όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige"

Transcript

1 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia] # ενέργεια [i εnεrjia] # (skritt) διάβηµα, το [tǥ ðjavima] # (foretagede, prosjekt) επιχείρηση, η [i εpiçirisi] / effektive tiltak αποτελεσµατικά/δραστικά µέτρα [apǥtεlεzmatika/ðrastika mεtra] / gjøre/iverksette/treffe de nødvendige tiltak κάνω όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige skritt) προβαίνω στ' αναγκαία διαβήµατα [prǥvεnǥ stanaŋgεa ðiavimata] / ingen av tiltakene våre ga resultater κανένα από τα διαβήµατα µας δεν έϕερε αποτελέσµατα [kanεna apǥ ta ðiavimata maz ðεn εfεrε apǥtεlεzmata] / regjeringen kunngjorde nye tiltak η κυβέρνηση εξήγγειλε νέα µέτρα [i kivεrnisi εksiŋgilε nεa mεtra] / treffe tiltak (foreta seg noe, gripe inn) προβαίνω σε µια ενέργεια [prǥvεnǥ sε mja εnεrjia] # (ta forholdsregler, gå til skritt) παίρνω µέτρα [pεrnǥ mεtra] : treffe/sette i gang strenge tiltak (ta i bruk kraftige virkemidler) παίρνω αυστηρά µέτρα [pεrnǥ afstira mεtra] / treffe tiltak mot evt./i tilfelle ulykke/brann/regn παίρνω µέτρα για την περίπτωση ατυχήµατος/πυρκαγιάς/βροχής [pεrnǥ mεtra ja tin pεriptǥsi atiçimatǥs/pirkajas/vrǥçis] tiltaksgruppe f.m. (programkomité, tiltakskomité) ακτιβιστής, ο [Ǥ aktivistis] tiltaksløs adj. (uten ryggrad, uten tæl, forsagt, engstelig) άψυχος [apsiχǥs] # αψύχωτος [apsiχǥtǥs] # (dorsk, doven) νωθρός [nǥϑrǥs] tiltale m. (tiltaleform) προσϕώνηση, η [i prǥsfǥnisi] # (siktelse) δίωξη, η [i ðiǥksi] # (anklage, siktelse, politianmeldelse) µήνυση, η [i minisi] / reise tiltale mot noen (utferdige siktelse mot noen, reise sak mot noen) ασκώ δίωξη εναντίον κάποιου [askǥ ðiǥksi εnandiǥ kapiu] # απευθύνω κατηγορία σε κάποιον [apεfϑinǥ katiDžǥria sε kapiǥn] # κάνω καταγγελία εναντίον κάποιον [kanǥ kataŋgεlia εnandiǥn kapiǥn] # κάνω/υποβάλλω µήνυση σε κάποιον [kanǥ/ipǥvalǥ minisi sε kapiǥn] # επαγγέλω κατηγορία εναντίον κάποιου [εpaŋgεlǥ katiDžǥria εnandiǥn kapiu] / sette noen under tiltale παραπέµπω κάποιον σε δίκη [parapεmbǥ kapiǥn sε ðiki] tiltale v. (virke tiltalende el. tiltrekkende el. interessant) ελκύω [εlkiǥ] # θέλγω [ϑεlDžǥ] # (bli likt) αρέσω [arεsǥ] # (titulere) προσϕώνω [prǥsfǥnǥ] # (jur.: sikte) κατηγορώ [katiDžǥrǥ] # (anklage, stille for retten, dømme) δικάζω [ðikazǥ] / bli/være tiltalt καθηγορούµαι [kaϑiDžǥrumε] # δικάζοµαι [ðikazǥmε] : han ble tiltalt for løsgjengeri κατηγορήθηκε για αλητεία [katiDžǥriϑikε ja alitia] : han ble tiltalt for medvirkning παραπέµϕθηκε για συνέργεια [parapεmfϑikε ja sinεrjia] : han er tiltalt for høyforræderi κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία [katiDžǥriϑikε ja εsχati prǥðǥsia] : han er tiltalt for voldtektsforsøk κατηγορείται για απόπειρα βιασµού [katiDžǥritε ja apǥpira viazmu] : han var tiltalt for mord δικάστηκε για ϕόνο [ðikastikε ja fǥnǥ] / idéen tiltalte meg ikke (jeg likte ikke idéen) η ιδέα δεν µου άρεσε [i iðεa ðεn mu arεsε] / jeg visste ikke hvordan jeg skulle tiltale ham δεν ήξερα πώς να τον προσϕωνήσω [ðεn iksεra pǥs na tǥn prǥsfǥnisǥ] / tanken på ekteskap tiltaler meg ikke δε µε θέλγει η ιδέα του γάµου [ðε mε tilji i iðεa tu Džamu] /

2 2 tanken på å gå av/fratre tiltaler meg ikke δε µε θέλγει η ιδέα να παραιτηθώ [ðε mε ϑεlji i iðεa na parεtiϑǥ] / tiltale noen for medvirkning παραπέµπω κάποιον µε την κατηγορία της συνέργειας [parapεmbǥ kapiǥn mε tiŋ katiDžǥria tis sinεrjias] tiltalebenk m. (benk, anklagebenk) εδώλιο, το [tǥ εðǥliǥ] tiltalebeslutning (anklageskrift, stevning) κατηγορητήριο, το [tǥ katiDžǥritiriǥ] # εγκλητήριο, το [tǥ εŋglitiriǥ] tiltaleform f.m. προσϕώνηση, η [i prǥsfǥnisi] / som tiltaleform ως προσϕώνηση [Ǥs prǥsfǥnisi] tiltalende adj. (sympatisk) προσηνής [prǥsinis] # συµπαθήτικος [simbaϑitikǥs] # αξιαγάπητος [aksiaDžapitǥs] # αρεστός [arεstǥs] # ελκυστικός [εlkistikǥs] # (sympatisk, taktfull, høflig, hensynsfull) ευγενικός [εvjεnikǥs] # ευγενής [εvjεnis] / et tiltalende utseende (et godt utseende) ελκυστική εµϕάνηση [εlkistiki εmfanisi] / tiltalende layout ελκυστική σελιδοποίηση, η [i εlkistiki sεliðǥpiisi] / tiltalende trekk ελκυστικό σουσούµι, το [tǥ εlkistikǥ susumi] tiltalepunkt n. κεϕάλαιο, το [tǥ kεfalεǥ] / han ble funnet skyldig på alle fem tiltalepunktene βρέθηκε ένοχος και στα πέντε κεϕάλαια της κατηγορίας [vrεϑikε εnǥχǥs kε sta pεndε kεfalεa tis katiDžǥrias] tiltalt adj. (jur.) κατηγορούµενος [katiDžǥrumεnǥs] tiltalte f.m. (anklagede) κατηγορούµενος, ο / κατηγοροuµένη, η [Ǥ katiDžǥrumεnǥs / i katiDžǥrumεni] / til sitt forsvar anførte/hevdet tiltalte at... απολογούµενος ο κατηγορούµενος ισχυρίστηκε ότι... [apǥlǥDžumεnǥs Ǥ katiDžǥrumεnǥs isçiristikε Ǥti] / tiltalte ble frikjent for anklagen ο κατηγορούµενος απηλλάγη [Ǥ katiDžǥrumεnǥs apilaji] / tiltalte ble frifunnet på alle punkter ο κατηγορούµενος αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες [Ǥ katiDžǥrumεnǥs aϑǥǥϑikε apǥ Ǥlεs tis katiDžǥriεs] tiltre v. (bestige) ανέρχοµαι σε [anεrχǥmε sε] # καταλαµβάνω [katalamvanǥ] # προσχωρώ [prǥsχǥrǥ] # (støtte, gå inn for) αποδέχοµαι [apǥðεχǥmε] / tiltre en ny stilling (begynne i ny stilling) καταλαµβάνω µια θέση [katalamvanǥ mja ϑεsi] / tiltre et embete (gå inn i et verv) αναλαµβάνω ένα αξίωµα [analamvanǥ εna aksiǥma] / tiltre en avtale προσχωρώ σε σύνϕωνο [prǥsχǥrǥ sε simfǥnǥ] tiltredelse m. προσχώρηση, η [i prǥsχǥrisi] # (innvielse, innsettelse,utnevnelse) εγκατάσταση, η [i εŋgatastasi] / tiltredelse av en konføderasjon προσχώρηση σε συνοµοσπονδία [prǥsχǥrisi sε sinǥmǥspǥnðia] tiltredelses- pref. (innsettelses-, innvielses-, åpnings-) εναρκτήριος [εnarktiriǥs] tiltredelsesforelesning m. εναρκτήριο µάθηµα, το [tǥ εnarktiriǥ maϑima] / en professors tiltredelsesforelesning εναρκτήριο µάθηµα ενός καθηγητή [εnarktiriǥ maϑima εnǥs kaϑijiti] tiltredelseserklæring f.m. (godkjenningsvedtak) εγκριτική απόϕαση, η [i εŋgritiki apǥfasi] tiltrekke v. ελκύω [εlkiǥ] # έλκω [εlkǥ] # προσελκύω [prǥsεlkiǥ] # (sjarmere, virke tiltrekkende på) τραβώ [travǥ] # θέλγω [ϑεlDžǥ] # (dra til seg, fange) επισύρω [εpisirǥ] / tiltrekke seg noens oppmerksomhet (fange noens oppmerksomhet) ροσελκύω/ελκύω/επισύρω την προσοχή κάποιου.. [pεǥsεlkiǥ/εlkiǥ/εpisirǥ tim brǥsǥçi kapiu] : han prøvde å tiltrekke seg min oppmerksomhet προσπάθησε να

3 3 προσελκύσει την προσοχή µου [prǥspaϑisε na prǥsεlkisi tim brǥsǥçi mu] / tiltrekke seg stor oppmerksomhet (gjøre seg bemerket) επισύρω την προσοχή όλου του κόσµου [εpisirǥ tim brǥsǥçi Ǥlu tu kǥzmu] / den jenta tiltrekker seg/virker tiltrekkende på menn αυτό το κορίτσι τραβάει τους άνδρες [aftǥ tǥ kǥritsi travai tus anðrεs] tiltrekkende adj. (sympatisk, elskverdig) συµπαθητικός [simbaϑitikǥs] # (sjarmerende, inntagende, lekker) ελκυστικός [εlkistikǥs] # γοηθευτικός [DžǤiϑεftikǤs] # γαργαλιστικός [DžarDžalistikǤs] # ελκυστικός [εlkistikǥs] # (forlokkende) σαγηνευτικός [sajinεftikǥs] # θελκτικός [ϑεlktikǥs] # (fascinerende, fristende, forførende) δελεαστικός [ðεlεastikǥs] # (magnetisk, populær) µαγνητικός [maDžnitikǥs] / en tiltrekkende personlighet µαγνητική προσωπικότητα [maDžnitiki prǥsǥpikǥtita] / hun er en tiltrekkende kvinne είναι ελκυστική γυναίκα [inε εlkistiki jinεka] / tiltrekkende mandighet ελκυστική αρρενωπότητα, η [i εlkistiki arεnǥpǥtita] tiltrekning f.m. (tiltrekningskraft, dragning, sjarm) έλξη, η [i elksi] # γοητεία, η [i DžǤitia] # δελέασµα, το [tǥ ðεlεazma] # (sjarm, tekke) θέλγητρο, το [tǥ ϑεljitrǥ] / fysisk tiltrekning σωµατική έλξη [sǥmatikǥ εlksi] / gjensidig tiltrekning αµοιβαία έλξη, η [i amivεa εlksi] / magnetisk tiltrekning µαγνητική έλξη, η [i maDžnitiki εlksi] / månens tiltrekning på havet η έλξη του ϕεγγαριού στη θάλασσα [i εlksi tu fεŋgariu sti ϑalasa] tiltrekningskraft f.m. έλξη, η [i εlksi] # (fys.) ελκτική ικανότητα, η [i εlktiki ikanǥtita] # (sjarm) ελκυστικότητα, η [i εlkistikǥtita] # θέλγητρο, το [Ǥ ϑεljitrǥ] # γοητεία, η [i DžǤitia] # (tiltrekning, sjarm, forledelse) δελέασµα, το [tǥ ðεlεazma] / en gåtefull tiltrekningskraft (nimbus, mystikk) µυστηριώδης /κρυϕή γοητεία [mistiriǥðis/krifi DžǤitia] tiltro m. (tro, lit, tillit) πίστη η [i pisti] # (tiltro, tro på) εµπιστοσύνη, η [i εmbistǥsini] / ha tiltro til (feste lit til) δίνω πίστη σε... [ðinǥ pisti sε] / jeg har inge tiltro til/tro på produktene deres δεν έχω εµπιστοσύνη στα προϊόντα τους [ðεn εχǥ εmbistǥsini sta prǥiǥnda tus] tilvekst m. (forøkelse, økning) προσαύξηση, η [i prǥsafksisi] tilvende seg v. (legge beslag på, ta i besittelse, forsyne seg med) ιδιοποιούµαι [iðiǥpjumε] # νοσϕίζοµαι [nǥsfizǥmε] # οικειοποιούµαι [ikiǥpjumε] # σϕετερίζοµαι [sfεtεrizǥmε] tilvenne v. εθίζω [εϑizǥ] # εγκλιµατίζω [εŋglimatizǥ] # προσαρµόζω [prǥsarmǥzǥ] [siniϑizǥ] / du må venne ham til (å tåle) strabaser/motgang πρέπει συνηθίζω # να τον εθίσεις στις κακουχίες [prεpi na tǥn εϑisis stis kakuçiεs] / det tok en god stund før jeg vennet meg til det sterke lyset χρειάστηκε κάµποση ώρα µέχρι να συνηθίσω στο δυνατό ϕως [Χriastikε kambǥsi Ǥra mεχri na siniϑisǥ stǥ ðinatǥ fǥs] tilvenning f.m. (det å bli utsatt for ) εθισµός, ο [Ǥ εϑizmǥs] / tilvenning til et klima εθισµός σ' ένα κλίµα [εϑizmǥs sεna klima] # (akklimatisering) εγκλιµατισµός, ο [Ǥ εŋglimatizmǥs] / tilvenning til strabaser/prøvelser (det å venne seg til å ta harde tak) εθισµός στις ταλαιπωρίες [εϑizmǥs stis talεpǥriεs] tilvekst m. αύξηση, η [i afksisi] # προσαύξηση, η [i prǥsafksisi]

4 4 tilvirke v. (produsere, framstille) κατασκευάζω [kataskεvazǥ] / tilvirket i Hellas ελληνικής κατασκευής [εlinikis kataskεvis] tilvirkning m. (produksjon) κατασκευή, η [i kataskεvi] # παραγωγή, η [i paraDžǥji] tilværelse m. (liv) ζωή, η [i zǥï] / føre en miserabel/rolig tilværelse (leve et miserabelt/ rolig liv) κάνω άθλια/ήσυχη ζωή [kanǥ aϑliǥ/isiçi zǥï] / føre en tilbaketrukket tilværelse (leve i ensomhet) ζω στη µοναξιά [zǥ sti mǥnaksia] / føre en ubemerket/ upåaktet tilværelse (leve et anonymt/tilbaketrukket liv) ζω στην αϕάνεια [zǥ stin afania] / en omflakkende tilværelse αλητική ζωή, η [i alitiki zǥï] tilårskommen adj. (eldre, gammel) γεραλέος [jεralεǥs] # γηραλέος [jiralεǥs] timannskomite m. (timannsutvalg) δεκαµελής επιτροπή, η [i ðεkamεlis εpitrǥpi] time m. ώρα, η [i Ǥra] # (avtale, avtalt møte) ραντεβού, το [tǥ randvu] # (undervisningstime) µάθηµα, το [tǥ maϑima] / en hel time µια ολόκληρη ώρα [mja ǤlǤkliri Ǥra] / en times tid (i ca. en time) για καµιά ώρα; [ja kamja Ǥra] / en totimers/to timer lang forsinkelse διώρη καθστέρηση [ðjǥri kaϑistεrisi] / en seks timers marsj εξάωρη πορεία [εksaǥri pǥria] / en seks/sju timers periode (et tidsrom på seks/sju timer) εξάωορο/επτάωρο, το [tǥ εksaǥrǥ/εptaǥrǥ] / etter en time ύστερα από µια ώρα [istεra apǥ mja Ǥra] / flere timer senere ύστερα από ώρες [istεra apǥ Ǥrεs] / hva har vi i neste time? τι έχοµε µετά; [ti εχǥmε mεta] / hvor manger timer er det (holder dere på) pr. dag? πόσες ώρες είναι την ηµέρα; [pǥsεs Ǥrεs inε tin imεra] / i de små (natta)timer τις µικρές ώρες [tiz mikrεs Ǥrεs] / i noen timer για λίγες ώρες [ja lijεs Ǥrεs] / når begynner neste time? πότε αρχίζει το επόµενο µάθηµα; [pǥtε arçizi tǥ εpǥmεnǥ maϑima] / seks/sju timers εξάωρος /επτάωρος [εksaǥrǥs/εptaǥrǥs] / timen deres er i morgen (de/de har time i morgen) το ραντεβού σας είναι για αύριο [tǥ randεvu sas inε ja avriǥ] / time etter time κάθε ώρα [kaϑε Ǥra] # (ettersom timene gikk) µε τις ώρες [mε tis Ǥrεs] / 2½ time δυοµισηώρες [ðiǥmisiǥrεs] / ytelse/avkastning pr. time ωριαία απόδοση [Ǥriεa apǥðǥsi] time- (pr. time) ωριαίος [ǤriεǤs] timeglass n. (hist. vannur) χλεψύδρα, η [i klεpsiðra] timedlemmers adj. (timanns-) δεκαµελής [ðεkamεlis] timelønn f. ωριαία αµοιβή, η [i Ǥriεa amivi] timetall n. αριθµός ωρών, ο [Ǥ ariϑmǥs ǤrǤn] timeverk n. εργατώρα, η [i εrDžatǥra] timian m. θυµάρι, το [tǥ ϑimari] timianolje m. θυµαρόλαδο, το [tǥ ϑimarǥlaðǥ] timinutters adj. δεκάλεπτος [ðεkalεptǥs] tind m. (topp, pigg, klippe) αιχµή, η [i εχmi] # δόντι, το [tǥ ðǥndi] # αποκορύϕωµα, το [tǥ apǥkǥrifǥma] # αποκορύϕωση, η [i apǥkǥrifǥsi] # µύτη, η [i miti] # tind på gaffel/høygaffel δόντι πηρουνιού/δίχαλας, το [tǥ ðǥndi pirunju/ðiχalas] tindre v. (funkle, skinne) γυαλίζω [jializǥ] tindrende adj. (funklende) γυαλιστερός [jalistεrǥs] # λαµπερός [lambεrǥs] / tindrende øyne γυαλιστερά/λαµπερά µάτια [jalistεra/lambεra matja] tine v. (smelte) λυώνω [ljǥnǥ] # λιώνω [jiǥnǥ] # µαλακώνω [malakǥnǥ] / det frosne

5 5 kjøttet har begynt å tine/holder på å tine το κατεψυγµένο κρέας άρχισε να µαλακώνει [tǥ katεpsiDžmεnǥ krεas arçisε na malakǥni] / det (= snøen/isen) holder på å tine (snøen/isen har begynt å tine) το χιόνι/ο πάγος άρχισε να λιώνει [tǥ çǥni/ǥ paDžǥs arçise na liǥni] / før isen/snøen tiner πριν λιώσει ο πάγος /το χιόνι [prin liǥsi Ǥ pǥDžǥs/tǥ çǥni] : når det begynner å tine ute (når det blir mildvær/tøvær) όταν αρχίζει να ξεπαγώνει ο καιρός [Ǥtan arçizi na ksεpaDžǥni Ǥ kεrǥs] / tine opp (avrime, foreta avriming) κάνω απόψυξη [kanǥ apǥpsiksi] # (fra dypfrysing, avise) ξεπαγώνω [ksepaDžǥnǥ] : tine kjøtt ξεπαγώνω κρέας [ksεpaDžǥnǥ krεas] : kjøttet tiner (opp) på en time το κρέας ξεπαγώνει σε µια ώρα [tǥ krεas ksεpaDžǥni sε mja Ǥra] ting m. πράγµα, το [tǥ praDžma] # (objekt, gjenstand) αντικείµενο, το [tǥ andikimεnǥ] / det er tingen! (akkurat det jeg vil/ønsker!) ακριβώς αυτό που θέλω! [akrivǥs aftǥ pu ϑεlǥ] # (akkurat det en trenger) ένα κι ένα [εna ki εna] : aspirin er tingen/et godt middel mot hodepine η ασπιρίνη είναι ένα κι ένα για τον πονοκέϕαλο [i aspirini inε εna ki εna ja tǥm bǥnǥkεfalǥ] : det er tingen/akkurat det jeg trenger i min jobb/for arbeidet mitt αυτό είναι ένα κι ένα για τη δουλειά µου [aftǥ inε εna ki εna ja ti ðulja mu] / dette er tingen/akkurat det som trengs! αυτό είναι ό,τι χρειάζεται [aftǥ inε Ǥti Χriazεtε] / en ting er..., noe annet... άλλο (πράγµα)... κι άλλο [alǥ (praDžma)... ki alǥ] : en ting er å si det, noe annet å gjøre det άλλο πράγµα η επιστήµη κι άλλο η τέχνη [alǥ praDžma i εpistimi ki alǥ i tεχni] / for den minste ting µε το παραµικρό [mε tǥ paramikrǥ] / tingenes tilstand κατάσταση πραγµάτων η [i katastasi praDžmatǥn] : endre tingenes tilstand (endre praksis) αλλάζω τα πράγµατα [alazǥ ta praDžmata] : la ting være som de er ας µείνον τα πράγµατα όπως είναι [az minun ta praDžmata ǤpǤs inε] / ting som er stuet sammen (ting som ligger i en dunge) ανάκατα πράγµατα [anakata praDžmata] / tingene på dette kontoret τα αντικείµενα σ' αυτό το γραϕείο [ta andikimεna saftǥ tǥ DžrafiǤ] / veska hennes er oppbevaringssted for alle mulige/slags ting η τσάντα της είναι αποθήκη παντός είδους πραγµάτων [i tsanda tis inε apǥϑiki pantǥs iðus praDžmatǥn] tingest m. (dings, innretning) µαραϕέτι, το [tǥ marafεti] / en sånn tingest man åpner glass/hermetikkbokser med ένα µαραϕέτι για το άνοιγµα γυαλιών/κονσερβών [εna parafεti ja tǥ aniDžma jaljǥn/kǥnsεrvǥn] tinktur m. βάµµα, το [tǥ vama] tinn n. κασίτερος, ο [Ǥ kasitεrǥs] # (loddetinn) καλάϊ, το [tǥ kalaï] # κασσιτεροκόλληση, η [i kasitεrǥkǥlisi] / hvitt tinn (krystallinsk tinn) # λευκοσίδηρος, ο [Ǥ lefkǥsidirǥs] tinnfolie m. ϕύλλο κασίτερου/λευκοσίδηρου, το [tǥ filǥ kasitεru/lεfkǥsiðiru] # (sølvpapir) ασηµόχαρτο, το [tǥ asimǥχartǥ] tinning m. κρόταϕος, ο [Ǥ krǥtafǥs] # µηνίγγι, το [tǥ miniŋgi] # µηλίγγι, το [tǥ miliŋgi] # µελίγγι, το [tǥ mεliŋgi] / pl. tinninger κρόταϕοι, οι [i krǥtafi] # µηνίγγια, τα [ta miniŋgia] # µηλίγγια, τα [ta miliŋgia] # µήνιγγες, οι [i miniŋgεs] tinning- pref. (temporal, som hører til tinningene) κροταϕικός [krǥtafikǥs] # κροταϕαίος [krǥtafεǥs] tinninglapp m. κροταϕιαίος λοβός (του µυαλού) [Ǥ krǥtafjεǥz lǥvǥs (tu mialu)]

6 6 tinnstøper m. (kjeleflikker) γανωµατάς, ο [Ǥ DžanǤmatas] # γανωτής, ο [Ǥ DžanǤtis] # γανωτζής, ο [Ǥ DžanǤdzis] # (tinnsmed, blikkenslager) κασσιτερωτής, ο [Ǥ kasitεrǥtis] tinnvarer m.pl. (tinntøy) είδη από λευκοσίδηρο, τα [ta iði apǥ lεfkǥsiðirǥ] tipakning m. (pakke eller sett på/med ti stykker) δεκάρι, το [tǥ ðεkari] / pakke med ti konvolutter (eller: pakke med konvolutter verd ti drakmer) ένα δεκάρι ϕάκελλα [εna ðεkari fakεla] tipp m. (lasteplan som kan skråstilles) ανατροπέας, ο [Ǥ anatrǥpεas] # (tippmekanisme) ανατροπή, η [i anatrǥpi] tipp- pref. ανατρεπόµενος [anatrεpǥmεnǥs] tippe v. (gjette) στοιχηµατίζω [stiçimatizǥ] # µαντεύω [mandεvǥ] # (spille - lotto, tipping etc.) παίζω στο Προπό [pεzǥ stǥ prǥpǥ] # (lesse av, losse) απορρίπτω [apǥriptǥ] / jeg tippet vinneren i fårste løp µάντεψα τον νικητή στην πρώτη κούρσα [mandεpsa tǥn nikitǥ stim prǥti kursa] / tippe over (tippe rundt, falle om, velte) αναποδογυρίζω [anapǥðǥjirizǥ] # τουµπάρω [tumbarǥ] # ανατρέπω [anatrεpǥ] : kanoen tippet rundt το κανό ανατράπηκε [tǥ kanǥ anatrapikε] / tippe søppel (lesse av søppel) απορρίπτω ακουπίδια [anariptǥ akupiðia] tippesjappe f.m. (spillelokale for totalisatorspill etc.) πρακτορείο ή κατάστηµα στοιχηµάτων, το [tǥ praktǥriǥ i katastima stiçimatǥn] tipp topp adj. (førsteklasses) άλϕα άλϕα [alfa-alfa] tipping f.m. (spill) Προπό, το [tǥ prǥpǥ] # (velting, kantring) ανατροπή, η [i anatrǥpi] tippvogn f. (lastebil med tipp) ανατρεπόµενο, το [tǥ anatrεpǥmεnǥ] # (kjerre med tipp) ανατρεπόµενο κάρρο, το [tǥ anatrεpǥmεnǥ karǥ] tips m. (hint, vink, etterretning, informasjon) είδηση, η [i iðisi] # (råd, rådgivning) συµβουλή, η [i simvuli] # ιδέα, η [i iðεa] # (driks, drikkepenger) ϕιλοδώρηµα, το [tǥ filǥðǥrima] # κέρασµα, το [tǥ kεrazma] # (dagl.) µπαξίσι, το [tǥ baksisi] / et siste tips fra µια τελευταία συµβουλή από [mja tεlεftεa simvuli apǥ] / gi tips (gi driks) δίνω ϕιλοδώρηµα [ðinǥ filǥðǥrima] : ga du tips til kelneren άδωσες ϕιλοδώρηµα στο σερβιτόρο; [εðǥsεs filǥðǥrima stǥ sεrvitǥrǥ] / gi tips om unike opplevelser προσϕέρω συµβουλές για µοναδικές εµπειρίες [prǥsfεrǥ simvulεz ja mǥnaðikεs εmbiriεs] / i tillegg til lønna får han veldig mye i tips επάνω από το µισθό του έχει κι ένα σωρό ϕιλοδωρήµατα [εpanǥ apǥ tǥ misϑǥ tu εçi ki εna sǥrǥ filǥðǥrimata] / tips for husmødre ιδέες για τις νοικοκυρές [iðεεz ja tiz nikǥkirεs] / vi fikk et tips/det var noen som tipset oss om fiendens angrep κάποιος µας έδωσε είδηση για την επίθεση του εχθρού [kapiǥz mas εðǥsε iðisi ja tin εpiϑεsi tu εχϑru] tipse v. (gi (et) hint, meddele) ειδοποιώ [iðǥpjǥ] / noen tipset politiet (politiet ble tipset (om saken)) κάποιος ειδοποίησε την αστυνοµία [kapiǥs iðǥpiisε tin astinǥmia] tirade m. (ordflom) κατεβατό, το [tǥ katεvatǥ] # (skjennepreken) εξάψαλµος, ο [Ǥ εksapsalmǥs] / bryte ut i en tirade (mot noen)(begynne å kjefte (på noen)) αρχίζω τον εξάψαλµος [arçizǥ tǥn εksapsalmǥs] tirre v. (erte, gjøre narr av, plage) βασανίζω [vasanizǥ] # (irritere, opprøre, provosere) εξερεθίζω [εksεrεϑisǥ] # (irritere, pirre, stimulere) ερεθίζω [εrεϑisǥ] # (opphisse, forarge, irritere) εξοργίζω [εksǥrjizǥ]

7 7 tirsdag m. Τρίτη, η [i triti] / det er tirsdag είναι Τρίτη [inε triti] tispe f.m. σκύλα, η [i skila] # θηλυκό ζώο, το [tǥ ϑilikǥ zǥǥ] # (neds. om kvinne: merr, hurpe, tøyte, drittkjerring) βρόµα, η [i vrǥma] # παλιοβρόµα, η [i paliǥvrǥma] # βροµογυναίκα, η [i vrǥmǥjinεka] # βροµογύναικο, το [tǥ vrǥmǥjinεkǥ] # βροµογύναιο, το [tǥ vrǥmǥjinεǥ] : ho er ei tispe/tøyte είναι µια παλιοβρόµα [inε mja paliǥvrǥma] tisse v. (urinere, late vannet, pisse) κατουράω [katuraǥ] # κατουρώ [katurǥ] # ελαϕρώνω [εlafrǥnǥ] # κάνω το νερό µου [kanǥ tǥ nεrǥ mu] # (barnespråk) κάνω πιπί [kanǥ pipi] / gå for å tisse πάω για κατούρηµα [paǥ ja katurima] / tisse i buksa κατουρώ τα παντλόνια µου [katurǥ ta pandεlǥnja mu] : han tisset i buksa κατούρησε τα παντελπόνια του [katurisε ta pandεlǥnja tu] / tisse blod (ha blod i urinen) κατουρώ αίµα [katurǥ εma] / tisse i senga βρέχω/κατουρώ το κρεβάτι µου [vrεχǥ /katurǥ tǥ krεvati mu] : babyen har vætt senga si igjen (babyen har tisset i senga igjen) το µωρό έβρεξε πάλι το κρεβάτι του [tǥ mǥrǥ εvrεksε pali tǥ krεvati tu] # το παιδί κατούρησε πάλι το κρεβάτι του [tǥ pεði katurisε pali tǥ krεvati tu] tistel m. (bot.) γαϊδουράγκαθο, το [tǥ DžaiðuraŋgaϑǤ] # (torn) αγκάθι, το [tǥ aŋgaϑi] titall n. δεκάδα, η [i ðεkaða] / store snøfall isolerte flere titalls landsbyer οι χιονοπτώσεις απόκλεισαν δεκάδες χωριά [i çiǥnǥptǥsis apǥklisan ðεkaðεs ΧǤria] titt m. (kikk, øyekast) µατιά, η [i matja] / ta en nærmere titt på (ta nærmere i øyensyn) ρίχνω µια πιο προσεκτική µατιά σε [riχnǥ mja pjǥ prǥsεktiki matja sε] titt og ofte adv. κάθε τόσο [kaϑε tǥsǥ] titte v. (kikke) κρυϕοκοιτάζω [krifǥkitazǥ] / titte fram/opp (vise seg, stikke nesen fram) ξεµυτίζω [ksεmitizǥ] # ξεµυτάω [ksεmitaǥ] # (dukke opp, komme plutselig til syne) ξεπροβάλλω [ksεprǥvalǥ] : da månen/sola tittet fram bak skyene όταν ξεµύτισε/ ξεπρόβαλε το ϕεγγάρι/ο ήλιος πίσω από τα σύννεϕα [Ǥtan ksεmitisε/ksεprǥvalε tǥ fεŋgari/ǥ iliǥs pisǥ apǥ ta sinεfa] : så snart georginene begynner å titte opp av jorda µόλις αρχίζουν οι ντάλιες να ξεµυτίζουν από το χώµα [mǥlis arçizun i daljεz na ksεmitizun apǥ tǥ ΧǤma] tittei int. (bø!) (i barns tittelek) κούκου [kuku] tittel m. τίτλος, ο [Ǥ titlǥs] tittelinnehaver m. κάτοχος του τίτλου, ο [Ǥ katǥχǥs tu titlu] tittelrolle f.m. οµώνυµος ρόλος, ο [Ǥ ǤmǤnimǤz rǥlǥs] / hvem spilller tittelrollen i «Hamlet»? ποιος παίζει τον οµώνυµο ρόλο στον 'Αµλετ'; [pjǥs pεzi tǥn ǤmǤnimǤ rǥlǥ stǥn amlεt] titulere v. (døpe, kalle, betegne som, gi økenavn/tilnavn/klengenavn) βαπτίζω [vaptizǥ] # βαϕτίζω [vaftizǥ] titusener n.pl. (titusenvis) δεκάδες χιλιάδες [ðεkaðεs çiljaðεs] tivoli n. (fornøyelsespark) λούνα πάρκ, το [tǥ luna park) tiårs adj. (tiårig, som er ti år gammel) δεκάχρονος [ðεkaχrǥnǥs] / en tiårs gutt (en gutt som er ti år gammel) ενα δεκάχρονο παιδί [εna ðεkaχrǥnǥ pεði] tiårsjubileum f.m. (tiårsperiode) δεκαετηρίδα, η [i ðεkaεtiriða] # δεκάχρονα, τα [ta ðekaχrǥna]

8 8 tiårsperiode f.m. δεκαετηρίδα, η [i ðεkaεtiriða] # δεκαετία, η [i ðεkaεtia] tjafset adj. (pjusket, pistret, spredt) αραιός [arεǥs] # αναµαλλιαµένος [anamaljamεnǥs] / tjafsete skjegg αραιή γενειάδα, η [i arεï jεnjaða] tjene v. (få inn i lønn, vinne) κερδίζω [kεrðizǥ] # παίρνω [pεrnǥ] # βγάζω [vDžazǥ] # (ta inn, få inn) απολαβαίνω [apǥlavεnǥ] # (tjenestegjøre, betjene) υπηρετώ [ipirεtǥ] # εξυπηρετώ [εksipirεtǥ] # (erverve, ta i besittelse) αποχτώ [apǥχtǥ] # αποκτώ [apǥktǥ] # (få inn/håve inn (penger)) καθαρίζω [kaϑarizǥ] / han tjener bra i den nye jobben βγάζει παραδάκι στη νέα του δουλειά [vDžazi paraðaki sti nεa tu ðulja] / han tjente en formue απόχτησε µεγάλο βιός [apǥχtisε mεDžalǥ vjǥs] / hvor mye tjener du på/i arbeidet ditt? τι απολαβαίνεις από τη δουλειά σου; [ti apǥlavεnis apǥ ti ðulja su] / jeg tjener kr ,- (norske kroner) i året κερδίζω (νοβηγικές) κορόνες το χρόνο [kεrðizǥ tεtrakǥsiεs çiliaðεs (nǥrvijikεs) kǥrǥnεs tǥ ΧrǤnǤ] / tjene fedrelandet (avtjene verneplikt) υπηρετώ την πατρίδα [ipirεtǥ tim patriða] / tjene en formue κάνω περιουσυία [kanǥ pεriusia] / tjene en hensikt (dekke et behov) εξυπηρετώ ένα σκοπό [εksipirεtǥ εna skǥpǥ] / tjene godt/grovt på en jobb µασάω καλά από µια δουλειά [masaǥ kala apǥ mja dulja] / tjene hensikten (tjene formålet, passe til formålet, være hensiktsmessig) ανταποκρίνοµαι στο σκοπό [andapǥkrinǥmε stǥ skǥpǥ] : den tjener det formålet den er laget for εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίον έγινε [εkplirǥni tǥ skǥpǥ ja tǥn ǤpiǤn εjinε] / tjene netto βγάζω/ κερδίζω καθαρά [vDžazǥ/kεrðizǥ kaϑara] # καθαρίζω [kaϑarizǥ] : hvor mye tjener du netto i uka? πόσα βγάζεις /κερδίζεις καθαρά τη βδοµάδα; [pǥsa vDžazis/ kεrðizis kaϑara ti vðǥmaða] # πόσα καθαρίζεις την εβδοµάδα; [pǥsa kaϑarizis tin εvðǥmaða] / tjene penger βγάζω/κερδίζω χρήµατα [vDžazǥ/kεrðizǥ Χrimata] # (krafse til seg penger) δεκαρολογώ [ðεkarǥlǥDžǥ] : denne avisa skriver hele tiden om skandaler bare for å tjene penger αυτή η εϕηµερίδα δεκαρολογεί γράϕοντας διαρκώς για σκάνδαλα [afti i εfimεriða ðεkarǥlǥji DžrafǤndas ðiarkǥs jia skanðala] : han tjener femten tusen kroner i måneden κερδίζει δεκαπέντε χιλιάδες κορένες το µήνα [kεrðizi ðεkapεndε çiljaðεs kǥrǥnεs tǥ mina] : tjene (gode) penger på noe (ha god fortjeneste på noe) κάνω κέρδος από κάτι [kanǥ kεrðǥs apǥ kati] : tjene store penger/en formue θησαυρίζω [ϑisavrizǥ] # µατσώνοµαι [matsǥnǥmε] : han tjente store penger under krigen θησαύρισε στον πόλεµο [ϑisavrisε stǥm bǥlεmǥ] : tjene gode/store penger på noe (ha stor fortjeneste av/på noe) αποκοµίζω µεγάλα κέρδη από κάτι [apǥkǥmizǥ mεDžala kεrði apǥ kati] : han tjente gode/en haug med penger på (denne) jobben έβγαλε ένα µάτσο λεϕτά από τη δουλειά [εvgalε εna matsǥ lεfta apǥ ti ðulja] / tjene masse penger βγάζω πολλά λεϕτά [vDžazǥ pǥla lεfta] # κερδίζω ένα σωρό λεϕτά [kεrðizǥ εna sǥrǥ lεfta] : tjene nok til å forsørge seg βγάζω αρκετά για να συντηρούµαι [vDžazǥ arkεta ja na sindirumε] / tjene på (ha nytte av, dra nytte av, profittere på) ωϕελούµαι [Ǥfεlumε] # ευεργετούµαι [everjetume] # καρπώνοµαι [karpǥnǥmǥ] # κερδίζω από [kεrðizǥ apǥ] : tjene på en forretning κερδίζω από µια δουλειά [kεrðizǥ apǥ mja ðulja] / tjene seg rik (bli rik, ha hell med seg) καζαντίζω [kazandizǥ] : han tjente seg rik i Statene καζάντισε στην Αµερική [kazandisε stin amεriki] / tjene som (fungere som) ενεργώ ως [εnεrDžǥ Ǥs] : tjene

9 9 som lokkedue/lokkemiddel for... ενεργώ ως µέσο παραπλάνησης για [εnεrDžǥ Ǥz mεsǥ paraplanisiz ja] / tjene til det daglige brød (tjene nok ti å dekke de daglige utgifter) βγάζω το ψωµί µου [vDžazi tǥ psǥmi mu] # κερδίζω το καθηµερινό µου [kεrðizǥ ti kaϑimεrinǥ mu] # κερδίζω τα προς το ζην [kεrðizǥ ta prǥs tǥ zin] # κερδίζω τη ζωή µου [kεrðizǥ ti zǥï mu] : han er i stand til å tjene til livets opphold είναι άξιος να κερδίσει το ψωµί του [inε aksiǥz na kεrðisi tǥ psǥmi tu] : tjene sitt brød på ærlig vis κερδίζω τίµια το ψωµί µου [kεrðizǥ timia tǥ psǥmi mu] tjener m. υπηρέτης, ο [Ǥ ipirεtis] # δούλος, ο [Ǥ ðulǥs] # (kammertjener) θαλαµηπόλος, ο [Ǥ ϑalamipǥlǥs] # (følgessvenn) ακέλουθος, ο [Ǥ akǥluϑǥs] # (neds. lakei) δουλικό, το [tǥ ðulikǥ] / kongens tjenere η ακόλουϕοι του βασιλιά [i akǥluϑi tu vasilja] tjeneste f.m. θητεία, η [i ϑitia] # υπηρεσία, η [i ipirεsia] # (service, betjening (av lån)) εξυπηρέτηση, η [i εksipirεtisi] # (hjelp, avhjelping, lette) ευκολία, η [i εfkǥlia] # (hjelp, assistanse) διακόνεµα, το [tǥ ðiakǥnεma] # διακονία, η [i ðiakǥnia] # (hjelp, en stor tjeneste, gunstbevisning) εκδούλευση, η [i εkðulεfsi] / avbryte en tjeneste αποδιοργανώνω µια υπηρεσία [apǥðiǥrDžanǥnǥ mja ipirεsia] / be noen om en tjeneste ζητώ µια εκδούλευση από κάποιον [zitǥ mja εkðulεfsi apǥ kapiǥn] / det å gi fri fra tjeneste (dimittering) απέλυση από θητεία, η [i apǥlisi apǥ ϑitia] / gjøre noen en tjeneste κάνω µια εκδούλευση/εξυπηρέτηση/ευκολία/ένα καλό σε κάποιον [kanǥ mja εkðulεfsi/εksipirεtisi/εfkǥlia sε kapiǥn] # κάνω µια καλή χειρονοµία/ πράξη [kanǥ mja çεrǥnǥmia/praksi] : en gang gjorde du meg en stor tjeneste κάποτε µου έκανες ένα καλό [kapǥtε mu εkanεs εna kalǥ] / gjøre tjeneste υπηρετώ [ipεrεtǥ] : gjøre tjeneste i hæren πηρετώ στο στρατέ [ipirεtǥ stǥ stratǥ] / i aktiv tjeneste εν ενεργεία [εn εnεrjia] # σε κατάσταση ενεργείας [sε katastasi εnεrjias] # (om arbeidstakere og mil.) σε µαχισµή υπηρεσία [sε maçizmi ipirεsia] : en offiser i aktiv tjeneste αξιωµατικός εν ενεργεία [aksiǥmatikǥs εn εnεrjia] / offentlige tjenester (f.eks. renovasjon, vann og kloakk) επιχειρήσεις κοινής ωϕελείας, οι [i εpiçirisis kinis Ǥfεlias] / statlig tjeneste κρατική υπηρεσία [kratiki ipirεsia] / til tjeneste! ((jeg står) til Deres tjeneste/disposisjon!) στη διάθεση σας! [sti ðjaϑεsi sas] # στις διαταγές σας! [stiz ðiatajεs sas] / være i (offentlig) tjeneste (inneha et embete, gå i lære) θητεύω [ϑitεvǥ] / være i noens tjeneste (være ansatt hos noen) είµαι στη δούλεψη κάποιου [imε sti ðulεpsi kapiu] : han er i fiendens tjeneste (gå fiendens ærend) είµαι στη δούλεψη του εχθρού [imε sti ðulεpsi tu εχϑru] / være ute av tjeneste (ha fri, ikke være i tjeneste) είµαι εκτός υπηρεσίας [imε εktǥs ipirεsias] tjenesteattest m. (arbeidsattest) πιστοποιητικό εργασίας, η [i pistǥpiitikǥ εrDžasias] tjenestebil m. αυτοκίνητο δηµοσίας χρήσεως ( Χ), το [tǥ aftǥkinitǥ ðimǥsias ΧrisεǤs] tjenestefeil m. (jur.)(embetsforbrytelse, pliktforsømmelse) απιστία, η [i apistia] tjenestefolk n.pl. υπηρέτες [ipirεtεs] / i leilighetene til tjenestefolket (i underetasjen) στα διαµερίσµατα των υπηρετών [sta ðiamεrizmata tǥn ipirεtǥn] tjenestforsømmelse m. επαγγελµατική αµέλεια, η [i εpaŋgεlmatiki amεlia] # (pliktforsømmelse) παραµέληση καθήκοντος, η [i paramεlisi kaϑikǥndǥs] tjenestegjøre v. υπηρετώ [ipirεtǥ] / tjenestegjøre i hæren υπηρετώ στο στρατό [ipirεtǥ stǥ stratǥ]

10 10 tjenestejente f. (tjenestepike, værelsespike, hushjelp) υπηρέτρια, η [i ipirεtria] θαλαµηπόλος, η [i ϑalamipǥlǥs] # θεραπαινίδα, η [i ϑεrapεniða] # (neds., hushjelp, trellkvinne, lakei) δούλα, η [i ðula] # δουλικό, το [tǥ ðulikǥ] tjenestekvinne f.m. (offentlig funksjonær) δηµόσιος υπάλληλος, η [i ðimǥsiǥs ipalilǥs] tjenestemann m. (offentlig tjenestemann/funksjonær) δηµόσιος υπάλληλος, ο [ǤðimǤsiǤs ipalilǥs] # δηµόσιος λειτουργός, ο [Ǥ ðimǥsiǥz liturDžǥs] tjenestetid f.m. (i off. tjeneste: valgperiode, embetsperiode) θητεία, η [i ϑitia] tjenesteuførhet f.m. (arbeidsudyktighet, invaliditet) ανικανότητα, η [i anikanǥtita] tjenestevilje m. (villighet, iver) προθυµία, η [i prǥϑimia] tjenestevillig adj. (beredvillig, villig) προθύµως [prǥϑimǥs] # βολικός [vǥlikǥs] tjenesteytelse m. παροχή υπηρεσιών, η [i parǥçi ipirεsiǥn] tjore v. (binde, feste) δένω [ðεnǥ] / tjore et dyr δένω ζωή [ðεnǥ zǥï] tjue tallord, adj. n. είκοσι(, το) [(tǥ) ikǥsi] / ca. tjue (omkring tjue, et tjuetalls) καµιά εικοσαριά [kamja ikǥsaria] / gange med tjue εικοσαπλασιάζω [ikǥsaplasiazǥ] / hun har fylt tjue (hun har passert tjue) µπήκε στα είκοσι [bikε sta ikǥsi] / med/på tjue medlemmer εικοσαµελής [ikǥsamεlis] : et utvalg/en komité med tjue medlemmer µια εικοσαµελής επιτροπή [mja ikǥsamεlis εpitrǥpi] / som varer tjue dager (tjue dagers) εικοσαήµερος [ikǥsaïmεrǥs] / som varer tjue år (tjue års) εικοσαετής [ikǥsaεtis] : tjue års forlengelse εικοσαετής παράταση [ikǥsaεtis paratasi] / tjue måneder gammel (som varer tjue måneder) εικοσάµηνος [ikǥsaminǥs] / tjue år gammel (tjueårig) εικοσαρικός [ikǥsarikǥs] / verd tjue drakmer εικοσαρικός [ikǥsarikǥs] tjue- pref. (prefiks: tjuetalls) είκοσα [ikǥsa] # είκοσι [ikǥsi] tjuedagersperiode f.m. εικοσαήµερο, το [tǥ ikǥsaïmεrǥ] tjuedrakmer m. (gr. mynt) εικοσάρι, το [tǥ ikǥsari] tjueen grunntall, adj. εικοσιένα(, το) [(tǥ) ikǥsiεna] / (hist.) frigjøringskrigen 1821 το εικοσιένα [tǥ ikǥsiεna] tjueett m. (kortspill: am. blackjack) (χαρτοπαίγνιο) µπλάκτζακ, το [(ΧartǤpεDžniǤ) blakdzak] tjuefemårig adj. εικοσ(ι)πεντάχρονος [Ǥ ikǥs(i)pεndaχrǥnǥs] tjuefemåring m. εικοσ(ι)πεντάσης, ο [Ǥ ikǥs(i)pεndaris] tjuefiretimers adj. εικοσιτετράωρος [ikǥsitεtraǥrǥs] / en tjuefiretimers streik εικοσιτετράωρη απεργία [ikǥsitεtraǥri apεrjia] tjuelepta m. (gr. mynt : 1 drakme = 100 lepta) εικοσαράκι, το [tǥ ikǥsaraki] tjueminuttersperiode f.m. εικοσάλεπτο, το [tǥ ikǥsalεptǥ] # εικοσαράκι, το [tǥ ikǥsaraki] tjuemånedersperiode f.m. εικοσάµηνο, το [tǥ ikǥsaminǥ] tjuende adj. εικοστός [ikǥstǥs] tjueårene n.pl. (alder) τα είκοσι µου [ta ikǥsi mu] # (1920-årene) η δεκαετία του '20 [i ðεkaεtia tu ikǥsi] / da han var i tjueårene όταν ήταν στα είκοσι του [Ǥtan itan sta ikǥsi tu] tjueårig adj. (tjue års) εικοσαετής [ikǥsaεtis] # εικοσάχρονος [ikǥsaχrǥnǥs] / en tjueårig student ένας εικοσαετής ϕοιτητής [εnas ikǥsaεtis fititis] tjueåring m. εικοσάρης, ο [Ǥ ikǥsaris] # (f.) εικοσάρα, η [i ikǥsara]

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder

Διαβάστε περισσότερα

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ 1 Τα φώτα της νεκροφόρας έσχιζαν το πηχτό σκοτάδι καθώς έτρεχε στην εθνική οδό, περασμένα μεσάνυχτα, με κατεύθυνση προς βορρά. Ο οδηγός είχε συγκεντρωμένη την προσοχή του στον μισοφωτισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ επειδή η γνώση είναι δύναμη στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία ως εργαζόμενοι έχουμε ανησυχίες, προβληματισμούς, ιδέες, οράματα ως εργαζόμενοι στο

Διαβάστε περισσότερα

MULLER SEL_D_Layout 1 06/05/2010 2:25 μ.μ. Page 1

MULLER SEL_D_Layout 1 06/05/2010 2:25 μ.μ. Page 1 MULLER SEL_D_Layout 1 06/05/2010 2:25 μ.μ. Page 1 MULLER SEL_D_Layout 1 06/05/2010 2:25 μ.μ. Page 2 MULLER SEL_D_Layout 1 06/05/2010 2:25 μ.μ. Page 3 συγγραφεισ α π ο λ ο τον κοσμο Ο άγγελος της πείνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Φθάνω λοιπόν στην Αθήνα και ψάχνοντας βρίσκω την υπηρεσία που έπρεπε να παρουσιαστώˑ ήταν η ΑΣ ΑΝ ( Ανώτατη Στρατιωτική ιοίκησις Αττικής και νήσων), έτσι λεγόταν τότε,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήσεις και βιώματα του 2 ου Παγκοσμίου πολέμου

Αναμνήσεις και βιώματα του 2 ου Παγκοσμίου πολέμου 1 Αναμνήσεις και βιώματα του 2 ου Παγκοσμίου πολέμου Τάσου Κολοκοτρώνη ******************** Μελβούρνη 2008 2 Περιεχόμενα Σελ. Πρόλογος... 3 28 η Οκτωβρίου 1940... 7 Η εκκένωση της Θεσσαλονίκης και οπισθοχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Ιράν, όμως ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως εκεί θα με περίμενε ο νέος δρόμος της ζωής μου.

Για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Ιράν, όμως ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως εκεί θα με περίμενε ο νέος δρόμος της ζωής μου. Για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Ιράν, όμως ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως εκεί θα με περίμενε ο νέος δρόμος της ζωής μου. Εγώ ο Κώστας Ραφτόπουλος του Δημοσθένη και της Χαράς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ, ο πόλεμος και το σχολείο Εισαγωγικό σημείωμα

Εγώ, ο πόλεμος και το σχολείο Εισαγωγικό σημείωμα 1 Εγώ, ο πόλεμος και το σχολείο Εισαγωγικό σημείωμα Το βασικότερο στοιχείο ενός πολιτισμένου λαού είναι η παιδεία. Αυτό μπορεί να συγκριθεί σαν ένα γερό θεμέλιο ενός κτιρίου με τους καλά τοποθετημένους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΣΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ

Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΣΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΣΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΟΤΤ www.gustavoott.com.ar 1 ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΟΤΤ Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΣΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ Μετάφραση: Σταµάτης Πολενάκης. Gustavo Ott gustavott@yahoo.com www.gustavoott.com.ar SGAE- Sociedad General

Διαβάστε περισσότερα

Στανισλάβ Στρατίεβ Tο σακάκι που βελάζει

Στανισλάβ Στρατίεβ Tο σακάκι που βελάζει Στανισλάβ Στρατίεβ Tο σακάκι που βελάζει Στανισλάβ Στρατίεβ Tο σακάκι που βελάζει www.stanislavstratiev.org Tο σακάκι που βελάζει Stanislav Stratiev, 1976 Aeolus Project, 2007 Μετάφραση: Βασίλη Σκουβακλή

Διαβάστε περισσότερα

Φεγγάρι. άλλου ουρανού. Φεγγάρι άλλου ουρανού. Δημήτρης Μικελλίδης. Δημήτρης Μικελλίδης

Φεγγάρι. άλλου ουρανού. Φεγγάρι άλλου ουρανού. Δημήτρης Μικελλίδης. Δημήτρης Μικελλίδης Θα σ αγαπάω μια ζωή και θα το κρύβω σαν κάτι ένοχο που με φοβίζει τόσο θα σε ποθώ κι όμως ποτέ δεν θα σε νιώσω θα σ έχω μέσα μου ποτέ δεν θα ξεφύγω από τη σκέψη σου που σαν φωτιά με καίει κι όταν δακρύζω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 1994, 1995, 2001

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 1994, 1995, 2001 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 1994, 1995, 2001 ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ Ο ΣΧΕΔΟΝ ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΑΝΘΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ DAVID PYE, WOLINSKI, FIDDY,

Διαβάστε περισσότερα

Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου

Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου Γιάννης Αντάμης Τα Αποκτηθέντα Κατά Τύχην Όλως, Αποσπάσματα Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου Dreamtigers 2013 www.yannisadamis.com 1 Αχ πώς δάγκωνε η ειρωνική μου διάθεση. Αχ πώς τσίμπαε

Διαβάστε περισσότερα

- Ο καθηγητής να επιλέξει από τη λίστα ή να χρησιµοποιήσει ένα από τα δικά του:

- Ο καθηγητής να επιλέξει από τη λίστα ή να χρησιµοποιήσει ένα από τα δικά του: 1 η Mέρα Αντίγραφο εκπαιδευτή Συστάσεις & Ασκήσεις Γνωριµίας - Ο καθηγητής να επιλέξει από τη λίστα ή να χρησιµοποιήσει ένα από τα δικά του: Παιχνίδι Τριών Ερωτήσεων Το κάθε µέλος της οµάδας θα γράψει

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΝ ΠΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ»

«ΣΑΝ ΠΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ» ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «ΣΑΝ ΠΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ» (ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ) 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ένα παλαιοβιβλιοπωλείο ζει εγκλεισμένος, στον κόσμο των βιβλίων και της σιωπής, για τριάντα χρόνια, ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

STEPHEN KING 22/11/63

STEPHEN KING 22/11/63 STEPHEN KING 22/11/63 Ποτέ µου δεν ήµουν απ αυτούς που τους λένε κλαψιάρηδες. Η πρώην γυναίκα µου ισχυρίστηκε ότι η «ανυπαρξία κλιµάκωσης των συναισθηµάτων µου» ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο µε άφησε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Απόδρασης» από μια Βίαιη Σχέση

Οδηγός «Απόδρασης» από μια Βίαιη Σχέση Οδηγός «Απόδρασης» από μια Βίαιη Σχέση Αθήνα 2013 Οδηγός «Απόδρασης» από μια Βίαιη Σχέση Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση αυτού του Οδηγού καθώς και η αναπαραγωγή του ή χρήση του σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να ελέγξετε τον τζόγο σας

Μπορείτε να ελέγξετε τον τζόγο σας Μπορείτε να ελέγξετε τον τζόγο σας Περιεχόμενα 1. Μπορείτε να ελέγξετε τον τζόγο σας 4 2. Γιατί παίζω τζόγο; 11 3. Πώς μπορώ να το μειώσω; 16 4. Πώς μπορώ να σταματήσω τον τζόγο; 32 5. Το μέλλον 40 6.

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Μηνάς. Επίκαιρα

Γεράσιμος Μηνάς. Επίκαιρα 1 2 3 Γεράσιμος Μηνάς Επίκαιρα 2007 4 5 Η παρούσα προσπάθεια, συνεχίζεται το λοιπόν, με γνώμες που ως επί τω πλείστων διατηρούνται με το πέρασμα του χρόνου. Είτε αλλάζεις στάση ζωής, Μα κάθε τι, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

εργατικόςτύπος Περιεχόμενα:

εργατικόςτύπος Περιεχόμενα: ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΦΥΛΛΟ 1 Διανέμεται δωρεάν εργατικόςτύπος Περιεχόμενα: Επισφάλεια ΧΑΛΚΟΡ Κλαδικές συμβάσεις Ποιοι είμαστε σελ 2 σελ 3 σελ 4-5 Ανταποκρισεις απο χωρους δουλειάς: Pizza Fan - Super Market Προμηθευτική

Διαβάστε περισσότερα

εργατικόςτύπος Περιεχόμενα:

εργατικόςτύπος Περιεχόμενα: ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΦΥΛΛΟ 1 Διανέμεται δωρεάν εργατικόςτύπος Περιεχόμενα: Επισφάλεια ΧΑΛΚΟΡ Κλαδικές συμβάσεις Ποιοι είμαστε σελ 2 σελ 3 σελ 4-5 Ανταποκρισεις απο χωρους δουλειάς: Pizza Fan - Super Market Προμηθευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Μάνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Λογοτεχνία για Nέους KAIΡOΣ ΓΙΑ ΗΡΩΕΣ

Σύγχρονη Λογοτεχνία για Nέους KAIΡOΣ ΓΙΑ ΗΡΩΕΣ Σύγχρονη Λογοτεχνία για Nέους KAIΡOΣ ΓΙΑ ΗΡΩΕΣ Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (N. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και

Διαβάστε περισσότερα

...να το ξέρεις. Το πιο σημαντικό είναι η αγάπη.

...να το ξέρεις. Το πιο σημαντικό είναι η αγάπη. ...να το ξέρεις. Το πιο σημαντικό είναι η αγάπη. 1 Μέρες Κατοχής αλτ!» Ύστερα ο Γερμανός είπε ακόμα μία φράση που «Αλτ, ακούστηκε κοφτή, όμοια με βρισιά. Τι κι αν δεν καταλάβαινε τι ακριβώς εννοούσε,

Διαβάστε περισσότερα