ΜÃΝΑ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣÌΕΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜÃΝΑ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣÌΕΣΕΙΣ"

Transcript

1 17 ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τον τρ πο µε τον οποίο τα δ ο φ λα µπορο ν να ζήσουν αρµονικά χωρίς αντιπαλ τητα. ñ Να γνωρίσετε τα αίτια που δηµιουργο ν στον άνθρωπο τη µοναξιά. ñ Να γνωρίσετε τη λ ση που προτείνει η Εκκλησία κατά της µοναξιάς ποτασσ µενοι λλήλοις ν φ ω Xριστο. 22 A γυνα κες το ς δίοις νδράσιν ποτάσσεσθε ς τ Kυρί ω, 23 τι νήρ στι κεφαλ τ ς γυναικ ς, ς κα Xριστ ς κεφαλ τ ς κκλησίας, κα α τ ς στι σωτ ρ το σώµατος. 24 λλ σπερ κκλησία ποτάσσεται τ Xριστ, ο τω κα α γυνα κες το ς δίοις νδράσιν ν παντί. 25 ο νδρες γαπ τε τ ς γυνα κας αυτ ν, καθ ς κα Xριστ ς γάπησε τ ν κκλησίαν κα αυτ ν παρέδωκεν π ρ α τ ς, 26 να α τ ν γιάσ η καθαρίσας τ λουτρ το δατος ν ήµατι, 27 να παραστήσ η α τ ν... Να υποττάσσεστε ο ένας στον άλλο µε φ ο Χριστο. Οι γυναίκες να υ- ποτάσσονται στους άντρες τους πως στον Κ ριο. Γιατί ο άντρας είναι ο αρχηγ ς της γυναίκας, πως κι ο Χριστ ς είναι ο αρχηγ ς της εκκλησίας. Ο Χριστ ς είναι και ο σωτήρας του σώµατ ς του, δηλαδή της εκκλησίας. Οπως µως η εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστ, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε λα να υποτάσσονται στους άντρες τους. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, πως ο Χριστ ς αγάπησε την εκκλησία και πρ σφερε τη ζωή του γι' αυτήν. Ηθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφο την καθάρισε µε το λουτρ του α-

2 H OPΘO OΞH EKKΛHΣIA ΠPOTEINEI ENA TPOΠO ZΩHΣ 115 αυτ νδοξον τ ν κκλησίαν, µ χουσαν σπίλον υτίδα τι τ ν τοιο των, λλ να γία κα µω- µος. 28 ο τως φείλουσιν ο νδρες γαπ ν τ ς αυτ ν γυνα κας ς τ αυτ ν σώµατα. γαπ ν τ ν αυτο γυνα κα αυτ ν γαπ 29 ο δε ς γάρ ποτε τ ν αυτο σάρκα µίσησεν, λλ κτρέφει κα θάλπει α τήν, καθ ς κα K ριος τ ν κκλησίαν 30 τι µέλη σµ ν το σώ- µατος α το, κ τ ς σαρκ ς α το κα κ τ ν στέων α το. 31 ντί το του καταλείψει νθρωπος τ ν πατέρα α το κα τ ν µητέρα κα προσκολληθήσεται πρ ς τ ν γυνα κα α το, κα σονται ο δ ο ε ς σάρκα µίαν. 32 τ µυστήριον το το µέγα στίν, γ δ λέγω ε ς Xριστ ν κα ε ς τ ν κκλησίαν. 33 πλ ν κα µε ς ο καθ να καστος τ ν αυτο γυνα κα ο τως γαπάτω ς αυτ ν, δ γυν να φο ται τ ν νδρα. Εφεσ. 5, πτίσµατος και το λ γο, ώστε η εκκλησία να του ανήκει ως ν φη µε λη της τη λαµπρ τητα, την καθαρ τητα και αγι τητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωµα ή κάτι παρ µοιο. Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να αγαπο ν τις γυναίκες τους πως αγαπο ν το δικ τους το σώµα. Οποιος αγαπάει τη γυναίκα του αγαπάει τον εαυτ του. Κανείς ποτέ δε µίσησε το ίδιο του το σώµα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Έτσι κάνει κι ο Κ ριος για την εκκλησία, γιατί λοι είµαστε µέλη του σώµατ ς του απ τη σάρκα του και τα οστά του. Γι' αυτ - λέει η Γραφή - θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη µητέρα του για να ζήσει µαζί µε τη γυναίκα του θα γίνουν οι δυ τους ένας άνθρωπος. Σ' αυτά τα λ για κρ εται ένα µεγάλο µυστήριο, που εγώ σας λέω τι αναφέρεται στη σχέση Χριστο και εκκλησίας. Αλλά κι εσείς ο καθένας ν αγαπάει τη γυναίκα του πως αγαπάει τον εαυτ του, και η γυναίκα να σέ εται τον άντρα της. A. AN PAΣ KAI ΓYNAIKA Ο Θε ς θέλησε να µην είναι ο άνθρωπος µ νος του πάνω στη γη, έτσι µε την έ- νωση του άνδρα και της γυναίκας δηµιουργήθηκε η πρώτη οικογένεια. πως ο Θε ς ευλ γησε την πρώτη οικογένεια, δίνοντας εντολή στον Αδάµ και στην Ε α να καρποφορήσουν και να πολλαπλασιαστο ν, έτσι και η Εκκλησία σή- µερα δίνει την ευλογία της στην ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων συνέ ηκαν τα εξής: ΛEΞEIΣ KΛEI IA ιδιαιτερ τητα, αρρα ώνας, στέψη, ένωση, χάρη, διαζ γιο, φ ος, σε ασµ ς, άγαµη µητέρα, µοναχισµ ς, αλληλοσυµπλήρωση, ανεκτικ τητα, συγγνώµη, συµφιλίωση

3 116 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ α) ο γάµος τους, η ένωσή τους που διατηρο νταν σο ήταν κοντ ά στο Θε διασπάστηκε. Η γυναίκα τις περισσ τερες φορές έγι νε αντικείµενο ηδονής και εκµετάλλευσης και η ένωση των δ ο φ λω ν υποτάχτηκε στη θέληση της σάρκας. ) η σχέση των δ ο έγινε ανταγωνιστική. Kι ενώ οι δ ο ήταν ισ τι- µοι απέναντι στο Θε, αφο ήταν εικ να του και είχαν τον ίδι ο σκοπ, µε την πτώση αρχίζει η ανισ τητα. Την ευθ νη για την πτώ ση α- π τον παράδεισο τη ρίχνει ο ένας στον άλλο. Ο εγωισµ ς φέρν ει την αποµάκρυνση απ το Θε και το χωρισµ του πρωτ πλαστου ζε υγαριο. Η διαφοροποίησή τους απ τον ενιαίο σκοπ που τους έν ωνε, να µοιάσουν στο Θε, δηµιουργεί την ανευθυν τητα, την αντι ζηλία. µως τα πράγµατα αλλάζουν µε τον ερχοµ του Xριστο. B. TO MYΣTHPIO THΣ ENΩΣHΣ TOY AN PA KAI THΣ ΓYNAIKAΣ Ο χαµένος παράδεισος της αγάπης των δ ο ξαναήλθε µε το µυσ τήριο του γάµου. Το τι η ένωση του άνδρα και της γυναίκας παρ οµοιάζεται απ τον Απ στολο Πα λο µε την ένωση του Χριστο και της Εκκλησίας σηµαίνει τι ο δεσµ ς του ζευγαριο δεν είναι α πλ ς και περιστασιακ ς. Με το µυστήριο του γάµου το Άγιο Πνε µα δίν ει στον γαµπρ και στη ν φη το χάρισµα µε το οποίο: α) ο ένας να αναγνωρίζει τον άλλον ως εικ να του Θεο, ) ο ένας να θυσιάζετ αι για τον άλλον, πως ο Χριστ ς θυσιάστηκε για την Εκκλησία και γ ) κάνει το δεσµ τους να διατηρηθεί αδιάρρηκτος και αιώνιος. Η ακολουθία του γάµου αποτελείται απ δ ο µέρη: το πρώτο µέ ρος περιλαµ άνει την Ακολουθία του Αρρα ώνα και το δε τερο πε ριέχει την Ακολουθία της Στέψης, που είναι και το κυρίως µυστήριο, και αρχίζει µε τη φράση: "Ευλογηµένη η ασιλεία του Πατρ ς και του Υιο και του Αγίου Πνε µατος". Στην ακολουθία του Αρρα ώνα γίνεται η ανταλλαγή δακτυλιδιών. Αυτ συµ ολίζει την ελε θερη συγκ ατάθεση και των δ ο ως προϋπ θεση για να συνδεθο ν ως σ ντροφοι µε το µυστήριο του γάµου. Στην τελετή της στέψης ο ιερέας τοποθετεί στέφανα στα κεφάλια του γαµπρο και της ν φης που κάποτε ήταν απ α- ληθινά φ λλα και λουλο δια ενώ τώρα είναι τεχνητά. Τα στέφ ανα συµ ολίζουν τη χάρη του Αγίου Πνε µατος στο νέο ζευγάρι. Ο ιερέας προς το τέλος του µυστηρίου κάνει τρεις γ ρους µε τον α-

4 H OPΘO OΞH EKKΛHΣIA ΠPOTEINEI ENA TPOΠO ZΩHΣ 117 νάδοχο (τον κουµπάρο) να στηρίζει τα στέφανα επάνω στα κεφ άλια των νε νυµφων. Ο χορ ς του "Ησα α" πως λέγεται, επειδή ψέλν εται τροπάριο που αναφέρεται στην προφητεία του Ησα α για τη γ έννηση του Χριστο, περιέχει και ένα άλλο τροπάριο σχετικ µε τους µάρτυρες της Εκκλησίας που θυσιάστηκαν για την αγάπη τους προς το Χριστ. Τα στέφανα είναι στέφανα χαράς αλλά µως και στέφανα µαρτυρίου, επειδή κάθε αληθιν ς γάµος προϋποθέτει την αυτοθυσί α και των δ ο. Το κρασί που πίνουν απ κοιν ποτήρι, σε ανάµνηση του γεγον τος του θα µατος στην Κανά της Γαλιλαίας, δηλώνει τι απ τη στιγµή αυτή το ζευγάρι θα µοιράζεται τη χαρά και τον π νο σ τη ζωή. Η ελευθερία του ανθρώπου, που είναι σε αστή απ το Θε, δίνε ι το δικαίωµα στο ζευγάρι να δεχθεί ή να απορρίψει την ενέργ εια του Θεο, για να επιτευχθεί ο ακατάλυτος δεσµ ς τους. Γ. IΣOTIMIA KAI I IAITEPOTHTA Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ισ τιµοι, έχοντας κοιν Πατέρ α το Θε και µε ίδιο προορισµ, τη θέωση. Ο Χριστ ς έρχεται στη γ η για να καταργήσει κάθε διάκριση: " εν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δο λος και ελε θερος, δεν υπάρχει άν τρας και γυναίκα. λοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησο Χριστ " (Γαλ. 3, 28 ). Ιδιαιτερ τητα: Η ισοτιµία είναι αναµφισ ήτητη αλλά ο ρ λος και η συνεισφορά των δ ο φ λων στην οικογένεια είναι απαραίτη τη και συµπληρωµατική. Η ψυχοσωµατική κατασκευή του άνδρα είναι διαφορετική απ της γυναίκας. Ο καθένας στην οικογένεια έχει το ρ λο του και µε τον τρ πο του συνεισφέρει στην ανατροφή των παι διών. Φ ος - υποταγή: Η έννοια του φ ου στη φράση της αποστολικής περικοπής που δια άζεται στο γάµο και γίνεται αφορµή αταξίας κατά την τέλεση του µυστηρίου χρειάζεται εξήγηση. Ο φ ος εδώ συνδέεται µε την αγάπη και το σε ασµ. α) Ο άνδρας επειδή αγ απά τη σ ντροφ του φο άται µήπως µε την επιθετικ τητά του τη λάψει, τη µειώσει. ) Είναι απαραίτητος ο σε ασµ ς και η προσο χή στη γυναίκα, που η ευαίσθητη φ ση της προετοιµάζεται για να λε ιτουργήσει το µητρικ της χάρισµα. Η επίµαχη φράση της εν λ γω αποστολικής περικοπής: «η δε γυ νή να φο ήται τον άνδρα» δεν έχει την έννοια της υποδο λωσης. είχνει τι ο άνδρας, πως ο Χριστ ς για την Εκκλησία, έχει το π ρο άδισµα να θυσιαστεί για την οικογένεια.

5 118 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ. ANTAΓΩNIΣTIKH ΣXEΣH KAI AΠOΞENΩΣH - IAZYΓIO Ο εγωισµ ς και η πλεονεξία, η αλλοτρίωση της γυναίκας απ τ ην υποταγή της στη µ δα που έχει κέντρο την ανδρική απληστία, η σεξουαλική έλξη χωρίς αληθιν έρωτα και αγάπη, αποξένωσαν τ α δ ο φ λα και τα έκαναν ανταγωνιστικά. ταν η σ ναψη εν ς γάµου γίνει απ τη δ ναµη µ νο του σεξου α- λικο ένστικτου, απ την έλξη της εξωτερικής εµφάνισης ή α π άλλους λ γους, πως οικονοµικά συµφέροντα κ.ά., τ τε η αποτυχί α είναι δεδοµένη. Το ζευγάρι ουσιαστικά ιώνει το κλίµα του δι αζυγίου που πρ κειται να ακολουθήσει. Η έλλειψη εµπιστοσ νης µεταξ των δ ο φ λων, ο ατοµικισµ ς και η αποξένωση οδήγησαν στην εµφάνιση και νέων ιδεών για τη δηµιουργία οικογένειας. Η περίπτωση της άγαµης µητέρας ή του ά- γαµου πατέρα είναι απρ λεπτο ποια ψυχικά προ λήµατα θα δ ηµιουργήσουν στα παιδιά, στην πρ οδο της οικογένειας και στη ν κοινωνία του µέλλοντος. E. H MONAΞIA TOY ANΘPΩΠOY ΣHMEPA Η µοναξιά ασανίζει τον άνθρωπο παρά το τι ζει σε πολυάρι θµες π λεις και σε απέραντες τσιµεντένιες πολυκατοικίες. Στον χώρο της εργασίας ο άνθρωπος αισθάνεται αποµονωµένος και µοναχικ ς γιατί η φιλαυτία, η ζηλοφθονία και η κενοδοξία αποµάκρυναν απ τ ην ψυχή του την αγάπη και τη συνεργατικ τητα. Ο άνθρωπος γίνεται έρµαιο των σεξουαλικών του επιθυµιών και ενστίκτων και σε κάποια στιγµή χωρίς εσωτερικ τητα, νιώθει µ νος. Ο σ γχρονος τεχ νολογικ ς πολιτισµ ς µε την αλ γιστη χρήση του δεν αφήνει περιθ ώρια συντροφικ τητας. Ο χρηµατισµ ς και η απληστία δεν αφήνουν να καρπίσει η πίσ τη και η συναδέλφωση. Η δηµιουργική συµµετοχή του ανθρώπου σ την κοινή ζωή µπορεί να είναι το αντί αρο της µοναξιάς του. Στην ελε θερη ο ληση του ανθρώπου υπάγεται και η επιλογή για µοναχική άσκηση και παρθενία, ταν υπάρχει ιδιαίτερη κλίση. Ο µοναχ ς αποσ ρεται για να µάθει στην ησυχία την αλήθεια γ ια το Θε, τον εαυτ του και τον κ σµο µέσα σ' ένα κλίµα ερωτικής σ χέσης µε το Θε. Μετά την κάθαρση απ τα πάθη και αφο δεχτεί το φω τισµ του Αγίου Πνε µατος αποδέχεται τον κ σµο, ώστε να τον οηθήσει στη σχέση του µε το Θε και τους συνανθρώπους του.

6 H OPΘO OΞH EKKΛHΣIA ΠPOTEINEI ENA TPOΠO ZΩHΣ 119 ΣT. H MONAΞIA ΣTHN OIKOΓENEIA Οι λ γοι που τα µέλη της οικογένειας νιώθουν µοναχικά µέσ α σ' αυτή µπορεί να συνοψιστο ν στους εξής: 1. Οι ρυθµοί της ζωής δεν αφήνουν χρ νο για αυτογνωσία και α υτοσυγκέντρωση. Θα ωφελο σε να αφιερωθεί κάποιος χρ νος, ώστ ε ο άνθρωπος να ελέγξει και να τροφοδοτήσει τις ανθρώπινες σχ έσεις. 2. Λείπει η προσευχή, η ανεκτικ τητα στη διαφορετικ τητα, η συγνώµη και η µεταστροφή που ενώνουν την οικογένεια. Ο Μ. Βασί - λειος γράφει τι στην πνευµατική του πορεία δεν πρ σθεσε στη ζωή του τίποτε περισσ τερο απ' σα του έµαθαν οι δικοί του κ αι µάλιστα η γιαγιά του Μακρίνα. 3. Η πίστη του εν ς σώζει και τον άλλο σ ντροφο απ τη γνωριµία του µε το Θε της αγάπης. "Γιατί ο µη χριστιαν ς άντρας, χάρη στην ένωση µε τη γυναίκα του, µπήκε στο χώρο του Θεο και η µ η χριστιανή γυναίκα µπήκε στο χώρο του Θεο χάρη στην ένωση µε το χριστιαν " (Α Κορ. 7, 14). 4. Το χάσµα των γενεών δηµιουργεί προ λήµατα στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Ένας ρεαλισµ ς συνδεδεµένος µε κοινές αξίες αναλλοίωτες στο χρ νο µπορεί να συµ άλλει στην αλληλοκαταν η ση, την υποχωρητικ τητα και τη συµφιλίωση. Z. IEΞO OΣ ΣTH MONAΞIA Η αγάπη προς τον πλησίον είναι αγάπη προς το Χριστ, του οπο ί- ου εικ να είµαστε λοι. Αυτή η αγάπη ενώνει και λ νει τα δεσµά της µοναξιάς και της αποµ νωσης. Αυτή η αγάπη είναι: ñ Ανιδιοτελής, γιατί ξεκινάει απ το Χριστ που δίνει το αίµ α του για να ενωθο ν λοι οι άνθρωποι (Εκκλησία). ñ Ενεργητική και χι παθητική, γιατί µε αυτήν ο άνθρωπος πάν τα συγχωρεί, πάντα ελπίζει και πάντα υποµένει, για να υπάρχει η αληθινή κοινωνία των ανθρώπων. ñ ωρεά, γιατί µε αυτήν ο άνθρωπος δε διεκδικεί τίποτε απ το ν πλησίον αλλά θυσιάζεται, πως ο Χριστ ς, για να ευτυχήσει α ιώνια µαζί του.

7 120 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ ΤΙ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ ñ Η αποµάκρυνση των πρωτ πλαστων απ το Θε προξένησε και τη δική τους διάσπαση. ñ Ο Χριστ ς καταργεί κάθε διάκριση πως και αυτή µεταξ των δ ο φ λων. ñ Η ισ τητα των δ ο φ λων εξασφαλίζεται ταν συνειδητοποιηθεί τι και οι δ ο έχουν κοιν Πατέρα, το Θε και ένα προορι - σµ, τη θέωση. ñ Η ιδιαιτερ τητα των δ ο φ λων αναφέρεται στις ιδιαίτερες κλίσεις και τη θέση που έχει το καθένα µέσα στη δηµιουργία. ñ Η µοναξιά εµφανίζεται ταν η ένωση των δ ο στηρίζεται µ ν ο στη σεξουαλικ τητα, στην εξωτερική εµφάνιση και χι στην αγάπη και στην εσωτερικ τητα. ñ Με την αγάπη εξαφανίζεται το εγώ και η ανταγωνιστική σχέσ η. ñ Η προσευχή, η συγνώµη, η µετάνοια και η συµφιλίωση µπορεί να αποτελέσουν λ ση στις δοκιµαζ µενες οικογενειακές κα ι κοινωνικές σχέσεις. EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY; 1. Πως προήλθε η αντιπαλ τητα των δ ο φ λων; 2. Πως καταργείται η διάκριση µεταξ των δ ο φ λων; 3. Γιατί δεν προτιµο ν οι περισσ τεροι τον πολιτικ γάµο; 4. Πως δικαιολογείται ο µοναχ ς να µην αισθάνεται µοναξιά; 5. Γιατί και µετά το γάµο ορισµένοι άνδρες και γυναίκες νιώθουν ξένοι; 6. Πως λέπεις την ιδέα της αν παντρης µητέρας; 7. Τι χρειάζεται για να υπάρξει συντροφικ τητα στο ζευγάρι και στην οικογένεια;

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B 3 ΣE ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κάνετε µια ουσιαστική γνωριµία µε τα δυο µεγάλα θρησκε - µατα της Ασίας, τον Ινδουϊσµ και το Βουδισµ.

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY του που κρίνουµε ως περισσ τερο σχετικά µε αυτ το αντικείµενο, χωρίς να υπονοο µε τι δεν υπάρχουν άλλα που να είναι σηµαντικά γενικ τερα. Στην εν τητα που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βοσκός που τον έλεγαν Βασίλη. Ζούσε σε μια μικρή φάρμα με τη γυναίκα του και την κόρη του. Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα MÂ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÂ ÙÂ: TËÏ. 0310 205 787 ISBN 960-431-755-5 Copyright, 2002, EÎ fiûâè ZHTH, A. K. K Ú ËÌËÙÚ Ô TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì

Διαβάστε περισσότερα