GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes"

Transcript

1 Data storage, as shipped from the factory, is as shown in table 2. Table 2 Sensor Points Frequency Radiation 10,000 Temperature Bias Voltage Battery Voltage Wind Speed Wind Direction Pressure Rain 1 hour 5.0 SPECIFICATIONS Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) EN g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes Gamma Measurement R/hr (0-1 Sv/hr) Accuracy +/-5% at 10microR/hr, +/-7% above 1 R/hr Angular dependence: <2% over all angles Sample Rate: 1 second Operating temperature: -25C to +50C Auxiliary Measurements Sensor temperature Battery voltage High voltage bias Tipping Rain Bucket Data Storage Data recording interval adjustable 1 second to 9 hours Data capacity 20,000 data points Maximum archive time 5.5 hours to 20.5 years Power 6 volt internal battery (optional) Operating current 220mA without modem (250mA with modem) External battery charger (optional) Solar power (optional) Real-time clock Drift <2 minutes/month Serial Transmission Three RS-232 ports Dial-up modem (optional) Compatible with many externally mounted wireless radio options Mechanical 12 X12 X14 overall (31cm x 31cm x 36cm) 33 lbs (15 kg) Weatherproof enclosure: Aluminum with two-part catalytic polyurethane paint Latches and hardware: stainless steel Other Options Tripod Rain gauge Barometric pressure Wind speed and direction Certifications CE Certified (Low Voltage Directive and Electromagnetic Compatibility Directive) CE Pressure Equipment Directive 97/23/EC ASME Section VIII CAUTIONS AND WARNINGS IF THIS EQUIPMENT IS USED IN A MANNER NOT SPECIFIED BY THE MANUFACTURER, THE PROTECTION PROVIDED BY THE DESIGN OF THIS EQUIPMENT MAY BE IMPAIRED. NO OPERATOR SERVICABLE PARTS. THIS INSTRUMENT SHALL BE SERVICED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY. THE SENSOR ENCLOSURE MAY ONLY BE OPENED BY CUTTING THE LOCK WIRE USED TO SECURE THE LATCHES. LOCK WIRE MUST BE REINSTALLED AFTER SERVICING AND SEALING THE ENCLOSURE TO ENSURE CONTINUED SAFETY OF THE PRODUCT. THIS INSTRUMENT DOES NOT INCLUDE PROTECTIVE GROUNDING WIRES. DUE TO THE FACT THAT THIS INSTRUMENT IS BATTERY OPERATED, AND MAY BE MOVED FROM LOCATION TO LOCATION, IT SHALL BE THE RESPONSIBILITY OF THE USER TO PROVIDE APPROPRIATE GROUNDING OF THIS DEVICE WHEN LOCATED IN AN AREA WHERE THIS MAY BE REQUIRED. CONSULT LOCAL ELECTRICAL CODES AND NORMATIVE REGULATIONS FOR APPROPRIATE GROUNDING REQUIREMENTS. THE SENSOR HOUSING CONTAINS A PRESSURIZED IONIZATION CHAMBER WITH HIGH INTERNAL PRESSURE AND HIGH VOLTAGE (~400 VDC) ON ITS SURFACE WHEN POWER IS APPLIED. REMOVAL OF CHAMBER FROM ITS PROTECTIVE HOUSING OR MISHANDLING COULD CAUSE SERIOUS INJURY. TO PREVENT DAMAGE TO THE INTERNAL BATTERY AND INTERNAL CIRCUITS, DO NOT CONNECT A SOLAR PANEL AND BATTERY CHARGER SIMULTANEOUSLY. THE (OPTIONAL) INTERNAL BATTERY USED IN THIS INSTRUMENT IS A SEALED LEAD ACID BATTERY AND SHALL ONLY BE REPLACED WITH AN IDENTICAL REPLACEMENT AVAILABLE FROM GE REUTER STOKES. USE OF ANY OTHER BATTERY MAY CAUSE DAMAGE TO THE CHARGING UNIT OR THE INSTRUMENT. RSS-131QSM

2 1.0 MECHANICAL While the RSS-131ER is a portable device, it may also be permanently mounted in any orientation with suitably designed brackets and is not sensitive to detector orientation. Generally, the RSS-131ER will be mounted with the cable connectors facing down. The integral mounting flange on the top surface of the enclosure is compatible with tripod-type mounting systems, and will accept #10-24 machine threaded screws or bolts. Grounding of the RSS-131ER is accomplished at a grounding point on the mounting flange by means of a screw and lockwasher. This screw is identified by a grounding symbol sticker with the symbol Consult local electrical codes or normative references.. In normal operation, grounding of the unit is not required. 3.0 ELECTRICAL Switchcraft Part #EN3C6F RS #CN7-11 Cable to connect external 6 to 8 V power supply to External Power connector on RSS-131ER Used only if no internal battery. To power supply To ground on power supply 2 conductor 22 ga cable should be used. Alpha part number 5610B2001(recommended). 4.0 COM PORT CONFIGURATION / DATA STORAGE The RSS-131ER is configurable through the RSS-131ER configuration utility. Communications, as original shipped from the factory, are as shown in the table 1. Configuration is done through COM2 or COM4, using the S cable. Make sure the cable is attached to the unit. Table 1 COM Port Baud Configuration COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Optional internal modem) COM4 9600,N,8,1 2.0 BASIC CHECKOUT/SETUP HPIC Dimensions Relative to Center of Ion Chamber S Serial Cable to connect Data Acquisition Board COM 2 to PC DB-9 Switchcraft 4 pin connector (Female connector on cable) DB-9 on PC Switchcraft Part #ENC4F (Female connector on cable) Panel Legend Connect S cable to COM2 and PC. Start configuration utility. Power on unit. Verify communications by selecting online version. Configure as desired, per the manual. Remove the cable and mount as desired per manual and local regulations.

3 De data-opslag, zoals verzonden van de fabriek, wordt weergegeven in tabel 2. Tabel 2 Sensor Punten Frequentie Straling 10,000 Temperatuur Voorspanning Accuspanning Windsnelheid Windrichting Druk Regen 1 uur 5.0 SPECIFICATIES Omgevingsstralingsmonitor (RSS-131ER) NL g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Installatie- en bedieningsinstructies voor de Omgevingsstralingsmonitor (RSS-131ER) Vervaardigd door Reuter Stokes Meting van gammastraling R/u (0-1 Sv/u) Nauwkeurigheid +/-5% aan 10microR/u, +/-7% boven 1 R/u Hoekafhankelijkheid: <2% voor alle hoeken Steekproeftempo: 1 seconde Omgevingstemperatuur: -25 C tot +50 C Extra metingen Sensortemperatuur Accuspanning Voorspanning hoogspanning Stortemmer voor regen Data-opslag: Interval dataregistratie instelbaar van 1 seconde tot 9 uur Datacapaciteit 20,000 datapunten Maximale archiveringstijd 5,5 uur tot 20,5 jaar Voeding Interne accu, 6V (optioneel) Arbeidsstroom 220mA zonder modem (250mA met modem) Externe acculader (optioneel) Zonne-energie (optioneel) Real-time klok Afwijking <2 minuten/maand Serietransmissie Drie RS-232 poorten Inbelmodem (optioneel) Compatibel met verschillende extern gemonteerde draadloze radio-opties Mechanisch 12 X12 X14 grootste buitenmaat (31cm x 31cm x 36cm) 33 lbs (15 kg) Waterbestendige omkasting: Aluminium met tweedelige katalytische polyurethanen verf Vergrendeling en hardware: roestvrij staal Overige opties Statief Pluviometer Barometerdruk Windsnelheid en -richting Certificaties CE-gecertificeerd (de richtlijn Laagspanning en Elektromagnetische compatibiliteit) CE Europese Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EC ASME Sectie VIII WAARSCHUWINGEN ALS DEZE APPARATUUR NIET VOLGENS DE AANWIJZIGINGEN VAN DE FABRIKANT WORDT GEBRUIKT, DAN IS HET MOGELIJK DAT DE BEVEILIGING DIE DOOR HET ONTWERP VAN DEZE APPARATUUR WORDT VERSCHAFT, WORDT TENIET GEDAAN. DEZE APPARATUUR BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE OPERATOR KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. DEZE APPARATUUR MAG UITSLUITEND DOOR BEVOEGD PERSONEEL WORDEN ONDERHOUDEN. DE SENSORBEHUIZING MAG ALLEEN WORDEN GEOPEND DOOR DE VERGRENDELDRAAD DOOR TE SNIJDEN, DIE WORDT GEBRUIKT OM DE VERGRENDELINGEN VAST TE MAKEN. NA DE ONDERHOUDSBEURT EN HET SLUITEN VAN DE BEHUIZING MOET DE VERGRENDELDRAAD OPNIEUW WORDEN GEINSTALLEERD, OM DE VEILIGHEID VAN HET PRODUCT TE BLIJVEN GARANDEREN. DIT APPARAAT WERD NIET VOORZIEN VAN AARDLEIDINGEN. AANGEZIEN DIT APPARAAT DOOR EEN ACCU WORDT GEVOED EN VERPLAATSBAAR IS - IS HET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM VOOR EEN GESCHIKTE AARDING VAN DIT APPARAAT TE ZORGEN ALS HET OP EEN PLAATS WORDT GEBRUIKT WAAR DIT IS VEREIST. RAAPLEEG DE PLAATSELIJKE WETGING INZAKE ELEKTRICITEIT EN DE REGELGEVING INZAKE AARDINGSVEREISTEN; DE SENSORBEHUIZING BESCHIKT OVER EEN IONISATIEKAMER ONDER DRUK MET EEN HOGE INTERNE DRUK EN HOGE SPANNING (~400 VDC) OP ZIJN OPPERVLAK WANNEER DE VOEDING IS INGESCHAKELD. ALS DE KAMER UIT ZIJN BESCHERMENDE BEHUIZING WORDT GENOMEN OF ALS DEZE VERKEERD WORDT GEHANTEERD, DAN KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN; OM SCHADE AAN DE INTERNE ACCU EN HET INTERNE CIRCUIT TE VERMIJDEN, MAG U GEEN ZONNEPANNEEL EN ACCULADER TEZELFDERTIJD AANSLUITEN. DE (OPTIONELE) INTERNE ACCU DIE IN DIT APPARAAT WORDT GEBRUIKT, IS EEN AFGESLOTEN ZUUR-LOODACCU EN MAG ALLEEN DOOR EEN IDENTIEKE ACCU VAN GE REUTER STOKES WORDEN VERVANGEN. HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE ACCU KAN DE OPLADER OF HET APPARAAT BESCHADIGEN.

4 1.0 MECHANISCH Hoewel de RSS-131ER een draagbaar apparaat is, kan het ook ergens permanent worden geplaatst. Het apparaat mag in alle richtingen worden gemonteerd - door gebruik van de geschikte beugels - en is niet richtingsgevoelig. In het algemeen wordt de RSS-131ER gemonteerd met de kabelaansluitingen naar beneden gericht. De ingebouwde bevestigingsflens - aan de bovenzijde van de behuizing - is compatibel met statiefmontagesystemen en vereist #10-24 schroeven of bouten met schroefdraad. U kunt de RSS- 131ER aarden aan het aardingspunt op de bevestigingsflens. Dit kunt u doen door gebruik van een schroef en een borgring. Deze schroef kunt u herkennen aan de sticker met het aardsymbool: Bij een normale werking is er geen aarding van het apparaat vereist. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regelgeving inzake elektriciteit. 3.0 ELEKTRISCH Kabel om externe voeding 6 tot 8 V aan te sluiten op externe voedingsaansluiting van RSS-131ER Alleen gebruikt als er geen interne accu is. Switchcraft Onderdeel #EN3C6F RS #CN7-11 Naar voeding Naar aarding op voeding 2 geleiding 22 ga kabel moet worden gebruikt. Alpha onderdeelnummer 5610B2001(aanbevolen). 4.0 CONFIGURATIE VAN COM-POORT / DATA-OPSLAG U kunt de RSS-131ER configureren via het RSS-131ER configuratieprogramma. Communicatie, zoals verzonden van de fabriek, wordt weergegeven in tabel 1. Configuratie wordt uitgevoerd via COM2 of COM4, door gebruik van de S kabel. Zorg ervoor dat de kabel op het apparaat is aangesloten. Tabel 1 COM-poort Baud-configuratie COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Optionele interne modem) COM4 9600,N,8,1 2.0 BASISTEST/SET-UP HPIC -afmetingen met betrekking tot het midden van het ionisatievat S seriële kabel om data-acquisitiebord COM 2 op PC DB-9 aan te sluiten Switchcraft 4 pins-connector (Contrastekker op kabel) DB-9 op PC Switchcraft Part #ENC4F (Contrastekker op kabel) Legende paneel Sluit de S kabel op COM2 en de PC aan. Start het configuratieprogramma. Schakel het apparaat in. Controleer de communicatie door online...versie te selecteren. Configureer zoals gewenst, in navolging met de handleiding. Verwijder de kabel en monteer zoals gewenst, in navolging met de handleiding en de plaatselijke regelgeving.

5 Le stockage de données, tel qu'expédié de l'usine, est indiqué dans le tableau 2. Tableau 2 Capteur Points Fréquence Rayonnement 10,000 Température Tension de polarisation Tension de batterie Vitesse du vent Direction du vent Pression Pluie 1 heure 5.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Moniteur de rayonnement ambiant (RSS-131ER) FR g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Consignes essentielles d'installation et de fonctionnement pour le moniteur de rayonnement ambiant (RSS-131ER) Fabriqué par Reuter Stokes Mesure Gamma R/h (0-1 Sv/h) Précision +/- 5 % à 10 micror/h, +/- 7 % au-dessus de 1 R/h Dépendance des angles : < 2 % sur tous les angles Vitesse d'échantillonnage : 1 seconde Température de service : - 25 C à + 50 C Mesures auxiliaires Température de capteur Tension de batterie Tension de polarisation élevée Bac basculant de pluie Stockage des données Intervalle d'enregistrement des données réglable de1 seconde à 9 heures Capacité de données points de données Durée d'archivage maximale 5,5 heures à 20,5 ans Alimentation Batterie interne de 6 volts (en option) Courant de fonctionnement de 220 ma sans modem (250 ma avec modem) Chargeur de batterie externe (en option) Énergie solaire (en option) Horloge temps réel Déport < 2 minutes / mois Transmission en série Trois ports RS-232 Modem à composition automatique (en option) Compatible avec de nombreuses options radio sans fil montées en externe Mécanique dimensions générales de 12 po. X12 po. X14 po. (31 cm x 31 cm x 36 cm) 33 livres (15 kg) Enveloppe imperméable : aluminium avec peinture polyuréthane catalytique en deux parties Loquets et matériel : acier inoxydable Autre options Trépied Pluviomètre Pression barométrique Vitesse et direction du vent Certifications Certifié CE (Directive basse tension et Directive compatibilité électromagnétique) Directive CE sur l'équipement sous pression 97/23/EC Section VIII d'asme MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS SI CET ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ D'UNE MANIÈRE NON SPÉCIFIÉE PAR LE FABRIQUANT, LA PROTECTION FOURNIE PAR LA CONCEPTION DE CET ÉQUIPEMENT PEUT ÊTRE COMPROMISE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR UN OPÉRATEUR. SEUL UN PERSONNEL QUALIFIÉ PEUT EFFECTUER L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL. L'ENVELOPPE DU CAPTEUR PEUT UNIQUEMENT ÊTRE OUVERTE EN COUPANT LE FIL À FREINER UTILISÉ POUR GARDER LES LOQUETS FERMÉS. LE FIL À FREINER DOIT ÊTRE RÉINSTALLÉ APRÈS L'ENTRETIEN ET LE SCELLEMENT DE L'ENVELOPPE AFIN D'ASSURER UNE SÉCURITÉ CONTINUE DU PRODUIT. CET APPAREIL NE POSSÈDE PAS DE CONDUCTEURS DE TERRE DE PROTECTION. ÉTANT DONNÉ QUE CET APPAREIL EST ALIMENTÉ PAR BATTERIE ET PEUT ÊTRE DÉPLACÉ D'UN ENDROIT À UN AUTRE, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR D'ASSURER LA MISE À LA TERRE APPROPRIÉE DE CET APPAREIL QUAND IL SE SITUE DANS UNE ZONE OÙ CELA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE. CONSULTER LES CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX ET LES RÉGLEMENTATIONS NORMATIVES RELATIFS AUX EXIGENCES APPLICABLES EN MATIÈRE DE MISE À LA TERRE. LE BOÎTIER DU CAPTEUR CONTIENT UNE CHAMBRE D'IONISATION SOUS PRESSION AYANT UNE HAUTE PRESSION INTERNE ET UNE HAUTE TENSION (~ 400 VCC) SUR SA SURFACE QUAND IL EST SOUS TENSION. LE RETRAIT DE LA CHAMBRE DE SON BOÎTIER DE PROTECTION OU UNE MAUVAISE MANIPULATION POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES. AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LA BATTERIE INTERNE ET LES CIRCUITS INTERNES, NE PAS RACCORDER UN PANNEAU SOLAIRE ET UN CHARGEUR DE BATTERIE EN MÊME TEMPS. LA BATTERIE INTERNE (EN OPTION) UTILISÉE DANS CET APPAREIL EST UNE BATTERIE SANS ENTRETIEN ET NE DOIT ÊTRE REMPLACÉE QUE PAR UNE BATTERIE DE RECHANGE IDENTIQUE DISPONIBLE CHEZ GE REUTER STOKES. L'UTILISATION DE TOUTE AUTRE BATTERIE PEUT ENDOMMAGER L'UNITÉ DE CHARGE OU L'APPAREIL.

6 1.0 MÉCANIQUE Même si le RSS-131ER est un dispositif portable, il peut également être monté de manière permanente dans n'importe quel sens avec des supports spécialement conçus et ne dépend pas de l'orientation du détecteur. Généralement, le RSS-131ER sera monté avec les connecteurs de câbles vers le bas. La bride de fixation intégrale située sur la surface «supérieure» de l'enveloppe est compatible avec des systèmes de montage de type trépied et acceptera des vis ou boulons filetés de machine n 10 po.-24. La mise à la terre du RSS- 131ER s'effectue au niveau d'un point de masse sur la bride de fixation à l'aide d'une vis et d'une rondelle frein. Cette vis est identifiée par un symbole de mise à la terre autocollant portant le symbole. En fonctionnement normal, la mise à la terre de l'unité n'est pas nécessaire. Consulter les codes électriques locaux ou les références normatives. 3.0 ÉLECTRICITÉ Câble pour raccorder l'alimentation électrique externe de 6 à 8 V au connecteur de l'alimentation externe sur le RSS-131ER Utilisé uniquement s'il n'y a pas de batterie interne. Réf. Switchcraft N EN3C6F RS N CN7-11 À l'alimentation électrique À la terre sur l'alimentation électrique 2 câbles conducteurs de calibre 22 doivent être utilisés. Référence Alpha 5610B2001 (recommandé) 4.0 CONFIGURATION DU PORT DE COMMUNICATION / STOCKAGE DES DONNÉES Le RSS-131ER est configurable au moyen de la fonction de configuration du RSS-131ER. Les communications, telles qu'expédiées à l'origine de l'usine, sont indiquées dans le tableau 1. La configuration est effectuée par le biais de COM2 ou COM4, à l'aide du câble S Vérifier si le câble est raccordé à l'unité. Tableau 1 Port de communication Configuration du baud COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Modem interne en option) COM4 9600,N,8,1 Dimensions HPIC relatives au centre de la chambre d'ionisation 2.0 CONTRÔLE / INSTALLATION DE BASE Câble de série S pour raccorder la carte d'acquisition des données COM 2 à l'ordinateur DB-9 4 connecteurs à broches Switchcraft (connecteur femelle sur le câble) DB-9 sur l'ordinateur Réf. n ENC4F Switchcraft (connecteur femelle sur le câble) Légende du panneau Raccorder le câble S à COM2 et à l'ordinateur. Lancer la fonction de configuration. Mettre sous tension l'unité. Vérifier les communications en sélectionnant la version en ligne. Configurer conformément au manuel. Retirer le câble et monter conformément au manuel et aux réglementations locales.

7 Η αποθήκευση δεδομένων, όπως αποστέλλεται από το εργοστάσιο, παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Πίνακας 2 Αισθητήρας Σημεία Συχνότητα Ακτινοβολία Θερμοκρασία Τάση πόλωσης Τάση μπαταρίας Ταχύτητα ανέμου Κατεύθυνση ανέμου Πίεση Βροχή 1 ώρα 5.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μονάδα ελέγχου ακτινοπροστασίας περιβάλλοντος (RSS-131ER) Μέτρηση γάμμα R/ώρα (0-1 Sv/ώρα) Ακρίβεια +/-5% στα 10microR/ώρα, +/-7% σε πάνω από 1 R/ώρα Γωνιακή εξάρτηση: <2% σε όλες τις γωνίες Ταχύτητα δειγματοληψίας: 1 δευτερόλεπτο Θερμοκρασία Λειτουργίας: -25C έως +50C EL g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Σηµαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Μονάδας ελέγχου ακτινοπροστασίας περιβάλλοντος (RSS131ER) Κατασκευάζεται από την Reuter Stokes Βοηθητικές μετρήσεις Θερμοκρασία αισθητήρα Τάση μπαταρίας Πόλωση υψηλής τάσης Κάδος απόρριψης βρόχινου νερού Αποθήκευση δεδομένων Διάστημα καταγραφής δεδομένων ρυθμιζόμενο από 1 δευτερόλεπτο έως 9 ώρες Χωρητικότητα δεδομένων σημεία δεδομένων Μέγιστος χρόνος αρχειοθέτησης 5,5 ώρες έως 20,5 έτη Ισχύς Εσωτερική μπαταρία 6 volt (προαιρετικά) Ρεύμα λειτουργίας 220mA χωρίς μόντεμ (250mA με μόντεμ) Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας (προαιρετικά) Ηλιακή ενέργεια (προαιρετικά) Ρολόι πραγματικού χρόνου Απόκλιση <2 λεπτά/μήνα Σειριακή μετάδοση Τρεις θύρες RS-232 Μόντεμ κλήσης (προαιρετικά) Συμβατή με πολλές εξωτερικά τοποθετημένες επιλογές ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας Μηχανολογικά χαρακτηριστικά 12"X12"X14" συνολικά (31εκ. x 31εκ. x 36εκ.) 15 kg Ανθεκτικό περίβλημα: Αλουμίνιο με καταλυτική πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών Κλείστρα και υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας Άλλες επιλογές Τρίποδο Βροχόμετρο Βαρομετρική πίεση Ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου Πιστοποιήσεις Πιστοποίηση CE (Οδηγία για χαμηλή τάση και Οδηγία για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Πίεσης Συσκευών 97/23/EΕ Ενότητα VIII ASME ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΑΝ Ο ΠΑΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΟΝΟ ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤO ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ. ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΡΓΑΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΑΛΑΜΟ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ (~400 VDC) ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ Ή Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Η (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ / ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΙΔΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ GE REUTER STOKES. Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ή ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ.

8 1.0 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενώ ο ελεγκτής RSS-131ER είναι φορητή συσκευή, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί μόνιμα σε οποιονδήποτε προσανατολισμό χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχεδιασμένους βραχίονες και δεν έχει ευαισθησία ως προς τον προσανατολισμό του ανιχνευτή. Γενικά, το RSS-131ER θα τοποθετηθεί με τους συνδετήρες του καλωδίου προς τα κάτω. Το ενσωματωμένο εξάρτημα προσαρμογής στην "επάνω" επιφάνεια του περιβλήματος είναι συμβατό με συστήματα τοποθέτησης τύπου τριπόδου και θα δέχεται βίδες ή μπουλόνια #10"-24. Η γείωση του RSS- 131ER επιτυγχάνεται σε ένα σημείο γείωσης στο εξάρτημα προσαρμογής με μια βίδα και ροδέλα ασφάλισης. Αυτή η βίδα επισημαίνεται με ένα αυτοκόλλητο συμβόλου γείωσης με αυτό το σύμβολο. Σε κανονική λειτουργία, δεν απαιτείται γείωση της μονάδας. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες ή τις κανονιστικές αναφορές. 3.0 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καλώδιο για τη σύνδεση εξωτερικής παροχής ρεύματος 6 σε 8 V σε ακροδέκτη εξωτερικής τροφοδοσίας με το RSS-131ER Χρησιμοποιείται μόνο εάν δεν υπάρχει εσωτερική μπαταρία. Εξάρτημα Switchcraft #EN3C6F RS #CN7-11 Προς παροχή τροφοδοσίας Προς γείωση στην παροχή τροφοδοσίας Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο 22 ga 2 αγωγών. Αριθμός εξαρτήματος Alpha 5610B2001 (συνιστάται). 4.0 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΥΡΑΣ COM / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του RSS-131ER πραγματοποιείται μέσω του εργαλείου διαμόρφωσης RSS-131ER. Οι επικοινωνίες, όπως αρχικά αποστέλλεται η μονάδα από το εργοστάσιο, παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Η διαμόρφωση πραγματοποιείται μέσω COM2 ή COM4, χρησιμοποιώντας το καλώδιο S Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη μονάδα. Πίνακας 1 Θύρα COM Ρύθμιση baud COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Προαιρετικό εσωτερικό μόντεμ) COM4 9600,N,8,1 2.0 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ Διαστάσεις HPIC σε σχέση με το κέντρο του θαλάμου ιοντισμού S Σειριακό καλώδιο για τη σύνδεση με την κάρτα λήψης δεδομένων COM 2 σε PC DB-9 Ακροδέκτης 4 ακίδων Switchcraft (Θηλυκός ακροδέκτης στο καλώδιο) DB-9 σε PC Αρ. εξαρτήματος Switchcraft ENC4F (Θηλυκός ακροδέκτης στο καλώδιο) Επεξήγηση πίνακα Συνδέστε το καλώδιο S στην COM2 και στο PC. Ξεκινήστε το εργαλείο διαμόρφωσης. Ενεργοποιήστε τη μονάδα. Ελέγξτε τις επικοινωνίες επιλέγοντας την online έκδοση. Πραγματοποιήστε τη διαμόρφωση όπως επιθυμείτε, σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Αφαιρέστε το καλώδιο και κάντε την τοποθέτηση όπως θέλετε, ακολουθώντας το εγχειρίδιο και τους τοπικούς κανονισμούς.

9 Datalagring vid leverans från fabrik visas i tabell 2. Tabell 2 Givare Punkter Frekvens Strålning Temperatur Förspänning Batterispänning Vindhastighet Vindriktning Tryck Regn 1 timme 5.0 SV g Edison Park 8499 Darrow Road, Twinsburg, OH GE Energy Viktiga installations- och användningsinstruktioner Monitor miljöstrålning (RSS-131ER) Tillverkad av Reuter - Stokes SPECIFIKATIONER Monitor miljöstrålning (RSS-131ER) Gammamätning röntgen per timme (0-1 sievert per timme) Noggrannhet +/-5 % at mikroröntgen per timme, +/-7 % över 1 röntgen per timme Vinkelberoende <2 % över alla vinklar Provhastighet: 1 sekund Driftstemperatur: -25C till +50C Hjälpmätningar Givartemperatur Batterispänning Högspänningsbias Uppsamlingshink för regnvatten Datalagring Datainspelningsintervall inställbar 1 sekund till 9 timmar Datakapacitet datapunkter Maximal arkiveringstid 5,5 timmar till 20,5 år Effekt 6 volt internt batteri (extra) Driftsspänning 220mA utan modem (250mA med modem) Extern batteriladdare (extra) Solarkraft (extra) Realtidsklocka Drift <2 minuter/månad Seriell sändning Tre RS-232 port Uppringt modem (extra) Kompatibel med många externt uppställda trådlösa radioalternativ Mekaniskt 12 X12 X14 totalt (31cm x 31cm x 36cm) 33 lbs (15 kg) Väderbeständig inbyggnad: Aluminium med tvåkomponents katalytisk polyuretanfärg Lås och hårdvara: rostfritt stål Andra alternativ Tripod Regnmätare Barometertryck Vindhastighet och riktning Certifieringar CE-certifierad (lågspänningsdirektivet och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet) Direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EG) ASME VIII VARNINGAR OM DENNA UTRUSTNING ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ANGES AV TILLVERKAREN KAN DET SKYDD SOM FÖRESKRIVS GENOM UTFORMNINGEN AV DENNA UTRUSTNING BLI NEDSATT. DET FINNS INGA DELAR I UTRUSTNINGEN SOM OPERATÖREN KAN REPARERA. SERVICE PÅ DETTA INSTRUMENT SKA ENDAST UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL. SENSORBOXEN FÅR ENBART ÖPPNAS GENOM ATT LÅSVAJERN, SOM ANVÄNDS FÖR ATT SÄKRA LÅSSPÄRRARNA, KLIPPS AV. LÅSVAJERN MÅSTE ÅTERMONTERAS EFTER SERVICE FÖR ATT PLOMBERA BOXEN OCH PÅ SÅ SÄTT SÄKERSTÄLLA EN FORTSATT SÄKER PRODUKT. DETTA INSTRUMENT INNEHÅLLER INTE NÅGOT JORDNINGSSKYDD. EFTERSOM DETTA INSTRUMENT ÄR BATTERIDRIVET OCH KAN FLYTTAS FRÅN PLATS TILL PLATS ÄR DET ANVÄNDARENS ANSVAR ATT TILLHANDAHÅLLA LÄMPLIG JORDNING AV INSTRUMENTET NÄR DET ANVÄNDS I MILJÖER DÄR DETTA KAN BEHÖVAS. KONTROLLERA LOKALA ELEKTRISKA FÖRESKRIFTER OCH REGLER FÖR TILLÄMPLIGA KRAV PÅ JORDNING. SENSORBOXEN INNEHÅLLER TRYCKSATT JONISERINGSKAMMARE MED HÖGT INVÄNDIGT TRYCK OCH HÖGSPÄNNING (~400 VDC) PÅ YTAN NÄR ENHETEN ÄR SPÄNNING ÄR TILLSLAGEN. ATT TA BORT KAMMAREN UR SITT SKYDDSHÖLJE ELLER ATT UTSÄTTA DET FÖR MISSKÖTSEL KAN ORSAKA ALLVARLIG SKADA. FÖR ATT FÖRHINDRA SKADOR PÅ DET INVÄNDIGA BATTERIET OCH INVÄNDIGA KRETSAR SKA INTE SOLARPANELEN OCH BATTERILADDAREN ANSLUTAS SAMTIDIGT. DET INTERNA BATTERIET (EXTRA) SOM ANVÄNDS I DETTA INSTRUMENT ÄR ETT SLUTET BLYSYREBATTERI OCH SKA ENBART ERSÄTTAS AV ETT IDENTISKT BATTERI SOM KAN KÖPAS FRÅN GE REUTER STOKES. ANVÄNDNING AV ANDRA BATTERIER KAN ORSAKA SKADA PÅ LADDAREN ELLER INSTRUMENTET.

10 1.0 MEKANISKT Även om RSS-131ER är ett bärbart instrument kan det också monteras permanent på en vägg i alla lägen med hjälp av lämpligt utformade konsoler. Det är inte känsligt vad gäller detektororientering. I allmänhet monteras RSS-131ER med kabelanslutningarna vända nedåt. Den inbyggda monteringsflänsen på "topp"-ytan av boxen kan användas för fastsättning på tripodsystem och passar för #10-24 maskingängade skruvar eller bultar. Jordning av RSS- 131ER sker genom anslutning till en jordningspunkt på flänsen med hjälp av en skruv och låsbricka. Denna skruv identifieras med en jordningssymbolsetikett 3.0 ELEKTRISKT Kabel för att ansluta externt 6 till 8V-nätaggregat till extern strömkontakt på RSS-131ER Används bara om det inte finns något internt batteri. Kontaktdon #EN3C6F RS #CN7-11 Till strömförsörjning Till jord på nätaggregatet med symbolen. Vid Kontrollera lokala elektriska bestämmelser eller hänvisningar. normal användning krävs ingen jordning av enheten. 2 ledare 22 ga kabel ska användas. Alpha detaljnummer 5610B2001(rekommenderas). 4.0 COM PORTKONFIGURATION / DATALAGRING RSS-131ER kan konfigureras med hjälp av RSS-131ER konfigurationsverktyg. Kommunikationer vid leverans från fabriken visas i tabell 1. Konfigurering görs genom COM2 eller COM4, med hjälp av S kabeln. Se till att kabeln är ansluten till enheten. Tabell 1 COM Port Baudkonfiguration COM1 9600,N,8,1 COM2 9600,N,8,1 COM3 9600,N,8,1 (Extra internt modem) COM4 9600,N,8,1 2.0 BASUTFÖRANDE/UPPSÄTTNING HPIC-mått i förhållande till jonkammaren S Seriell kabel för anslutning till Data Acquisition Board COM 2 till PC DB-9 Kontaktdon 4 pin kontakt (Honkontakt på kabel) DB-9 på PC Kontaktdon #ENC4F (Honkontakt på kabel) Panelbeteckning Anslut S kabel till COM2 och PC. Starta konfigurationsverktyget. Slå på enheten. Kontrollera kommunikation genom att välja online...version. Konfigurera enligt önskemål och enligt manualen. Ta bort kabeln och montera enligt önskemål och enligt manual och lokala bestämmelser.

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ Τύπος: WE800+ Σύστηµα µέτρησης και καταγραφής µετεωρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10 Οδηγός χρήστη Bluetooth Keyboard BKB10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση του πληκτρολογίου...4 Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου...5 Ρύθμιση του πληκτρολογίου...6 Υποστήριξη στο web...7

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Connection Manager

ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Connection Manager QSG TF300TG 3G Connection Manager Εγκατάσταση κάρτας SIM GK7210 1. Χρησιμοποιήστε έναν ισιωμένο συνδετήρα για να πατήσετε το κουμπί εξαγωγής του δίσκου κάρτας SIM. 2. Αφαιρέστε τον δίσκο από την υποδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών... Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...5 Παράλληλη σύνδεση περισσότερων μονάδων και τριφασική σύνδεση...5

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Κλήσεις...6 Ακρόαση μουσικής...7 Τεχνολογία πολλαπλών σημείων...7 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors The EZ-One Pro series are complete access control systems designed for fast and easy installation. EZ-One Pro systems can

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό Οδηγός χρήστη Μονοφωνικό ακουστικό Περιεχόμενα Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...5 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR24 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση...3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch...4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών...5 Αλληλεπίδραση με το

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ Οι συσσωρευτές είναι η εναλλακτική πηγή ενέργειας για τα Συστήματα Αδιάλειπτης Λειτουργίας, δηλαδή τα UPS. Είναι η καρδιά τους.

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μείνετε κοντά στους αγαπημένουςσαςκάθεστιγμή, απόόπουκιανβρίσκεστε! Άμεσος και Εύκολος Εντοπισμός όλων και όσων αγαπάτε!

Μείνετε κοντά στους αγαπημένουςσαςκάθεστιγμή, απόόπουκιανβρίσκεστε! Άμεσος και Εύκολος Εντοπισμός όλων και όσων αγαπάτε! Μείνετε κοντά στους αγαπημένουςσαςκάθεστιγμή, απόόπουκιανβρίσκεστε! Άμεσος και Εύκολος Εντοπισμός όλων και όσων αγαπάτε! 2 Το προϊόν με μια ματιά Φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης σε πραγματικόχρόνο. Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Φωτιζόμενο ηχείο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Φωτιζόμενο ηχείο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Φωτιζόμενο ηχείο Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr Α. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα δυο Σειριακές

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα δυο σειριακές θύρες στον Η/Υ σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

GD 911 Battery Operating Instructions

GD 911 Battery Operating Instructions GD 911 Battery Operating Instructions 107402566 A 02 English... 8 Deutsch... 12 Français... 16 Nederlands... 20 Italiano... 24 Norsk... 28 Svenska... 32 Dansk... 36 Suomi... 40 Español... 44 Português...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑUTOMATIC Doors αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR με μπάζα / with profile Διαστάσεις σε mm / Dimensions mm ME ΜΠΑΖΑ MINI WITH MINI PROFILE

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος 4332653 HumanB2M (Beta-2-Microglobulin)EndogenousControl(FAM

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ ΗΜΙΤΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ.... 4 3. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ REED, ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ REED.... 6 4. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ NRG MAX #40H... 9 5. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ VECTOR A100K,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Το σύστημα φωτισμού εκτακτης ανάγκης θα ειναι σύμφωνο με τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ V1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ V1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ V1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ S-UMG-TILT_1_0-003 1 Copyright 2012, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Τέταρτη έκδοση στα Ελληνικά. Μάιος 2012. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100kW

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100kW ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100kW Α. ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 1. Επιλογη τύπου καλωδίου για το δίκτυο εναλλασομένου του Πάρκου, κατάλληλου για τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range Τροφοδοσία με Κατσαβίδι ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ s 10-a battery powered screwdriver s 10-a Κωδ. Αρ. 0700 662 x Μαγνητική βάση μύτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS3-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS3-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων V-DCS3 Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS3-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 Εφαρμογές & Σύνδεση Σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα