GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes"

Transcript

1 Data storage, as shipped from the factory, is as shown in table 2. Table 2 Sensor Points Frequency Radiation 10,000 Temperature Bias Voltage Battery Voltage Wind Speed Wind Direction Pressure Rain 1 hour 5.0 SPECIFICATIONS Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) EN g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes Gamma Measurement R/hr (0-1 Sv/hr) Accuracy +/-5% at 10microR/hr, +/-7% above 1 R/hr Angular dependence: <2% over all angles Sample Rate: 1 second Operating temperature: -25C to +50C Auxiliary Measurements Sensor temperature Battery voltage High voltage bias Tipping Rain Bucket Data Storage Data recording interval adjustable 1 second to 9 hours Data capacity 20,000 data points Maximum archive time 5.5 hours to 20.5 years Power 6 volt internal battery (optional) Operating current 220mA without modem (250mA with modem) External battery charger (optional) Solar power (optional) Real-time clock Drift <2 minutes/month Serial Transmission Three RS-232 ports Dial-up modem (optional) Compatible with many externally mounted wireless radio options Mechanical 12 X12 X14 overall (31cm x 31cm x 36cm) 33 lbs (15 kg) Weatherproof enclosure: Aluminum with two-part catalytic polyurethane paint Latches and hardware: stainless steel Other Options Tripod Rain gauge Barometric pressure Wind speed and direction Certifications CE Certified (Low Voltage Directive and Electromagnetic Compatibility Directive) CE Pressure Equipment Directive 97/23/EC ASME Section VIII CAUTIONS AND WARNINGS IF THIS EQUIPMENT IS USED IN A MANNER NOT SPECIFIED BY THE MANUFACTURER, THE PROTECTION PROVIDED BY THE DESIGN OF THIS EQUIPMENT MAY BE IMPAIRED. NO OPERATOR SERVICABLE PARTS. THIS INSTRUMENT SHALL BE SERVICED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY. THE SENSOR ENCLOSURE MAY ONLY BE OPENED BY CUTTING THE LOCK WIRE USED TO SECURE THE LATCHES. LOCK WIRE MUST BE REINSTALLED AFTER SERVICING AND SEALING THE ENCLOSURE TO ENSURE CONTINUED SAFETY OF THE PRODUCT. THIS INSTRUMENT DOES NOT INCLUDE PROTECTIVE GROUNDING WIRES. DUE TO THE FACT THAT THIS INSTRUMENT IS BATTERY OPERATED, AND MAY BE MOVED FROM LOCATION TO LOCATION, IT SHALL BE THE RESPONSIBILITY OF THE USER TO PROVIDE APPROPRIATE GROUNDING OF THIS DEVICE WHEN LOCATED IN AN AREA WHERE THIS MAY BE REQUIRED. CONSULT LOCAL ELECTRICAL CODES AND NORMATIVE REGULATIONS FOR APPROPRIATE GROUNDING REQUIREMENTS. THE SENSOR HOUSING CONTAINS A PRESSURIZED IONIZATION CHAMBER WITH HIGH INTERNAL PRESSURE AND HIGH VOLTAGE (~400 VDC) ON ITS SURFACE WHEN POWER IS APPLIED. REMOVAL OF CHAMBER FROM ITS PROTECTIVE HOUSING OR MISHANDLING COULD CAUSE SERIOUS INJURY. TO PREVENT DAMAGE TO THE INTERNAL BATTERY AND INTERNAL CIRCUITS, DO NOT CONNECT A SOLAR PANEL AND BATTERY CHARGER SIMULTANEOUSLY. THE (OPTIONAL) INTERNAL BATTERY USED IN THIS INSTRUMENT IS A SEALED LEAD ACID BATTERY AND SHALL ONLY BE REPLACED WITH AN IDENTICAL REPLACEMENT AVAILABLE FROM GE REUTER STOKES. USE OF ANY OTHER BATTERY MAY CAUSE DAMAGE TO THE CHARGING UNIT OR THE INSTRUMENT. RSS-131QSM

2 1.0 MECHANICAL While the RSS-131ER is a portable device, it may also be permanently mounted in any orientation with suitably designed brackets and is not sensitive to detector orientation. Generally, the RSS-131ER will be mounted with the cable connectors facing down. The integral mounting flange on the top surface of the enclosure is compatible with tripod-type mounting systems, and will accept #10-24 machine threaded screws or bolts. Grounding of the RSS-131ER is accomplished at a grounding point on the mounting flange by means of a screw and lockwasher. This screw is identified by a grounding symbol sticker with the symbol Consult local electrical codes or normative references.. In normal operation, grounding of the unit is not required. 3.0 ELECTRICAL Switchcraft Part #EN3C6F RS #CN7-11 Cable to connect external 6 to 8 V power supply to External Power connector on RSS-131ER Used only if no internal battery. To power supply To ground on power supply 2 conductor 22 ga cable should be used. Alpha part number 5610B2001(recommended). 4.0 COM PORT CONFIGURATION / DATA STORAGE The RSS-131ER is configurable through the RSS-131ER configuration utility. Communications, as original shipped from the factory, are as shown in the table 1. Configuration is done through COM2 or COM4, using the S cable. Make sure the cable is attached to the unit. Table 1 COM Port Baud Configuration COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Optional internal modem) COM4 9600,N,8,1 2.0 BASIC CHECKOUT/SETUP HPIC Dimensions Relative to Center of Ion Chamber S Serial Cable to connect Data Acquisition Board COM 2 to PC DB-9 Switchcraft 4 pin connector (Female connector on cable) DB-9 on PC Switchcraft Part #ENC4F (Female connector on cable) Panel Legend Connect S cable to COM2 and PC. Start configuration utility. Power on unit. Verify communications by selecting online version. Configure as desired, per the manual. Remove the cable and mount as desired per manual and local regulations.

3 De data-opslag, zoals verzonden van de fabriek, wordt weergegeven in tabel 2. Tabel 2 Sensor Punten Frequentie Straling 10,000 Temperatuur Voorspanning Accuspanning Windsnelheid Windrichting Druk Regen 1 uur 5.0 SPECIFICATIES Omgevingsstralingsmonitor (RSS-131ER) NL g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Installatie- en bedieningsinstructies voor de Omgevingsstralingsmonitor (RSS-131ER) Vervaardigd door Reuter Stokes Meting van gammastraling R/u (0-1 Sv/u) Nauwkeurigheid +/-5% aan 10microR/u, +/-7% boven 1 R/u Hoekafhankelijkheid: <2% voor alle hoeken Steekproeftempo: 1 seconde Omgevingstemperatuur: -25 C tot +50 C Extra metingen Sensortemperatuur Accuspanning Voorspanning hoogspanning Stortemmer voor regen Data-opslag: Interval dataregistratie instelbaar van 1 seconde tot 9 uur Datacapaciteit 20,000 datapunten Maximale archiveringstijd 5,5 uur tot 20,5 jaar Voeding Interne accu, 6V (optioneel) Arbeidsstroom 220mA zonder modem (250mA met modem) Externe acculader (optioneel) Zonne-energie (optioneel) Real-time klok Afwijking <2 minuten/maand Serietransmissie Drie RS-232 poorten Inbelmodem (optioneel) Compatibel met verschillende extern gemonteerde draadloze radio-opties Mechanisch 12 X12 X14 grootste buitenmaat (31cm x 31cm x 36cm) 33 lbs (15 kg) Waterbestendige omkasting: Aluminium met tweedelige katalytische polyurethanen verf Vergrendeling en hardware: roestvrij staal Overige opties Statief Pluviometer Barometerdruk Windsnelheid en -richting Certificaties CE-gecertificeerd (de richtlijn Laagspanning en Elektromagnetische compatibiliteit) CE Europese Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EC ASME Sectie VIII WAARSCHUWINGEN ALS DEZE APPARATUUR NIET VOLGENS DE AANWIJZIGINGEN VAN DE FABRIKANT WORDT GEBRUIKT, DAN IS HET MOGELIJK DAT DE BEVEILIGING DIE DOOR HET ONTWERP VAN DEZE APPARATUUR WORDT VERSCHAFT, WORDT TENIET GEDAAN. DEZE APPARATUUR BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE OPERATOR KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. DEZE APPARATUUR MAG UITSLUITEND DOOR BEVOEGD PERSONEEL WORDEN ONDERHOUDEN. DE SENSORBEHUIZING MAG ALLEEN WORDEN GEOPEND DOOR DE VERGRENDELDRAAD DOOR TE SNIJDEN, DIE WORDT GEBRUIKT OM DE VERGRENDELINGEN VAST TE MAKEN. NA DE ONDERHOUDSBEURT EN HET SLUITEN VAN DE BEHUIZING MOET DE VERGRENDELDRAAD OPNIEUW WORDEN GEINSTALLEERD, OM DE VEILIGHEID VAN HET PRODUCT TE BLIJVEN GARANDEREN. DIT APPARAAT WERD NIET VOORZIEN VAN AARDLEIDINGEN. AANGEZIEN DIT APPARAAT DOOR EEN ACCU WORDT GEVOED EN VERPLAATSBAAR IS - IS HET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM VOOR EEN GESCHIKTE AARDING VAN DIT APPARAAT TE ZORGEN ALS HET OP EEN PLAATS WORDT GEBRUIKT WAAR DIT IS VEREIST. RAAPLEEG DE PLAATSELIJKE WETGING INZAKE ELEKTRICITEIT EN DE REGELGEVING INZAKE AARDINGSVEREISTEN; DE SENSORBEHUIZING BESCHIKT OVER EEN IONISATIEKAMER ONDER DRUK MET EEN HOGE INTERNE DRUK EN HOGE SPANNING (~400 VDC) OP ZIJN OPPERVLAK WANNEER DE VOEDING IS INGESCHAKELD. ALS DE KAMER UIT ZIJN BESCHERMENDE BEHUIZING WORDT GENOMEN OF ALS DEZE VERKEERD WORDT GEHANTEERD, DAN KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN; OM SCHADE AAN DE INTERNE ACCU EN HET INTERNE CIRCUIT TE VERMIJDEN, MAG U GEEN ZONNEPANNEEL EN ACCULADER TEZELFDERTIJD AANSLUITEN. DE (OPTIONELE) INTERNE ACCU DIE IN DIT APPARAAT WORDT GEBRUIKT, IS EEN AFGESLOTEN ZUUR-LOODACCU EN MAG ALLEEN DOOR EEN IDENTIEKE ACCU VAN GE REUTER STOKES WORDEN VERVANGEN. HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE ACCU KAN DE OPLADER OF HET APPARAAT BESCHADIGEN.

4 1.0 MECHANISCH Hoewel de RSS-131ER een draagbaar apparaat is, kan het ook ergens permanent worden geplaatst. Het apparaat mag in alle richtingen worden gemonteerd - door gebruik van de geschikte beugels - en is niet richtingsgevoelig. In het algemeen wordt de RSS-131ER gemonteerd met de kabelaansluitingen naar beneden gericht. De ingebouwde bevestigingsflens - aan de bovenzijde van de behuizing - is compatibel met statiefmontagesystemen en vereist #10-24 schroeven of bouten met schroefdraad. U kunt de RSS- 131ER aarden aan het aardingspunt op de bevestigingsflens. Dit kunt u doen door gebruik van een schroef en een borgring. Deze schroef kunt u herkennen aan de sticker met het aardsymbool: Bij een normale werking is er geen aarding van het apparaat vereist. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regelgeving inzake elektriciteit. 3.0 ELEKTRISCH Kabel om externe voeding 6 tot 8 V aan te sluiten op externe voedingsaansluiting van RSS-131ER Alleen gebruikt als er geen interne accu is. Switchcraft Onderdeel #EN3C6F RS #CN7-11 Naar voeding Naar aarding op voeding 2 geleiding 22 ga kabel moet worden gebruikt. Alpha onderdeelnummer 5610B2001(aanbevolen). 4.0 CONFIGURATIE VAN COM-POORT / DATA-OPSLAG U kunt de RSS-131ER configureren via het RSS-131ER configuratieprogramma. Communicatie, zoals verzonden van de fabriek, wordt weergegeven in tabel 1. Configuratie wordt uitgevoerd via COM2 of COM4, door gebruik van de S kabel. Zorg ervoor dat de kabel op het apparaat is aangesloten. Tabel 1 COM-poort Baud-configuratie COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Optionele interne modem) COM4 9600,N,8,1 2.0 BASISTEST/SET-UP HPIC -afmetingen met betrekking tot het midden van het ionisatievat S seriële kabel om data-acquisitiebord COM 2 op PC DB-9 aan te sluiten Switchcraft 4 pins-connector (Contrastekker op kabel) DB-9 op PC Switchcraft Part #ENC4F (Contrastekker op kabel) Legende paneel Sluit de S kabel op COM2 en de PC aan. Start het configuratieprogramma. Schakel het apparaat in. Controleer de communicatie door online...versie te selecteren. Configureer zoals gewenst, in navolging met de handleiding. Verwijder de kabel en monteer zoals gewenst, in navolging met de handleiding en de plaatselijke regelgeving.

5 Le stockage de données, tel qu'expédié de l'usine, est indiqué dans le tableau 2. Tableau 2 Capteur Points Fréquence Rayonnement 10,000 Température Tension de polarisation Tension de batterie Vitesse du vent Direction du vent Pression Pluie 1 heure 5.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Moniteur de rayonnement ambiant (RSS-131ER) FR g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Consignes essentielles d'installation et de fonctionnement pour le moniteur de rayonnement ambiant (RSS-131ER) Fabriqué par Reuter Stokes Mesure Gamma R/h (0-1 Sv/h) Précision +/- 5 % à 10 micror/h, +/- 7 % au-dessus de 1 R/h Dépendance des angles : < 2 % sur tous les angles Vitesse d'échantillonnage : 1 seconde Température de service : - 25 C à + 50 C Mesures auxiliaires Température de capteur Tension de batterie Tension de polarisation élevée Bac basculant de pluie Stockage des données Intervalle d'enregistrement des données réglable de1 seconde à 9 heures Capacité de données points de données Durée d'archivage maximale 5,5 heures à 20,5 ans Alimentation Batterie interne de 6 volts (en option) Courant de fonctionnement de 220 ma sans modem (250 ma avec modem) Chargeur de batterie externe (en option) Énergie solaire (en option) Horloge temps réel Déport < 2 minutes / mois Transmission en série Trois ports RS-232 Modem à composition automatique (en option) Compatible avec de nombreuses options radio sans fil montées en externe Mécanique dimensions générales de 12 po. X12 po. X14 po. (31 cm x 31 cm x 36 cm) 33 livres (15 kg) Enveloppe imperméable : aluminium avec peinture polyuréthane catalytique en deux parties Loquets et matériel : acier inoxydable Autre options Trépied Pluviomètre Pression barométrique Vitesse et direction du vent Certifications Certifié CE (Directive basse tension et Directive compatibilité électromagnétique) Directive CE sur l'équipement sous pression 97/23/EC Section VIII d'asme MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS SI CET ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ D'UNE MANIÈRE NON SPÉCIFIÉE PAR LE FABRIQUANT, LA PROTECTION FOURNIE PAR LA CONCEPTION DE CET ÉQUIPEMENT PEUT ÊTRE COMPROMISE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR UN OPÉRATEUR. SEUL UN PERSONNEL QUALIFIÉ PEUT EFFECTUER L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL. L'ENVELOPPE DU CAPTEUR PEUT UNIQUEMENT ÊTRE OUVERTE EN COUPANT LE FIL À FREINER UTILISÉ POUR GARDER LES LOQUETS FERMÉS. LE FIL À FREINER DOIT ÊTRE RÉINSTALLÉ APRÈS L'ENTRETIEN ET LE SCELLEMENT DE L'ENVELOPPE AFIN D'ASSURER UNE SÉCURITÉ CONTINUE DU PRODUIT. CET APPAREIL NE POSSÈDE PAS DE CONDUCTEURS DE TERRE DE PROTECTION. ÉTANT DONNÉ QUE CET APPAREIL EST ALIMENTÉ PAR BATTERIE ET PEUT ÊTRE DÉPLACÉ D'UN ENDROIT À UN AUTRE, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR D'ASSURER LA MISE À LA TERRE APPROPRIÉE DE CET APPAREIL QUAND IL SE SITUE DANS UNE ZONE OÙ CELA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE. CONSULTER LES CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX ET LES RÉGLEMENTATIONS NORMATIVES RELATIFS AUX EXIGENCES APPLICABLES EN MATIÈRE DE MISE À LA TERRE. LE BOÎTIER DU CAPTEUR CONTIENT UNE CHAMBRE D'IONISATION SOUS PRESSION AYANT UNE HAUTE PRESSION INTERNE ET UNE HAUTE TENSION (~ 400 VCC) SUR SA SURFACE QUAND IL EST SOUS TENSION. LE RETRAIT DE LA CHAMBRE DE SON BOÎTIER DE PROTECTION OU UNE MAUVAISE MANIPULATION POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES. AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LA BATTERIE INTERNE ET LES CIRCUITS INTERNES, NE PAS RACCORDER UN PANNEAU SOLAIRE ET UN CHARGEUR DE BATTERIE EN MÊME TEMPS. LA BATTERIE INTERNE (EN OPTION) UTILISÉE DANS CET APPAREIL EST UNE BATTERIE SANS ENTRETIEN ET NE DOIT ÊTRE REMPLACÉE QUE PAR UNE BATTERIE DE RECHANGE IDENTIQUE DISPONIBLE CHEZ GE REUTER STOKES. L'UTILISATION DE TOUTE AUTRE BATTERIE PEUT ENDOMMAGER L'UNITÉ DE CHARGE OU L'APPAREIL.

6 1.0 MÉCANIQUE Même si le RSS-131ER est un dispositif portable, il peut également être monté de manière permanente dans n'importe quel sens avec des supports spécialement conçus et ne dépend pas de l'orientation du détecteur. Généralement, le RSS-131ER sera monté avec les connecteurs de câbles vers le bas. La bride de fixation intégrale située sur la surface «supérieure» de l'enveloppe est compatible avec des systèmes de montage de type trépied et acceptera des vis ou boulons filetés de machine n 10 po.-24. La mise à la terre du RSS- 131ER s'effectue au niveau d'un point de masse sur la bride de fixation à l'aide d'une vis et d'une rondelle frein. Cette vis est identifiée par un symbole de mise à la terre autocollant portant le symbole. En fonctionnement normal, la mise à la terre de l'unité n'est pas nécessaire. Consulter les codes électriques locaux ou les références normatives. 3.0 ÉLECTRICITÉ Câble pour raccorder l'alimentation électrique externe de 6 à 8 V au connecteur de l'alimentation externe sur le RSS-131ER Utilisé uniquement s'il n'y a pas de batterie interne. Réf. Switchcraft N EN3C6F RS N CN7-11 À l'alimentation électrique À la terre sur l'alimentation électrique 2 câbles conducteurs de calibre 22 doivent être utilisés. Référence Alpha 5610B2001 (recommandé) 4.0 CONFIGURATION DU PORT DE COMMUNICATION / STOCKAGE DES DONNÉES Le RSS-131ER est configurable au moyen de la fonction de configuration du RSS-131ER. Les communications, telles qu'expédiées à l'origine de l'usine, sont indiquées dans le tableau 1. La configuration est effectuée par le biais de COM2 ou COM4, à l'aide du câble S Vérifier si le câble est raccordé à l'unité. Tableau 1 Port de communication Configuration du baud COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Modem interne en option) COM4 9600,N,8,1 Dimensions HPIC relatives au centre de la chambre d'ionisation 2.0 CONTRÔLE / INSTALLATION DE BASE Câble de série S pour raccorder la carte d'acquisition des données COM 2 à l'ordinateur DB-9 4 connecteurs à broches Switchcraft (connecteur femelle sur le câble) DB-9 sur l'ordinateur Réf. n ENC4F Switchcraft (connecteur femelle sur le câble) Légende du panneau Raccorder le câble S à COM2 et à l'ordinateur. Lancer la fonction de configuration. Mettre sous tension l'unité. Vérifier les communications en sélectionnant la version en ligne. Configurer conformément au manuel. Retirer le câble et monter conformément au manuel et aux réglementations locales.

7 Η αποθήκευση δεδομένων, όπως αποστέλλεται από το εργοστάσιο, παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Πίνακας 2 Αισθητήρας Σημεία Συχνότητα Ακτινοβολία Θερμοκρασία Τάση πόλωσης Τάση μπαταρίας Ταχύτητα ανέμου Κατεύθυνση ανέμου Πίεση Βροχή 1 ώρα 5.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μονάδα ελέγχου ακτινοπροστασίας περιβάλλοντος (RSS-131ER) Μέτρηση γάμμα R/ώρα (0-1 Sv/ώρα) Ακρίβεια +/-5% στα 10microR/ώρα, +/-7% σε πάνω από 1 R/ώρα Γωνιακή εξάρτηση: <2% σε όλες τις γωνίες Ταχύτητα δειγματοληψίας: 1 δευτερόλεπτο Θερμοκρασία Λειτουργίας: -25C έως +50C EL g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Σηµαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Μονάδας ελέγχου ακτινοπροστασίας περιβάλλοντος (RSS131ER) Κατασκευάζεται από την Reuter Stokes Βοηθητικές μετρήσεις Θερμοκρασία αισθητήρα Τάση μπαταρίας Πόλωση υψηλής τάσης Κάδος απόρριψης βρόχινου νερού Αποθήκευση δεδομένων Διάστημα καταγραφής δεδομένων ρυθμιζόμενο από 1 δευτερόλεπτο έως 9 ώρες Χωρητικότητα δεδομένων σημεία δεδομένων Μέγιστος χρόνος αρχειοθέτησης 5,5 ώρες έως 20,5 έτη Ισχύς Εσωτερική μπαταρία 6 volt (προαιρετικά) Ρεύμα λειτουργίας 220mA χωρίς μόντεμ (250mA με μόντεμ) Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας (προαιρετικά) Ηλιακή ενέργεια (προαιρετικά) Ρολόι πραγματικού χρόνου Απόκλιση <2 λεπτά/μήνα Σειριακή μετάδοση Τρεις θύρες RS-232 Μόντεμ κλήσης (προαιρετικά) Συμβατή με πολλές εξωτερικά τοποθετημένες επιλογές ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας Μηχανολογικά χαρακτηριστικά 12"X12"X14" συνολικά (31εκ. x 31εκ. x 36εκ.) 15 kg Ανθεκτικό περίβλημα: Αλουμίνιο με καταλυτική πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών Κλείστρα και υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας Άλλες επιλογές Τρίποδο Βροχόμετρο Βαρομετρική πίεση Ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου Πιστοποιήσεις Πιστοποίηση CE (Οδηγία για χαμηλή τάση και Οδηγία για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Πίεσης Συσκευών 97/23/EΕ Ενότητα VIII ASME ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΑΝ Ο ΠΑΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΟΝΟ ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤO ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ. ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΡΓΑΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΑΛΑΜΟ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ (~400 VDC) ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ Ή Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Η (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ / ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΙΔΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ GE REUTER STOKES. Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ή ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ.

8 1.0 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενώ ο ελεγκτής RSS-131ER είναι φορητή συσκευή, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί μόνιμα σε οποιονδήποτε προσανατολισμό χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχεδιασμένους βραχίονες και δεν έχει ευαισθησία ως προς τον προσανατολισμό του ανιχνευτή. Γενικά, το RSS-131ER θα τοποθετηθεί με τους συνδετήρες του καλωδίου προς τα κάτω. Το ενσωματωμένο εξάρτημα προσαρμογής στην "επάνω" επιφάνεια του περιβλήματος είναι συμβατό με συστήματα τοποθέτησης τύπου τριπόδου και θα δέχεται βίδες ή μπουλόνια #10"-24. Η γείωση του RSS- 131ER επιτυγχάνεται σε ένα σημείο γείωσης στο εξάρτημα προσαρμογής με μια βίδα και ροδέλα ασφάλισης. Αυτή η βίδα επισημαίνεται με ένα αυτοκόλλητο συμβόλου γείωσης με αυτό το σύμβολο. Σε κανονική λειτουργία, δεν απαιτείται γείωση της μονάδας. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες ή τις κανονιστικές αναφορές. 3.0 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καλώδιο για τη σύνδεση εξωτερικής παροχής ρεύματος 6 σε 8 V σε ακροδέκτη εξωτερικής τροφοδοσίας με το RSS-131ER Χρησιμοποιείται μόνο εάν δεν υπάρχει εσωτερική μπαταρία. Εξάρτημα Switchcraft #EN3C6F RS #CN7-11 Προς παροχή τροφοδοσίας Προς γείωση στην παροχή τροφοδοσίας Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο 22 ga 2 αγωγών. Αριθμός εξαρτήματος Alpha 5610B2001 (συνιστάται). 4.0 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΥΡΑΣ COM / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του RSS-131ER πραγματοποιείται μέσω του εργαλείου διαμόρφωσης RSS-131ER. Οι επικοινωνίες, όπως αρχικά αποστέλλεται η μονάδα από το εργοστάσιο, παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Η διαμόρφωση πραγματοποιείται μέσω COM2 ή COM4, χρησιμοποιώντας το καλώδιο S Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη μονάδα. Πίνακας 1 Θύρα COM Ρύθμιση baud COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Προαιρετικό εσωτερικό μόντεμ) COM4 9600,N,8,1 2.0 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ Διαστάσεις HPIC σε σχέση με το κέντρο του θαλάμου ιοντισμού S Σειριακό καλώδιο για τη σύνδεση με την κάρτα λήψης δεδομένων COM 2 σε PC DB-9 Ακροδέκτης 4 ακίδων Switchcraft (Θηλυκός ακροδέκτης στο καλώδιο) DB-9 σε PC Αρ. εξαρτήματος Switchcraft ENC4F (Θηλυκός ακροδέκτης στο καλώδιο) Επεξήγηση πίνακα Συνδέστε το καλώδιο S στην COM2 και στο PC. Ξεκινήστε το εργαλείο διαμόρφωσης. Ενεργοποιήστε τη μονάδα. Ελέγξτε τις επικοινωνίες επιλέγοντας την online έκδοση. Πραγματοποιήστε τη διαμόρφωση όπως επιθυμείτε, σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Αφαιρέστε το καλώδιο και κάντε την τοποθέτηση όπως θέλετε, ακολουθώντας το εγχειρίδιο και τους τοπικούς κανονισμούς.

9 Datalagring vid leverans från fabrik visas i tabell 2. Tabell 2 Givare Punkter Frekvens Strålning Temperatur Förspänning Batterispänning Vindhastighet Vindriktning Tryck Regn 1 timme 5.0 SV g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Viktiga installations- och användningsinstruktioner Monitor miljöstrålning (RSS-131ER) Tillverkad av Reuter - Stokes SPECIFIKATIONER Monitor miljöstrålning (RSS-131ER) Gammamätning röntgen per timme (0-1 sievert per timme) Noggrannhet +/-5 % at mikroröntgen per timme, +/-7 % över 1 röntgen per timme Vinkelberoende <2 % över alla vinklar Provhastighet: 1 sekund Driftstemperatur: -25C till +50C Hjälpmätningar Givartemperatur Batterispänning Högspänningsbias Uppsamlingshink för regnvatten Datalagring Datainspelningsintervall inställbar 1 sekund till 9 timmar Datakapacitet datapunkter Maximal arkiveringstid 5,5 timmar till 20,5 år Effekt 6 volt internt batteri (extra) Driftsspänning 220mA utan modem (250mA med modem) Extern batteriladdare (extra) Solarkraft (extra) Realtidsklocka Drift <2 minuter/månad Seriell sändning Tre RS-232 port Uppringt modem (extra) Kompatibel med många externt uppställda trådlösa radioalternativ Mekaniskt 12 X12 X14 totalt (31cm x 31cm x 36cm) 33 lbs (15 kg) Väderbeständig inbyggnad: Aluminium med tvåkomponents katalytisk polyuretanfärg Lås och hårdvara: rostfritt stål Andra alternativ Tripod Regnmätare Barometertryck Vindhastighet och riktning Certifieringar CE-certifierad (lågspänningsdirektivet och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet) Direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EG) ASME VIII VARNINGAR OM DENNA UTRUSTNING ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ANGES AV TILLVERKAREN KAN DET SKYDD SOM FÖRESKRIVS GENOM UTFORMNINGEN AV DENNA UTRUSTNING BLI NEDSATT. DET FINNS INGA DELAR I UTRUSTNINGEN SOM OPERATÖREN KAN REPARERA. SERVICE PÅ DETTA INSTRUMENT SKA ENDAST UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL. SENSORBOXEN FÅR ENBART ÖPPNAS GENOM ATT LÅSVAJERN, SOM ANVÄNDS FÖR ATT SÄKRA LÅSSPÄRRARNA, KLIPPS AV. LÅSVAJERN MÅSTE ÅTERMONTERAS EFTER SERVICE FÖR ATT PLOMBERA BOXEN OCH PÅ SÅ SÄTT SÄKERSTÄLLA EN FORTSATT SÄKER PRODUKT. DETTA INSTRUMENT INNEHÅLLER INTE NÅGOT JORDNINGSSKYDD. EFTERSOM DETTA INSTRUMENT ÄR BATTERIDRIVET OCH KAN FLYTTAS FRÅN PLATS TILL PLATS ÄR DET ANVÄNDARENS ANSVAR ATT TILLHANDAHÅLLA LÄMPLIG JORDNING AV INSTRUMENTET NÄR DET ANVÄNDS I MILJÖER DÄR DETTA KAN BEHÖVAS. KONTROLLERA LOKALA ELEKTRISKA FÖRESKRIFTER OCH REGLER FÖR TILLÄMPLIGA KRAV PÅ JORDNING. SENSORBOXEN INNEHÅLLER TRYCKSATT JONISERINGSKAMMARE MED HÖGT INVÄNDIGT TRYCK OCH HÖGSPÄNNING (~400 VDC) PÅ YTAN NÄR ENHETEN ÄR SPÄNNING ÄR TILLSLAGEN. ATT TA BORT KAMMAREN UR SITT SKYDDSHÖLJE ELLER ATT UTSÄTTA DET FÖR MISSKÖTSEL KAN ORSAKA ALLVARLIG SKADA. FÖR ATT FÖRHINDRA SKADOR PÅ DET INVÄNDIGA BATTERIET OCH INVÄNDIGA KRETSAR SKA INTE SOLARPANELEN OCH BATTERILADDAREN ANSLUTAS SAMTIDIGT. DET INTERNA BATTERIET (EXTRA) SOM ANVÄNDS I DETTA INSTRUMENT ÄR ETT SLUTET BLYSYREBATTERI OCH SKA ENBART ERSÄTTAS AV ETT IDENTISKT BATTERI SOM KAN KÖPAS FRÅN GE REUTER STOKES. ANVÄNDNING AV ANDRA BATTERIER KAN ORSAKA SKADA PÅ LADDAREN ELLER INSTRUMENTET.

10 1.0 MEKANISKT Även om RSS-131ER är ett bärbart instrument kan det också monteras permanent på en vägg i alla lägen med hjälp av lämpligt utformade konsoler. Det är inte känsligt vad gäller detektororientering. I allmänhet monteras RSS-131ER med kabelanslutningarna vända nedåt. Den inbyggda monteringsflänsen på "topp"-ytan av boxen kan användas för fastsättning på tripodsystem och passar för #10-24 maskingängade skruvar eller bultar. Jordning av RSS- 131ER sker genom anslutning till en jordningspunkt på flänsen med hjälp av en skruv och låsbricka. Denna skruv identifieras med en jordningssymbolsetikett 3.0 ELEKTRISKT Kabel för att ansluta externt 6 till 8V-nätaggregat till extern strömkontakt på RSS-131ER Används bara om det inte finns något internt batteri. Kontaktdon #EN3C6F RS #CN7-11 Till strömförsörjning Till jord på nätaggregatet med symbolen. Vid Kontrollera lokala elektriska bestämmelser eller hänvisningar. normal användning krävs ingen jordning av enheten. 2 ledare 22 ga kabel ska användas. Alpha detaljnummer 5610B2001(rekommenderas). 4.0 COM PORTKONFIGURATION / DATALAGRING RSS-131ER kan konfigureras med hjälp av RSS-131ER konfigurationsverktyg. Kommunikationer vid leverans från fabriken visas i tabell 1. Konfigurering görs genom COM2 eller COM4, med hjälp av S kabeln. Se till att kabeln är ansluten till enheten. Tabell 1 COM Port Baudkonfiguration COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Extra internt modem) COM4 9600,N,8,1 2.0 BASUTFÖRANDE/UPPSÄTTNING HPIC-mått i förhållande till jonkammaren S Seriell kabel för anslutning till Data Acquisition Board COM 2 till PC DB-9 Kontaktdon 4 pin kontakt (Honkontakt på kabel) DB-9 på PC Kontaktdon #ENC4F (Honkontakt på kabel) Panelbeteckning Anslut S kabel till COM2 och PC. Starta konfigurationsverktyget. Slå på enheten. Kontrollera kommunikation genom att välja online...version. Konfigurera enligt önskemål och enligt manualen. Ta bort kabeln och montera enligt önskemål och enligt manual och lokala bestämmelser.

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 600 to 2000 VA User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 User guide To ensure this product is

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

User guide 2 Notice d utilisation 11 Gebruiksaanwijzing 21 Bedienungsanleitung 30 Gua de usuario 40 Manual do Utilizador 50 Εγχειρίδιο χρήσης 59 69 79

User guide 2 Notice d utilisation 11 Gebruiksaanwijzing 21 Bedienungsanleitung 30 Gua de usuario 40 Manual do Utilizador 50 Εγχειρίδιο χρήσης 59 69 79 500 to 2000 VA User guide 2 Notice d utilisation 11 Gebruiksaanwijzing 21 Bedienungsanleitung 30 Gua de usuario 40 Manual do Utilizador 50 Εγχειρίδιο χρήσης 59 69 79 User guide To ensure this product is

Διαβάστε περισσότερα

Brûleurs gaz à air soufflé Gasventilatorbranders Πιεστικοί καυστήρες αερίου

Brûleurs gaz à air soufflé Gasventilatorbranders Πιεστικοί καυστήρες αερίου Manuel d entretien Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης F NL GR Brûleurs gaz à air soufflé Gasventilatorbranders Πιεστικοί καυστήρες αερίου Fonctionnement

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky DSR 57M19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 14-15 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG450R Refill steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού refill Centrale vapeur à autonomie illimitée Starie de calcat cu sistem Refill Парна система за гладене с refill /доливане на вода без изключване/

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul domestique Light oil burner Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul domestique Light oil burner Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungsanleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης D F GB NL

Διαβάστε περισσότερα

Tyre Pressure Monitoring System

Tyre Pressure Monitoring System Tyre Pressure Monitoring System 10.285.1 DE Bedienungsanleitung GB Operating Instructions FR Mode d emploi NL Bedieningshandleiding IT Istruzioni per l uso GR Οδηγίες χρήσης DE Altgeräteentsorgung Geräte,

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul domestique Light oil burner Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου Quemador de gasóleo

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul domestique Light oil burner Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου Quemador de gasóleo Montage und Bedienungsanleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Wetterstation»i@sky«Weather Station Station météorologique

Wetterstation»i@sky«Weather Station Station météorologique H O M E & L I V I N G Wetterstation»i@Sky«Weather météorologique Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions

Διαβάστε περισσότερα

LEO LCD. Uninterruptible Power Supply 650/850 VA 1000/1500/2000 VA USER MANUAL. ΕΛΛΗΝΙΚΑ: σελίδες 2-11 ENGLISH: pages 12-21

LEO LCD. Uninterruptible Power Supply 650/850 VA 1000/1500/2000 VA USER MANUAL. ΕΛΛΗΝΙΚΑ: σελίδες 2-11 ENGLISH: pages 12-21 LEO LCD Single phase in / Single phase out 650/850 VA 1000/1500/2000 VA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ USER MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ: σελίδες 2-11 ENGLISH: pages 12-21 1 ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

Μπόιλερ Λεβητοστασίου, Δοχεία Αδρανείας & Ηλιακοί Θερμοσίφωνες μια για πάντα

Μπόιλερ Λεβητοστασίου, Δοχεία Αδρανείας & Ηλιακοί Θερμοσίφωνες μια για πάντα Μπόιλερ Λεβητοστασίου, Δοχεία Αδρανείας & Ηλιακοί Θερμοσίφωνες μια για πάντα Storage Tanks for life Ballons pour toute une vie 1st National Award, Business Excellence Ministry of Development, General Secretariat

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 EC2800AOW...... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 2 www.electrolux.com CONTENTS SAFETY INFORMATION.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Contents. English... 3. Français... 15. Nederlands... 27. Ελληνικά... 39. Türkçe... 51 ...74

Contents. English... 3. Français... 15. Nederlands... 27. Ελληνικά... 39. Türkçe... 51 ...74 Contents English............................................. 3 Français............................................ 15 Nederlands.......................................... 27 Ελληνικά............................................

Διαβάστε περισσότερα

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Apple TV Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, την απόρριψη και ανακύκλωση, τους ρυθμιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540872 C Publication date: 3 Nov 2009 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãüò ÃñÞãïñçò Åêêßíçóçò

Ïäçãüò ÃñÞãïñçò Åêêßíçóçò Ïäçãüò ÃñÞãïñçò Åêêßíçóçò Ëåéôïõñãßåò ÖùôïáíôéãñáöÞò/Åêôýðùóçò/ Öáî/ÓÜñùóçò/Èõñßäáò Πίνακας Περιεχόμενων 1 Εισαγωγή 1.1 Energy Star... 1-3 Τί είναι ένα προϊόν ENERGY STAR ;... 1-3 1.2 Πληροφορίες Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãüò ÃñÞãïñçò Åêêßíçóçò

Ïäçãüò ÃñÞãïñçò Åêêßíçóçò Ïäçãüò ÃñÞãïñçò Åêêßíçóçò Ëåéôïõñãßåò ÖùôïáíôéãñáöÞò/Åêôýðùóçò/ Öáî/ÓÜñùóçò/Èõñßäáò Πίνακας Περιεχόμενων 1 Εισαγωγή 1.1 Energy Star... 1-3 Τί είναι ένα προϊόν ENERGY STAR ;... 1-3 1.2 Πληροφορίες Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα