [i kapnǥsakula] tobakksslave m. (nikotinslave) παθολογικός καπνιστής, ο [Ǥ paϑǥlǥjikǥs kapnistis] tobeint adj. (som har to føtter) δίποδος [ðipǥðǥs] # που έχει δύο πέδια [pu εçi ðiǥ pǥðia] / tobeint dyr δίποδο, το [tǥ ðipǥðǥ] tobladet adj. (bot.) δίϕυλλος [ðifilǥs] to-cellet adj. δικυτταρικές [ðikitarikǥs] # δικύττθαρος [ðikitarǥs] todagers- διήµερος [ðiimεrǥs] todagersperiode m. διηµέρο, το [tǥ ðiimεrǥ] todagerstur m. (utflukt/ekskursjon som går over to dager) µια διήµερη εκδροµή [mja ðiimεri εkðrǥmi] todele v. (dele i to, splitte, kløyve) σχίζω [sçizǥ] # διχάζω [ðiχazǥ] / dele på midten (dele/rive i to) σχίζω στα δύο [sçizǥ sta ðiǥ] todeling f.m. (tvedeling, halvering; gjennomskjæring) διχοτόµηση, η [i ðiχǥtǥmisi] # διαίρεση σε δύο τµήµατα [ðjεrεsi sε ðiǥ tmimata] # (zool.: dikotomi, tvegreining) διχοτοµία, η [i ðiχǥtǥmia] / todelingen av Kypros η διχοτόµηση της Κύπρου [i ðiχǥtǥmisi tis kipru] todelings- (halverings-, forgreinings- tvegreinings-) διχοτοµικός [ðiχǥtǥmikǥs] todelt adj. (bot.)(gaffeldelt, togrenet) δισχιδής [ðisçiðis] # διχαλωτές [ðiχalǥtǥs] # διακλαδιζέµενος [ðiaklaðizǥmεnǥs] # (om skole) διτάξιος [ðitaksiǥs] # (dobbel) δυαδυκός [ðiaðikǥs] todørs adj. δίθυρος [ðiϑirǥs] / en todørs bil δίθυρο αυτοκίνητο [ðiϑirǥ aftǥkinitǥ] toe v. (vaske) νίβω [nivǥ] # πλένω [plεnǥ] / toe sine hender (bedyre sin uskyld) απεκδύοµαι* πάσης [apεkðiǥmε pasis] # (fraskrive seg ethvert ansvar) απεκδύοµαι κάθε ευθύνης [apεkðiǥmε kaϑε εfϑinis] toer m. (toer i kortstokken, en topoenger i backgammon)) δίπλο, το [tǥ ðiplǥ] # δυάρι, το [tǥ ðjari] / hjerter to (en toer i hjerter) ένα δυάρι κούπα [εna ðjari kupa] toetasjes adj. (om hus eller buss) δίπατος [ðipatǥs] # διώροϕος [ðiǥrǥfǥs] / de har et toetasjes hus κρατάνε δίπατο/διώροϕο σπίτι [kratanε ðipatǥ/ðiǥrǥfǥ spiti] / en toetasjes buss (dobbeldekker) δίπατο/διώροϕο λεωϕορείο [ ðipatǥ/ðiǥrǥfǥ lεǥfǥriǥ] tofarget adj. δίχρωµος [ðiχrǥmǥs] tofargetrykking n. (tofargetrykk) διχρωµία, η [i ðiχrǥmia] tofaset adj. (elektronikk, mekanikk) (tofase-) διϕασικός [ðifasikǥs] tofliket adj. (bot.)(toklappet) δίλοβος [ðilǥvǥs] / tofliket blad δίλοβος, το [tǥ ðilǥvǥs]

14 14 tofrøbladet adj. (bot.) δικοτυλήδονος [ðikǥtiliðǥnǥs] tofte f.m. (rorbenk, tverrbenk) σέλµα, το [tǥ sεlma] # πάγκος, ο [Ǥ paŋgǥs] tog n. τραίνο, το [tǥ trεnǥ] # (vogntog) αµαξοστοιχία, η [i amaksǥstiçia] # (opptog, prosesjon, kortesje) ποµπή, η [i pǥmbi] # παρέλαση, η [i parεlasi] # διαδήλωση, η [i ðiaðilǥsi] / det er ennå en time til toget går (vi har ennå en time til rådighet før toget går) έχοµε ακόµα µια ώρα ώσπου να ϕύγει το τραίνο [εχǥmε akǥma mja Ǥra ǤspǤ na fiji tǥ trεnǥ] / det var bare så vidt jeg rakk toget (jeg nådde toget akkurat) µόλις που πρόλαβα το τραίνο [mǥlis pu prǥlava tǥ trεnǥ] / først i toget (i spissen for toget) επικεϕαλής/στην κεϕαλή της ποµπής [εpikεfalis/stiŋ kεfali tis pǥmbis] / hvor må jeg bytte tog? που πρέπει να αλλάξω τραίνο; [pu prεpi na alaksǥ trεnǥ] / komme for seint på toget ( miste toget ) χάνω το τραίνο [ΧanǤ tǥ trεnǥ] / like før toget gikk λίγο πριν ξεκινήσει το τραίνο [liDžǥ prin ksεkinisi tǥ trεnǥ] / ta toget παίρνω το τραίνο [pεrnǥ tǥ trεnǥ] : ta feil tog (gå på feil tog) παίρνω λάθος τραίνο [pεrnǥ laϑǥs trεnǥ] : ta neste tog παίρνω το επόµενο τραίνο [pεrnǥ tǥ εpǥmεnǥ trεnǥ] : jeg tok neste tog πήρα το επόµενο τραίνο [pira tǥ εpǥmεnǥ trεnǥ] / toget rullet ut av/fra stasjonen το τραίνο βγήκε κυλώντας από το σταθµό [tǥ trεnǥ vjikε kilǥndas apǥ tǥ staϑmǥ] / toget suste forbi (stasjonen) som et lyn/som ei kule το τραίνο πέρασε σαν αστραπή/σα βολίδα (από το σταθµό) [tǥ trεnǥ pεrasε san astrapi /sa vǥliða (apǥ tǥ staϑmǥ)] toge v. (marsjere, gå, vandre) βαδίζω [vaðizǥ] togrenet adj. (todelt, gaffeldelt) δισχιδής [ðisçiðis] # διχαλωτός [ðiχalǥtǥs] # διακλαδιζόµενος [ðiaklaðizǥmεnǥs] togskinne f.m. (skinnegang) σιδηροτροχιά, η [i siðirǥtrǥça] # γραµµή του τρένου, η [i grami tu trεnǥ] / hjulene dunker mot togskinnene οι τροχοί χτυπούν πάνω στις γραµµές του τρένου [i trǥçi Χtipun panǥ stis Džramεs tu trεnu] togtider f.m.pl. (togtabell) δροµολόγιο σιδηροδρόµων, το [tǥ ðrǥmǥlǥjǥ siðirǥðrǥmǥn] / ankomst- og asvgangstider (for tog) αϕίξεις και αναχωρήσεις [afiksis kε anaχǥrisis] togtrafikk m. (jernbanetrafikk) σιδηροδροµική κίνηση, η [i siðirǥðrǥmiki kinisi] # κυκλοϕορία των τραίνων, η [i kiklǥfǥria tǥn trεnǥn] / togtrafikken ble stanset/brutt η κυκλοϕορία των τραίνων διακόπηκε [i kiklǥfǥria tǥn trεnǥn ðiakǥpikε] : togtrafikken ble forsinket/gikk i stå på grunn av tåke οι σιδηροδροµικές υγκοινωνίες ξεχαρβαλώθηκαν από την οµίχλη [i siðirǥðrǥmikεs siŋginǥniεs ksεχarvalǥϑikan apǥ tin ǤmiΧli] togtransport m. σιδηροδροµικές, οι [i siðirǥðrǥmikεz mεtafǥrεs] togulykke f.m. (togkollisjon) σιδηροδροµικό ατύχηµα, το [tǥ siðirǥðrǥmikǥ atiçima] tohendig adj. (tohendt, tohånds-, toarmet) δίχειρος [ðiçirǥs] tohjuls- adj. δίτροχος [ðitrǥχǥs] tohodet adj. (tvehodet) δικέϕαλος [ðikεfalǥs] / den tohodete ørn ο δικέϕαλος (αητός) [Ǥ ðikεfalǥs (aïtǥs)] tohundreårs- adj. δισεκατονταετής [ðisεkatǥndaεtis] tohundreårsjubileum n. (tohundreårsfest) δισεκατονταετηρίδα, η [i ðisεkatǥndaεtiriða] tohånds- pref. adj. (tohendt, tohendig, toarmet) δίχειρος [ðiçirǥs]

15 15 tokammersystem n. (polit.) σύστηµα δύο νοµοθετικών σωµάτων, το [tǥ sistima ðiǥ nǥmǥϑεtikǥn sǥmatǥn] toklappet adj. (bot.)(tofliket) δίλοβος [ðilǥvǥ (s)] tokt n. (oppdrag) αποστολή, η [i apǥstǥli] / gruppa/sveiten hans har fløyet 100 tokt til nå το σµήνος του έχει κάνει 100 αποστολές ώς τώρα [tǥ sminǥs tu εçi kani εkatǥ apǥstǥlεs Ǥs tǥra] toleppet adj. (bot.) δίχειλος [ðiçilǥs] tolerabel adj. (tillatelig, akseptabel, tillatt) επιτρεπτός [εpitrεptǥs] # επιτρεπόµενος [εpitrεpǥmεnǥs] toleranse m. (margin, spillerom) ανοιχή, η [i aniçi] # (ettergivenhet, lemfeldighet, overbærenhet, tålmodighet) ανεκτικότητα, η [i anεktikǥtita] # ανοχή, η [i anǥçi] # επιείκεια, η [i εpiikia] / religiøs toleranse ανεξιθρησκεία, η [i anεksiϑriskia] tolerant adj. (lemfeldig, ettergivende, overbærende) ανεκτικός [anεktikǥs] # επιεικής [εpiikis] # (rel.) ανεξίθρησκος [anεksiϑriskǥs] # (frisinnet, liberal) ανοιχτόµυαλος [aniχtǥmialǥs] # ελευθερόϕρων* [εlεfϑεrǥfrǥn] / en tolerant person (en vidsynt/frisinnet person) άνθρωπος µε άνοιχτο µυαλό [anϑrǥpǥz mε aniχtǥ mjalǥ] / vi må/skal være tolerante πρέπει να είµαστε ανεκτικοί [prεpi na imastε anεktiki] tolerere v. (tåle, akseptere) ανέχοµαι [anεχǥmε] # (finne seg i, utstå, tåle) δέχοµαι [ðεχǥmε] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] / ikke bli tolerert (ikke bli tålt) δεν είµαι ανεκτός [ðεn imε anεktǥs] / den slags oppførsel (oppførselen din) toleres ikke lenger (jeg holder ikke ut oppførselen din lenger) αυτή η συµπεριϕορά σου (µου) είναι πια ανεκτή [afti i simbεrifǥra su (mu) inε pia anεkti] / tolerere en persons synspunkter/ overbevisning/religion ανέχοµαι τις απόψεις/πεποιθήσεις /τη θρήσκεια κάποιου [anεχǥmε tis apǥpsis/pεpiϑisis/ti ϑriskia kapiu] / tolerere seksuell løssluppenhet (tolerere tøylesløst kjønnsliv, promiskuitet) ανέχοµαι σεξουαλική ασυδοσία [anεχǥmε sεksualiki asiðǥsia] : vårt samfunn tolererer seksuell promiskuitet η κοινωνία µας ανέχεται την σεξουαλική ασυδοσία [i kinǥnia mas anεçεtε tin sεksualiki asiðǥsia] tolk m. (oversetter) διερµηνέας, ο [Ǥ ðiεrminεas] # µεταϕραστής, ο [Ǥ mεtafrastis] # f. µεταϕράστρια, η [i mεtafrastria] / en erfaren tolk δόκιµος διερµινέας [inε ðǥkimǥz ðiεrminεas] / er det du som skal tolke/være tolk for meg? θα µου κάνεις το διερµηνέα; [ϑa mu kanis tǥ ðiεrminεa] / fungere som tolk (være tolk) εκτελώ χρέη διερµηνέα [εktεlǥ Χrεï ðiεrminεa] tolk m. διερµηνέας, ο/η [Ǥ/i ðiεrminεas] / fungere som tolk (være tolk) εκτελώ χρέη διερµηνέα [εktεlǥ Χrεï ðiεrminεa] tolke v. (oversette, forstå) ερµηνεύω [εrminεvǥ] # διερµηνεύω [ðiεrminεvǥ] # (definere) προσδιορίζω [prǥzðiǥrizǥ] # (gjengi, uttrykke, framstille, gi en tolkning av) αποδίνω [apǥðinǥ] # αποδίδω* [apǥðiðǥ] # εξηγώ [εksigǥ] / han tolket/spilte Macbeth på en fremragende måte απέδωσε τον 'Μακβεθ' θαυµάσια [apεðǥsε tǥn makvεϑ ϑavmasia] / hvordan tolker du standpunktet/avslaget hans πώς ερµηνεύεις τη στάση του/την άρνησή του; [pǥs εrminεvis ti stasi tu/tin arnisi tu] / tolke noens ord/handlinger feil δίνω λαθεµένη ερµηνεία στα λόγια/στις πράξεις κάποιου

16 16 [ðinǥ laϑεmεni εrminia stǥ lǥja/stis praksis kapiu] / hvordan tolker du holdningen hans? τι εξήγηση δίνεις στη στάση του; [ti εksijisi ðinis sti stasi tu] / vi tolket tausheten hans som et avslag ερµηνεύσαµε τη σιωπή του ως άρνηση [εrminεfsamε ti siǥpi tu Ǥs arnisi] tolker m. (bib. ekseget, bibelfortolker) εξηγητής, ο [Ǥ εksijitis] tolkning m. (utlegning, tyding) ερµηνεία, η [i εrminia] # έννοια, η [i εnia] # (forklaring, utlegning, illustrering) εξήγηση, η [i εksijisi] # (oppfatning, forestilling) αντίληψη, η [i andilipsi] # (bearbeidelse, utgave, versjon) απόδοση, η [i apǥðǥsi] dette gir rom for flere tolkninger αυτό είναι επιδεκτικό πολλών ερµηνειών [aftǥ inε εpiðεktikǥ pǥlǥn εrminiǥn] # αυτό επιδέχεται πολλές ερµηνείες [aftǥ εpiðεçεtε pǥlεs εrminiεs] / gi en feilaktig tolkning av det noen sier (tolke uttalelsene til noen feil) δίνω εσϕαλµένη έννοια στα λόγια κάποιου [ðinǥ εsfalmεni εnia sta lǥja kapiu] toll m. (tollavgift) δασµός, ο [Ǥ ðazmǥs] # τελωνειακά, τα [ta tεlǥniaka] # (tollbod) τελονείο, το [tǥ tεlǥniǥ] / frita noe for toll/avgifter απολλάσσω κάτι από δασµούς [apǥlasǥ kati apǥ ðazmus] / gå gjennom tollen (få tollklarering på noe) προβαίνω σε εκτελωνισµό [prǥvεnǥ sε εktεlǥnizmǥ] / hvor mye toll må jeg betale? πόσο δασµό θα πληρώνω; [pǥsǥ ðazmǥ ϑa plirǥnǥ] / i tollen στο τελωνείο [stǥ tεlǥniǥ] / legge toll (eller avgifter) på επιβάλλω δασµούς [εpivalǥ ðazmus] / redusert toll (nedsatt toll) µειωµένο δασµολόγιο [miǥmεnǥ ðazmǥlǥjiǥ] toll- δασµολογικός [ðazmǥlǥjikǥs] tollavgift f.m. δασµός, ο [Ǥ ðazmǥs] # τελωνειακά, τα [ta tεlǥniaka] tollbehandling f.m. (tollkontroll) εκτελωνισµός, ο [Ǥ εktεlǥnizmǥs] tolldeklarasjon m. διασάϕηση εισαγωγής, η [i ðiasafisi isaDžǥjis] / midlertidig tolldeklarasjon προσωρινή διασάϕηση (εισαγωγής), η [i prǥsǥrini ðiasafisi (isaDžǥjis)] tolldirektorat n. (skattedirektorat, skattekontor) εϕορία, η [i εfǥria] tolldirektør m. αρχιτελώνης, ο [Ǥ arçitεlǥnis] tolldokumenter n.pl. (tollklareringsbvis) πιστοποιητικό εκτελωνισµού, το [tǥ pistǥpiitikǥ εktεlǥnizmu] tollekniv m. (slirekniv) µαχαίρι µε θήκη, το [tǥ maçεri mε ϑiki] tollerklæring f.m. (tolldeklarasjon) διασάϕηση, η [i ðiasafisi] tollformaliteter m.pl. (tollbehandlingsformaliteter) τελωνειακές διατυπώσεις, οι [i tεlǥniakεs ðiatipǥsis] tollfri adj. αδασµολόγητος [aðazmǥlǥjitǥs] # (tollfri, fritatt for tollavgift) ελεύθερος δασµού [εlεfϑεrǥs ðazmu] tollfrihet f.m. δασµολογική ατέλεια, η [i ðazmǥlǥjiki atεlia] tollfunksjonær m. εκτελωνιστής, ο [Ǥ εktεlǥnistis] # (f.) εκτελωνίστρια, η [i εktεlǥnistria] tollinspektør m. (tollkontrollør) τελωνειακός ελεγκτής, ο [Ǥ tεlǥniakǥs εlεŋgtis] tollklarere v. (klarere gjennom tollen, løse inn (varer) fra frilager) εκτελωνίζω [εktεlǥnizǥ] / tollklarerte varer εκτελωνισµένα εµπορεύµατα [εktεlǥnizmεna εmbǥrεvmata] tollklarering f.m. (klarering) εκτελωνισµός, ο [Ǥ εktεlǥnizmǥs] # εκτελώνιση, η [i εktεlǥnisi] / få tollklarering på noe (gå gjennom tollen) προβαίνω σε εκτελωνισµό [prǥvεnǥ sε εktεlǥnizmǥ]

17 17 tollklareringsprosedyre m. (tollbehandlingsprosedyre) εκτελωνιστική διαδικασία, η [i εktεlǥnistiki ðiaðikasia] tollkontroll m. τελωνειακός έλεγχος, ο [Ǥ tεlǥniakǥs εlεnχǥs] tollkontrollør m. (tollinspektør) τελωνειακός ελεγκτής, ο [Ǥ tεlǥniakǥs εlεŋgtis] tollpliktig adj. που υποβάλλονται σε δασµό [pu ipǥvalǥndε sε ðazmǥ] / tollpliktige varer αντικείµενα που υποβάλλονται σε δασµό [andikimεna pu ipǥvalǥndε sε ðazmǥ] / være tollpliktig υπόκειµαι σε δασµούς [ipǥkimε sε ðazmus] tollpolitikk m. δασµολογική πολιτική, η [i ðazmǥlǥjiki pǥlitiki] tollsats m. (tolltariff) δασµολόγιο, το [tǥ ðazmǥlǥjiǥ] # (avgiftsklasse) δασµολογική κλάση, η [i ðazmǥlǥjiki klasi] tolv tallord δώδεκα [ðǥðεka] tolvdel m. (tolvtedel) δωδεκατηµόριο, το [tǥ ðǥðεkatimǥriǥ] tolvfingertarm m. δωδεκαδάκτυλο, το [tǥ ðǥðεkaðaktilǥ] / sår på tolvfingertarmen το έλκος του δωδεκαδαχτύλου [tǥ εlkǥs tu ðǥðεkaðaχtilu] tolvkantet adj. (tolvsidig) δωδεκάεδρος [ðǥðεkaεðrǥs] tolvmåneders adj. δωδεκάµηνος [ðǥðεkaminǥs] / en tolvmåneders periode δωδεκάµηνο, το [tǥ ðǥðεkaminǥ] tolvte adj. δωδέκατος [ðǥðεkatǥs] tolvtedel m. (tolvdel) δωδεκατηµόριο, το [tǥ ðǥðεkatimǥriǥ] tolvtimers adj. δωδεκάωρος [ðǥðεkaǥrǥs] tolvårig adj. (tolvårig) δωδεκάχρονος [ðǥðεkaχrǥnǥs] tolvårs adj. (tolvårs) δωδεκάχρονος [ðǥðεkaχrǥnǥs] / en tolvårs gutt δωδεκάχρονο αγόρι [ðǥðεkaχrǥnǥ aDžǥri] tom adj. άδειος [aðiǥs] # (ledig, ubesatt, ubebodd) κένος [kεnǥs] # (useriøs, av null verdi) στερούµενος αξίας [stεrumεnǥs aksias] # (ikke fylt, om madrass: ustoppet) αγέµιστος [ajεmistǥs] # (ledig) αδειανός [aðianǥs] # εύκαιρος [εfkεrǥs] # (meningsløs, intetsigende) άσκοπος [askǥpǥs] # (åndsfraværende) αϕηρηµένος [afirimεnǥs] # (øde, ødslig, ubebodd, mennesketom) ερηµικός [εrimikǥs] # (hul, innhul) κούϕιος [kufjǥs] # (om tale/snakk: overfladisk) κούϕος [kufǥs] / de tomme gatene οι ερηνικοί δρόµοι [i εriniki ðrǥmi] / et tomt blikk άδειο/κενό/απλανές βλέµµα [aðiǥ/kεnǥ/aplanεz vlεma] / et tomt hus κενό σπίτι [kεnǥ spiti] / et tomt liv (en tom tilværelse) άδεια ζωή [aðia zǥï] / et tomt løfte κενή υπόσχεση [i kεni ipǥsçεsi] / et tomt rom ένα άδειο δωµάτιο [εna aðiǥ ðǥmatiǥ] / han hadde et tomt ansiktsuttrykk είχε µια αϕηρηµένη έκϕραση στο πρόσωπο [içε mja afirimεni εkfrasi stǥ prǥsǥpǥ] / jeg var helt tom i hodet (det stod helt stille oppi hodet mitt) το µυαλό µου/η µνήµη µου ηταν τέλειο κενό [tǥ mialǥ mu/i mnimi mu itan tεliǥ kεnǥ] / reise på tom mage ταξιδεύω µε κενό στοµάχι [taksiðεvǥ mε kεnǥ stǥmaçi] / ta med deg et tomt kar/ei tomkanne πάρε µαζί σου κι ένα εύκαιρο δοχείο [parε mazi su εna εfkεrǥ ðǥçiǥ] / tomme løfter κενές υποσχέσεις [kεnεs ipǥsçεsis] / tomme ord (hule fraser, svada) κενά/κούϕια λόγια [kεna/kufja lǥja] / tomt snakk άσκοπη

18 18 συζήτηση [askǥpi sizitisi] # άσκοπες κουβέντες [askǥpεs kuvεndεs] # κούϕος λόγος [kufǥz lǥDžǥs] # κενά/κούϕια λόγια [kεna/kufja lǥja] # (tomt skryt, luftig prat, floskler) αερολογίες [aεrǥlǥjiεs] / være tom i hodet έχω άδειο κεϕάλι [εχǥ aðiǥ kεfali] tomannsbolig m. διπλό διαµέρισµα, το [tǥ ðiplǥ ðiamεrizma] / det er en vertikaldelt tomannsbolig (det er fritt bare på den ene sida) είναι ελεύθερο από τη µια πλευρά µόνον [inε εlεfϑεrǥ apǥ ti mja plεvra mǥnǥn] # (bolig delt vertikalt eller horisontalt, gjerne for søsken/nær familie) διπλοκατοικία, η [i ðiplǥkatikia] tomannsrom n. δίκλινο (δωµάτιο), το [tǥ ðiklinǥ (ðǥmatiǥ)] tomastet adj. (tomaste, med to master) δικάταρτος [ðikatartǥs] / en tomastet seilbåt (tomaster, ketsj) δικάταρτο ιστιοϕόρο, το [tǥ ðikatartǥ istiǥfǥrǥ] tomat m. ντοµάτα, η [i dǥmata] # τοµάτα, η [i tǥmata] / fylte tomater ντοµάτες γεµιστές [dǥmatεz jεmistεs] # γεµιστές ντοµάτες [ jεmistεz dǥmatεs] tomatpuré m. µπελτές, ο [Ǥ bεltεs] # πολρός τοµάτας, ο [Ǥ pǥltǥs tǥmatas] tomatsaft f.m. (tomatjuice) ντοµατόζουµο, το [tǥ dǥmatǥzumǥ] tomatsalat m. (ofte med agurk) ντοµατοσαλάτα, η [i dǥmatǥsalata] tomgang m. ρελάντι, το [tǥ rεlandi] tomgods n. (tomflasker, tomme bokser etc.) κενά, τα [ta kεna] / levere tomgods επιστρέϕω τα κενά [εpistrεfǥ ta kεna] : skal vi levere tomgodset? επιστρέϕοµε τα κενά; [εpistrεfǥmε ta kεna] tomhendt adj. µε άδεια χέρια [mε aðia çεria] # άπρακτος [apraktǥs] # άπραχτος [apraχtǥs] / han kom tomhendt tilbake γύρισε άπρακτος [jirisε apraktǥs] / komme tomhendt ut av noe (bli stående på bar bakke, sveve i uvisshet) µένω µπουκάλα [mεnǥ bukala] tomhet f.m. κενότητα, η [i kεnǥtita] # (hulhet, forfengelighet) κενοδοξία, η [i kεnǥðǥksia] # (ikkeværen, ikke-eksistens, intethet, det tomme rom) ανυπαρξία, η [i aniparksia] # κενό, το [tǥ kεnǥ] # (bibelen) alt er tomhet! όλα είναι µάταια! [Ǥla inε matεa] / han stirret ut i tomheten (han stirret tomt framfor seg) είχε τα µάτια καρϕωµένα στο κενό [içε ta matia karfǥmεna stǥ kεnǥ] tomkasse f.m. (pakkasse) κιβώτιο συσκευασίας, το [tǥ kivǥtiǥ siskεvasias] tomme m. (målenhet) ίντσα, η [i intsa] # (lengde, overf.: håndsbredd, millimeter) σπιθαµή, η [i spiϑami] # (skritt) βήµα, το [tǥ vima] / ikke rikke seg en tomme (ikke rikke seg av flekken) δεν το κουνάω βήµα [ðεn dǥ kunaǥ vima] # δεν κάνω βήµα [ðεŋ ganǥ vima] / ikke vike en tomme δεν υποχωρώ βήµα [ðεn ipǥχǥrǥ vima] / kjempe om hver tomme jord διαϕιλονικώ κάθε σπιθαµή εδάϕους [ðiafilǥnikǥ kaϑε spiϑami εðafus] / tomme for tomme (gradvis, skritt for skritt, bit for bit, etappevis, trinnvis, litt etter litt) βαθµηδόν [vaϑmiðǥn] # βαθµιαία [vaϑmjεa] / vi kommer ikke til å gi fra oss en tomme av landet vårt δεν θα εκχωρήσουµε ούτε σπιθαµή του εδάϕους µας [ðεn ϑa εkχǥrisumε utε spiϑami tu εðafuz mas] tommel m. (tommelfinger) αντίχειρας, ο [Ǥ andiçiras] tommelfinger m. αντίχειρας, ο [Ǥ andiçiras] tommelfingerregel m. (prøve- og feilemetode) εµπειρική µέθοδος, η [i εmbiriki mεϑǥðǥs]

19 19 Tommeliten (eventyrfigur) Κοντορεβιθούλης ο [Ǥ kǥndǥrεviϑulis] tommeltott m. αντίχειρας, ο [Ǥ andiçiras] / (sl.) ha ti tommeltotter (være veldig klosset) κουλάδια/κουλά είναι τα χέρια µου! [kulaðja/kula inε ta çεria mu] : han har ti tommeltotter κουλάδια/κουλά είναι τα χέρια του! [kulaðja/kula inε ta çεria tu] # είναι κουλοχέρης [inε kulǥçεris] : har du ti tommeltotter, eller? κουλά είναι τα χέρια σου! [kula inε ta çεria su] / tvinne tommeltotter παίζω τα δάχτυλά µου [pεzǥ ta ðaχtila mu] tommestokk m. ξυλουργικός κανόνας, ο [Ǥ ksilurjikǥs kanǥnas] # (mål) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # µεζούρα, η [i mεzura] tomotors adj. (om fly) δικινητήριος [ðikinitiriǥs] tomprat m. (intetsigende, tåpelig snakk) κενός λόγος [kεnǥz lǥDžǥs] tomrom n. (mellomrom, tomhet) κενό, το [tǥ kεnǥ] # (gap, hull, åpning) άνοιγµα, το [tǥ aniDžma] # διάκενο, το [tǥ ðjakεnǥ] # διάστηµα, το [tǥ ðjastima] # (ikke-væren, ikke-eksistens, intethet, det tomme rom) ανυπαρξία, η [i aniparksia] / et uerstattelig tomrom δυσαναπλήρωτο κενό [ðisanaplirǥtǥ kεnǥ] / hennes død etterlot et smertelig tomrom i livet hans ο θάνατός της άϕησε ένα οδυνηρό κενό στη ζωή του [Ǥ ϑanatǥs tis afisε εna ǤðinirǤ kεnǥ sti zǥï tu] tomsing m. (dumskalle) βλάκας, ο [Ǥ vlakas] # κολοκύθας, ο [Ǥ kǥlǥkiϑas] tomskalle m. (fig.)( treskalle, egentl. vedkubbe) κούτσουρο, το [tǥ kutsurǥ] tomt f.m. (hustomt, byggetomt) οικόπεδο, το [tǥ ikǥpεðǥ] # (byggested, beliggenhet) θέση, η [i ϑεsi] / det er bygd på tomta til et gammelt tempel et gammelt tempel είναι χτισµένο στη θέση ενός αρχαίου ναού [inε ΧtizmεnǤ sti ϑεsi εnǥs arçεu nau] / hvor stor er denne tomta? τι µέγεθος έχει αυτό το οικόπεδο; [ti mεjεϑǥs εçi aftǥ tǥ ikǥpεðǥ] / oppmåling av ei tomt η καταµέτρηση ενός οικοπέδου [i katamεtrisi εnǥs ikǥpεdu] / størrelsen på tomta η έκταση του οικοπέδου [i εktasi tu ikǥpεðu] tomåneders adj. (som varer i to måneder eller inntreffer annenhver måned) δίµηνος [ðiminǥs] # (to måneder gammel) διµηνιαίος [ðiminjεǥs] / han fikk/tok en tomåneders permisjon πήρε δίµηνη άδεια [pirε ðimini aðia] tomånedersperiode m. διµηνία, η [i ðiminia] # δίµηνο, το [tǥ ðiminǥ] tone m. τόνος, ο [Ǥ tǥnǥs] # (melodi, rel. sang/hymne) µέλος, το [tǥ mεlǥs] # (lyd, klang) ήχος, ο [Ǥ iχǥs] # (note) νότα, η [i nǥta] # (sinnsstemning, tonefall, aksent) τόνος, ο [Ǥ tǥnǥs] # (oppførsel) τόνος συµπεριϕοράς, ο [Ǥ tǥnǥs simbεrifǥras] / det du gjorde, var brudd på god tone αυτό που έκανες ήταν απρέπεια [aftǥ pu εkanεs itan aprεpia] / holde en tone i ett minutt κρατώ µια νότα ένα λεπτό [kratǥ mja nǥta εna lεptǥ] / i en bydende tone µε αυταρχικό τόνο [mε aftarçikǥ tǥnǥ] / i en triumferende tone µε διθυραµβικούς τόνους [mε ðiϑiramvikus tǥnus] / vi marsjerte til tonene fra skolekorpset παρελάσαµε υπό τους ήχους της σχολικής µπάντας [parεlasamε ipǥ tus iχus tis sχǥlikiz bandas] tone v. (farge) βάϕω [vafǥ] / tone med fargelotion (som skal vare) βάϕω µε χρωµολοσιόν (διαρκείας) [vafǥ mε ΧrǤnǤlǤsiǤn (ðiarkias)] / tone ned (dempe) απαλαίνω [apalεnǥ] # απαλύνω [apalinǥ] # (moderere) κατεβάζω τον τόνο [katεvazǥ tǥn tǥnǥ] # µαλακώνω [malakǥnǥ] # (dempe ned, ikke gjøre for stort

20 20 nummer av, avdramatisere) µειώνω [miǥnǥ] / han prøvde å tone ned betydningen av opplysningene προσπώθησε να µειώσει τη σηµασία των πληροϕοριών [prǥspaϑisε na miǥsi ti simasia tǥn plirǥfǥriǥn] : tone ned en artikkel κατεβάζω τον τόνο ενός άρθρου [katεvazǥ tǥn tǥnǥ εnǥs arϑru] : du bør tone ned noen punkter i artikkelen din καλύτερα ν' απαλύνεις/µαλακώνεις µερικά σηµεία του άρθρου σου [kalitεra napaliniz/malakǥniz mεrika simia tu arϑru su] toneangivende adj. (ledende, øvre) κορυϕαίος [kǥrifεǥs] # ηγετικός [ijεtikǥs] # που δίνει τον τόνο [pu ðini tǥn dǥnǥ] # (normgivende) κανονιστικός [kanǥnistikǥs] # (prominent, framtredende, fremragende) εξέχων* [εksεχǥn] # f. εξέχουσα [εksεχusa] toneansats m. (mus.)(ansats) ανάκρουση, η [i anakrusi] # ατάκα, η [i ataka] tonefrekvens m. (lydfrekvens, hørbar frekvens) ακουστική συχνότητα, η [i akustiki siχnǥtita] # ηχοσυχνότητα, η [i iχǥsiχnǥtita] tonehøyde f.m. (toneleie, tonefall) ύψος ϕωνής, το [tǥ ipsǥs fǥnis] tonesette v. (sette melodi til) µελοποιώ [mεlǥpiǥ] / tonesette et dikt µελοποιώ ένα ποίηµα [mεlǥpiǥ εna piima] tonesetter m. (komponist) µελωδός, ο [Ǥ mεlǥðǥs] # συνθέτης, ο/η [Ǥ/i sinϑεtis] tonesetting f.m. µελοποίηση, η [i mεlǥpiisi] tonestige m. (do, re, mi osv) κλίµακα του σολϕέζ, η [i klimaka tu sǥlfεz] tonet adj. (fargelagt, farget, malt) βαµµένος [vamεnǥs] / tonet hår βαµµένα µαλλιά, τα [ta vamεna malja] toparti- adj. (bestående av to partier) δικοµµατικός [ðikǥmatikǥs] # διακοµµατικός [ðiakǥmatikǥs] topartisystem n. (også: støtte fra to partier) δικοµµατισµός, ο [Ǥ ðikǥmatizmǥs] topolet adj. (fys.)( (bipolar) διπολικός [ðipǥlikǥs] topp m. (tind, pigg, klippe) αιχµή, η [i εχmi] # (høydepunkt) ακµή, η [i akmi] # (også: overf.) αποκορύϕωµα, το [tǥ apǥkǥrifǥma] # αποκορύϕωση, η [i apǥkǥrifǥsi] # κολοϕών(ας), ο [Ǥ kǥlǥfǥnas] # (toppunkt, høyeste punkt) κορυϕή, η [i kǥrifi] # κορϕή, η [i kǥrfi] # (høydepunkt, klimaks, kulminasjon) κατακόρυϕο, το [tǥ katakǥrifǥ] # (dameplagg/-undertøy, camisole) καµιζόλα, η [i kamizǥla] # κασκορσές, ο [Ǥ kaskǥrzεs] # (zool.: topp eller hette på fuglehode) κουκούλα, η [i kukula] # (fjærtopp, kam (på hane), fjærbusk (på hjelm etc.), høyde (av karriere)) λοϕίο, το [tǥ lǥfiǥ] / det er toppen! (det er det verste jeg har hørt! jeg har aldri hørt på maken! det tar kaka! det får da være grenser!) αυτό πια είναι το άκρον άωτο! [aftǥ pja inε tǥ akrǥn aǥtǥ] / fra topp til tå (fra øverst til nederst) από την κορυϕή ώς τα νύχια [apǥ tiŋ kǥrifi Ǥs ta niça] # από πάνω ώς κάτω [apǥ panǥ Ǥs katǥ] # πατόκορϕα [patǥkǥrfa] / med to topper δίκορϕος [ðikǥrfǥs] / mønstre noen fra topp til tå εξετάζω κάποιον από την κορϕή ώς τα νύχια [εksεtazǥ kapiǥn apǥ tiŋ gǥrfi Ǥs ta niça] / nå toppen (karrieremessig/sosialt) ϕτάνω στην κορυϕή [ftanǥ stiŋ kǥrifi] / og på toppen av det hele... (og som om ikke det var nok ) και σαν να µην έϕτανε αυτό... [kε san na min εftanε aftǥ] : og på toppen av det hele begynte det å snø! και σε επιστέγασµα άρχισε να χιονίζει! [kε sε εpistεDžazma arçisε na çǥnizi] /

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs

slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs 1 probat adj. (dyktig, effektiv, virksom) αποτελεσµατικός [apǥtεlεzmatikǥs] proberstein m. λυδία λίθος, ο [Ǥ liðia liϑǥs] probervekt f.m. (presisjonsvekt) ζυγός ακριβείας, ο [Ǥ ziDžǥs akrivias] # ζυγαριά

Διαβάστε περισσότερα

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras

Διαβάστε περισσότερα

J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja,

J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja, 1 J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja, gjerne! ναι, ευχαρίστως [nε εfχaristǥs] / ja, litt ναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får 1 smadre v. (splintre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # κοµµατιάζω [kǥmatjazǥ] / den fulle mannen smadret alle møblene ο µεθυσµένος κοµµάτιασε όλα τα έπιπλα [Ǥ mεϑizmεnǥs kǥmatjasε Ǥla ta εpipla] smak m. (smakssans)

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ 1 M m. (fork. for meter) µ. / 40 m. 40 µ. [saranda mεtra] Madeira geo. Μαδέρα, η [i maðεra] madjar m. (ungarer) Μαγυάρος, ο [Ǥ majarǥs] madonna f.m. (jomfru Maria) Παναγία, η [i panajia] madonnabilde n.

Διαβάστε περισσότερα

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis]

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis] 1 W Wales geo. Oυαλλία, η [i ualia] waliser m. Ουαλλός, ο [Ǥ ualǥs] # f. Ουαλλή, η [i uali] walisisk adj. ουαλλικός [ualikǥs] walkie-talkie m. (bærbar radiotelefon) ϕορητό ραδιοτηλέϕωνο, το [tǥ fǥritǥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

campingvogn f.m. τροχόσπιτο, το [tǥ trǥχǥspitǥ] # κάραβαν, το [tǥ karavan] / de

campingvogn f.m. τροχόσπιτο, το [tǥ trǥχǥspitǥ] # κάραβαν, το [tǥ karavan] / de 1 C ca. adv. (cirka) περίπου [pεripu] # κάπου [kapu] # πάνω κάτω [panǥ-katǥ] # γύρω [jirǥ] # (adj./adv.: omtrentlig, tilnærmelsesvis) κατά προσέγγιση [kata prǥsεŋgisi] # (nesten) παραλίγο [paraliDžǥ] /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Ρόμπερτ Μανσκ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Κάποτε υπήρχε μια όμορφη πριγκίπισσα που ονομαζόταν Ελισάβετ Ζούσε σε ένα κάστρο και είχε ακριβά ρούχα πριγκίπισσας Επρόκειτο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα αρχαρίων NY1111- Nybörjarkurs NY1111 Γκέτεµποργκ 19-1-2008/Göteborg 2008-1-19 Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Άν καπνίζεις... Η ιστορία του καπνίσματος

Άν καπνίζεις... Η ιστορία του καπνίσματος Άν καπνίζεις... Η ιστορία του καπνίσματος Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τις χαλαρωτικές ιδιότητες του καπνού ήταν οι Ινδιάνοι. Συνήθιζαν να καπνίζουν πίπα ή πούρο. Με την άφιξη των πρώτων ευρωπαίων στην αμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο.

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο. NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 2 NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 3 305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 307.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές δανέζικα-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές δανέζικα-σουηδικά Ευχές : Γάμος Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag. Vi vill

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου;

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Λίγα λεπτά αργότερα βρεθήκαμε σε μια παλιά αποθήκη. Η νύχτα φαινόταν ατελείωτη. Κανείς δεν κυκλοφορούσε. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά!

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Μέσα στο πιο κάτω ορθογώνιο υπάρχουν κρυμμένες λέξεις που έχουν σχέση με το νερό. Μπορείς να τις βρεις και να τις κυκλώσεις; Ψάξε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια! Οι

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Οικογένεια

Μετανάστευση και Οικογένεια Μετανάστευση και Οικογένεια ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δρ. Νίκος Ξυπολυτάς Πάντειο Πανεπιστήμιο Μετανάστευση και Οικογένεια Οικογενειακές σχέσεις και χώρα προέλευσης Οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η γάτα μου σταμάτησε να χρησιμοποιεί το «κουτί άμμου»?

Γιατί η γάτα μου σταμάτησε να χρησιμοποιεί το «κουτί άμμου»? Γιατί η γάτα μου σταμάτησε να χρησιμοποιεί το «κουτί άμμου»? Το να μην χρησιμοποιούν οι γάτες το κουτί άμμου είναι ίσως το πιο κοινό πρόβλημα όλων των ιδιοκτητών γατιών. Μια γάτα μπορεί να αποφεύγει το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Επισκόπισης για την Επικράτηση του Τζόγου Ανάμεσα σε Μαθητές Λυκείου

Έρευνα Επισκόπισης για την Επικράτηση του Τζόγου Ανάμεσα σε Μαθητές Λυκείου Έρευνα Επισκόπισης για την Επικράτηση του Τζόγου Ανάμεσα σε Μαθητές Λυκείου Τριχινά, Δ., Ζαρούνα, Ε.,Γρηγορίου, Α., Κοκονή, Χ., Λεωνίδου, Α., Παναγιώτου, Α., Σαββίδου, Α., Στυλιανού, Μ., Χαραλάμπους, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος 1. ΘΕΜΑ Το οριστικό άρθρο 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Θα µιλήσει ο Χασάν. Μ αρέσει η µουσική. Αγαπάει τη ζωή. Σπρώξε την πόρτα. Το 2003 τελείωσε το λύκειο. Το Μάη είχαµε ωραίο καιρό. Ήρθε µε το λεωφορείο. Ήρθε το

Διαβάστε περισσότερα

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες N1 N1A N1 2 3 A Μονόφυλλη πόρτα 4 Εξωτερική λήψη 5 N3 A Μονόφυλλη πόρτα Εσωτερική λήψη (καθιστικό) 6 7 N4 A 8 9 N5 A 10 11 N6 A Δίφυλλη πόρτα με σταθερά Δ/Α Εξωτερική λήψη 12 13 N7 A 14 15 N8 Μονοφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ Αιτιοκρατικό πείραμα ονομάζουμε κάθε πείραμα για το οποίο, όταν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται, μπορούμε να προβλέψουμε με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης. Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης. NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης. Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης. NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης Στοιχεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης Ιατρείο: Ατομικό ιστορικό εξεταζόμενου/ης NAI NAI NAI Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης HIV+ Φυματίωση Καρδιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - Σε κατάστημα με έπιπλα Α ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σε κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σημείο Αναγνωρίσεως άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST Παρακαλούμε συμπληρώστε το τεστ χωρίς βοήθεια από άλλα πρόσωπα ή βιβλία. Please complete this test without any help from other persons or books. Bitte furen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνογαλλική σχολή Πειραιά Άγιος-Παύλος ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπεύθυνη καθηγήτρια:σταυρούλα Μαυροματάκη Σχολικό έτος 2011-12 Ονοματεπώνυμο:Σπύρος Γεωργακόπουλος Τεχνολογικό επίτευγμα i-pod

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των νέων δελτίων

Οδηγός των νέων δελτίων Οδηγός των νέων δελτίων 4-7 Νέα εποχή Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης, προχωρά στην αναμόρφωση και ανανέωση των παιχνιδιών της. Με ακόμη πιο λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέρνα εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός & Πληροφορίες για το καρότσι: Thule Urban Glide

Οδηγός & Πληροφορίες για το καρότσι: Thule Urban Glide Οδηγός & Πληροφορίες για το καρότσι: Thule Urban Glide Eαν είσαι στην αναζήτηση για ένα καινούργιο καρότσι και ψάχνεις για το τέλειο υβριδικό καρότσι βόλτας στην πόλη, στο έχουμε ήδη βρει! Το Thule Urban

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 10 ως έναντι ασφαλίστρων έχετε ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω παροχές: Άνοιγμα τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ (από την ιστοσελίδα www.stixoi.info) Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ (οι πρώτοι στίχοι του βιβλίου της «3 κλικ Αριστερά») Η ζωή μας είναι σουγιάδες σε βρώμικα αδιέξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάφερέ μου σε παρακαλώ συγκεκριμένα 4 πράγματα που κάνεις για να είσαι ευτυχισμένη.

3. Ανάφερέ μου σε παρακαλώ συγκεκριμένα 4 πράγματα που κάνεις για να είσαι ευτυχισμένη. Αποκλειστική συνέντευξη με την συγγραφέα της ευτυχίας Κατερίνα Τσεμπερλίδου - Η ''Ψυχική Μπουγάδα'' το νέο της βιβλίο απόψε στο Golden Hall! 1. Τι σημαίνει καθαρίζω τις σκέψεις μου τις αναμνήσεις τα τοξικά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, οι τετάρτες τάξεις του Θ Δημοτικού Σχολείου Πάφου πήγαν εκδρομή στο Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού. Ο σκοπός τους ήταν να περπατήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα