Unidad interior/unidade interior Unidad exterior/unidade exterior Binnenunit/Εσωτερική Μονάδα Buitenunit/Εξωτερική Μονάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Unidad interior/unidade interior Unidad exterior/unidade exterior Binnenunit/Εσωτερική Μονάδα Buitenunit/Εξωτερική Μονάδα"

Transcript

1 AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SPLIT) KLIMAGERÄT (SPLIT-SYSTEM) CONDIZIONATORE D ARIA (TIPO SCOMPONIBILE) APARATO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SPLIT) AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) AIRCONDITIONER (GESPLITST TYPE) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ( ΙΑΙΡΟΎΜΕΝΟΣ ΤΎΠΟΣ) INSTALLATION MANUAL MANUEL D INSTALLATION INSTALLATIONS-HANDBUCH MANUALE D INSTALLAZIONE MANUAL DE INSTALACIÓN MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATIEHANDLEIDING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ <Under Ceiling/Console Type>/<Type Sous Plafond/Console> <Unterdecken-/Konsolenmodell>/<Tipo a Soffitto/Console> <Tipo Instalación en Techo/Consola>/<Sob Tecto/tipo de Consola> <Plafond-/Consoletype>/<Τυποσ Για Τοποθετηση Κατω Απο Την Οροφη/Kονσολασ> Heat Pump Model/Modèle à thermopompe Geräte mit Heizung/Modello con pompa di riscaldamento Modelo con bomba de calor/modelo de bomba térmica Model met warmtepomp/μοντέλο µε Αντλία Θερµότητας Indoor Unit/Unité intérieure Outdoor Unit/Unité extérieure Raumeinheit/Unità interna Außengerät/Unità esterna Unidad interior/unidade interior Unidad exterior/unidade exterior Binnenunit/Εσωτερική Μονάδα Buitenunit/Εξωτερική Μονάδα RAV-SM562XT-E RAV-SM802XT-E RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E Please read this Installation Manual carefully before installing the Air Conditioner. This Manual describes the installation method of the indoor unit. For installation of the outdoor unit, follow the Installation Manual attached to the outdoor unit. Veuillez lire attentivement ce Manuel d installation avant d installer le climatiseur. Ce manuel décrit la procédure d installation de l unité intérieure. Pour installer l unité extérieure, reportez-vous au Manuel d installation fourni avec l unité extérieure. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie mit der Installation des Klimagerätes beginnen. In diesem Handbuch wird die Installation der Raumeinheit beschrieben. Um die Außeneinheit zu installieren, folgen Sie den Anweisungen in dem Handbuch, das der Außeneinheit beiliegt. Prima di installare il condizionatore d aria, leggere con attenzione questo manuale d installazione. Questo manuale descrive il metodo d installazione dell unità interna. Per l installazione dell unità esterna, fare riferimento al manuale d installazione fornito insieme all unità esterna. Lea atentamente este Manual de instalación antes de proceder a la instalación del aparato de aire acondicionado. Este manual describe el método de instalación de la unidad interior. Para la instalación de la unidad exterior, consulte el Manual de instalación que acompaña a la unidad exterior. Leia atentamente o presente Manual de Instalação antes de instalar o Ar Condicionado. O presente manual descreve o método de instalar a unidade interior. Para a instalação de uma unidade exterior, siga o Manual de Instalação que acompanha a unidade exterior. Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u de airconditioner gaat installeren. Deze installatiemethode beschrijft de installatiemethode van de binnenunit. Zie voor de installatie van de buitenunit, de installatiehandleiding bij de buitenunit. Παρακαλώ διαßάστε προσεχτικά το Ενχειρίδιο Ενκατάστασης πριν από την ενκατασταση του Κλιµατιστικού. Το παρόν Ενχειρίδιο περινράφει τη µέθοδο ενκατάστασης της εσωτερικής µονάδας. Για την ενκατάσταση της εξωθερικής µονάδας, ακολουθήστε το Ενχειρίδιο Ενκατάστασης που συνοδεύει την εξωτερική µονάδα.

2 ADOPTION OF NEW REFRIGERANT This Air Conditioner is a new type which adopts a new refrigerant HFC (R410A) instead of the conventional refrigerant R22 in order to prevent destruction of the ozone layer. Discharge of refrigerant to atmosphere is illegal and may lead to prosecution. UTILISATION DU NOUVEAU REFRIGERANT Ce climatiseur est d un type inédit qui utilise le nouveau réfrigérant HFC (R410A) au lieu du réfrigérant traditionnel R22, afin d éviter la destruction de la couche d ozone. L élimination du réfrigérant dans l atmosphère est illégale et sujette à poursuites. EINFÜHRUNG EINES NEUEN KÜHLMITTELS Dies ist ein neuartiges Klimagerät. Anstatt des herkömmlichen Kühlmittels R22 verwendet es das neue ozonschicht-schonende HFC Kühlmittel R410A. Das Freisetzen von Kühlmittel in die Atmosphäre ist gesetzlich verboten und wird strafrechtlich verfolgt. ADOZIONE DI UN NUOVO REFRIGERANTE Questo condizionatore d aria è di un tipo nuovo che adotta un nuovo refrigerate HFC (R410A) al posto del refrigerante convenzionale R22, per prevenire la distruzione dello strato di ozono dell atmosfera terrestre. Il rilascio del refrigerante nell atmosfera è illegale e può essere punito dalla legge. ADOPCIÓN DE NUEVO REFRIGERANTE Este aparato de aire acondicionado es un modelo reciente que incorpora el nuevo refrigerante HFC (R410A) en lugar del refrigerante convencional R22 para así evitar daños en la capa de ozono. La emisión de refrigerante a la atmósfera es ilegal y puede ser causa de acciones judiciales. ADOPÇÃO DO NOVO REFRIGERANTE Este ar condicionado é um modelo novo que adopta um novo refrigerante HFC (R410A) em vez do refrigerante convencional R22 para evitar a destruição da cama de ozono. A descarga do refrigerante para a atmosfera é ilegal, sendo punível por lei. TOEPASSING VAN EEN NIEUW KOELMIDDEL Deze airconditioner is een nieuwe type dat werkt met een nieuw koelmiddel HFC (R410A) in plaats van met het conventionele koelmiddel R22, als bijdrage om de aantasting van de ozonlaag te reduceren. Het laten ontsnappen van koelmiddel in de atmosfeer is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. YIOΘETHΣH NEOY ΨYKTIKOY To παρόv Kλιµατιστικό είναι νέος τύπος που υιοθετεί νέο ψυκτικό HFC (R410A) στη θέση του συµβατικού ψυκτικού R22 προκειµένου να βοηθήσει στην προστασία του όζοντος. Η εκροή του ψυκτικού στην ατµόσφαιρα είναι παράνοµη και υπόκειται σε ποινική δίωξη.

3 Accessory parts and Parts to be procured locally PRECAUTIONS FOR SAFETY INSTALLATION PROCEDURE SELECTION OF INSTALLATION PLACE INSTALLATION OF INDOOR UNIT DRAIN PIPING WORK Pièces accessoires et pièces non fournies MESURES DE SECURITE PROCEDURE D INSTALLATION SELECTION DU LIEU D INSTALLATION INSTALLATION DE L UNITE INTERIEURE INSTALLATION DES TUYAUX D EVACUATION Zubehör und bauseits bereitzustellende Teile SICHERHEITSVORKEHRUNGEN INSTALLATIONSABLAUF AUSWAHL DES AUFSTELLUNGSORTES INSTALLATION DER RAUMEINHEIT INSTALLATION DER ABLAUFROHRE Accessori e parti da acquistare sul posto PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA PROCEDURA D INSTALLAZIONE SCELTA DEL POSTO D INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE DELL UNITÀ INTERNA LAVORO PER TUBAZIONE DI SCARICO Componentes accesorios y componentes de obtención local PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR TRABAJOS DE CANALIZACIÓN DE DESAGÜE Acessórios e peças adquiridas localmente PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO SELECÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR INSTALAÇÃO DA TUBAGEM DE DRENAGEM Accessoires en niet meegeleverde onderdelen VOORZORGSMAATREGELEN VOOR UW VEILIGHEID INSTALLATIEPROCEDURE KEUZE VAN DE LOCATIE VOOR DE INSTALLATIE INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT AFVOERLEIDINGEN Παρελκόµενα ανταλλακτικά και Εξαρτήµατα από την τοπική αγορά ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ CONTENTS SOMMAIRE INHALT INDICE CONTENIDO ÍNDICE INHOUD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 REFRIGERANT PIPING EVACUATING ELECTRICAL WORK FINAL INSTALLATION CHECKS ENVIRONMENT TUYAUX DE REFRIGERANT EVACUATION DE L AIR INSTALLATION ELECTRIQUE DERNIERES VERIFICATIONS DE L INSTALLATION ENVIRONNEMENT KÜHLMITTELLLEITUNGEN ENTLÜFTEN DER ROHRLEITUNGEN ELEKTROINSTALLATION ÜBERPRÜFUNGEN NACH DER INSTALLATION UMWELT TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE SVUOTAMENTO RETE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI CONTRROLLI DI FINE INSTALLAZIONE AMBIENTE TUBERÍA DE REGRIGERANTE EVACUACIÓN TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO COMPROBACIONES FINALES MEDIO AMBIENTE TUBAGEM DE REFRIGERANTE EVACUAÇÃO LIGAÇÕES ELÉCTRICAS VERIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO FINAIS AMBIENTE KOELMIDDELLEIDINGEN ONTLUCHTEN ELEKTRISCH GEDEELTE LAATSTE CONTROLES VAN DE INSTALLATIE MILIEU ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ EΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH FRANÇAIS ENGLISH

4 Accessory parts and Parts to be procured locally Accessory parts Part No Part name Q ty Shape Part No Part name Q ty Shape (1) Installation plate 1 (8) Bio-enzyme & Gingko filter 1 (2) Installation Manual 1 (9) Filter frame 2 (10) Battery 2 (3) Owner s Manual 1 (11) Remote controller holder 1 (4) Mounting screw 4 x 25 S 8 (12) Pan head wood screw 3.1 x 16 S 2 (5) Flexible pipe 1 (13) Pipe shield 1 Drain nipple (6) (Packaged with the 1 outdoor unit) (14) Wireless remote controller 1 (7) Sasa-Zeolite plus filter 1 Parts to be procured locally Connecting pipe (Liquid side) (6.35 mm (diam.), Nominal (diam.) 1/4" thick 0.8 mm) RAV-SM562XT-E, RAV-SM562AT-E (9.52 mm (diam.), Nominal (diam.) 3/8" thick 0.8 mm) RAV-SM802XT-E, RAV-SM802AT-E Connecting pipe (Gas side) (12.7 mm (diam.), Nominal (diam.) 1/2" thick 0.8 mm) RAV-SM562XT-E, RAV-SM562AT-E (15.9 mm (diam.), Nominal (diam.) 5/8" thick 1.0 mm) RAV-SM802XT-E, RAV-SM802AT-E Power supply cord 2.5 mm 2 (H07RN-F or 245IEC66) or 3.5 mm 2 (AWG-12) Connecting cable H07RN-F or 245IEC66 (1.5 mm 2 or more) Thermal insulation for refrigerant pipe (10 mm or more, thermal insulating foam polyethylene) Thermal insulation for drain pipe (10 mm or more, foam polyethylene) Drain pipe (Outer 26 mm (diam.)) Tapes Grounding cable (2.0 mm (diam.) or more) 1

5 1 PRECAUTIONS FOR SAFETY Ensure that all Local, National and International regulations are satisfied. Read this PRECAUTIONS FOR SAFETY carefully before Installation. The precautions described below include the important items regarding safety. Observe them without fail. After the installation work, perform a trial operation to check for any problem. Follow the Owner s Manual to explain how to use and maintain the unit to the customer. Turn off the main power supply switch (or breaker) before the unit maintenance. Ask the customer to keep the Installation Manual together with the Owner s Manual. ENGLISH CAUTION New Refrigerant Air Conditioner Installation This air conditioner adopts the new HFC refrigerant (R410A) which does not destroy ozone layer. The characteristics of R410A refrigerant are ; easy to absorb water, oxidizing membrane or oil, and its pressure is approx. 1.6 times higher than that of refrigerant R22. Accompanied with the new refrigerant, refrigerating oil has also been changed. Therefore, during installation work, be sure that water, dust, former refrigerant, or refrigerating oil does not enter the refrigerating cycle. To prevent charging an incorrect refrigerant and refrigerating oil, the sizes of connecting sections of charging port of the main unit and installation tools are charged from those for the conventional refrigerant. Accordingly the exclusive tools are required for the new refrigerant (R410A). For connecting pipes, use new and clean piping designed for R410A, and please care so that water or dust does not enter. Moreover, do not use the existing piping because there are problems with pressure-resistance force and impurity in it. CAUTION To Disconnect the Appliance from Main Power Supply This appliance must be connected to the main power supply by means of a switch with a contact separation of at least 3 mm. The installation fuse (25A D type ) must be used for the power supply line of this conditioner. WARNING Ask an authorized dealer or qualified installation professional to install/maintain the air conditioner. Inappropriate installation may result in water leakage, electric shock or fire. Turn off the main power supply switch or breaker before attempting any electrical work. Make sure all power switches are off. Failure to do so may cause electric shock. Connect the connecting cable correctly. If the connecting cable is connected in a wrong way, electric parts may be damaged. When moving the air conditioner for the installation into another place, be very careful not to enter any gaseous matter other than the specified refrigerant into the refrigeration cycle. If air or any other gas is mixed in the refrigerant, the gas pressure in the refrigeration cycle becomes abnormally high and it may resultingly causes pipe burst and injuries on persons. Do not modify this unit by removing any of the safety guards or by by-passing any of the safety interlock switches. Exposure of unit to water or other moisture before installation may cause a short-circuit of electrical parts. Do not store it in a wet basement or expose to rain or water. 2

6 1 PRECAUTIONS FOR SAFETY After unpacking the unit, examine it carefully if there are possible damage. Do not install in a place that might increase the vibration of the unit. To avoid personal injury (with sharp edges), be careful when handling parts. Perform installation work properly according to the Installation Manual. Inappropriate installation may result in water leakage, electric shock or fire. When the air conditioner is installed in a small room, provide appropriate measures to ensure that the concentration of refrigerant leakage occur in the room does not exceed the critical level. Install the air conditioner securely in a location where the base can sustain the weight adequately. Perform the specified installation work to guard against an earthquake. If the air conditioner is not installed appropriately, accidents may occur due to the falling unit. If refrigerant gas has leaked during the installation work, ventilate the room immediately. If the leaked refrigerant gas comes in contact with fire, noxious gas may generate. After the installation work, confirm that refrigerant gas does not leak. If refrigerant gas leaks into the room and flows near a fire source, such as a cooking range, noxious gas might generate. Electrical work must be performed by a qualified electrician in accordance with the Installation Manual. Make sure the air conditioner uses an exclusive power supply. An insufficient power supply capacity or inappropriate installation may cause fire. Use the specified wires for wiring connect the terminals securely fix. To prevent external forces applied to the terminals from affecting the terminals. Be sure to provide grounding. Do not connect ground wires to gas pipes, water pipes, lightning rods or ground wires for telephone wires. Conform to the regulations of the local electric company when wiring the power supply. Inappropriate grounding may cause electric shock. Do not install the air conditioner in a location subject to a risk of exposure to a combustible gas. If a combustible gas leaks, and stays around the unit, a fire may occur. 3

7 2 INSTALLATION PROCEDURE Installation Diagram of Indoor and Outdoor Units (Under Ceiling Installation) 200 mm or more Pipe shield 200 mm or more 70 mm or more (7) Sasa-Zeolite plus filter (9) Filter frame (1) Installation plate (Console Installation) Hook (4) Mounting screw 200 mm or more (8) Bio-enzyme & Gingko filter Air filter 200 mm or more 70 mm or more (14) Wireless remote controller (12) Pan head wood screw (11) Remote controller holder Before install the wireless remote controller With the remote controller cover open, load the batteries supplied correctly, observing their polarity. (14) Wireless remote controller Insulate the refrigerant pipes separately with insulation, not together. Cover Min 6 mm thick heat resisting polyethylene foam (10) Batteries 4

8 3 SELECTION OF INSTALLATION PLACE WARNING Install the air conditioner where there is sufficient strength to withstand the weight of the unit. If the strength is not sufficient, the unit may fall down resulting in injury. CAUTION Upon approval of the customer, install the air conditioner in a place that satisfies the following conditions. Place where the unit can be installed horizontally. Place where a sufficient servicing space can be ensured for safe maintenance and check. Place where drained water will not cause any problem. Avoid installing in the following places. Place exposed to air with high salt content (seaside area), or place exposed to large quantities of sulfide gas (hot spring). (Should the unit be used in these places, special protective measures are needed.) Place exposed to oil, vapor, oil smoke or corrosive gas. Place where organic solvent is used nearby. Place close to a machine generating high frequency. Place where noise of the outdoor unit is easy to transmit. (When installing the air conditioner on the boundary with the neighbor, pay due attention to the level of noise.) Place with poor ventilation. An allowable height level is up to 8 m. Where the floor/wall/ceiling structure is unable to support the weight of the unit. 4 INSTALLATION OF INDOOR UNIT WARNING Install the air conditioner certainly at a place to sufficiently withstand the weight. If the strength is insufficient, the unit may fall down resulting in human injury. Perform a specified installation work to guard against an earthquake. An incomplete installation can cause accidents by the units falling and dropping. Locate the unit so as to provide uniform circulation of chilled air. Avoid locating the unit as shown in the bad-marked figures below: Good location Evenly hot or cooled Bad location Shaded area well hot or cooled Bad location Shaded area well hot or cooled If a good location is not possible, use a fan to circulate the air evenly throughout the room. 5

9 4 INSTALLATION OF INDOOR UNIT Installation Place A place which provides the spaces around the indoor unit as shown in the above diagram. A place where there is no obstacle near the air inlet and outlet. A place that allows easy installation of the piping to the outdoor unit. A place which allows the Front panel to be opened. Remote controller usage Under Ceiling Installation Ceiling CAUTION Direct sunlight or fluorescent light to the indoor unit s wireless receiver should be avoided. The microprocessor in the indoor unit should not be too close to RF noise sources. (For details, see the owner s manual.) Remote controller A place where there are no obstacles such as a curtain that may block the signal from the indoor unit. Do not install the remote controller in a place exposed to direct sunlight or close to a heating source, such as a stove. Keep the remote controller at least 1 m apart from the nearest TV set or stereo equipment. (This is necessary to prevent image disturbances or noise interference.) The location of the remote controller should be determined as shown below. Before Installation Remove the Air inlet grille 1. Open the Air inlet grille by both hands. 2. Loosen three screws for fixing the Panel arm. Do not remove the screws at this time First, move the Air inlet grille upward, then turn it backwards. 4. Remove the Grille stopper from the axis of the Front panel. After that, remove the Air inlet grille. 5. Remove the Panel arms from the Front panel. Grille stopper After Installation Screw Panel arm Panel arm Install the Air inlet grille 1. Insert the three Panel Arms on the Air inlet grille and fix each securely by screws. 5 Wall 7 m Reception range Remote controller 5 m 5 m *7 m Panel arm Reception range Remote controller Console Installation 7 m Wall Reception range Remote controller 5 m Reception range 5 m Remote controller *7 m CAUTION The screws that fixed with Panel Arms must not be loose. Floor * Axial distance NOTICE The Paper pattern is inside the package box cover. Do not bend and dispose of it before installing. 6

10 4 INSTALLATION OF INDOOR UNIT 2. Set the Air inlet grille arm to the axis of the Front panel. 3. Insert the Grille stopper to the correct position and fix it securely with screws. 4. Push the Air inlet grille to the correct position. Air inlet grille arm Axis of the Front panel Install the indoor unit 1. Remove the Side covers and the Installation plate (1). 2. Insert the Suspension bolts into the metal fittings of the indoor unit. 3. Set to nuts, spring washers and washers on both sides of the metal fittings and then move the indoor unit backward. 4. Secure it with the M10 Nuts. (4 pcs.) 5. Attach the Side covers to the unit. Rib Suspension bolt Side cover (1) Installation plate Suspension bolt 3 Under Ceiling Installation For the installation of the indoor unit use the Paper pattern, which is inside the package box cover. Install the Suspension bolts Install the Suspension bolts so that it can support the indoor unit. 240 mm or more mm 4 Nut (M10) 2 Side cover Condition for Installation The unit must not decline more than 15 mm in either axis mm or more 15 mm Adjust distance to ceiling before installation. 40~45 mm 25~30 mm Suspension bolt Washer Nut (M10) Spring washer Piping and Drain Hose Installation The piping direction can be 4 ways as illustrated. The Drain hose is only one way. Upper piping Spring washer Washer Nut (M10) Suspension bolt (M10) Rear upper piping Side piping Rear piping Drain hose 7

11 4 INSTALLATION OF INDOOR UNIT How to install the Drain hose. 1. Remove the two screws and the Drain band. 2. Cut a slit for the drain hose hole. Other direction piping. 1. Cut the slit of connecting only upper direction. Slit for upper piping Drain band Slit for drain hose hole Cover for side piping Cover for rear upper piping Drain hose Screws 3. Place the Drain hose on the U-shape space and secure it with the Drain band and two screws. 2. Connect the Flexible pipe (5) to the large pipe (Gas side). Big pipe (5) Flexible pipe Rear side piping with Drain hose. (Recommended direction) Ceiling 175 mm or more Rear piping hole 80 Ceiling 140 mm Wall 1. Cut or remove the determined direction slit or cover. 2. Pipes and the Drain hose should be fixed together by the Drain band with two screws. Cut 8

12 4 INSTALLATION OF INDOOR UNIT Console Installation Select the terminal of Selector-SW from [C position] to [F position]. Install the indoor unit Install the Installation plate (1) at the wall according to the Paper pattern. Hang the indoor unit on the hooks of the Installation plate (1). Fix the lower portion of the indoor unit with Mounting screws (4) (2 places). REMOCON A B INSTALL C F Indoor unit Hook (1) Installation plate Cutting a hole and mounting the Installation plate When installing the rear piping, determine the pipe hole position, drill the pipe hole ( 80 mm) at a slight downward slant to the outdoor side. For mounting of the Installation plate (1), use the Paper pattern, which is inside the package box cover. (4) Mounting screw mm or more (4) Mounting screw 390 mm or more 320 Floor Rear piping hole 80 Condition for installation The unit must not decline more than 15 mm in either axis. 15 mm Anchor bolt Projection 15 mm or less 5 mm dia. hole Clip anchor (local parts) (4) Mounting screw 4 x 25 s CAUTION Failure to firmly install the unit may result in personal injury and property damage if the unit falls. In case of block, brick, concrete or similar type walls, make 5 mm dia. holes in the wall. Insert clip anchors for appropriate Mounting screws (4). NOTE : Secure four corners and lower parts of the Installation plate (1) with 6 to 8 mounting screws to install it. Piping and Drain Hose Installation The piping direction can be the following 3 ways with the Drain hose. Each piping direction should be connected with the Flexible pipe (5). Cut or remove the determined direction slit or cover. Cover for side piping Side piping Rear piping Bottom piping Slit for upper piping Cover for rear upper piping 9

13 5 DRAIN PIPING WORK Drainage 1. Run the Drain hose sloping downward. NOTE : The hole should be made at a slight downward slant on the outdoor side. Under Ceiling Installation Console Installation 50 mm or more 50 mm or more NOTICE In case of upward drainage from the unit, (Under Ceiling Installation), it is necessary to use the Drain pump kit of separately sold optional part. CAUTION 1. Do not raise the Drain hose. 2. Do not put the Drain hose into water. 3. Do not form the Drain hose into a wave shape. 4. Do not put the Drain hose end in the drainage ditch. 2. Open the louver manually and put some water into it. Then check the flow of water from the Drain hose. 3. When connecting the Extension drain hose; insulate the connecting part of Extension drain hose with the Pipe shield. Pipe shield Drain hose Inside the room Extension drain hose CAUTION Arrange the drain pipe for proper drainage from the unit. Improper drainage can result in dew-dropping. (Provide by customer) 10

14 6 REFRIGERANT PIPING Refrigerant Piping 1. If the outdoor units are to be mounted on a wall, make sure that the platform supporting is sufficiently strong. The platform should be designed and manufactured to maintain its strength over a long period of time, and sufficient consideration should be given to ensuring that the outdoor unit will not fall. 2. Use copper pipe with 0.8 mm or more thickness. 3. Flare nut and flare works are also different from those of the conventional refrigerant. Take out the flare nut attached to the main unit of the air conditioner, and use it. CAUTION IMPORTANT 4 POINTS FOR PIPING WORK 1. Take away dust and moisture from the inside of the connecting pipes. 2. Tight connection (between pipes and unit) 3. Evacuate the air in the connecting pipes using VACUUM PUMP. 4. Check the gas leakage. (Connected points) Permissible Piping Length and Head The maximum piping length from the outdoor to indoor unit The maximum height difference outdoor/indoor unit 30 m (Without charge 20 m) 50 m (Without charge 20 m) Outdoor unit is above Outdoor unit is below (RAV-SM562AT-E) (RAV-SM802AT-E) 30 m 15 m Flaring Insert a flare nut into the pipe, and flare the pipe. As the flaring sizes of R410A differ from those of refrigerant R22, the flare tools newly manufactured for R410A are recommended. However, the conventional tools can be used by adjusting projection margin of the copper pipe. B Projection margin in flaring : B (Unit : mm) Rigid (Clutch type) Imperial (Wing nut type) Outer diam. of copper pipe R410A tool used R410A R22 Conventional tools used R410A R22 Outer diam. of copper pipe R410A R / to to / to 0.5 (Same as left) 1.0 to to / to to / to 0.5 (Same as left) 1.0 to to 1.0 Flaring dia meter size : A (Unit : mm) Outer diam. of copper pipe R410A A R / * In the case of the flaring for R410A with the conventional flare tool, pull out it approx. 0.5 mm more than that for R22 to adjust to the specified flare size. The copper pipe gauge is useful for adjusting projection margin size. A 11

15 6 REFRIGERANT PIPING Tightening connection Align the centers of the connecting pipes and tighten the flare nut as far as possible with your fingers. Then tighten the nut with a spanner and torque wrench as shown in the figure. CAUTION Do not apply excess torque. Otherwise, the nut may crack depending on the conditions. Outer diam. of copper pipe Tightening torque (Unit : N m) 6.35 mm (diam.) 14 to 18 (1.4 to 1.8 kgf m) 9.52 mm (diam.) 33 to 42 (3.3 to 4.2 kgf m) 12.7 mm (diam.) 50 to 62 (5.0 to 6.2 kgf m) 15.9 mm (diam.) 63 to 77 (6.3 to 7.7 kgf m) Pipe Shield for Flare Nut Connection Joints in liquid and gas pipes of the indoor unit should be insulated with an attached Pipe shield (13). How to install the pipe shield 1. Cut the Pipe shield (13) to appropriate length. 2. Set the Pipe shield (13). 3. In case of a ceiling installation, orient the slit at the top of the pipe. 4. Fix the Pipe shield (13) with vinyl tape. Vinyl tape Slit (13) Pipe shield Tightening torque of flare pipe connections Pressure of R410A becomes higher than that of R22. (Approx. 1.6 times) Therefore, using a torque wrench, tighten firmly the flare pipe connecting sections which connect the indoor and outdoor units up to the specified tightening torque. Incorrect connections may cause not only a gas leakage, but also a trouble of the refrigeration cycle or compressor damage. Flare at indoor unit side Flare at outdoor unit side Externally threaded side Half union Use a wrench to secure. Flare nut Internally threaded side Use a torque wrench to tighten. 12

16 7 EVACUATING AIR PURGE Evacuate the air in the connecting pipe and in the indoor unit using vacuum pump. Do not use the refrigerant in the outdoor unit. For details, see the manual of vacuum pump. Use a v acuum pump Be sure to use a vacuum pump with counter-flow prevention function so that inside oil of the pump does not flow backward into pipe of the air conditioner when the pump stops. 1. Connect the charge hose from the manifold valve to the service port of the gas side packed valve. 2. Connect the charge hose to the port of vacuum pump. 3. Open fully the low pressure side handle of the gauge manifold valve. 4. Operate the vacuum pump to start for evacuating. Perform evacuating for about 35 minutes if the piping length is total 30 meters for model SM562 and 50 meters for model SM802. (assuming a pump capacity of 27 liters per minute.) Then confirm that the compound pressure gauge reading is 101 kpa ( 76 cmhg). 5. Close the low pressure side valve handle of gauge manifold. 6. Open fully the valve stem of the packed valves (both sides of Gas and Liquid). 7. Remove the charging hose from the service port. 8. Securely tighten the caps on the packed valves. NOTE : Use the vacuum pump, vacuum pump adapters, and gauge manifold referring to the manuals attached to each tool before using them. For the vacuum pump, check oil is filled up to the specified line of the oil gauge. While the air is purged, check again that the connecting port of charge hose, which has a projection to push the valve core, is firmly connected to the charge port. Valve handling precautions Open the valve stem or the handle until it strikes the stopper. It is unnecessary to apply further force. Securely tighten the cap with a torque wrench. Cap tightening torque Valve size Charge port to 18 N m (1.4 to 1.8 kgf m) to 42 N m (3.3 to 4.2 kgf m) to 42 N m (3.3 to 4.2 kgf m) to 25 N m (2.0 to 2.5 kgf m) 14 to 18 N m (1.4 to 1.8 kgf m) Additional refrig erant 1. The amount of refrigerant put into the outdoor unit at the factory is sufficient to fill up to 20 m of refrigerant piping work. 2. If the length of the refrigerant piping work is 20 m or less, addition of refrigerant at the installation site is unnecessary. 3. If the length of the piping work exceeds 20 m, extra refrigerant must be added. Refer to the outdoor installation manual for details of the extra amounts. 4. Overcharge or undercharge of refrigerant in the outdoor unit may cause malfunction of the compressor. Add Only R410A Refrigerant to These Units 13

17 7 EVACUATING Heat insulation 1. Provide heat insulation on the refrigerant piping on both the liquid side and gas side separately, and ensure that all joints in the insulation are completely sealed (without gap). 2. Since the temperature of the piping on the gas side increases during heating operations, the heat insulating material used must be able to withstand temperatures of more than 120 C. 3. Use the pipe insulation supplied in the accessory pack to insulate the piping connecting section on the indoor unit side. Packed v alve handling precautions Open the valve stem all the way out; do not try to open it beyond the stopper. Securely tighten the valve stem cap in torque as follows: Cover Do not put the spanner or torque wrench, etc. on the cover. The valve may be broken. On the contrary, use a single spanner to loosen or tighten the flare nut of the valve at liquid side. Valve unit Gas side (12.7 mm (diam.)) 50 to 62 N m (5.0 to 6.2 kgf m) Liquid side (9.52 mm (diam.)) 33 to 42 N m (3.3 to 4.2 kgf m) Liquid side (6.35 mm (diam.)) 14 to 18 N m (1.4 to 1.8 kgf m) Service port 14 to 18 N m (1.4 to 1.8 kgf m) Hexagonal wrench is required. Charge port Using a minus screwdriver, turn it counterclockwise by 90 until it hits the stopper. (Full open) Flare nut Position of grooves f or driver <For RAV-SM802AT-E model> As shown in the figure, be sure to use a double spanner to loosen or tighten the flare nut of the valve at gas side. If using a single spanner, the nut cannot be tightened with necessary tightening torque. SM802 type v alve at gas side Cover Closed completely Grooves for driver Opened fully *1. When opened fully, do not apply an excessive torque after the screwdriver hit the stopper; other-wise a trouble may be caused on the valve. (5 N m or less) Cap Piping valve Loosened Tightened Flare nut 14

18 7 EVACUATING Compound pressure gauge Pressure gauge 101 kpa ( 76 cmhg) Handle Lo Charge hose (For R410A only) Service port (Valve core (Setting pin)) Manifold valve Handle Hi (Keep fully closed) Charge hose (For R410A only) Vacuum pump adapter for counter-flow prevention (For R410A only) Vacuum pump Packed valve at gas side <For RAV-SM562AT-E model> Compound pressure gauge Pressure gauge 101 kpa ( 76 cmhg) Handle Lo Charge hose (For R410A only) Manifold valve Handle Hi (Keep fully closed) Charge hose (For R410A only) Vacuum pump adapter for counter-flow prevention (For R410A only) Vacuum pump Packed valve (Gas side) Service port (Valve core (Setting pin)) Valve unit Flare nut Stopper Charge cap Charge port Valve rod 15

19 8 ELECTRICAL WORK For the air conditioner that has no power cord. NOTE : For selection and connection method of the power supply cords, refer to the details in the Installation Manual of the outdoor unit. CAUTION If incorrect/incomplete wiring is carried out, it may cause an electrical fire or smoke. Prepare the power supply for exclusive use with the air conditioner. Be sure to use the cord clamps specified positions with attached to the product. Do not damage or scratch the conductive core and inner insulator of power and inter-connecting wires when peeling them. Be sure to comply with local cords on running the wire from outdoor unit to indoor unit (size of wire and wiring method etc.) Use the power cord and Inter-connecting cable with specified thickness, specified type, and protective devices specified. How to wire 1. Connect the connecting wire to the terminal as identified with their respective matched numbers on the terminal block of indoor and outdoor unit. H07RN-F or 245IEC66 (1.5 mm 2 or more) 2. Insulate the unsheathed redundant cords (conductors) with electrical insulation tape. Process them so that they do not touch any electrical or metal parts. 3. For inter-unit wiring, do not use a cut wire jointed to another on the way. NOTE : Connect the earth line to the metallic part ( mark) located at the side of 3P terminal. Wiring between units 1. Connect the wires between the units correctly. Errors made in the connections can result in the unit malfunctioning. 2. Connect the control wires between the outdoor unit and indoor unit as shown in the figure below: Wiring Connections Screws Terminal cover Cord clamp Earth terminal Stripping length of connecting cab le Earth line 1. Remove the Terminal cover and the Cord clamp. 2. Insert the connecting cable into the pipe hole on the wall. 3. Insert the connecting cable fully into the terminal block and secure it tightly with the screw. Tightening Torque: 1.2 N m (0.12 kgf m) 4. Fix the connecting cable by the Cord clamp with two screws. 5. Fix the Terminal cover. NOTE : Use stranded wire only. Wire type : More than 1.5 mm 2 (H07RN-F or 245IEC66) or 1.3 mm 2 (AWG-16) 16

20 9 FINAL INSTALLATION CHECKS Precautions 1. Ensure that the electrical cable used for power supply and control of the system is unable to come into contact with either service valves or piping work which are not insulated. Test Operation To switch the TEST RUN (COOL) mode, push TEMPORARY button for 10 sec. (The beeper will make a short beep.) Electrical wiring 1. When installation is complete, check that all power supply and interconnecting wiring has been appropriately protected. Refrigerant piping Hi POWER FILTER PRE.D 1. When refrigerant and drain piping have been completed. Ensure that all pipework is fully insulated and apply finishing tape to seal the insulation. TEMPORARY button Check and Test Operation Pressure of R410A is approx. 1.6 times of that of R22. If installation work is incompletely finished, a gas leakage may occur at the cases such as pressure rise during operation. Therefore, be sure to test the piping connections for leakage. Check the flare nut connections, valve stem cap connections and service port cap fittings for gas leak with a leak detector or soap water. Auto Restart Setting This product is designed so that, after a power failure, it can restart automatically in the same operating mode as before the power failure. Information The product was shipped with Auto Restart function in the off position. Turn it on as required. Piping cover How to set the Auto Restart Cord clamp Indoor/Outdoor connecting cables Power cable Valve cover Flare nut connections (Indoor unit) Press and hold the TEMPORARY button for about 3 seconds. After 3 seconds, the electronic beeper makes three short beeps to tell you the Auto Restart has been selected. To cancel the Auto Restart, follow the steps described in the section Auto Restart Function of the Owner s Manual. 17

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

(REV:01) RYOBI 48 Volt Lawn Mower Model No. RY14110A Replacement Parts List

(REV:01) RYOBI 48 Volt Lawn Mower Model No. RY14110A Replacement Parts List 9000-7 9-- (REV:0) RYOBI 4 Volt Lawn Mower Model No. RY0A Replacement Parts List RYOBI RY0A 4 VOLT LAWN MOWER 3 3 39 44 39 3 34 3 42 3 39 3 4 37 34 3 43 2 0 37 2 33 32 3 9 7 22 30 4 7 3 20 9 3 2 2 27 2

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H.

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H. E09-311 Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit Model name: MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H Contents 1 Specifications 2 Dimensions 3 Center of gravity

Διαβάστε περισσότερα

MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE APPLICATION EXAMPLE FEATURE. Measuring instruments. Power supply equipments

MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE APPLICATION EXAMPLE FEATURE. Measuring instruments. Power supply equipments MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE FEATURE Available in 176 sizes. Screws are not appeared on the surface. Usable as rack mount case with optinal mounting bracket. There are no ventilation hole for cover

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Engineer Reference 1 / / A 35 7/16 X 7 7/8 X 23 5/8 31 1/8 X 21 7/8 X 11 1/4 14 T T 75 R410A oz/ft over 50' 265 / 318 / 388

Engineer Reference 1 / / A 35 7/16 X 7 7/8 X 23 5/8 31 1/8 X 21 7/8 X 11 1/4 14 T T 75 R410A oz/ft over 50' 265 / 318 / 388 Slim Duct, single zone split system SUBMITTAL EH035CAV / UH035CAV Specifications Nominal Capacity Cooling/Heating (Btu/h) 12,000 / 13,600 Cooling (Btu/h) 3,300-14,300 Capacity Range Heating (Btu/h) 3,100-18,000

Διαβάστε περισσότερα

RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E

RAV-SM562KRT-E RAV-SM802KRT-E AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SPLIT) KLIMAGERÄT (SPLIT-SYSTEM) CONDIZIONATORE D ARIA (TIPO SCOMPONIBILE) APARATO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SPLIT) AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) AIRCONDITIONER

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

Glass Door Freezers Service Manual

Glass Door Freezers Service Manual Turbo Air Speed up the Pace of Innovation CAUTION! PLEASE KEEP POWER SWITCH ON BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT Glass Door Freezers Service Manual Please read this manual completely before attempting to

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

MS15 High-Efficiency Mini-Split System

MS15 High-Efficiency Mini-Split System MS15 High-Efficiency Mini-Split System Up to 15 SEER Performance Product Features R-410A chlorine-free refrigerant High-efficiency performance: up to 15 SEER DC Inverter technology compressor Auto-restart

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALARE MODELS:

INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALARE MODELS: INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALARE MODELS: O2MVI-09WiFiR/O2MVO-09 O2MVI-12WiFiR/O2MVΟ-12 O2MVI-18WiFiR/O2MVO-18 O2MVI-24WiFiR/O2MVO-24 Table of Contents Installation Manual

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

SET FREE SERIES FSXNH

SET FREE SERIES FSXNH INSTALLATION AND OPERATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET DE FUNCTIONNEMENT MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO MANUAL DE INSTALAÇÃO

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALARE MODELS:

INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALARE MODELS: INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALARE MODELS: P7MVI-09WiFi / P7MVO-09 P7MVI-12WiFi / P7MVO-12 P7MVI-18WiFi / P7MVO-18 P7MVI-24WiFi / P7MVO-24 Table of Contents Installation Manual

Διαβάστε περισσότερα

Installation Manual. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού. Wall Mounted Air-Conditioning Unit. English/Ελληνικά

Installation Manual. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού. Wall Mounted Air-Conditioning Unit. English/Ελληνικά Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού Wall Mounted Air-Conditioning Unit ΜΟΝΤΕΛΑ/MODELS: NBO-09IDU/NBO-09ΟDU NBO-12IDU/NBO-12ΟDU NBO-18IDU/NBO-18ΟDU NBO-24IDU/NBO-24ΟDU Wall Mounted Air-Conditioning Unit Installation

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ BR300 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY 1 LEFT MAIN BASE FRAME 1 2 RIGHT MAIN BASE FRAME 1 3 CENTER MAIN BASE FRAME 1 4 FRONT MAIN BASE FRAME 1 5 UPRIGHT 2

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit 42EQV025M, 035M. Outdoor unit 38EYV025M, 035M

INSTALLATION MANUAL ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit 42EQV025M, 035M. Outdoor unit 38EYV025M, 035M INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit 42EQV025M, 035M Outdoor unit 38EYV025M, 035M 1115551125 EN CONTENTS GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ PRES FOR SAFETY... 1 INSTALLATION DIAGRAM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Installation Manual. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης ΚΛΙ ΜΑ ΤΙ ΣΤ ΙΚ Α ΣΥ Η Μ Α. Wall Mounted Air-Conditioning Unit. Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού

Installation Manual. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης ΚΛΙ ΜΑ ΤΙ ΣΤ ΙΚ Α ΣΥ Η Μ Α. Wall Mounted Air-Conditioning Unit. Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού ΚΛΙ ΜΑ ΤΙ ΣΤ ΙΚ Α O1MVI-09WFR/O1MVO-09 O1MVI-12WFR/O1MVO-12 O1MVI-18WFR/O1MVO-18 Μ Α Τ Α O1MVI-24WFR/O1MVO-24 ΣΥ ΣΤ Η Wall Mounted Air-Conditioning Unit Installation Manual Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit 42EQV050M, 060M. Outdoor unit 38EYV050M, 060M

INSTALLATION MANUAL ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit 42EQV050M, 060M. Outdoor unit 38EYV050M, 060M INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit 42EQV050M, 060M Outdoor unit 38EYV050M, 060M 1115551229 EN CONTENTS GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ PRECAUTIONS FOR SAFETY...1 INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL RZQ20LCVAK RZQ24LCVAK RZQ36LCVAK RZQ45LCVAK RZQ45MUYLK RZQ48MUYLK RZR48MUYMK MODELS

INSTALLATION MANUAL RZQ20LCVAK RZQ24LCVAK RZQ36LCVAK RZQ45LCVAK RZQ45MUYLK RZQ48MUYLK RZR48MUYMK MODELS 00_CV_3P369976-2C.fm Page 1 Thursday, October 20, 2016 9:36 AM INSTALLATION MANUAL ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ English SPLIT SYSTEM ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﺴﻢ MODELS Air Conditioner ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻄﺮﺯ RZQ20LCVAK RZQ24LCVAK

Διαβάστε περισσότερα

S /5000 BTU/Hr. 1000/1500 Watt

S /5000 BTU/Hr. 1000/1500 Watt 763.576.32 SPEC-168 D763.422.2211 COOLING SEALED ENCLOSURE COOLING AIR CONDITIONERS Sealed Enclosure Cooling Air Conditioners SPECTRACOOL SLIM FIT INDOOR S6 1/17 BTU/Hr. 3/5 Watt S1 34/5 BTU/Hr. 1/15 Watt

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

FT-63 SINGLE TURN CERMET TRIMMERS. F T E T V 5 k Ω ( ) FEATURES PART NUMBER DESIGNATION

FT-63 SINGLE TURN CERMET TRIMMERS. F T E T V 5 k Ω ( ) FEATURES PART NUMBER DESIGNATION SINGLE TURN FT-6 RoHS compliant INTERNAL STRUCTURE 4 5 8 6 FEATURES 4 5 6 8 Part name Housing Rotor Wiper O ring Resistive element Terminal pin Adhesive Base element Electrode Material PBT Polybutyleneterephthalate

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Inductor

Thin Film Chip Inductor Scope -Viking s 0201 and 0402 series inductor is a photo lithographically etched single layer ceramic chip. Viking s design provides high, excellent Q, and superior temperature stability. This highly stable

Διαβάστε περισσότερα

KE434C Electronic lockstitch pattern tacker. 20,000 stitches (including 10,000 stitches which can be added.)

KE434C Electronic lockstitch pattern tacker. 20,000 stitches (including 10,000 stitches which can be added.) KE-434C Electronic Lockstitch Pattern Tacker KE-435C Electronic Lockstitch Pattern Tacker with Stepping Foot KE-434C-X KE-435C 1 Medium-weight 2 Heavy-weight Specifications Stitch formation Max. sewing

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers Bulletin 489 UL489 Circuit Breakers Tech Data 489-A Standard AC Circuit Breaker 489-D DC Circuit Breaker 489-A, AC Circuit Breakers 489-D, DC Circuit Breakers Bulletin 489-A Industrial Circuit Breaker

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Illustrated Parts List 10A900

Illustrated Parts List 10A900 FORM MS 0669 07/10/2008 REPLACES FORM MS 0669 05/19/2008 FILE IN SECT. 2 OF SERVICE MANUAL 10A900 Illustrated Parts List Model Series 10A900 TYPE NUMBERS 0015 through 2299. TABLE OF CONTENTS Air Cleaner.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία Ενότητα: Principles of an Internal Combustion Engine Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 Ευχαριστούµε που διαλέξατε τα όργανα γυµναστικής µας. Για καλύτερα αποτελέσµατα και για αποφυγή τραυµατισµών, πάντα να κάνετε ασκήσεις προθέρµανσης πριν χρησιµοποιήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

CL-SB SLIDE SWITCHES CL - SB B T FEATURES PART NUMBER DESIGNATION. RoHS compliant

CL-SB SLIDE SWITCHES CL - SB B T FEATURES PART NUMBER DESIGNATION. RoHS compliant CL-SB RoHS ompliant INTERNAL STRUCTURE 1 6 4 5 Part name Material Flammability FEATURES Cover Stainless steel (SUS 4) Slider Housing Moving ontat Fixed ontat pin Polyamido Polyphenylenesulphide Copper

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE. Service Information Frontloader Washing machine AWO/D Last Modification: 02/01/09 AWO/D 45135

SERVICE. Service Information Frontloader Washing machine AWO/D Last Modification: 02/01/09 AWO/D 45135 AWO/D 45135 Service Information Frontloader Washing machine AWO/D 45135 8592 339 10002 Last Modification: 02/01/09 Spare Part List 2 Exploded View 5 Technical Data 7 Wiring Diagram 9 Circuit Diagram 11

Διαβάστε περισσότερα

RECOMMENDED SERVICE PARTS LIST Voltage

RECOMMENDED SERVICE PARTS LIST Voltage 00V/0Hz 7E331030 7E331031 7E331032 Draw. Order 1FSXN 1FSXN 1 Side Cover L 17B13 A P2828 1 1 1 2 Side Cover R 17B13 A P2827 1 1 1 3 Side Cover 2 L 17F03722 A P288 1 1 1 Side Cover 2 R 17F0372 A P2887 1

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

Multilayer Ceramic Chip Capacitors

Multilayer Ceramic Chip Capacitors FEATURES X7R, X6S, X5R AND Y5V DIELECTRICS HIGH CAPACITANCE DENSITY ULTRA LOW ESR & ESL EXCELLENT MECHANICAL STRENGTH NICKEL BARRIER TERMINATIONS RoHS COMPLIANT SAC SOLDER COMPATIBLE* PART NUMBER SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: Μαϊος 2017

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: Μαϊος 2017 DegerHellas Μον.ΕΠΕ Ενεργειακά Συστήματα, Μεγάλου Αλεξάνδρου 169, 13562,Αγιοι Ανάργυροι, Αθήνα Τ: 211-0127290 F: 211-0127293, E: info-greece@degerenergie.com Θέμα: Κείμενο Εγγυήσεων DegerTrackers Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Parts Catalog. WYRZ46S/50U/60U Residential Zero Turn Mower WORLDLAWN AUSTRALIA

Parts Catalog. WYRZ46S/50U/60U Residential Zero Turn Mower WORLDLAWN AUSTRALIA Parts Catalog R WYRZ46S/50U/60U Residential Zero Turn Mower WORLDLAWN AUSTRALIA Table of Contents Table of Contents Mower Deck Assembly. 1 Front Frame Assembly. 3 Control Assembly. 5 Engine System. 7 Driving

Διαβάστε περισσότερα

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd hilisin Electronics ingapore Pte Ltd High urrent hip Beads, PBY eries Feature: Our MD High urrent hips Beads is specially designed to with tand large urrents while providing a means of EMI/RFI attenuation

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic PTC Thermistor: PPL Series

Ceramic PTC Thermistor: PPL Series Features 1. RoHS compliant 2. PPD series are disc and PPL are leaded type 3. rating:12v ac ~1000V ac 4. range:0.3ω~10kω 5. Stable over a long time 6. Operating temperature range:0 ~ +60 C (V=Vmax) -25

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to PPM/ C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Screened electronic cable LiYCY

Screened electronic cable LiYCY Screened electronic cable LiYCY Conductor material: bare copper Conductor class: class 5 = fine stranded Insulation: PVC Screen: copper braid, tinned Screen coverage: 70 % Sheathing material: PVC Flame-retardant:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Model: RT33D6AAE. Compact Double Door Refrigerator. Owner s manual

Model: RT33D6AAE. Compact Double Door Refrigerator. Owner s manual Model: RT33D6AAE Compact Double Door Refrigerator Owner s manual COPYRIGHT STATEMENT 2015 Hisense Company Ltd. All Rights Reserved. All material in this Owner's Manual is the property of Hisense Company

Διαβάστε περισσότερα

PEAD-M35,50,60,71,100,125,140JA PEAD-M35,50,60,71,100,125,140JAL

PEAD-M35,50,60,71,100,125,140JA PEAD-M35,50,60,71,100,125,140JAL Packaged Air-Conditioners INDOOR UNIT PEAD-M35,50,60,7,00,25,40JA PEAD-M35,50,60,7,00,25,40JAL INSTALLATION MANUAL FOR INSTALLER For safe and correct use, please read this installation manual

Διαβάστε περισσότερα

Parts catalogue RABBIT MOWER RM86G(FB) (GXV390)

Parts catalogue RABBIT MOWER RM86G(FB) (GXV390) OREC ISSUED NO. -1 Parts catalogue RABBIT MOWER (EXPORT MODEL) (GXV390) MODEL CODE NO. 0240- CONTENTS Fig.1 FRAME & CONTROL------------------------------ 1 Fig.2 TRANSMISSION--------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

RC series Thick Film Chip Resistor

RC series Thick Film Chip Resistor RC series Thick Film Chip Resistor Features» Small size and light weight» Compatible with wave and reflow soldering» Suitable for lead free soldering» RoHS compliant & Halogen Free Applications Configuration»

Διαβάστε περισσότερα

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Διαβάστε περισσότερα

Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor-SMDR Series. official distributor of

Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor-SMDR Series. official distributor of Product : Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor-SMDR Series Size : 0402/0603/0805/1206/2010/2512 official distributor of Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor (SMDR Series) 1. Features

Διαβάστε περισσότερα

Service Manual. Models: GWH09ABA-K6DNA1B GWH09ABA-K6DNC8B GWH12ABA-K6DNA1B GWH12ABA-K6DNC8B (Refrigerant R32) GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.

Service Manual. Models: GWH09ABA-K6DNA1B GWH09ABA-K6DNC8B GWH12ABA-K6DNA1B GWH12ABA-K6DNC8B (Refrigerant R32) GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC. Change for Life Service Manual Models: GWH09ABA-K6DNA1B GWH09ABA-K6DNC8B GWH12ABA-K6DNA1B GWH12ABA-K6DNC8B (Refrigerant R32) GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI Table of Contents Part Ⅰ : Technical

Διαβάστε περισσότερα

4. Construction. 5. Dimensions Unit mm

4. Construction. 5. Dimensions Unit mm 1. Scope This specification applies to all sizes of rectangular-type fixed chip resistors with Ni/Cr as material. 2. Features Tolerance from 0.01%1% Thin film & Ni/Cr Resistor TCR from 5ppm 50ppm for thin

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3.

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3. MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Montageanleitung Οδηγίες Λειτουργίας Απογυμνωτής PV-AZM... για MC3, MC4 MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Assembly Operating instructions Stripping pliers PV-AZM... for MC3 and MC4

Διαβάστε περισσότερα

MARKET INTRODUCTION System integration

MARKET INTRODUCTION System integration MARKET INTRODUCTION System integration Air to Water Split System Inverter Driven Nomιnal Capacities : 5-6,5-9 - 11,5 kwth Max LWT= 60 C & Min OAT = -15 C COP>= 4.1 Air to Water Monoblock Inverter Driven

Διαβάστε περισσότερα

A. ENGINE ASSEMBLY. Page 1 of 6

A. ENGINE ASSEMBLY. Page 1 of 6 A. ENGINE ASSEMBLY Page 1 of 6 1 TL64381-9 Fixing Nut (short) (1P64-3.8.1-9) 3 27 TL1P64.05-01 Piston 1 2 TLJF1P64FJV-P.1 Engine Shield (JF-P.10.1-1) 1 28 TL1P64.05-02 Clip, Piston Pin 2 3 TL6410-02 Bolt

Διαβάστε περισσότερα

USER S & INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL UTILIZATORULUI & DE INSTALARE MODELS:

USER S & INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL UTILIZATORULUI & DE INSTALARE MODELS: USER S & INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL UTILIZATORULUI & DE INSTALARE MODELS: L4VI32-09 Content Operation Notices The Refrigerant...1 Precautions...2 Parts Name...7 Screen

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

C4C-C4H-C4G-C4M MKP Series AXIAL CAPACITORS PCB APPLICATIONS

C4C-C4H-C4G-C4M MKP Series AXIAL CAPACITORS PCB APPLICATIONS C4C-C4H-C4G-C4M AXIAL CAPACITORS PCB APPLICATIONS General characteristics - Self-Healing - Low losses - High ripple current - High contact reliability - Suitable for high frequency applications 40 ±5 L

Διαβάστε περισσότερα

USER S & INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL UTILIZATORULUI & DE INSTALARE MODELS:

USER S & INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL UTILIZATORULUI & DE INSTALARE MODELS: USER S & INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL UTILIZATORULUI & DE INSTALARE MODELS: L4VI32-16WiFiR L4VI32-18WiFiR L4VI32-24WiFiR Content Operation Notices The Refrigerant...1 Precautions...2

Διαβάστε περισσότερα

Technical Report. General Design Data of a Three Phase Induction Machine 90kW Squirrel Cage Rotor

Technical Report. General Design Data of a Three Phase Induction Machine 90kW Squirrel Cage Rotor Technical Report General Design Data of a Three Phase Induction Machine 90kW Squirrel Cage Rotor Tasos Lazaridis Electrical Engineer CAD/CAE Engineer tasoslazaridis13@gmail.com Three-Phase Induction Machine

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALARE

INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALARE AIR CONDITIONING SYSTEMS MULTI SPLIT SYSTEM INSTALLATION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MANUAL DE INSTALARE MODELS: U4MRSL()-4/U4MRSL()-8 U4MRSL(3)-/U4MRSL(3)-7 U4MRSL(4)-8/U4MRSL(4)-36 U4MRSL(5)-4 CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα